Brugsanvisning til QIAsymphony DSP DNA (håndbog)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning til QIAsymphony DSP DNA (håndbog)"

Transkript

1 August 2015 Brugsanvisning til QIAsymphony DSP DNA (håndbog) 192 (cat. no ) Version 1 96 (cat. no ) Til in vitro-diagnostisk brug QIAsymphony DSP DNA Mini Kit QIAsymphony DSP DNA Midi Kit , QIAGEN GmbH QIAGEN Strasse Hilden TYSKLAND R DA Sample to Insight

2 Indholdsfortegnelse Anvendelse... 2 Resumé og forklaring... 2 Funktionsprincip... 3 Medfølgende materialer... 5 Kittets indhold... 5 Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt... 5 Advarsler og forholdsregler... 6 Opbevaring og håndtering af reagenser Kitkomponenter Indsamling og klargøring af prøver Procedure Automatiseret oprensning på QIAsymphony SP Protokol: Oprensning af DNA Kvalitetskontrol Ansvarsbegrænsninger Symbolforklaring Fejlfindingsvejledning Bilag: Kvantificering og bestemmelse af DNA-renhed Kvantificering af DNA DNA-renhed Bestillingsinformation QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/2015

3 Anvendelse QIAsymphony DSP DNA Mini-kit og QIAsymphony DSP DNA Midi-kit anvender magnetisk partikelteknologi til automatiseret isolering og oprensning af DNA fra biologiske prøver. Produkterne er beregnet til brug af professionelle brugere, såsom laboratorieteknikere og læger, der er uddannet i molekylærbiologisk teknik. QIAsymphony DSP DNA-systemet er beregnet til in vitro-diagnostisk brug. Resumé og forklaring QIAsymphony DSP DNA-kit er kun beregnet til at blive anvendt sammen med QIAsymphony SP. QIAsymphony DSP DNA-kit leverer reagenser til fuldautomatisk og samtidig oprensning af totalt DNA fra humant fuldblod, buffy coat, væv og FFPE-væv samt viralt DNA fra humant fuldblod. Præstationsegenskaberne for hvert virus, væv eller FFPE-væv er imidlertid ikke blevet fastlagt og skal valideres af brugeren. Præstationsegenskaber for hver virus, væv, FFPE-væv, cellekultur eller bakteriearter er imidlertid ikke blevet fastlagt og skal valideres af brugeren. Magnetisk partikelteknologi muliggør oprensning af nukleinsyrer af høj kvalitet, der er fri for proteiner, nukleaser og andre urenheder. Oprensede nukleinsyrer er klar til direkte brug i efterfølgende anvendelser, såsom amplifikation eller andre enzymatiske reaktioner. QIAsymphony SP udfører alle trin af oprensningsproceduren. Der kan behandles op til 96 prøver i batcher på 24 i en enkelt kørsel. Vævs- og FFPE-vævsprotokoller kræver manuel forbehandling af prøver. QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/2015 2

4 Funktionsprincip QIAsymphony-teknologi kombinerer fart og effektivitet af silica-baseret nukleinsyreoprensning med den bekvemme håndtering af magnetiske partikler (figur 1, nedenfor). Oprensningsproceduren er designet til at sikre sikker og reproducerbar håndtering af potentielt infektiøse prøver og består af 4 trin: lysis, binding, vask og eluering (se flowchart på side 6). Brugeren kan vælge mellem forskellige elueringsmængder Collect Transfer Release Magnetisk stang Magnetisk stang Hylster Hylster Reagent 1 and magnetic particles Langsom op- og Overførsel nedadgående bevægelse for at opsamle magnetiske Langsom op- og nedadgående Reagens 2 og bevægelse af stangens hylster for magnetiske at frigive de magnetiske partikler partikler Well 1 Well 2 Figur 1. Skema over QIAsymphony SP-princippet. QIAsymphony SP behandler en prøve med magnetiske partikler som følger: Et magnetisk stang beskyttet af et hylster nedsænkes i en brønd med prøven og tiltrækker de magnetiske partikler. Den magnetiske stangs hylster anbringes over en anden brønd og de magnetiske partikler frigives. QIAsymphony SP anvender et magnetisk hoved med en serie på 24 magnetiske stænger og kan derfor behandle op til 24 prøver samtidig. Trin 1 og 2 gentages flere gange under prøvebehandlingen. 3 QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/2015

5 QIAsymphony DSP DNA-procedure Blod og buffy coat Væv Manuel lysis Prøve plus lysisbuffer og magnetiske partikler overføres til prøveklargørings -beholder Overfør lysat til QIAsymphony Lysat plus bindingsbuffer og magnetiske partikler overføres til prøveklargørings-beholder DNA binder til magnetiske partikler Magnetisk separation Vask Magnetisk separation Eluér Oprenset, højkvalitets-dna QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/2015 4

6 Medfølgende materialer Kittets indhold QIAsymphony DSP DNA Kit Katalognr. Antal præparater Mini Midi * RC Reagent Cartridge (Reagensbeholder) 2 2 ER Enzyme Rack (Enzymrack) 2 2 PL Piercing Lid (Gennembrydningslåg) 2 2 ATE Buffer ATE (20 ml) 20 ml 20 ml RSS Reuse Seal Set (Genbrugsforseglingssæt) 2 2 Handbook (Håndbog) 1 1 * Til 96 x 1000 µl præparater eller 144 x 400 µl præparater. Indeholder guanidinsalte. Må ikke bringes i kontakt med desinfektionsmidler, der indeholder blegemiddel. Se side 6 for sikkerhedsinformation. Indeholder natriumazid som konserveringsmiddel. Et genbrugsforseglingssæt indeholder 8 genbrugsforseglingsstrips. Se side Fehler! Textmarke nicht definiert. for symbolliste med definitioner. Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt Der skal altid anvendes en egnet laboratoriekittel, engangshandsker og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med kemikalier. Der findes mere information i de tilhørende sikkerhedsdatablade (material safety data sheets, SDSs), som kan fås hos den pågældende leverandør. QIAsymphony SP 5 QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/2015

7 Sample Prep Cartridges, 8-well cartridges (Prøveklarg. beholdere, 8-brøndsbeholdere) (kat. nr ) 8-Rod Covers (8-stavs dæksler) (kat. nr Filter-Tips (Filterspidser), 200 µl og 1500 µl (katalognr og ) Prøveglas (f.eks. 2 ml prøveglas med skruelåg, Sarstedt katalognr , eller uden låg, Sarstedt katalognr eller Sarstedt katalognr ). Kompatible primære og sekundære glasformater er anført på Elueringsglas eller -plader. Kompatible elueringsglas- og pladeformater er angivet hos Fosfatbufret saltvand (PBS, kan være påkrævet til fortynding af prøver) Vortexer Ekstraudstyr: DNase-fri RNase A (for at mindske RNA-indhold) For yderligere materialer påkrævet for vævs- og virusblodanvendelser, se protokolarkene hos Advarsler og forholdsregler Til in vitro-diagnostik Læs alle anvisninger omhyggeligt før anvendelse af dette kit. Der skal altid anvendes en egnet laboratoriekittel, engangshandsker og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med kemikalier. Der henvises til de relevante sikkerhedsdatablade (SDS) for yderligere information. De findes online i bekvemt og kompakt PDF-format på hvor sikkerhedsdatabladene for hvert QIAGEN -kit og hver kitkomponent kan læses og udskrives. QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/2015 6

8 ADVARSEL: Tilsæt IKKE blegemiddel eller sure opløsninger direkte til væskeaffaldet fra prøveklargøringen. Buffere i reagensbeholderne (RC) indeholder guanidinsalte, der sammen med blegemiddel kan danne stærkt reaktive forbindelser. Hvis væske, der indeholder disse buffere, spildes, rengøres med egnet laboratoriedetergent og vand. Hvis den delte væske indeholder potentielt infektiøse midler, rengøres det påvirkede område først med laboratoriedetergent og vand og dernæst med 1 % (v/v) natriumhypochlorit. Følgende farer og forholdsregler gælder for komponenterne i QIAsymphony DSP DNA-kit. 7 QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/2015

9 QSB1 Indeholder: Brij 58; guanidine thiocyanate; Isopropanol. Fare! Kan være skadelig ved indtagelse eller ved hudkontakt. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Meget brandfarlig væske og damp. Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. Indholdet/ beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsmodtagelsesanlæg. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl/ brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. MBS Advarsel! Forårsager svag hudirritation. Ved hudirritation: Søg lægehjælp.. Proteinase K QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/2015 8

10 Indeholder: Proteinase K. Fare! Forårsager svag hudirritation. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Undgå indånding af pulver/ røg/ gas/ tåge/ damp/ spray. Indholdet/ beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsmodtagelsesanlæg. Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. VED INDÅNDING: Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Anvend åndedrætsværn. QSL1 Indeholder: guanidine hydrochloride; maleic acid. Advarsel! Kan være skadelig ved indtagelse eller ved indånding. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. QSW1 9 QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/2015

11 Indeholder: ethanol; guanidine hydrochloride; lithium chloride. Advarsel! Kan være skadelig ved indtagelse. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Brandfarlig væske og damp. Indholdet/ beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsmodtagelsesanlæg. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. QSW2 Indeholder: ethanol. Fare! Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget brandfarlig væske og damp. Indholdet/ beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsmodtagelsesanlæg. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse Opbevaring og håndtering af reagenser QIAsymphony DSP DNA-kit skal opbevares i opretstående stilling ved stuetemperatur (15 25 C). De magnetiske partikler i reagensbeholderne (RC) forbliver aktive, når de opbevares ved denne temperatur. Reagensbeholderne (RC) må ikke opbevares ved temperaturer under 15 C.Når kittet opbevares korrekt, er det stabilt indtil udløbsdatoen på kitæsken. Bemærk: Etiketten på QIAsymphony DSP DNA-kitæsken viser kittets udløbsdato. Resultatfilen dokumenterer udløbsdatoerne for reagensbeholderen (RC) alene. QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/

12 Kitkomponenter Når det opbevares korrekt, er kittet stabilt, indtil udløbsdatoen på æsken med kittet. Reagensbeholderne (RC) må ikke anvendes ved temperaturer på under 15 C. Delvist brugte reagensbeholdere (RC) kan opbevares i maksimalt 4 uger, hvilket gør det muligt at genanvende reagenser og giver en mere fleksibel prøvebehandling. Hvis en reagensbeholder (RC) kun anvendes delvist, sættes låget fra brønden med de magnetiske partikler på igen og reagensbeholderen (RC) forsegles med de genbrugsforseglingsstrips umiddelbart efter afsluttet protokolkørsel for at undgå fordampning. For at undgå reagensfordampning, må reagensbeholderen (RC) kun være åben maksimalt 15 timer (herunder kørselstider) ved en maksimal omgivende temperatur på 30 C. Kørsel af batcher med lave prøvenumre (<24) vil øge både tidsrummet i hvilket reagensbeholderen (RC) er åben og de påkrævede buffermængder, hvilket potentielt kan reducere det samlede antal mulige prøvepræparater pr. beholder. Undgå at eksponere reagensbeholderne (RC) or UV-lys (f.eks. anvendt til dekontaminering), da eksponering kan fremskynde ældningen af reagensbeholderne (RC) og buffere. Indsamling og klargøring af prøver Forebyg dannelse af skum i eller på prøverne. Afhængig af startmaterialet kan forbehandling af prøven være nødvendig. Prøverne skal afbalanceres til stuetemperatur (15 25 C), før kørslen startes. 11 QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/2015

13 For at få flere oplysninger om den automatiserede procedure (herunder information om prøveglas, der kan anvendes med specifikke protokoller) og specifikke prøveforbehandlinger, se de relevante protokolark, der fås her Procedure Automatiseret oprensning på QIAsymphony SP QIAsymphony SP gør automatiseret prøveklargøring nem og bekvem. Prøver, reagenser og forbrugsartikler samt eluater er adskilt i forskellige skuffer. Isæt blot prøver, reagenser fra de specielle beholdere og forbrugsartikler, der allerede er i racks, i de korrekte skuffer før en kørsel. Start protokollen og fjern oprenset DNA fra skuffen Eluate (Eluat) efter behandling. Se de betjeningsvejledning i de brugervejledninger, der leveres sammen med instrumentet. Bemærk: Valgfri vedligeholdelse er ikke obligatorisk for instrumentets funktion, men anbefales kraftigt for at reducere risiko for kontaminering. Rækken af tilgængelige protokoller bliver stadig større og yderligere QIAGEN-protokoller kan downloades gratis på Indsætning af reagensbeholdere (RC) i skuffen Reagents and Consumables (reagenser og forbrugsartikler) Reagenser til oprensning af DNA er indeholdt i en innovativ reagensbeholder (RC) (Figur 2). Hver brønd i reagensbeholderen (RC) indeholder et specifikt reagens, såsom magnetiske partikler, lysisbuffer, vaskebuffer eller eluerings. Delvist brugte reagensbeholdere (RC) kan genlukkes med genbrugs-forseglingsstrips med henblik på senere genbrug, hvilket medvirker til at undgå generering af affald på grund af rest-reagenser i slutningen af oprensningsproceduren. QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/

14 Gennembrydningslåg (PL) Enzym-rack (ER) Pladser til skruehætter fra enzymglas Magnetic- Magnetisk partikelbrø nd Ramme med reagensbr ønde Holder til reagensbe holder Figur 2. QIAsymphony reagensbeholder (RC).Reagensbeholderen (RC) indeholder alle de reagenser, der kræves til protokolkørslen. Før proceduren startes, skal man sikre sig, at magnetpartiklerne er fuldt resuspenderede. Fjern magnetpartikelbrønden fra reagensbeholderrammen, hvirvl den kraftigt i mindst 3 minutter og sæt den i reagensbeholderrammen igen før første brug. Anbring reagensbeholderen (RC) i holderen til reagensbeholderen. Anbring enzyn-racket (ER) i holderen til reagensbeholderen. Før en reagensbeholder (RC) bruges første gang, anbringes låget (PL) oven på reagensbeholderen (RC) (Figur 3, ovenfor). 13 QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/2015

15 Bemærk: Gennembrydningslåget (PL) er skarpt. Pas på, når det placeres på reagensbeholderen (RC). Sørg for at placere gennembrydningslåget (PL) på reagensbeholderen (RC), så det vender rigtigt. Når magnetpartikelbrøndens dæksel er fjernet, og enzym-rackglassene er åbnet (skruelågene kan gemmes i hertil hørende pladser, se Figur 2 ovenfor), sættes reagensbeholderen (RC) derefter i skuffen Reagents and Consumables. Delvist anvendte reagensbeholdere (RC) kan opbevares, indtil de behøves igen, se Opbevaring og håndtering af reagenser side 10. Indsætning af plastmateriale i skuffen Reagents and Consumables Prøveklargøringsbeholdere, 8-stavs dæksler (begge i racks med enhedsbokse) og engangsfilterspidser (200 µl spidser leveret i blå racks, 1500 µl spidser leveret i grå racks) er lagt i skuffen Reagents and Consumables. Bemærk: Kontrollér, at dækslerne til enhedsboksene er fjernet, før enhedsboksene sættes i skuffen Reagents and Consumables. Bemærk: Spidserne er forsynet med filtre for hjælpe med til at forebygge krydskontamination. Spidsrack-pladserne på QIAsymphony SP arbejdsbord kan være fyldt med den eller den anden type spids-rack. QIAsymphony SP vil identificere, hvilken type spidser, der er isat, under indholdsscanningen. Bemærk: Genpåfyld ikke spids-racks eller enhedsbokse til prøveklargøringsbeholdere eller 8-stavs dæksler, før der påbegyndes en anden protokolkørsel. QIAsymphony SP kan bruge delvist brugte spids-racks og enhedsbokse. QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/

16 For de påkrævede forbrugsartikler, se det relevante protokolark, der fås på For information om bestilling af plastikartikler, se side 31. Fyldning af skuffen Waste (Affald) Prøveklargøringsbeholdere og 8 stavdæksler, der anvendes under en kørsel, overføres til racks med tomme enhedsbokse i skuffen Waste. Kontrollér, at skuffen Waste indeholder tilstrækkeligt mange tomme enhedsbokse til plastafald, der genereres under protokolkørslen. Bemærk: Kontrollér, at dækslerne til enhedsboksene er fjernet, før enhedsboksene sættes i skuffen Waste. Hvis du bruger bokse til 8-stavs dæksler til indsamling af brugte prøveklargøringsbeholdere og 8-stavs dæksler, skal du sikre dig, at boksafstandsholderen er fjernet. Der skal være fastgjort en pose til brugte filterspidser til frontsiden af skuffen Waste. Bemærk: Systemet kontrollerer ikke selv, om der er en affaldssæk til stede. Kontrollér, at affaldssækken er korrekt fastgjort, før der påbegyndes en ny protokolkørsel. For yderligere information henvises til de brugervejledninger, der følger med instrumentet. Tøm spidsposen efter at maksimalt 96 prøver er behandlet, for at undgå overfyldning af spidser. En affaldsbeholder opsamler flydende affald, der genereres under oprensningsproceduren. Skuffen Waste kan kun lukkes, hvis affaldsbeholderen er på plads. Bortskaf den flydende affald i overensstemmelse med de lokale sikkerheds- og miljøbestemmelser. Den fyldte affaldsflaske må ikke autoklaveres. Tøm affaldsflasken efter, at maksimalt 96 prøver er behandlet. Fyldning af skuffen Eluate Indsæt eluerings-racket i skuffen Eluate. Da langvarig opbevaring af eluater i skuffen Eluate kan føre til fordampning af eluater, anbefaler vi på det kraftigste at anvende 15 QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/2015

17 kølepositionen: Benyt kun Elution slot 1 (Elueringsplads 1) sammen med den tilhørende køleadapter. Indholdsscanning Før en kørsel startes kontrollerer instrumentet, at der er placeret keligt med forbrugsartikler til de(t) batch(es), der er i kø, i de tilhørende skuffer. Klargøring af prøvemateriale QIAsymphony DSP DNA Mini-kit er designet til automatiseret oprensning af totalt DNA fra humant fuldblod, buffy coat, væv og formalinfikserede, paraffinindstøbte vævsprøver (FFPE) samt viralt DNA fra humant fuldblod (tabel 1 side 18). Forebyg dannelse af skum i eller på prøverne. Afhængig af startmaterialet kan forbehandling af prøven være nødvendig. Prøverne skal afbalanceres til stuetemperatur (15 25 C), før kørslen startes. Vævs- og FFPE-vævsprotokoller kræver manuel forbehandling af prøver. For at få flere oplysninger om den automatiserede procedure (herunder information om prøveglas, der kan anvendes med specifikke protokoller) og specifikke prøveforbehandlinger, se de relevante protokolark, der fås her Udbytte af oprenset DNA DNA-udbyttet afhænger af prøvetypen, antallet af kerneceller i prøven, startmaterialets kvalitet og protokollen, der anvendes til isolering af DNA. Eluering i mindre mængder øger den endelige DNA-koncentration i eluatet, men reducere det generelle DNA-udbytte en smule. Vi anbefaler at anvende en elueringsmængde, der passer til den tilsigtede efterfølgende anvendelse. QIAsymphony DSP DNA-kit oprenser samtidig RNA og DNA, hvis begge er til stede i prøven. For at minimere indholdet af RNA i prøven tilsættes RNase A til QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/

18 prøven i de trin, som er angivet i den respektive forbehandlingsprotokol. For at få flere oplysninger se protokolarkene på Storing DNA Oprenset DNA kan opbevares ved 2 8 C i op til 5 dage. Ved langvarig opbevaring opbevares ved 20 C eller 80 C. 17 QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/2015

19 Tabel 1. Protokoloversigt Prøve Prøve-volumen (µl) Elueringsmængde (µl) Kit QIAsymphony SP protokol Fuldblod , 100, 200 Mini Blood 200 DSP , 200, 400 Midi Blood 400 DSP , 400, 500 Midi Blood 1000 DSP Buffy coat , 300, 400 Mini DNA Buffy Coat 200 DSP , 400 Midi DNA Buffy Coat 400 DSP Virusblod , 85, 110, 165 Mini VirusBlood200 DSP Væv , 100, 200,400 Mini Tissue LC 200 DSP , 200, 400 Mini Tissue HC 200 DSP Vigtige punkter før start Sørg for, at du er bekendt med betjeningen af QIAsymphony SP. Se de betjeningsvejledning i de brugervejledninger, der leveres sammen med instrumentet. Valgfri vedligeholdelse er ikke obligatorisk for instrumentets funktion, men anbefales kraftigt for at reducere risiko for kontaminering. Før proceduren påbegyndes læses Funktionsprincip, der starter på side 3. Sørg for, at du er bekendt med protokolarket, der svarer til den procedure, du ønsker at anvende ( Før en reagensbeholder (RC) bruges første gang skal det kontrolleres, at bufferne QSL1 og QSB1 ikke indeholder et præcipitat. Fjern om nødvendigt de brønde, der indeholder bufferne QSL1 og QSB1, fra reagensbeholderen og inkubér i 30 minutter ved 37 C med jævnlig omrystning for at opløse præcipitatet. Sørg for at sætte brøndene ind på de rigtige pladser igen. Hvis reagensbeholderen allerede er gennembrudt, skal man sikre sig, at brøndene er forseglet med genbrugsforseglingstrips, derefter inkuberes hele reagensbeholderen i 30 minutter ved 37 C med jævnlig omrystning i vandbad.* * Sørg for, at instrumenterne regelmæssigt kontrolleres, vedligeholdes og kalibreres efter producentens anvisninger. QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/

20 Forsøg at undgå for voldsom omrystning af reagensbeholderen (RC), ellers kan der dannes skum, hvilket kan medføre problemer med detektion af væskestanden. Ting, der skal gøres før start Før proceduren startes, skal man sikre sig, at magnetpartiklerne er fuldt resuspenderede. Hvirvl brønden med magnetpartiklerne kraftigt i mindst 3 minutter før første brug. Sørg for, at gennembrydningslåget placeres på reagensbeholderen, og at låget til magnetpartikelbrønden er fjernet, eller - hvis der benyttes en delvist brugt reagensbeholder - sørg for, at genbrugsforseglingsstrips er fjernet. Sørg for at åbne enzymglassene. Hvis prøverne er forsynet med stregkoder, vendes prøverne i glasholderen sådan, at stregkoderne vender mod stregkodelæseren i venstre side af QIAsymphony SP. For at få oplysninger om prøveglassenes kompatibilitet med en vis protokol, se den tilsvarende liste over laboratorieartikler (fås på For at få oplysninger om minimum prøvemængder for prøver i primære og sekundære glas for en vis protokol, se den tilsvarende liste over laboratorieartikler (fås på Disse oplysninger angiver også, hvilke glas, der kan anvendes for forskellige protokoller. Protokol: Oprensning af DNA Det følgende er en generel protokol til anvendelse af QIAsymphony DSP DNA-kit. Udførlige oplysninger for hver protokol, herunder mængder og glas, er at finde i protokolarkene, der kan downloades på 1. Luk alle skuffer og stinkskabet. 2. Tænd for QIAsymphony SP, og vent, indtil skærmen Sample Preparation (Prøveklargøring) vises, og initieringsproceduren er færdig. Afbryderkontakten sidder i nederste venstre hjørne af QIAsymphony SP. 19 QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/2015

21 3. Log på instrumentet. 4. Sørg for, at skuffen Waste er korrekt klargjort og gennemfør en indholdsscanning af skuffen Waste inklusive spidsskakt og flydende affald. Udskift om nødvendigt spidsaffaldsposen. 5. Indsæt eluerings-racket i skuffen Eluate Sæt ikke en 96-brønds plade på Elution slot 4 (Elueringsplads 4). Benyt Elution slot 1 (Elueringsposition 1) sammen med den tilhørende køleadapter. Når der anvendes en 96-brønds plade, skal der sørges for, at pladen vender korrekt, da forkert placering kan forårsage prøveforveksling i efterfølgende analyse. Når elueringsmikroglas-cl-racket anvendes, fjernes bunden ved at dreje racket, indtil bunden går af. 6. Isæt de(n) påkrævede reagensbeholder(e) og forbrugsartikler i skuffen Reagents and Consumables. 7. Foretag en indholdsscanning af skuffen Reagents and Consumables. 8. Anbring prøverne i den aktuelle prøveholder og sæt dem i skuffen Sample (Prøve). VIGTIGT: Til VirusBlood200-applikationerne skal glasset/-ene med intern kontrol-buffer- ATE-blanding anbringes i position A i skuffen Sample (Prøve). For at få flere oplysninger om klargøring af blandingen og anvendelse af den interne kontrol, se det relevante protokolark (fås på 9. Brug berøringsskærmen til at indlæse de nødvendige oplysninger for hvert batch af prøver, der skal behandles. Indlæs følgende oplysninger: Prøveinformation (afhængig af de anvendte prøveracks). Protokol, der skal køres (analysekontrolsæt). Elueringsmængde og udgangsposition. Til VirusBlood200-applikationer: glas med intern(e) kontrol(ler) QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/

22 Efter at oplysninger om batch er indlæst, ændres status fra LOADED (indsat) til QUEUED (i kø). Så snart et batch er i kø, vises knappen Run (Kørsel). 10. Tryk på knappen Run for at starte oprensningsproceduren. Alle behandlingstrin er fuldt automatiserede. I slutningen af protokolkørslen ændres batchstatus fra RUNNING (i gang) til COMPLETED (færdigt). 11. Tag elueringsracket med de oprensede nukleinsyrer ud af skuffen Eluate. DNA'et er klar til brug eller kan opbevares ved 2 8 C, 20 C eller 80 C. Vi anbefaler at fjerne elueringspladen fra skuffen Eluate umiddelbart efter, at kørslen er færdig. Afhængigt af temperatur og fugtighed kan elueringsplader, der efterlades i QIAsymphony SP efter, at kørslen er færdig, blive udsat for kondensering eller fordampning. Generelt overføres magnetiske partikler ikke over i eluater. Hvis der sker en overførsel vil magnetiske partikler i eluater ikke påvirke de fleste efterfølgende anvendelser. Hvis magnetiske partikler skal fjernes før efterfølgende anvendelser finder sted, skal glas eller plader med eluater først placeres i en egnet magnet og eluaterne overføres til et rent glas (se bilag, side 29). Der genereres resultatfiler for hvert elueringsplade. 12. Hvis en reagensbeholder kun anvendes delvist, skal den forsegles med de medfølgende genbrugsforseglingsstrips, og glas, der indeholder proteinase K, lukkes med skruehætter umiddelbart efter afslutningen af protokolkørslen for at undgå fordampning. Bemærk: For at få flere oplysninger om opbevaring af delvist anvendte reagensbeholdere (RC), se Opbevaring og håndtering af reagenser, side Kassér brugte prøveglas og affald i henhold til de lokale sikkerhedsbestemmelser. Se sikkerhedsinformation på side Fehler! Textmarke nicht definiert Rengør QIAsymphony SP. Følg vedligeholdelsesanvisningerne i brugervejledningerne, der leveres sammen med instrumentet. Sørg for at rengøre spidsbeskytterne jævnligt for at minimere risikoen for krydskontamination. 21 QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/2015

23 15. Luk instrumentets skuffer og sluk for QIAsymphony SP. QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/

24 Kvalitetskontrol I overenstemmelse med QIAGENs ISO-certificerede kvalitetsstyringssystem testes hvert lot af QIAsymphony DSP DNA Mini- og Midi-kit efter fastlagte specifikationer for at sikre en ensartet produktkvalitet. Ansvarsbegrænsninger Systemets ydeevne er fastlagt ved undersøgelser af ydeevnen med oprensning af totalt DNA fra humant fuldblod, buffy coat, væv og FFPE-væv samt viralt DNA fra humant fuldblod. Det er brugerens ansvar at validere systemets ydelse for procedurer, der anvendes i deres laboratorium, og som ikke er dækket af QIAGEN-ydelsesevalueringsundersøgelser. For at minimere risikoen for en negativ indvirkning på diagnostiske resultater skal der anvendes hensigtsmæssige kontroller for efterfølgende anvendelser. For yderligere validering anbefales retningslinjerne i International Conference on Harmonisation of Technical Requirements (ICH) i ICH Q2 (R1) Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology. Diagnostiske resultater, der genereres, skal fortolkes sammen med andre kliniske eller laboratoriemæssige resultater. 23 QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/2015

25 Symbolforklaring Symbolerne i nedenstående tabel anvendes i denne brugsanvisning. Symbol Symboldefinition Indeholder tilstrækkelige reagenser til <N> prøvepræparater <N> Anvendes inden In vitro-diagnostisk medicinsk produkt Katalognummer Lotnummer Materialenummer Dele Antal Rn R er revision af Brugsanvisning (håndbog), n er revisionsnummeret Volumen Temperaturområde Producent Kun til brug sammen med QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/

26 Symbol Symboldefinition Se i vejledningen for at få oplysninger om anvendelse Indeholder Brøndnummer Isopropanol Proteinase K Guanidine thiocyanat Guanidin-hydrochlorid Ethanol Maleinsyre BRIJ 58 Lithiumchlorid Globalt varenummer Forsigtig Skarp kant Volumen Temperaturområde Producent 25 QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/2015

27 Fejlfindingsvejledning Denne fejlfindingsguide kan være nyttig til at afhjælpe eventuelle problemer. For yderligere information henvises også til siden Frequently Asked Questions (Hyppigt stillede spørgsmål) hos vort Technical Support Center: Derudover svarer personalet fra QIAGENs tekniske service gerne på spørgsmål vedrørende enten informationen og protokollerne i denne håndbog eller prøve- og analyseteknologier (kontaktinformation: se bagsiden eller besøg Generel håndtering Kommentarer og forslag Fejlmeddelelse vist på berøringsskærmen Hvis der vises en fejlmeddelelse under en protokolkørsel, se da de brugervejledninger, der leveres sammen med instrumentet. Præcipitat i reagensbrønd i åben beholder a) Bufferfordampning b) Opbevaring af reagensbeholder (RC). Kraftig fordampning kan føre til øget saltkoncentration i buffere. Kassér reagensbeholderen (RC). Sørg for at forsegle bufferbeholderne med en delvist brugt reagensbeholder (RC) med genbrugsforseglingsstrips, hvis de ikke bruges til oprensning. Opbevaring af reagensbeholder (RC) under 15 C kan medføre dannelse af præcipitater. Fjern om nødvendigt de brønde, der indeholder bufferne QSL1 og QSB1, fra reagensbeholderen (RC) og inkubér i et vandbad i 30 minutter ved 37 C med jævnlig omrystning for at opløse præcipitatet. Sørg for at sætte brøndene ind på de rigtige pladser igen. Hvis reagensbeholderen (RC) allerede er gennembrudt, skal man sikre sig, at brøndene er genlukket med genbrugsforseglingstrips, derefter inkuberes hele reagensbeholderen (RC) i vandbad* i 30 minutter ved 37 C med jævnlig omrystning. Lavt DNA-udbytte a) Magnetiske partikler blev ikke fuldstændigt resuspenderet Før proceduren startes, skal man sikre sig, at magnetpartiklerne er fuldt resuspenderede. Hvirvles i mindst 3 min. før brug. * Sørg for, at instrumenterne regelmæssigt kontrolleres, vedligeholdes og kalibreres efter producentens vejledning. QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/

28 Kommentarer og forslag b) Frosne blod- eller buffy coatprøver blev ikke blandet korrekt efter optøning Optø frosne blod- eller buffecoatprøver med let omrystning for at sikre omhyggelig blanding. c) Ufyldstændig prøvelysis Kontrollér før brug, at Buffer QSL1 og QSB1 ikke indeholder præcipitater.. Fjern om nødvendigt de brønde, der indeholder bufferne QSL1 og QSB1, fra reagensbeholderen (RC), og inkubér i 30 minutter ved 37 C med jævnlig omrystning for at opløse præcipitatet. Hvis reagensbeholderen (RC) allerede er gennembrudt, skal man sikre sig, at brøndene er forseglet med genbrugsforseglingstrips, derefter inkuberes hele reagensbeholderen (RC) i 30 minutter ved 37 C med jævnlig omrystning i vandbad. d) Ufuldstændig nedbrydning af vævsprøver e) Tilstopning af pipettespids på grund af uopløseligt materiale f) Ringe buffy coat-klargøring, når der anvendes buffy coat-protokol g) Lavt leukocyttal i fuldblodsprøven anvendes som startmateriale til buffy coat-præparat Sørg for, at vævet er helt nedbrudt ved at forlænge inkubationstiden med proteinase K. Uopløseligt materiale blev ikke fjernet fra prøven før starten på QIAsymphony oprensningsproceduren. Hvis påkrævet anvendes forbehandlingsprocedurer som beskrevet i de tilsvarende protokolark, for eksempel for viskose prøvematerialer. Protokolark fås på Sørg for, at leukocytfraktionen bliver høstet effektivt. Hvis buffy coat-protokollen anvendes, skal mængden af anvendt fuldblod øges og mængden af høstede leukocytter holdes konstant. h) Ufuldstændig lyse af væv Hvis lysatet indeholder uopløseligt materiale, forlænges proteinase K- inkuberingstiden. i) Pellet blev tabt under FFPEforbehandling med xylen/ethanol Hold nøje øje med prøver under forbehandling. DNA opfører sig ikke korrekt i efterfølgende anvendelser a) Utilstrækkeligt DNA brugt i efterfølgende anvendelse Bestem mængden af oprenset DNA ved spektrofotometrisk måling af absorbansen ved 260 nm (se bilag, side 29).* * Sørg for, at instrumenterne regelmæssigt kontrolleres, vedligeholdes og kalibreres efter producentens vejledning. * Sørg for, at instrumenterne regelmæssigt kontrolleres, vedligeholdes og kalibreres efter producentens anvisninger. 27 QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/2015

29 Kommentarer og forslag b) For meget DNA brugt i efterfølgende anvendelse For meget DNA kan inhibere nogle enzymreaktioner. Bestem mængden af oprenset DNA ved spektrofotometrisk måling af absorbansen ved 260 nm (se bilag, side 29). A260/A280 ratio for oprenset DNA er lav Absorbans-udlæsning ved 320 nm var ikke trukket fra absorbans-udlæsningerne ved 260 nm og 280 nm For at korrigere for tilstedeværelsen af magnetiske partikler i eluatet skal der tages en absorbans-udlæsning ved 320 nm, som trækkes fra absorbansudlæsningerne målt ved 260 nm og 280 nm (se bilag, side 29). * Sørg for, at instrumenterne regelmæssigt kontrolleres, vedligeholdes og kalibreres efter producentens vejledning. QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/

30 Bilag: Kvantificering og bestemmelse af DNArenhed Kvantificering af DNA Koncentrationen af DNA bestemmes ved at måle absorbansen ved 260 nm (A260) i et spektrofotometer. Absorbans-udlæsningerne ved 260 nm skal ligge mellem 0,1 og 1,0 for at være nøjagtige. En absorbans af 1 enhed ved 260 nm svarer til 50 µg DNA pr. milliliter (A260 = 1 =50 µg/ml). Anvend Buffer ATE til at fortynde prøverne med og til at kalibrere spektrofotometeret. Ratioen mellem absorbansværdierne ved 260 nm og 280 nm giver et skøn på DNA-renhed (se DNA-renhed på side 30). Mål the absorbansen ved 320, 280 og 260 nm. Træk absorbans-udlæsningen ved 320 nm fra udlæsningerne ved 260 nm og 280 nm for at korrigere for den mulige tilstedeværelse af baggrundsudlæsninger. Anvend den følgende formel til at beregne DNA-koncentration og udbytte: Koncentration af DNA-prøve = 50 µg/ml x (A260 A320) x fortyndingsfaktor. Samlet mængde af oprenset DNA = koncentration volumen af prøve i milliliter. Hvis magnetiske partikler blev overført i eluatet og måske påvirkede den efterfølgende anvendelse (f.eks. oprenset DNA skal analyseres vha. fluorescerende kapillær sekventering), skal glasset med eluatet først kommes i en egnet magnetisk separator og eluatet overføres til et rent glas (se nedenfor). 29 QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/2015

31 Hvis der skal fjernes magnetiske partikler, kommes glasset med DNA'et i en egnet magnetisk separator (f.eks. QIAGEN 12-Tube Magnet, katalognr ), indtil de magnetiske partikler er separeret. Hvis DNA er i mikroplader sættes mikropladen i en egnet magnetisk separator (f.eks. QIAGEN 96-Well Magnet Type A, katalognr ), indtil de magnetiske partikler er separeret. Hvis en egnet, magnetisk separator ikke er til rådighed, centrifugeres glasset, der indeholder DNA, i 1 minut ved maksimalt omdrejningstal i en mikrocentrifuge for at pelletere alle resterende, magnetiske partikler. Bemærk: For nøjagtig kvantificering af DNA vha. absorbans ved 260 nm, anbefaler vi at fortynde prøven i den tilsvarende elueringsbuffer. Fortynding af prøven i vand kan føre til unøjagtige værdier. Elueringsbufferen absorberer stærkt ved 220 nm hvilket kan føre til for høje baggrundsabsorptionsværdier, hvis spektrofotometeret ikke er korrekt nulstillet. Fordampning af eluater øger potentielt risikoen for påvirkning af målingen, specielt når lave mængder eluat anvendes ufortyndet. Ekstra elueringsbuffer til at nulstille spektrofotometeret er vedlagt i en separat flaske med QIAsymphony DSP DNA-kit. DNA-renhed Renhed bestemmes ved at beregne ratioen af korrigeret absorbans ved 260 nm til korrigeret absorbans ved 280 nm; dvs. (A260 A320)/(A280 A320). Rent DNA har et A260/A280 ratio på 1,7 1,9.. QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/

32 Bestillingsinformation Product Indholdsfortegnelse Kat. no. QIAsymphony DSP DNA Mini Kit (192) QIAsymphony DSP DNA Midi Kit (96) Relaterede produkter Buffer ATL (4 x 50 ml) Deparaffinization Solution (1 x 50 ml) Accessory Trough (10) Reagent Cartridge Holder (2) Tube Insert, 2 ml, v2, sample carrier, Qsym Tube Insert, 11 mm, Revision, sample carrier, Qsym Tube Insert, 13 mm, sample carrier, Qsym Cooling Adapter, 2 ml, V2, Qsym Indeholder 2 reagensbeholdere og enzym-racks samt tilbehør Indeholder 2 reagensbeholdere og enzym-racks samt tilbehør 4 x 50 ml Buffer ATL til anvendelse sammen med QIAsymphony vævsprotokoller 1 x 50 ml afparaffineringsopløsning til anvendelse sammen med QIAsymphony FFPE-vævsprotokoller Tilbehørsbrønd til brug sammen med QIAsymphony SP Reagensbeholderholder til anvendelse sammen emd QIAsymphony SP Sekundær glasadapter (til 2 ml glas med skruehætter) til brug sammen med QIAsymphony glasholder Primær glasadapter (11 mm) til brug sammen med QIAsymphony glasholder Primær glasadapter (13 mm) til brug sammen med QIAsymphony glasholder Køleadapter til 2 ml glas med skruelåg. Til brug sammen med QIAsymphony skuffen Eluate Cooling Adapter, EMT, v2, Køleadapter til EMT-racks. Til brug QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/2015

33 Qsym Sample Prep Cartridges, 8-well (336) sammen med QIAsymphony skuffen Eluate 8-brøndes prøveklargøringsbeholdere til brug sammen med QIAsymphony SP Rod Covers (144) 8-stavs dæksler til brug sammen med QIAsymphony SP Filter-Tips, 200 µl (1024) Engangsfilterspidser i rack (8 x 128). Til brug sammen med QIAcube og QIAsymphony SP/AS Filter-Tips, 1500 µl (1024) Engangsfilterspidser i rack (8 x 128). Til brug sammen med QIAsymphony SP Tip Disposal Bags (15) 12-Tube Magnet 96-Well Magnet Type A S-Blocks (24) Reuse Seal Set (20) Spidsaffaldsposer til brug sammen med QIAsymphony SP/AS Magnet til separation af magnetiske partikler i 12 x 1,5 ml eller 2 ml glas Magnet til separation af magnetiske partikler i brønde på 96-brønds plader, x 2 x 96-brønds mikroplader FB 96-brønds blokke med 2,2 ml brønde, 24 pr. æske Genbrugsforseglingssæt til forsegling af delvist brugte QIAsymphony reagensbeholdere QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/

34 Elution Microtubes CL (24 x 96) QIAsymphony SP Usterile polypropylenglas (0,85 ml maksimumkapacitet, under 0,7 ml opbevaringskapacitet, 0,4 ml elueringskapacitet); 2304 i racks à 96; inkluderer hættestrips QIAsymphony prøveklargøringsmodul, 1 års garanti på reservedele og arbejdskraft For opdateret licensinformation og produktspecifikke ansvarsfraskrivelser henvises til den aktuelle QIAGEN kit-håndbog eller brugervejledning. QIAGEN kit-håndbøger og brugervejledninger kan findes på eller kan rekvireres fra QIAGENs tekniske serviceafdeling eller den lokale leverandør 33 QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/2015

35 Denne side er tom med vilje QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/

36 Aftale om begrænset licens til QIAsymphony DSP DNA-kit Brug af dette produkt betyder, at enhver køber eller bruger af produktet accepterer følgende vilkår: 1. Produktet må kun anvendes i henhold til de protokoller, der blev leveret sammen med produktet og denne håndbog, og kun sammen med komponenterne i dette kit. QIAGEN giver ingen licens, under nogen intellektuel ejendomsret, til at bruge eller inkorporere de leverede komponenter i dette kit med komponenter, der ikke er inkluderet i dette kit, undtagen som beskrevet i de protokoller, der leveres med produktet, denne håndbog og yderligere protokoller, der kan ses på Nogle af disse ekstra protokoller er leveret af QIAGEN-brugere til QIAGEN-brugere. Disse protokoller er ikke blevet testet eller optimeret grundigt af QIAGEN. QIAGEN giver hverken garanti for dem eller garanterer, at de ikke overtræder tredjeparters rettigheder. 2. Udover de udtrykkeligt givne licenser giver QIAGEN ingen garanti for, at dette kit, og/eller brugen af det, ikke overtræder tredjeparts rettigheder Dette kit og dens komponenter er under licens til engangsbrug og må ikke genbruges, genoprettes eller videresælges QIAGEN afviser specifikt alle andre licenser, udtrykte eller underforståede, end dem, der udtrykkeligt er angivet Køberen og brugeren af kittet indvilliger i ikke at tage, eller lade andre tage, skridt der kunne føre til, eller fremme, handlinger der forbydes ovenfor. QIAGEN kan håndhæve forbudene i denne begrænsede licensaftale i enhver ret, og vil inddrive alle undersøgelses- og retsomkostninger, herunder advokatsalærer, i ethvert søgsmål for at håndhæve denne begrænsede licensaftale samt alle deres intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med kittet og/eller komponenterne derifor updated license terms, see Varemærker: QIAGEN, Sample to Insight, QIAsymphony, QIAcube (QIAGEN Group), Sarstedt (Sarstedt AG and Co.). Registrerede navne, varemærker osv. anvendt i dette dokument, selv når de ikke specifikt er markeret som sådan, skal ikke betragtes som værende juridisk ubeskyttede. 08/2015 HB QIAGEN, Alle rettigheder forbeholdes. 35 QIAsymphony DSP DNA Instructions for Use (Handbook) 08/2015

37 Ordering Technical Support support.qiagen.com Website QIAsymphony DSP DNA Instructions 08/2015 for Use (Handbook) 08/

QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog)

QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) Marts 2017 QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) Version 1 192 Til in vitro-diagnostisk brug 937556 QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden TYSKLAND R2 1103177DA Sample to Insight

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit)

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) August 2015 QIAsymphony SP-protokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark QIAsymphony SP-protokolark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokol Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. Denne protokol er udviklet til brug sammen med cervikalprøver, der opbevares i PreservCyt -opløsning,

Læs mere

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog)

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) Juli 2015 QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 192 (katalog nr. 937036) Version 1 96 (katalog nr. 937055) QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree500_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Plasma, serum og CSF Cellfree500_V3_DSP

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree200_V5_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit Plasma, serum og CSF Cellfree200_V5_DSP

Læs mere

QIAsymphony SP protokolark

QIAsymphony SP protokolark QIAsymphony SP protokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Disse protokoller er til oprensning af totalt DNA fra væv og formalinfikseret,

Læs mere

Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit

Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Oktober 2014 Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Version 1 24 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS- og Rotor-Gene Q-instrumenter 4500363 1062626DA QIAGEN GmbH, QIAGEN

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

QIAsymphony RGQ-applikationsark

QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikation artus BK Virus QS-RGQ Kit (prøvetype: urin, 400 µl) Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på

Læs mere

QIAsymphony RGQ-applikationsark

QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikation artus HSV-1/2 QS-RGQ Kit (prøvetype: plasma) Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på www.qiagen.com/products/artushsv-

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

QIAsymphony RGQ Applikationsark

QIAsymphony RGQ Applikationsark QIAsymphony RGQ Applikationsark QIAsymphony RGQ applikation artus EBV QS-RGQ-Kit (prøvetype: blod) Se efter nye elektroniske etiketteringsrevisioner på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx før

Læs mere

AdnaTest ProstateCancerSelect

AdnaTest ProstateCancerSelect AdnaTest ProstateCancerSelect Berigelse af tumorceller fra blod fra prostatacancerpatienter til genekspressionsanalyse Til in vitro-diagnostisk brug Vejledning T-1-520 Indhold Bestillingsinformation...

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Complex400_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Luftvejs- og urogenitale

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1,

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4501363 Kontroller, om der er nye revisioner med elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx inden udførelse

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 M705-GRN360-K1-V [SU3] Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg; [PC38] Produkter til svejsning og lodning (med flusbelæg-ning eller fluskerne),

Læs mere

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog December 2010 artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog Version 1 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4503363 1060926DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse

Læs mere

Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48

Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48 Marts 2015 Håndbog til EZ1 DSP Virus Kit 48 Version 4 Til in vitro-diagnostisk brug. 62724 1066790DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R4 1066790DA Sample & Assay Technologies QIAGEN

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN. ANVENDELSESOMRÅDE Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 SPARKLE ESC M705 F3 WIRE. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000 +44(0)1494

Læs mere

Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48

Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48 Februar 2015 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48 Version 3 Til in vitro-diagnostisk brug. 62124 1054989DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R5 1054989DA Sample & Assay Technologies

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/5 ECOSOLDER RMA02 P3 M705 WIRE. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000

Læs mere

artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog

artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog Maj 2012 artus HI Virus-1 QS-RGQ-kithåndbog 24 (katalognr. 4513363) 72 (katalognr. 4513366) Version 1 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter

Læs mere

QIAsymphony RGQ-protokolark

QIAsymphony RGQ-protokolark QIAsymphony RGQ-protokolark Indstillinger til kørsel af artus CT/NG QS- RGQ-kittet (Rotor-Gene Q-software.) Kontroller, om der er nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusctngqsrgqkitce.aspx,

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

PAXgene. Blood RNA Kit-håndbog. Juni 2015. Version 2. 50 (katalog nr. 762174) 1051083DA

PAXgene. Blood RNA Kit-håndbog. Juni 2015. Version 2. 50 (katalog nr. 762174) 1051083DA Juni 2015 PAXgene Blood RNA Kit-håndbog 50 (katalog nr. 762174) Version 2 762174 R2 1051083DA PreAnalytiX GmbH, Feldbachstrasse, CH-8634 Hombrechtikon Produceret af QIAGEN GmbH for PreAnalytiX Varemærker:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 post@bundtrade.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GRAM STAIN KIT, R40080

SIKKERHEDSDATABLAD GRAM STAIN KIT, R40080 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. Produktets navn og/eller nummer. PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Udstedelsesdato: 31.01.2010 Firmanavn, adresse og telefonnummer: Importør: Udenlandsk

Læs mere

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator - Produktnavn: Vibe Textilfarve Sort - PR-nummer: 1152322

Læs mere

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler NOTAT Pesticider og Genteknologi J.nr. Ref. Den 29. oktober 2014 Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler Denne vejledning anvendes til udformning af etiketvilkår til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved at tjene som udfordringer inden for kvalitetskontrollen ved

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 17-09-2009 / LFH WoodCare Denmark A/S Tværvej 6 Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG

Sikkerhedsdatablad Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG udstedt: 13.02.09 side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Konto-nr.: 4090..., 4097001; Handel Navn: LYRA - Pica dybt hul markør; Anvendelse: Mærkning; Leverandør: Lyra

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. SDB Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere SDB: 2007-01-03 70161-44-3 0,05 R36/43

Sikkerhedsdatablad. SDB Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere SDB: 2007-01-03 70161-44-3 0,05 R36/43 Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere : 2007-01-03 1. Navnet på produktet og virksomheden X Godkendt for brug Handelsnavn Mac 976 Gulvpolish Grund Produkttype Gulvpolish Leverandør

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: December 2013 Revisionsdato: December 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: BIO Urinal tablet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG VIRKSOMHED Kommercielt navn : Ref : Navn og adresse på leverandør Klæbefjerner spray AR5001 B. Braun Hospicare Ltd, Collooney Co Sligo Irland

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50)

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24X50) Produkt kode : 2182806 Anvendelse : Desinfektionsmiddel

Læs mere

PyroMark Q24-beholder

PyroMark Q24-beholder PyroMark Q24-beholder Version 2 Til dispensering af nukleotider og reagenser på PyroMark Q24 MDx Til in vitro-diagnostisk brug 979302 1062816DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden R1 1062816DA

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Tekstil Rens. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Anvendelse: Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. Dato: 29. 05. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog

artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog Oktober 2014 artus EBV QS-RGQ Kit-håndbog Version 1 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS- og Rotor-Gene Q-instrumenter 4501363 1060927DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 01-06-2005 Udarbejdet den: 14-10-2005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Bureau Veritas HSE Praktisk anvendelse af Sikkerhedsdatablad (SDS) Bente Nesting Kemiingeniør / Rådgiver A day with Bureau Veritas (video) Praktisk anvendelse af Sikkerhedsdatablad (SDS) Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-921 410, 415. Produktregistreringsnummer: 1515154. Rensemiddel til ruder og emaljerede overflader.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-921 410, 415. Produktregistreringsnummer: 1515154. Rensemiddel til ruder og emaljerede overflader. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Ruderens. Varenummer: 03-921 410, 415. Produktregistreringsnummer: 1515154. Anvendelse: Rensemiddel til ruder og emaljerede overflader. Dato: 16. 07. 2002. Rev. dato: 14.

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet Anvendelse af stoffet eller præparatet Sårskyllevæske til rensning, fugtning

Læs mere

Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler

Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler SPT, Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/ kemiske artikler Læs etiketten! Information om professionel brug af vaske- og rengøringsmidler I forbindelse med implementeringen af den nye lovgivning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revideret den: 07062007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation 2. Fareidentifikation Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN LEVERANDØR Modelmates Limited 54 De Tany Court St Albans Herts AL1 1TX Tel: 07926 196 471 Fax:

Læs mere

artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog

artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog Maj 2012 artus HCV QS-RGQ-kit-håndbog Version 1 24 (katalognr. 4518363) 72 (katalognr. 4518366) Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4518363,

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper

Protokol for genetisk bestemmelse af ABO blodtyper Page1 Udarbejdet i samarbejde mellem: Kåre Lehmann, Annabeth Høgh Petersen, Anne Rusborg Nygaard og Jørn M. Clausen Page2 VIGTIGT: SKIFT PIPETTE SPIDSER/TIPS EFTER HVER GANG!! Så undgår du at forurene

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Gleerustol 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Anvendelse. Polermiddel

SIKKERHEDSDATABLAD. Gleerustol 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Anvendelse. Polermiddel SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Anvendelse Polermiddel Nærmere oplysning om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Nordcoll A/S

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16

Sikkerhedsdatablad. Klorin Power Mousse 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Parallelvej 16 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-06-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

Vandig opløsning indeholdende bis (3-aminopropyl) -dodecylamin, didecyldimethylammoniumchlorid og benzalkoniumchlorid.

Vandig opløsning indeholdende bis (3-aminopropyl) -dodecylamin, didecyldimethylammoniumchlorid og benzalkoniumchlorid. 1. Identifikation af substansen/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktets handelsnavn Desinficerende koncentrat til medicinske instrumenter. 1.2. Information om producent/ leverandør Route des Jeunes

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Klorin WC Gel Ocean 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 05-05-2009 / MPE Colgate-Palmolive A/S Parallelvej 16 Anvendelse:

Læs mere

PAXgene Blood RNA Kit-håndbog

PAXgene Blood RNA Kit-håndbog PAXgene Blood RNA Kit-håndbog Version 2 PAXgene Blood RNA-systemet indeholder et rør til blodprøvetagning (PAXgene Blood RNA-rør) og et kit (PAXgene Blood RNA-kit) til oprensning af nukleinsyrer. Systemet

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g) 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn : Anvendelse : Silikone Elastomer Firma : Momentive Performance Materials GmbH Chempark Leverkusen Gebaeude V7 DE - 51368 Leverkusen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: PR-nr.: 769435 Handelsnavn: KONTAKT PRF 6-68 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 11-12-2008

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol Enzymkinetik Introduktion I disse forsøg skal I arbejde med enzymet alkalisk fosfatase. Fosfataser er meget almindelige i levende organismer og er enzymer med relativt bred substrat specificitet. De katalyserer

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby Revisionsdato: 9. juli 2009 3. version Side 1 af 5 1. Navnet på produktet og virksomheden Produktnavn: Produkttype:. Insektmiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af gåsebillelarver på græsarealer, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SERVISOL IPA 170 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: SERVISOL IPA 170 Del nr.

SIKKERHEDSDATABLAD SERVISOL IPA 170 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: SERVISOL IPA 170 Del nr. SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: Del nr.: 100020000 PRODUCENT: Ambersil Ltd Castlefield Industrial Estate, Wylds Rd, Bridgwater, Somerset, UK, TA6

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens

SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens SIKKERHEDS-DATABLAD - CARTECHNIC Bremse-rens 1. Identifikation af materialet og leverandør Produkt: CARTECHNIC Bremse-rens (Spray) Varenummer: MA 5540026 STA 2735005 WM 596.35.41 2. Sammensætning/oplysning

Læs mere

HYOFER H2O FE / TRL 200 L

HYOFER H2O FE / TRL 200 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2111055 Anvendelse : foderadditiv Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 26-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 26-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: FlueStop Reg. Nr.: 179-139 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 067865 Revideret den: 9--2003 / MBM Anvendelse: Højglanspolerer alle metaller. Leverandør: Sterling Polish Company A/S

Læs mere

Produkt navn: TEMAZINC 99 Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad

Produkt navn: TEMAZINC 99 Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren 1.1 Identifikation af stoffet eller materialet. Produkt navn TEMAZINC 99 comp. A Produkt

Læs mere

Tlf.: +49 30 19240. CAS-nr. EINECS Indholdsstof Konc. % Symboler R-sætninger

Tlf.: +49 30 19240. CAS-nr. EINECS Indholdsstof Konc. % Symboler R-sætninger 1. Identifikation af stoffet/produktet og af virksomheden Varenr.: 4170 Produktnavn: LYRA markeringsspray Anvendelse: Mærkning. Producent: Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG Willstaetterstrasse 54-56 90449

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 28-11-2007 Revision: 28-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere