LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ"

Transkript

1 LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er Roskilde herredsret. Foreningens virkeområde er lokalplan 1.05 for Bramsnæs kommune, område A, matr. nr. 12 fy, 12 fz, 12 fæ, 12 fø, 12 ga, 12 gb, 12 gc, 12 gd, 12 ge og 12 gf. 2. FORMÅL Foreningens formål er, at varetage medlemmernes interesser. 3. MEDLEMSFORHOLD Enhver ejer af en parcel fra udstykningen er pligtig til at være medlem af grundejerforeningen, og at respektere dens vedtægter og love således, som de til enhver tid måtte være vedtaget på foreningens generalforsamling og godkendt af Bramsnæs kommune. Hvert medlem, en parcel, har 2 stemmer. Selv om en grundejer har ejendomsretten til flere parceller, har grundejeren ikke flere end 2 stemmer i alt. Når en grundejer overdrager sin parcel, eller på anden måde ophører med at være ejer af parcellen, er han fra overtagelsesdagen ophørt med at være medlem af grundejerforeningen, og kan herefter ikke rette krav mod grundejerforeningens formue og aktiver. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for grundejerforeningen, idet den tidligere ejer vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor grundejerforeningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancen og overtaget forpligtelserne. Ved ejerskifte er både den tidligere og den nye ejer pligtige inden 14 dage at anmelde dette til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn, stilling og bopæl samt parcellens nr. og matr. nr.. Enhver ejer er i øvrigt pligtig at holde foreningen underrettet om sin faste adresse. Side 1 af 6

2 I henhold til de på parcellens tinglyste servitutter er samtlige medlemmer pligtige til at dække foreningens administration og fællesudgifter, og disse udgifter afholdes ligeligt af samtlige grundejere med 1 andel pr. parcel. Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser. I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rata med lige store andele i forhold til det antal parceller det pågældende medlem er ejer af. 4. YDELSER TIL FORENINGEN Grundejerforeningens forretningsår er kalenderåret. Alle grundejere betaler straks et indskud på kr ,- pr. parcel. Ved hvert ejerskifte vil være at erlægge nyt indskud af indtrædende medlem. Årskontingentets størrelse pr. parcel forelægges hvert år på den ordinære generalforsamling af bestyrelse til vedtagelse, og forfalder til betaling 1. maj og 1. november samme år. Såfremt det af generalforsamlingen godkendte budget ventes væsentligt overskredet, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling, som tager stilling til eventuelle budgetoverskridelser, herunder træffer beslutning om midlernes tilvejebringelse. Alle af en generalforsamling pålignede bidrag til foreningen er straks forfaldne til betaling og skal indbetales senest til forfaldsdato. Undlader et medlem at betale inden denne frist, tillægges et gebyr af det forfaldne beløb. Dette beløb fastsættes af generalforsamlingen. Restancer, der henstår i mere end 2 måneder, kan inddrives ad rettens vej 5. TILSYNSUDVALG Parcellerne skal holdes fri for frøspredende ukrudt. På grunde, der den 1/6 og 1/8 bærer frøspredende ukrudt, vil slåning på grundejerforeningens foranledning blive foretaget på den pågældende grundejers regning. Foreningens bestyrelse udfærdiger et ordensreglement. Ordensreglementet skal godkendes af generalforsamlingen og træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne efter vedtagelsen. Side 2 af 6

3 Grundejerne er pligtige til at overholde det af generalforsamlingen godkendte ordensreglement. Kun grundejerforeningens bestyrelse har påtaleret. 6. ORDINÆR GERNERALFORSAMLING Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Den indvarsles mindst 3 uger forud ved skriftlig meddelelse til hvert medlem om tid, sted, dagsorden, oversigt over foreningens regnskab samt bestyrelsens forslag til budget for forretningsåret. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal indleveres til formanden senest 2 uger forud for generalforsamlingens afholdelse. Senest i uge før generalforsamlingen skal samtlige forslag, der ønskes sat under afstemning, skriftligt tilgå alle medlemmer. Andre forslag kan ikke sættes under afstemning. For den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 5. Valg af bestyrelsessuppleant 6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 7. Godkendelse af kontingent og budget for forretningsåret 8. Forslag fra medlemmer og bestyrelse 9. Eventuelt. Side 3 af 6

4 7. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller når formanden har modtaget en af mindst 1/2 af medlemmernes underskrevne begæring herom, indeholdende angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Når en sådan begæring er indgivet til formanden, skal generalforsamlingen afholdes inden 5 uger efter dens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære. 8. BESLUTNINGSDYGTIGHED Grundejerforeningens generalforsamling er beslutningsdygtig, såfremt 50 % eller derover af medlemmerne fremmøder. I et medlems forfald kan en befuldmægtiget, som ikke behøver at være medlem, afgive stemme i medlemmets sted. Det er dog tilladt at lade sig repræsentere ved ægtefælle. Hvert medlem har kun 2 stemmer, uanset om medlemmet har en eller flere parceller, eller møder med fuldmagt for andet medlem. Til vedtagelse af ethvert forslag kræves at mindst 2/3 af de tilstedeværende gyldige stemmer er for forslaget. Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre krav om skriftlig fremsættes. 9. VEDTÆGTSÆNDRING Vedtægterne vil aldrig kunne ændres således, at de strider mod servitutbestemmelser pålagt medlemmernes parceller, med mindre dette vedtages af samtlige medlemmer og godkendes af kommunalbestyrelsen for Bramsnæs kommune. 10. BESTYRELSE Grundejerforeningens ledes af den bestyrelse på 3 medlemmer, som alle vælges for i år ad gangen. Samtidig vælges suppleant. Kun medlemmer af foreningen kan vælges, og genvalg kan finde sted. Disse tillidsposter kan ikke samtidig besættes med to eller flere personer repræsenterende den samme parcel. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og vælger sin formand, næstformand og kasserer. Side 4 af 6

5 11. HONORARER Bestyrelsen er ulønnet, men foreningen betaler efter bilag de nødvendige udgifter, som hvervene i dens tjeneste medfører. Til dækning af telefonudgifter og lignende udgifter skal der efter generalforsamlingens beslutning ydes et fast tilskud til kasserer og formand. 12. LIKVIDER Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens midler udover kr. 1000, skal snarest indsættes i en af bestyrelsen godkendt bank eller sparekasse eller på postgirokonto, og må kun hæves med kassererens og et bestyrelsesmedlems underskrift. 13. TEGNINGSBERETTIGEDE Alle udgifter anvises af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Kassereren kan kvittere for alle indbetalinger. Ved regnskabsårets udgang udarbejdes et driftsregnskab og en status, der underskrives af den samlede bestyrelse og tilstilles revisorerne inden den 31. januar. Bestyrelsen udarbejder endvidere som minimum et driftsbudget for forretningsåret. Budgettet godkendes af generalforsamlingen. I særdeles vigtige anliggender, herunder at budgettet i sin helhed overskrides væsentligt eller at der opstår større udgiftsposter som ikke er medtaget i det godkendte budget, skal bestyrelsen indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 14. REVISION Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Disse tillidsposter kan ikke besættes af personer, der repræsenterer samme parcel som et bestyrelsesmedlem eller bestyrelsessuppleant. Revisorerne har pligt til uanmeldt at revidere regnskabet og til at overbevise sig om, at kassebeholdningen og foreningens værdier er til stede. Side 5 af 6

6 Revisorer og suppleant vælges for et år. Kun medlemmer af foreningen kan vælges og genvalg kan finde sted. 15. PROTOKOL Der føres forhandlingsprotokol over det ved bestyrelsesmøder og generalforsamlinger passerede, som underskrives af bestyrelsen, for generalforsamlinger tillige af den valgte dirigent. 16. FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden, der blandt andet skal indeholde følgende bestemmelser: 1. Møde afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt 2. Indkaldelse foretages af formanden med behørig varsel 3. Alle afgørelser træffes ved bestyrelsens enighed Vedtaget på stiftende generalforsamling den 3. november Pkt. 4 er ændret på generalforsamlingen den 16. marts 1989, hvor opkrævningsterminerne blev ændret. Pkt. 4 er ændret på generalforsamlingen den 20. marts 2002, hvor indskud blev forhøjet fra kr. 500,- til kr ,-. Udskrevet efter originalvedtægterne marts 2008 På bestyrelsens vegne Palle Sørensen Kasserer Side 6 af 6

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter

Vedtægter for Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager kvarter 1. NAVN Foreningens navn er Husejerforeningen Arbejdernes Byggeforening, Amager Kvarter, i det følgende kaldet A.B.A. 2. FORENINGENS FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere