KENDELSE. De indklagede havde en landbrugsejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. De indklagede havde en landbrugsejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe."

Transkript

1 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Perregaard og Hans Kristensen v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 7. december Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har givet fejlagtige oplysninger om en færdselsret og derfor er erstatningsansvarlig over for klagerne. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: De indklagede havde en landbrugsejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. Den 15. december 2009 underskrev klagerne købsaftale om køb af ejendommen for en kontantpris på kr. Overtagelsesdagen blev aftalt til den 15. januar Af købsaftalen fremgår bl.a: Der er færdselsret til ridecentret på markeret vej i skel mod [nr. 304, naboejendom] for ejere/brugere. Vejens vedligeholdelsesudgifter er 20% til [nr. 302, ejendommen] og 80% til rideskolen. Indtil nu har lejer alene betalt vedligeholdelsen. Hvis rideskolen af den ene eller anden grund stopper, bortfalder færdselsretten.

2 2 4. EJENDOMMENS RETLIGE STATUS 4.1 Ejendommen, der er en erhvervs-/landbrugsejendom, overtages af køber som en landbrugsejendom, med de samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser i øvrigt, hvormed den har tilhørt sælger, herunder evt. forpligtelser overfor ejendommens forsyningsselskaber. Dog skal evt. restgæld til tidligere vandværk indfries i forbindelse med overdragelsen Med hensyn til tinglyste byrder henvises der til ejendommmens blad i tingbogen, idet køber er bekendt med og respekterer de følgende tinglyste servitutter: Dok. om fællesvej og hegn Det fremgår videre af købsaftalen, at klagerne i forbindelse med handlen havde fået udleveret kopi af deklarationen om fællesvej og hegn. Ved deklarationen tinglyst på ejendommen den 15. september 1999 blev der udlagt en 4 meter bred privat fællesvej på klagers ejendom. Af deklarationen fremgår bl.a.: Undertegnede [sælger], pålægger hermed min ejendom, [ejendommmen], følgende servitut til fordel for den/de til enhver tid værende værende ejer/ejere af ejendommen [naboejendommen]. Den fælles tilkørselsvej må kun anvendes som adgangsvej til ridefaciliteterne på ejendommen [naboejendommen], hvorved forstås, at vejretten giver adgang til kørsel som led i en sædvanlig og naturlig drift af ridecentret. Eventuel anden benyttelse, herunder kørsel med byggematerialer og kørsel i forbindelse med eventuel ændret anvendelse af virksomheden, kan alene ske med samtykke fra den til enhver tid værende ejer af [ejendommen]. Vejforhold og bygninger iflg. oversigtskort:

3 3 Klagerne har bl.a. anført: De indklagede har givet fejlagtige oplysninger i købsaftalen og er derfor erstatningsansvarlige over for klagerne. De indklagede oplyste, at færdselsretten ville bortfalde, hvis der skete et ejerskifte. Da rideskolen flyttede, undersøgte klagerne derfor muligheden for at få færdselsretten til at bortfalde. Landinspektøren oplyste, at det ikke umiddelbart var muligt, da der er to naboer, som har færdselsret og derfor skulle give accept, og fordi vejen er optegnet på matrikelkort som privat fællesvej.

4 4 Klagerne har betalt for meget for ejendommen, når færdselsretten ikke kan bortfalde som forventet. De indklagede skal erstatte klagernes tab. Hvis klagerne havde fået de rigtige oplysninger om vejen inden handlen, havde de nok revurderet deres interesse for ejendommen. Klagerne er klar over, at der alene kan kræves erstatning, hvis klagerne kan dokumentere at have lidt et tab, hvilket må afgøres ved en vurdering af ejendommen på købstidspunktet. De indklagede har givet fejlagtige oplysninger om, hvilke køretøjer der må benytte vejen. De indklagede oplyste til klagerne, at det alene var personbiler og hestekøretøjer, dvs. medlemmer af rideskolen og gæster til rideskolen, der måtte køre på vejen. Denne oplysning er ikke korrekt ifølge landinspektøren, som siger, at alle har ret til at benytte vejen. De indklagede har desuden givet mangelfulde/fejlagtige oplysninger om, hvem der skulle melde sagen til klagenævnet og forsikringsselskabet. De indklagede havde givet indtryk af, at sagen kørte, og der var en undersøgelse i gang af hans ansvar. Trods gentagne henvendelser gik der lang tid, hvor klagerne ikke hørte noget fra de indklagede. De indklagede har bl.a. anført: De indklagede bestrider at have givet fejlagtige oplysninger til klagerne og bestrider at skulle betale erstatning til klagerne. Sælger af nr. 302 frasolgte i 1990 et jordareal på ha. til naboen i nr. 320, som ville opføre en ridehal. Det blev aftalt, at den fælles tilkørselsvej kun måtte anvendes som adgangsvej til ridefaciliteterne. Den private fællesvej blev kun udlagt til brug for parcellen med ridehallen. Ridehal med ca m 2 jord blev senere overdraget til rideskolen, som også ejer nr Der var og er ikke andre, der kan benytte den private fællesvej til rideskolen. Der er også en tidsubegrænset vejadgang til ridehallen over matrikel 10 a forbi nr Købsaftalens punkt 2.2. er i overensstemmelse med servitutten, som klagerne fik udleveret i forbindelse med handlen. De indklagede har ikke givet supplerende mundtlige oplysninger af betydning for sagen. Der drives stadig rideskole fra matriklen. Servitutten er til fordel for den til enhver tid værende ejer af matriklen, og et ejerskifte får naturligvis ikke færdselsretten til at bortfalde. Det er ikke alle, der har færdselsret på vejen.

5 5 Hvis nævnet mod forventning måtte komme frem til, at de indklagede har givet fejlagtige/ufyldestgørende oplysninger, bestrides det, at de indklagede har handlet ansvarspådragende. De indklagede har ikke oplyst andet end det, der fremgår af deklarationen. De indklagede bestrider, at klagerne har lidt et tab, og de indklagede har ikke udtalt sig om en eventuel erstatning. De indklagede bestrider at have givet klagerne fejlagtige oplysninger om klageadgangen. Efter at klagerne havde henvendt sig til de indklagede, tog de indklagede kontakt til deres forsikringsselskab. Det er ikke de indklagedes ansvar at klagerne har afventet forsikringsselskabets svar i sagen. Dette ses i øvrigt at være uden betydning. Nævnet udtaler: De indklagede har i købsaftalen skrevet at hvis rideskolen af den ene eller anden grund stopper, bortfalder færdselsretten, hvor der i den tinglyste deklaration er anført bl.a.: Undertegnede pålægger herved min ejendom matr. nr., følgende servitut til fordel for den/de til enhver tid værende ejer/e af ejendommen matr. nr.. Den fælles tilkørselsvej må kun anvendes som adgangsvej til ridefaciliteterne på ejendommen matr. nr., hvorved forstås, at vejretten giver adgang til kørsel som led i en sædvanlig og naturlig drift af ridecentret. Eventuel anden benyttelse, herunder kørsel med byggematerialer og kørsel i forbindelse med eventuel ændret anvendelse af virksomheden, kan alene ske med samtykke fra den til enhver tid værende ejer af [ejendommen] Nævnet finder det alvorligt kritisabelt, at de indklagede i købsaftalen har fortolket indholdet i deklarationen, så det fremstår anderledes end i deklarationen, og har skrevet det på en sådan måde, at indholdet kunne misforstås. Da klagerne imidlertid i forbindelse med handlen fik udleveret deklarationen og havde egen rådgiver ved købet, finder nævnet, at klagerne ikke kan have haft en berettiget forventning om, at færdselsretten til ridefaciliteterne ville bortfalde, da den tidligere rideskole ophørte den 1. november 2010, og der på ejendommen startede en ny rideskole den 1. december Nævnet finder det ikke godtgjort, at de indklagede har givet fejlagtige oplysninger om, hvilke køretøjer der må anvende den private fællesvej.

6 6 Nævnet finder det ikke af klagerne godtgjort, at klagerne kan komme til at tåle en ændret anvendelse af naboejendommen og dermed ændret anvendelse af vejen i strid med det, som er fastlagt i deklarationen. Det er uheldigt, at der opstod en misforståelse mellem klagerne og de indklagede, og klagerne derfor troede, at sagen var indbragt for Klagenævnet for Ejendomsformidling. Som klagerne har beskrevet forløbet med de indklagedes anmeldelse til indklagedes ansvarsforsikringsselskab, finder nævnet ikke anledning til kritik af de indklagede. Nævnet bemærker hertil, at klagerne, når de ikke fik en tilbagemelding fra de indklagede, til enhver tid har kunnet indbringe sagen for klagenævnet. Konklusion: Nævnet udtaler alvorlig kritik af, at indklagede i købsaftalen gengav indholdet af deklarationen, så det kunne misforstås. Klagen tages i øvrigt ikke til følge. Som følge af kritikken skal indklagede betale klagegebyret på 700 kr. til klagerne. Betalingen skal ske inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Tøt Jensen Søndergade 15 6650 Brørup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har krav på

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0229 aq. København, den 7. juli 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0229 aq. København, den 7. juli 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 7. juli 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Marianne Møllebro v/peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S Søborg Hovedgade 87 2860 Søborg Nævnet har modtaget klagen den 21. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jakob Kyhl Østergade 15 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 2. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 7. november 2012.

Læs mere