VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

2 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden omfang sørge for vedligeholdelse og renholdelse af de af foreningen tilhørende arealer. At administrere de på disse fællesarealer opførte garager, at administrere legeplads og i øvrigt føre tilsyn med og bekoste vedligeholdelsen af garageanlægget. At forestå snerydning, rengøring af fortovsarealer m.v., således som medlemmerne over for det offentlige er forpligtet til at sørge for. At varetage medlemmernes interesse som grundejer og repræsentere foreningens medlemmer over for kommune og offentlige myndigheder i fælles spørgsmål. At påse, at de forpligtelser, der påhviler de enkelte grundejere i medfør af foreningens vedtægter samt tinglyste servitutter og deklarationer m.v. overholdes. At tegne sædvanlig grundejerforsikring for ejendommene beliggende i foreningens område. At forestå vedligeholdelse af de private fællesveje i området. At forestå vedligeholdelse af garageanlægget samt udlejning af garagerne. At forestå udlejning, vedligeholdelse og administration af foreningens ejendom beliggende Færøvej 73, 9800 Hjørring. 3: Foreningens medlemmer. Ifølge tinglyste deklarationer har ejerne af følgende ejendomme pligt til at være medlem af foreningen: 18 cf, 18 ce, 18 cd, 18 cc, 18 cb, 18 ca, 18 bø, 18 bæ, 18 ci, 18 ck, 18 cl, 18 cm, 18 cn, 18 cu, 18 ct, 18 cf, 18 cr, 18 cs, 18 cp, 18 co, 18 bu, 18 cx, 18 cy, 18 cz, 18 cæ, 18 cø, 18 da, 18 db, 18 dc, 18 dd, 18 de, 18 df, 18 dg, 18 dh, 18 di, 18 dl, 18 dm, 18 dn, 18 do, 18 dp, 18 dq, 18 dr, 18 cg, 18 ch, 18 cv, 18 ec, 18 ed, 18 ee, 18 ef, 18 eg, 18 eh, 18 ej, 18 ek, 18 el, 18 dy, 18 dz, 18 dæ, 18 dø, 18 ea, 18 eb, 17 hh, 17 hi, 17 hk, 17 hl, 17 hm, 17 hn, 17 ho, 17 hp, 17 hq, 17 hr, 17 hs, 17 ht, 17 hu, 17 hv, 17 hx, 17 hy, 17 hz, 17 hæ, 17 hø, 17 ia, 17 ib, 17 ic, 17 id, 17 ie, 17 if, 17 ig, 17 ih, 17 ii, 17 ik, 17 il, 17 im, 17 in, 17 io, 17 ip, 17 ir, 17 is, 17 it, 17 iu, 17 iv, 17 ix, 17 iy, 17 iz, 17 iæ, 17 iø, 17 ig, 17 ka, 17 kb, 17 kc, 17 kd, 17 ke, 17 kf, 17 kg og 17 kh. Når et medlem afhænder sin ejendom, har han pligt til at underrette bestyrelsen om den nye ejers navn og bopæl. Et medlems forpligtelser over for foreningen ophører først, når bestyrelsen har noteret den nye ejer som medlem af foreningen, og den nye ejer har underskrevet slutseddel og ejerens adkomst til ejendommen derefter tinglyses som endelig. Et udtrædende medlem kan ikke gøre krav gældende mod foreningen eller dens formue, og rettigheder og forpligtelser overføres til den nye ejer.

3 3 4: Udlejning af garager. De af foreningen tilhørende garager udlejes af bestyrelsen til medlemmerne til en årlig leje, der fastsættes på generalforsamlingen. Garagerne skal så vidt muligt udlejes til foreningens medlemmer. 5: Kontingent. Til bestridelse af foreningens udgifter betales et årligt kontingent, der fastsættes hvert år af den ordinære generalforsamling. Kontingent pålignes ligeligt hver af ejendommene. 6: Restance. Medlemmernes kontingent til foreningen og terminerne for rettidig indbetaling fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan, når ganske særlige hensyn foreligger, over for enkelte medlemmer indrømme henstand med pligtige ydelser, eventuelt mod betaling af renter og mod, at der på den pågældendes ejendom tinglyses pant eller servitut herom. Er et medlem, der ikke har fået henstand, i restance til foreningen i mere end én måned efter forfaldstid, har bestyrelsen ret til at lade de skyldige beløb inddrive ad retslig vej. Alle omkostninger i anledning af inddrivelsen, herunder advokat og inkassationssalær, betaler vedkommende restant skadesløst. I tilfælde af søgsmål er medlemmerne pligtige at give møde ved retten i Hjørring uden hensyn til, hvor de til den tid måtte bo eller opholde sig. 7: Bestyrelse. Til at varetage foreningens formål og interesser, herunder udlejning af garagerne og foreningens ejendom, vælges blandt medlemmerne på den årlige generalforsamling en bestyrelse på 5 medlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter. Valg af bestyrelse og suppleanter gælder for 2 år ad gangen: Første år afgår dog 3 medlemmer og 1 suppleant efter lodtrækning, og derefter hver år skiftevis 2-3 medlemmer og 1 suppleant. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv af sin midte formand, næstformand og fordeler i øvrigt selv arbejdet imellem sig. Generalforsamlingen tager stilling til, hvorvidt der skal udbetales bestyrelsens medlemmer vederlag i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen kan antage regnskabsmæssig lønnet medhjælp i det omfang, det er påkrævet. Regnskabsføreren kan være medlem af bestyrelsen. Foreningen tegnes af formanden sammen med et andet medlem af bestyrelsen.

4 4 Ved underskrivelse af pantebreve, gældsbreve samt erhvervelse og afhændelse af fast ejendom, kan foreningen dog kun tegnes af den samlede bestyrelse. 8: Bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det fornødent eller efter begæring af 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens forhandlinger indføres i en protokol, der underskrives af bestyrelsens medlemmer. Ved afstemning gælder simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er et forslag forkastet. Bestyrelsen fastsætter en eventuel forretningsorden. 9: Regnskab og revision. Foreningens regnskab føres efter bestyrelsens anvisning. Foreningens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december, første regnskabsår dog fra stiftelsen til den 31. december Foreningens midler skal henstå på foreningens konto i bank eller sparekasse og kan kun hæves ved underskrift af én af de to fuldmagtshavere i forening med yderligere 1 bestyrelsesmedlem. Til løbende udgifter må bestyrelsen have indtil kr ,00 i kontanter. Der må kun udbetales regninger, der er anvist af mindst 1 bestyrelsesmedlem. På hvert bestyrelsesmøde fremlægges de regnskabsbilag, der er fremkommet siden det sidst afholdte bestyrelsesmøde. 10: Revisor. På den årlige generalforsamling vælges revisor, der skal være statsautoriseret eller registreret, og således at revisoren reviderer foreningens bøger mindst én gang årligt og indgiver sine revisionsbemærkninger til bestyrelsen, der påser, at bemærkningerne påføres regnskabet. Revisoren har ret til at afkræve ethvert bestyrelsesmedlem såvel som foreningens regnskabsfører skriftlige og mundtlige oplysninger vedrørende regnskabet. 11: Generalforsamlingen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Enhver generalforsamling, der med angivelse af dagsorden er indkaldt med 21 dages skriftlig varsel til medlemmerne, sendt under de adresser, der i foreningens bøger er noteret som medlemmernes bopæl, er beslutningsdygtig, uanset de mødendes antal, jævnfør dog 12.

5 5 Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet er særligt bestemt. Afstemning finder sted ved håndsoprækning, dog at skriftlig afstemning skal benyttes, når mindst én af de tilstedeværende stemmer forlanger det. Et medlem har, efter at være rykket for et til foreningen skyldigt forfaldent beløb, hverken taleret eller stemmeret, så længe restancen vedvarer. Alle medlemmer har én stemme, idet dog flere ejere af samme ejendom kun tilsammen har én stemme. Så snart den på en generalforsamling fungerende dirigent har konstateret, at der ikke rejses krav om skriftlig afstemning vedrørende et punkt på dagsordenen, vil afstemning ved håndsoprækning være at foretage, og senere krav om skriftlig afstemning vedrørende det pågældende punkt skal afvises, ligesom gyldigheden af den ved håndsoprækning stedfundne afstemning ikke kan anfægtes. Stemmeret kan alene udøves ved personlig møde af den pågældende grundejer/ægtefælle eller samlever. Ligeledes er den, der kan udøve stemmeret valgbar til bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling skal være afholdt inden den 1. marts hvert år, og på generalforsamlingen skal følgende foretages: a) Valg af dirigent. b) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. c) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. d) Redegørelse for det fremtidige arbejde. e) Fastlæggelse af eventuelt vederlag til bestyrelsesmedlemmer. f) Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og betalingsterminer for det følgende år. g) Valg af medlemmer til bestyrelse samt suppleant. h) Valg af revisor. i) Eventuelt. Forslag fra medlemmerne skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter bestyrelsen skal fremsende det/disse forslag til medlemmerne, således at det er dem i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes så ofte bestyrelsen finder det fornødent, samt når 25% af medlemmerne skriftligt til bestyrelsen fremsætter anmodning derom ved angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Når en sådan begæring er indgivet, skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger fra begæringens modtagelse. Ved indvarslingen meddeles dagsordenen. 12: Vedtægtsændringer. Til vedtagelse af ændringer i nærværende vedtægter på en generalforsamling kræves, at 3/4 af grundejerne er tilstede og yderligere, at 3/4 af de tilstedeværende tiltræder forslaget. Er 3/4 af foreningens medlemmer ikke tilstede, men forslaget vedtages af 3/4 af de tilstedeværende medlemmer, skal bestyrelsen inden 1 måned forelægge forslaget for en ekstraordinær generalforsamling, der - uanset det fremmødte antal medlemmer - kan vedtage forslaget med simpel stemmeflerhed.

6 6 13: Foreningens ophør. Foreningen kan kun opløses af samtlige medlemmer og Hjørring Kommune i forening. Ændret ved generalforsamling den 18. september 2000 og ekstraordinær generalforsamling den 20. september Bestyrelsen: Arne Jacobsen formand Kjeld Vejby næstformand Dorthe Larsen legepladser Grethe Nielsen garager Jesper Mølholt sekretær

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken Revideret september 2007 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Toftegårdsparken. 2 Foreningens hjemsted er Køge kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål Indholdsfortegnelse 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens formål 3. Medlemmerne 4. Grundejerforeningens virksomhed, ansvar og risiko 5. Regnskabet 6 Grundejerforeningens udgifter 7. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Alle ejere indenfor foreningens område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. 1.Foreningens navn og område Foreningens navn er Grundejerforeningen Holmehaven med hjemsted i Greve Kommune. Dens område er ejendommen matr. nr. 3-cr, 6-b, 5-a, 11-b, 6-c og 13 Mosede by, Greve sogn og

Læs mere

Vedbæk Villaparks Grundejerforening

Vedbæk Villaparks Grundejerforening Nedenfor er bestyrelsens forslag til de nye vedtægter, der behandles på den ordinære generalforsamling den 30. september 2010. For at synliggøre de faktiske ændringer er de nuværende vedtægter listet i

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen. Dens område er parceller beliggende i Æblehaven, Blommehaven og Kildevangsparken. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for. Grundejerforeningen Egebjerggård, 4. etape.

VEDTÆGTER for. Grundejerforeningen Egebjerggård, 4. etape. 1 Matr. Nr. 8 in, m.fl. Ballerup by Ballerup (jfr. 19) afgift 1.400 kr. Anmelder: advokat Liselotte Bache Grønnegade 23 5591 Gelsted tlf. 64 49 25 20 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Egebjerggård, 4.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere