l. Inden for ornrådet må kun opføres åben og lav boligbebyggelse til helårsbeboelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l. Inden for ornrådet må kun opføres åben og lav boligbebyggelse til helårsbeboelse."

Transkript

1 nmellerup Fiordbokker<t D e klar ation ang. b eby g gelse, b enytt el se, f ælesar eal, inst allationer, grund ei erf orening m. v. anledning af den forestående udstykning af ejendommen, matr. nr. la, 43a og lae Mellerup by og sogn samt parceller heraf, deklarerer undertegnede ejere som forpligtende for os og senere erhververe af ejendornmen, herved følgønde: $1 Område 1. Områdets navn er >Mellerup Fjordbaftker<<. 2, Området omfatter matr. nr. ta,43a og lae Mellerup by og sogn, som angivet på det a:f landinspektør Bjørn Christiansen, Randers, udarbejdede vedhæftede de' klarationskort. $2 Veie 1. Vejene er udlagt med 10,00 m bredde med beliggenhed som vist på vedhæftede kort. 2. Grunde, der støder op til de korte blinde stikveje, får alene adgang fra disse. 3. Den på deklarationskortet fremhævede 10,00 m brede vej bliver offentlig. $3 Byg gelinier, oversiglsoreol l. Der pålægges parcellerne byggelinier mod tilgrænsende veje i det omfang, det fremgår af deklarationskortet. 2. En bygnings facadelinie skal være beliggende parallelt med eller vinkelret på byggelinierne, hvor ikke særlige forhold taler derimod. 3. Hvor grunden støder til veje skal fritliggende car-porte opføres inden for byggelinien. 4. På det vedhæftede kort er med skravering indtegnet oversigtsarealer. På de skraverede arealer må der ingen sinde opføres bygninger eller foretages beplantninger eller midlertidigt eller varigt anbringes genstande, der rager mere end 1,00 m op over det plan, der dannes af. de 2 skærende vejbaners midtlinier. Denne bestemmelse gælder ikke sne. 5. De på vedhæftede kort med prikket signatur fremhævede >>koteletskafter<< skal tjene som fælles indkørsel, der må derfor ikke foretages beplantning eller anbringes genstande, der kan hindre den aknindelige færdsel. $4 Grundenes benytielse l. nden for ornrådet må kun opføres åben og lav boligbebyggelse til helårsbeboelse. 2. På hver parcel må kun opføres beboelsesbygning med sædvanligt tilhørende ududhus, garage eller car-port for personvogn. BeboelsesbygUingen må højst indeholde lejlighed. 3. Den ub'ebyggedo del af parcellen, som ikke benyttes som gårdsplads eller lign., skal stedse være anlagt som have og som sådan vedligeholdes af den til enhver o

2 tid værende ejer, fri for ukrudt og anden for bebyggelsen skæmtnende beplantning. Der må ikke på parcellerne plantes popler, ej heller findes beplantninger, der ved skygge, grådighed eller uhæmmet vækst, kan blive til ulempe for naboerne. 4. På ejendommen må ikke drives handel, vognmandsvirksomhed, fabrik, værksted eller indrettes oplagsplads eller autoophug. Der må endvidere ikke drives nogen art virksomhed, som ved sløv, rø9, lug., støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn er til gene for de omboende. Det skal være tilladt at drive sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseslejligheder eller beboelseshuse, når det efter kommunalbestyrelsens skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom forandres, eller kvarterets præg af villakvarter brydes. 6. Eventuel erhvervsmæssig skiltning skal godkendes af kornmunalbestyrelsen. 7. Det er tilladt at henstille en campingvogn på parcellen, mens bebyggelse på denne udføres, dog højst i et tidsrum af år fra byggetiladelsens dato at regne. 8, Garage eller udhus må ikke opføres, før beboelseshus er bygget. 5. $s Bygningers udstrækning og udforrnning ngen bygning må opføres med mere end 1 etage. ngen bygningsdel må have større højde over niveauplanet end 3,0 m regnet fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter). Hvor terrænforholdene taler derfor, kan der i kælderetagen dog indrettes beboelsesrum mod det faldende terræn, såfremt bygningshøjden i denne side ikke derved vil oversti3e 5,5 m målt fra teri-æn til oi'erkanten af øverste etageadskillelse, og kælderloftet ikke er mere end 0,5 m over terræn i bygningens modsatte side. 3. Gulvhøjden over terræn må højst være 30 cm. 4. Bygningernes ydervægge skal, såfremt de ikke er udført af træ, stå i blank murstensmur eller males hvide eller grå. Træparlier behandles derimod med farveløs, grå, brun eller sort træimprægneringsmiddel. 5. Til tagmaterialer må ikke anvendes bølgeplader af blik, aluminiun eller lign. Der må anvendes følgende tagnaterialer: tegl, eternitbølgeplader i rød, grå eller blåsort farve og skifer i grå eller blåsort farve. Taghældningen må være max. 30o for tegltage og max. 20o for de øvrige tagmaterialer. Tagpap må kun anvendes med grå eller sort overflade og må kun anvendes, hvis taghældningen er under 10o. Endvidere må built up dækning anvendes. 6. Tagvandet skal holdes inde på egen grund og afledes til kloak. 7. På hver grund skal der indrettes en holdeplads for en personvogn uclover en eventuel garage eller car-port. 8. Der vil til hver grund kunne etableres en overkørsel over det ud for gr-unden værende fortov, for så vidt der skal ske kørende færdsel fra grunden. Placeringen af en sådan overkørsel skal ske i samråd med kommunalbestyrelsen, og det i forbindelse med etableringen forbundne arbejde skal udføres for parcelejerens regning. Ø

3 til udformning, materialevalg og farvevalg opføres saledes, at de virker mindst muligt forstyrrende 9. Såvel beboelseshuse som andre bygninger skal med hensyn på naturskønheden. 10. Bygninger på parcellerne skal opføres og placeres i overensstemmelse med reglerne i landsbyggeloven og i bygningsreglement for købstæderne og landet $6 Grundeierforening l. Samtllge ejere af parceller, der omfattes af udstykningsplanen, er pligtig at være medlem af en grundejerforening og er underkastet denne forenings love og bestemmelser, hvorhos de er pligtige gennem foreningen i fællesskab at deltage i udgifter ved anlæg og vedligeholdelse af blinde stikveje, stier, legepladser samt andre fælles anlæg. Grundejerforeningen skal senest stiftes, når 10 parceller er solgt. J. Kun parcelejere kan være medlemmer. Det påhviler foreningen at vedtage de for denne nødvendige love, som vil være at godkende af kommunalbestyrelsen, og dens opgave er først og fremmest at varetage en fælles administration af fællesanlæg og vedligeholdelse af veje, hegns- plantninger, græsarealer m. v. 4. Såfremt kommunalbestyrelsen finder anledning til klage over arealernes vedligeholdelse, er kommunalbestyrelsen berettiget til, hvis skriftlig anmodning om udbedring overses, at lade kcmmunen udføre arbejdet på vedkommende parcelejers regning. E7 Faellåssreol 1. Som fællesarealer udlægges de på vedhæftede deklarationskort nærmere angivne områder. Fællesarealer tilhører grundejerforeningen som repræsentant for parcelejerne. Vedligeholdelsen af disse arealer påhviler grundejerforeningen. ndtil grundejerforeningen er stiftet, påhviler vedligeholdelsen dog parcelejerne. Skulle der opstå problemer i forbindelse med denne vedligeholdelse, kan kommunalbestyrelsen fastsætte nærmere regler for dette arbejde. 3. Anlæg af fællesarealer udføres og bekostes af kommunen. 4. På fællesarealerne er motorkørsel ikke tilladt,' anden færdsel (herunder cyklende) skal ske hensynsfuldt. $8 lnstqllqtioner 7. Kloaker: Der henvises herom til den af landvæsenskommissionen for Randers amtsrådskreds afsagte kendelse. 2. E: Arealet hører under el-selskabet >>Elro<<s forsyningsområde. El-selskabet etablerer fremføringsledninger som luftledninger. Tilslutning med kabelford+ lingsskab og kabelindføring for den enkelte parcel og afregning af tilslutningen afholdes af den enkelte parcelejer. Der etableres af grundsælgeren gadebelysning, Fremtidigt strømforbrug til gadebelysning afholdes af grundejerforuringen. o

4 3. Yand: De til fremføring af vand fornødno hovodledninger, anboringer og stik ind på hver pa.rcel etableres af grundsælgeren. 4. Såfremt det af tekniske grunde viser sig nødvendigt at etablere de fornødne ledninger til kloak, el, telefon m. v. over parcellerne, er parcelejerne forpligtede til uden vederlag at tåle dette. 5. Parcelejere har pligt til medlemskab af Mellerup Vandværk. $e Almindelige beslemmelser L Før noget byggeri påbegyndes, hvad enten dette er nybygning eller tilbygning, skal der til godkendelse af dets overensstemmelse med servitutterne forelægges kommunalbestyrelsen tegninger, der viser gn"::rden og dens omgivelser, bygungernes beliggenhed på grundene samt bygningernes størrelse, form og indretning, ligesom påtænkt anvendelse af bygningerne og grunde skal oplyses. 2. Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibrugtagen til anvendelse i strid med nærværende deklarations bestemmelser må ikke finde sted. Udstykning i strid med udstykningsplanens id6 må ikke finde sted uden sognerådets godkendelse. Mindre skelreguleringer kan dog foretages efter indhentet tilladelse fra sognerådet. 3. Køberen, til hvem kornmunen overdrager en parcel, skal senest 18 måneder efter overtagelsesdagen indsende projekt til opførelse af en beboelsesejendom efter f oranstående bestemmelser. 4. Byggeriet skal påbegyndes senest 6 måneder efter byggotilladelsens meddelelse og uden unødigt ophold, saledes at normal byggerytme overholdes. Denne tidsfrist kan dog med sognerådeis godkendelse forlænges' 5. Såfremt grunden ikke er bebygget som nævnt, eller hvis den ønskes afhændet, inden den er bebygget, har køberen pligt til at tilbyde den til kommunen til samme pris, som den er erhvervet for, uden rentetillæg, idet alle omkostninger ved sådant tilbagesalg skal være kommunen uvedkommende. 6. Overskydende jordfyld, der bortføres fra parcellen, skal uden vederlag stilles til kommunens disposition og aflæsses på de af kommunen anviste pladser. 7. For alle andre forhold, der ikke er nævnt i disse servitutter, gælder bestemmelserne i de til enhvsr tid gældende love og vedtægter. 8. Sognerådet kan foretage eller tillade mindre afvigelser fra bestemmelserne i denne deklaration, når særlige forhold taler derfor, og når sadanne afvigelser efter sognerådets skøn ikke berøver kvarteret dets karakter efter nærværende deklarations bestemmelser. $10 Påtqleret 1. Påtaleret ifølge nærværende servitutter har alene Støvring-Mellerup sogneråd, og det påhviler sognerådet og bygningsmyndigheden at udøve denne påtaleret på en sådan måde, at beboernes interesser tilgodeses i rimeligt ornfang, idet dog eventuel fortolkning af bestemmelserne afgøres af Støvring-Mellerup sogneråd. 2. Nærværende deklaration kan ikke ophæves eller ændres uden samtykke fra bygningsnyndigbeden, p. t. Randers amtsråd. 3. Grundejerforeningen har påtaleret over for den enkelte parcelejers

5 delse, endvidere vil Støvring-Mellerup sogneråd til enhver tid være påtaleberettiget, såfremt vedligeholdelsen giver anledning til klage. 4. Med hensyn til de ejendommene påhvilende byrder og servitutter henvises til tingbogens udvisende. Mellerup, den 18. oktober Som ejer af matr. nr. ae, Støvring-Mellerup sogneråd: lens Grotkjær Severin Sørensen ens lohan Bonde lens Andersen Niels Chr. Rasmussen Kathrine Bang Harry Mortensen Som ejer af matr. nr. la og 43a: Hans Rørdam Moestrup Deklarationen begæres tinglyst på matr. nr. la, lae og 43a Mellerup by og sop under respekt af de på ejendommene hvilende pantehæftelser og servitutter, hvorom henvises til ejendommenes blade i tingbogen. Støvring-Mellerup sognerå:l, den 18. oklober ens Grotkjær Sverin Sørensen ens Johan Bonde lens Andersen Kathrine Bang Niels Chr. Rasmussen Harry Mortensen Medunderskrevne sognerådsformand attesterer herved, at underskrifter repræsenterer det samlede sogneråd. Støvring, den 18. oktober ; samtlige ovenfor anførte ens Grotkjær Amtsrådet godkender herved som bygningsmyndighed i Støvring-Mellerup kommune omstående deklaration til tinglysning, jfr. landsbyggelovens $ 4, stk. 2. Randers amtsråd, den 26. oktober A. Nielsen. Boeritr RA[D!! (oe) ta rr * o

6 tyktzttzlsplan q,,zr / /q q +3? By q Sno ry dleras4 LdEatu'96 _l_ -'t.r{ UP o,t' ø'ft >22bqha-J -l- z5 fp^np ^d b o. "l lui(,r;zt('.\'' \ \.-t \i' /\ :, rill bih-,e/ > "f'l'.-\,l/ rt\ fu::r,j...- -l "At,d F:.i3l: B?zsareaL 8of,0884o Den lo.oombrede vej antqses gvdkiynod.e,ton lr frrdt S.

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI Byplanvedtægt for byplanområde XXXI i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM

ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM Deklaration. I anledning af udstykning af en del af ejendommen matr. Nr. 1 b Jellerødgård By, Karlebo Sogn,

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220

ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220 ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220 DEKLARATION for Fjordparken Hasseris Undertegnede ejer af matr.nr. 1 c, 1 i og 1 k Gammel Hasseris sogn, pålægger herved, i anledning af udstykning og salg til

Læs mere

KOPI (afskrift) DEKLARATION. vedrørende. bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG. Landinspektør HØNG

KOPI (afskrift) DEKLARATION. vedrørende. bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG. Landinspektør HØNG KOPI (afskrift) af DEKLARATION vedrørende bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG Landinspektør HØNG TLF. HØNG (03) 55 20 04 Matr.nr 18 b Dalby by. Kirke-Helsinge sogn.

Læs mere

Deklaration nr. 19. Deklaration for Tvedåsvej 23.04.1974

Deklaration nr. 19. Deklaration for Tvedåsvej 23.04.1974 Deklaration nr. 19 Deklaration for Tvedåsvej 23.04.1974 Matr.nre 8 1... 8 0 ' 8**... 8 as, Store lyngby by, Lille fyngby sogn CiVjLDQMMcREN I/S Percival Nielsen Landinspektørfirma Milnersvej 7 3400 Hillerød

Læs mere

Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration

Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration side 1 af 5 sider Deklaration Ang. bebyggelse, benyttelse, veje og stier, byggelinier, bygningers placering og udseende, beplantning, fællesantenne, fjernvarme m.m. samt grundejerforening. NB Afskrift

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N GEN PEDERSEN HØJESTERETSSAGFØRER L JANTZEN LANDSRETSSAGFØRER UND KRSTENSEN ADVOKAT L JOHANNESSEN ADVOKAT CARSTEN PEDERSEN ADVOKAT US FALA ADVOKAT LD JENSEN ADVOKAT OKATER VESTERBROGADE 6 D, 8. SAL 162

Læs mere

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7 afskrift af DEKLARATION. Undertegnede Ego-Byg A/S pålægger hermed matr.nr. 3 bm. 3 bn, 3 bo, 3 bp. 3 bq. 3 br, 3 bs. 3 bt. 3 bu. 3 bv, 3 bx. 3 by, 3 bz, 3 bæ, 3 bø, 3 ca, 3 eb. 3 cc. 3 cd. 3 ce, 3 cf.

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Nygårdspark". Dens hjemsted er Farum Kommune. Grundejerforeningens områder er matr.nr. 16 cb Farum by og sogn og parceller

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Grundejerhåndbog -Hold mig ajour og overdrag mig til den nye ejer-

Grundejerhåndbog -Hold mig ajour og overdrag mig til den nye ejer- Grundejerhåndbog -Hold mig ajour og overdrag mig til den nye ejer- Velkommen til "Eppedalen". Du har sikkert allerede fået at vide, at man som grundejer automatisk er medlem af grundejerforeningen. Det

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Byplanvedtægt 11 for industri- og boligområde vest for Liselejevejen Frederiksværk Kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 HØRNING KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, VESTERVEJ 14, 8362 HØRNING, TLF. 89 68 17 33 LOKALPLAN NR 26 BOLIGOMRADE VEST FOR BLEGINDVEJ

Læs mere

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Partiel Byplanvedtægt fra 12. januar 1976 for så vidt angår det område, som er omfattet

Læs mere

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening 27.06.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr. Matr. Nr. 3a, (3ff-3fg- -SA) af Handrup by, Dråby sogn - 2 - Anmelder: Advokatfirma BENT WERNER OLAF GORMSEN

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 44-1976 for Troense og Frederiksstad byer i Svendborg kommune.

Byplanvedtægt nr. 44-1976 for Troense og Frederiksstad byer i Svendborg kommune. . -, ~~Matr~nr. 68-a m.fl., M~1Jømin~steriet :ï. nr. p~yyo/7/2~....1~ Gammel og Ny Nyby byer, Bregninge sogn. 2 9 JUf~B 1977 ~ ~.~ Anmelder: o.~.*. ID I ~ ~ ~ Svendborg kommunes 1~.7.7g #0036 - SVENDBORG

Læs mere

til bebyggelse med fritliggende parcelhuse.

til bebyggelse med fritliggende parcelhuse. ,, : 'L M;r nr, ejerlav, sogn: J bø og J cb Stempel: i \i,københavnkvarter, ' Hef(i desønderjydske lands-rønde by, Bre g- o 'delebdogbhhingbogen, net sogn c art nr, ejerlav, sogn,, / Q c'- 5 o:c '- '-

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

- 1 - L O V E for Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«(sidst ændret 29. maj 2011)

- 1 - L O V E for Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«(sidst ændret 29. maj 2011) - 1 - L O V E for Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«(sidst ændret 29. maj 2011) 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«med hjemsted i Melby, Frederiksværk kommune. Foreningens formål er

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere