LOKALPLAN Boliger, Anne Cathrines Have og Flensborgs Have, Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 2014-7. Boliger, Anne Cathrines Have og Flensborgs Have, Horsens"

Transkript

1 LOKALPLAN Boliger, Anne Cathrines Have og Flensborgs Have, Horsens

2 Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning Kommuneplanen En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv inden for lokalplanens område Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge og anlægsarbejder Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdkdk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser Baggrund for lokalplan Horsens Kommune overtog pr 1 januar 2006 det tidligere kolonihaveområde øst for Overgade Kommunen udarbejdede herefter lokalplan , Andreas Flensborgs Minde for en åben lav boligbebyggelse med mulighed for stor bygningsmæssig variation inden for rammerne af en bebyggelsesstruktur med 25 relativt små byggefelter og krav om byggeri i en højde på 9 meter Bebyggelsen ville få en karakter, der ville være unik i Horsens, men det har ikke været muligt at få gang i salget af grunde Det er derfor besluttet at udarbejde en ny lokalplan, der giver mulighed for større grunde og færre begrænsninger i bebyggelsens placering og udseende Lokalplanen åbner desuden for at den nordlige halvdel anvendes til tæt lav boligbebyggelse, idet der skønnes at være et behov for tæt lave boliger i bydelen Øvrige bestemmelser i lokalplanen er i det væsentlige i overensstemmelse med den eksisterende lokalplan Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål at skabe rammer for et nyt, attraktivt boligområde med muligheder for åben lavt og tæt lavt byggeri, at fastlægge placering af veje og stier og at sikre eksisterende og fremtidig bevoksning Beliggenhed & eksisterende forhold Området er beliggende i ca 1 km nordøst for Horsens midtby på højdedraget mellem Horsens Fjord og Nørrestrand Set fra terræn er der stedvis fjordkig, og set fra de fremtidige boligers etager og tagterrasser vil der være mulighed for smuk udsigt over østbyen, Stensballe Bjerge og fjorden mod øst og sydøst Terrænet inden for lokalplanområdet falder mellem 4 og 5 meter fra vest mod øst Den centrale del af området med kolonihaver og kolonihavehuse samt beplantning, blev ryddet i 2007 Af bevaringsværdi var der kun en del af den høje og markante beplantning mod primært Overgade og stedvist mod Langmarksvej Nogle af de eksisterende træer mistrives I den sydlige halvdel af området er der udført byggemodning i form af asfaltbærelag for boligvejen Anne Cathrines Have, grusstier, spildevandsledninger, regnvandsledninger og underjordisk forsinkelsesbassin mv Mod Langmarksvej er der anlagt en beplantet støjvold 2 / 13

3 Lokalplanområdet set mod nord I forgrunden Anne Cathrines Have, i højre side ses grusstien der udmunder i Langmarksvej Lokalplanområdets beliggenhed i Horsens Lokalplanens indhold Vej og sti Adgang til området med køretøj sker fra Overgade via to overkørsler til boligvejene Anne Cathrines Have og Flensborgs Have Anne Cathrines Have er udført, ekskl kantbegrænsninger, asfaltslidlag mv Stiforbindelse gennem området fra Godthåbsvej via sti og boligveje til Overgade og Langmarksvej færdiggøres i overensstemmelse Kortbilag 2, Fremtidige forhold De to interne boligveje anlægges med en begrænset bredde, men som sammenhængende vejforløb, hvorved vendepladser undgås Området ved Godthåbsvej var tidligere forbundet med såvel Overgade som Langmarksvej ved stierne gennem kolonihaveområdet Lokalplanen lægger op til, at det fortsat skal være muligt at færdes gennem området for offentligheden via stier og områdets boligveje Parkeringsforhold Der vil anlagt parkeringspladser i overensstemmelse med kommunens vejledende parkeringsnormer for åben lav boligbebyggelse og evt for tæt - lav boligbebyggelse Ledningsanlæg og belysning Der er etableret vejbelysning langs Anne Cathrines Have Tilsvarende vejbelysning skal anvendes i det resterende område for at sikre et fælles præg 3 / 13

4 Eksempler på åben lav boliger Bebyggelsens placering og udformning Lokalplanen indeholder ikke byggefelter, og bebyggelsens placering på grunden reguleres således af byggeloven Bebyggelsernes materialevalg er frit, men bebyggelse skal være i kubiske former med flade eller svagt hældende tage, som ikke unødigt begrænser naboers udsigt Området vil få en særlig karakter og nutidig stemning, samtidig med at der sikres næsten ubegrænsede muligheder for valg af materialer Hvis der etableres tæt lav bebyggelse ved Andreas Flensborgs Have skal den have kubiske former der harmonerer med de åben lave bebyggelser ved Anne Cathrines Have Den enkelte bolig skal tilpasses det eksisterende terræn, således at man undgår urimeligt høje sokler og terrænreguleringer I forbindelse med byggesagsansøgning skal der søges om tilladelse til terrænreguleringer større end +/ 50 cm Terrænreguleringer tæt ved skel må kun ske hvis naboerne er enige Ubebyggede arealer Bestemmelserne om udtynding af krat og bevaring og/eller genplantning af den karakterfulde beplantning i grundens vest - og nordside i lokalplan videreføres i nærværende lokalplan Hensigten er at bevare en markant bevoksning, men at give mulighed for udtynding, så området åbnes mod Overgade Der er krav om etablering og pleje af grønne fællesarealer ved eventuel tæt - lav boligbebyggelse Ved åben - lav boligbebyggelse er der bestemmelse om pleje af mindre fællesarealer i tilknytning til stier og randbeplantning Lokalplanområdet set mod nord mod Langmarksvej Arealet hælder mod øst og er omgivet af bevoksning, der skal bevares og fornyes Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Lokalplan , Andreas Flenborgs Minde, ophæves ved nærværende lokalplans ikrafttræden Kommuneplanen Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune både i byerne og i det åbne land Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen lokalplaner En lokalplan skal være 4 / 13

5 i overensstemmelse med kommuneplanen Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplanens rammeområde 04B34 som udlægges til: Boligformål Offentlige formål Nærmere angivne erhvervstyper, herunder visse former for liberale erhverv Maks bebyggelses % 25 for området Maks etageantal 2 + tagterrasse Maks Bygningshøjde 9 m Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanen Øvrig planlægning Spildevandsplan Lokalplanområdet kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan og tilsluttes Horsens Vand A/S spildevandssystem Området separatkloakeres Spildevand ledes til Horsens Centralrenseanlæg renseanlæg Regnvand ledes til Horsens Fjord Afledningen af regnvand må ikke overstige den tilladelige afløbskoefficient angivet i spildevandsplanen Hvis afledningen af regnvand overstiger afløbskoefficienten skal overfladevandet håndteres på egen grund eller forsinkes og neddrosles til den tilladelige afløbskoefficient I den østlige side af udstykningen er der i sti anlægget udover en spildevandsledning også en regnvandsledning i dimensionen Ø2200 Ledningen tjener også som rørbassin, idet der ikke var mulighed for etablering af et jordbassin Rørbassinet når næsten ud til Langmarksvej For enden af rørbassinet i det sydøstlige hjørne af udstykningen er der et bygværk med en vandbremse Der skal være adgang til dette bygværk for både at kunne udføre tilsyn og oprensning af rørbassinnet og vandbremsen Adgangen skal bestå af en 3 meter bred grus armeret sti, som allerede er etableret Renovation Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene i Horsens Kommunes "regulativ for dagrenovation og husholdning/affaldshåndteringsplan" Hvor der er behov for, at opsamlingen af affald i storcontainere, skal der tages hensyn til, at containeren skal kunne tømmes af en lastbil, som skal kunne komme helt hen til containeren Tekniske anlæg Elforsyning Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler Varmeforsyning Alle ejendomme inden for lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning Vandforsyning Området vandforsynes af Horsens Vand A/S Jordforurening Lokalplanområdet er beliggende i et område, som Horsens Kommune har klassificeret som lettere forurenet Baggrunden for klassificeringen er kommunens eksisterende kendskab til de enkelte byzoneområders bebyggelsestidspunkt, intensitet af arealanvendelse, trafikbelastning, industriel belastning, opvarmningsformer, bebyggelsestæthed, historik om byudvikling, kendskab til områder med fyldjord samt kendte forureningsdata Aktiviteter i forbindelse med ovennævnte har med stor sandsynlighed givet anledning til diffus forurening i området eller der er tidligere påvist let forurenet jord inden for området De stoffer og koncentrationsniveauer, som kendetegner lettere forurenet jord, er typisk et resultat af såkaldt diffus forurening Den diffuse jordforurening er opstået gennem længere tids spredning, opblanding eller fortynding af forureningsbidrag, som typisk stammer fra flere forureningskilder Lettere forurening kan også være et resultat af forurening fra punktkilder, hvor spild eller lækage har ført til forurening i lave koncentrationer Endelig ses lettere forurenet jord i fyldjord, som er samlet fra forskellige områder, hvor der har været mindre forurenende aktiviteter I forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal der udtages og analyseres jordprøver, jf jordflytningsbekendtgørelsen Bortskaffelse af jord fra områdeklassificerede arealer skal anmeldes til Horsens Kommune jf kommunens 5 / 13

6 jordflytningsregulativ Såfremt der under bygge eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen Tilladelser fra andre myndigheder Museumsloven Horsens Museum foretaget arkæologiske forundersøgelser i 2009 og efterfølgende frigivet arealet I henhold til Museumslovens 27, stk 2 og 3 skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge og anlægsarbejder Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område Horsens Vand A/S tinglyser en servitut om regn - og spildevandsledninger, herunder adgangsforhold Kystnærhedszone Lokalplanområdet ligger inden for de kystnære dele af byzonen Lokalplanen giver ikke mulighed for byggeri eller anlæg, der ændrer påvirkningen af kystlandskabet Miljøscreening Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering Afgørelse og begrundelse Som hovedhensyn for afgørelsen har Teknik og Miljø vurderet planens påvirkning af miljøet i forhold til den eksisterende lokalplans miljøpåvirkning Nærværende lokalplan er en mindre væsentlig ændring af den eksisterende plan og vil ikke medføre væsentlig ændret indvirkning på miljøet Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøer Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens 3, stk 1, nr 3 Bestemmelser Hjemmel I henhold til lovbekendtgørelse nr 937 af 24 september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område 1 Formål Det er formålet med lokalplanen at fastlægge rammerne for anvendelse af området til åben lav boligbebyggelse, med mulighed for anvendelse til tæt lav boligbebyggelse i et delområde 6 / 13

7 fastlægge den trafikale adgang til området fastlægge udformning af støjskærm eller støjvold mod Langmarksvej fastlægge retningslinjer for beplantning af ubebyggede arealer sikre karakterfuld bevoksning mod Overgade 2 Område og zonestatus 21 Lokalplanområdet omfatter matr nr 19a, 19b, 19c, 19d, 19e, 19f, 19g, 19h, 19i, 19k, 19l, 19m og 19n, Horsens Markjorder Lokalplanafgrænsningen fremgår af kortbilag 1 22 Området er beliggende i byzone 23 Området opdeles i delområderne 1 og 2, jfr kortbilag 2, Fremtidige forhold 3 Anvendelse 31 Delområde 1 må anvendes til åben lav boligbebyggelse 32 Delområde 2 må anvendes til åben lav boligbebygelse eller tæt lav boligbebyggelse med tilhørende fællesarealer 33 Der er offentlig adgang til områdets boligveje og stier som vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold Redegørelse Anvendelse Anvendelsesbestemmelserne er i overensstemmelse med den hidtil gældende lokalplan , men suppleret med muligheden for at etablere tæt lav boligbebyggelse på den nordlige del af lokalplanområdet som alternativ til åben lav boligbebyggelse 4 Udstykning 41 Der må kun udstykkes i princippet som vist på kortbilag 2 Fremtidige forhold Delområde 2 må alternativt udstykkes til tæt lav bebyggelse 42 For tæt lav bebyggelse er mindste grundstørrelse excl andel af fællesareal 400 m 2 for et etages huse og 300 m 2 for to etagers huse 43 Den resterende del af området, der ikke udstykkes til parceller som beskrevet i 4 og vist på kortbilag 2 Fremtidige forhold, overgår til grundejerforeningen/grundejerne som privat fællesareal og må ikke siden udstykkes eller bebygges, jf dog 8 Redegørelse Udstykning Til åben lavt byggeri etableres grunde på ca 900 m2, som vurderes at være store nok til at være attraktive, uden at der anvendes unødige arealresurcer Der angives minimumsstørrelser på tæt lave grunde for at undgå meget tæt byggeri, som ikke giver plads for tilstrækkelige udearealer og frirum 5 Vej og sti 51 Området trafikbetjenes fra Overgade med to overkørsler med en beliggenhed som vist på kortbilag 2 Fremtidige forhold 52 Lokale sekundære veje (boligveje) anlægges med udlæg på 9 m Boligveje anlægges i 5 m bredde med asfalt og brosten på kant og i princippet forløbende som vist på kortbilag 3 Fremtidige forhold 53 Lokale sekundære veje (boligveje) anlægges som stilleveje, 30 km/t 54 Stier anlægges med udlæg på 5 m Stier anlægges i 2 m bredde i som vist på kortbilag 2 Fremtidige forhold Stier skal forbinde Godthåbsvej med den sydlige boligvej og dermed Overgade samt Godthåbsvej med Langmarksvej Stier anlægges med grus eller stenmel 55 Områdets veje og stier skal overtages af områdets Grundejerforeninger som "private fællesveje" Redegørelse Vej og sti Princippet for vejenes forløb er, at der ikke er blinde ender, men cirkulation, således at vendepladser undgås Den sydlige boligvej Anne Cathrines Have er udført, excl færdiggørelse med kantsten og asfaltslidlag 6 Parkeringsforhold 61 Ved åben lavt byggeri anlægges 2 p pladser på hver ejendom I områder med tæt lav bebyggelse skal der etableres 1 p plads pr bolig og yderligere 0,5 p plads pr bolig som fællesparkering 7 Ledningsanlæg & belysning 71 Området skal forsynes kollektivt med fjernvarme 72 Vandforsyning skal ske fra Horsens Vand A/S 73 Området skal kloakeres efter anvisning fra Teknik og Miljø og Horsens Vand A/S 74 Til vej- og stibelysning anvendes armaturer som Terminal, Louis Poulsen Belysning etableres som en del af byggemodningen 75 Stien mellem Godthåbsvej og den sydlige boligvej skal være belyst 8 Bebyggelsens placering og udformning 81 Boligerne må maksimalt have en højde på 85 m, regnet fra naturligt terræn På grunde med skrånende terræn skal der i forbindelse med byggesagsbehandlingen fastlægges et eller flere niveauplaner, bla med henblik på at bebyggelsen tilpasses terrænet På grunde med hældende terræn kan etableres forskudte niveauer Der henvises til Horsens Kommunes vejledning 'Terrænregulering og jordhåndtering i forbindelse med bygge og anlægsarbejde' 82 Bebyggelse skal opføres i maksimalt 2 etager 83 Boliger, garager og carporte skal opføres med kubiske former 84 Tage skal være flade og der kan etableres tagterrrasser Tage kan endvidere have ensidigt fald med en maksimal hældning på 15 grader 7 / 13

8 85 Vinduer skal være uden sprosser 86 Solvarme eller solcelleanlæg skal udføres med antirefleksbehandlet overflade og være parallelle med tagflader og/eller facader 87 Der må ikke opføres bygninger uden for parcellerne Hver grunejerforening må dog opføre 1 mindre bygning i 1 etage på op til 25 m 2 til redskaber til vedligehold af områdets fælles grønne arealer Redegørelse Bebyggelsens placering og udformning Det er hensigten at give området en særlig karakter med bygninger i modernistisk inspireret stil med kubiske former og tage med begrænset hældning, som ikke unødigt begrænser naboers udsigt Flade tage må have en minimal hældning, som er konstruktivt begrundet 9 Bebyggelsens udseende 91 Udvendige bygningssider må ikke være reflekterende Signalfarver må ikke anvendes Redegørelse Bebyggelsens udseende Bebyggelsen har ikke en visuelt følsom placering ift landskabet eller byen, og der er derfor meget få restriktioner vedr materialevalg 10 Ubebyggede arealer 101 Grønne fællesarealer samt andre ubefæstede dele udenfor de private matrikler må, udover den omtalte beplantning mod Overgade og Langmarksvej, samt naboskel, kun udlægges med græs Hvis der etableres tæt lav boligbebyggelse (Delområde B) skal der indrettes opholds og legeområder i de grønne fællesarealer 102 Efter salg af storparcel eller overdragelse af de grønne private fællesarealer til grundejerforeningen, må den beplantning af løvtræer mod Overgade, samt løvtræer, buske mm mod Langmarksvej, der er bevaret eller nyplantet af Horsens Kommune, ikke fældes 103 Udgåede løvtræer mod Overgade erstattes med lignende sort i min str (stammediameter i mm målt 1 m over terræn) Disse nye træer må ikke hindres i at nå deres fulde naturlige højde Andre udgåede træer og buske på fællesarealer indenfor lokalplanområdet erstattes ved genplantning 104 Mod naboskel mod syd og øst etablerer udstykker en ca 1 1,5 m bred, tæt buskbeplantning, af sorter der når en maksimal højde på ca 2 m Alternativt kan etableres en dobbeltradet bøgehæk, der skal nå en højde på min 1,80 m og maks 2,20 m Beplantningen må ikke ved beskæring eller lignende hindres i at nå sin fulde/bestemte højde Udstykkeren forestår pleje af beplantning de første 5 år efter etablering, hvorefter forpligtigelsen overgår til grundejerforeningerne 105 Mod Langmarksvej er anlagt en støjafskærmning i form af en jordvold (herefter støjvold), der kan medvirke til at sikre et acceptabelt støjniveau på primære udendørs opholdsarealer på terræn Efter etablering er denne støjvold begrønnet med en beplantning af løvfældende buske og træer, så den vil fremstå som et tæt, levende hegn med en udvokset højde på ikke under 5 m regnet fra terræn Denne beplantning må ikke siden fældes Beplantningen renholdes af udstykker for ukrudt i etableringsfasen (minimum 3 år), indtil konkurrerende ukrudt ikke væsentligt begrænser plantebælternes tilvækst Pleje af støjvoldsbeplantningen efter 5 år i form af udtynding, fældning, genplantning i huller mv skal udføres af grundejerne 106 Affaldsbeholdere skal placeres i henhold til Regulativ for Husholdningsaffald og være afskærmet, set fra vejen Afskærmningen skal bestå af beplantning eller et fast hegn/mur, der harmonerer med byggeriets arkitektur og materialeholdning Redegørelse Ubebyggede arealer Lokalplanområdet grænser mod nord op til Langmarksvej Det skal sikres, at der, hvis nødvendigt, udføres tiltag, der kan sikre et vejstøjniveau på primære udendørs opholdsarealer, der ikke overstiger L den 58 db Mod Langmarksvej er derfor, indenfor lokalplanområdet, anlagt en jordvold Volden er begrønnet med træer og buske, således at anlægget på sigt vil fremstå som et levende hegn 11 Betingelser for at tage ny bebyggelse i brug 111 Bebyggelse må ikke tages i brug, før der er sket tilslutning til den kollektive varmeforsyning samt til offentlig kloak og renseanlæg 112 Tæt lav bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret fælles opholds og legeområder 12 Grundejerforening 121 Der skal stiftes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme i lokalplanområdet Alternativt kan stiftes en grundejerforening for delområde A og en grundejerforening eller tilsvarende for delområde B 122 Hver grundejerforening skal forestå drift og vedligeholdelse af de i lokalplanområdet udlagte private fællesveje og stier samt fællesarealer og beplantning 123 Hver grundejerforenings vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Horsens Kommune 124 Kommunen kan til enhver tid kræve grundejerforeninger oprettet Redegørelse Grundejerforening Det kan være mest hensigtsmæssigt at oprette en separat grundejerforening eller tilsvarende for delområde B, som kan anvendes til tæt lav boligbebyggelse Organisationsformen afhænger af om der er tale om andelsboliger, ejerboliger eller andet I salgsvilkårene vil Horsens Kommune kræve, at grundejerforeningen vederlagsfrit tager skøde på områdets veje, stier, fællesarealer og andre fællesanlæg Grundejerforeningen overtager arealerne, når området efter Horsens Kommunes vurdering er tilstrækkeligt udbygget, dog senest når halvdelen af grundene er bebygget 13 Servitutter Ingen bestemmelser 14 Ophævelse af byplanvedtægt eller lokalplan / 13

9 Lokalplan , Andreas Flensborgs Minde ophæves med vedtagelse af nærværende lokalplan 15 Lokalplanens retsvirkninger 151 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Lokalplanafgrænsning KORTBILAG 1 9 / 13

10 De viste matrikulære skel er eksistererende Vedr fremtidige forhold inden for lokalplanområdet henvises til Kortbilag 2 10 / 13

11 Fremtidige forhold KORTBILAG 2 11 / 13

12 Området i dag Klagevejledning Efter planlovens 58 stk 1, nr 4, kan kun retlige spørgsmål påklages Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, 12 / 13

13 herunder dens lovlige tilvejebringelse Der kan derimod ikke klages over planens indhold Klageberettigede er alle omfattet af Planlovens 59 Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur og Miljøklagenævnet Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af wwwnmkndk Klageportalen ligger på wwwborgerdk og wwwvirkdk Du logger på wwwborgerdk eller wwwvirkdk, ligesom du plejer, typisk med NEM ID Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen Når du klager, skal du betale et gebyr på kr 500 Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen Natur og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Natur og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planforslagets offentliggørelse Vedtagelse Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 23 september 2014 Forslaget er offentlig bekendtgjort den 8 oktober 2014 Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 27 januar 2015 Lokalplanen er offentlig bekendtgjort den 4 februar 2015 Print Link til pdf af planen 13 / 13

Forslag til LOKALPLAN 2014-7. Boliger, Anne Cathrines Have og Flensborgs Have, Horsens

Forslag til LOKALPLAN 2014-7. Boliger, Anne Cathrines Have og Flensborgs Have, Horsens Forslag til LOKALPLAN 2014-7 Boliger, Anne Cathrines Have og Flensborgs Have, Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2014-7

Forslag til LOKALPLAN 2014-7 Forslag til LOKALPLAN 2014-7 Boliger, Anne Cathrines Have og Flensborgs Have, Horsens UDKAST 3. SEPTEMBER 2014 Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

LOKALPLAN 2014-4. Boliger, Nørrelide, Gedved

LOKALPLAN 2014-4. Boliger, Nørrelide, Gedved LOKALPLAN 2014-4 Boliger, Nørrelide, Gedved Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt

Læs mere

LOKALPLAN 2014-5. Baggrund & formål. Boliger, Billeshave, Bygholm Bakker, Horsens. Hvad er en lokalplan?

LOKALPLAN 2014-5. Baggrund & formål. Boliger, Billeshave, Bygholm Bakker, Horsens. Hvad er en lokalplan? LOKALPLAN 2014-5 Boliger, Billeshave, Bygholm Bakker, Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2014-5

Forslag til LOKALPLAN 2014-5 Forslag til LOKALPLAN 2014-5 Boliger, Billeshave, Bygholm Bakker, Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering

Læs mere

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8.

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8. Paradigme 018 Håndværksområde ved Skuldelev Status Plannavn VVM offentliggørelse af forslag Vedtaget Håndværksområde ved Skuldelev Kommuneplantillæg uden VVM 8. maj 2015 Høring start 8. maj 2015 Høring

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2016-2

Forslag til LOKALPLAN 2016-2 Forslag til LOKALPLAN 2016-2 Boliger, Sundbakken 16, Horsens VH/RSS Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 002

Kommuneplantillæg nr. 002 Kommuneplantillæg nr. 002 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne B 2.4 Vedtaget d. 29. april 2015 Nyt rammeområde B 2.4 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2014-2

Forslag til LOKALPLAN 2014-2 Forslag til LOKALPLAN 2014-2 Boliger, Dahliavej, Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der

Læs mere

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Orienteringsbrev Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79946922 Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Den 24. november 2016 vedtog Varde Kommune administrativt at ophæve

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

1. at der senest ved færdigmelding af byggeriet etableres en afskærmende be* plantning langs med sydsiden af oplagspladsen som vist på kortbilaget.

1. at der senest ved færdigmelding af byggeriet etableres en afskærmende be* plantning langs med sydsiden af oplagspladsen som vist på kortbilaget. Nick Tygesen Stoltelundvej 9 6360 Tinglev! " Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 28*01*2015 Sagsnr.: 14/34365 Dokumentnr.: 11 Ejendom: 14713 Kontakt: Peter Mumm Direkte tlf.: 73768214 E*mail:

Læs mere

Boliger, Sydlige del af Gedved By

Boliger, Sydlige del af Gedved By Boliger, Sydlige del af Gedved By Lokalplan 16-007, Gedved By TEKNIK OG MILJØ Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 199/KD.086.615 Kort- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-28

Forslag til LOKALPLAN 2015-28 Forslag til LOKALPLAN 2015-28 Boliger og offentlige formål, Sundvej, Horsens Ansvarlig medarbejder: JN KS 1: RVS KS 2: GSS Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-12 Parkeringshus og kontorer, Emilies Plads, Horsens

Forslag til LOKALPLAN 2015-12 Parkeringshus og kontorer, Emilies Plads, Horsens Forslag til LOKALPLAN 2015-12 Parkeringshus og kontorer, Emilies Plads, Horsens Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Baggrund for lokalplanen Horsens Kommune har solgt Emilies Plads.

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. Landzonetilladelse til udstykning

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr.   Landzonetilladelse til udstykning AAKJAER Landinspektører Vestergade 8 8100 Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. e-mail: apa@aalsp.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 3 7 Boligområde ved Mælkevejen Hører til lokalplan nr. 1204 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt i byrådet den 24.2.2016

Læs mere

2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens

2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens 2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 2015 27 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Nej

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Formand for DcH- Broager att. Charlotte Christensen Sletmarken 6 6310 Broager

Formand for DcH- Broager att. Charlotte Christensen Sletmarken 6 6310 Broager Formand for DcH- Broager att. Charlotte Christensen Sletmarken 6 6310 Broager. Landzonetilladelse til at opsætte belysning på DcH- Broagers klubhus, matr.nr. 438 Broager Ejerlav, Broager, der ligger på

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 607. P-huset ved Rosenørnsgade. Randers Kommune. Lokalplanforslag 607

Forslag til LOKALPLAN 607. P-huset ved Rosenørnsgade. Randers Kommune. Lokalplanforslag 607 Forslag til LOKALPLAN 607 P-huset ved Rosenørnsgade Randers Kommune INDHOLD Høringsperiode minimum 8 uger fra offentliggørelsen af lokalplanen. Vejledning om lokalplanen Lokalplanens retsvirkninger herfra

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Det er et forholdsvist lille anlæg, som placeres inden for havens areal og vender ud mod en åben mark.

Det er et forholdsvist lille anlæg, som placeres inden for havens areal og vender ud mod en åben mark. Bjarne Iversen Flædbækvej 9 Elstrup 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på terræn på ejendommen matr.nr. 94 Elstrup, Egen, der ligger på Flædbækvej 9, 6430 Nordborg Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN 607. P-huset ved Rosenørnsgade. Randers Kommune. Lokalplan 607

LOKALPLAN 607. P-huset ved Rosenørnsgade. Randers Kommune. Lokalplan 607 LOKALPLAN 607 P-huset ved Rosenørnsgade Randers Kommune INDHOLD Indhold 2 Vejledning om lokalplanen Lokalplanens retsvirkninger herfra er lokalplanens bestemmelser juridisk gældende. Redegørelsen fortæller

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager Landzonetilladelse til at bygge en ny carport med redskabsskur på ejendommen matr. nr. 146 Skodsbøl, Broager, der ligger på Skodsbølvej 81, 6310 Broager

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Fors lag i of f entl ig h 2. s f ra d e ø r i n g epte n mbe r 28. til den 2016 o k to ber 201 6 September 2016 Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er vedtaget

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Skive kommune. Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen. L 159608. Manenlyst -,- - --T- -s

Skive kommune. Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen. L 159608. Manenlyst -,- - --T- -s --T- -s -,- - L 159608 Skive kommune Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen.. - Manenlyst Teknisk forvaltning 1995 O 250 500 750 1 O00 1250 m Lokalplan nr. 64.1 - Et område til åben-lav

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Andreas Flensborgs Minde

Andreas Flensborgs Minde Andreas Flensborgs Minde Lokalplan 2-2008, Horsens by TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 2-2008 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD.086.615

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.240

LOKALPLAN NR. 004.240 LOKALPLAN NR. 004.240 For et område i Christiansminde 4 SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokaiplan En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Lokalplan 131-4 Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Lokalplan nr. 131-4 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Juni 2016 FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere