LOKALPLAN Boliger, Anne Cathrines Have og Flensborgs Have, Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 2014-7. Boliger, Anne Cathrines Have og Flensborgs Have, Horsens"

Transkript

1 LOKALPLAN Boliger, Anne Cathrines Have og Flensborgs Have, Horsens

2 Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning Kommuneplanen En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv inden for lokalplanens område Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge og anlægsarbejder Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdkdk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser Baggrund for lokalplan Horsens Kommune overtog pr 1 januar 2006 det tidligere kolonihaveområde øst for Overgade Kommunen udarbejdede herefter lokalplan , Andreas Flensborgs Minde for en åben lav boligbebyggelse med mulighed for stor bygningsmæssig variation inden for rammerne af en bebyggelsesstruktur med 25 relativt små byggefelter og krav om byggeri i en højde på 9 meter Bebyggelsen ville få en karakter, der ville være unik i Horsens, men det har ikke været muligt at få gang i salget af grunde Det er derfor besluttet at udarbejde en ny lokalplan, der giver mulighed for større grunde og færre begrænsninger i bebyggelsens placering og udseende Lokalplanen åbner desuden for at den nordlige halvdel anvendes til tæt lav boligbebyggelse, idet der skønnes at være et behov for tæt lave boliger i bydelen Øvrige bestemmelser i lokalplanen er i det væsentlige i overensstemmelse med den eksisterende lokalplan Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål at skabe rammer for et nyt, attraktivt boligområde med muligheder for åben lavt og tæt lavt byggeri, at fastlægge placering af veje og stier og at sikre eksisterende og fremtidig bevoksning Beliggenhed & eksisterende forhold Området er beliggende i ca 1 km nordøst for Horsens midtby på højdedraget mellem Horsens Fjord og Nørrestrand Set fra terræn er der stedvis fjordkig, og set fra de fremtidige boligers etager og tagterrasser vil der være mulighed for smuk udsigt over østbyen, Stensballe Bjerge og fjorden mod øst og sydøst Terrænet inden for lokalplanområdet falder mellem 4 og 5 meter fra vest mod øst Den centrale del af området med kolonihaver og kolonihavehuse samt beplantning, blev ryddet i 2007 Af bevaringsværdi var der kun en del af den høje og markante beplantning mod primært Overgade og stedvist mod Langmarksvej Nogle af de eksisterende træer mistrives I den sydlige halvdel af området er der udført byggemodning i form af asfaltbærelag for boligvejen Anne Cathrines Have, grusstier, spildevandsledninger, regnvandsledninger og underjordisk forsinkelsesbassin mv Mod Langmarksvej er der anlagt en beplantet støjvold 2 / 13

3 Lokalplanområdet set mod nord I forgrunden Anne Cathrines Have, i højre side ses grusstien der udmunder i Langmarksvej Lokalplanområdets beliggenhed i Horsens Lokalplanens indhold Vej og sti Adgang til området med køretøj sker fra Overgade via to overkørsler til boligvejene Anne Cathrines Have og Flensborgs Have Anne Cathrines Have er udført, ekskl kantbegrænsninger, asfaltslidlag mv Stiforbindelse gennem området fra Godthåbsvej via sti og boligveje til Overgade og Langmarksvej færdiggøres i overensstemmelse Kortbilag 2, Fremtidige forhold De to interne boligveje anlægges med en begrænset bredde, men som sammenhængende vejforløb, hvorved vendepladser undgås Området ved Godthåbsvej var tidligere forbundet med såvel Overgade som Langmarksvej ved stierne gennem kolonihaveområdet Lokalplanen lægger op til, at det fortsat skal være muligt at færdes gennem området for offentligheden via stier og områdets boligveje Parkeringsforhold Der vil anlagt parkeringspladser i overensstemmelse med kommunens vejledende parkeringsnormer for åben lav boligbebyggelse og evt for tæt - lav boligbebyggelse Ledningsanlæg og belysning Der er etableret vejbelysning langs Anne Cathrines Have Tilsvarende vejbelysning skal anvendes i det resterende område for at sikre et fælles præg 3 / 13

4 Eksempler på åben lav boliger Bebyggelsens placering og udformning Lokalplanen indeholder ikke byggefelter, og bebyggelsens placering på grunden reguleres således af byggeloven Bebyggelsernes materialevalg er frit, men bebyggelse skal være i kubiske former med flade eller svagt hældende tage, som ikke unødigt begrænser naboers udsigt Området vil få en særlig karakter og nutidig stemning, samtidig med at der sikres næsten ubegrænsede muligheder for valg af materialer Hvis der etableres tæt lav bebyggelse ved Andreas Flensborgs Have skal den have kubiske former der harmonerer med de åben lave bebyggelser ved Anne Cathrines Have Den enkelte bolig skal tilpasses det eksisterende terræn, således at man undgår urimeligt høje sokler og terrænreguleringer I forbindelse med byggesagsansøgning skal der søges om tilladelse til terrænreguleringer større end +/ 50 cm Terrænreguleringer tæt ved skel må kun ske hvis naboerne er enige Ubebyggede arealer Bestemmelserne om udtynding af krat og bevaring og/eller genplantning af den karakterfulde beplantning i grundens vest - og nordside i lokalplan videreføres i nærværende lokalplan Hensigten er at bevare en markant bevoksning, men at give mulighed for udtynding, så området åbnes mod Overgade Der er krav om etablering og pleje af grønne fællesarealer ved eventuel tæt - lav boligbebyggelse Ved åben - lav boligbebyggelse er der bestemmelse om pleje af mindre fællesarealer i tilknytning til stier og randbeplantning Lokalplanområdet set mod nord mod Langmarksvej Arealet hælder mod øst og er omgivet af bevoksning, der skal bevares og fornyes Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Lokalplan , Andreas Flenborgs Minde, ophæves ved nærværende lokalplans ikrafttræden Kommuneplanen Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune både i byerne og i det åbne land Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen lokalplaner En lokalplan skal være 4 / 13

5 i overensstemmelse med kommuneplanen Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplanens rammeområde 04B34 som udlægges til: Boligformål Offentlige formål Nærmere angivne erhvervstyper, herunder visse former for liberale erhverv Maks bebyggelses % 25 for området Maks etageantal 2 + tagterrasse Maks Bygningshøjde 9 m Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanen Øvrig planlægning Spildevandsplan Lokalplanområdet kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan og tilsluttes Horsens Vand A/S spildevandssystem Området separatkloakeres Spildevand ledes til Horsens Centralrenseanlæg renseanlæg Regnvand ledes til Horsens Fjord Afledningen af regnvand må ikke overstige den tilladelige afløbskoefficient angivet i spildevandsplanen Hvis afledningen af regnvand overstiger afløbskoefficienten skal overfladevandet håndteres på egen grund eller forsinkes og neddrosles til den tilladelige afløbskoefficient I den østlige side af udstykningen er der i sti anlægget udover en spildevandsledning også en regnvandsledning i dimensionen Ø2200 Ledningen tjener også som rørbassin, idet der ikke var mulighed for etablering af et jordbassin Rørbassinet når næsten ud til Langmarksvej For enden af rørbassinet i det sydøstlige hjørne af udstykningen er der et bygværk med en vandbremse Der skal være adgang til dette bygværk for både at kunne udføre tilsyn og oprensning af rørbassinnet og vandbremsen Adgangen skal bestå af en 3 meter bred grus armeret sti, som allerede er etableret Renovation Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene i Horsens Kommunes "regulativ for dagrenovation og husholdning/affaldshåndteringsplan" Hvor der er behov for, at opsamlingen af affald i storcontainere, skal der tages hensyn til, at containeren skal kunne tømmes af en lastbil, som skal kunne komme helt hen til containeren Tekniske anlæg Elforsyning Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler Varmeforsyning Alle ejendomme inden for lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning Vandforsyning Området vandforsynes af Horsens Vand A/S Jordforurening Lokalplanområdet er beliggende i et område, som Horsens Kommune har klassificeret som lettere forurenet Baggrunden for klassificeringen er kommunens eksisterende kendskab til de enkelte byzoneområders bebyggelsestidspunkt, intensitet af arealanvendelse, trafikbelastning, industriel belastning, opvarmningsformer, bebyggelsestæthed, historik om byudvikling, kendskab til områder med fyldjord samt kendte forureningsdata Aktiviteter i forbindelse med ovennævnte har med stor sandsynlighed givet anledning til diffus forurening i området eller der er tidligere påvist let forurenet jord inden for området De stoffer og koncentrationsniveauer, som kendetegner lettere forurenet jord, er typisk et resultat af såkaldt diffus forurening Den diffuse jordforurening er opstået gennem længere tids spredning, opblanding eller fortynding af forureningsbidrag, som typisk stammer fra flere forureningskilder Lettere forurening kan også være et resultat af forurening fra punktkilder, hvor spild eller lækage har ført til forurening i lave koncentrationer Endelig ses lettere forurenet jord i fyldjord, som er samlet fra forskellige områder, hvor der har været mindre forurenende aktiviteter I forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal der udtages og analyseres jordprøver, jf jordflytningsbekendtgørelsen Bortskaffelse af jord fra områdeklassificerede arealer skal anmeldes til Horsens Kommune jf kommunens 5 / 13

6 jordflytningsregulativ Såfremt der under bygge eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen Tilladelser fra andre myndigheder Museumsloven Horsens Museum foretaget arkæologiske forundersøgelser i 2009 og efterfølgende frigivet arealet I henhold til Museumslovens 27, stk 2 og 3 skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge og anlægsarbejder Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område Horsens Vand A/S tinglyser en servitut om regn - og spildevandsledninger, herunder adgangsforhold Kystnærhedszone Lokalplanområdet ligger inden for de kystnære dele af byzonen Lokalplanen giver ikke mulighed for byggeri eller anlæg, der ændrer påvirkningen af kystlandskabet Miljøscreening Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering Afgørelse og begrundelse Som hovedhensyn for afgørelsen har Teknik og Miljø vurderet planens påvirkning af miljøet i forhold til den eksisterende lokalplans miljøpåvirkning Nærværende lokalplan er en mindre væsentlig ændring af den eksisterende plan og vil ikke medføre væsentlig ændret indvirkning på miljøet Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøer Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens 3, stk 1, nr 3 Bestemmelser Hjemmel I henhold til lovbekendtgørelse nr 937 af 24 september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område 1 Formål Det er formålet med lokalplanen at fastlægge rammerne for anvendelse af området til åben lav boligbebyggelse, med mulighed for anvendelse til tæt lav boligbebyggelse i et delområde 6 / 13

7 fastlægge den trafikale adgang til området fastlægge udformning af støjskærm eller støjvold mod Langmarksvej fastlægge retningslinjer for beplantning af ubebyggede arealer sikre karakterfuld bevoksning mod Overgade 2 Område og zonestatus 21 Lokalplanområdet omfatter matr nr 19a, 19b, 19c, 19d, 19e, 19f, 19g, 19h, 19i, 19k, 19l, 19m og 19n, Horsens Markjorder Lokalplanafgrænsningen fremgår af kortbilag 1 22 Området er beliggende i byzone 23 Området opdeles i delområderne 1 og 2, jfr kortbilag 2, Fremtidige forhold 3 Anvendelse 31 Delområde 1 må anvendes til åben lav boligbebyggelse 32 Delområde 2 må anvendes til åben lav boligbebygelse eller tæt lav boligbebyggelse med tilhørende fællesarealer 33 Der er offentlig adgang til områdets boligveje og stier som vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold Redegørelse Anvendelse Anvendelsesbestemmelserne er i overensstemmelse med den hidtil gældende lokalplan , men suppleret med muligheden for at etablere tæt lav boligbebyggelse på den nordlige del af lokalplanområdet som alternativ til åben lav boligbebyggelse 4 Udstykning 41 Der må kun udstykkes i princippet som vist på kortbilag 2 Fremtidige forhold Delområde 2 må alternativt udstykkes til tæt lav bebyggelse 42 For tæt lav bebyggelse er mindste grundstørrelse excl andel af fællesareal 400 m 2 for et etages huse og 300 m 2 for to etagers huse 43 Den resterende del af området, der ikke udstykkes til parceller som beskrevet i 4 og vist på kortbilag 2 Fremtidige forhold, overgår til grundejerforeningen/grundejerne som privat fællesareal og må ikke siden udstykkes eller bebygges, jf dog 8 Redegørelse Udstykning Til åben lavt byggeri etableres grunde på ca 900 m2, som vurderes at være store nok til at være attraktive, uden at der anvendes unødige arealresurcer Der angives minimumsstørrelser på tæt lave grunde for at undgå meget tæt byggeri, som ikke giver plads for tilstrækkelige udearealer og frirum 5 Vej og sti 51 Området trafikbetjenes fra Overgade med to overkørsler med en beliggenhed som vist på kortbilag 2 Fremtidige forhold 52 Lokale sekundære veje (boligveje) anlægges med udlæg på 9 m Boligveje anlægges i 5 m bredde med asfalt og brosten på kant og i princippet forløbende som vist på kortbilag 3 Fremtidige forhold 53 Lokale sekundære veje (boligveje) anlægges som stilleveje, 30 km/t 54 Stier anlægges med udlæg på 5 m Stier anlægges i 2 m bredde i som vist på kortbilag 2 Fremtidige forhold Stier skal forbinde Godthåbsvej med den sydlige boligvej og dermed Overgade samt Godthåbsvej med Langmarksvej Stier anlægges med grus eller stenmel 55 Områdets veje og stier skal overtages af områdets Grundejerforeninger som "private fællesveje" Redegørelse Vej og sti Princippet for vejenes forløb er, at der ikke er blinde ender, men cirkulation, således at vendepladser undgås Den sydlige boligvej Anne Cathrines Have er udført, excl færdiggørelse med kantsten og asfaltslidlag 6 Parkeringsforhold 61 Ved åben lavt byggeri anlægges 2 p pladser på hver ejendom I områder med tæt lav bebyggelse skal der etableres 1 p plads pr bolig og yderligere 0,5 p plads pr bolig som fællesparkering 7 Ledningsanlæg & belysning 71 Området skal forsynes kollektivt med fjernvarme 72 Vandforsyning skal ske fra Horsens Vand A/S 73 Området skal kloakeres efter anvisning fra Teknik og Miljø og Horsens Vand A/S 74 Til vej- og stibelysning anvendes armaturer som Terminal, Louis Poulsen Belysning etableres som en del af byggemodningen 75 Stien mellem Godthåbsvej og den sydlige boligvej skal være belyst 8 Bebyggelsens placering og udformning 81 Boligerne må maksimalt have en højde på 85 m, regnet fra naturligt terræn På grunde med skrånende terræn skal der i forbindelse med byggesagsbehandlingen fastlægges et eller flere niveauplaner, bla med henblik på at bebyggelsen tilpasses terrænet På grunde med hældende terræn kan etableres forskudte niveauer Der henvises til Horsens Kommunes vejledning 'Terrænregulering og jordhåndtering i forbindelse med bygge og anlægsarbejde' 82 Bebyggelse skal opføres i maksimalt 2 etager 83 Boliger, garager og carporte skal opføres med kubiske former 84 Tage skal være flade og der kan etableres tagterrrasser Tage kan endvidere have ensidigt fald med en maksimal hældning på 15 grader 7 / 13

8 85 Vinduer skal være uden sprosser 86 Solvarme eller solcelleanlæg skal udføres med antirefleksbehandlet overflade og være parallelle med tagflader og/eller facader 87 Der må ikke opføres bygninger uden for parcellerne Hver grunejerforening må dog opføre 1 mindre bygning i 1 etage på op til 25 m 2 til redskaber til vedligehold af områdets fælles grønne arealer Redegørelse Bebyggelsens placering og udformning Det er hensigten at give området en særlig karakter med bygninger i modernistisk inspireret stil med kubiske former og tage med begrænset hældning, som ikke unødigt begrænser naboers udsigt Flade tage må have en minimal hældning, som er konstruktivt begrundet 9 Bebyggelsens udseende 91 Udvendige bygningssider må ikke være reflekterende Signalfarver må ikke anvendes Redegørelse Bebyggelsens udseende Bebyggelsen har ikke en visuelt følsom placering ift landskabet eller byen, og der er derfor meget få restriktioner vedr materialevalg 10 Ubebyggede arealer 101 Grønne fællesarealer samt andre ubefæstede dele udenfor de private matrikler må, udover den omtalte beplantning mod Overgade og Langmarksvej, samt naboskel, kun udlægges med græs Hvis der etableres tæt lav boligbebyggelse (Delområde B) skal der indrettes opholds og legeområder i de grønne fællesarealer 102 Efter salg af storparcel eller overdragelse af de grønne private fællesarealer til grundejerforeningen, må den beplantning af løvtræer mod Overgade, samt løvtræer, buske mm mod Langmarksvej, der er bevaret eller nyplantet af Horsens Kommune, ikke fældes 103 Udgåede løvtræer mod Overgade erstattes med lignende sort i min str (stammediameter i mm målt 1 m over terræn) Disse nye træer må ikke hindres i at nå deres fulde naturlige højde Andre udgåede træer og buske på fællesarealer indenfor lokalplanområdet erstattes ved genplantning 104 Mod naboskel mod syd og øst etablerer udstykker en ca 1 1,5 m bred, tæt buskbeplantning, af sorter der når en maksimal højde på ca 2 m Alternativt kan etableres en dobbeltradet bøgehæk, der skal nå en højde på min 1,80 m og maks 2,20 m Beplantningen må ikke ved beskæring eller lignende hindres i at nå sin fulde/bestemte højde Udstykkeren forestår pleje af beplantning de første 5 år efter etablering, hvorefter forpligtigelsen overgår til grundejerforeningerne 105 Mod Langmarksvej er anlagt en støjafskærmning i form af en jordvold (herefter støjvold), der kan medvirke til at sikre et acceptabelt støjniveau på primære udendørs opholdsarealer på terræn Efter etablering er denne støjvold begrønnet med en beplantning af løvfældende buske og træer, så den vil fremstå som et tæt, levende hegn med en udvokset højde på ikke under 5 m regnet fra terræn Denne beplantning må ikke siden fældes Beplantningen renholdes af udstykker for ukrudt i etableringsfasen (minimum 3 år), indtil konkurrerende ukrudt ikke væsentligt begrænser plantebælternes tilvækst Pleje af støjvoldsbeplantningen efter 5 år i form af udtynding, fældning, genplantning i huller mv skal udføres af grundejerne 106 Affaldsbeholdere skal placeres i henhold til Regulativ for Husholdningsaffald og være afskærmet, set fra vejen Afskærmningen skal bestå af beplantning eller et fast hegn/mur, der harmonerer med byggeriets arkitektur og materialeholdning Redegørelse Ubebyggede arealer Lokalplanområdet grænser mod nord op til Langmarksvej Det skal sikres, at der, hvis nødvendigt, udføres tiltag, der kan sikre et vejstøjniveau på primære udendørs opholdsarealer, der ikke overstiger L den 58 db Mod Langmarksvej er derfor, indenfor lokalplanområdet, anlagt en jordvold Volden er begrønnet med træer og buske, således at anlægget på sigt vil fremstå som et levende hegn 11 Betingelser for at tage ny bebyggelse i brug 111 Bebyggelse må ikke tages i brug, før der er sket tilslutning til den kollektive varmeforsyning samt til offentlig kloak og renseanlæg 112 Tæt lav bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret fælles opholds og legeområder 12 Grundejerforening 121 Der skal stiftes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme i lokalplanområdet Alternativt kan stiftes en grundejerforening for delområde A og en grundejerforening eller tilsvarende for delområde B 122 Hver grundejerforening skal forestå drift og vedligeholdelse af de i lokalplanområdet udlagte private fællesveje og stier samt fællesarealer og beplantning 123 Hver grundejerforenings vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Horsens Kommune 124 Kommunen kan til enhver tid kræve grundejerforeninger oprettet Redegørelse Grundejerforening Det kan være mest hensigtsmæssigt at oprette en separat grundejerforening eller tilsvarende for delområde B, som kan anvendes til tæt lav boligbebyggelse Organisationsformen afhænger af om der er tale om andelsboliger, ejerboliger eller andet I salgsvilkårene vil Horsens Kommune kræve, at grundejerforeningen vederlagsfrit tager skøde på områdets veje, stier, fællesarealer og andre fællesanlæg Grundejerforeningen overtager arealerne, når området efter Horsens Kommunes vurdering er tilstrækkeligt udbygget, dog senest når halvdelen af grundene er bebygget 13 Servitutter Ingen bestemmelser 14 Ophævelse af byplanvedtægt eller lokalplan / 13

9 Lokalplan , Andreas Flensborgs Minde ophæves med vedtagelse af nærværende lokalplan 15 Lokalplanens retsvirkninger 151 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Lokalplanafgrænsning KORTBILAG 1 9 / 13

10 De viste matrikulære skel er eksistererende Vedr fremtidige forhold inden for lokalplanområdet henvises til Kortbilag 2 10 / 13

11 Fremtidige forhold KORTBILAG 2 11 / 13

12 Området i dag Klagevejledning Efter planlovens 58 stk 1, nr 4, kan kun retlige spørgsmål påklages Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, 12 / 13

13 herunder dens lovlige tilvejebringelse Der kan derimod ikke klages over planens indhold Klageberettigede er alle omfattet af Planlovens 59 Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur og Miljøklagenævnet Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af wwwnmkndk Klageportalen ligger på wwwborgerdk og wwwvirkdk Du logger på wwwborgerdk eller wwwvirkdk, ligesom du plejer, typisk med NEM ID Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen Når du klager, skal du betale et gebyr på kr 500 Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen Natur og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Natur og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planforslagets offentliggørelse Vedtagelse Lokalplanen er godkendt i Horsens Byråd som forslag den 23 september 2014 Forslaget er offentlig bekendtgjort den 8 oktober 2014 Lokalplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 27 januar 2015 Lokalplanen er offentlig bekendtgjort den 4 februar 2015 Print Link til pdf af planen 13 / 13

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

LOKALPLAN 2015-12 Parkeringshus og kontorer, Emilies Plads, Horsens

LOKALPLAN 2015-12 Parkeringshus og kontorer, Emilies Plads, Horsens LOKALPLAN 2015-12 Parkeringshus og kontorer, Emilies Plads, Horsens Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Baggrund for lokalplanen Horsens Kommune har solgt Emilies Plads. Grunden har

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august 2007. Juni 2007 INDLEDNING OFFENTLIG

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse SKANDERBORG KOMMUNE - Galten Vest Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse November 2012 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1060 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Lokalplanen er offentligt bekendtgjort

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

Oktober 2011 LOKALPLAN 2-2-104. Varmecentral mv., Hjørringvej Nørre Uttrup

Oktober 2011 LOKALPLAN 2-2-104. Varmecentral mv., Hjørringvej Nørre Uttrup Oktober 2011 LOKALPLAN 2-2-104 Varmecentral mv., Hjørringvej Nørre Uttrup Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 516

Forslag til Lokalplan nr. 516 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 516 For et boligområde ved Møllevej i Ubby Forslaget er fremlagt fra den 28. oktober 2008 til den 29. december 2008 Indhold Kalundborg Kommune Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

Boligområde ved Kirkevejen i Lading

Boligområde ved Kirkevejen i Lading Lokalplan nr. 336 Boligområde ved Kirkevejen i Lading Kirkevejen Møllebakken Møllebakken Møllebakken Viborgvej Kirkevejen Viborgvej Favrskov Kommune 2010 Ortofoto Forslag december 2013 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring SKANDERBORG KOMMUNE - Boliger og medborgerhus i Tørring Lokalplan for to boligparceller og et medborgerhus i det nord-vestlige Tørring. Februar 2014 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1052 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere