VURDERINGSRAPPORT. Dalgas Avenue Aarhus C. Aarhus Kommune. Vurderingsdato den 1. november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VURDERINGSRAPPORT. Dalgas Avenue 12 8000 Aarhus C. Aarhus Kommune. Vurderingsdato den 1. november 2014"

Transkript

1 VURDERINGSRAPPORT Dalgas Avenue Aarhus C Aarhus Kommune Vurderingsdato den 1. november 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENFATNING 2 VURDERINGSRAPPORT VURDERINGSRAPPORT UDFØRT ARBEJDE OG INFORMATIONSGRUNDLAG VURDERINGENS FORUDSÆTNINGER 3 EJENDOMSRAPPORT GENEREL BESKRIVELSE AREALFORHOLD OFFENTLIGE FORHOLD LEJEFORHOLD OG ØKONOMI VÆRDIFASTSÆTTELSE BILAG A. BELIGGENHED B. MATRIKEL OG BYGNINGSOVERSIGT C. LEJESPECIFIKATION D. TINGBOGSATTEST AF 25. SEPTEMBER 2014 E. FOTOMONTAGE

3 SAMMENFATNING 2 SAMMENFATNING

4 SAMMENFATNING 3 SAMMENFATNING Ejendommen Adresse: Dalgas Avenue 12, 8000 Aarhus C. Matr.nr: 741hg Marselisborg, Århus Grunde. Anvendelse: Offentlige formål Undervisning. Vurderingstema Denne vurdering er foretaget med det formål at fastsætte ejendommens kontante markedsværdi som investeringsejendom på vurderingsdagen i almindelig fri handel. Ejendommen overtages med alt ledigt til købers disposition. Vurderingen er udført under hensyntagen til og på basis af den nuværende og i kommuneplanen tilladte anvendelse. Markedsværdien fastsættes ud fra følgende scenarier: Scenarie 1: Ejendommens markedsværdi ved udlejning af det bestående bygningskompleks. Scenarie 2: Ejendommens markedsværdi ved udlejning af bygning nr. 1-6 og med tillæg af den på ejendommen værende byggeret efter nedrivning af bygning nr. 7-13, idet der

5 SAMMENFATNING 4 henvises til bilag B for bygningsoversigt. I vurderingen indgår fastsættelse af markedslejen. Vurderingsmetode Ejendommen er for så vidt angår det eksisterende bygningskompleks vurderet på baggrund af kapitaliseringsmetoden (1. års afkast), som er den mest accepterede og anvendte metode blandt investorer i Danmark. Byggeretten i vurderingsscenarie 2 er vurderet efter residualværdiprincippet. Særlige forudsætninger Vurderingen er udført under hensyntagen til og på basis af den nuværende og i kommuneplanen tilladte anvendelse. Efter anmodning fra opdragsgiver er der set bort fra de på ejendommen tinglyste servitutter vedrørende tilbagekøbsretter for Aarhus Kommune. Det er lagt til grund for vurderingen, at der i forbindelse med et eventuelt salg vil blive tinglyst en ny forkøbsret for Aarhus Kommune, ligesom der tinglyses en deklaration, hvoraf det fremgår, at ejendommen alene må benyttes til undervisningsformål. Ejendommen vurderes under forudsætning af, at ejendommen ved et salg vil blive solgt med fuld ansvarsfraskrivelse fra sælgers side. Køber vil forud for et eventuelt køb få fuld adgang til ejendommen og dennes dokumenter. Der henvises herunder til vurderingsrapportens afsnit vedrørende vedligeholdelse og miljøforhold. Vurderingsdato Den 1. november Arealer Bygningsarealer iflg. BBR-Meddelelse Bygning 1 Bygning 3 I alt Bebygget areal m m m 2 Samlet bygningsareal m m m 2 Kælder 920 m 2 * 0 m m 2 Samlet erhvervsareal m m m 2 * Heraf 584 m 2 erhverv i kælder. I henhold til den udleverede arealspecifikation for bygning 1 udgør det samlede areal 3.473, m 2 inkl. 588 m 2 kælder. Forskellen i bygningsarealerne er ikke undersøgt nærmere. Bygningsarealerne i henhold til BBR er grundlag for vurderingen og forudsættes at være i overensstemmelse med de faktiske forhold. Bygningsarealer i henhold til arealspecifikationen er dog anvendt i forhold til opgørelse af arealerne ved vurderingsscenarie 2.

6 SAMMENFATNING 5 Grundareal i h.t. tingbog m² Heraf vej 400 m 2 Lejeforhold Aarhus Kommune har på vurderingstidspunktet udlejet det samlede bygningskompleks. Det er forudsat, at alle lejemål bringes til ophør af Aarhus Kommune i forbindelse med et salg, således ejendommen overtages med alt ledigt til købers disposition. Vurderet markedsleje (nyistandsat) Scenarie 1 Scenarie kr kr. Det er lagt til grund, at lejer afholder alle driftsudgifter bortset fra udvendig bygningsvedligeholdelse (klimaskærm) og udlejers administration. Markedsværdi Markedsværdi pr. vurderingsdagen kontant Vurderingsscenarie 1 eksisterende bygningskompleks kr Vurderingsscenarie 2 - delvis eksis. bygn.kompleks + byggeret kr Gns. markedsværdi for vurderingsscenarie 1 og 2 kr Afkast Startforrentning ved kontant handel 6,75% Ejendommens fordele og ulemper Styrker Bygningskompleks indrettet til undervisningsformål. Beliggende centralt i Aarhus. Adgang til boldbane, svømmehal og idrætsfaciliteter i nærområdet. Parkeringspladser på ejendommen. Svagheder Bygningskomplekset bærer præg af at være en ældre undervisningsbygning såvel i sin indretning, stand/aptering og installationer. Energimærke E og F.

7 VURDERINGSRAPPORT 6 VURDERINGSRAPPORT

8 VURDERINGSRAPPORT 7 VURDERINGSRAPPORT CBRE A/S Frederiksgade Aarhus C Danmark Telefon Fax Rapport dato Den 2. december 2014 Opdragsgiver Aarhus Kommune Udlejning, Salg og Jorder Teknik og Miljø Grøndalsvej Viby J Ejendommen Dalgas Avenue Aarhus C Matr.nr. Vurderingsgrundlag Ejendomskategori Formål Baggrund 741hg Marselisborg, Aarhus Grunde Vurderingsrapporten er udarbejdet ifølge det aftalte på møde den 10. oktober Undervisningsejendom. I forbindelse med opdragsgivers overvejelser om eventuelt salg af ejendommen ønskes markedsværdien af ejedommen fastsat. Ejendommen er ejet af opdragsgiver, og anvendes af Aarhus Kommune til skole samt til udlejning til 3. mand, der tillige anvender de lejede lokaler til undervisningsformål. Vurderingsdato Den 1. november Status vurderingsmand Valuta Ekstern. Alle beløb er angivet i danske kroner (DKK)

9 VURDERINGSRAPPORT 8 Markedsværdi Scenarie 1 eksis. bygningskompleks Kr kontant (tretitomillionerfemhundredetusinde kroner) Scenarie 2 - delvis eksis. bygn.kompleks + byggeret Kr kontant (tretifemmillionersekshundredefemtitusinde kroner) Gns. markedsværdi ved scenarie 1 og 2 Kr kontant (tretifiremillioner kroner) Vores vurdering af markedsværdien er baseret på det udførte arbejde og vurderingens forudsætninger som angivet nedenfor. Vurderingsstandard Vurderingen er udarbejdet i overensstemmelse med seneste udgave af The RICS Valuation Professional Standards ( The Red Book ) Vi bekræfter, at vi har såvel lokalt som nationalt kendskab til erhvervsejendomsmarkedet for nærværende ejendomstype, samt har viden og erfaring til at gennemføre vurderingen på en kompetent måde. Vurderingstema Denne vurdering er foretaget med det formål at fastsætte ejendommens kontante markedsværdi som investeringsejendom på vurderingsdagen i almindelig fri handel. Ejendommen overtages med alt ledigt til købers disposition. Markedsværdien fastsættes ud fra følgende scenarier: Scenarie 1: Ejendommens markedsværdi ved udlejning af det bestående bygningskompleks. Scenarie 2: Ejendommens markedsværdi ved udlejning af bygning nr. 1-6 og med tillæg af den på ejendommen værende byggeret efter nedrivning af bygning nr. 7-13, idet der henvises til bilag B for bygningsoversigt. I vurderingen indgår fastsættelse af markedslejen. Ejendommen er for det eksisterende bygningskompleks vurderet på baggrund af kapitaliseringsmeto-

10 VURDERINGSRAPPORT 9 den (1. års afkast), som er den mest accepterede og anvendte metode blandt investorer i Danmark. Byggeretten i vurderingsscenarie 2 er vurderet efter residualværdiprincippet. Markedsværdi som definition er, Det vurderede beløb, som en ejendom vurderes at kunne sælges for på vurderingsdagen i en sædvanlig handel mellem en villig køber og en villig sælger efter passende markedsføring, hvor parterne er uafhængige af hinanden og har handlet kyndigt, fornuftigt og uden tvang. Særlige forudsætninger Vurderingen er udført under hensyntagen til og på basis af den nuværende og i kommuneplanen tilladte anvendelse. Efter anmodning fra opdragsgiver er der set bort fra de på ejendommen tinglyste servitutter vedrørende tilbagekøbsretter for Aarhus Kommune. Det er lagt til grund for vurderingen, at der i forbindelse med et eventuelt salg vil blive tinglyst en ny forkøbsret for Aarhus Kommune, ligesom der tinglyses en deklaration, hvoraf det fremgår, at ejendommen alene må benyttes til undervisningsformål. Ejendommen vurderes under forudsætning af, at ejendommen ved et salg vil blive solgt med fuld ansvarsfraskrivelse fra sælgers side. Køber vil forud for et eventuelt køb få fuld adgang til ejendommen og dennes dokumenter. Der henvises herunder til vurderingsrapportens afsnit vedrørende bygningsgennemgang og miljøforhold. Vurderingens forudsætninger Vurderingen bygger på nedennævnte forudsætninger i relation til bygningens tilstand, tekniske installationer og driftsmateriel, offentlige planforhold, regler og bestemmelser, miljømæssige forhold m.fl. Hvis de forudsætninger, som udgør grundlaget for nærværende vurderingen, ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold, kan vurderingssummen være opgjort forkert og skal således genovervejes. Fravigelser i forhold til vurderingsstandard Ingen.

11

12 VURDERINGSRAPPORT 11 UDFØRT ARBEJDE OG INFORMATIONS- GRUNDLAG Informationsgrundlag Arbejdet er baseret på dokumenter og informationer som opdragsgiver har leveret, og som vi forudsætter, er korrekte og pålidelige. I det omfang det har været nødvendigt, har vurderingsmanden indhentet supplerende dokumenter og informationer. Følgende dokumenter er modtaget og indhentet: Lejekontrakter med Aarhus Academy for Global Education, Aarhus Kommune Børn og Unge og Dalgas Skolen - Lille Skole for Voksne. Diverse tegningsmateriale. Arealspecifikation. Energimærker, dateret og Offentlig ejendomsvurdering 2013 Skatter og afgifter m.m BBR-meddelelse af Aarhus Kommuneplan , rammeområde OF. Attest vedrørende kortlægning efter jordforureningsloven. Herunder er følgende bilag en del af vurderingsrapporten: A. Beliggenhed B. Matrikel og bygningsoversigt C. Lejespecifikation D. Tingbogsattest af 25. september 2014 E. Fotomontage Ejendommen Besigtigelse Arealer Vurderingsrapporten indeholder en kort beskrivelse af ejendommens beliggenhed og de ejendomsspecifikke forhold, som udgør grundlaget for vurderingen. Ejendommen er besigtiget af Hans Peder Larsen og Søren Schütze fra opdragsgiver samt Niels Lund Lihn fra CBRE A/S den 30. september Vi har ikke foretaget særskilt opmåling af ejendommen, men har anvendt det grundlag som opdragsgiver har leveret.

13 VURDERINGSRAPPORT 12 Arealer i henhold til BBR-Meddelelse og den af opdragsgiver udleverede arealspecifikation udgør således grundlaget for nærværende vurdering. Servitutter/ deklarationer Der henvises til vedhæftede kopi af tingbogsattesten af 25. september 2014 (bilag D). Akterne for servitutterne samt ejendomsdatarapport er efter aftale med opdragsgiver ikke indhentet og gennemgået. Det forudsættes, at disse ikke giver anledning til væsentlige bemærkninger eller betydning for ejendommens markedsværdi, idet der henvises til nærværende vurderings afsnit vedrørende særlige forudsætninger. Miljøforhold Der er ikke foretaget særskilte geotekniske- eller miljøundersøgelser af ejendommen, hvorfor det forudsættes, at der på ejendommen ikke er geologiske og/eller geofysiske forhold, forurening, eller skadelige og/eller farlige materialer, der kan påvirke vurderingen. Det er en forudsætning i vurderingen, at ejendommen sælges med fuld ansvarsfraskrivelse fra sælgers side, idet køber forud for et eventuelt køb dog får fuld adgang til ejendommen og dennes dokumenter, ligesom køber tillige er berettiget til at foretage forurenings- og geotekniske boringer og undersøgelser på ejendommen. Køber påtager sig risikoen for eventuel efterfølgende forurening, der konstateres på ejendommen. Ejendommen er på vurderingstidspunktet ikke kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 efter forureningsloven, jf. oplysninger fra Region Midtjylland. Vedligeholdelse Der er ikke foretaget byggeteknisk gennemgang af bygningskomplekset. Det må påregnes, at bygningerne, herunder de heri værende installationer i forbindelse med genudlejning skal ombygges og istandsættes, samt eventuelt opdeles i mindre lejemål, hvilket der tages højde for ved fastsættelse af ejendommens markedsværdi.

14 VURDERINGSRAPPORT 13 Offentlige forhold og planer Vi har gennemgået rammerne, der er gældende for ejendommen i henhold til Kommuneplan for Aarhus Kommune. I henhold til PlansystemDK er der ikke registreret gældende lokalplaner for ejendommen. Lejeforhold Aarhus Kommune har på vurderingstidspunktet udlejet det samlede bygningskompleks. Der er indgået tre lejekontrakter, hvor de to nyeste er tidsbegrænset til ophør den 31. december 2016 og uopsigelighedsperioden fra udlejers side er udløbet i den ældste lejekontrakt fra 1991, således denne lejekontrakt kan bringes til ophør, såfremt kravene herfor i erhvervslejeloven i øvrigt er opfyldt. Det er forudsat, at Aarhus Kommune i forbindelse med et salg får bragt alle lejekontrakter til ophør, og Aarhus Kommune afholder de udgifter, der eventuelt er forbundet hermed. Ejendommen vurderes med alt ledigt til købers dispensation og overtages således uden lejere eller andre brugsrettigheder for 3. mand. Ved et eventuelt salg er det opdragsgivers forpligtelse at frigøre ejendommen fra de nuværende brugere/lejere.

15 VURDERINGSRAPPORT 14 VURDERINGENS FORUDSÆTNINGER Adkomst til ejendommen Markedsværdi Det forudsættes, at der ikke er indskrænkning i adkomst, udover hvad der fremgår af den modtagne information. Denne vurdering er foretaget med det formål at fastsætte ejendommens kontante markedsværdi som investeringsejendom på vurderingsdagen i almindelig fri handel. Ejendommen overtages med alt ledigt til købers disposition. Vurderingen er udført under hensyntagen til og på basis af den nuværende og i kommuneplanen tilladte anvendelse. Markedsværdien fastsættes ud fra følgende scenarier: Scenarie 1: Ejendommens markedsværdi ved udlejning af det bestående bygningskompleks. Scenarie 2: Ejendommens markedsværdi ved udlejning af bygning nr. 1-6 og med tillæg af den på ejendommen værende byggeret efter nedrivning af bygning nr. 7-13, idet der henvises til bilag B for bygningsoversigt. I vurderingen indgår fastsættelse af markedslejen. Ejendommen er for så vidt angår det eksisterende bygningskompleks vurderet på baggrund af kapitaliseringsmetoden (1. års afkast), som er den mest accepterede og anvendte metode blandt investorer i Danmark. Byggeretten i vurderingsscenarie 2 er vurderet efter residualværdiprincippet. Markedsværdi som definition er, Det vurderede beløb, som en ejendom vurderes at kunne sælges for på vurderingsdagen i en sædvanlig handel mellem en villig køber og en villig sælger efter passende markedsføring, hvor parterne er uafhængige af hinanden og har handlet kyndigt, fornuf-

16 VURDERINGSRAPPORT 15 tigt og uden tvang. Ejendommen Centralvarmeanlæg, belysning og andre installationer indgår som en integreret del af ejendommen og er dermed en del af vurderingen. Med mindre andet er anført i rapporten, forudsættes det: at ejendommen i sin helhed er lovligt opført, indrettet og benyttet, at installationer er lovlige og funktionsdygtige, at der ikke er uafsluttede sager om lovgivningsmæssige påbud eller andre forhold vedrørende ejendommen og dens benyttelse, at ejendommen ikke er behæftet med skjulte fejl eller mangler, eller står umiddelbart overfor større vedligeholdelsesarbejder end hvad der er nævnt i rapporten, og at de to registrerede byggesager på ejendommen, jf. den indhentede BBR-Meddelelse ikke giver anledning til væsentlige bemærkninger. Byrder Momsregistrering Medmindre andet er anført i rapporten, forudsættes det: at tinglyste deklarationer og servitutter, samt ejendomsdatarapport, der ikke er rekvireret eller gennemgået, ikke er værdiforringende for ejendommen, at der ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller byrder, at der ikke påhviler ejendommen utinglyst gæld til det offentlige eller andre, at der ikke er afsagt kendelser eller vedtaget betalingsvedtægter vedrørende anlægsarbejder, hvoraf der senere pålægges ejendommen udgifter. at der ses bort fra de på ejendommen tinglyste servitutter vedrørende tilbagekøbsretter for Aarhus Kommune. at der i forbindelse med et eventuelt salg vil blive tinglyst en ny forkøbsret for Aarhus Kommune og en deklaration, hvoraf det fremgår at ejendommen alene må benyttes til undervisningsformål. Med mindre andet er anført i rapporten, forudsættes det, at ejendommen ikke er momsregistreret.

17 VURDERINGSRAPPORT 16 Miljømæssige forhold Ejendommens tilstand Lejere Henlæggelser Udover det i rapporten anførte forudsættes det, at der på ejendommen ikke er geologiske og/eller geofysiske forhold, forurening, eller skadelige og/eller farlige materialer, der kan påvirke vurderingen. I mangel af oplysninger på det modsatte forudsættes det: at ejendommen er fri for råd og svamp, at ejendommen ikke har strukturelle eller latente defekter, at de anvendte materialer og konstruktionsteknikker er i overensstemmelse med kutymer, byggereglement m.v. Medmindre andet er anført i rapporten, forudsættes det: at ejendommen frigøres fra nuværende lejere og eventuelle andre brugsrettigheder for 3. mand, at ejendommen kan oppebære den vurderede markedsleje efter den forudsatte istandsættelse og ombygning i forbindelse med genudlejning, at kommende lejere afholder alle forbrugs- og driftsudgifter bortset fra udgifter til udvendig bygningsvedligeholdelse (klimaskærm) og udlejers administration. Til ejendommens indtægter er der ikke medtaget eventuelle lejerbetalte henlæggelser til fornyelser af varmeanlæg, elevatorer, tekniske anlæg mv. Eventuelle henlæggelser forudsættes, at blive modsvaret af tilsvarende omkostninger til fornyelser af installationerne.

18 EJENDOMSRAPPORT 17 EJENDOMSRAPPORT

19 EJENDOMSRAPPORT 18 GENEREL BESKRIVELSE Beliggenhed Ejendommen er beliggende centralt i Aarhus centrum jf. kort i bilag A. Nærområdet består primært af boliger. Der er gode indkøbsmuligheder i umiddelbar nærhed til ejendommen, ligesom der er adgang til boldbane, svømmehal mv. Der er god adgang til offentlige transportmidler, herunder Aarhus Banegård, som er beliggende i gåafstand fra ejendommen. Ejendommen Ejendommen består af såvel grund som bygninger. Energimærke Ejendommen har energimærke F og E, iflg. energimærkning fra 30. juni 2009 og 2. juni Opførelsesår iflg. BBR Der er registreret to bygninger, som er opført i henholdsvis 1961 med om- /tilbygning i 1991 og i 1974 med om-/tilbygning i Kortfattet beskrivelse På ejendommen er der opført to bygninger, der på vurderingstidspunktet anvendes til undervisningsformål. Bygning 1 er opført i teglsten og med sadeltag, der i henhold til BBR er belagt med fibercement, herunder asbest. Bygningen er indrettet til undervisningsformål, herunder med gymnastiksal. Bygningen er opført med mange tunge vægge, hvilket reducerer bygningens fleksibilitet og skønnes at forøge ombygningsomkostningerne væsentligt ved en eventuel fremtidig ændring af indretningen. Bygningen fremstår med ældre vinduer med trærammer og ældre installationer. Bygning 2 er en pavillonbygning opført i træ og med sadeltag, der er belagt med tagmateriale som bygning 1. Herudover forbindelsesgang der ligeledes er opført i træ med built-up tag. Bygningen anvendes til undervisningsformål. Bygningerne er primært ventileret med naturlig ventilation, og i det omfang der er mekanisk ventilation, er det ældre anlæg. Bygningerne opvarmes med fjernvarme. Der henvises til den som bilag E vedlagte fotomontage. Vedligeholdelse Bygningskomplekset fremstår vedligeholdt under hensyntagen til bygningernes alder, idet det bemærkes, at eksempelvis vinduer, tag, toiletter, installationer er af

20 EJENDOMSRAPPORT 19 ældre dato. Det må således påregnes, at bygningerne, herunder de heri værende installationer i forbindelse med genudlejning skal ombygges og istandsættes, samt at bygningen eventuelt skal opdeles i mindre lejemål, hvilket der tages højde for ved fastsættelse af ejendommens markedsværdi. Udenomsarealer Der er begrænsede udenomsarealer, som dels benyttes til parkering og dels er anlagt med græs og grøn beplantning. Der er i vurderingen medregnet 50 parkeringspladser. Miljøforhold Ifølge forureningsattesten er ejendommen ikke kortlagt som forurenet udover den generelle områdeklassificering.

21 EJENDOMSRAPPORT 20 AREALFORHOLD Grundareal ifølge tingbog Grundareal m² Heraf vej 400 m² Bygningsarealer Bygningsarealer iflg. BBR-Meddelelse Bygning 1 Bygning 3 I alt Bebygget areal m m m 2 Samlet bygningsareal m m m 2 Kælder 920 m 2 * 0 m m 2 Samlet erhvervsareal m m m 2 * Heraf 584 m 2 erhverv i kælder. I henhold til den udleverede arealspecifikation for bygning 1 udgør det samlede areal 3.473, m 2 inkl. 588 m 2 kælder. Forskellen i bygningsarealerne er ikke undersøgt nærmere. Bygningsarealerne i henhold til BBR er grundlag for vurderingen og forudsættes at være i overensstemmelse med de faktiske forhold. Bygningsarealer i henhold til specifikationen er dog anvendt i forhold til opgørelse af arealerne ved vurderingsscenarie 2.

22 EJENDOMSRAPPORT 21 OFFENTLIGE FORHOLD Zonestatus Byzone. Offentlig vurdering Vurderingsår 1. oktober 2013 Vurdering kr Heraf grundværdi kr Servitutter Der henvises til vedhæftede kopi af tingbogsattest af 25. september 2014 (bilag D). Akterne for servitutterne er efter aftale med opdragsgiver ikke gennemgået. Efter anmodning fra opdragsgiver er der set bort fra de på ejendommen tinglyste servitutter vedrørende tilbagekøbsretter for Aarhus Kommune. Det er lagt til grund for vurderingen, at der i forbindelse med et eventuelt salg vil blive tinglyst en ny forkøbsret for Aarhus Kommune, ligesom der tinglyses en deklaration, hvoraf det fremgår at ejendommen alene må benyttes til undervisningsformål. Kommuneplan Aarhus kommuneplan er gældende. Ifølge kommuneplanen er ejendommen beliggende i område Frederiksbjerg under rammenummer OF. Af kommuneplanens rammer fremgår det, at områdets anvendelse er udlagt til offentlige formål (undervisnings- og institutionsområde og lignende). Konkrete bestemmelser for rammeområdet: Maks. etageantal: 4 Maks. bebyggelsesprocent: 125 for området under et. Området er udpeget som byomdannelsesområde, hvilket der ses bort fra i nærværende vurdering, idet ejendommen vurderes med en klausul om, at den alene må benyttes til undervisningsformål. Lokalplan Der er ikke nogen gældende lokalplan for ejendommen. Byggeret Ved vurderingsscenarie 1 er det lagt til grund, at der ikke er mulighed for at bebygge ejendommen yderligere. Ved vurderingsscenarie 2 er det lagt til grund, at bygning nr. 7-13, jf. bilag B, nedrives, hvorved der frigøres et grundareal til nybyggeri. Det er vurderet og lagt til grund for vurderingen, at der på det frigjorte areal kan opføres en undervisningsbygningen

23 EJENDOMSRAPPORT 22 i 4 etager med et bebygget areal på m 2, hvorved den samlede byggeret på ejendommen efter nedrivning af bygning nr er fastsat til m 2. Det forudsættes, at Aarhus Kommunes krav til parkering i forbindelse med nybyggeri på grundarealet kan opfyldes som terrænparkering eller på anden vis opfyldes på en for undervisningsbygningen værdineutral måde. Det vurderes, at byggeretsværdien til undervisningsformål er kr. pr. kvadratmeter byggeret, hvorved den samlede markedsværdi af byggeretten kan beregnes til kr

24 EJENDOMSRAPPORT 23 LEJEFORHOLD OG ØKONOMI Lejeforhold Aarhus Kommune har på vurderingstidspunktet udlejet det samlede bygningskompleks. Der er indgået tre lejekontrakter, hvor de to nyeste er tidsbegrænset til ophør den 31. december 2016 og uopsigelighedsperioden fra udlejers side er udløbet i den ældste lejekontrakt fra 1991, således denne lejekontrakt kan bringes til ophør, såfremt kravene herfor i erhvervslejeloven i øvrigt er opfyldt. Det er forudsat, at Aarhus Kommune i forbindelse med et salg får bragt alle lejekontrakter til ophør, og Aarhus Kommune afholder de udgifter, der eventuelt er forbundet hermed. Ejendommen overtages således med alt ledigt til købers disposition. Ejendommens markedsværdi fastsættes på basis af den vurderede markedsleje. Bygningskomplekset skal anvendes til undervisningsformål. Der er et begrænset markedsudbud af bestående ejendomme, der er indrettet til og alene må benyttes til undervisningsformål. Bygninger og lejemål til undervisningsformål er ofte opført/ombygget til den konkrete anvendelse og vil ofte være mere specialindrettet end et kontorlejemål, ligesom der ofte stilles øgede krav til eksempelvis ventilation. Lejeniveauet for undervisningslokaler er på niveau med kontorlejemål. Det er lagt til grund, at ejendommen ikke er frivillig momsregistreret, hvilket der er taget højde for ved vurdering af markedslejen. Det vurderes, at markedslejen for bygningsarealer over terræn i teglstensbygningen efter den skønnede istandsættes og ombygning vil ligge i niveauet 700 kr./m 2 og 450 kr./m 2 for arealerne i pavillonbygningen. Der henvises i øvrigt til den som bilag C vedlagte lejespecifikation. I markedslejen, der er grundlag for værdifastsættelsen, er der medregnet en parkeringsleje for 50 p-pladser. Den årlige leje pr. p-plads er vurderet til kr. Det er lagt til grund, at kommende lejere afholder alle forbrugs- og driftsudgifter bortset fra udgifter til udvendig bygningsvedligeholdelse (klimaskærm) og udlejers administration. Forsikringsforhold Vi har ikke modtaget forsikringspolice, men forudsætter at ejendommen kan forsikres på sædvanlige vilkår.

25 EJENDOMSRAPPORT 24 Driftsbudget Driftsbudget Scenarie 1 Scenarie 2 Husleje Parkeringsleje Samlet Indtægt Ejendommens driftsudgifter (udlejer) Udvendig bygningsvedligeholdelse 50 kr./m² Administration 2% Driftsmæssigt overskud ved kapitaliseret leje Det er lagt til grund, at ejendommens lejere refunderer alle øvrige drifts- og forbrugsudgifter.

26 EJENDOMSRAPPORT 25 VÆRDIFASTSÆTTELSE Kapitalbehov Kapitalbehov Scenarie 1 Scenarie 2 Købspris kontant før reguleringer ½ reg./tinglysningsafgift inkl. gebyr Advokat m.v. anslået Refusion deposita og forudbetalt leje 0 0 Købers kapitalbehov ved kontant handel før reguleringer Reguleringer: Tomgang - 1 års husleje Udlejningsomkostninger 15% Ombyg. og istandsættelse m² m² Nedrivning m² Byggeret m² Købspris efter reguleringer Markedsværdi (netto, afrundet) Markedsværdi kr./m² (inkl. kælder) efter reguleringer Markedsværdi kr./m² (ekskl. kælder) efter reguleringer Afskrivninger Ejendommen er afskrivningsberettiget. Der kan afskrives på tekniske installationer efter gældende regler. Købers startforrentning Under forudsætning af det beregnede driftsmæssige resultat før afskrivning samt det anførte kapitalbehov, vil køber i år 1 opnå en forrentning ved kontant handel af den investerede kapital på: Startafkast ved kontant handel Afkast baseret på markedsleje Vurderingsscenarie 1 Driftsoverskud Kapitalbehov før regulering = 6,75% Vurderingsscenarie 2 Driftsoverskud Kapitalbehov før regulering = 6,75% Markedsværdi Ejendommen vurderes som investeringsejendom, hvor værdien fastsættes ud fra et begyndelsesafkast for investor. Såfremt ejendommen var fuldt udlejet med en driftsøkonomi som opgjort i henhold til driftsbudgettet, ville vi vurdere ejendommen ud fra et begyndelsesafkast på ca.

27 EJENDOMSRAPPORT 26 6,75% svarende til en markedsværdi på Vurderingsscenarie 1 Vurderingsscenarie 2 Tillæg og fradrag i basisvurderingen: kr kontant (basisvurdering A) kr kontant (basisvurdering A) B: Ejendommen overtages med alt ledigt til købers disposition, hvorfor der skal tages højde for tomgangsomkostninger. Under hensyntagen hertil vurderer vi, at den ovenfor beregnede basisværdi skal reduceres med et beløb svarende til ca. 1 års lejeindtægt, svarende til afrundet kr. ved scenarie 1 og kr. ved scenarie 2. C: Der skal endvidere tages højde for udlejningsomkostninger, der er fastsat til 15% af 1. års husleje, svarende til afrundet kr. ved scenarie 1 og kr. ved scenarie 2. D: Henset til bygningskompleksets nuværende indretning og stand må det påregnes, at dette i forbindelse med genudlejning skal ombygges og istandsættes. Den samlede istandsættelsesudgift er fastsat ud fra at der afholdes udgifter svarende til gennemsnitlig kr./m 2 for bygningsarealerne over terræn i Bygning 1 samt for de registrerede erhvervskvadratmeter i Bygning 1. Udgifter til istandsættelse af de øvrige bygningsdele er forudsat indeholdt heri. De samlede ombygnings- og istandsættelsesudgifter kan således opgøres til afrundet kr. ved scenarie 1 og kr. ved scenarie 2. E: I vurderingsscenarie 2 er det forudsat, at en del af bygningskomplekset nedrives, idet der henvises til bilag B. Det samlede bygningsareal, der nedrives, er opgjort til m 2. Det er lagt til grund, at det koster 500 kr./m 2 bygning, der skal nedrives. Det forudsættes, at der ikke er forurening i de bygninger, der nedrives herunder asbest og PCB. F: Markedsværdien af byggeretten på skønnet etagekvadratmeter vurderes til afrundet kr svarende til afrundet kr pr. m 2 skønnet byggeretskvadratmeter. Markedsværdien kan herefter opgøres som følger:

28 EJENDOMSRAPPORT 27 Scenarie 1 Scenarie 2 Basisvurdering (A) Tomgang 1 års husleje (B) Udlejningsomkostninger (C) Ombygnings- og istandsættelsesomkostninger (D) Nedrivningsomkostninger (E) Byggeret (F) Markedsværdi efter reguleringer Baseret på de i nærværende vurdering indeholdte forudsætninger samt vore erfaringer fra salg af lignende ejendomme, vurderes markedsværdien herefter til afrundet Vurderingsscenarie 1 kr kontant skriver kroner tretitomillionerfemhundredetusinde 00/100. Vurderingsscenarie 2 kr kontant skriver kroner tretifemmillionerfemhundredetusinde 00/100. Gennemsnitlig markedsværdi for vurderingsscenarie 1 og 2 Den gennemsnitlige markedsværdi af ejendommen for de to vurderingsscenarier kan på baggrund af ovenstående og ved et simpelt gennemsnit beregnes til skriver kroner tretifiremillioner 00/100. Kr kontant Ejendommens fordele og ulemper Styrker Bygningskompleks indrettet til undervisningsformål. Beliggende centralt i Aarhus. Adgang til boldbane, svømmehal og idrætsfaciliteter i nærområdet. Parkeringspladser på ejendommen. Svagheder Bygningskomplekset bærer præg af at være en ældre undervisningsbygning såvel i sin indretning, stand/aptering og installationer. Energimærke E og F.

29 EJENDOMSRAPPORT 28 BILAG

30 KORT KORT

31 KORT BELIGGENHED Den vurderede ejendoms placering er markeret med den røde prik.

32 MATRIKEL OG BYGNINGSOVERSIGT MATRIKEL OG BYG- NINGSOVERSIGT

33 MATRIKEL OG BYGNINGSOVERSIGT Den vurderede matrikel er markeret med gul indramning. Bygningsoversigt Forudsættes nedrevet ved vurderingsscenarie 2.

34 LEJESPECIFIKATION LEJESPECIFIKATION

35 LEJESPECIFIKATION LEJESPECIFIKATION Adresse Dalgas Avenue 12, 8000 Aarhus C Ejer: Aarhus Kommune Ejendoms nr.: Matr.nr. 741hg Marselisborg, Århus Grunde VURDERINGSSCENARIE 1 Markedsleje Art / beliggenhed Antal Areal 1) kr./p.a. kr./m² Bygningsareal over terræn m² Erhverv i kælder 584 m² Øvrig kælder 336 m² Bygningsareal over terræn 876 m² m² Parkering Total m² Heraf ledigt m² VURDERINGSSCENARIE 2 Markedsleje Art / beliggenhed Antal Areal 2) kr./p.a. kr./m² Bygningsareal over terræn m² Erhverv i kælder 584 m² Øvrig kælder 336 m² m² Parkering Total m² Heraf ledigt m² Noter: 1) Arealer er baseret på de i BBR anførte. 2) Arealer er som udgangspunkt baseret på de i BBR anførte. I relation til de bygningsdele af bygning 1 der nedrives (nr. 7, 8 og 9), jf. bilag B, er disse fratrukket på basis af den udleverede arealspecifikation for Bygning 1 i BBR. Det forudsættes, at arealopgørelsen er korrekt og i overensstemmelse med de faktiske forhold.

36 TINGBOGSATTEST 35 TINGBOGSATTEST

37 TINGBOGSATTEST

38 TINGBOGSATTEST

39 TINGBOGSATTEST

40 TINGBOGSATTEST

41 FOTOMONTAGE FOTOMONTAGE

42 FOTOMONTAGE Bygning 1, jf. BBR

43 FOTOMONTAGE Bygning 3, jf. BBR

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup.

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Bredgade 13, 7470 Karup. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. Salgsprospekt Investeringsejendommen Bredgade 13, 7470 Karup Salgspris kontant: Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Karup. 2.200.000 kr. Bruttoleje (Fuldt udlejet): 230.356 kr. Bruttoleje

Læs mere

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges

Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Fuldt udlejet produktionsejendom sælges Sag 16243 FINLANDSVEJ 12A, 6100 HADERSLEV Salgspris kontant: 16.350.000 kr. Bruttoleje: 1.407.127 kr. Startforrentning v. kontant handel ca. 8,75% Erhvervsareal

Læs mere

FULDT UDLEJET INVESTERINGSEJENDOM. Over Hadstenvej 48-50, 8370 Hadsten Sag 16271

FULDT UDLEJET INVESTERINGSEJENDOM. Over Hadstenvej 48-50, 8370 Hadsten Sag 16271 FULDT UDLEJET INVESTERINGSEJENDOM Over Hadstenvej 48-50, 8370 Hadsten Sag 16271 OMRÅDET Ejendommen er beliggende i Hadsten, der er en del af Favrskov Kommune. Kommunen er en del af Region Midtjylland,

Læs mere

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning.

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgsprospekt Projektejendommen H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgspris kontant: 6.000.000 kr. Bruttoleje: 340.383 kr. Byggeretter

Læs mere

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær.

Salgsprospekt. Boligudlejningsejendommen. Sjællandsgade 59, 7400 Herning. Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. Salgsprospekt Boligudlejningsejendommen Sjællandsgade 59, 7400 Herning Velbeliggende boligudlejningsejendom med 6 renoverede 2 vær. lejligheder Salgspris kontant: 5.500.000 kr. Bruttoleje: 334.200 kr.

Læs mere

SALG AF BOLIG-/ ERHVERVSEJENDOM. Rosenvangs Alle 213a, 8270 Højbjerg

SALG AF BOLIG-/ ERHVERVSEJENDOM. Rosenvangs Alle 213a, 8270 Højbjerg SALG AF BOLIG-/ ERHVERVSEJENDOM Rosenvangs Alle 213a, 8270 Højbjerg Ceres Park & Arena Jydsk Væddeløbsbane Mindeparken Fredensvang Runddel Marselisborg Slot Varna Palæ Thors Mølle Marselisborg Dyrehave

Læs mere

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Cypresvej 40, 7400 Herning. Fuldt udlejet investeringsejendom. Startforrentning ved kontant handel: 7,27 %

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Cypresvej 40, 7400 Herning. Fuldt udlejet investeringsejendom. Startforrentning ved kontant handel: 7,27 % Salgsprospekt Investeringsejendommen Cypresvej 40, 7400 Herning Salgspris kontant: Fuldt udlejet investeringsejendom 3.250.000,- kr. Bruttoleje: 296.547,- kr. Startforrentning ved kontant handel: 7,27

Læs mere

INVESTERINGSEJENDOM TIL SALG

INVESTERINGSEJENDOM TIL SALG INVESTERINGSEJENDOM TIL SALG Agerhatten 5, 5220 Odense SØ Salgspris kontant 19.200.000 kr. Gældende nettoleje p.a. 1.688.722 kr. Nettoleje p.a. lokaler u/udlejning 212.250 kr. Samlet nettoleje p.a. 1.900.972

Læs mere

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup Stationscenter med udviklingspotentiale Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup EJENDOMMEN: Tåstrup Stationscenter er opført i 1973 med etagehøje betonelementer og built-up tag. Ejendommen

Læs mere

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Østergaardsallé 3 m. fl, 7490 Aulum. Restejerlejligheder

Salgsprospekt. Investeringsejendommen. Østergaardsallé 3 m. fl, 7490 Aulum. Restejerlejligheder Salgsprospekt Investeringsejendommen Østergaardsallé 3 m. fl, 7490 Aulum Restejerlejligheder 7 erhvervsejerlejligheder i nyere byggeri centralt i Aulum tæt på den kommende motorvej Salgspris kontant: 8.000.000,-

Læs mere

Salgsprospekt. Autoværksted med tilhørende tank og bolig. Østergade 30, 7480 Vildbjerg

Salgsprospekt. Autoværksted med tilhørende tank og bolig. Østergade 30, 7480 Vildbjerg Salgsprospekt Autoværksted med tilhørende tank og bolig Østergade 30, 7480 Vildbjerg Salgspris kontant: Kombineret bolig- og erhvervsejendom med værksted og tankstation. 3.250.000 kr. Bruttoetageareal

Læs mere

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Navervej 5, 7430 Ikast. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Ikast

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Navervej 5, 7430 Ikast. Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Ikast Salgsprospekt for bolig- og erhvervsejendommen Navervej 5, 7430 Ikast Salgspris kontant: Blandet bolig- og erhvervsejendom centralt beliggende i Ikast 2.250.000 kr. Bruttoleje: 84.000 kr. Bruttoetageareal

Læs mere

Beliggenhed, cash-flow, afskrivning og mulig boligkonvertering

Beliggenhed, cash-flow, afskrivning og mulig boligkonvertering Beliggenhed, cash-flow, afskrivning og mulig boligkonvertering Udlejet til Fitness World A/S med uopsigelighed til 1/9 2021 Strandvejen 32E, 2100 København Ø FAKTA: Matr.nr.: 2700 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning.

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgsprospekt Projektejendommen H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgspris kontant: 4.675.000 kr. Bruttoleje: 315.686 kr. Afkast

Læs mere

Udbudsprospekt. for ejendommen. Claudisvej 9, 7430 Ikast. Velbeliggende ejendom i fuldt udbygget ældre villakvarter i Ikast by.

Udbudsprospekt. for ejendommen. Claudisvej 9, 7430 Ikast. Velbeliggende ejendom i fuldt udbygget ældre villakvarter i Ikast by. Udbudsprospekt for ejendommen Claudisvej 9, 7430 Ikast Velbeliggende ejendom i fuldt udbygget ældre villakvarter i Ikast by. Vejledende salgspris kontant: 1.800.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR, inkl.

Læs mere

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag E2208. Springvandspladsen 5 st. V. Hassing, 9310 Vodskov. Central beliggenhed Årlig lejeindtægt kr. 781.

Investeringsejendom. Salgsopstilling. Sag E2208. Springvandspladsen 5 st. V. Hassing, 9310 Vodskov. Central beliggenhed Årlig lejeindtægt kr. 781. Salgsopstilling Investeringsejendom Sag E2208 Springvandspladsen 5 st. V. Hassing, 9310 Vodskov Central beliggenhed Årlig lejeindtægt kr. 781.501 Kontantpris kr. 7.125.000 / Startforrentning 9,91 % Etageareal

Læs mere

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Marsvej 2, 7430 Ikast. Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Marsvej 2, 7430 Ikast. Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler Salgsprospekt Domicilejendommen Marsvej 2, 7430 Ikast Centralt beliggende domicil ejendom i Ikast med attraktive og spændende lokaler Salgspris kontant: 3.400.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 590 m²

Læs mere

Salgsprospekt. for erhvervsejendommen. Sandagervej 17, 7400 Herning. Erhvervsejendom med store befæstede indhegnede arealer.

Salgsprospekt. for erhvervsejendommen. Sandagervej 17, 7400 Herning. Erhvervsejendom med store befæstede indhegnede arealer. Salgsprospekt for erhvervsejendommen Sandagervej 17, 7400 Herning Erhvervsejendom med store befæstede indhegnede arealer. Salgspris kontant: 5.200.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 1.041 m² Grundareal

Læs mere

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Skolegade 8-10, 7400 Herning. Kendt og centralt beliggende ejendom i Herning City

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Skolegade 8-10, 7400 Herning. Kendt og centralt beliggende ejendom i Herning City Salgsprospekt for bolig- og erhvervsejendommen Skolegade 8-10, 7400 Herning Kendt og centralt beliggende ejendom i Herning City Salgspris kontant: 4.100.000kr. Bruttoleje: 367.800 kr. Startforrentning

Læs mere

Salgsprospekt. for lager- og produktionsejendommen. Teglvænget 135 A-B, 7400 Herning. Lager ejendom med store indhegnede og befæstede arealer.

Salgsprospekt. for lager- og produktionsejendommen. Teglvænget 135 A-B, 7400 Herning. Lager ejendom med store indhegnede og befæstede arealer. Salgsprospekt for lager- og produktionsejendommen Teglvænget 135 A-B, 7400 Herning 10 Salgspris kontant: Lager ejendom med store indhegnede og befæstede arealer. 1.900.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR:

Læs mere

Salgsprospekt. Produktionsejendommen. E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast. Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast.

Salgsprospekt. Produktionsejendommen. E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast. Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast. Salgsprospekt Produktionsejendommen E. Christensens Vej 86 88, 7430 Ikast Velbeliggende erhvervsejendom i den vestlige del af Ikast. Salgspris kontant: 5.995.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 3.110

Læs mere

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 Lighthouse/Isbjerget Bestseller Butiksejerlejlighed Østergade 1 Magasin Domkirken Busgadehuset Hotel Scandic Salling

Læs mere

Salgsprospekt. vedrørende butiksejendommen. Lind Hovedgade 21, 7400 Herning. Velbeliggende, synlige tidligere dagligvarebutik med parkeringspladser

Salgsprospekt. vedrørende butiksejendommen. Lind Hovedgade 21, 7400 Herning. Velbeliggende, synlige tidligere dagligvarebutik med parkeringspladser Salgsprospekt vedrørende butiksejendommen Lind Hovedgade 21, 7400 Herning Velbeliggende, synlige tidligere dagligvarebutik med parkeringspladser Salgspris kontant: 4.200.000,- kr. Bruttoetageareal, inkl.

Læs mere

ATTRAKTIV GRUND SÆLGES MULIGHED FOR BOLIGPROJEKT

ATTRAKTIV GRUND SÆLGES MULIGHED FOR BOLIGPROJEKT ATTRAKTIV GRUND SÆLGES MULIGHED FOR BOLIGPROJEKT Sag 11339 FJORDGADE 10, 8930 RANDERS NØ Salgspris kontant (ekskl. moms): 4.000.000 kr. Muligt bruttoetageareal ca. 2.370 m² Grundareal i h.t. tingbog 3.950

Læs mere

CHARMERENDE BYEJENDOM DIREKTE V/ TORVEPLADSEN. Nytorv 8A-C, 4200 Slagelse

CHARMERENDE BYEJENDOM DIREKTE V/ TORVEPLADSEN. Nytorv 8A-C, 4200 Slagelse CHARMERENDE BYEJENDOM DIREKTE V/ TORVEPLADSEN Nytorv 8A-C, 4200 Slagelse FAKTA: Matr.nr.: 269 Slagelse Bygrunde Adresse: Nytorv 8A-C, 4200 Slagelse Ejendomsvurdering 2014: Kr. 11.700.000, heraf grundværdi

Læs mere

SALG/LEJE AF KONTOR-/ LAGEREJENDOM I GRENAA. Djursgade 31, 8500 Grenaa

SALG/LEJE AF KONTOR-/ LAGEREJENDOM I GRENAA. Djursgade 31, 8500 Grenaa SALG/LEJE AF KONTOR-/ LAGEREJENDOM I GRENAA Djursgade 31, 8500 Grenaa INDLEDNING Ejendommen Djursgade 31 er yderst velbeliggende i Grenaa Midtby mod udviklingsområdet Dampvæveri-grunden og har siden 1.

Læs mere

Udbudsprospekt. for ejendommene. Helligsøvej 2A-C, 7760 Hurup

Udbudsprospekt. for ejendommene. Helligsøvej 2A-C, 7760 Hurup Udbudsprospekt for ejendommene Helligsøvej 2A-C, 7760 Hurup Vejledende salgspris kontant: 1.300.000 kr. Helligsøvej 2B har et grundareal på 4.815 m2 iflg. tingbogen, boligareal iflg. BBR 76 m2 Helligsøvej

Læs mere

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Fyrrely 22, 7451 Sunds. Velholdt erhvervsejendom med tilhørende bolig i rolige omgivelser i Sunds

Salgsprospekt. for bolig- og erhvervsejendommen. Fyrrely 22, 7451 Sunds. Velholdt erhvervsejendom med tilhørende bolig i rolige omgivelser i Sunds Salgsprospekt for bolig- og erhvervsejendommen Fyrrely 22, 7451 Sunds Velholdt erhvervsejendom med tilhørende bolig i rolige omgivelser i Sunds Salgspris kontant: 2.975.000 kr. Bruttoetageareal i h.t.

Læs mere

DELVIST UDLEJET OG FUNKTIONEL INDUSTRIEJENDOM SÆLGES

DELVIST UDLEJET OG FUNKTIONEL INDUSTRIEJENDOM SÆLGES DELVIST UDLEJET OG FUNKTIONEL INDUSTRIEJENDOM SÆLGES Sag 11747 Dronningborg Allé 2, 8930 Randers NØ. Salgspris kontant: Bruttoleje inkl. tomgangsleje: 17.000.000 kr. 2.396.450 kr. Ejendommen er opført

Læs mere

Salgsprospekt. Harresø Kro Hærvejen 147, Givskud, 7323 Give. Kongelig privilegeret kro siden 1820

Salgsprospekt. Harresø Kro Hærvejen 147, Givskud, 7323 Give. Kongelig privilegeret kro siden 1820 Salgsprospekt Harresø Kro Hærvejen 147, Givskud, 7323 Give. Kongelig privilegeret kro siden 1820 Salgspris kontant: 2.600.000,- kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 2.004 m² Grundareal i h.t. tingbog: 11.531

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Da ejendommen er samtlige andelshavere bekendt er der ikke udarbejdet en beskrivelse af ejendommen og de enkelte lejligheder.

VURDERINGSRAPPORT. Da ejendommen er samtlige andelshavere bekendt er der ikke udarbejdet en beskrivelse af ejendommen og de enkelte lejligheder. VURDERINGSRAPPORT Tinghusvej 10A-10B, 3480 Fredensborg. Arealer: Boligareal 712 m² Kælder 256 m² Grundareal 898 m² Da ejendommen er samtlige andelshavere bekendt er der ikke udarbejdet en beskrivelse af

Læs mere

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Lillelundvej 10A, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder.

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Lillelundvej 10A, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder. Salgsprospekt Domicilejendommen Lillelundvej 10A, 7400 Herning Salgspris kontant: Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder. 1.750.000,- kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 612 m² Grundareal i

Læs mere

JOMFRUSTIEN 8, 6100 HADERSLEV

JOMFRUSTIEN 8, 6100 HADERSLEV JOMFRUSTIEN 8, 6100 HADERSLEV EJENDOMMEN: Jomfrustien 8 er beliggende centralt i Haderslev. Ejendommen er opført i 1907 og ombygget i 1990. Ejendommen er velvedligeholdt og fremstår derfor i god stand.

Læs mere

Investeringsejendom i Fredericia

Investeringsejendom i Fredericia Salgsopstilling Investeringsejendom i Fredericia Sag 112552 Treldevej 86, 7000 Fredericia Opført i 2002 Vel beliggende dagligvarebutik Udlejet til Aldi Stor tilhørende parkeringsplads Kontantpris kr. 9.995.000

Læs mere

BOLIGUDLEJNINGSEJEN- DOM PÅ LANGENÆS. Nordborggade 5, 8000 Aarhus C Sag 146398

BOLIGUDLEJNINGSEJEN- DOM PÅ LANGENÆS. Nordborggade 5, 8000 Aarhus C Sag 146398 BOLIGUDLEJNINGSEJEN- DOM PÅ LANGENÆS Nordborggade 5, 8000 Aarhus C Sag 146398 Harald Jensens Plads INDLEDNING Nærværende salgsmateriale omfatter boligudlejningsejendommen Nordborggade 5, 8000 Aarhus C,

Læs mere

Investeringsejendom med 4 lejemål

Investeringsejendom med 4 lejemål Salgsopstilling Investeringsejendom med 4 lejemål Sag 2103 Løngang 20, 6400 Sønderborg Gode, store lejligheder Central beliggenhed Lejepotentiale i 2.+3. sals lejlighed Kontantpris kr. 2.375.000 / Startforrentning

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Egeskovvej 145, 7000 Fredericia. Sag 10312

SALGSPROSPEKT. Egeskovvej 145, 7000 Fredericia. Sag 10312 SALGSPROSPEKT Egeskovvej 145, 7000 Fredericia Sag 10312 . Mægler: Niels Henrik Billund Dato: 26. februar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Egeskovvej 145 7000 Fredericia Matr.nr. 122 m Fredericia

Læs mere

BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT. Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677

BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT. Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677 BEDSTE BELIGGENHED UDEN TILBUDSPLIGT Vodroffsvej 5, 1900 Frederiksberg C Sag 108677 EJENDOMMEN: Markant boligudlejningsejendom med meget smukt mønstret murværk mod Vodroffsvej. Ejendommen har den bedste

Læs mere

Investeringsejendom i Fredericia

Investeringsejendom i Fredericia Investeringsejendom i Fredericia Sag 112552 TIL SALG Fredericia - Treldevej 86 Opført i 2002 Vel beliggende dagligvarebutik Udlejet til Aldi Stor tilhørende parkeringsplads Kontantpris kr. 8.000.000 1.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 Møllegade 2A + 2B, 6280 Højer R Rødstensejendom med 2 lejligheder Pris kontant: Kr. 125.000 Anslået afkast: 17 % Etageareal: 166 m 2 Grundareal: 278 m 2 Jernbanegade

Læs mere

Kindhestegade 10, 4700 Næstved

Kindhestegade 10, 4700 Næstved SALGSOPSTILLING Investeringsejendom i Næstved centrum Kindhestegade 10, 4700 Næstved Sag ERH13038 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 4. november 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Kindhestegade

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129

SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 129 Kongensgade 20, st., 6700 Esbjerg Udlejet butiks-ejerlejlighed på gågaden Pris kontant kr. 4.300.000 Afkast 1. år, anslået: 7,1% Årlig lejeindtægt: Kr. 366.138

Læs mere

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I AARHUS C. Åboulevarden 96, 8000 Aarhus C Sag 163520

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I AARHUS C. Åboulevarden 96, 8000 Aarhus C Sag 163520 BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I AARHUS C Åboulevarden 96, 8000 Aarhus C Sag 163520 INDLEDNING Nærværende salgsmateriale omfatter boligudlejningsejendommen Åboulevarden 96, 8000 Aarhus C (nr. 2 på kortet), der

Læs mere

Boligudlejningsejendom - 12 ejerlejligheder

Boligudlejningsejendom - 12 ejerlejligheder Boligudlejningsejendom - 12 ejerlejligheder Mejlholmparken Sag 25274B TIL SALG Odense C - 1 m.fl. Nye boliger i Odense - opdelt i ejerlejligheder Vedligeholdelsesfrie materialer Meget efterspurgte boliger

Læs mere

Investeringsejendom Salg

Investeringsejendom Salg andersen ERHVERV Investeringsejendom Salg Smedetoften 3, 3600 Frederikssund Sag S-10446 Kontantpris: Kr. 8.550.000,- Forrentning: 8,1 % Afskrivningsberettiget Fuldt udlejet investeringsejendom Ejendom

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 017

SALGSPROSPEKT Sag nr. 017 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 017 Nørregade 41, 6280 Højer Udlejningsejendom med 9 lejligheder Pris kontant: Kr. 250.000 Etageareal i alt: 430 m 2 Grundareal: 184 m 2 Jernbanegade 22, 1. th.,

Læs mere

Udlejet parcelhus. Salgsopstilling. Sag 24237. Østerågade 32, Nr. Broby, 5672 Broby

Udlejet parcelhus. Salgsopstilling. Sag 24237. Østerågade 32, Nr. Broby, 5672 Broby Salgsopstilling Udlejet parcelhus Sag 24237 Østerågade 32, Nr. Broby, 5672 Broby Mulighed for overtagelse af attraktiv finansiering Beliggende ud til grønt område Kontantpris kr. 500.000 / Startforrentning

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 25694 TIL SALG Odense M - Læssøegade 106 Cykelforretning, 2 lejligheder samt værelser i kælder Attraktiv beliggenhed Kontantpris kr. 2.700.000 1. års nettoafkast % 6,10 Etageareal

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom Sag 25770 TIL SALG Odense M - Møllervænget 8 Velholdt ejendom med 3 boliglejemål Fuld kælder med vaskerum m.m. Attraktiv beliggenhed i Odense M Kontantpris

Læs mere

4 cl Frederikssund Markjorder. Frederikssund. OFFENTLIG VURDERING År 2013 Ejendomsværdi kr. 6.300.000 heraf grundværdi kr. 2.170.

4 cl Frederikssund Markjorder. Frederikssund. OFFENTLIG VURDERING År 2013 Ejendomsværdi kr. 6.300.000 heraf grundværdi kr. 2.170. SALGSPROSPEKT Holmensvej 10, 3600 Frederikssund Sag 94500010004 Investeringsejendom beliggende i udbygget erhvervsområde Tæt på omfartsvej . Mægler: Palle Andersen Dato: 5. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112

SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 112 Storegade 12, 6870 Ølgod Fuldt udlejet investeringsejendom med bolig og erhverv Pris kontant: Kr. 1.195.000 Afkast 1. år, anslået: 6,7% Årlig lejeindtægt: Kr.

Læs mere

Kontor komplekser i Esbjerg

Kontor komplekser i Esbjerg Kontor komplekser i Esbjerg Sag 114012 TIL SALG Esbjerg - Bavnehøjvej 6-12 To markante og velbeliggende komplekser Nær Esbjerg Havn, centrum samt motorvejsafkørsel Udlejet til flere lejere Gode parkeringsforhold

Læs mere

Parkeringskælder med meget attraktiv beliggenhed på Christianshavn

Parkeringskælder med meget attraktiv beliggenhed på Christianshavn Parkeringskælder med meget attraktiv beliggenhed på Christianshavn Sag CC5110S TIL SALG København K - Prinsessegade 2A, Central beliggende Attraktiv placering pga. mangel på p-pladser på gaden Kontantpris

Læs mere

Investeringsejendom i Esbjerg

Investeringsejendom i Esbjerg Salgsopstilling Investeringsejendom i Esbjerg Sag 114002 Stenhuggervej 12-14, 6710 Esbjerg V Udlejet til Semco Maritime A/S Består af kontor- og lagerfaciliteter Fremstår flot, fleksibelt og indbydende

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Grundtvigsvej 14, 7000 Fredericia. Sag 10674

SALGSPROSPEKT. Grundtvigsvej 14, 7000 Fredericia. Sag 10674 SALGSPROSPEKT Grundtvigsvej 14, 7000 Fredericia Sag 10674 . Mægler: Niels Henrik Billund Dato: 26. februar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Grundtvigsvej 14 7000 Fredericia Matr.nr. 30 g

Læs mere

clausen-erhverv.dk, ejendomsmægler, valuar MDE

clausen-erhverv.dk, ejendomsmægler, valuar MDE Salgsprospekt for domicilejendommen Teglvænget 57, 7400 Herning Salgspris kontant: Domicilejendom i høj standard 6.900.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 2.153 m² Grundareal i h.t. tingbog: 7.095 m²

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

Ejendom med 3 lejligheder og 2 garager sælges

Ejendom med 3 lejligheder og 2 garager sælges Ejendom med 3 lejligheder og 2 garager sælges Sag 534636PJ TIL SALG Herning - Silkeborgvej 58AB Lejekontrakterne er med aftalt årlig huslejeregulering Gode genudlejningsmuligheder i kraft af central beliggenhed

Læs mere

Boligudlejningsejendom i Kgs. Lyngby

Boligudlejningsejendom i Kgs. Lyngby Boligudlejningsejendom i Kgs. Lyngby Boligudlejningsejendom Sag AB6366S TIL SALG Kgs. Lyngby - Gedvad 5 Ejendom med udviklingspotentiale Nabo til roligt villakvarter Attraktiv beliggenhed Kontantpris kr.

Læs mere

Salgsprospekt. for boligudlejningsejendommen. Kølkær Hovedgade 64, 7400 Herning. Boligudlejningsejendom i mindre landsby i Herning Kommune.

Salgsprospekt. for boligudlejningsejendommen. Kølkær Hovedgade 64, 7400 Herning. Boligudlejningsejendom i mindre landsby i Herning Kommune. Salgsprospekt for boligudlejningsejendommen Kølkær Hovedgade 64, 7400 Herning. Boligudlejningsejendom i mindre landsby i Herning Kommune. Salgspris kontant: 1.700.000 kr. Aktuel leje: 180.600 kr. Bruttoleje

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 101

SALGSPROSPEKT Sag nr. 101 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 101 Seestvej 1, 6000 Kolding Fuldt udlejet investeringsejendom Pris kontant: 1.800.000 Afkast 1. år, anslået: 9,1% Årlig lejeindtægt: Kr. 217.930 Etageareal i alt:

Læs mere

Investeringsejendom med 3 boliglejemål

Investeringsejendom med 3 boliglejemål Investeringsejendom med 3 boliglejemål 1. års forrentning 9,57% Sag 20190 TIL SALG Broager - Smøl 18 Beliggende i kun 1,2 km fra Broager I landlige omgivelser Ejendommen er fuldt udlejet Kontantpris kr.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 121

SALGSPROSPEKT Sag nr. 121 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 121 Niels Bohrs Vej 6, 6700 Esbjerg Enestående udlejningsejendom i uddannelsesområde Pris kontant kr. 18.000.000 Afkast ved 15% sikkerhedsmargin/tomgang, anslået

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Islevdalvej 113, 2610 Rødovre

SALGSOPSTILLING. Islevdalvej 113, 2610 Rødovre Vestergade 26, 4690 Haslev Tlf.: 26220028 og 26223357 info@heegaard-bolig.dk - www.heegaard-bolig.dk SALGSOPSTILLING Investeringsejendom beliggenhed i det mest eftertragtede erhvervsområde i Rødovre. Islevdalvej

Læs mere

Ejendom med 3 udlejede lejligheder sælges

Ejendom med 3 udlejede lejligheder sælges Ejendom med 3 udlejede lejligheder sælges Opdelt i 2 ejerlejligheder Sag 534639PJ TIL SALG Herning - Paghs Alle 12 Lejekontrakterne er med fast årllig huslejeregulering Gode genudlejningsmuligheder Kontantpris

Læs mere

Meget synlig hjørneejendom

Meget synlig hjørneejendom Meget synlig hjørneejendom Stor byggemulighed Sag AB5075S TIL SALG Ballerup - Industriparken 39-43 Tæt på Malmparken Station Solid lejer Gode P-forhold Kontantpris kr. 38.000.000 1. års nettoafkast % 10,25

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Industrivej 13, 7000 Fredericia. Sag 10672

SALGSPROSPEKT. Industrivej 13, 7000 Fredericia. Sag 10672 SALGSPROSPEKT Industrivej 13, 7000 Fredericia Sag 10672 . Mægler: Niels Henrik Billund Dato: 26. februar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Industrivej 13 7000 Fredericia Matr.nr. 67 ao Fredericia

Læs mere

Hjulsporet Maribo Tlf Fax www. syddan. dk SALGSPROSPEKT. Jernbanegade 29, 4800 Nykøbing F Sag 5452

Hjulsporet Maribo Tlf Fax www. syddan. dk SALGSPROSPEKT. Jernbanegade 29, 4800 Nykøbing F Sag 5452 - Hjulsporet 27 4930 Maribo Tlf. 54 78 14 00 Fax 54 78 14 01 www. syddan. dk SALGSPROSPEKT Jernbanegade 29, 4800 Nykøbing F Sag 5452 Investeringsejendom med godt afkast. Erhvervsmæ glerfirma . Mægler:

Læs mere

TIL SALG. Småhusejendom med udviklingspotentiale Esthersvej Hellerup. -- Købesum kontant kr. 9 mio. --

TIL SALG. Småhusejendom med udviklingspotentiale Esthersvej Hellerup. -- Købesum kontant kr. 9 mio. -- TIL SALG Småhusejendom med udviklingspotentiale Esthersvej 40 2900 Hellerup 336 kvm bolig 4 lejligheder 1 ledig Byggemulighed i tagetagen Stort lejestigningspotentiale Afkast 1,65 % p.a. -- Købesum kontant

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 110

SALGSPROSPEKT Sag nr. 110 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 110 Torvet 14, st.th., 6870 Ølgod Fuldt udlejet erhvervsejerlejlighed på Torvet i Ølgod Pris kontant: Kr. 250.000 Afkast 1. år, anslået: 13,1% Årlig lejeindtægt:

Læs mere

Salgsprospekt. for investeringsejendommen. Mårkærvej 11, 2630 Taastrup

Salgsprospekt. for investeringsejendommen. Mårkærvej 11, 2630 Taastrup Ejendomsmæglere, Valuarer, MDE, og Chartered Surveyors, MRICS Salgsprospekt for investeringsejendommen Mårkærvej 11, 2630 Taastrup Fuldt udlejet og fuldt afskrivningsberettiget investeringsejendom udbydes

Læs mere

Boligudlejningsejendom

Boligudlejningsejendom Boligudlejningsejendom 2 lejligheder Sag 25241 TIL SALG Odense SØ - Toftevej 13 Velholdt ejendom med bl.a. nyere vinduer Vaskefaciliteter i kælder Fælles have Kontantpris kr. 1.775.000 1. års nettoafkast

Læs mere

Investeringsejendom med to boliglejemål

Investeringsejendom med to boliglejemål Investeringsejendom med to boliglejemål Sag 10S5782 TIL SALG Korsør - Bernstensgade 8A- B Beliggenhed nær havn Nykreditlån i ejendom ca 1.025.000 Højt afkast Kontantpris kr. 1.425.000 1. års nettoafkast

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand lige over for det nye Ecco Center

SALGSPROSPEKT. Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand lige over for det nye Ecco Center Toldbodgade 13, 6520 Toftlund Tlf.: 74831280, Fax.: 73831290 mikkelsen@mikkelsentoftlund.dk - www.mikkelsentoftlund.dk SALGSPROSPEKT Midt i Bredebro sælges solid udlejningsejendom Fremstår i pæn stand

Læs mere

Boligudlejningsejendom centralt i Fredericia

Boligudlejningsejendom centralt i Fredericia Boligudlejningsejendom centralt i Fredericia Sag 115351 TIL SALG Fredericia - Prinsensgade 42A Kort afstand til byens gågade, indkøbsmuligheder m.v. Indeholder 3 boliglejemål Mulighed for parkering foran

Læs mere

4 ejerlejligheder TIL SALG. Sag 26291

4 ejerlejligheder TIL SALG. Sag 26291 4 ejerlejligheder Sag 26291 TIL SALG Odense C - Schacksgade 30-32 Ejerlejligheder i veldrevet ejerforening Stort lejepotentiale på sigt Salgspotentiale ved enkeltsalg på sigt Lejlighederne er umoderniserede

Læs mere

Salgsprospekt. Ejendomsselskabet af 6.8.2013 ApS. Tjørring Hovedgade 33, 7400 Herning

Salgsprospekt. Ejendomsselskabet af 6.8.2013 ApS. Tjørring Hovedgade 33, 7400 Herning Salgsprospekt Ejendomsselskabet af 6.8.2013 ApS Tjørring Hovedgade 33, 7400 Herning Nyopført synlig domicilejendom sælges i bestående ejendomsselskab. Salgspris kontant: 1.995.000 kr. Bruttoetageareal

Læs mere

Boligudlejningsejendom i Brønshøj

Boligudlejningsejendom i Brønshøj Boligudlejningsejendom i Brønshøj Småhus ejendom Sag AB6365S TIL SALG Brønshøj - Arnesvej 15 Beliggende i roligt villakvarter Nyrenoveret Gode parkeringsmuligheder Kontantpris kr. 11.500.000 1. års nettoafkast

Læs mere

V U R D E R I N G S R A P P O R T

V U R D E R I N G S R A P P O R T 501-2082 V U R D E R I N G S R A P P O R T Ejendommen: Mr. nr.: Ejer: Vesterlundvej 92, Thyregod, 7323 Give 2 f Thyregod by, Thyregod Lars Engebjerg Besigtigelse: Fredag, den 13. december 2013 Rekvirent:

Læs mere

SALG Erhvervsejendom

SALG Erhvervsejendom SALG Erhvervsejendom Tolstrup Byvej 10 9600 Aars Erhvervsareal i h.t. BBR 1.168 m 2 Grundareal 3.572 m 2 - heraf vej 0 m 2 Sagsnr.: ABB 5125 de 2 af 11 INTRODUKTION Oprettet: 12.02.2016 Beskrivelse: Funktionel

Læs mere

EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK

EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK andersen ERHVERV Investeringsejendom Salg Baldersbuen 46, 2640 Hedehusene Sag S-10447 Kontantpris: kr. 9.500.000,- Forrentning: 8,75% Afskrivningsberettiget Fuldt udlejet investeringsejendom Udlejet til

Læs mere

TORVET 7, 6100 HADERSLEV

TORVET 7, 6100 HADERSLEV TORVET 7, 6100 HADERSLEV EJENDOMMEN: Ejendommen, der er fredet, menes opført omkring ca. 1680, og fremtræder i velvedligeholdt stand. Stueetagen er udlejet til cafe og spiserestaurant, og har i 1998 gennemgået

Læs mere

Projektejendom med 5 ejerlejligheder midt i Aarhus C

Projektejendom med 5 ejerlejligheder midt i Aarhus C Projektejendom med 5 ejerlejligheder midt i Aarhus C Sag 501552MH TIL SALG Aarhus C - Godthåbsgade 9 Leveres tom for lejere Kan opdeles i 5 ejerlejligheder Attraktiv beliggenhed God størrelse lejligheder

Læs mere

TIL SALG. Ejendom til bruger eller investor. Hovedvejen 9, 2600 Glostrup Sag (HT)

TIL SALG. Ejendom til bruger eller investor. Hovedvejen 9, 2600 Glostrup Sag (HT) TIL SALG Ejendom til bruger eller investor Hovedvejen 9, 2600 Glostrup Sag 210271 (HT) EJENDOMMEN Ejendom på i alt 4.396 m² (jf. opmåling) med optimal synlighed ud til Hovedvejen indfaldsvej til København

Læs mere

Beliggende i forlængelse af gågade

Beliggende i forlængelse af gågade Beliggende i forlængelse af gågade 1 erhvervs og 1 boliglejemål Sag 20189 TIL SALG Nordborg - Storegade 7 Stor butik i stueplan Boliglejemål på 1. sal I område med gågade, Netto, Super Brugsen m.m. Kontantpris

Læs mere

Salgsprospekt. for udviklingsejendommen. Tjørring Hovedgade 54, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom i Tjørring Hovedgade

Salgsprospekt. for udviklingsejendommen. Tjørring Hovedgade 54, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom i Tjørring Hovedgade Salgsprospekt for udviklingsejendommen Tjørring Hovedgade 54, 7400 Herning Salgspris kontant: Velbeliggende ejendom i Tjørring Hovedgade 1.800.000 kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 720 m² Grundareal i h.t.

Læs mere

SALGSPROSPEKT. God beliggenhed i naturskønt område Indretning der egner sig til én eller flere lejere. Bøge Alle 2, 6760 Ribe Sag 20-374

SALGSPROSPEKT. God beliggenhed i naturskønt område Indretning der egner sig til én eller flere lejere. Bøge Alle 2, 6760 Ribe Sag 20-374 ½- Deas Erhverv Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg Tlf.: 70222522 www.deaserhverv.dk SALGSPROSPEKT God beliggenhed i naturskønt område Indretning der egner sig til én eller flere lejere Bøge Alle

Læs mere

Investeringsejendom i Kolding Nord

Investeringsejendom i Kolding Nord Salgsopstilling Investeringsejendom i Kolding Nord Sag 113292 Kokholm 13, 6000 Kolding Fuldt udlejet logistikejendom Få minutters kørsel til motorvej E45/E20 Flere sluseporte med rampe Større flisebelagt

Læs mere

Investeringsejendom i centrum

Investeringsejendom i centrum Investeringsejendom i centrum Med blandet bolig/erhverv Sag 20144 TIL SALG Sønderborg - Perlegade 64/Brandtsgade 11 På gågaden i Sønderborg 4 boliger, 2 butikker og 1 baggårdsbutik/lager Præsentabel ejendom

Læs mere

Investeringsejendom TIL SALG. Sag 10S5250

Investeringsejendom TIL SALG. Sag 10S5250 Investeringsejendom Sag 10S5250 TIL SALG Svinninge - Hovedgaden 75 På Hovedgaden i Svinninge Ejendom i pæn stand 6 lejligheder og 1 klubværelse Gode p-forhold i gården Kontantpris kr. 3.300.000 1. års

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 022

SALGSPROSPEKT Sag nr. 022 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 022 Poulsgade 6-8, 7400 Herning UDLEJNINGSEJENDOM MED GOD BELIGGENHED Pris kontant: Kr. 55.000.000 Afkast 1. år, anslået: 7,7% Etageareal i alt: 5.601 m2 Central

Læs mere

SALGSOPSTILLING. 6 ejerlejligheder i butikscenter - sælges samlet. Alt er udlejet - afkast på mere ende 10% årligt

SALGSOPSTILLING. 6 ejerlejligheder i butikscenter - sælges samlet. Alt er udlejet - afkast på mere ende 10% årligt SALGSOPSTILLING 6 ejerlejligheder i butikscenter - sælges samlet. Alt er udlejet - afkast på mere ende 10% årligt Byagervej 13+15+17+19+47a+47b+49, 4250 Fuglebjerg Sag ERH15107 Butikscenter med i lalt

Læs mere

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby

Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby SALGSPROSPEKT Udlejningsejendom med 4 boliger og 2 erhvervslejemål Lundby Hovedgade 93, 4750 Lundby Sag ERH13077 . Mægler: Annelise Petersen Dato: 26. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Renoveret 2-familiesejendom. Sterkelsvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH15134 (Udbud_1)

SALGSOPSTILLING. Renoveret 2-familiesejendom. Sterkelsvej 27A, 4700 Næstved. Sag ERH15134 (Udbud_1) SALGSOPSTILLING Renoveret 2-familiesejendom Sterkelsvej 27A, 4700 Næstved Sag ERH15134 (Udbud_1) Begge lejligheder er gennemgribende renoveret i 2015 Ejendommen har fået nye vinduer og nyt tag Indvendigt

Læs mere

Investeringsejendom i Kolding Nord

Investeringsejendom i Kolding Nord Investeringsejendom i Kolding Nord Sag 112992 TIL SALG Kolding - Kokbjerg 29b Beliggende i attraktivt erhvervsområde Kort afstand til motorvej Gode parkeringsmuligheder Fuldt udlejet Kontantpris kr. 17.925.000

Læs mere

Boligudlejningsejendom med 3 lejligheder

Boligudlejningsejendom med 3 lejligheder Boligudlejningsejendom med 3 lejligheder Sag 8413 TIL SALG Skive - Brårupvej 80a Beliggende tæt på offentlig transport, indkøb, daginstitution etc. Parkeringsmulighed og tilhørende have Udhus på 48 kvm

Læs mere

Hillerødvej 51, 3540 Lynge

Hillerødvej 51, 3540 Lynge SALGSPROSPEKT Hillerødvej 51, 3540 Lynge Sag 94500010998 Boligudlejningsejendom beliggende i landlige omgivelser . Mægler: Johnny Hallas Dato: 7. april 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Hillerødvej

Læs mere

MINDRE EJENDOM MED ATTRAKTIV BELIGGENHED. Eckersbergsgade 37, 8000 Aarhus C Sag Kontantpris kr I alt 270 m²

MINDRE EJENDOM MED ATTRAKTIV BELIGGENHED. Eckersbergsgade 37, 8000 Aarhus C Sag Kontantpris kr I alt 270 m² MINDRE EJENDOM MED ATTRAKTIV BELIGGENHED Eckersbergsgade 37, 8000 Aarhus C Sag 129061 Kontantpris kr. 8.700.000 I alt 270 m² EJENDOMMEN: Ejendommen er opført i røde i 1926 med ydermure i røde teglsten

Læs mere

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2

Rugvænget 21, 2630 Taastrup. Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 Rugvænget 21, 2630 Taastrup Kontantpris: Kr.15.900.000,- Afkast: 7,4% Erhvervsareal: 2.785 m2 EJENDOMMEN ADRESSE: Rugvænget 21, Invest 2630 Taastrup MATR.NR.: 11 R Høje Taastrup By KOMMUNE: Høje-Taastrup

Læs mere