EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang"

Transkript

1 EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden den 1. oktober 1962 har været anvendt til kolonihaveformål, pålægger ejendommen følgende bestemmelser at overholde og respektere af Kolonihaveforbundet, der overfor Staten står som lejer af området. Samme forpligtelser er gældende for Haveforeningen Nordre Vang, der overfor Kolonihaveforbundet står som lejer af området samt de medlemmer foreningen til enhver tid måtte udleje haver til. 1. Områdets anvendelse. Området skal anvendes til kolonihaver, som i et antal af 359 haver er udlagt på arealet efter en af Tårnby Kommunes Kommunal bestyrelse tidligere godkendt have- og vejplan. Haverne må ikke under nogen form anvendes til erhvervsmæssige formål, og heller ikke gøres til genstand for selvstændig matrikulering, medmindre såvel ejer som Kommunalbestyrelsen giver sit samtykke dertil eller ændringer i lovgivningen tilsiger noget sådant.

2 2 2. Veje og stier i området samt fællesarealer. Der er for området fastlagt veje og stier samt fællesarealer som tidligere godkendt af Kommunalbestyrelsen. Veje, stier og haver skal friholdes for enhver parkering af motorkøretøjer og trailere m.v. Der må henvises til de til parkering udlagte fællesarealer, Al unødig motorkørende færdsel på veje er forbudt, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Områdets veje samt fællesarealer og beplantninger skal ren- og vedligeholdes på god og forsvarlig vis. 3. Byggelinjer i området. Enhver bebyggelse langs områdets yderskel skal være placeret mindst 3,5 m fra skellinje. Bebyggelse indenfor den enkelte have skal holdes i en afstand af mindst 2,5 m fra havens begrænsning og mindst 12 m fra vejmidte, d.v.s. i havens bageste del. Hvor særlige forhold gør det ønskeligt og påkrævet, kan foreningens bestyrelse dispensere fra ovennævnte byggelinjer, hvis byggelinjen på nabolod forrykkes tilsvarende. Foretages sådan ændring af byggelinjen, skal den fremgå af det materiale, foreningen ligger inde med, og udgør grundlaget for den situationsplan foreningens bestyrelse udarbejder jf. pkt. 8. Parter, der berøres deraf, skal være enige og med deres underskrift bekræfte dette overfor foreningens bestyrelse. 4. Havernes anvendelse og benyttelse. De udlagte haver skal dyrkes og vedligeholdes som kolonihaver.

3 3 Der skal være direkte adgang til den enkelte have fra de anlagte veje. Opsætning af havelåger skal finde sted på en sådan måde, at de alene er oplukkelige ind mod haven. Der må kun være levende hegn mellem haverne, som ikke må overstige 1,8 meter. Lav beplantning skal anvendes i forkant, og må ikke danne hæk. Stensætning kan anvendes i forkant. 5. Havernes bebyggelse. Det til enhver tid gældende bygningsreglement for småhuse skal overholdes, når og hvor bebyggelse opføres i haverne. På den enkelte have må kun opføres èt kolonihavehus. Det bebyggede areal må maksimalt være 60 m 2 og tagudhæng ud over 30 cm. incl. overdækninger Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2,7 m bygningshøjde, hvorved forstås højde fra terræn til den linje, hvor ydervægge og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter). Bygningshøjde fra terræn til tagrygning ikke må overstige 4,5 meter. Foruden kolonihavehuset må opføres 2 skure, der hvert må være max. 10 m 2, hvoraf det ene kan være et drivhus eller et legehus. Bygningshøjde på skure/drivhuse/legehuse må ikke overstige 2,4 m, og skal holdes 2,5 m fra naboskel, Bebyggelsens ydervægge skal være opført af træ, hvortil der ved opførelse eller udskiftning kun må benyttes nye materialer.

4 4 Bebyggelse på en havelod skal, såfremt den er opført på stolpesten, lukkes med fliser eller glat eternit til sikring imod bl.a. rotter. Udendørs antenner skal anbringes på forsvarlig vis, så de ikke kan forvolde skade på bygningsdele. Maksimalhøjde for sådanne antenner er 6 m fra terræn-højde. Bebyggelsen skal i sine væsentlige træk have en sådan ydre udformning og fremtræden, at der i forbindelse med den øvrige bebyggelse i området opnås en god helhedsvirkning. Plankeværk inde i en have skal følge havehusets placering og må ikke være højere end 1,5 m. Det skal tilstræbes, at alle bygninger opføres parallelt med eller vinkelret på havens skel. 6. Tekniske installationer. Ændringer eller tilslutninger til det ledningsnet, der forsyner området med vand, såvel som opsætning af aftapningshaner m.m. må kun udføres af autoriseret VVS-installatør efter forudgående tilladelse fra foreningens bestyrelse, Ved salg eller overdragelse af brugsret til en have skal sælger/overdrager fremlægge el-attest fra autoriseret elinstallatør. Brønde og faskiner må ikke graves eller udføres, uden kommunens tilladelse. Brugere af området skal efterkomme og overholde krav fra det offentlige, herunder Tårnby Kommune, om bortledning af spildevand m.m. fra haverne. 7. Bebyggelse på fællesarealer m.v. Der kan kun opføres bebyggelse på udlagte fællesarealer til

5 5 fælles brug for foreningens medlemmer efter kommunalbestyrelsens godkendelse. I tilknytning hertil skal udlægges et passende antal parkeringspladser til dækning af haveforeningens parkeringsbehov. 8. Byggesagsbehandling Der skal til foreningens bestyrelse indleveres tegning i 2 eksemplarer, der viser byggeriets placering på haven m.m. Den ene tegning tilbageleveres attesteret af bestyrelsen med eventuelle krav om ændringer. Foreningens bestyrelse udarbejder situationsplan i mindst 1:1000 med angivelse af bebyggelsernes beliggenhed, bebygget areal, bygningshøjde, skelafstand m.v. 9. Diverse bestemmelser. Til sikring af rolige og ordnede forhold i området skal udarbejdes ordensregler, hvis indhold havernes brugere skal overholde og respektere. Brugere af haverne skal være medlem af haveforeningen med højest 2 lejere pr. have. Brugere skal endvidere kunne dokumentere at have fast bopæl i Storkøbenhavn og være tilmeldt folkeregisteret i den kommune, hvor pågældende har fast bopæl. Det er ikke tilladt at have folkeregisteradresse på den lejede have. Helårsbeboelse i haven er ikke tilladt. Natophold må kun finde sted i perioden fra 1. april til 1. oktober. I perioden fra 1. oktober til 1. april må ophold kun finde sted i skolernes efterårs- og vinterferie samt i perioden fra 20. december til 02. januar og i påskehelligdagene.

6 6 Bebyggelsen på en havelod må ikke udlejes. Svømmebassiner af fast karakter må kun opsættes i haverne efter vedtagelse af haveforeningens generalforsamling. Dagrenovation skal opbevares og bortkøres fra haverne efter de bestemmelser, som er fastsat af kommunen og haveforeningen. 10. Dispensationer. Dispensation fra deklarationens bestemmelser kan kun indrømmes efter indhentet tilladelse fra Tårnby Kommune. Henvendelser herom til Kommunen kan kun rettes af haveforeningens bestyrelse, Kolonihaveforbundet eller arealets ejer. Bebyggelse på en have kan ikke vurderes og overdrages til en ny lejer, hvis bebyggelsen ikke opfylder alle krav ifølge denne deklaration. 11. Vedtægter og ordensregler Kolonihaveforbundet skal til enhver tid holdes underrettet om, hvem der er valgt som foreningens formand og kasserer. 12. Påtaleret m.m. Der tilkommer arealets ejer og Kolonihaveforbundet påtaleret overfor haveforeningen med henblik på overholdelse m.v. af de iflg. denne deklaration gældende bestemmelser. Tårnby kommune er påtaleberettiget for så vidt angår bestemmelser, omfattet af byplan-, bygnings-, brandlovs- og miljølovgivning m.m. Overtrædelser af deklarationen giver de påtaleberettigede ret til at kræve et medlemskab af foreningen bragt til ophør efter

7 7 de ifølge haveforeningens vedtægter gældende bestemmelser. 13. Tinglysning Denne deklaration tinglyses som byrde på ejendommen, så længe området anvendes til kolonihaveformål. Deklarationen, der tinglyses forud for al pantegæld, respekterer tidligere tinglyste servitutter og andre byrder, herunder, servitut, tinglyst den 10/ oo0oo--- Udgift til retsafgift og tinglysning af denne deklaration betales af haveforeningen. ---oo0oo--- Nærværende deklaration begæres tinglyst på matr. nr. 15C, 15D og 15E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, og erstatter deklaration, lyst den 17. september 1990, der samtidig begæres aflyst. Dato: Som ejer: Dato: Som lejer: Kolonihaveforbundet: Forbundsformand Næstformand

8 8 Tårnby kommune giver hermed tilladelse til, at nærværende deklaration kan tinglyses, idet bemærkes, at tilvejebringelse af lokalplan i henhold til Planlovens 15, jf. 42 ikke er påkrævet. Tårnby, den / 2013 Tårnby Kommunalbestyrelse

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Haveforeningen Rørmosen, Bjergmarken - 4000 Roskilde

Haveforeningen Rørmosen, Bjergmarken - 4000 Roskilde 1. Haveforeningens navn og stiftelse 1. Foreningens navn er Haveforeningen Rørmosen. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune. 2. Foreningen er stiftet den 13. juni 1984. 2. Formål og virke 1. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI Byplanvedtægt for byplanområde XXXI i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

1. Foreningens navn er haveselskabet Agdrupparken. 2. Formål og virke. 3. Medlemmer.

1. Foreningens navn er haveselskabet Agdrupparken. 2. Formål og virke. 3. Medlemmer. 1. Foreningens navn. 2. Formål og virke. 3. Medlemmer. 4. Optagelsesgebyr og hæftelse. 5. Lejeafgift og betalingsbetingelser. 6. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede. 7. Opsigelse eller

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand

Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand Love og ordensbestemmelser for H/F Amager Strand 1. Foreningens navn er Haveforeningen Amager Strand Foreningens hjemsted er Amager Strandvej 11 2. Formål og virke 2.1 Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken.

Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Vedtægter for Haveforeningen Rørvangsparken. Haveforeningen Rørvangsparken 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Rørvangsparken". Foreningens hjemsted er Holbæk

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev

Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev (i det følgende benævnt foreningen ) Matr.nr.: Beliggende: Hårlev by, Hårlev Dams Have 4652 Hårlev Anmelder: Thomas Monberg Advokat Malmøgade 7 2100

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke.

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke. Vedtægter - Ny Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA 1 Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen HF Vestervang

Vedtægter for Haveforeningen HF Vestervang !!! Vedtægter for Haveforeningen HF Vestervang 1. Haveforeningens navn og stiftelse 1. Foreningens navn er Haveforeningen HF. Vestervang. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune. 2. Foreningen er stiftet

Læs mere

Haveforeningen Grundet. Vedtægter

Haveforeningen Grundet. Vedtægter Haveforeningen Grundet Vedtægter 1. Foreningens navn er HF Grundet Foreningens hjemsted er Vejle Kommune HF Grundet Fidalvej, Hornstrup Kirkeby 7100 Vejle 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN J.nr.: 65-38847 MØDERET FOR HØJESTERET Mæglergaarden Frederiksgade 1 5700 Svendborg Laurahus Kompagnistræde 20A, 1. 1208 København K Tlf. 70 25 21 15 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN Foreningens

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H)

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) V E D T Æ G T E R for Haveforeningen Nordre Vang 1. Foreningens navn er Haveforeningen Nordre Vang Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune Foreningen er stiftet i 1962 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN Matr.nr. 451 Dybbøl Ejerlejligheder nr. 1 39 Navn, medlemskab, værneting mv. 1 Foreningens navn er EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN og omfatter ejerlejligheder beliggende på ejendommen matr. nr. 451 af Dybbøl.

Læs mere

2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere ved dyrkning af pensionisthaver.

2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere ved dyrkning af pensionisthaver. - VEDTÆGTER OG ORDENSREGLER FOR HAVEFORENINGEN LUNDTOFTE GAARD 1 Foreningens navn er "Haveforeningen Lundtoftegaard". 2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere

Læs mere

Odense kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen udlejer herved til Odense Havelodselskab nedenstående arealer, som Odense kommune er ejer af:

Odense kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen udlejer herved til Odense Havelodselskab nedenstående arealer, som Odense kommune er ejer af: Odense kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen udlejer herved til Odense Havelodselskab nedenstående arealer, som Odense kommune er ejer af: Haveforening Dele af matr. nr. Areal Bernhardsminde 58 Marienlund

Læs mere

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955

l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 l. Foreningens navn er: Haveselskabet Aablink af 23. marts 1955 Foreningen er oprettet denne dato. Lejeaftalen mellem Aalborg kommune, Kolonihaveforbundet Nordjysk kreds og haveforeningen er gældende som

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

De nye regler i kolonihaveloven. Sådan bør de administreres - Høringsudgave

De nye regler i kolonihaveloven. Sådan bør de administreres - Høringsudgave De nye regler i kolonihaveloven Sådan bør de administreres - Høringsudgave De nye regler i kolonihaveloven - Sådan bør de administreres Høringsudgave Høringsfrist til 5. maj 2014 Fotos: COLOURBOX Grafik:

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Birkevang

Vedtægter for Andelsselskabet Birkevang Vedtægter for Andelsselskabet Birkevang Disse vedtægter og regulativ er med ændringer vedtaget senest marts 2014 og erstatter tidligere optryk. Har man planer om at bygge (ombygning, tilbygning eller nybygning)

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 fast afgift: 1.400,00 Ejerlav: Egense By, Mou Sogn Anmelder: Matr.nr.: *, *, * ADVOKATFIRMAET Beliggenhed: Kystvej 10 B, Skovvej 2, Egense, ABEL OG SKOVGÅRD LARSEN 9280 Storvorde Sønder Allé 9 8000 Århus

Læs mere

Velkommen til HF. Balstrup vænge

Velkommen til HF. Balstrup vænge Bestyrelsen 2012 HF. Balstrup vænge Balstrupvej 49 4100 Ringsted 22.98.04.49 e-mail. Kontakt@HF-Balstrupvaenge.dk WWW.HF-Balstrupvaenge.dk Velkommen til en haveforening med en lang historie. Der er gået

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Vedbæk.

Vedtægter for Haveforeningen Vedbæk. Vedtægter for Haveforeningen Vedbæk. 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Vedbæk". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune. 1.2 Foreningen er stiftet den 16.

Læs mere

1.2 Ejerforeningens hjemsted er Rudersdal kommune.

1.2 Ejerforeningens hjemsted er Rudersdal kommune. Sammenstilling af forslag til nye vedtægter og gældende vedtægter 30. november 2012 Brugsanvisning: Ensartede bestemmelser er så vidt muligt placeret samme sted i de to kolonner. Hvor det ikke er praktisk

Læs mere