Rådets forretningsorden og beslutninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådets forretningsorden og beslutninger"

Transkript

1 Inner Wheel Danmark Rådets forretningsorden og beslutninger Anvendte forkortelser: DB DISO DIWR DP DS IIW IWD KAS = distriktsbestyrelse = DISO = Dansk Inner Wheel Råd = distriktspræsident = distriktssekretær = International Inner Wheel = Inner Wheel Danmark = distriktskasserer LMK LWM NR PDP PNR RK RS VDP VNR = landsmødekoordinator = landswebmaster = national repræsentant = past-distriktspræsident = past national repræsentant = rådskasserer = rådssekretær = vice-distriktspræsident = vice nationalrepræsentant GENERELT Et godt kendskab til Lov- og Håndbog er nødvendig, da alle beslutninger skal være i overensstemmelse med Constitution og De Danske Love. 1. Rådsmøder I august og januar afholdes 2-dages møder henholdsvis 2. weekend i august og 3. weekend i januar så vidt muligt. (R163). I oktober holdes rådsmødet fredag før Distrikts- og Landsmødet. I april/maj afholdes et 1-dags møde. Datoen for rådsmødet i april fastsættes på augustmødet. Datoer for Lands- og rådsmøder findes på IWD hjemmesiden. 2. Deltagere NR PNR DP og PDP fra hvert af de 5 distrikter RK. Nyvalgte RK deltager i april-rådsmødet som gæst (R164). RS uden stemmeret. Nyvalgte RS deltager i april-rådsmødet som gæst (R160). LWM uden stemmeret (R157) tiltræder rådet efter behov og inviteres til alle møder VNR uden stemmeret. Nyvalgte VNR deltager i april-rådsmødet som gæst (R160). Andre personer kan indkaldes efter behov. 3. Generelt Klubber, der ønsker et punkt på Rådets dagsorden, skal indsende forslag til DP senest 5 uger før et rådsmøde. Forslag fra klubber sendes via distriktet til NR og RS. Klage fra klubber over en principiel afgørelse sendes til DP i eget distrikt med en kopi til NR og skal tages op til behandling som et særskilt punkt på det følgende rådsmøde. Rådets beslutning kan appelleres til landsmødet til endelig afgørelse (Danske love 7) Efter rådsmøder orienterer DP den berørte klub om resultatet af Rådets behandling (R164). Hvis DB har et forslag eller et debatoplæg til et rådsmøde, sendes dette pr. mail til NR og RS. NR orienteres hvis forslaget er tidskrævende. Hvis Rådet fremsætter forslag til Distrikts- og Landsmødet, skal der være nøje enighed om forslagets udformning blandt Rådets medlemmer. 4. Indkaldelse af forslag til rådsmøder RS indkalder forslag fra distrikterne, samt de til Rådet tilknyttede medlemmer, til rådsmødernes dagsorden senest 4 uger før et møde. Alle relevante papirer til et rådsmøde sendes pr. mail med en overskuelig tekst i mailens emneboks. Bilag skal fremsendes til RS i word/excel format. 5. Dagsorden til rådsmøder Dagsorden til rådsmøder udfærdiges af RS og NR. RS sender senest 2 uger før mødet (R163) dagsorden med bilag til de 13 rådsmedlemmer, samt VNR og Board Director (såfremt de forefindes). Det tilstræbes, at alle bilag udsendes sammen med indkaldelse og R167 1

2 dagsorden. Mødeindkaldelse med rådsmødets afvikling sendes efterfølgende til rådets medlemmer, RS og Landswebmaster. Evt. yderligere materiale til rådsmødet, skal så vidt muligt være rådet i hænde senest 7 dage før rådsmødet. Rådsmedlemmerne sørger selv for distribution af dagsorden til egen bestyrelse (R159 jan.2014). Landswebmaster lægger dagsorden u/bilag på hjemmesiden i lighed med rådsreferater. Ved planlægningen af distriktsbestyrelsesmøder skal det sikres, at man kan nå at drøfte punkterne på et distriktsbestyrelsesmøde. Dvs. at der skal afholdes et distriktsbestyrelsesmøde umiddelbart før et Rådsmøde. 6. Rådsbeslutninger Rådets medlemmer træffer beslutninger på rådsmøderne med respekt for distrikternes synspunkter. Rådets medlemmer er ikke bundet af fast mandat, hvis nye aspekter viser sig under mødet (R22) Såfremt et distrikt efterfølgende ønsker at gå imod en allerede truffen rådsbeslutning, har distriktet pligt til straks at underrette rådet. Der bør være enighed i Rådet om beslutninger, der vedrører klubber. I modsat fald bør sagen tages op på næste møde. Såfremt Rådet afviser et forslag til Landsmødet eller ændrer på praksis ved andre forhold, f.eks. hvad der må sælges ved møder, skal eventuelle berørte parter have besked umiddelbart efter rådsmødet af DP, og/eller af det samlede Råd. 7. Referater af rådsmøder Emner, der behandles på rådsmøder, afsluttes med en konklusion. Rådsreferaterne godkendes løbende under rådsmøderne, hvorefter beslutningsreferatet mailes til samtlige deltagere i rådsmøder og til medlemmer med tilknytning til DIWR samt til Board Director (når DK har en sådan) alle som er nævnt i afsnit 5. Referatet offentliggøres på IWD hjemmesiden bag login. RS har opgaven efter aftale med NR og i et samarbejde med LWM (R167). I hvert referat skal stå deadline (angives med dato) for hvornår forslag til næstfølgende rådsmøde skal være NR og RS i hænde. Samme deadline gælder for alle: Rådsmedlemmer, distrikter og klubber. 8. Forslag fra distrikterne Forslag fra distrikterne, der ønskes behandlet på et Rådsmøde, sendes til NR samt RS inden indkaldelsesfristens udløb. Forslag med økonomisk konsekvens skal underbygges med tal. Der skal medbringes supplerende materiale til Rådsmødet til alle mødedeltagerne. 9. Forslag fra klubber Forslag fra klubber, der skal til behandling på rådsmøder, fremlægges først for klubbens medlemmer og sendes derefter af klubben til DB, der behandler forslaget på førstkommende distriktsbestyrelsesmøde. Forslag, som vil få økonomisk konsekvens, underbygges om muligt med tal før de indsendes til Distriktet. Klubberne gøres opmærksom på dette, enten i huskelisterne eller ved indkaldelse af forslag til distriktsmøderne eller begge steder. DB er ansvarlig for, at et forslag er korrekt formuleret (på klubbens brevpapir, med dato og underskrifter alternativt indsendt pr. mail (indeholdende forslaget som en vedhæftet fil i Word format)) og i overensstemmelse med lovene, før det sendes videre til NR og RS så vidt muligt i god tid før fristen for indsendelse af forslag til dagsorden til rådsmødet i august. Såfremt et forslag til Landsmødet afvises af Rådet, skal det samlede Råd straks udfærdige et svar til klubben med begrundelse for afvisningen (R80). 10. Økonomi Regnskab og budget Se love for Dansk Inner Wheel Råd 11. Rejsegodtgørelse i forbindelse med Rådsmøder og udvalgsmøder/træf nedsat af Rådet Transport til rådsmøderne foretages på den mest økonomiske måde. Togbillet refunderes. Kilometerpenge afregnes med statens højeste takst til rådsmedlemmer. Der refunderes som udgangspunkt R167 2

3 en brobillet pr. distrikt. Samkørsel anbefales (R161). Kørsel til udvalgsmøder/træf nedsat af Rådet aflønnes pr. 1. maj 2014 med Statens laveste gældende takst (R160). 12. IW gaveartikler Rådet skal godkende alle IW gaveartikler. Overskud ved salg af IW artikler skal gå til velgørenhed (R164). 13. Gaver Gaver ved og 60 års klubjubilæer: DIWR giver 500 kr. i gave, som NR overrækker klubben, hvis NR er inviteret. (R167). Uden invitation sendes et lykønskningsbrev. Rådet betaler for 50 års båndet i forbindelse med jubilæer. Båndet kan rekvireres hos NR (R159). Charterfester: IWD gaven er en præsidentkæde, værdi af ca kr. (R167). Gaver til personer med tilknytning til DIWR, der er fratrådt: DIWR giver en gave eller en buket (ca. 250,- kr.) (R137). 14. Reservation af mødelokaler til lands- og rådsmøder LMK varetager løbende bestilling til landsmøder. RS varetager løbende bestilling til rådsmøder på NS. Landsmøder bestilles 3 år frem på Hotel Nyborg Strand. Rådsmøder afholdes centralt og kan med fordel bestilles for 1 år ad gangen. Forud for hvert rådsmøde bestiller RS i samråd med NR forplejning, overnatning, lokale og AV udstyr. NR og RK holdes orienteret med kopi af ordrebekræftelse osv. (R163). 15. Dansk Inner Wheels Årsindsamling (obligatorisk siden oktober 2004). Udpegning af modtager af Inner Wheel Danmarks Årsindsamling går på skift mellem de 5 distrikter, følgende turnus for landsmøde arrangør. Det distrikt, der skal afholde IW årets landsmøde, opfordrer Distriktets klubber til at indsende forslag til DB senest den 1. december året før. DB udvælger mellem de indkomne forslag 3 potentielle modtagere, og på Forårsdistriktsmødet foretages afstemning. Det forslag, der modtager flest stemmer, vil modtage Inner Wheel Danmarks årsindsamling. Projekter, organisationer og foreninger, der udfører forskning, humanitært, socialt arbejde og andre samfundsmæssige opgaver, kan modtage Årsindsamlingen. Bekendtgørelse af modtager af Årsindsamlingen varetages af NR og distriktspræsidenten efter afholdt forårsdistriktsmøde i arrangerende distrikt. Bekendtgørelsen sker til modtageren, distriktspræsidenterne og til Rådet samt på hjemmesiden, IWI og til pressen (R167). Vedr. Nomineringer 16. Nominering af kandidater til posten som VNR På (R97) blev det besluttet, at kandidaterne på Landsmødet præsenterer sig samt kommer med en programerklæring. På (R135) besluttedes, at kandidaters præsentationer (IW relateret CV), som udsendes ifm. valg til VNR, må ledsages af en kort omtale af visioner for NR perioden. Vedr. stemmeoptællingen se De Danske Love. Rådet har vedtaget, at stemmesedlerne destrueres efter at valget er godkendt på de efterfølgende Forårsdistriktsmøder. 17. Nominering af Officers til IIW bestyrelsen Opstillingsformularerne skal være IIW hovedkontoret i hænde senest 30.september. Valg til IIW bestyrelsen (se De Danske Love) Fremgangsmåden ved valg til IIW bestyrelsen (se De Danske Love). 18. Nominering til Board Director (se De Danske Love) Hvis et distrikt har en kandidat til IIW boarden, skal denne præsenteres og godkendes af distriktskomitéen på forårsdistriktsmødet (½ år før deadline 30. september). 19. Valgmateriale fra IIW Råd og distrikt modtager valgmaterialet til orientering. Det er klubberne, der har stemmeretten (R167). 20. Personer med tilknytning til Rådet udpeges hvert år i januar mødet. a. Rådskasserer vælges i januar i ulige år RK kan sammen med NR iværksætte genoptryk af diverse tryksager uden Rådets godkendelse, når: - der ikke skal foretages ændringer i teksten R167 3

4 - den samlede udgift er under kr ,- RK indhenter tilbud på alle fællesindkøb vedr. IWD. NR godkender og påtegner bilag for alle udgifter vedr. anskaffelser. b. Rådssekretær er ikke medlem af Rådet, men deltager i rådsmøderne. RS vælges af NR (R164) og RS udpeges hvert år i januar mødet. Efter rådsmøder udsendes og offentliggøres beslutningsreferat som anført under pkt. 7. Originale rådsreferater underskrives og arkiveres efter gældende regler. c. Medlemsregistrator er ikke medlem af Rådet - udpeges hvert år i januar mødet. Deltager i rådsmøder efter behov og aflægger beretning ved Landsmødet. Varetager alt vedr. medlemsbevægelser incl. Medlemsfortegnelsen. d. Landswebmaster er ikke medlem af Rådet udpeges hvert år i januar mødet. Deltager i rådsmøder efter behov og aflægger beretning ved Landsmødet. LWM er ansvarlig for vedligeholdelse af IWD hjemmesiden og er behjælpelig med spørgsmål omkring Medlemsregistrators database og formularer. Opdatering af hjemmesidens indhold og nyhedsstof sker i samarbejde med NR. e. Oversætter er ikke medlem af rådet udpeges hvert år i januar mødet. Skal være engelskkyndig og være behjælpelig med oversættelse af udenlandsk korrespondance (R151). f. Landsmødekoordinator er ikke medlem af Rådet udpeges hvert år i januar mødet. Funktionsperiode følger kalenderåret. Er ansvarlig for al kommunikation til/fra Nyborg Strand ifm. afholdelse af Landsmøder. Har et tæt samarbejde med RK/RS. g. Lovrådgiver er ikke medlem af Rådet udpeges hvert år i januar mødet. (R165) Lovrådgiveren refererer til NR og til DIWR. Det vil være en fordel at have juridisk baggrund og lovrådgiveren kan evt. tiltræde et kommende lovbogsudvalg. Lovrådgiveren skal have godt kendskab til IIW Constitution og de danske love samt være engelskkyndig på højt niveau. Lovrådgiveren skal yde hjælp til besvarelse af spørgsmål vedrørende de danske og internationale love. 21 Lovbogsudvalg Efter Convention nedsættes et ad hoc Lovbogsudvalg, der tilpasser De Danske Love Constitution og Håndbog (R155). (R164) Ad hoc Lovudvalg bestående af 2 rådsmedlemmer, NR (NR er født medlem, men har ikke mødepligt i udvalget). Desuden deltager 2 kompetente IW medlemmer udpeget af Rådet. Lovrådgiver bistår udvalget, men er ikke født medlem af udvalget. 22 CONVENTION (se De Danske Love) Ændringer til Constitution ) I øvrigt: Deadline for indsendelse af Lovændringsforslag til Constitution er 18 måneder før Convention. Rådet kan sende forslag direkte til IIW. Ændringsforslag til forslag Deadline er 6 måneder før Convention. 23 Dagsorden for distriktsmøderne i oktober og marts Oktober: Hvert andet år ulige år Godkendelse af opstilling af kandidat til VNR (kun i distrikter, der har en kandidat). Oktober: Hvert andet år lige år Godkendelse af opstilling af kandidat til RK (kun i distrikter, der har en kandidat). Distrikternes dagsorden til distriktsmøderne sendes pr. mail til NR, RS og RK senest 5 dage før Rådsmødet i august og i januar og udsendes som bilag til rådsmødet (R167) Eventuelt supplerende bilagsmateriale medbringes eller sendes pr. mail. 24 Distrikterne udsender materiale til: Board Director, VNR og PNR modtager dagsorden og referat af distriktsmøder tilsendt pr. mail. NR, RS og RK modtager derudover distrikternes budgetter og regnskaber. R167 4

5 25 Rådsmødet i AUGUST Forslag og lovændringsforslag, som ønskes fremlagt på Landsmødet, behandles. Dirigent, referenter, stemmetællere m.fl. ved Landsmødet udpeges. Dagsordener til distriktsmøderne i oktober fremlægges til godkendelse. Administrative bestemmelser: Telefon/administrationsgodtgørelse for NR, RS, RK, PNR/VNR fastsættes hvert år i august (udbetales i april (R165). Fastsættelse af telefon/administrationsgodtgørelse til medlemsregistrator, landswebmaster, oversætter, redaktionsgruppen og lovrådgiver (R165) sker hvert år i august (udbetales i april (R137)). 26 Rådsmødet i OKTOBER Som et fast punkt på dagsordenen til dette møde, Rådets vurdering af behov for skriftlig afstemning ved Landsmødet. 27 Rådsmødet i JANUAR Udpegning af personer med tilknytning til DIWR gældende for det kommende IW år. Punkter vedr. behandling af forslag fra klubber og distrikter, samt dagsorden til distriktsmøderne er de samme som ved augustmødet. 28 Rådsmødet i APRIL Ledende DISO udpeges hvert år i april. DISO sender bl.a. rapport til IIW præsidenten (med kopi til NR), vedr. klubbernes aktiviteter 10. januar. Inden mødet har alle Rådsmedlemmerne gennemgået diverse huskelister. Bekendtgørelse af modtager af Årsindsamlingen efter afholdt forårsdistriktsmøde i det distrikt der har værtsopgaven på Nyborg Strand. 29 Vedr. NYBORG STRAND-møderne a. Opgaver for arrangerende distrikt og klub i forbindelse med Landsmødet Se Retningslinjer for landsmøde mm. Arrangerende klub, distrikt, national NR, RK, RS og LMK Retningslinjerne revideres efter hvert landsmøde i samarbejde med LMK, NR, RK og RS orienteres om væsentlige ændringer. b. Alle 5 DB møder fredag aften før Distrikts- og Landsmødet (R115). LWM og IT-konsulenter, Redaktionsgruppen (R165), Medlemsregistrator, Oversætter og Lovrådgiver deltager ligeledes fra fredag aften (R139). Rådet betaler fortæring fredag aften, distrikterne betaler overnatning for egne bestyrelsesmedlemmer. Middag for Rådet: Deltagere: NR + 10 rådsmedlemmer, PNR (ansvarshavende redaktør IWI), VNR, 5 VDP, Medlemsregistrator, Oversætter og Lovrådgiver (R163). Middag for øvrige: Deltagere: RS + 5 DS, RK + 5 KAS, LWM + 5 IT-konsulenter, 2 redaktører + 5 DISO'er samt LMK (R163). Middagen indtages i fælles lokale med bordplan efter funktion (R163). Gruppemøder for 5 DS m. RS / KAS m. RK / DISO er m. Redaktionsgruppen / IT-konsulenterne m. LWM afholdes umiddelbart efter middagen og slutter før kl. 22. LMK bestiller middag m. kaffe til alle, samt lokaler til gruppemøderne. c. Landsmødekoordinator sørger for mødelokaler, bestilling af mad på et passende prisniveau samt værelser til alle i forbindelse med Råds- Distrikts- og Landsmødet i oktober. Alle aftaler med Hotel Nyborg Strand foretages via LMK. RK, LMK og RS aftaler i øvrigt indbyrdes hvem der sørger for hvad i forbindelse med Råds- Distrikts- og Landsmødet i oktober. LMK udarbejder deltagerlisterne (R163). d. Dirigent ved Landsmødet Rådet udpeger dirigent på rådsmødet i april/august (R163). Dirigenten skal have kendskab til forhandlingsog afstemningsprocedurer. Gerne en jurist. R167 5

6 e. Referent til Landsmødet Referent til Landsmødet skal være DS i arrangerende distrikt som 1. sekretær. DS skal kende IW terminologien og skal have en vis rutine som referent af beslutningsreferater (R167). 2. referenten bør findes blandt distriktets medlemmer betales af distriktet (R60). Det er uhensigtsmæssigt, at 2. referenten er klubdelegeret (R159). Navnene på referenterne oplyses på rådsmødet i april måned. Arrangerende distrikt udsender Landsmødets referat før 1. november. f. Dirigentmøde NR indkalder relevante personer til dirigentmøde. Det skal ske i weekenden i forbindelse med Landsmødet (R167). PNR/VNR deltager på sidelinjen. RS holder et møde med referenterne (10 min.) for afklaring af evt. tvivlsspørgsmål (R167). g. Stemmetællermøde RK og RS er faste chefstemmetællere. Dagen før Landsmødet umiddelbart efter distriktsmøderne giver RK/RS instruktion til distriktets stemmetællere (stemmetællermøde dette møde kan udelades såfremt chefstemmetæller finder det overflødigt (R139), og samtidig udarbejdes opgørelse over antallet af stemmeberettigede samt fuldmagtsstemmer af RK. Denne opgørelse gives til dirigenten inden Landsmødet. RK sørger for stemmesedler til distrikternes stemmetællere. Stemmesedlerne udleveres ved stemmetællermødet. h. Invitation af gæster til Landsmødet Gæster til Landsmødet inviteres og tilmeldes af NR. i. Fordeling af udgifter i forbindelse med Distrikts- og Landsmødet: Deles mellem distrikterne efter medlemstal pr Rådets rejsegodtgørelse, ophold og fortæring betales af RK. 30. Vedr. Dagsorden for Landsmøder a. NR udarbejder, sammen med RS, en foreløbig dagsorden for Landsmødet. (R51). De første 6 punkter på dagsordenen er de samme som for distriktsmøderne. b. Under punktet økonomi: Ved godkendelse af budget nævnes herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år. Budget for efterfølgende år fremlægges til orientering. c. Ved forslag skal stemmeflertal fremgå af dagsordenen (se De Danske Love) d. Rettelser til foregående års landsmødereferat meddeles på Rådsmødet i januar og udsendes sammen med dagsordenerne til forårsdistriktsmøderne, hvor der orienteres. (R167). e. Fuldmagter (se De Danske Love). R167 6

Inner Wheel Danmark Rådets forretningsorden og beslutninger 1. GENERELT Et godt kendskab til Lov- og Håndbog er nødvendig, da alle beslutninger skal være i overensstemmelse med Constitution og De Danske

Læs mere

Inner Wheel Danmark. Rådets forretningsorden og beslutninger. gældende for

Inner Wheel Danmark. Rådets forretningsorden og beslutninger. gældende for Inner Wheel Danmark gældende for 2013-2014 1. GENERELT Et godt kendskab til Lov- og Håndbog er nødvendig, da alle beslutninger skal være i overensstemmelse med Constitution og Lovbogen. 2. Rådsmøder I

Læs mere

VEJLEDNING og ARBEJDSPLAN for RÅDSSEKRETÆR

VEJLEDNING og ARBEJDSPLAN for RÅDSSEKRETÆR R159, R160, R163 1. Læs Rådets forretningsorden og beslutninger gældende for Dansk Inner Wheel Råd, der udførligt beskriver det arbejde i Rådet, som skal varetages af Rådssekretæren (RS). Der findes selvstændige

Læs mere

VEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark

VEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark VEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark Vedtaget på Landsmøde nr.. 170 oktober, 2016 Godkendt af International Inner Wheel Executive Committee February 2017 Navnet er Inner Wheel Danmark. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Distrikt 44 Vejledning for Distriktsbestyrelsen 2012-13

Distrikt 44 Vejledning for Distriktsbestyrelsen 2012-13 Revideret 120528 120806 pkt. 10 Distrikt 44 Vejledning for Distriktsbestyrelsen 2012-13 Møder. Bestyrelsesmøder 2 Distrikts- og landsmøde 2-3 Forårsdistriktsmøde 3-4 Instruktionsmøde/kædeoverrækkelse 4

Læs mere

DISTRIKTSVEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark Distrikt

DISTRIKTSVEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark Distrikt DISTRIKTSVEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark Distrikt Vedtaget på Landsmøde nr. 170, oktober 2016 Godkendt af International Inner Wheel Executive Committee, februar 2017 Distriktets navn er distriktets nummer.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND Disse retningslinjer erstatter den tidligere udgave fra Landsmødet 2014. REVIDERET 3.12.2014 RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND ARRANGERENDE KLUB, DISTRIKT, NAT.REPR., RÅDSKASSERER

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND Denne vejledning erstatter den tidligere udgave fra Landsmødet 2013. REVIDERET 4.12.2013 RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND ARRANGERENDE KLUB, DISTRIKT, NAT.REPR., RÅDSKASSERER

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr.

KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr. KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr. Vedtaget på Landsmøde nr. 170, oktober 2016 Godkendt af International Inner Wheel Executive Committee februar 2017 1 Navn og hjemsted Stk.1. Klubbens

Læs mere

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 31 31, fax: 65 31 37 01, e-mail: www.nyborgstrand.dk

Læs mere

HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DREJEBOG. for klubbens bestyrelse

HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DREJEBOG. for klubbens bestyrelse HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DISTRIKT 45 DANSK KLUB NR. 105 DREJEBOG for klubbens bestyrelse Nedenstående retningslinjer skal vedtages på en generalforsamling og kan derefter kun ændres på en efterfølgende

Læs mere

Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten

Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Kirsten Kann og Solveig Bisgaard side 1 af 6 august 2015 Ledes af Verdenspræsidenten Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Sidder 2 år Ledes af Distriktspræsidenten Sidder 1 år Executive Committee

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M PÅ HOTEL NYBORG STRAND

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M PÅ HOTEL NYBORG STRAND REVIDERET 01.12.2015 Disse retningslinjer erstatter den tidligere udgave fra Landsmødet 2015. RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2016 PÅ HOTEL NYBORG STRAND ARRANGERENDE KLUB, DISTRIKT, NAT.REPR., RÅDSKASSERER

Læs mere

Distrikt Midtjyllands Vedtægter

Distrikt Midtjyllands Vedtægter Side 1 af 8 Distrikt Midtjyllands Vedtægter Godkendt d. 16.04.2016 Side 2 af 8 1. Navn og hjemsted: 1. Distriktets navn er: Distrikt Midtjylland og omfatter Distriktets Y s Mens klubber, som er registreret

Læs mere

Zonta Area 01, Danmark er en del af Distrikt 13 af Zonta International. Organisationens hjemsted er hos Area Director (AD).

Zonta Area 01, Danmark er en del af Distrikt 13 af Zonta International. Organisationens hjemsted er hos Area Director (AD). Vedtægter for Zonta Area 01 Danmark vedtaget på landsmødet 2014. Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer i eller med erfaring fra anerkendt erhverv eller profession,

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

DISTRIKT 44 KLUBBERNES HUSKELISTER OG ÅRETS GANG I KLUBBESTYRELSEN

DISTRIKT 44 KLUBBERNES HUSKELISTER OG ÅRETS GANG I KLUBBESTYRELSEN DISTRIT 44 LUBBERNES HUSELISTER OG ÅRETS GANG I LUBBESTYRELSEN 2012 2013 GENERELT: Huskelisten er en supplerende vejledning til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, idet alle relevante oplysninger fremgår

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER

DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER INNER WHEEL DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER Præsidenten er ansvarlig for, at disse huskelister overholdes og at alt ekspederes i rette

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm.

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 20.04.2017 VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 2 Formål Aktivitetscentret Sophielund har til

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Rainbow Vikings. Vedtægter for motorcykelklubben Rainbow Vikings. Klubbens navn er Rainbow Vikings og klubben har hjemsted i København.

Rainbow Vikings. Vedtægter for motorcykelklubben Rainbow Vikings. Klubbens navn er Rainbow Vikings og klubben har hjemsted i København. Rainbow Vikings Vedtægter for motorcykelklubben Rainbow Vikings 1 Klubbens navn er Rainbow Vikings og klubben har hjemsted i København. 2 Klubbens formål er at dyrke motorcykelliv herunder: - at styrke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931.

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Vedtægter 1 Klubbens navn og hjemsted Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Stk. 2 Klubbens hjemsted er Helsingør.

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Håndbog for Inner Wheel Danmark

Håndbog for Inner Wheel Danmark IW håndbog 1.udgave - udarbejdet af lovbogsudvalget og nationalbestyrelsen maj 2017. Redaktion Pastnationalpræsidenten - og distrikternes pastdistriktspræsidenter Brugs- og læsevejledning Formålet med

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Præsidenten skal lede klub- og bestyrelsesmøder og er ansvarlig for, at forslag og ønsker, der vedrører klubben, behandles begge steder.

Præsidenten skal lede klub- og bestyrelsesmøder og er ansvarlig for, at forslag og ønsker, der vedrører klubben, behandles begge steder. KLUBBERNES HUSKELISTE 2015-2016 GENERELT Klubbernes huskeliste er en vejledning til bestyrelsens medlemmer og skal kun betragtes som et supplement til Inner Wheels love for klubber, distrikter og Dansk

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme. 1 Navn og adresse: Institutionens navn er Gudum Sognehus Adresse: Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune. Formål: Sognehusets formål er at være samlingspunkt og ramme for lokalbefolkningen. Et

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB)

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB) VEDTÆGTER for Slagelse Mountainbike (SMTB) Stiftet 16. april 2008 www.slagelsemtb.dk E-mail: smtb.bestyrelse@gmail.com medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF) under Danmarks Cykle Union (DCU) og De Danske

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter DGI Midtjylland

Vedtægter DGI Midtjylland 1 - Navn Vedtægter DGI Midtjylland Landsdelsforeningens navn er DGI Midtjylland Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Midtjylland. 2 - Formål DGI Midtjylland vil styrke de frivillige foreninger som ramme

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016

VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016 VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016 1. Klubbens navn er Jaguar Club of Denmark. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Klubbens formål 2.

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter for kreds 4

Vedtægter for kreds 4 Vedtægter for kreds 4 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at: Samle lokalforeningerne i kredsens virkeområde og arbejde på at opfylde DcH s

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening Vedtægter Helsinge Skytte- og Idrætsforening Version 7 Udarbejdet 10. Februar 2016 Vedtaget 23. Februar 2016 Vedtægter for Helsinge Skytte- og Idrætsforening 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Helsinge

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5

Vedtægter for. Skiveegnens Radikale. Side 1 af 5 Vedtægter for Skiveegnens Radikale Side 1 af 5 Vedtægter for kommuneforeningen Skiveegnens Radikale 1. Medlemmer af Det Radikale Venstre, der er bosiddende i Skivekommune, er medlem af kommuneforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter International Association of Y s Men s Club Ringkøbing Love og vedtægter Vedtægter for Ringkøbing Y s Men s club 1 Lederens opgaver Stk.1 Præsidenten Leder alle klub- og præsidiemøder Nedsætter alle faste

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere

Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere 1. Navn og hjemsted Specialklubbens navn er Klubben For Danske Schæfere. Specialklubbens hjemsted er den til enhver tid siddende formands postadresse. Specialklubben

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Love og Vedtægter for Y s Menetter, Region Danmark

Love og Vedtægter for Y s Menetter, Region Danmark Love og Vedtægter for Y s Menetter, Region Danmark NAVN OG MOTTO 1 Regionens navn er Y s Menettes Region Danmark under The International Association of Y s Men s Clubs, og dens motto er: At vedkende sig

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for CISV Danmark

Vedtægter for CISV Danmark Vedtægter for CISV Danmark 1 - Navn, tilknytning, hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er CISV Danmark. Stk. 2 - Foreningen er internationalt tilsluttet CISV International. Stk. 3 - Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Naturistforeningen Sjælland, forkortet NFS. Foreningens hjemsted er på adressen Solbakkevej 4, Kyndeløse Sydmark,

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. december 2006, og med ændringer vedtaget på generalforsamling den 25. marts 2009. Navn og hjemsted 1. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral.

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral. Vedtægter for foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling Kastellet, den 20 april 2017 Kapitel 1 Navn & formål 1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i

Læs mere

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU)

Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Forretningsorden for Dansk Golf Union s bestyrelse (BS) og Dansk Golf Union s forretningsudvalg (FU) Dansk Golf Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Telefon 43 26 27 00 - Fax 43 26 27 01

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts. Kapitel 1. NAVN 1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU). Kapitel 2. FORMÅL 2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i Danmark bl.a. ved

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale.

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale. KIU's vedtægter Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Patientforeningen for kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er KIU

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK

VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK Stiftet den 17. juni 1984. Indholdsfortegnelse 1 Foreningens navn og hjemsted...side 2 2 Foreningens formål....side 2 3 Medlemmer og deltagelse i klubbens arrangementer...side

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere