DEKLARATION. C.G. JENSEN E. STEMPELb'I/ffiKE ftettei.i i HELSIHE?3:te- *H,ffiP"ffi'**t N 618s12. --&,w.'18 {is:3fi tl{ls 1?=o - sft 6T+iiitnot=

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEKLARATION. C.G. JENSEN E. STEMPELb'I/ffiKE ftettei.i i HELSIHE?3:te- *H,ffiP"ffi'**t N 618s12. --&,w.'18 {is:3fi tl{ls 1?=o - sft 6T+iiitnot="

Transkript

1 7 side 1 C.G. JENSEN E DEKLARATION. Del af Matr. nr. 1IR Borupgird. Helsingorjorde. STEMPELb'I/ffiKE ftettei.i i HELSIHE?3:te- *H,ffiP"ffi'**t N 618s12 --&,w.'18 {is:3fi tl{ls 1?=o - sft 6T+iiitnot= Anmelder: C. G. Jensen AIS Baltorpvej Ballerup Undertegnedejer af ejendommen matr. nr. 1 IR Borupgird Helsingor jorde pilagger herved den. pt vedhaftede af landinspektor Borge Tvillum udarbejdede udstykningsplan, viste del af ovennavnte ej endom folgende servitutbestemmelser: l. Omfang. l.l Deklarationen omfatter det pi ovennavnte landinspektorplan viste del af matr,nr. 1 IR Borupgfrrd Helsingor jorde samt alle parceller der efter d.d. udstykkes herfra' 2. Udstykning. Ejendommen mi kun udstykkes i principieloverensstemmelse med vedhaftede udstykningsplan og bebyggelsesplan og med rnaximalt 93 parceller til helirsbeboelse. Restparcellen indeholdende veje, stier og grsnne omrider tilsksdes grundejerforeningen Snekkehusene. 3 Bebvggelse. Ejendonrmen mi kun bebygges, med en principiel placering som vist pi bilag I og 3. Bebvggelse skal opflores i I plan.

2 JIUS ' C.G. JENSEN E Gavle mi kun udfsres i munreerk med indfarvet tyndpuds i farve NCS Y ( natur ). Facader mi kun udfsres i tra som vist pi vedhaftede facadeopstalt og males i folgende tre farvemuligheder 1 Kalkgri, NCS 105 G Flint, NCS Y 3 Drivtsmmer, NCS 4010 Y 30 R,Endring af facadefarver kan kun finde sted indenfor ovennavnte tre muligheder og kun efter gensidij horing af ejere af tilstsdende boliger indenfior en bybyggelsesenhed to gavle. Vinduer og yderdore skdl males i hvid farve, NCS Y og karnapvinduer i farve sort, NCS 9005 R 808. Tage udfores som dybsort listepap med dobbeltsidig haldning pi 15 grader. Carporte og udhuse mi opfores som vist pi udstyknings- og bebyggelsesplanen og skal males i samme farvi som boligernes tilladte farver. Der tillades dobbelt udhusstsrrelse og placeringen kan flyttes efter aftale med den direhe bersrte nabo. Carporte, udhuse og overdakkede terrasser mi kun placeres og udfores i overensstemmelse med vedheft ede principtegninger. 4 Benyttelse. Omridet mi kun anvendes til boligformil. Pi hver parcel mi kun opfores 6n bolig til helirsbolig for 6n familie. Det er tilladt, at der i de enkelte boliger drives virksomhed som almindeligvis udfsres i beboelseshuse under forudsatning af: at virksomhedens drives af den der bebor ejendommen nt virksomheden efter Helsingor Kommunes sksn drives pi en sidan mide at ejendommens karakler af beboelsesejendom ikke forandres, herunder ved skiltning, og omridets karakter af boligomride ikke forrykkes, nt virksomheden ikke medfsrer ulemper for de omboende, at virksomheden ikke medfsrer behov for parkering der ikke er til stede i omridet.

3 s].oe J C-G. JENSEN E 5 Grundejerforening. De til enhver tid verende ejere af parceller indenfor deklarationsomrf,det er pligtig at vare medlemmer af en gnrndejerforening katdet Grundejerforeningen Snekkehusene der stiftes pi foranledning af udstykkeren. Grundejerforeningen er pligtig pfr anfordring af udsrykkeren at tage skode p6 alle fellesveje- stier og grcnne omrider. Grundejerforeningen forestir vedligeholdelse, fornyelse og renholdelse af alle fellesanlag, Grundejerforeningen er pligtig at vare medlem af den overordnede grundejerforening der eksisterer for falles gronne arealer pfl Borupgird. Grundejerforeningen er stiftet pi foranledning af udstykkeren. 6 Veje og stier m.m. Udstykkeren udfsrer de pi vedheftede udstyknings- og bebyggelsesplan viste veje, stier og grsnne fallesarealer. Belysning skal vare lav som i resten af omridet. 7 llegn og beplantning. Hegn skal v&re ensartede som beskrevet pi beplantningsplanen og mi kun etableres i overensstemmelse med den viste beplantningsplan for fsrste og anden etape som hegnsstolper i 1,5 meters hojde og pr. 1,5 meter med vire pr. ca. 20 cm., hvilket princip ogsi gelder for resten af bebyggelsen. Beplantning ( ekskl. Haver ) skal vare med botanisk hjemhorende planter. Den pi samme plan viste beplantning skal vedligeholdes af den enkelte grundejer i overensstemmelse med driftsvejledningen og fornyelser skal udfsres i overensstemmelse hermed. 8 Antenneanlag. Udvendige antenneanlag mi ikke opsattes ligesom de enkelte ejere er pligtig at vcre medlem af det af grundejerforeningen drevne fallesantenneanlag eller hvis det valges - kabel-tv.

4 j sl-cle 4..n!/ C.G. JENSEN E I Pitaleret. Pitaleberettiget er Helsingor Byrid og Grundejerforeningen Snekkehusene Helsingor B]rred kan delegere helt eller delvis sin pitaleret til grundejerfioreningen alene. F.s.v.a. farver og antenneanlag tilkommer pttaleretten alene grundejerforeningen. Dispensation kan kun meddeles efter en forudgflende horing af de direkte bersrte grundejere. Begge petaleberettigedes tilladelse skal foreliggefar en dispensation har virkning eller Grundejerforening Snekkehusene's tilladelse i de tilfalle Helsingor Byrnd har delegeret sin pitaleret til Grundejerforeningen. 10 Tinglysning, Narvarende deklaration begares tinglyst servitutstiftende pi matr. nr. I IR Borupgird og pi parceller der senere udstykkes fra den del af samme som omfattes af vedhaftede udstyknings- og bebyggelsesplan. Med hensyn til de pi ejendommen i forvejen tinglyste servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. Barrerup den -//te wsl. C. G. Jensen A/S. Niels Otto Andersen. Adm. Dir. l't't^''r fu,'/t{-&..(0'.b- - I tl t i /) -.',,(. /, -'"uz/ UlrikBebe CODKENDES som pitaleberettiget, Jfr. Planlovens 5 42 oplyses,.at lokalplan ikke er pikravet. HELFINtcoR BYRAD, den t6/ 'q I Per Tarsbol 6, Peter Clausen

5 #oouodan Matr. nr. 1 lr BorupgArd, Helsingor Jorder med flere Adresse: Kslen og Essingen Snekkersten Anmelder: Advokai Rend Wshler Strandgade Helsingor Tlf J.nr Undertegnede ejere af matr. nr. 1 lr Borupgird, Helsingor Jorder med flere palagger herved bindende for alle nuvarende ejere og frerntidige ejere af vore ejendomme folgende tillag til de nuvarende servitutter pa vore ejendomrne: TILFCIJELSE TIL DEKLARATION TINGLYST DEN 12. febtuat Tilfojelse tll pkt. 7 Hegn og beplantning Lih:Ii:ItiAt. ;iii i7x i.::. tiili.r"i" rliliij ir;.',l'jii-:ilii11- i'i Efter sidste punktum tilfajes folgende: Der tillagges herudover beboerne folgende 2 valgmuligheder: 1. Fortsettelse af hegnslosningen evt. med udskiftning af trastolper med aluminiumsstolper i sarnme dimensioner som trastolperne og med beplantning efter eget valg af 6n af de nuvarende 4 slyngplanter samt vedbend. 2. Plantning af selvstaende hegn al bag eller liguster efter eget valg. Der fastlegges: 1, En hegnshojde pa maksimalt 180 cm. over de enkelte grundes jordniveau, 2. en fastholdelse af nuverende hegnslosning ved uenighed rneller naboerne om fremtidigt hegn, og 3. at beboerne erforpligtet til at sikre, at der er fyldige hegn omkring eget hus og at eventuelle hegnsstolper er intakte. 2. Pitaleret PAtaleberettigede er Helsingor ByrAd og Grundejerforeningen Snekkehusene. Helsingor Byrid kan delegere sin pitaleret til grundejerforeningen alene. Delegationen kan ske helt eller delvist. Dispensation kan kun meddeles efter en forudgaende horing af de direkte bersrte grundejere. Begge p rtaleberettigedes tilladelse skal foreligge fsr en dispensation har virkning eller Grundejerforening Snekkehusenes tilladelse i de tilfelde Helsingor ByrAd har delegeret sin pataleret til Grundejerforeningen.

6 wa DVODAN z. 3. Tinglysning Narvarende deklaration begares tinglyst servitutstiftende pi matr. nr. 1 lr, 1 SI-SO, 1 TA-TO' 1VA-U6 og 1 VA-VP alle af Borupgird, HelsingorJorder. Med hensyn til de pa ejendommene iforvejen tinglyste servitutter henvises til ejendommenes blade itingbogen; Helsingor den >/S 2006 For GF Snekkehusene: it.1 {k^'"a7*e,--*- \rt"-;t*-;_, (l }{afhtk 7t/oR.as'{?#1 646r2"ufiiG Godkendes aom p6taleberettiget. Under henvisnihg til ptanlovens $ 42 stk. 1 oplyses, at lokalplan ikke er pskravet. HELsTNG6R BypAD,.den 0 6 0l(T. 200[ A&* Peter Clausen

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI Byplanvedtægt for byplanområde XXXI i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

KOPI (afskrift) DEKLARATION. vedrørende. bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG. Landinspektør HØNG

KOPI (afskrift) DEKLARATION. vedrørende. bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG. Landinspektør HØNG KOPI (afskrift) af DEKLARATION vedrørende bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. udfærdiget af UFFE FLEMBERG Landinspektør HØNG TLF. HØNG (03) 55 20 04 Matr.nr 18 b Dalby by. Kirke-Helsinge sogn.

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

til bebyggelse med fritliggende parcelhuse.

til bebyggelse med fritliggende parcelhuse. ,, : 'L M;r nr, ejerlav, sogn: J bø og J cb Stempel: i \i,københavnkvarter, ' Hef(i desønderjydske lands-rønde by, Bre g- o 'delebdogbhhingbogen, net sogn c art nr, ejerlav, sogn,, / Q c'- 5 o:c '- '-

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N GEN PEDERSEN HØJESTERETSSAGFØRER L JANTZEN LANDSRETSSAGFØRER UND KRSTENSEN ADVOKAT L JOHANNESSEN ADVOKAT CARSTEN PEDERSEN ADVOKAT US FALA ADVOKAT LD JENSEN ADVOKAT OKATER VESTERBROGADE 6 D, 8. SAL 162

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7 afskrift af DEKLARATION. Undertegnede Ego-Byg A/S pålægger hermed matr.nr. 3 bm. 3 bn, 3 bo, 3 bp. 3 bq. 3 br, 3 bs. 3 bt. 3 bu. 3 bv, 3 bx. 3 by, 3 bz, 3 bæ, 3 bø, 3 ca, 3 eb. 3 cc. 3 cd. 3 ce, 3 cf.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Nygårdspark". Dens hjemsted er Farum Kommune. Grundejerforeningens områder er matr.nr. 16 cb Farum by og sogn og parceller

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

LOKALPLAN NR.62. Sommerhusområde for Baaring Sommerland NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR.62. Sommerhusområde for Baaring Sommerland NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR.62 Sommerhusområde for Baaring Sommerland NØRRE AABY KOMMUNE Matr.nr. 5b m.fl. Båring By, Asperup Anmelder: LIFA AIS Torvet 1, 2.sal 5500 Middelfart Telf. 64418100 J.nr. 20006145 LOKALPLAN

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM

ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM ASSER KNUDSEN Landinspektør (HJ. LARSENS EFRERFØLGER) Sdr. Jagtvej 23 (01) 86 01 63 HØRSHOLM Deklaration. I anledning af udstykning af en del af ejendommen matr. Nr. 1 b Jellerødgård By, Karlebo Sogn,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek

Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek EN KORTFATTET BESKRIVELSE Lokalplanen udhegger fire eksisterende ejendomme i Neder Hornbazk ti1 boligformål og ti1 lokal butiks- og serviceforsyning, som en del

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration

Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration side 1 af 5 sider Deklaration Ang. bebyggelse, benyttelse, veje og stier, byggelinier, bygningers placering og udseende, beplantning, fællesantenne, fjernvarme m.m. samt grundejerforening. NB Afskrift

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Maj 1982 Århus kommune Lokalplan nr.: 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere