SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr Boligbebyggelse ved Skovagervej i Ry. Kommuneplantillæg nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1020 - Boligbebyggelse ved Skovagervej i Ry. Kommuneplantillæg nr. 10-06"

Transkript

1 SKANDERBORG KOMMUNE - Boligbebyggelse ved Skovagervej i Ry Kommuneplantillæg nr oktober 2009

2 VEJLEDNING OVERSIGTSKORT Lokalplanområdets placering i Skanderborg Kommune LOKALPLAN NR Lokalplanen er bekendgjort den 11. november 2009 Nærmere oplysninger: Skanderborg Kommune Fagsekretariatet for Teknik og Miljø Knudsvej Ry 2 Skanderborg Kommune

3 INDHOLD INDHOLD Vejledning... 4 Hvad er en lokalplan... 4 Hvornår laves der lokalplan... 4 Lokalplanforslaget... 5 Den endelige lokalplan... 5 Retsvirkninger... 5 Kommuneplantillæg... 5 Bestemmelser Lokalplanens formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplan vedtægt Servitutter Retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Bilag Bilag 1: Matrikelkort Bilag 2: Arealanvendelse Bilag 3: Illustrationsskitse Bilag 4: Principiel udstykningsplan Bilag 5: Planudsnit af område 1 og Bilag 6: Kommuneplantillæg Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanens indhold Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Servitutter Skovbyggelinje oktober

4 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: REDEGØRELSEN PLANBESTEMMELSERNE BILAG Redegørelsen, der er en beskrivelse af lokalplanen og dens bestemmelser på en let tilgængelig måde. Her forklares desuden nogle af de begreber, som optræder i den juridiske del af planen. Redegørelse er ikke bindende, men bliver der tvivl om, hvordan den juridiske tekst skal tolkes, kan en uddybning eller beskrivelse om hensigten med planen i redegørelsen være udslagsgivende for tolkningen. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Bilag 1:Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Bilag 2:Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Bilag 3: Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illu strationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende. Bilag 4:Udstykningsplan, der viser hvordan området senere opdeles. Bilag 5:Miljøscreening af planen, der synliggør planens eventuelle væsentlige indvirkninger på miljøet. Bilag 6:Kommuneplantillæg HVORNÅR LAVES DER LOKALPLAN Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. 4 Skanderborg Kommune

5 VEJLEDNING Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. LOKALPLANFORSLAGET OFFENTLIGHEDSPERIODE Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter pro ce duren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. DEN ENDELIGE LOKALPLAN Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. RETSVIRKNINGER Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. KOMMUNEPLANTILLÆG Denne lokalplan er ikke i overensstemmelse med de gældende kommuneplanrammer. Derfor ændres de eksisterende kommuneplanrammer i et tillæg til kommuneplanen. Tillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen og med samme indsigelsesfrist. Kommuneplantillægget er indsat som et bilag i lokalplanen. oktober

6 VEJLEDNING 6 Skanderborg Kommune

7 BESTEMMELSER - Boligbebyggelse ved Skovagervej Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. I henhold til Lov om Planlægning - lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008 med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for de i 2 nævnte områder: 1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er at sikre 1.1 at der foreligger et grundlag for opførelsen af et nyt attraktivt byområde i Kildebjerg Ry med boliger og fælles grønne områder 1.2 at boligområdet med spændende kvalitetsbyggeri og forskellige bebyggelsestyper er tilpasset i landskabet 1.3 at der foreligger et grundlag til sikring af gode og tilstrækkelige friarealer i tilknytning til de enkelte boliger 1.4 at der foreligger et grundlag for en trafiksikker vej- og stistruktur 1.5 at bebyggelsen opføres som en differentieret boligbebyggelse med et materialevalg, der virker harmonisk i forhold til omgivelserne 1.6 at bebyggelsen opføres med samme etageantal indenfor hvert delområde. Se snittet i bebyggelsen side OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen omfatter følgende matrikelnr.: 3al, 3el, 3hx, og 9a Siim By Dover samt matr. nr. 6f og 6p Firgårde By, Dover. Samt matrikelnr. der udstykkes herfra efter den oktober

8 BESTEMMELSER 2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone, men overføres til byzone med vedtagelsen af denne lokalplan 2.3 Lokalplanområdet andrager ca 8,5 ha (inklusiv del af Skovagervej). 3 AREALANVENDELSE 3.1 Lokalplanområdet opdeles i 10 delområder som vist på kortbilag nr Delområde I-VIII disponeres til boligbyggeri. Delområde IX er en del af en offentlig vej, som går gennem det kommende golfområde. Delområde X er ikke bebygget. 3.3 Der kan drives virksomhed i den enkelte bolig under forudsætning af: at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom at virksomheden drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres og områdets karakter af boligområde ikke brydes at virksomheden ikke medfører ulemper for de omboende, og at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på egen grund. 4 UDSTYKNING 4.1 Lokalplanområdet udstykkes i storparceller som vist på lokalplankortet, bilag Såfremt den enkelte storparcel udstykkes yderligere, skal dette ske som vist på bilag 4. 8 Skanderborg Kommune

9 BESTEMMELSER 4.3 Ved udstykning af områder med åben-lavt byggeri skal skure, udhuse og carporte ligge indenfor den tilhørende boligs matrikel. 5 BEBYGGELSENS PLACERING OG OMFANG 5.1 Boligbebyggelse skal placeres inden for de på lokalplankortet - kortbilag 2 - viste byggelinjer. 5.2 Der må indenfor hvert delområde opføres bebyggelser følger: Delområde I og II Punkthuse i 3 etager 66 boliger i alt i alt max etagemeter Delområde III og IV Kædehuse i 2 etager 66 boliger i alt i alt max etagemeter Delområde V og VI Dobbeltvillaer i 2 etager 50 boliger i alt i alt max etagemeter Delområde VII og VIII Villaer i 1 etage 15 villaer i alt i alt max etagemeter Delområde IX Læskure ved busstop 2 oktober

10 BESTEMMELSER 5.3 Der kan herudover opføres udhuse og småbygninger pr. bolig enten som fritliggende bygninger, som sammenbyggede med boligen/ carport eller som indbyrdes sammenbyggede bygninger. 5.4 Indenfor lokalplanområdet kan der ses bort fra bygningsreglementets bestemmelser om højde- og afstandsforhold. Bebyggelsen skal dog sikre tilfredsstillende lysforhold og sikre, at der ikke er væsentlige indbliksgener. 5.5 Der må ikke opstilles skurvogne, campingvogne, pavilloner, togvogne og andre typer bygninger af midlertidig karakter på lokalplanområdet. Det kan dog i forbindelse. med byggearbejde tillades, at der i byggeperioden opstilles skurvogne som opfylder kravene i Arbejdstilsynets skurvognsregulativ. Skurvogne må ikke anvendes til bolig i byggeperioden. 5.6 Der må ikke være synlige pudsede sokler i en højde på mere end 40 cm over færdigt terræn. 5.7 Der må opstilles legeredskaber, bænke og borde på de fælles opholdsarealer efter beslutning i grundejerforeningen og efter ansøgning hos Skanderborg Kommune. 5.8 Omkring nødvendige tekniske anlæg skal hegnes med levende hegn alternativt udført med tegl, stål og træ. 6 BEBYGGELSENS UDSEENDE 6.1 Bebyggelserne i hvert enkelt delområde skal fremstå med ensartede materialer og farver. 6.2 Facaders overflader skal fremstå i teglsten med blank mur, vandskurede eller pudsede. Der kan tilmed anvendes træ- og metalbeklædninger i mindre omfang. Facadebeklædninger 10 Skanderborg Kommune

11 BESTEMMELSER skal holdes i plane flader med farver som jordfarver samt sort, hvid og gråtoner. 6.3 Bygninger, der er sammenbyggede, skal til enhver tid fremstå i samme farver og materialer. 6.4 Tage skal have en hældning på maks. 25. Tage må ikke udføres med saddeltag eller med valm 6.5 Tagbeklædning kan udføres med tegl, sort eller skiferfarvet pap, zink eller anden metalpladedækning. Tagmaterialet må ikke være reflekterende. 6.6 Der kan opsættes solfangere og solceller som en integreret del af tagfladen eller facaden. 6.7 Carporte og udhuse skal udformes så de fremstår ensartet med den øvrige bebyggelses formsprog, farver. 6.8 Skilte med bebyggelsens navn kan opsættes på terræn. Overkant må højest være 140 cm over terræn. Skilte skal tilpasses bebyggelsens formsprog og farvevalg og må ikke virke dominerende. Skiltene må ikke være reflekterende eller bevægelige. Skiltning må kun finde sted med Skanderborg Kommunes godkendelse. 7 UBEBYGGEDE AREALER 7.1 Ubebyggede arealer skal ved befæstning og beplantning eller lignende gives et ryddeligt udseende. 7.2 Der må på de enkelte delområder foretages terrænreguleringer på +/- 0,8 meter i forhold til eksisterende terræn, der kan ikke reguleres nærmere end 2 meter fra skel. Dog gælder dette ikke for delområde I og II, hvor der anlægges indbyrdes forskudte pladser. oktober

12 BESTEMMELSER 7.3 Fælles udearealer og lignende skal anlægges og indrettes efter principperne om tilgængelighed for alle. 7.4 Der må opføres 2 læskure i delområde IX, se. kortbilag nr Ved ansøgning om byggetilladelse skal der medsendes beplantningsplan, der viser den principielle beplantning for det enkelte delområde. 8 VEJE, STIER OG PARKERING 8.1 Området vejbetjenes fra Skovagervej. 8.2 Der anlægges interne veje og stier - i overensstemmelse med Designmanual for Kildebjerg Ry. Vejene anlægges med følgende bredder: Boligveje 3,75 5,5 m For yderligere udformning af veje og stier henvises til Designmanual for Kildebjerg Ry. Århus Universitet/ Arkitektfi rmaet C.F. Møller 8.3 På Skovagervej skal der laves trafikdæmpende foranstaltninger ved det centrale torv og ved de øvrige vejes tilslutning. Hastigheden i området klassificeres til Lav (ønsket hastighed km/h). 8.4 Der kan anlægges stier - som vist på kortbilag nr. 2 - med en belægning med egenskaber som Slotsgrus i en bredde af min. 1½ m. 8.5 Udover ovennævnte stier kan der i områdets fælles grønne arealer opstå naturstier (trampestier), der efter behov kan suppleres med grus, stenmel eller lignende. 8.6 For etageboliger udlægges der arealer til parkeringspladser efter princippet som vist på kortbilag nr. 3. For øvrig bebyggelse kan der anlægges parkering i forbindelse med den enkelte bolig. 12 Skanderborg Kommune

13 BESTEMMELSER 8.7 Der skal etableres 2 parkeringspladser pr. bolig, dog skal der kun etableres 1 parkeringplads for etageboliger under 80 m Campingvogne og både må ikke parkeres inden for lokalplanens område. 8.9 Færdselsarealer skal indrettes efter principperne for tilgængelighed for alle. 9 TEKNISKE ANLÆG 9.1 Der må ikke fremføres luftledninger. 9.2 Affaldsstativer til dagrenovation i boligområdet skal placeres efter Arbejdstilsynets bestemmelser, det vil sige tæt på vejarealet. Affaldsstativer skal afskærmes. 9.3 Antenner, herunder parabolantenner skal anbringes på jorden eller monteres skjult i bygninger. 9.4 Parabolantenner må ikke placere med overkant mere end 1,8 meter over terræn. 10 MILJØ 10.1 Der er ikke bestemmelser om miljø 11 GRUNDEJERFORENING 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere indenfor lokalplanområdet. Grundejerforeningen kan underopdeles i mindre foreningen med relation til delområderne Grundejerforeningen skal oprettes senest når Skanderborg Kommune kræver det Såfremt Skanderborg Kommune kræver det, har grundejerforeningen pligt til at optage oktober

14 BESTEMMELSER ejere af grunde uden for delområdet eller at blive opdelt i flere grundejerforeninger Grundejerforeningen skal stå for drift og vedligeholdelse af private fællesveje og fællesanlæg, der måtte blive etableret i området Grundejerforeningens vedtægter og ændringen heri skal godkendes af Skanderborg Kommune. 12 BETINGELSER FOR, AT NY BEBYGGELSE MÅ TAGES I BRUG 12.1 Før en ny bebyggelse tages i brug, skal der ske tilslutning til: Offentlig kloak i henhold til spildevandsplanen. Den kollektive varmeforsyning i henhold til varmeplanen. Vandværket i henhold til vandforsyningsplanen Før en ny bebyggelse kan tages i brug skal de i 8.2 og 8.7 fastlagte parkeringspladser, stier og tilkørselsveje være etableret. 13 LOKALPLAN OG BYPLAN VEDTÆGT Sandbakken/ Inspiration til bebyggelsesplan 13.1 Del af lokalplan nr. 133 for Kildebjerg Ry Golfbane - vedtaget den 19. december ophæves ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan. 14 SERVITUTTER 14.1 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne. Servitutundersøgelsen viser ikke umiddelbart nogle tilstandsservitutter indenfor lokalplanområdet, der er uforenelige med lokalplanens bestemmelser. 14 Skanderborg Kommune

15 BESTEMMELSER 15 RETSVIRKNINGER 15.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offent ligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, be bygges eller anvendes i overensstemmelse med planen Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lo kalplan om rådet kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdel se af en ny lokalplan Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere. oktober

16 BESTEMMELSER 16 Skanderborg Kommune

17 BESTEMMELSER 16 VEDTAGELSESPÅTEGNING 16.1 Således vedtaget fremlagt som lokalplanforslag af Skanderborg Byråd den 24. juni Jens Grønlund Jens Kaptain Borgmester Kommunaldirektør 16.2 I henhold til 27 i Lov om Planlægning vedtages lokalplanen endeligt af Skanderborg Byråd den Jens Grønlund Jens Kaptain Borgmester Kommunaldirektør LÆNGDESNIT (1:1500) oktober

18 BESTEMMELSER 18 Skanderborg Kommune

19 BILAG 01 - MATRIKELKORT oktober

20 BILAG 20 Skanderborg Kommune

21 BILAG 02 - AREALANVENDELSE oktober

22 BILAG 22 Skanderborg Kommune

23 BILAG 03 - ILLUSTRATIONSSKITSE oktober

24 BILAG 24 Skanderborg Kommune

25 BILAG 04 PRINCIPIEL UDSTYKNINGSPLAN 4 oktober

26 BILAG 26 Skanderborg Kommune

27 BILAG 05 5 oktober

28 BILAG Skanderborg Kommune

29 KOMMUNEPLAN Tillæg nr Skanderborg Kommune oktober 2009

30 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR BILAG juni 2009 Emne: Ændring af: Rammeområde 1.B.22 Centralt i Kildebjergområdet Rammeområde 1.F.6 Nord for Skanderborgvej syd for Firgårde Skov. Redegørelse: Udarbejdelsen af kommuneplantillægget sker i sammenhæng med udarbejdelse af en ny lokalplan, der omfatter den overvejende del af rammeområde 1.B.22. Lokalplanen har til formål at give mulighed for at opføre boligbebyggelse i området. Kommuneplantillægget fremlægges sammen med forslaget til offentlig debat i perioden XX. december 2009 til X. februar 2009 Ændringerne i kommuneplanen gør det muligt, at: Afgrænsning af de 2 rammeområder ændres, så de kommer i overensstemmelse med forslaget til lokalplan nr boligbebyggelse Afgrænsningen af rammeområdet, ændres således at der inddrages et område af rammeområde 1.F.6 i rammeområde 1.B.22. Der overføres et mindre område den anden vej fra 1.B.22 til 1.F.6. Ændringer: Der ændres i rammerne i område 1.B.22. Området bliver lidt større, den væsentligste ændring derudover er, at der gives mulighed for at bygge etageboliger i 3 etager. Rammeområde 1.F.6. reduceres tilsvarende. Bestemmelserne ændres således at de kommer i overensstemmelse med forslaget til Kommuneplan Tidligere afgrænsninger Nye afgrænsninger Nuværende og fremtidige rammer er vist på efterfølgende sider Skanderborg Kommune

31 Område 1.B.22 Nuværende rammer Fremtidige rammer Plannummer 1.B.22 1.B.22 Plannavn Centralt i Kildebjergområdet Centralt i Kildebjergområdet Plandistrikt Ry Ry Anvendelse generelt Boligområde Boligområde Anvendelse specifik Tæt-lav og åben-lav bebyggelse med dertilhørende dag- åben lav og tæt lav be- Blandet boligområde institutioner, samt fritidsaktiviteter byggelse samt etageboliger for områdets beboere. Anvendelse supplerende Mindre erhverv uden genevirkning. Mindre erhverv uden genevirkning. Zonestatus Landzone Overføres til byzone i forbindelse med vedtagelse af lokalplaj Bebyggelsesprocent fastlægges i lokalplan fastlægges i lokalplan Max. antal etager 2 etager 3 etager Max bygningshøjde 9 m fastlægges i lokalplan Parkering Etage- og tæt-lav boliger: 1½ Fastlægges i lokalplan pr bolig + ½ fællesudlagt. Åben-lav boliger: 2 pr. bolig. Institutioner: 1 pr. 30 m2 Varmeforsyning I henhold til gældende varmeplanmeplan. I henhold til gældende var- Udbygningsmuligheder Fastlægges i lokalplan Fastlægges i lokalplan Bemærkning I henhold til grundvandsbeskyttelsens udarbejdes bestemmelser vedr. olie- og kemikalieoplag, brug af sprøjtemidler og lign. Området ligger i et særligt arkæologisk område. Realiseringsprojekt godkendt af Byrådet Skovbyggelinie Ja Ja oktober

32 BILAG Lokalplan Område nr F.6 Nuværende rammer Fremtidige rammer Plannummer 1.F.6 1.F.6 Plannavn Nord for Skanderborg vej og Kildebjerg Golfbane syd for Firgård Skov Plandistrikt Ry Ry Anvendelse generelt Rekreativt område Rekreativt område Anvendelse specifik Rekreativt grønt område Rekreativt grønt område Anvendelse supplerende fritidsområde og grønt område med anlæg af offentlige drifts- og klubfaciliteter, Golfbane med tilhørende stier, offentlige opholdsarealer med søer og f.eks. med fredskov og rekreativt område. følgende aktiviteter: golf, tennis, squash og boldspil. Zonestatus landzone landzone Bebyggelsesprocent fastlægges i lokalplan Max. antal etager fastlægges i lokalplan Max. bygningshøjde fastlægges i lokalplan 6,5 Parkering Bemærkning 1 plads pr. 45 m2 bebygget areal i henhold til grundvandsbeskyttelse udarbejdes bestemmelser vedr. olie- og kemikalieoplag, brug af sprøjtemidler og lign. Området ligger i et særligt arkæologisk område. Gravhøjen Mulehøj er et fortidsminde i område. Realiseringsprojekt godkendt af Byrådet den 15. juni 2004 Skovbyggelinie Ja Ja Parkeringskravet fastsættes individuelt Der kan etableres bebyggelse til klubhus med omklædningsrum, toiletfaciliteter, tilhørende café /spisested, mindre butik med golfudstyr på maks. 200 m² i tilknytning til klubhuset Skanderborg Kommune

33

34

35

36 REDEGØRELSE (Collage) Vue fra søen Skanderborg Kommune

37 REDEGØRELSE Lokalplanområdets afgrænsning. LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Denne lokalplan er en del af virkeliggørelsen af strukturplanen for Kildebjerg Ry. Bebyggelsen skal indgå som en del af et moderne byområde med boliger, offentlige funktioner og fritidsaktiviteter. Lokalplanområdet er beliggende i et område, hvor der vil blive etableret en 18 huls golfbane. Golfbanen er omfattet af lokalplan nr En privat interessent har erhvervet grundene i lokalplanområdet og efterfølgende ladet dette lokalplanforslag udarbejde. Formålet med udarbejdelsen af lokalplanen har været: at sikre en attraktiv boligbebyggelse, hvor de fleste boliger har et mindre privat haveareal i nær tilknytning til boligen at sikre, at der opnås en attraktiv bebyggelsesplan, hvor bygningerne placeres under hensyn til det kuperede landskab at skabe mulighed for at etablere attraktive grønne områder i nær kontakt med den kommende golfbane oktober

38 REDEGØRELSE at sikre, at boligbebyggelsen placeres på en måde, så de landskabelige kvaliteter anvendes og bevares bedst muligt at sikre, at flest mulige boliger kan opnå attraktive landskabelige udsigter at sikre, at der opnås de nødvendige parkeringsarealer på terræn at sikre, at bebyggelsen bliver af høj arkitektonisk kvalitet, ensartet, men varierende i kraft af de forskellige orienteringer og placeringer i landskabet LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdet ligger i Kildebjerg Ry og omfatter et ca. 8,5 ha stort areal i den østlige del af Ry. Lokalplanen ligger helt indenfor den kommende golfbanes område. Området er stærkt kuperet og indenfor lokalplanområdet er der en højdeforskel på over 10 meter. Til inspiration Arkitektfi rmaet C.F. Møller Boligerne placeres således, at landskabet udnyttes bedst muligt og sådan, at der kun terrænreguleres i begrænset omfang. Området er et tidligere landbrugsområde og henligger nu som brak uden bebyggelse. En ældre gårdbebyggelse i området er fjernet. Den overordnede vejstruktur er den samme som i lokalplan nr Lokalplanområdet gennemskæres af Skovagervej som forløber fra Kildebjergs rundkørsel til rundkørslen på Skanderborgvej ved Fiirgårde. LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER Området nord og vest for lokalplanområdet udenfor golfbanen er ved at blive bebygget. Længere mod nord ligger Firgårde Skov med store og afvekslende landskabelige værdier. Syd og øst for lokalplanområdet udenfor golfbanen er planlagt byggeri, der ventes realiseret over tid. Fra en stor del af området er der udsigt i sydvestlig retning ned over Ry. Vejstrukturen i området er grundlæggende den samme, som tidligere er fastlagt i lokalplan 112 og 133. De overordnede veje i området er allerede anlagt. 38 Skanderborg Kommune

39 REDEGØRELSE Lokalplanens bebyggelse vil være meget synlig fra Skanderborgvej, der er en af Rys væsentligste indfaldsveje, derfor er det vigtigt med en markant bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet. Det er af stor betydning for byen, at områderne langs vejen giver et attraktivt indtryk. LOKALPLANENS INDHOLD Byudviklingen i Kildebjerg Ry sammentænker natur, videnserhverv, boliger og fritidsliv i en hidtil uset grad i en dansk sammenhæng. omfatter en del af lokalplan nr. 112 s og 133 s områder og vil ved den endelige vedtagelse erstatte dele af disse lokalplaner. Lokalplanens bestemmelser giver muligheder for: - at opnå en attraktiv bebyggelsesplan, - at skabe mulighed for at etablere attraktive grønne områder, - at sikre, at boligbebyggelsen placeres på en måde, så de landskabelige kvaliteter anvendes og bevares bedst muligt, - at sikre, at flest mulige boliger kan opnå attraktive landskabsudsigter, - at områdets udearealer ved en fuld udnyttelse af lokalplanområdet kan rumme de nødvendige parkeringsarealer i terræn, - at der kan anlægges tilstrækkelige udearealer omkring bygningerne til grønne opholdsarealer, - at skabe en bebyggelsesstruktur med karakteristiske boliger med overkommelige opholdsarealer, - at bebygelsesregulerende bestemmelser i lokalplanen ligger op til et moderne formsprog I boligområdets midte etableres et sammenhængende forløb af torve i nord syd retning. Der vil blive etableret forbindelse til det søområde, der grænser op til lokalplanområdets sydlige forløb. oktober

40 REDEGØRELSE Lokalplanens bebyggelsesplan er opbygget således at der er bebyggelse i 1, 2 og 3 etager. Bebyggelsen er lavest mod øst og vest og stiger fra begge sider til midten hvor der er etagebebyggelses i 3 etager. I boligområdets midte etableres et sammenhængende forløb af torve i nord syd retning. Derfra vil der blive etableret forbindelse til søområdet, op mod lokalplanområdets sydlige afgrænsning. Der kan anlægges tilstrækkelige udearealer omkring bygningerne til grønne opholdsarealer. Der kan anlægges tilstrækkelige parkeringspladser nær boligerne. De bygningsregulerende bestemmelser i lokalplanen lægger op til et moderne arkitektonisk formsprog. I boligbebyggelsens torve kan der etableres rekreative områder til udeophold, leg, boldspil m. m. Området strækker sig ud på begge sider af Skovagervej og det danner et grønt rekreativ bebygget område inde på golfbanen. Golfbanens grønne karakter vil blive ført ind imellem boligerne. De grønne arealer er med til at sikre mødesteder og attraktive naboforhold mellem boligerne. Bebyggelsen placeres i et skrånende terræn, der udnyttes til at sikre gode udsigtsmuligheder fra boligerne. Ideen er at skabe en bebyggelsesstruktur med karakteristiske boliger med mindre og overkommelige opholdsarealer, som samtidig indgår som en del af et formelt fællesskab. Hune/ Til Inspirationr I området arbejdes der med forskellige boligtyper sammenbygget til forskellige former for byggeri. Gennem lokalplanområdet etableres der en naturlig forlængelse af øvrige stier i Kildebjerg Ry området. LOKALPLANENS SAMMENHÆNG MED ANDEN PLANLÆGNING REGIONPLAN Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplanen 2005 for Århus Amt er fra 1. januar 2007 ophøjet til landsplandirektiv og vil være det indtil ikrafttrædelsen af Kommuneplan Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplanen for Århus Amt 2005 vedtaget den 6. december 2005, bortset fra området, der overføres fra landzone til byzone. Dette område er ikke udlagt til mulig byvækst, men der er givet tilsagn fra Miljøcenter Århus om mulighed for at afrunde byvækstområderne. 40 Skanderborg Kommune

41 REDEGØRELSE Den gældende Kommuneplan er vedtaget af Ry Byråd den 27. juni KOMMUNEPLANEN Lokalplanområdet ligger indenfor Kommuneplanens rammer. Er omfattet af ramme 1.B.22 og1.f.6 i Rys Kommuneplan Lokalplanens område ligger i dag i landzone, det samme gælder et mindre areal, som i dag er omfattet af Lokalplan nr. 133 for golfbanen i Kildebjerg Ry. Arealerne overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse til byzone. Område. 1.F.6 skal anvendes til fritid i, område 1.B.22 er et boligområde hvor der kun mulighed for at bygge i 2 etager, Lokalplanforslaget er således ikke overensstemmelse med Kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet kommuneplantillæg nr til kommuneplan , som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. KOMMUNEPLANTILLÆG Kommuneplantillæg offentliggøres samtidig med lokalplanen, i form af et bilag. Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med forslaget til Kommuneplan for Skanderborg Lokalplan nr. 133 Kildebjerg Ry Golfbane II ophæves indenfor denne lokalplans område. Ved Firgårde Skov gælder en skovbyggelinie efter Naturbeskyttelsesloven. Denne søges reduceret i fb. med lokalplanens vedtagelse. LOKALPLAN 133 NATURBESKYTTELSESLOVEN Området ved Kildebjerg er i kommuneplanen og regionplanen udlagt til byvækst, hvorfor de bymæssige interesser er opprioriteret i forhold til indsigtsmulighederne til skovbrynet. I forbindelse med vedtagelsen af denne lokalplan vil der blive ansøgt om reduktion af skovbyggelinjen Bygherre eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres, kan forud for igangsætning af arbejdet anmode Skanderborg Museum om en udtalelse. MUSEUMSLOVEN Findes der under jordarbejder spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Skanderborg Museum. Folketinget vedtog den 5. Maj 2004 Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Loven trådte i kraft den 21. juli oktober

42 REDEGØRELSE Skanderborg Kommune vurderer derfor, at lokalplan nr ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke er krav om en egentlig miljøvurdering af planen. Denne vurdering er fremlagt i høring sammen med lokalplanforslaget. LANDBRUGSLOVEN KOLLEKTIV TRAFIK ELFORSYNING VANDFORSYNING Landbrugspligten på området er ophævet i forbindelse med vedtagelsen af lokalplan nr Der er ikke planlagt etablering af kollektiv trafik i området, men lokalplanområdet er forberedt for en senere kollektiv trafikbetjening. Elforsyning sker fra Østjysk Energi Vandforsyning sker fra Firgårde Vandværk. MILJØFORHOLD Miljøforhold Bebyggelsen skal tilsluttes kollektivt varmeforsy ning. Grundvand Der er ikke særlig drikkevandsinteresser indenfor området. Kloakering Der skal udføres separatkloakering. Spildevand tilsluttes det offentlige kloaksystem Overfladevand Regnvandssystemet for overfladevand er privat. Udstykkeren har fået udledningstilladelse til udledning af overfladevandet. Der går et vandskel ind gennem området fra vest mod øst. Nord for vandskellet ledes vandet mod nord via et bassin på 120 m3 til skovområdet. Syd for vandskellet via et bassin på 420 m3 til søerne syd for lokalplanområdet. Der skal afsættes arealer til disse bassiner indenfor lokalplanområdet. Udstykkeren skal oprette et regnvandslaug som står for drift og vedligehold af regnvandssystemet. Ved projektering af veje skal afvandingen indgå som en del af projektet. Jordforurening Der er ikke registreret eller i øvrigt kendskab til jordforurening inden for lokalplanområdet. Indenfor lokalplanområdet har der ligget en landbrugsejendom, Den er nedrevet og gårdspladsen er bortgravet, hele området er blevet dækket af med 0,5 meter ren jord. 42 Skanderborg Kommune

43 REDEGØRELSE Størstedelen af området har tidligere været i drift til landbrug, og derfor anses det ikke at være forurenet. Renovation Af hensyn til fremkommeligheden i området skal køreveje for renovationsbiler og vendepladser indrettes efter reglerne i Skanderborg Kommunes Regulativ for Dagrenovation. Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene i Skanderborg Kommunes Regulativ for Dagrenovation. Yderligere oplysninger findes på : www. renosyd.dk/regulativ-for-husholdningsaffald/ Skanderborg Kommune har foretaget en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af ) og vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med: LOV OM MILJØVURDERING -At området er omfattet af en overordnet planlægning, Strukturplanen for Kildebjerg Ry. -At planen omfatter et mindre område på lokalt plan. -At planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. -At planen ikke omfatter projekter, som nævnt i lovens bilag 3 og 4. Skanderborg Kommune vurderer derfor, at lokalplan nr ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet, og at der ikke er krav om en egentlig miljøvurdering af planen. Denne vurdering er fremlagt i høring sammen med lokalplanforslaget. TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Miljøcenter Århus: TIDL. ÅRHUS AMT Lokalplanområdet er for største delens vedkommende omfattet af naturbeskttelseslovens 17 - beskyttelseslinjer på 300 m omkring skove. Vedtagelsen af lokalplanen forudsætter, at Miljøcenter Århus reducerer skovbyggelinjen indenfor lokalplanområdet. Skovbyggelinjen er illustreret på side 49. oktober

44 REDEGØRELSE SERVITUTTER Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandled ninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsy nings selskaber, der dækker det pågældende område. Ved udarbejdelse af lokalplanen er der ikke registreret tinglyste servitutter, der kan have betydning for bygge- og anlægsarbejder indenfor lokalplanområdet. 44 Skanderborg Kommune

45 REDEGØRELSE Kildebjerg Skovvej Kort med skovbyggelinje. Det hvide omrids er Lokalplanområdet Skovbyggelinjen er markeret med gult oktober

46

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

RY KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 113 Kyhnsvænget seniorboliger. Lokalplan for et nyt boligområde ved Lynghoved i Ry.

RY KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 113 Kyhnsvænget seniorboliger. Lokalplan for et nyt boligområde ved Lynghoved i Ry. RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 113 Kyhnsvænget seniorboliger Lokalplan for et nyt boligområde ved Lynghoved i Ry. 11. januar 2005 INDLEDNING Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et afgrænset område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Kalundborg Kommune LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000-2012 Indhold Lokalplan nr. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Indledning

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser 11 1. Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED SNERLEVEJ I GRØNNEMOSE

TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED SNERLEVEJ I GRØNNEMOSE Forslag til Tillæg nr. 1. til Lokalplan nr. 54 for et boligområde ved Snerlevej i Grønnemose Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplantillæggets baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet Lokalplan for et område til et aktivitetscenter / bofællesskab ved Firgårde. 5. oktober 2004 INDLEDNING Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold En lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3

Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3 Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 2 Lokalplanområdet i dag 2 Lokalplanens formål 3 Fremtidige forhold 3 Beplantning 3 Trafikale forhold og parkering 3 Tekniske Forsyning 5 Forurening 5 Arkæologi

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 414. for et område ved Ellekratvej

LOKALPLAN NR. 9 414. for et område ved Ellekratvej LOKALPLAN NR 9 414 for et område ved Ellekratvej Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om - anvendelse - udstykning - vej-

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere