SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING"

Transkript

1 SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens hjemsted er Helsinge Kommune under Helsinge Ret, der er grundejerforeningens værneting. Alle nuværende og fremtidige vejberettigede grundejere på Skovsvinget og Skovledet, ejendommene matr. nr. 14 o, 14 p, 14 q, 14 r, 14 s, 14 t, 14 u, 14 v, 14 y, 14 z, 14 æ, 25 ab, 25 ac, 25 ag, 25 ah, 25 ai, 25ak, 25 al, 25 am, 25 ao, 25 bg, 25 bl, 25 bm, 25 bn, 25 bo, 25 bp, 25 bq samt 25 br Ramløse by, Ramløse har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen. Ejere af grunde, hvortil Skovsvinget eller Skovledet vil blive eneste adgangsvej, kan optages som medlemmer. Optagelse af nye medlemmer skal vedtages på generalforsamlingen. Medlemspligten indtræder samtidig med erhvervelsen af grunden. Indtrædende medlemmer får ved deres indtræden i grundejerforeningen samtidig ret til foreningens formue. Ophører et medlem med at være grundejer, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af grundejerforeningen uden krav på refusion af erlagt kontingent og uden nogen form for krav på foreningens formue. Meddelelse om ejerskifte og adresseændring skal meddeles grundejerforeningen senest 1 måned efter indgåelse af handlen, henholdsvis foretaget flytning. I modsat fald er medlemmet pligtig til at betale de omkostninger, som er forbundet med indhentning af de nævnte oplysninger. Et indtrædende medlem er pligtig til at betale kontingent, som sælger er i restance med. Først når restancen er betalt, opnår det nye medlem de rettigheder i grundejerforeningen, som følger af medlemskabet. 2 Grundejerforeningens formål er at varetage de omfattede grundes fælles interesser med hensyn til at opretholde en god og forsvarlig vedligeholdelsesstand af vejene Skovsvinget 1-29 (frem til matr. nr. 23 e Ramløse eller parceller udstykket derfra), Skovledet 2-9 (frem til matr. nr. 14 y Ramløse) samt

2 adgangsstien til Tisvilde Hegn beliggende mellem Skovsvinget 17 og 19 (mellem matr. nr. 25 ab og 25 ac Ramløse), ligesom grundejerforeningen varetager fælles interesser overfor kommunen. Grundejerforeningens formål skal endvidere være at sikre overholdelse af private og offentligretlige reguleringer, herunder sikre overholdelse og varetage de opgaver, som er pålagt grundejerforeningen i henhold til tinglyste servitutter. Grundejerforeningen kan uden ændring i nærværende vedtægter tilsluttes evt. sammenslutninger af grundejerforeninger eller en hovedorganisation for sådanne. Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsættelse af nærmere regler for hvorledes medlemmerne skal betale kontingent, samt til at lade tinglyse deklarationer med og uden pant. De af grundejerforeningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer. 3 Til grundejerforeningens vedligeholdelsesudgifter samt til foreningens administration og øvrige udgifter er medlemmerne hver især pligtig til at betale et årligt kontingent til grundejerforeningen. Der betales ét kontingent for hver selvstændig udmatrikuleret grund. Kontingentet betales med lige store beløb pr. grund, og pligt til betaling af kontingent indtræder ved erhvervelsen af grunden. Kontingentet fastsættes årligt på den ordinære generalforsamling til brug for vedligeholdelsesudgifter af veje m.v. samt til grundejerforeningens administration og øvrige udgifter jfr. godkendt budget. Kontingentet betales årligt forud senest 1 måned efter afholdelse af den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves af bestyrelsen og indbetales via giro til grundejerforeningens konto. Har et medlem overskredet betalingsfristen med mere end 6 uger, kan beløbet inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen. Medlemmet hæfter for de med inddrivelsen forbundne omkostninger, herunder rykkergebyr til grundejerforeningen. Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes stemmeret og valgbarhed. Grundejerforeningens medlemmer hæfter både i forhold til trediemand og i forhold til grundejerforeningen pro rata for foreningens forpligtelser. 4 Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne. 2

3 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned. Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen ved brev til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel bilagt revideret regnskab for regnskabsåret 1/7-30/6 samt dagsorden. For den ordinære generalforsamling er følgende dagsorden gældende: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder budget og fastlæggelse af kontingent. 5. Forslag fra medlemmer. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor. 7. Eventuelt. Forslag fra medlemmer eller sager, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt tilstilles bestyrelsen og være denne ihænde senest den 30. juni. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes ligeledes af bestyrelsen skriftligt ved brev til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel med angivelse af de til forhandling fastsatte emner. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte finde dette formålstjenligt, eller når mindst 1/3-del af grundejerforeningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. 5 Alle medlemmer er stemmeberettiget, og til hver selvstændig udmatrikuleret grund knytter der sig 1 stemme. Et medlem kan repræsentere et andet medlem, hvis skriftlig fuldmagt foreligger. På generalforsamlingen vedtages forslagene ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtagelser, der omhandler optagelse af lån, ændringer af grundejerforeningens vedtægter samt opløsning af grundejerforeningen mindst 3/4-dele af de afgivne stemmer. Bestemmelsen om, at medlemmer hæfter pro rata kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer. De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte træffes af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de trufne beslutninger lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne. Eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning. Medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtig til at opfylde de i henhold til beslutningerne pålagte pligter - det være sig af økonomisk eller anden art - ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller anke skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse. 3

4 6 Bestyrelsen består af 3 medlemmer, som vælges for en 2-årig periode med skiftesvis afgang, således at formanden afgår det ene år og de 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer det næste år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen supplerer sig selv, såfremt et bestyrelsesmedlem af en eller anden årsag udtræder af bestyrelsen i årets løb. Bestyrelsen, som er ulønnet, konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden, ligesom den fører protokol over trufne beslutninger. Protokollen underskrives af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, dog mindst 2 medlemmer. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, eller hvis blot 1 bestyrelsesmedlem ønsker det. Bestyrelsen er bemyndiget til at underskrive for grundejerforeningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning. Bestyrelsen er berettiget til i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. af revisor, advokat, landinspektør eller i forbindelse med vedligeholdelse m.v. Grundejerforeningen tegnes i ethvert forhold af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller 1 bestyrelsesmedlem med fuldmagt fra den samlede bestyrelse kan disponere over den konto bank- giro- eller anden konto hvortil kontingentet indbetales. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er tilstede. Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. 7 Generalforsamlingen vælger 1 revisor for en 2-årig periode. Regnskabet skal være revideret, så en udskrift heraf kan tilsendes medlemmerne samtidig med indkaldelse til ordinær generalforsamling. 8 Grundejerforeningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen og halvdelen af foreningens medlemmer, og foreningens opløsning kan kun vedtages jfr. reglerne herom i 5. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue. Foreningen kan dog kun opløses under samtykke fra de påtaleberettigede i henhold til servitutbestemmelser tinglyst den på parceller af matr. nr. 25 q og 14 n Ramløse by og sogn, når formålet med opløsningen er sammenslutning med anden grundejerforening i området. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 27. september

5 TILLÆG TIL VEDTÆGTERNE Generalforsamlingen vedtog den 26. september 1998 at grundejere af matr. nr. 14 x, 23 h og 23 g Ramløse by, Ramløse kan optages som medlemmer af grundejerforeningen. Vedtaget på generalforsamling den 26. september Godkendt af Helsinge Kommune, 6. juli 1999 Sign./Henrik Nielsen Afdelingsarkitekt Ovenstående vedtægter er tinglyst servitutstiftende ved på ejendommene matr. nr. Ramløse By, Ramløse, 14o Ramløse By, Ramløse, 14p Ramløse By, Ramløse, 14q Ramløse By, Ramløse, 14r Ramløse By, Ramløse, 14s Ramløse By, Ramløse, 14t Ramløse By, Ramløse, 14u Ramløse By, Ramløse, 14v Ramløse By, Ramløse, 14x Ramløse By, Ramløse, 14y Ramløse By, Ramløse, 14z Ramløse By, Ramløse, 14æ Ramløse By, Ramløse, 25ac Ramløse By, Ramløse, 25ah Ramløse By, Ramløse, 25ai Ramløse By, Ramløse, 25ak Ramløse By, Ramløse, 25al Ramløse By, Ramløse, 25am Ramløse By, Ramløse, 25ao Ramløse By, Ramløse, 25bg Ramløse By, Ramløse, 25bl Ramløse By, Ramløse, 25bm Ramløse By, Ramløse, 25bn Ramløse By, Ramløse, 25bo Ramløse By, Ramløse, 25bp Ramløse By, Ramløse, 25bq Ramløse By, Ramløse, 25br ved på ejendommen Ramløse By, Ramløse, 25ab og ved på ejendommen Ramløse By, Ramløse, 25ag 5

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Teglgården Hejlsminde 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Teglgården. Området er sommerhusparceller og fælles områder, udstykket fra matr. Nr. 44a m.fl. Hejls by

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Traneparken 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Traneparken". Dens område er matrikel nr. 4 ar og 4 as, Tranegilde by, Ishøj sogn, og parceller, der er udstykket herfra. Dens hjemsted er Ishøj kommune jf.

Læs mere

Vedbæk Villaparks Grundejerforening

Vedbæk Villaparks Grundejerforening Nedenfor er bestyrelsens forslag til de nye vedtægter, der behandles på den ordinære generalforsamling den 30. september 2010. For at synliggøre de faktiske ændringer er de nuværende vedtægter listet i

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975 og juni 1984. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

VEDTÆGTER. for Grundejerforeningen "MOSEPARKEN"

VEDTÆGTER. for Grundejerforeningen MOSEPARKEN VEDTÆGTER for Grundejerforeningen "MOSEPARKEN" V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen MOSEPARKEN 1. Foreningens navn er grundejerforeningen Moseparken. Dens område er de i deklaration, lyst den 20/8

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere