Lokalplan nr For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 304. For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje"

Transkript

1 For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje

2 Læsevejledning En lokalplan fastlægger hvordan et område må bruges i fremtiden. Reglerne for lokalplaner er beskrevet i lov om planlægning. Lokalplanen er delt op i to hovedafsnit: Redegørelsen beskriver baggrunden for lokalplanen samt lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning. Bestemmelserne og de tilhørende kortbilag er den juridisk bindende del af lokalplanen. De binder både Byrådet og grundejere. Pligt til at lave en lokalplan Byrådet skal lave en lokalplan, når arealer skal i byzone, eller når større bygge- og anlægsarbejder skal gennemføres. Lokalplanen skal ligge inden for kommuneplanens rammer. Lokalplanforslagets retsvirkninger Når forslaget til lokalplan er offentliggjort, må der ikke foretages ændringer i området, som kan foregribe lokalplanens gennemførelse. Ejendomme i området underlægges et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Forbuddet mod at ændre i lokalplanområdet gælder i højst et år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget og bortfalder, når den endelige lokalplan er vedtaget af Byrådet. Forslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden 3 år efter offentliggørelsen. Når fristen for indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet dog give tilladelse til mindre ændringer, hvis de er i overensstemmelse med kommuneplanen. I de tilfælde, hvor lokalplanarbejdet stoppes på grund af indsigelse fra andre myndigheder, kan Byrådet dog ikke give en sådan tilladelse. Den nuværende lovlige brug af området kan fortsætte, hvis det er påbegyndt, før forslaget til en ny lokalplan er offentliggjort. Forslag er i offentlig høring Når Byrådet har godkendt et forslag til lokalplan, skal forslaget offentliggøres i mindst 8 uger. Det giver borgere og myndigheder mulighed for at komme med bemærkninger og forslag til ændringer. Efter offentlighedsperioden vil Byrådet vurdere eventuelle bemærkninger og ændringsforslag. Ved den endelige vedtagelse kan et lokalplanforslag ændres på grundlag af forslag, bemærkninger og indsigelser. Borgere, der berøres væsentligt af disse ændringer, får mulighed for at udtale sig, inden forslaget vedtages endeligt. Hvis der skal ske store ændringer ved den endelige vedtagelse, skal lokalplanforslaget offentliggøres igen. Offentliggørelse Viborg Byråd har i overensstemmelse med lov om planlægning 24 fremlagt forslag til lokalplan nr. 304 offentligt fra den 16. maj til den 11. juli Byrådet har endeligt vedtaget lokalplan nr. 304 den 11. september og offentliggjort denne den 26. september 2007 Lokalplanen er udarbejdet af Plan- og Udviklingsafdelingen.

3 for et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje Indholdsfortegnelse Side Redegørelse A. Beskrivelse af planområdet...r3 B. Lokalplanens baggrund...r5 C. Lokalplanens forhold til anden planlægning...r5 D. Bindinger på planområdet...r7 E. Virkninger på miljøet...r9 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål...b3 2 Afgrænsning og zonestatus...b3 3 Anvendelse...B3 4 Udstykning...B4 5 Veje...B4 6 Terrænregulering...B4 7 Bebyggelsens omfang og placering...b4 8 Bebyggelsens udseende...b4 9 Skiltning og belysning...b5 10 Hegn, oplag m.m...b5 11 Tekniske anlæg...b5 12 Betingelser for ibrugtagen...b5 13 Ophør af private servitutter...b6 14 Lokalplanens retsvirkninger...b6 Vedtagelse...B7 Kortbilag 1 - Lokalplangrænse...B2 Kortbilag 2 - Vindmølleplaceringer...B9 Foto på forside viser hvordan de planlagte møller kan komme til at se ud fra Viborgvej nord for lokalplanområdet. /Arkitektfirma Mogens B. Leth, Magnoliavej 16, 7700 Thisted/

4

5 LOKALPLANENS REDEGØRELSE

6 Redegørelse LP304 OVERSIGTSKORT R2

7 Redegørelse A. Beskrivelse af planområdet Områdets beliggenhed Planområdet har et areal på ca. 2,3 ha. Lokalplanen regulerer et areal fra landbrugsejendommen Karuphøjvej 9. Området anvendes i dag til landbrug. Områdets omgivelser Området afgrænses på alle sider af dyrkningsjord. Landbrugslandskabet er opdelt af læhegn. Landskab og terrænforhold Området i og omkring vindmølleområdet er en flad hedeslette. Nord og øst for området er der kuperede landskaber gennemskåret af store dale. Mod nordøst, på ca. 4 km afstand og mere ligger Hald Sø, Dollerup Bakker og Stanghede. Mod vest ligger Kongenshus Hede og Mindepark. Inden for 2-3 km er der flere plantager. Bebyggelse Selve vindmølleområdet ligger i et ubebygget område, hvor der kan holdes den lovpligtige afstand mellem beboelsesbygninger og vindmøller. Området ligger knap 1 km nord for Frederiks og knap 2 km sydvest for Skelhøje. Ca. 600 m vest for området ligger Skansen, en klynge huse og gårde. Der ud over er der enkelte fritliggende ejendomme i nærområdet. Kulturhistorie Frederiks Kirke ligger ca. 1,3 km fra vindmølleområdet. Dollerup Kirke ligger ca. 3 km fra vindmølleområdet. Eksisterende vindmøller Tæt på og i planområdet står 4 ældre vindmøller, der alle fjernes inden opstilling af nye. De 4 møllers placering er vist på luftfoto på næste side. Ansøger ejer 10 vindmøller opstillet i årene , som ansøger den 3. juli 2007 har erklæret vil blive nedtaget i det samlede projekt. De fjernede møllers installerede effekt udgør ca. 50 % af de nye møllers installerede effekt. Der er tale om de 4 nævnte møller i Gl. Karup Kommune (GSRN-numre 15175, 15182, og 15205), én i Gl. Spøttrup Kommune, én i Gl. Fjends Kommune, én i Gl. Kjellerup Kommune, 2 i Gl. Ålestrup Kommune og én i Gl. Viborg Kommune. Trafik Adgangsveje i nærområdet er grusveje. Karuphøjvej er en kommunevej. Nygårdsvej er på de første 150 meter kommunevej og fortsætter herefter som privat fællesvej. Grusveje fra Nygårdsvej hen til mølleområdet er enkeltmandsveje. De fører dog ikke helt hen til de planlagte mølleplaceringer. Adgang til møllerne sker fra nordøst via Karuphøjvej 9. Ca. 500 m vest for området forløber Rute 12 (Viborgvej). R3

8 Redegørelse R4

9 Redegørelse B. Lokalplanens baggrund Det er intentionen med lokalplanen at give mulighed for at opstille to vindmøller, som der er udlagt areal til i Tillæg nr. 22 til Regionplan 2005 for Viborg Amt. Lokalplanen udlægger areal til to vindmøller med tilhørende adgangsveje. Vindmøllernes totalhøjde (højde til øverste vingespids) må højst være 118 meter. 118 meter høje møller svarer til det ene alternativ, som der er givet mulighed for i regionplantillæg og VVM-tilladelse. Lokalplanen sikrer bl.a., at de to møller bliver ens, og at deres udseende inden for de givne rammer bliver så harmonisk og diskret som muligt. Lokalplanen indeholder nogle bestemmelser om bl.a. lysafmærkning, støjudsendelse og skyggepåvirkning, fordi Byrådet ønsker at minimere møllernes gener for de omkringboende. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Miljøministeriets og KL s opfordring fra januar 2007 til straks i de første måneder af 2007 at udarbejde og vedtage lokalplaner for vindmølleprojekter på lokaliteter, hvor amterne har foretaget en planlægning, og hvor projektudviklere ønsker at opstille nye vindmøller. Viborg Amt har planlagt vindmølleområdet, og ansøger har et ønske om at opstille 118 meter høje vindmøller i området. C. Lokalplanens forhold til anden planlægning Landsplanlægning Ifølge Cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller, 5, (landsplandirektiv), må der kun lokalplanlægges inden for områder, der er udpeget specifikt hertil i en regionplan eller i en kommuneplan. En lokalplan for et vindmølleområde skal indeholde bestemmelser om møllernes præcise placering, antal, mindste og største totalhøjde samt udseende. Lokalplanen er i overensstemmelse med vindmøllecirkulæret. Regionplan 2005 for Viborg Amt er pr. 1. januar 2007 ophøjet til landsplanlægning. Området er omfattet af følgende retningslinier i regionplanen: Retningslinie 33 om vindmøller: Lokalplanen opfylder kravene om: At det sikres at møllerne opstilles på en ret linie, at de bliver ens, og at de har nav et i samme plan. At forskellen mellem vingediameter og navhøjde ikke må overstige 10 %. R5

10 Redegørelse At møller ikke opstilles nærmere beboelse end 4 gange møllens totale højde, og at der inden for en afstand af 4 gange møllens totale højde ikke etableres ny støjfølsom arealanvendelse. At det sikres bl.a. ved angivelse af maksimal kildestøj at møllerne ikke påfører beboelse og udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning hertil højere støjbelastning end 45 db(a) (i boligområder m.m. er grænsen dog 40 db(a)). At det sikres at ingen beboelse påføres mere end 10 timers skyggepåvirkning. At vejanlæg og ledningsarbejde begrænses til det nødvendige og udføres så skånsomt som muligt. At det sikres at møller med tilhørende synlige anlæg og fundament til frostfri dybde fjernes senest 1 år efter at deres funktion er ophørt. Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af det endeligt vedtagne tillæg nr. 22 til Regionplan 2005 om vindmøller ved Skansen med tilhørende VVM-redegørelse fra maj 2006 om vindmøller ved Skansen. Ifølge lov nr. 571 af 24. juni 2005 om ændring af lov om planlægning, 3, stk. 4, opretholdes regionplanretningslinier i regionplantillæg for VVM-pligtige anlæg vedtaget af amtsrådene efter de hidtil gældende regler før 1. januar 2007, som om de var retningslinier i kommuneplaner. Regionplantillæggets retningslinier er derfor at betragte som rammebestemmelser i kommuneplanen. Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinien, som udlægger et afgrænset område ved Skansen til 2 vindmøller med en totalhøjde på min. 80 m og max. 118 eller 121,2 m. Møller i området med totalhøjde over 100 m skal markeres med lavintensivt rødt lys på 10 candela. For at opnå 360 graders dækning skal der opsættes to lamper på hver mølle. Den kommunale planlægning skal sikre, at forskellen mellem vingediameter og navhøjde ikke bliver større end 10 %. Zonestatus Området ligger i landzone, jævnfør planlovens 34, og skal forblive i landzone. Elforsyning Kabler fremføres som underjordiske kabler mellem møllerne og fra mølleområdet til tilslutningspunkter til hhv. elnettet og telefonnettet. R6

11 Redegørelse D. Bindinger på planområdet Der er en række begrænsninger for, hvordan planområdet må udnyttes. Det er reguleret af forskellige love og tinglyste servitutter. - Lovgivning som andre myndigheder administrerer Fortidsminder i jorden Viborg Stiftsmuseum vurderer, at der kan være ukendte fortidsminder i området, der berøres af vindmøller og adgangsveje. For at afklare, om der faktisk er væsentlige fortidsminder i området, er det nødvendigt at foretage en arkæologisk forundersøgelse (prøvegravning). En juridisk bindende udtalelse efter museumslovens 25 kan kun gives hvis museet får mulighed for at lave en forundersøgelse af det berørte areal. Baggrunden for vurderingen er, at der er en mindre forhøjning på området, og at der er registreret en overpløjet gravhøj (DKC ) i området. Det berørte areal er over 0,5 ha, og derfor skal bygherren betale for en forundersøgelse. Hvis museet ved en forundersøgelse ikke finder spor efter væsentlige fortidsminder, frigives området til anlægsarbejde. Finder bygherren efterfølgende alligevel spor efter fortidsminder, skal bygherren efter museumslovens 27, stk. 2 standse anlægsarbejdet i det omfang det berører fortidsmindet. Efter museumslovens 27, stk. 5 er det i så fald staten, der skal afholde udgifterne til en eventuel undersøgelse. Hvis museet ved en forundersøgelse finder spor efter væsentlige fortidsminder, vil museet indstille, at de enten friholdes for anlægsarbejde, eller at fortidsminderne undersøges. Hvis bygherren fastholder anlægsarbejdet i et område med væsentlige fortidsminder er det bygherren, der skal betale for den arkæologiske undersøgelse, jævnfør museumslovens 27, stk. 4. Museet foreslår, at en prøvegravning gennemføres i god tid inden anlægsarbejdet påbegyndes. Dermed kan en standsning/forsinkelse af selve anlægsarbejdet formodentlig undgås, selv om der ved en forundersøgelse findes spor efter væsentlige fortidsminder i området. Luftfart Opstilling af vindmøller over 100 m må ikke ske før Statens Luftfartsvæsen har attesteret, at anlægget ikke er til fare for lufttrafikken, jævnfør lov om luftfart, 67a. Lokalplanen giver mulighed for den lysafmærkning, som Statens Luftfartsvæsen har krævet i forbindelse med VVM-proceduren. R7

12 Redegørelse Landbrugspligt Matrikelnumrene i planområdet er noteret i matriklen med landbrugspligt. Den berørte ejendom er derfor reguleret af lov om landbrugsejendomme. Den planlagte opstilling af vindmøller kræver ikke tilladelse efter lov om landbrugsejendomme, men eventuel efterfølgende udstykning kan under visse omstændigheder kræve tilladelse fra Jordbrugskommissionen for Region Midtjylland Vest. - Lovgivning som kommunen administrerer Støj Ifølge bekendtgørelse om støj fra vindmøller (bekendtgørelse nr af 14. december 2006) må støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige visse grænseværdier ved forskellige vindhastigheder. Grænseværdierne er højere i det åbne land end i byer o.l. Bekendtgørelsen fastlægger detaljeret hvordan og hvorfra støjen skal måles. Møller skal anmeldes til kommunen inden opstilling. Kommunen kan kræve støjmålinger, når møllerne er sat i drift. Det kan bl.a. ske efter naboklager over støj. Forurenet jord Hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller jordarbejde støder på en forurening, skal arbejdet standses ifølge 71 i lov om forurenet jord. Forureningen skal anmeldes til Viborg Kommune, og arbejdet må først genoptages efter fire uger, eller når kommunen har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår for arbejdet. - Servitutter Private servitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens ejendom) kan ifølge planlovens 47 eksproprieres af kommunen, når det er væsentligt for at gennemføre planen. Dette er ikke aktuelt. Der er gamle servitutter om vejadgang m.v. Da der ikke sløjfes veje i forbindelse med det planlagte projekt, er disse servitutter ikke til hinder for planens gennemførelse. Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Det er ikke alle rør, kabler og ledninger der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan for eksempel dreje sig om el-, telefon-, tele- og tv-kabler samt vand-, fjernvarme-, gas- og spildevandsledninger. R8

13 Redegørelse Der er i forbindelse med opstilling af de hidtidige vindmøller i området tinglyst servitutter om vindmøller, kabelanlæg m.v. Da vindmøllerne saneres i forbindelse med det planlagte projekt, er de ikke til hinder for planens gennemførelse. Følgende servitutter tinglyst på matr.nr. 1k og 1m Frederiks Præstegård, Frederiks, kan have en betydning for bygge- og anlægsarbejde i planområdet: Dato Dokument om opstemning af vand vej m.v vej m.v vindmøller m.v vindmøller m.v vindmøller m.v kabelanlæg transformerstation/anlæg m.v. E. Virkninger på miljøet Kommunen skal som hovedregel miljøvurdere både planforslag og visse større projekter, som planen giver mulighed for. Planforslag skal miljøvurderes inden endelig vedtagelse, og konkrete projekter skal miljøvurderes, når de er aktuelle. De to former for miljøvurdering er reguleret af følgende regler: Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer Bekendtgørelse nr af 20. oktober 2005 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning - kapitel 2 om vurdering af større anlægs virkning på miljøet (VVM) Planforslag om store vindmøller er omfattet af kravet om miljøvurdering. Viborg Amt har fået udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for anlægget. Amtet har desuden udarbejdet et overvågningsprogram. Viborg Kommune har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen foretaget en høring af berørte myndigheder, om hvorvidt der er andre emner end de i VVM-redegørelsen behandlede emner, der bør indgå i en miljørapport. Kommunen har ikke modtaget forslag til yderligere emner. VVM-redegørelsen udgør derfor sammen med overvågningsprogrammet miljørapporten til lokalplanen. R9

14 Redegørelse VVM-redegørelse og overvågningsprogram kan ses på under Kommune, Kort og planlægning. Sammenfattende redegørelse i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, 9. Miljørapporten danner grundlag for planen ved, at der kun gives mulighed for opstilling af møller, som kan overholde støj-, skyggeog afstandskrav i forhold til naboer. Desuden sikres en acceptabel visuel og landskabelig effekt ved at fastlægge begrænsninger for lysafmærkning, udseende og størrelsesforhold mellem vingediameter og navhøjde. Et ansøgt alternativ med en totalhøjde på 121,2 meter er fravalgt som mulighed i planen, da det ikke har været muligt at dokumentere, at støjkrav kan overholdes hos alle naboer. Offentlighedsfasen har medført en ændring i form af en præcisering af bestemmelsen om belysning af hensyn til flysikkerhed. Viborg Kommune vil overvåge de væsentligste negative miljøpåvirkninger i driftsfasen, som er støjudsendelse og skyggekast. Disse påvirkninger stilles der betingelser om i VVM-tilladelsen til det ansøgte mølle-projekt. Kommunen vil som plan- og miljømyndighed overvåge de to nævnte påvirkninger i forbindelse med ibrugtagning, miljøtilsyn og ved eventuelle klager fra omboende. Kommunen skal sikre at støj- og skyggekast måles i overensstemmelse med gældende bestemmelser og vejledninger. Hvis VVM-tilladelsens betingelser om maksimal støjudsendelse og skyggekast ikke overholdes, kan vindmøllernes ejere pålægges at reducere disse. Vindmøllens drift overvåges elektronisk, hvorved vindmøllens tilknyttede operatør kan gribe ind ved tekniske problemer. Vindmøllens overvågningsprogram registrerer bl.a. eventuelle forandringer i støjudsendelse og skyggekast, hvorved møllen om fornødent stoppes. Dokumentation fra den elektroniske overvågning skal om nødvendigt kunne anvendes i forbindelse med overvågning af støjudsendelse og skyggekast. R10

15 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

16 Bestemmelser B2

17 Bestemmelser Lokalplan nr. 304 for et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje Viborg Kommune fastsætter efter lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007 med efterfølgende ændringer) følgende bestemmelser for et område, der afgrænses i 2. 1 Lokalplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål at at at at at udlægge området til to vindmøller med tilhørende adgangsveje sikre, at vindmøller i området kommer til at fremtræde acceptabelt i landskabet ved at fastlægge bestemmelser for placering og udseende begrænse vindmøllers lys-, støj- og skyggevirkninger udlægge adgangsveje og arbejdsarealer under hensyntagen til den jordbrugsmæssige drift sikre at området retableres når anvendelsen til vindmøller ophører 2 Afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1. Området omfatter dele af matrikelnumrene 1k og 1m Frederiks Præstegaard, Frederiks og alle parceller, der efter den 1. maj 2007 udstykkes i området. 2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone. 2.3 Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone, jævnfør lov om planlægning, 35, stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. Det er dog en betingelse, at følgende tinglyses på ejendommen: Ophører brugen af vindmøller på ejendommen, skal de tillige med fundamenter ned til 1 meters dybde fjernes senest 1 år efter at driften er ophørt. Arealerne skal retableres til jordbrugsmæssig drift. Dette skal ske uden udgift for det offentlige. Hvis fjernelse og retablering ikke er sket senest 1 år efter at driften er ophørt, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning. Det er en forudsætning, at der ikke dispenseres fra lokalplanens 3, 7, 8, 10, 11 og 12. B3

18 Bestemmelser 3 Anvendelse 3.1 Lokalplanområdet kan anvendes til to vindmøller med tilhørende adgangsveje og arbejdsarealer. Arealer der ikke tages i anvendelse til vindmøller med tilhørende adgangsveje og arbejdsarealer forudsættes fortsat anvendt til jordbrugsformål. 3.2 Arealet må ikke tages i anvendelse til bolig-, institutions-, sommerhus-, kolonihave- eller rekreativt formål. 4 Udstykning 4.1 Parceller med vindmøller må højst udstykkes med et areal svarende til vindmøllens vingediameter + 5 meter. 5 Veje 5.1 Der udlægges areal til adgangsveje inden for de arealer, som er vist på kortbilag 2. Der ud over må der ikke anlægges veje til vindmøller i lokalplanområdet. 5.2 Vejarealer udlægges med bredder på max. 5 meter. Veje skal følge det naturlige terræn og må kun anlægges som kørefaste grusveje. Arbejdsarealer udlægges med højst 20x40 meter. 6 Terrænregulering 6.1 Terrænet må kun reguleres med +/- 1 meter i forhold til eksisterende terræn. 6.2 Terrænregulering må kun foretages i vindmøllens opstillingsfelt og må ikke udføres med en hældning stejlere end 1:2. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Vindmøller må kun placeres i følgende punkter, som i to koordinatsystemer har følgende koordinater: UTM zone 32: øst nord UTM zone 32 Euref89: øst nord , ,8 B4

19 Bestemmelser Placeringer er angivet på kortbilag 2. Placeringerne er fastlagt ud fra, at vindmøller ikke må opstilles nærmere beboelse end 4 gange møllernes totalhøjde. Afstanden beregnes fra opstillingskoordinat til nærmeste hjørne af beboelsesbygning. 7.2 Vindmøllers totalhøjde (højde fra naturligt terræn til øverste vingespids) må højst være 118 meter. 8 Bebyggelsens udseende 8.1 Vindmøller i lokalplanområdet skal have et ens udseende og have samme omdrejningshastighed. 8.2 Vindmøller må kun opføres med lukket, konisk rørtårn og 3 vinger. Omdrejningsretning skal være med uret set med ryggen mod vinden. 8.3 Forskellen mellem vindmøllers vingediameter og navhøjde må ikke være større end 10 % i forhold til navhøjde. 8.4 Vindmøller skal have en hvid eller lys grå farve. Vinger og tårn må maksimalt have et glanstal på Højst ½ meter af vindmøllers fundamenter må være synligt over terræn. 9 Skiltning og belysning 9.1 Der må ikke opsættes reklameskilte på eller ved vindmøller. 9.2 Vindmøller med en totalhøjde på 100 meter og derover skal af hensyn til flytrafikken afmærkes med rød lavintensiv belysning på 10 candela døgnet rundt, hvilket er et absolut minimum. For at opnå 360 graders dækning skal der opsættes to lamper på hver mølle. Lyset skal være afskærmet under vandret af hensyn til omkringboende 10 Hegn, oplag m.m Der må ikke etableres hegn ud over trådhegn til jordbrugsmæssige formål i området Der må ikke etableres oplag i området. 11 Tekniske anlæg 11.1 Ledninger i området må kun fremføres som jordledninger. B5

20 Bestemmelser 12 Betingelser for ibrugtagen 12.1 Nye vindmøller må ikke tages i brug, før: - Adgangsveje er etableret, jævnfør 5. - Det er dokumenteret at vindmøllers kildestøj ikke overstiger 105,0 db(a) ved en vindhastighed på 8,0 m/s og 103,6 db(a) ved en vindhastighed på 6,0 m/s, jævnfør Bekendtgørelse nr af 14. dec om støj fra vindmøller. - Det er dokumenteret ved beregning af reel skygge, at vindmøller ikke påfører nogen beboelsesbygning mere end 10 timers skyggepåvirkning årligt. 13 Ophør af private servitutter 13.1 Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 14 Lokalplanens retsvirkninger 14.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning, 18, kun ændre anvendelse i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg der er indeholdt i planen Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fravigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., med mindre byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (lov om planlægning, 19 og 20). B6

21 Bestemmelser VEDTAGELSE Forslag til lokalplan nr. 304 er vedtaget til offentlig fremlæggelse af Viborg Byråd, den 1. maj B7

22 Bestemmelser B9 B8

23

24 Planens område Plan og Udvikling Rødevej 3 DK-8800 Viborg Tlf:

Lokalplan nr. 301. For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg

Lokalplan nr. 301. For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen er

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

Lokalplan nr. 116. Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst.

Lokalplan nr. 116. Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst. Lokalplan nr. 116 er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. Lokalplan nr.

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt Tillæg nr. 7 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-5-05 Tillæg nr.7 til Regionplan 2005 for

Læs mere

a. at der kan placeres vindmøller i det åbne land. d. at der opnås bedst mulig udnyttelse af områdets vindressourcer.

a. at der kan placeres vindmøller i det åbne land. d. at der opnås bedst mulig udnyttelse af områdets vindressourcer. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan nr.l.z.6 - vindmøllegruppe Viborggård. REDEGØRELSE INDLEDNING Lokalplanen er udarbejdet med henblik på udnyttelse af det i tillæg nr.1 til Suså Kommunes Kommuneplan udlagde vindmølleområde

Læs mere

Lokalplan nr. 181A. Tillæg til lokalplan nr. 181 for et boligområde ved Spangsbjerg

Lokalplan nr. 181A. Tillæg til lokalplan nr. 181 for et boligområde ved Spangsbjerg Lokalplan nr. 181A Tillæg til lokalplan nr. 181 for et boligområde ved Spangsbjerg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen.

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 8. september 2010 Sagsnummer 2009100801A

Læs mere

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Vindmøller ved Krashave Indsigelsesfrist XX. xxxx 2012 XXXX 2012 OFFENTLIG HØRING TIL XX. xxxx 2012 Indsigelser og ændringsforslag Forslagene til kommuneplantillæg

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-4-05 Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt er udarbejdet

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

1 : KOMMUNE NR ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV

1 : KOMMUNE NR ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV 1 : 25.000 ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 5019 FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV Odder Kommune Lokalplan nr. 5019 Lokalplan for et område til en vindmølle beliggende på Gersdorffslund

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100)

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100) Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 3. maj 2010 Sagsnummer 2009100648A Lokalplan

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag UDKAST Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2013 for Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner i Kommuneplan 2013-25

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 24-001 FORSLAG VINDMØLLER VED MARSVINSLUND. Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015.

LOKALPLAN 24-001 FORSLAG VINDMØLLER VED MARSVINSLUND. Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015. LOKALPLAN 24-001 VINDMØLLER VED MARSVINSLUND FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 3 3.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Lokalplan nr. 457. Parkeringsplads ved Mønsted Kalkgruber. Forslag

Lokalplan nr. 457. Parkeringsplads ved Mønsted Kalkgruber. Forslag Lokalplan nr. 457 Parkeringsplads ved Mønsted Kalkgruber Forslag Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

*! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /

*! + '!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! .&/!! /& &.&!!&! & 1! /!& 1&! /& / !" #!"#! # $%&! '!$&(! ) &&!!!! #" *! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /!-1"! &&/ "!1"!!!. 0!!!& 1"&0 &!222%!&!&/!&!/& )!&/!!!.& && &!.&& & 56 78 222 9 $!% 4."'& /!6 6

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

SYDLANGE LAND KOMMUNE

SYDLANGE LAND KOMMUNE SYDLANGE LAND KOMMUNE Lokalpian 3.06 For vindmølle Oureve i 11 Hvad er en lokalpian? Ifølge lov om planlægning har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokaiplan, før der gennemføres større udstykninger

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by LOKALPLAN NR. 41 Fanø Kommune Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by Oktober 1989 2 Lokalplan 41 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL YDERLIG STORMFLODSSIKRING AF SØNDERHO

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

Lokalplan nr Forslag. Lokalplan for et område til vindmøller syd for Ejsing HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Forslag. Lokalplan for et område til vindmøller syd for Ejsing HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 1062 Lokalplan for et område til vindmøller syd for Ejsing Forslag HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til lokalplanforslaget Offentlig fremlæggelse Lokalplanforslaget er lagt frem i offentlig

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 93, 7800 Skive, matrikel nr. 7t, Vester Børsting By som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

STRUER KOMMUNE Juni 2016

STRUER KOMMUNE Juni 2016 STRUER KOMMUNE Juni 2016 FORSLAG TIL TILLÆG NR 1 TIL LOKALPLAN NR. 288 FOR et ERHVERVSOMRÅDE VED GIMSINGLUNDVEJ I høring fra den 27. juni til den 22. august 2016 plangrundlag ORdliste Lov om Planlægning

Læs mere