Lokalplan nr For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 304. For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje"

Transkript

1 For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje

2 Læsevejledning En lokalplan fastlægger hvordan et område må bruges i fremtiden. Reglerne for lokalplaner er beskrevet i lov om planlægning. Lokalplanen er delt op i to hovedafsnit: Redegørelsen beskriver baggrunden for lokalplanen samt lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning. Bestemmelserne og de tilhørende kortbilag er den juridisk bindende del af lokalplanen. De binder både Byrådet og grundejere. Pligt til at lave en lokalplan Byrådet skal lave en lokalplan, når arealer skal i byzone, eller når større bygge- og anlægsarbejder skal gennemføres. Lokalplanen skal ligge inden for kommuneplanens rammer. Lokalplanforslagets retsvirkninger Når forslaget til lokalplan er offentliggjort, må der ikke foretages ændringer i området, som kan foregribe lokalplanens gennemførelse. Ejendomme i området underlægges et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Forbuddet mod at ændre i lokalplanområdet gælder i højst et år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget og bortfalder, når den endelige lokalplan er vedtaget af Byrådet. Forslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden 3 år efter offentliggørelsen. Når fristen for indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet dog give tilladelse til mindre ændringer, hvis de er i overensstemmelse med kommuneplanen. I de tilfælde, hvor lokalplanarbejdet stoppes på grund af indsigelse fra andre myndigheder, kan Byrådet dog ikke give en sådan tilladelse. Den nuværende lovlige brug af området kan fortsætte, hvis det er påbegyndt, før forslaget til en ny lokalplan er offentliggjort. Forslag er i offentlig høring Når Byrådet har godkendt et forslag til lokalplan, skal forslaget offentliggøres i mindst 8 uger. Det giver borgere og myndigheder mulighed for at komme med bemærkninger og forslag til ændringer. Efter offentlighedsperioden vil Byrådet vurdere eventuelle bemærkninger og ændringsforslag. Ved den endelige vedtagelse kan et lokalplanforslag ændres på grundlag af forslag, bemærkninger og indsigelser. Borgere, der berøres væsentligt af disse ændringer, får mulighed for at udtale sig, inden forslaget vedtages endeligt. Hvis der skal ske store ændringer ved den endelige vedtagelse, skal lokalplanforslaget offentliggøres igen. Offentliggørelse Viborg Byråd har i overensstemmelse med lov om planlægning 24 fremlagt forslag til lokalplan nr. 304 offentligt fra den 16. maj til den 11. juli Byrådet har endeligt vedtaget lokalplan nr. 304 den 11. september og offentliggjort denne den 26. september 2007 Lokalplanen er udarbejdet af Plan- og Udviklingsafdelingen.

3 for et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje Indholdsfortegnelse Side Redegørelse A. Beskrivelse af planområdet...r3 B. Lokalplanens baggrund...r5 C. Lokalplanens forhold til anden planlægning...r5 D. Bindinger på planområdet...r7 E. Virkninger på miljøet...r9 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål...b3 2 Afgrænsning og zonestatus...b3 3 Anvendelse...B3 4 Udstykning...B4 5 Veje...B4 6 Terrænregulering...B4 7 Bebyggelsens omfang og placering...b4 8 Bebyggelsens udseende...b4 9 Skiltning og belysning...b5 10 Hegn, oplag m.m...b5 11 Tekniske anlæg...b5 12 Betingelser for ibrugtagen...b5 13 Ophør af private servitutter...b6 14 Lokalplanens retsvirkninger...b6 Vedtagelse...B7 Kortbilag 1 - Lokalplangrænse...B2 Kortbilag 2 - Vindmølleplaceringer...B9 Foto på forside viser hvordan de planlagte møller kan komme til at se ud fra Viborgvej nord for lokalplanområdet. /Arkitektfirma Mogens B. Leth, Magnoliavej 16, 7700 Thisted/

4

5 LOKALPLANENS REDEGØRELSE

6 Redegørelse LP304 OVERSIGTSKORT R2

7 Redegørelse A. Beskrivelse af planområdet Områdets beliggenhed Planområdet har et areal på ca. 2,3 ha. Lokalplanen regulerer et areal fra landbrugsejendommen Karuphøjvej 9. Området anvendes i dag til landbrug. Områdets omgivelser Området afgrænses på alle sider af dyrkningsjord. Landbrugslandskabet er opdelt af læhegn. Landskab og terrænforhold Området i og omkring vindmølleområdet er en flad hedeslette. Nord og øst for området er der kuperede landskaber gennemskåret af store dale. Mod nordøst, på ca. 4 km afstand og mere ligger Hald Sø, Dollerup Bakker og Stanghede. Mod vest ligger Kongenshus Hede og Mindepark. Inden for 2-3 km er der flere plantager. Bebyggelse Selve vindmølleområdet ligger i et ubebygget område, hvor der kan holdes den lovpligtige afstand mellem beboelsesbygninger og vindmøller. Området ligger knap 1 km nord for Frederiks og knap 2 km sydvest for Skelhøje. Ca. 600 m vest for området ligger Skansen, en klynge huse og gårde. Der ud over er der enkelte fritliggende ejendomme i nærområdet. Kulturhistorie Frederiks Kirke ligger ca. 1,3 km fra vindmølleområdet. Dollerup Kirke ligger ca. 3 km fra vindmølleområdet. Eksisterende vindmøller Tæt på og i planområdet står 4 ældre vindmøller, der alle fjernes inden opstilling af nye. De 4 møllers placering er vist på luftfoto på næste side. Ansøger ejer 10 vindmøller opstillet i årene , som ansøger den 3. juli 2007 har erklæret vil blive nedtaget i det samlede projekt. De fjernede møllers installerede effekt udgør ca. 50 % af de nye møllers installerede effekt. Der er tale om de 4 nævnte møller i Gl. Karup Kommune (GSRN-numre 15175, 15182, og 15205), én i Gl. Spøttrup Kommune, én i Gl. Fjends Kommune, én i Gl. Kjellerup Kommune, 2 i Gl. Ålestrup Kommune og én i Gl. Viborg Kommune. Trafik Adgangsveje i nærområdet er grusveje. Karuphøjvej er en kommunevej. Nygårdsvej er på de første 150 meter kommunevej og fortsætter herefter som privat fællesvej. Grusveje fra Nygårdsvej hen til mølleområdet er enkeltmandsveje. De fører dog ikke helt hen til de planlagte mølleplaceringer. Adgang til møllerne sker fra nordøst via Karuphøjvej 9. Ca. 500 m vest for området forløber Rute 12 (Viborgvej). R3

8 Redegørelse R4

9 Redegørelse B. Lokalplanens baggrund Det er intentionen med lokalplanen at give mulighed for at opstille to vindmøller, som der er udlagt areal til i Tillæg nr. 22 til Regionplan 2005 for Viborg Amt. Lokalplanen udlægger areal til to vindmøller med tilhørende adgangsveje. Vindmøllernes totalhøjde (højde til øverste vingespids) må højst være 118 meter. 118 meter høje møller svarer til det ene alternativ, som der er givet mulighed for i regionplantillæg og VVM-tilladelse. Lokalplanen sikrer bl.a., at de to møller bliver ens, og at deres udseende inden for de givne rammer bliver så harmonisk og diskret som muligt. Lokalplanen indeholder nogle bestemmelser om bl.a. lysafmærkning, støjudsendelse og skyggepåvirkning, fordi Byrådet ønsker at minimere møllernes gener for de omkringboende. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Miljøministeriets og KL s opfordring fra januar 2007 til straks i de første måneder af 2007 at udarbejde og vedtage lokalplaner for vindmølleprojekter på lokaliteter, hvor amterne har foretaget en planlægning, og hvor projektudviklere ønsker at opstille nye vindmøller. Viborg Amt har planlagt vindmølleområdet, og ansøger har et ønske om at opstille 118 meter høje vindmøller i området. C. Lokalplanens forhold til anden planlægning Landsplanlægning Ifølge Cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller, 5, (landsplandirektiv), må der kun lokalplanlægges inden for områder, der er udpeget specifikt hertil i en regionplan eller i en kommuneplan. En lokalplan for et vindmølleområde skal indeholde bestemmelser om møllernes præcise placering, antal, mindste og største totalhøjde samt udseende. Lokalplanen er i overensstemmelse med vindmøllecirkulæret. Regionplan 2005 for Viborg Amt er pr. 1. januar 2007 ophøjet til landsplanlægning. Området er omfattet af følgende retningslinier i regionplanen: Retningslinie 33 om vindmøller: Lokalplanen opfylder kravene om: At det sikres at møllerne opstilles på en ret linie, at de bliver ens, og at de har nav et i samme plan. At forskellen mellem vingediameter og navhøjde ikke må overstige 10 %. R5

10 Redegørelse At møller ikke opstilles nærmere beboelse end 4 gange møllens totale højde, og at der inden for en afstand af 4 gange møllens totale højde ikke etableres ny støjfølsom arealanvendelse. At det sikres bl.a. ved angivelse af maksimal kildestøj at møllerne ikke påfører beboelse og udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning hertil højere støjbelastning end 45 db(a) (i boligområder m.m. er grænsen dog 40 db(a)). At det sikres at ingen beboelse påføres mere end 10 timers skyggepåvirkning. At vejanlæg og ledningsarbejde begrænses til det nødvendige og udføres så skånsomt som muligt. At det sikres at møller med tilhørende synlige anlæg og fundament til frostfri dybde fjernes senest 1 år efter at deres funktion er ophørt. Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af det endeligt vedtagne tillæg nr. 22 til Regionplan 2005 om vindmøller ved Skansen med tilhørende VVM-redegørelse fra maj 2006 om vindmøller ved Skansen. Ifølge lov nr. 571 af 24. juni 2005 om ændring af lov om planlægning, 3, stk. 4, opretholdes regionplanretningslinier i regionplantillæg for VVM-pligtige anlæg vedtaget af amtsrådene efter de hidtil gældende regler før 1. januar 2007, som om de var retningslinier i kommuneplaner. Regionplantillæggets retningslinier er derfor at betragte som rammebestemmelser i kommuneplanen. Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinien, som udlægger et afgrænset område ved Skansen til 2 vindmøller med en totalhøjde på min. 80 m og max. 118 eller 121,2 m. Møller i området med totalhøjde over 100 m skal markeres med lavintensivt rødt lys på 10 candela. For at opnå 360 graders dækning skal der opsættes to lamper på hver mølle. Den kommunale planlægning skal sikre, at forskellen mellem vingediameter og navhøjde ikke bliver større end 10 %. Zonestatus Området ligger i landzone, jævnfør planlovens 34, og skal forblive i landzone. Elforsyning Kabler fremføres som underjordiske kabler mellem møllerne og fra mølleområdet til tilslutningspunkter til hhv. elnettet og telefonnettet. R6

11 Redegørelse D. Bindinger på planområdet Der er en række begrænsninger for, hvordan planområdet må udnyttes. Det er reguleret af forskellige love og tinglyste servitutter. - Lovgivning som andre myndigheder administrerer Fortidsminder i jorden Viborg Stiftsmuseum vurderer, at der kan være ukendte fortidsminder i området, der berøres af vindmøller og adgangsveje. For at afklare, om der faktisk er væsentlige fortidsminder i området, er det nødvendigt at foretage en arkæologisk forundersøgelse (prøvegravning). En juridisk bindende udtalelse efter museumslovens 25 kan kun gives hvis museet får mulighed for at lave en forundersøgelse af det berørte areal. Baggrunden for vurderingen er, at der er en mindre forhøjning på området, og at der er registreret en overpløjet gravhøj (DKC ) i området. Det berørte areal er over 0,5 ha, og derfor skal bygherren betale for en forundersøgelse. Hvis museet ved en forundersøgelse ikke finder spor efter væsentlige fortidsminder, frigives området til anlægsarbejde. Finder bygherren efterfølgende alligevel spor efter fortidsminder, skal bygherren efter museumslovens 27, stk. 2 standse anlægsarbejdet i det omfang det berører fortidsmindet. Efter museumslovens 27, stk. 5 er det i så fald staten, der skal afholde udgifterne til en eventuel undersøgelse. Hvis museet ved en forundersøgelse finder spor efter væsentlige fortidsminder, vil museet indstille, at de enten friholdes for anlægsarbejde, eller at fortidsminderne undersøges. Hvis bygherren fastholder anlægsarbejdet i et område med væsentlige fortidsminder er det bygherren, der skal betale for den arkæologiske undersøgelse, jævnfør museumslovens 27, stk. 4. Museet foreslår, at en prøvegravning gennemføres i god tid inden anlægsarbejdet påbegyndes. Dermed kan en standsning/forsinkelse af selve anlægsarbejdet formodentlig undgås, selv om der ved en forundersøgelse findes spor efter væsentlige fortidsminder i området. Luftfart Opstilling af vindmøller over 100 m må ikke ske før Statens Luftfartsvæsen har attesteret, at anlægget ikke er til fare for lufttrafikken, jævnfør lov om luftfart, 67a. Lokalplanen giver mulighed for den lysafmærkning, som Statens Luftfartsvæsen har krævet i forbindelse med VVM-proceduren. R7

12 Redegørelse Landbrugspligt Matrikelnumrene i planområdet er noteret i matriklen med landbrugspligt. Den berørte ejendom er derfor reguleret af lov om landbrugsejendomme. Den planlagte opstilling af vindmøller kræver ikke tilladelse efter lov om landbrugsejendomme, men eventuel efterfølgende udstykning kan under visse omstændigheder kræve tilladelse fra Jordbrugskommissionen for Region Midtjylland Vest. - Lovgivning som kommunen administrerer Støj Ifølge bekendtgørelse om støj fra vindmøller (bekendtgørelse nr af 14. december 2006) må støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige visse grænseværdier ved forskellige vindhastigheder. Grænseværdierne er højere i det åbne land end i byer o.l. Bekendtgørelsen fastlægger detaljeret hvordan og hvorfra støjen skal måles. Møller skal anmeldes til kommunen inden opstilling. Kommunen kan kræve støjmålinger, når møllerne er sat i drift. Det kan bl.a. ske efter naboklager over støj. Forurenet jord Hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller jordarbejde støder på en forurening, skal arbejdet standses ifølge 71 i lov om forurenet jord. Forureningen skal anmeldes til Viborg Kommune, og arbejdet må først genoptages efter fire uger, eller når kommunen har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår for arbejdet. - Servitutter Private servitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens ejendom) kan ifølge planlovens 47 eksproprieres af kommunen, når det er væsentligt for at gennemføre planen. Dette er ikke aktuelt. Der er gamle servitutter om vejadgang m.v. Da der ikke sløjfes veje i forbindelse med det planlagte projekt, er disse servitutter ikke til hinder for planens gennemførelse. Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Det er ikke alle rør, kabler og ledninger der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan for eksempel dreje sig om el-, telefon-, tele- og tv-kabler samt vand-, fjernvarme-, gas- og spildevandsledninger. R8

13 Redegørelse Der er i forbindelse med opstilling af de hidtidige vindmøller i området tinglyst servitutter om vindmøller, kabelanlæg m.v. Da vindmøllerne saneres i forbindelse med det planlagte projekt, er de ikke til hinder for planens gennemførelse. Følgende servitutter tinglyst på matr.nr. 1k og 1m Frederiks Præstegård, Frederiks, kan have en betydning for bygge- og anlægsarbejde i planområdet: Dato Dokument om opstemning af vand vej m.v vej m.v vindmøller m.v vindmøller m.v vindmøller m.v kabelanlæg transformerstation/anlæg m.v. E. Virkninger på miljøet Kommunen skal som hovedregel miljøvurdere både planforslag og visse større projekter, som planen giver mulighed for. Planforslag skal miljøvurderes inden endelig vedtagelse, og konkrete projekter skal miljøvurderes, når de er aktuelle. De to former for miljøvurdering er reguleret af følgende regler: Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer Bekendtgørelse nr af 20. oktober 2005 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning - kapitel 2 om vurdering af større anlægs virkning på miljøet (VVM) Planforslag om store vindmøller er omfattet af kravet om miljøvurdering. Viborg Amt har fået udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for anlægget. Amtet har desuden udarbejdet et overvågningsprogram. Viborg Kommune har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen foretaget en høring af berørte myndigheder, om hvorvidt der er andre emner end de i VVM-redegørelsen behandlede emner, der bør indgå i en miljørapport. Kommunen har ikke modtaget forslag til yderligere emner. VVM-redegørelsen udgør derfor sammen med overvågningsprogrammet miljørapporten til lokalplanen. R9

14 Redegørelse VVM-redegørelse og overvågningsprogram kan ses på under Kommune, Kort og planlægning. Sammenfattende redegørelse i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, 9. Miljørapporten danner grundlag for planen ved, at der kun gives mulighed for opstilling af møller, som kan overholde støj-, skyggeog afstandskrav i forhold til naboer. Desuden sikres en acceptabel visuel og landskabelig effekt ved at fastlægge begrænsninger for lysafmærkning, udseende og størrelsesforhold mellem vingediameter og navhøjde. Et ansøgt alternativ med en totalhøjde på 121,2 meter er fravalgt som mulighed i planen, da det ikke har været muligt at dokumentere, at støjkrav kan overholdes hos alle naboer. Offentlighedsfasen har medført en ændring i form af en præcisering af bestemmelsen om belysning af hensyn til flysikkerhed. Viborg Kommune vil overvåge de væsentligste negative miljøpåvirkninger i driftsfasen, som er støjudsendelse og skyggekast. Disse påvirkninger stilles der betingelser om i VVM-tilladelsen til det ansøgte mølle-projekt. Kommunen vil som plan- og miljømyndighed overvåge de to nævnte påvirkninger i forbindelse med ibrugtagning, miljøtilsyn og ved eventuelle klager fra omboende. Kommunen skal sikre at støj- og skyggekast måles i overensstemmelse med gældende bestemmelser og vejledninger. Hvis VVM-tilladelsens betingelser om maksimal støjudsendelse og skyggekast ikke overholdes, kan vindmøllernes ejere pålægges at reducere disse. Vindmøllens drift overvåges elektronisk, hvorved vindmøllens tilknyttede operatør kan gribe ind ved tekniske problemer. Vindmøllens overvågningsprogram registrerer bl.a. eventuelle forandringer i støjudsendelse og skyggekast, hvorved møllen om fornødent stoppes. Dokumentation fra den elektroniske overvågning skal om nødvendigt kunne anvendes i forbindelse med overvågning af støjudsendelse og skyggekast. R10

15 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

16 Bestemmelser B2

17 Bestemmelser Lokalplan nr. 304 for et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje Viborg Kommune fastsætter efter lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007 med efterfølgende ændringer) følgende bestemmelser for et område, der afgrænses i 2. 1 Lokalplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål at at at at at udlægge området til to vindmøller med tilhørende adgangsveje sikre, at vindmøller i området kommer til at fremtræde acceptabelt i landskabet ved at fastlægge bestemmelser for placering og udseende begrænse vindmøllers lys-, støj- og skyggevirkninger udlægge adgangsveje og arbejdsarealer under hensyntagen til den jordbrugsmæssige drift sikre at området retableres når anvendelsen til vindmøller ophører 2 Afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1. Området omfatter dele af matrikelnumrene 1k og 1m Frederiks Præstegaard, Frederiks og alle parceller, der efter den 1. maj 2007 udstykkes i området. 2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone. 2.3 Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone, jævnfør lov om planlægning, 35, stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. Det er dog en betingelse, at følgende tinglyses på ejendommen: Ophører brugen af vindmøller på ejendommen, skal de tillige med fundamenter ned til 1 meters dybde fjernes senest 1 år efter at driften er ophørt. Arealerne skal retableres til jordbrugsmæssig drift. Dette skal ske uden udgift for det offentlige. Hvis fjernelse og retablering ikke er sket senest 1 år efter at driften er ophørt, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning. Det er en forudsætning, at der ikke dispenseres fra lokalplanens 3, 7, 8, 10, 11 og 12. B3

18 Bestemmelser 3 Anvendelse 3.1 Lokalplanområdet kan anvendes til to vindmøller med tilhørende adgangsveje og arbejdsarealer. Arealer der ikke tages i anvendelse til vindmøller med tilhørende adgangsveje og arbejdsarealer forudsættes fortsat anvendt til jordbrugsformål. 3.2 Arealet må ikke tages i anvendelse til bolig-, institutions-, sommerhus-, kolonihave- eller rekreativt formål. 4 Udstykning 4.1 Parceller med vindmøller må højst udstykkes med et areal svarende til vindmøllens vingediameter + 5 meter. 5 Veje 5.1 Der udlægges areal til adgangsveje inden for de arealer, som er vist på kortbilag 2. Der ud over må der ikke anlægges veje til vindmøller i lokalplanområdet. 5.2 Vejarealer udlægges med bredder på max. 5 meter. Veje skal følge det naturlige terræn og må kun anlægges som kørefaste grusveje. Arbejdsarealer udlægges med højst 20x40 meter. 6 Terrænregulering 6.1 Terrænet må kun reguleres med +/- 1 meter i forhold til eksisterende terræn. 6.2 Terrænregulering må kun foretages i vindmøllens opstillingsfelt og må ikke udføres med en hældning stejlere end 1:2. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Vindmøller må kun placeres i følgende punkter, som i to koordinatsystemer har følgende koordinater: UTM zone 32: øst nord UTM zone 32 Euref89: øst nord , ,8 B4

19 Bestemmelser Placeringer er angivet på kortbilag 2. Placeringerne er fastlagt ud fra, at vindmøller ikke må opstilles nærmere beboelse end 4 gange møllernes totalhøjde. Afstanden beregnes fra opstillingskoordinat til nærmeste hjørne af beboelsesbygning. 7.2 Vindmøllers totalhøjde (højde fra naturligt terræn til øverste vingespids) må højst være 118 meter. 8 Bebyggelsens udseende 8.1 Vindmøller i lokalplanområdet skal have et ens udseende og have samme omdrejningshastighed. 8.2 Vindmøller må kun opføres med lukket, konisk rørtårn og 3 vinger. Omdrejningsretning skal være med uret set med ryggen mod vinden. 8.3 Forskellen mellem vindmøllers vingediameter og navhøjde må ikke være større end 10 % i forhold til navhøjde. 8.4 Vindmøller skal have en hvid eller lys grå farve. Vinger og tårn må maksimalt have et glanstal på Højst ½ meter af vindmøllers fundamenter må være synligt over terræn. 9 Skiltning og belysning 9.1 Der må ikke opsættes reklameskilte på eller ved vindmøller. 9.2 Vindmøller med en totalhøjde på 100 meter og derover skal af hensyn til flytrafikken afmærkes med rød lavintensiv belysning på 10 candela døgnet rundt, hvilket er et absolut minimum. For at opnå 360 graders dækning skal der opsættes to lamper på hver mølle. Lyset skal være afskærmet under vandret af hensyn til omkringboende 10 Hegn, oplag m.m Der må ikke etableres hegn ud over trådhegn til jordbrugsmæssige formål i området Der må ikke etableres oplag i området. 11 Tekniske anlæg 11.1 Ledninger i området må kun fremføres som jordledninger. B5

20 Bestemmelser 12 Betingelser for ibrugtagen 12.1 Nye vindmøller må ikke tages i brug, før: - Adgangsveje er etableret, jævnfør 5. - Det er dokumenteret at vindmøllers kildestøj ikke overstiger 105,0 db(a) ved en vindhastighed på 8,0 m/s og 103,6 db(a) ved en vindhastighed på 6,0 m/s, jævnfør Bekendtgørelse nr af 14. dec om støj fra vindmøller. - Det er dokumenteret ved beregning af reel skygge, at vindmøller ikke påfører nogen beboelsesbygning mere end 10 timers skyggepåvirkning årligt. 13 Ophør af private servitutter 13.1 Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 14 Lokalplanens retsvirkninger 14.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning, 18, kun ændre anvendelse i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg der er indeholdt i planen Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fravigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., med mindre byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (lov om planlægning, 19 og 20). B6

21 Bestemmelser VEDTAGELSE Forslag til lokalplan nr. 304 er vedtaget til offentlig fremlæggelse af Viborg Byråd, den 1. maj B7

22 Bestemmelser B9 B8

23

24 Planens område Plan og Udvikling Rødevej 3 DK-8800 Viborg Tlf:

TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021

TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 TEKNIK OG MILJØ Lokalplan nr. 545 For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forsidebilledet viser forslag med to vindmøller set fra Bakkendrupvej

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126 Sags. nr. 727-2009-82796 Forslag til Lokalplan nr. 1126 Vindmølleområde syd for Torrild Marts 2015 er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Urland. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder

Læs mere

Lokalplan. Krejbjerg Vindmøller. Forslag: 21/08/2013

Lokalplan. Krejbjerg Vindmøller. Forslag: 21/08/2013 Lokalplan 260 Krejbjerg Vindmøller Forslag: 21/08/2013 Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål 7 Lokalplanens indhold 9 Tekniske Forhold 11

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-21. Forsøgsvindmøller ved Kappel

FORSLAG. Lokalplan 360-21. Forsøgsvindmøller ved Kappel FORSLAG Lokalplan 360-21 Forsøgsvindmøller ved Kappel Juni 2009 FORSLAG TIL LOKALPLAN 360-21 - Forsøgsvindmøller ved Kappel Tekst til annoncering i Lollandsposten/EKSTRAPOSTEN den 4. august 2009 FORSLAG

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt plannr Tillæg nr 8 Dato for offentliggørelse af

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger

Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger Lokalplan nr. 1003 Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger September 2011 1 REDEGØRELSE... 6 BAGGRUND FOR LOKALPLANLÆGNINGEN... 6 Indledning... 6 Lokalplanens område... 6 Zoneforhold... 6 Eksisterende

Læs mere

Vindmøller ved Birkende. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015)

Vindmøller ved Birkende. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015) Vindmøller ved Birkende Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015) Vindmøller ved Birkende Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Februar 2015 Udgiver: Kerteminde Kommune

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE Miljørapport udarbejdet af: EMD Grontmij AS Jysk Vindenergi Nellemann

Læs mere

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense

Lokalplan 15/2009. Område til erhvervsformål ved Øster Doense G A L den Si perio 9 R O gt 200 FFremla aj 9 m 2. i 200 1 fra 8. jul til Lokalplan 15/2009 Område til erhvervsformål ved Øster Doense Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger bindende bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Vindmøller ved Korsnakke. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014)

Vindmøller ved Korsnakke. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Vindmøller ved Korsnakke Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Vindmøller ved Korsnakke Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Udgiver: Lolland Kommune,

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens

Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhversområde ved Tingvejen, Vojens Marts 2014 Lokalplan 11-8 Tekniske anlæg og erhvervsområde ved Tingvejen, Vojens. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice,

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN FORSLAG Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for at foretage

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12.

Lokalplan 3.1-3. Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup. Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. Lokalplan 3.1-3 Hørup Lokalplan 3.1-3 Boligområde Katkærvej og Skovmærkevej ved Katkær, Hørup Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 12. september 2012 Søgning: Dato: 08-03-2012 Tekst:

Læs mere

Vindpark Øster Børsting

Vindpark Øster Børsting Vindpark Øster Børsting Bilag 5 VVM-redegørelse med Miljørapport Vindmøller ved Øster Børsting Miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering April 2012 Udgiver: Udarbejdet af: Redaktion: Layout:

Læs mere

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006 Side 2 af 24 Side 3 af 24 REDEGØRELSE

Læs mere

Vindmøller ved Store Løgtvedgård

Vindmøller ved Store Løgtvedgård PLAN BYG OG MILJØ Vindmøller ved Store Løgtvedgård VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller ved Store Løgtvedgård med

Læs mere