Lokalplan nr For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 304. For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje"

Transkript

1 For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje

2 Læsevejledning En lokalplan fastlægger hvordan et område må bruges i fremtiden. Reglerne for lokalplaner er beskrevet i lov om planlægning. Lokalplanen er delt op i to hovedafsnit: Redegørelsen beskriver baggrunden for lokalplanen samt lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning. Bestemmelserne og de tilhørende kortbilag er den juridisk bindende del af lokalplanen. De binder både Byrådet og grundejere. Pligt til at lave en lokalplan Byrådet skal lave en lokalplan, når arealer skal i byzone, eller når større bygge- og anlægsarbejder skal gennemføres. Lokalplanen skal ligge inden for kommuneplanens rammer. Lokalplanforslagets retsvirkninger Når forslaget til lokalplan er offentliggjort, må der ikke foretages ændringer i området, som kan foregribe lokalplanens gennemførelse. Ejendomme i området underlægges et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Forbuddet mod at ændre i lokalplanområdet gælder i højst et år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget og bortfalder, når den endelige lokalplan er vedtaget af Byrådet. Forslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden 3 år efter offentliggørelsen. Når fristen for indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet dog give tilladelse til mindre ændringer, hvis de er i overensstemmelse med kommuneplanen. I de tilfælde, hvor lokalplanarbejdet stoppes på grund af indsigelse fra andre myndigheder, kan Byrådet dog ikke give en sådan tilladelse. Den nuværende lovlige brug af området kan fortsætte, hvis det er påbegyndt, før forslaget til en ny lokalplan er offentliggjort. Forslag er i offentlig høring Når Byrådet har godkendt et forslag til lokalplan, skal forslaget offentliggøres i mindst 8 uger. Det giver borgere og myndigheder mulighed for at komme med bemærkninger og forslag til ændringer. Efter offentlighedsperioden vil Byrådet vurdere eventuelle bemærkninger og ændringsforslag. Ved den endelige vedtagelse kan et lokalplanforslag ændres på grundlag af forslag, bemærkninger og indsigelser. Borgere, der berøres væsentligt af disse ændringer, får mulighed for at udtale sig, inden forslaget vedtages endeligt. Hvis der skal ske store ændringer ved den endelige vedtagelse, skal lokalplanforslaget offentliggøres igen. Offentliggørelse Viborg Byråd har i overensstemmelse med lov om planlægning 24 fremlagt forslag til lokalplan nr. 304 offentligt fra den 16. maj til den 11. juli Byrådet har endeligt vedtaget lokalplan nr. 304 den 11. september og offentliggjort denne den 26. september 2007 Lokalplanen er udarbejdet af Plan- og Udviklingsafdelingen.

3 for et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje Indholdsfortegnelse Side Redegørelse A. Beskrivelse af planområdet...r3 B. Lokalplanens baggrund...r5 C. Lokalplanens forhold til anden planlægning...r5 D. Bindinger på planområdet...r7 E. Virkninger på miljøet...r9 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål...b3 2 Afgrænsning og zonestatus...b3 3 Anvendelse...B3 4 Udstykning...B4 5 Veje...B4 6 Terrænregulering...B4 7 Bebyggelsens omfang og placering...b4 8 Bebyggelsens udseende...b4 9 Skiltning og belysning...b5 10 Hegn, oplag m.m...b5 11 Tekniske anlæg...b5 12 Betingelser for ibrugtagen...b5 13 Ophør af private servitutter...b6 14 Lokalplanens retsvirkninger...b6 Vedtagelse...B7 Kortbilag 1 - Lokalplangrænse...B2 Kortbilag 2 - Vindmølleplaceringer...B9 Foto på forside viser hvordan de planlagte møller kan komme til at se ud fra Viborgvej nord for lokalplanområdet. /Arkitektfirma Mogens B. Leth, Magnoliavej 16, 7700 Thisted/

4

5 LOKALPLANENS REDEGØRELSE

6 Redegørelse LP304 OVERSIGTSKORT R2

7 Redegørelse A. Beskrivelse af planområdet Områdets beliggenhed Planområdet har et areal på ca. 2,3 ha. Lokalplanen regulerer et areal fra landbrugsejendommen Karuphøjvej 9. Området anvendes i dag til landbrug. Områdets omgivelser Området afgrænses på alle sider af dyrkningsjord. Landbrugslandskabet er opdelt af læhegn. Landskab og terrænforhold Området i og omkring vindmølleområdet er en flad hedeslette. Nord og øst for området er der kuperede landskaber gennemskåret af store dale. Mod nordøst, på ca. 4 km afstand og mere ligger Hald Sø, Dollerup Bakker og Stanghede. Mod vest ligger Kongenshus Hede og Mindepark. Inden for 2-3 km er der flere plantager. Bebyggelse Selve vindmølleområdet ligger i et ubebygget område, hvor der kan holdes den lovpligtige afstand mellem beboelsesbygninger og vindmøller. Området ligger knap 1 km nord for Frederiks og knap 2 km sydvest for Skelhøje. Ca. 600 m vest for området ligger Skansen, en klynge huse og gårde. Der ud over er der enkelte fritliggende ejendomme i nærområdet. Kulturhistorie Frederiks Kirke ligger ca. 1,3 km fra vindmølleområdet. Dollerup Kirke ligger ca. 3 km fra vindmølleområdet. Eksisterende vindmøller Tæt på og i planområdet står 4 ældre vindmøller, der alle fjernes inden opstilling af nye. De 4 møllers placering er vist på luftfoto på næste side. Ansøger ejer 10 vindmøller opstillet i årene , som ansøger den 3. juli 2007 har erklæret vil blive nedtaget i det samlede projekt. De fjernede møllers installerede effekt udgør ca. 50 % af de nye møllers installerede effekt. Der er tale om de 4 nævnte møller i Gl. Karup Kommune (GSRN-numre 15175, 15182, og 15205), én i Gl. Spøttrup Kommune, én i Gl. Fjends Kommune, én i Gl. Kjellerup Kommune, 2 i Gl. Ålestrup Kommune og én i Gl. Viborg Kommune. Trafik Adgangsveje i nærområdet er grusveje. Karuphøjvej er en kommunevej. Nygårdsvej er på de første 150 meter kommunevej og fortsætter herefter som privat fællesvej. Grusveje fra Nygårdsvej hen til mølleområdet er enkeltmandsveje. De fører dog ikke helt hen til de planlagte mølleplaceringer. Adgang til møllerne sker fra nordøst via Karuphøjvej 9. Ca. 500 m vest for området forløber Rute 12 (Viborgvej). R3

8 Redegørelse R4

9 Redegørelse B. Lokalplanens baggrund Det er intentionen med lokalplanen at give mulighed for at opstille to vindmøller, som der er udlagt areal til i Tillæg nr. 22 til Regionplan 2005 for Viborg Amt. Lokalplanen udlægger areal til to vindmøller med tilhørende adgangsveje. Vindmøllernes totalhøjde (højde til øverste vingespids) må højst være 118 meter. 118 meter høje møller svarer til det ene alternativ, som der er givet mulighed for i regionplantillæg og VVM-tilladelse. Lokalplanen sikrer bl.a., at de to møller bliver ens, og at deres udseende inden for de givne rammer bliver så harmonisk og diskret som muligt. Lokalplanen indeholder nogle bestemmelser om bl.a. lysafmærkning, støjudsendelse og skyggepåvirkning, fordi Byrådet ønsker at minimere møllernes gener for de omkringboende. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Miljøministeriets og KL s opfordring fra januar 2007 til straks i de første måneder af 2007 at udarbejde og vedtage lokalplaner for vindmølleprojekter på lokaliteter, hvor amterne har foretaget en planlægning, og hvor projektudviklere ønsker at opstille nye vindmøller. Viborg Amt har planlagt vindmølleområdet, og ansøger har et ønske om at opstille 118 meter høje vindmøller i området. C. Lokalplanens forhold til anden planlægning Landsplanlægning Ifølge Cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller, 5, (landsplandirektiv), må der kun lokalplanlægges inden for områder, der er udpeget specifikt hertil i en regionplan eller i en kommuneplan. En lokalplan for et vindmølleområde skal indeholde bestemmelser om møllernes præcise placering, antal, mindste og største totalhøjde samt udseende. Lokalplanen er i overensstemmelse med vindmøllecirkulæret. Regionplan 2005 for Viborg Amt er pr. 1. januar 2007 ophøjet til landsplanlægning. Området er omfattet af følgende retningslinier i regionplanen: Retningslinie 33 om vindmøller: Lokalplanen opfylder kravene om: At det sikres at møllerne opstilles på en ret linie, at de bliver ens, og at de har nav et i samme plan. At forskellen mellem vingediameter og navhøjde ikke må overstige 10 %. R5

10 Redegørelse At møller ikke opstilles nærmere beboelse end 4 gange møllens totale højde, og at der inden for en afstand af 4 gange møllens totale højde ikke etableres ny støjfølsom arealanvendelse. At det sikres bl.a. ved angivelse af maksimal kildestøj at møllerne ikke påfører beboelse og udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning hertil højere støjbelastning end 45 db(a) (i boligområder m.m. er grænsen dog 40 db(a)). At det sikres at ingen beboelse påføres mere end 10 timers skyggepåvirkning. At vejanlæg og ledningsarbejde begrænses til det nødvendige og udføres så skånsomt som muligt. At det sikres at møller med tilhørende synlige anlæg og fundament til frostfri dybde fjernes senest 1 år efter at deres funktion er ophørt. Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af det endeligt vedtagne tillæg nr. 22 til Regionplan 2005 om vindmøller ved Skansen med tilhørende VVM-redegørelse fra maj 2006 om vindmøller ved Skansen. Ifølge lov nr. 571 af 24. juni 2005 om ændring af lov om planlægning, 3, stk. 4, opretholdes regionplanretningslinier i regionplantillæg for VVM-pligtige anlæg vedtaget af amtsrådene efter de hidtil gældende regler før 1. januar 2007, som om de var retningslinier i kommuneplaner. Regionplantillæggets retningslinier er derfor at betragte som rammebestemmelser i kommuneplanen. Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinien, som udlægger et afgrænset område ved Skansen til 2 vindmøller med en totalhøjde på min. 80 m og max. 118 eller 121,2 m. Møller i området med totalhøjde over 100 m skal markeres med lavintensivt rødt lys på 10 candela. For at opnå 360 graders dækning skal der opsættes to lamper på hver mølle. Den kommunale planlægning skal sikre, at forskellen mellem vingediameter og navhøjde ikke bliver større end 10 %. Zonestatus Området ligger i landzone, jævnfør planlovens 34, og skal forblive i landzone. Elforsyning Kabler fremføres som underjordiske kabler mellem møllerne og fra mølleområdet til tilslutningspunkter til hhv. elnettet og telefonnettet. R6

11 Redegørelse D. Bindinger på planområdet Der er en række begrænsninger for, hvordan planområdet må udnyttes. Det er reguleret af forskellige love og tinglyste servitutter. - Lovgivning som andre myndigheder administrerer Fortidsminder i jorden Viborg Stiftsmuseum vurderer, at der kan være ukendte fortidsminder i området, der berøres af vindmøller og adgangsveje. For at afklare, om der faktisk er væsentlige fortidsminder i området, er det nødvendigt at foretage en arkæologisk forundersøgelse (prøvegravning). En juridisk bindende udtalelse efter museumslovens 25 kan kun gives hvis museet får mulighed for at lave en forundersøgelse af det berørte areal. Baggrunden for vurderingen er, at der er en mindre forhøjning på området, og at der er registreret en overpløjet gravhøj (DKC ) i området. Det berørte areal er over 0,5 ha, og derfor skal bygherren betale for en forundersøgelse. Hvis museet ved en forundersøgelse ikke finder spor efter væsentlige fortidsminder, frigives området til anlægsarbejde. Finder bygherren efterfølgende alligevel spor efter fortidsminder, skal bygherren efter museumslovens 27, stk. 2 standse anlægsarbejdet i det omfang det berører fortidsmindet. Efter museumslovens 27, stk. 5 er det i så fald staten, der skal afholde udgifterne til en eventuel undersøgelse. Hvis museet ved en forundersøgelse finder spor efter væsentlige fortidsminder, vil museet indstille, at de enten friholdes for anlægsarbejde, eller at fortidsminderne undersøges. Hvis bygherren fastholder anlægsarbejdet i et område med væsentlige fortidsminder er det bygherren, der skal betale for den arkæologiske undersøgelse, jævnfør museumslovens 27, stk. 4. Museet foreslår, at en prøvegravning gennemføres i god tid inden anlægsarbejdet påbegyndes. Dermed kan en standsning/forsinkelse af selve anlægsarbejdet formodentlig undgås, selv om der ved en forundersøgelse findes spor efter væsentlige fortidsminder i området. Luftfart Opstilling af vindmøller over 100 m må ikke ske før Statens Luftfartsvæsen har attesteret, at anlægget ikke er til fare for lufttrafikken, jævnfør lov om luftfart, 67a. Lokalplanen giver mulighed for den lysafmærkning, som Statens Luftfartsvæsen har krævet i forbindelse med VVM-proceduren. R7

12 Redegørelse Landbrugspligt Matrikelnumrene i planområdet er noteret i matriklen med landbrugspligt. Den berørte ejendom er derfor reguleret af lov om landbrugsejendomme. Den planlagte opstilling af vindmøller kræver ikke tilladelse efter lov om landbrugsejendomme, men eventuel efterfølgende udstykning kan under visse omstændigheder kræve tilladelse fra Jordbrugskommissionen for Region Midtjylland Vest. - Lovgivning som kommunen administrerer Støj Ifølge bekendtgørelse om støj fra vindmøller (bekendtgørelse nr af 14. december 2006) må støjbelastningen fra vindmøller ikke overstige visse grænseværdier ved forskellige vindhastigheder. Grænseværdierne er højere i det åbne land end i byer o.l. Bekendtgørelsen fastlægger detaljeret hvordan og hvorfra støjen skal måles. Møller skal anmeldes til kommunen inden opstilling. Kommunen kan kræve støjmålinger, når møllerne er sat i drift. Det kan bl.a. ske efter naboklager over støj. Forurenet jord Hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller jordarbejde støder på en forurening, skal arbejdet standses ifølge 71 i lov om forurenet jord. Forureningen skal anmeldes til Viborg Kommune, og arbejdet må først genoptages efter fire uger, eller når kommunen har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår for arbejdet. - Servitutter Private servitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens ejendom) kan ifølge planlovens 47 eksproprieres af kommunen, når det er væsentligt for at gennemføre planen. Dette er ikke aktuelt. Der er gamle servitutter om vejadgang m.v. Da der ikke sløjfes veje i forbindelse med det planlagte projekt, er disse servitutter ikke til hinder for planens gennemførelse. Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Det er ikke alle rør, kabler og ledninger der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan for eksempel dreje sig om el-, telefon-, tele- og tv-kabler samt vand-, fjernvarme-, gas- og spildevandsledninger. R8

13 Redegørelse Der er i forbindelse med opstilling af de hidtidige vindmøller i området tinglyst servitutter om vindmøller, kabelanlæg m.v. Da vindmøllerne saneres i forbindelse med det planlagte projekt, er de ikke til hinder for planens gennemførelse. Følgende servitutter tinglyst på matr.nr. 1k og 1m Frederiks Præstegård, Frederiks, kan have en betydning for bygge- og anlægsarbejde i planområdet: Dato Dokument om opstemning af vand vej m.v vej m.v vindmøller m.v vindmøller m.v vindmøller m.v kabelanlæg transformerstation/anlæg m.v. E. Virkninger på miljøet Kommunen skal som hovedregel miljøvurdere både planforslag og visse større projekter, som planen giver mulighed for. Planforslag skal miljøvurderes inden endelig vedtagelse, og konkrete projekter skal miljøvurderes, når de er aktuelle. De to former for miljøvurdering er reguleret af følgende regler: Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer Bekendtgørelse nr af 20. oktober 2005 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning - kapitel 2 om vurdering af større anlægs virkning på miljøet (VVM) Planforslag om store vindmøller er omfattet af kravet om miljøvurdering. Viborg Amt har fået udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for anlægget. Amtet har desuden udarbejdet et overvågningsprogram. Viborg Kommune har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen foretaget en høring af berørte myndigheder, om hvorvidt der er andre emner end de i VVM-redegørelsen behandlede emner, der bør indgå i en miljørapport. Kommunen har ikke modtaget forslag til yderligere emner. VVM-redegørelsen udgør derfor sammen med overvågningsprogrammet miljørapporten til lokalplanen. R9

14 Redegørelse VVM-redegørelse og overvågningsprogram kan ses på under Kommune, Kort og planlægning. Sammenfattende redegørelse i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, 9. Miljørapporten danner grundlag for planen ved, at der kun gives mulighed for opstilling af møller, som kan overholde støj-, skyggeog afstandskrav i forhold til naboer. Desuden sikres en acceptabel visuel og landskabelig effekt ved at fastlægge begrænsninger for lysafmærkning, udseende og størrelsesforhold mellem vingediameter og navhøjde. Et ansøgt alternativ med en totalhøjde på 121,2 meter er fravalgt som mulighed i planen, da det ikke har været muligt at dokumentere, at støjkrav kan overholdes hos alle naboer. Offentlighedsfasen har medført en ændring i form af en præcisering af bestemmelsen om belysning af hensyn til flysikkerhed. Viborg Kommune vil overvåge de væsentligste negative miljøpåvirkninger i driftsfasen, som er støjudsendelse og skyggekast. Disse påvirkninger stilles der betingelser om i VVM-tilladelsen til det ansøgte mølle-projekt. Kommunen vil som plan- og miljømyndighed overvåge de to nævnte påvirkninger i forbindelse med ibrugtagning, miljøtilsyn og ved eventuelle klager fra omboende. Kommunen skal sikre at støj- og skyggekast måles i overensstemmelse med gældende bestemmelser og vejledninger. Hvis VVM-tilladelsens betingelser om maksimal støjudsendelse og skyggekast ikke overholdes, kan vindmøllernes ejere pålægges at reducere disse. Vindmøllens drift overvåges elektronisk, hvorved vindmøllens tilknyttede operatør kan gribe ind ved tekniske problemer. Vindmøllens overvågningsprogram registrerer bl.a. eventuelle forandringer i støjudsendelse og skyggekast, hvorved møllen om fornødent stoppes. Dokumentation fra den elektroniske overvågning skal om nødvendigt kunne anvendes i forbindelse med overvågning af støjudsendelse og skyggekast. R10

15 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

16 Bestemmelser B2

17 Bestemmelser Lokalplan nr. 304 for et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje Viborg Kommune fastsætter efter lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007 med efterfølgende ændringer) følgende bestemmelser for et område, der afgrænses i 2. 1 Lokalplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål at at at at at udlægge området til to vindmøller med tilhørende adgangsveje sikre, at vindmøller i området kommer til at fremtræde acceptabelt i landskabet ved at fastlægge bestemmelser for placering og udseende begrænse vindmøllers lys-, støj- og skyggevirkninger udlægge adgangsveje og arbejdsarealer under hensyntagen til den jordbrugsmæssige drift sikre at området retableres når anvendelsen til vindmøller ophører 2 Afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1. Området omfatter dele af matrikelnumrene 1k og 1m Frederiks Præstegaard, Frederiks og alle parceller, der efter den 1. maj 2007 udstykkes i området. 2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone. 2.3 Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone, jævnfør lov om planlægning, 35, stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. Det er dog en betingelse, at følgende tinglyses på ejendommen: Ophører brugen af vindmøller på ejendommen, skal de tillige med fundamenter ned til 1 meters dybde fjernes senest 1 år efter at driften er ophørt. Arealerne skal retableres til jordbrugsmæssig drift. Dette skal ske uden udgift for det offentlige. Hvis fjernelse og retablering ikke er sket senest 1 år efter at driften er ophørt, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning. Det er en forudsætning, at der ikke dispenseres fra lokalplanens 3, 7, 8, 10, 11 og 12. B3

18 Bestemmelser 3 Anvendelse 3.1 Lokalplanområdet kan anvendes til to vindmøller med tilhørende adgangsveje og arbejdsarealer. Arealer der ikke tages i anvendelse til vindmøller med tilhørende adgangsveje og arbejdsarealer forudsættes fortsat anvendt til jordbrugsformål. 3.2 Arealet må ikke tages i anvendelse til bolig-, institutions-, sommerhus-, kolonihave- eller rekreativt formål. 4 Udstykning 4.1 Parceller med vindmøller må højst udstykkes med et areal svarende til vindmøllens vingediameter + 5 meter. 5 Veje 5.1 Der udlægges areal til adgangsveje inden for de arealer, som er vist på kortbilag 2. Der ud over må der ikke anlægges veje til vindmøller i lokalplanområdet. 5.2 Vejarealer udlægges med bredder på max. 5 meter. Veje skal følge det naturlige terræn og må kun anlægges som kørefaste grusveje. Arbejdsarealer udlægges med højst 20x40 meter. 6 Terrænregulering 6.1 Terrænet må kun reguleres med +/- 1 meter i forhold til eksisterende terræn. 6.2 Terrænregulering må kun foretages i vindmøllens opstillingsfelt og må ikke udføres med en hældning stejlere end 1:2. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Vindmøller må kun placeres i følgende punkter, som i to koordinatsystemer har følgende koordinater: UTM zone 32: øst nord UTM zone 32 Euref89: øst nord , ,8 B4

19 Bestemmelser Placeringer er angivet på kortbilag 2. Placeringerne er fastlagt ud fra, at vindmøller ikke må opstilles nærmere beboelse end 4 gange møllernes totalhøjde. Afstanden beregnes fra opstillingskoordinat til nærmeste hjørne af beboelsesbygning. 7.2 Vindmøllers totalhøjde (højde fra naturligt terræn til øverste vingespids) må højst være 118 meter. 8 Bebyggelsens udseende 8.1 Vindmøller i lokalplanområdet skal have et ens udseende og have samme omdrejningshastighed. 8.2 Vindmøller må kun opføres med lukket, konisk rørtårn og 3 vinger. Omdrejningsretning skal være med uret set med ryggen mod vinden. 8.3 Forskellen mellem vindmøllers vingediameter og navhøjde må ikke være større end 10 % i forhold til navhøjde. 8.4 Vindmøller skal have en hvid eller lys grå farve. Vinger og tårn må maksimalt have et glanstal på Højst ½ meter af vindmøllers fundamenter må være synligt over terræn. 9 Skiltning og belysning 9.1 Der må ikke opsættes reklameskilte på eller ved vindmøller. 9.2 Vindmøller med en totalhøjde på 100 meter og derover skal af hensyn til flytrafikken afmærkes med rød lavintensiv belysning på 10 candela døgnet rundt, hvilket er et absolut minimum. For at opnå 360 graders dækning skal der opsættes to lamper på hver mølle. Lyset skal være afskærmet under vandret af hensyn til omkringboende 10 Hegn, oplag m.m Der må ikke etableres hegn ud over trådhegn til jordbrugsmæssige formål i området Der må ikke etableres oplag i området. 11 Tekniske anlæg 11.1 Ledninger i området må kun fremføres som jordledninger. B5

20 Bestemmelser 12 Betingelser for ibrugtagen 12.1 Nye vindmøller må ikke tages i brug, før: - Adgangsveje er etableret, jævnfør 5. - Det er dokumenteret at vindmøllers kildestøj ikke overstiger 105,0 db(a) ved en vindhastighed på 8,0 m/s og 103,6 db(a) ved en vindhastighed på 6,0 m/s, jævnfør Bekendtgørelse nr af 14. dec om støj fra vindmøller. - Det er dokumenteret ved beregning af reel skygge, at vindmøller ikke påfører nogen beboelsesbygning mere end 10 timers skyggepåvirkning årligt. 13 Ophør af private servitutter 13.1 Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 14 Lokalplanens retsvirkninger 14.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning, 18, kun ændre anvendelse i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg der er indeholdt i planen Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Større fravigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., med mindre byrådet skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (lov om planlægning, 19 og 20). B6

21 Bestemmelser VEDTAGELSE Forslag til lokalplan nr. 304 er vedtaget til offentlig fremlæggelse af Viborg Byråd, den 1. maj B7

22 Bestemmelser B9 B8

23

24 Planens område Plan og Udvikling Rødevej 3 DK-8800 Viborg Tlf:

Lokalplan nr. 301. For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg

Lokalplan nr. 301. For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen er

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 116. Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst.

Lokalplan nr. 116. Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst. Lokalplan nr. 116 er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. Lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Vindmøller ved Krashave Indsigelsesfrist XX. xxxx 2012 XXXX 2012 OFFENTLIG HØRING TIL XX. xxxx 2012 Indsigelser og ændringsforslag Forslagene til kommuneplantillæg

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 24-001 FORSLAG VINDMØLLER VED MARSVINSLUND. Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015.

LOKALPLAN 24-001 FORSLAG VINDMØLLER VED MARSVINSLUND. Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015. LOKALPLAN 24-001 VINDMØLLER VED MARSVINSLUND FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 3 3.

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDLANGE LAND KOMMUNE

SYDLANGE LAND KOMMUNE SYDLANGE LAND KOMMUNE Lokalpian 3.06 For vindmølle Oureve i 11 Hvad er en lokalpian? Ifølge lov om planlægning har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokaiplan, før der gennemføres større udstykninger

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplan nr. 457. Parkeringsplads ved Mønsted Kalkgruber. Forslag

Lokalplan nr. 457. Parkeringsplads ved Mønsted Kalkgruber. Forslag Lokalplan nr. 457 Parkeringsplads ved Mønsted Kalkgruber Forslag Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 93, 7800 Skive, matrikel nr. 7t, Vester Børsting By som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by LOKALPLAN NR. 41 Fanø Kommune Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by Oktober 1989 2 Lokalplan 41 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL YDERLIG STORMFLODSSIKRING AF SØNDERHO

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 458. Solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum. Forslag

Lokalplan nr. 458. Solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum. Forslag Lokalplan nr. 458 Solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum Forslag Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan 245. Lokalplan for et vindmølleområde på Endelave TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 245. Lokalplan for et vindmølleområde på Endelave TEKNISK FORVALTNING Lokalplan 245 Lokalplan for et vindmølleområde på Endelave TEKNISK FORVALTNING Juni 2007 Lokalplan 245 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen 4 Området i dag 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Lokalplantillæg 55.2 Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Indholdsfortegnelse 1 Broager kommune Lokalplantillæg 55.2 Område til servicebygninger og svømmebad Indledning Hvad er en lokalplan...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lokalplan nr. 160 Indholdsfortegnelse: Redegørelse. Beskrivelse af eksisterende og planlagte arealanvendelse. Side 1 Areal, placering... A 2 Baggrund og formål med planen... A 3 Kort beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 47. Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup

Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 47. Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. 3 7 Forbud mod opstilling af vindmøller i Allerup HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms

Læs mere

Lokalplan nr. 414 B. Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum. Forslag

Lokalplan nr. 414 B. Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum. Forslag Lokalplan nr. 414 B Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum Forslag Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Retningslinje 4 Vindmøller. Vindmøller ved Gørup

Retningslinje 4 Vindmøller. Vindmøller ved Gørup Retningslinje 4 Vindmøller Vindmøller ved Gørup 65 4. Vindmøller 66 Retningslinjer Store vindmøller med totalhøjde på mindst 25 meter og under 150 meter 1. Store vindmøller kan kun opstilles i de udpegede

Læs mere

Lokalplan nr. 404. Vindmølleområde ved Birkesøvej nord for Gammelstrup

Lokalplan nr. 404. Vindmølleområde ved Birkesøvej nord for Gammelstrup Lokalplan nr. 404 Vindmølleområde ved Birkesøvej nord for Gammelstrup Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

Landzonelokalplan nr. 62. For Opholdssted ved Vellev

Landzonelokalplan nr. 62. For Opholdssted ved Vellev Landzonelokalplan nr. 62 For Opholdssted ved Vellev marts 2006 Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument som giver mulighed for at foretage større fysiske ændringer

Læs mere

Lokalplan nr. 414 A. Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum. Forslag

Lokalplan nr. 414 A. Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum. Forslag Lokalplan nr. 414 A Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum Forslag Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

9.15.T3. Forslag til kommuneplantillæg nr. 12. til Syddjurs Kommuneplan 2009 Vindmøller ved Skaføgård Gods

9.15.T3. Forslag til kommuneplantillæg nr. 12. til Syddjurs Kommuneplan 2009 Vindmøller ved Skaføgård Gods 9.15.T3 Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 til Syddjurs Kommuneplan 2009 Vindmøller ved Skaføgård Gods HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Udviklingsafdelingens

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Et erhvervs-område ved Balling

Et erhvervs-område ved Balling 256 Et erhvervs-område ved Balling Indholdsfortegnelse Planloven 1 Planloven - side 2 2 Planloven - side 3 3 Redegørelse 4 Indledning 5 Lokalplanens område 6 Lokalplanens formål og indhold 7 Tekniske Forhold

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Vindmølleområde mellem Roager og Høm

Vindmølleområde mellem Roager og Høm Forslag til lokalplan nr. 37-030-0001 Roager Landområde Vindmølleområde mellem Roager og Høm Forslag af 7. juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej

Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej Lokalplan 03-010-0006 Gl. Gjesing Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej marts 2013 LL Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 607. P-huset ved Rosenørnsgade. Randers Kommune. Lokalplanforslag 607

Forslag til LOKALPLAN 607. P-huset ved Rosenørnsgade. Randers Kommune. Lokalplanforslag 607 Forslag til LOKALPLAN 607 P-huset ved Rosenørnsgade Randers Kommune INDHOLD Høringsperiode minimum 8 uger fra offentliggørelsen af lokalplanen. Vejledning om lokalplanen Lokalplanens retsvirkninger herfra

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører)

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) Lokalplan nr. 34 For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) LOKALPLANEN OMFATTER: a) Redegørelse for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. b) Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 01-012 VINDMØLLER NORD-VEST FOR NYRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1996 Vejledning En lokalplan fastlæggerbestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej LOKALPLAN NR. 11-577 for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2001 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet

Læs mere

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål v. Strandvejshotellet, Hals HALS KOMMUNE SEP. 2000 ν SKOVSGÅRDSVEJ STRANDVEJEN DEGNELODDEN SKOLESTIEN 2 6 3 3 0 2 4 14 16 1 4 33 35 26 2 1 3 18 5 7 7

Læs mere

LOKALPLAN 24-001. og Kommuneplantillæg nr. 19. Vindmøller, Saltum Kær Saltum

LOKALPLAN 24-001. og Kommuneplantillæg nr. 19. Vindmøller, Saltum Kær Saltum LOKALPLAN 24-001 og Kommuneplantillæg nr. 19 Vindmøller, Saltum Kær Saltum September 2007 Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen Ortofoto BlomInfo,

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 39. Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 39. Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole Gråsten Kommune Lokalplan nr. 39 Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole Vedtaget: 14.09.1993 Rinkenæs Mindeaard Lokalplan nv. 39 for et område til friskole ved GI Kirkevej i Rinkenæs Gråsten

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune Idéoplæg Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune INDHOLD INDLEDNING HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? MILJØPÅVIRKNINGER MYNDIGHEDSBEHAND- LING VE-LOVEN HØRINGSPERIODE OG

Læs mere

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG vforslag Lokalplan 2010-21 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar 2011 Indsigelser,

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere