Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialog ved udbud. - hvad er muligt?"

Transkript

1 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010

2

3 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter Juni 2010

4 UDBUDSRÅDET Oplag 500 stk. Udbudsrådet Nyropsgade København V Tlf.: Fax: On-line ISBN ISBN Layout og grafisk produktion Konkurrencestyrelsen Billedmateriale Istock Analysen er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. 2

5 VEJLEDNING OM GRÆNSER FOR DIALOG VED UDBUD Indhold Kapitel 1 Indledning og sammenfatning Dialog før udbuddet Dialog efter offentliggørelse af udbuddet, men før tilbudsfristens udløb Dialog efter tilbudsfristens udløb, men før kontrakten er indgået Dialog efter kontraktindgåelse 7 Kapitel 2 Hvad siger EU-reglerne om dialog? Rådgiverinhabilitet begrænser adgangen til teknisk dialog før udbuddet Forhandlingsforbuddet begrænser adgangen til dialog under og efter udbuddet 10 Kapitel 3 Dialog før udbuddet går i gang Hvornår kan myndighederne og virksomhederne have behov for dialog? Hvad er grænserne for dialog? Hvad må myndighederne og virksomhederne have dialog om? 15 Kapitel 4 Dialog efter offentliggørelse af udbuddet, men før tilbudsfristens udløb Hvornår kan myndighederne og virksomhederne have behov for dialog? Hvad er grænserne for dialog? Hvad må myndighederne og virksomhederne have dialog om? 25 Kapitel 5 Dialog efter tilbudsfristens udløb, men før kontrakten indgås Hvornår kan myndighederne og virksomhederne have behov for dialog? Hvad er grænserne for dialog? Hvad må myndighederne og virksomhederne have dialog om? 32 Kapitel 6 Dialog efter kontrakten er indgået Hvornår kan myndighederne og virksomhederne have behov for dialog? Hvad er grænserne for dialog? Hvad må myndighederne og virksomhederne have dialog om? 41 3

6 UDBUDSRÅDET 4

7 VEJLEDNING OM GRÆNSER FOR DIALOG VED UDBUD Kapitel 1 Indledning og sammenfatning Udbudsrådet traf den 26. november 2009 beslutning om at iværksætte udarbejdelsen af en vejledning om grænserne for det offentliges dialog med private virksomheder : Vejledningen vil på en konkret og operationel måde udstikke grænserne for forhandlingsforbuddet. Desuden vil den anvise, hvordan offentlige indkøbere og private leverandører skal agere for ikke at blive mødt med en indsigelse om inhabilitet, når der, forinden udbuddet iværksættes, har været inddraget private leverandører. Vejledningen vil med fordel både kunne anvendes af offentlige myndigheder og private leverandører. Nærværende vejledning behandler grænserne for den dialog, der må være mellem virksomhederne og de offentlige myndigheder før, under og efter et udbud. Vejledingen tager udgangspunkt i fire faser, jf. figur 1.1: Figur 1.1: Faser og mulighed for dialog før, under og efter et udbud Før udbud Efter offentliggørelse af udbud, men før tilbudsfristens udløb Efter tilbudsfristens udløb, men før kontraktindgåelse Efter kontraktindgåelse Bred adgang til dialog Snæver adgang til dialog Meget snæver adgang til dialog Bred adgang til dialog Inden for hver enkelt fase er myndighedernes og virksomhedernes behov for dialog med hinanden behandlet. Hver fase indeholder derudover en beskrivelse af rammerne for dialog samt en række eksempler, der på en operationel måde illustrerer, hvad det er tilladt at have dialog om. 5

8 UDBUDSRÅDET Formålet med vejledningen er gennem en juridisk beskrivelse og eksempler fra praksis, at fremlægge et værktøj, som myndighederne og virksomhederne kan anvende, når de skal vurdere, hvorvidt dialog i en konkret situation er tilladt. Endvidere er formålet med vejledningen, at fjerne en del af den usikkerhed, der hidtil har været, omkring hvornår dialog er tilladt. Håbet er at fremme dialogen mellem myndighederne og virksomhederne i udbudsprocessen, hvor det er tilladt. Grænserne for dialog før, under og efter et udbud er sammenfattende beskrevet nedenfor, og seks hovedkonklusioner er præsenteret i boks 1.1. Boks 1.1: Hovedkonklusionerne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder 1. En virksomhed, der har ydet en myndighed rådgivning før udbuddet, er ikke udelukket fra at afgive tilbud, medmindre dialogen har givet virksomheden en konkurrencefordel. 2. Den offentlige myndighed kan efter offentliggørelse af udbuddet supplere og præcisere indholdet af udbudsmaterialet. 3. En virksomhed kan efter afgivelse af tilbud supplere og præcisere indholdet af dets tilbud. 4. Efter afgivelsen af tilbud, er det ikke tilladt at forhandle om elementer i kontrakten, som er relevant for tilbudsprisen, eller som vedrører grundlæggende elementer. 5. Forhandling om elementer i kontrakten må under og efter udbuddet ikke resultere i en væsentlig ændring af kontrakten. 6. Dialogen skal under udbuddet ske på en objektiv og gennemsigtig måde. 1.1 DIALOG FØR UDBUDDET Den offentlige myndighed og virksomhederne har før udbuddet går i gang en bred adgang til at have dialog. Reglerne om teknisk dialog tillader således myndigheden at søge eller modtage rådgivning fra private virksomheder til brug for udarbejdelse af udbudsmaterialet. Der er i den sammenhæng ingen grænser for, hvad myndigheden må have dialog med virksomhederne om. Det forhold, at en virksomhed før udbuddet har haft dialog med myndigheden, udelukker ikke i sig selv virksomheden fra at deltage i selve udbuddet. Kun hvor 6

9 VEJLEDNING OM GRÆNSER FOR DIALOG VED UDBUD en virksomhed gennem dialog med myndigheden opnår en konkurrencefordel i forhold til andre interesserede virksomheder, vil virksomheden være udelukket fra at deltage i selve udbuddet. 1.2 DIALOG EFTER OFFENTLIGGØRELSE AF UDBUD- DET, MEN FØR TILBUDSFRISTENS UDLØB Efter offentliggørelse af udbuddet og indtil tilbudsfristens udløb er adgangen til dialog mere snæver end før udbuddet. Myndigheden må således kun have dialog med virksomhederne, såfremt det sker med henblik på at præcisere eller supplere indholdet af myndighedens krav. For at sikre, at dialogen sker inden for rammerne, og at dialogen ikke i øvrigt giver anledning til forskelsbehandling, skal dialogen foregå på en objektiv og gennemsigtig måde. Det er i den sammenhæng en betingelse, at alle interesserede virksomheder har adgang til de præciserende eller supplerende oplysninger. 1.3 DIALOG EFTER TILBUDSFRISTENS UDLØB, MEN FØR KONTRAKTEN ER INDGÅET Efter tilbudsfristens udløb og indtil myndigheden har valgt, hvilken virksomhed der skal have kontrakten, er der stor risiko for, at en virksomhed gennem dialog med myndigheden vil påvirke myndighedens valg af virksomhed. Adgangen til dialog i denne fase af udbuddet er derfor meget snæver. Myndigheden må kun have dialog med virksomhederne, når det sker med henblik på at få suppleret eller præciseret indholdet af virksomhedernes tilbud. Endvidere må myndigheden og virksomhederne ikke forhandle om elementer i kontrakten, som er relevant for tilbudsprisen, og som vedrører grundlæggende elementer. Efter myndigheden har valgt, hvilken virksomhed der skal have kontrakten, er adgangen til dialog dog mindre snæver. Myndigheden kan således have dialog med den valgte virksomhed om mindre ændringer i forhold til den valgte virksomheds tilbud og/eller udbudsmaterialet. 1.4 DIALOG EFTER KONTRAKTINDGÅELSE Efter kontrakten er indgået, er adgangen til dialog bred. Den offentlige myndighed må dog ikke forhandle med den valgte virksomhed om elementer i kontrakten, som resulterer i en væsentlig ændring af kontrakten. 7

10 UDBUDSRÅDET 8

11 VEJLEDNING OM GRÆNSER FOR DIALOG VED UDBUD Kapitel 2 Hvad siger EUreglerne om dialog? Det er ikke direkte reguleret i EU-retten, hvornår og i hvilket omfang en offentlig myndighed kan have dialog med private virksomheder, der eventuelt ønsker at afgive tilbud på en af myndigheden udbudt opgave. Det er dog klart, at en offentlig myndigheds adgang til dialog med en virksomhed ikke til enhver tid er fri. Myndigheden er blandt andet forpligtet til at overholde det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip. 1 Ligebehandlingsprincippet indebærer, at alle interesserede virksomheder skal have mulighed for at afgive tilbud på de samme vilkår og betingelser. Herved sikres en lige konkurrence mellem virksomhederne. Ligebehandlingsprincippet finder både anvendelse, inden den offentlige myndighed udbyder en opgave, under selve udbuddet (dvs. fra offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen til kontrakten indgås), og efter kontrakten er indgået. Myndigheden skal overholde ligebehandlingsprincippet, hvad enten den offentlige kontrakt er omfattet af udbudsdirektivets detaljerede procedureregler eller ej. Det betyder blandt andet, at myndigheden også er forpligtet til at overholde ligebehandlingsprincippet ved udbud af offentlige kontrakter efter tilbudslovens regler. 2.1 RÅDGIVERINHABILITET BEGRÆNSER ADGANGEN TIL TEKNISK DIALOG FØR UDBUDDET Før udbuddet indebærer ligebehandlingsprincippet særligt en begrænsning i den offentlige myndigheds adgang til at søge og modtage rådgivning såkaldt teknisk dialog. Ligebehandlingsprincippet indebærer, at hvor en virksomhed gennem dialog med myndigheden opnår en konkurrencefordel i forhold til andre interesserede virksomheder, vil virksomheden være udelukket fra at deltage i selve udbuddet som følge af rådgiverinhabilitet. Det forhold, at en virksomhed før udbuddet har haft 1 At offentlige myndigheder ved udbud er underlagt ligebehandlingsprincippet fremgår blandt andet af udbudsdirektivet artikel 2 og 2. betragtning til udbudsdirektivet (Direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter ) 9

12 UDBUDSRÅDET teknisk dialog med myndigheden udelukker imidlertid ikke i sig selv virksomheden fra at deltage i selve udbuddet. En virksomhed kan blandt andet opnå en konkurrencefordel ved at have fået en særlig indsigt i den udbudte opgave eller ved at have præget myndighedens valg af produkter eller udformning af udbudsmaterialet til gunst for virksomheden. 2.2 FORHANDLINGSFORBUDDET BEGRÆNSER AD- GANGEN TIL DIALOG UNDER OG EFTER UDBUD- DET Under og efter udbuddet begrænses adgangen til dialog særligt af det såkaldte forhandlingsforbud. Forhandlingsforbuddet følger af ligebehandlingsprincippet, og indebærer visse begrænsninger i, hvad myndighederne og virksomhederne må have dialog om. Det følger af forhandlingsforbuddet, at en myndighed kun må have dialog med virksomhederne, når det sker med henblik på at præcisere eller supplere indholdet af myndighedens krav eller virksomhedernes tilbud. Endvidere må der ikke forhandles om elementer i kontrakten, der vedrører grundlæggende elementer, samt elementer der er relevant for tilbudsprisen. Ligebehandlingsprincippet indebærer endvidere, at dialogen skal ske på en objektiv og gennemsigtig måde. 10

13 VEJLEDNING OM GRÆNSER FOR DIALOG VED UDBUD Kapitel 3 Dialog før udbuddet går i gang Før udbud Efter offentliggørelse af udbud, men før tilbudsfristens udløb Efter tilbudsfristens udløb, men før kontraktindgåelse Efter kontraktindgåelse Bred adgang til dialog Snæver adgang til dialog Meget snæver adgang til dialog Bred adgang til dialog 3.1 HVORNÅR KAN MYNDIGHEDERNE OG VIRKSOMHE- DERNE HAVE BEHOV FOR DIALOG? Inden en offentlig myndighed udbyder en opgave, kan myndigheden have behov for dialog med virksomhederne med henblik på udarbejdelse af udbudsmaterialet. Der kan fx være behov for at rette henvendelse til den virksomhed, som hidtil har haft kontrakt med myndigheden for at få faktiske oplysninger omkring den hidtil udførte opgave. Myndighedens behov for dialog kan også opstå, hvis myndigheden ikke besidder den fornødne faglige kompetence til selv at foretage en tilstrækkelig teknisk beskrivelse af opgaven og derfor har behov for viden fra virksomhederne herom. Myndigheden kan også have behov for, at en eller flere virksomheder udfører visse forberedende arbejder for myndigheden i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet. Det kan være udførelse af studier, forsøg, undersøgelser eller udvikling. Endvidere kan myndigheden have behov for dialog med en eller flere virksomheder for at skabe et overblik over, hvilke produkter, ydelser eller bygge- og anlægsarbejder der er på et bestemt marked. Det kan fx være for at få nye ideer til løsning af en bestemt opgave. En virksomhed kan fx ønske at rette henvendelse til en offentlig myndighed for at gøre myndigheden opmærksom på alternative opgaveløsninger. 11

14 UDBUDSRÅDET 3.2 HVAD ER GRÆNSERNE FOR DIALOG? Tilladt at have en teknisk dialog Før et udbud gennemføres, er det særligt myndighedens behov for at søge teknisk rådgivning hos virksomhederne i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet, der er relevant. Adgangen til at have en teknisk dialog er nævnt i indledningen til udbudsdirektivet: Inden de ordregivende myndigheder indleder en udbudsprocedure, kan de ved hjælp af en teknisk dialog søge eller modtage rådgivning, der kan benyttes til at udarbejde udbudsbetingelserne, dog forudsat at en sådan rådgivning ikke har til følge, at konkurrence forhindres. 2 Der er således ikke forbud mod, at en offentlig myndighed modtager rådgivning fra en virksomhed til brug for udarbejdelse af udbudsmaterialet. Tilsvarende medfører det forhold, at en virksomhed har ydet en offentlig myndighed rådgivning før udbuddet, ikke i sig selv, at virksomheden er udelukket fra at afgive tilbud på den udbudte opgave Dialogen må ikke føre til en konkurrencefordel Ligebehandlingsprincippet indebærer, at såfremt en virksomhed gennem dialog med myndigheden har opnået en konkurrencefordel i forhold til andre virksomheder, der ønsker at deltage i udbuddet, vil virksomheden være inhabil, og derved udelukket fra at deltage i udbuddet. En privat virksomhed, som yder rådgivning til den offentlige myndighed før udbuddet, kan blandt andet opnå en konkurrencefordel ved som rådgiver at præge myndighedens valg af produkter og udformning af udbudsmaterialet til gunst for virksomheden. Virksomheden kan også opnå en konkurrencefordel ved gennem samarbejde med myndigheden at have fået en viden om faktiske forhold (fx produkternes egenskaber eller sammensætning) eller om myndigheden (fx synspunkter og overvejelser), som andre virksomheder ikke er i besiddelse af. Konkurrencefordelen kan opstå, hvor virksomheden har ydet myndigheden egentlig rådgivning omkring udarbejdelse af udbudsmaterialet (fx fastlæggelse af de tekniske krav eller tildelingskriterierne), eller hvor virksomheden har foretage forberedende arbejde (fx undersøgelser og forsøg) for myndigheden til brug for udarbejdelse af udbudsmaterialet betragtning til udbudsdirektivet. 12

15 VEJLEDNING OM GRÆNSER FOR DIALOG VED UDBUD Ved vurdering af om en virksomhed, som har ydet den offentlige myndighed rådgivning, har opnået en konkurrencefordel, er det ikke afgørende, om rådgivningen er delt mellem flere virksomheder. Det er derimod afgørende, hvilken rolle den enkelte rådgivende virksomhed rent faktisk har haft i forbindelse med rådgivningsopgaven. 3 Inhabilitet rammer en virksomhed som helhed, selv om det konkret er muligt at fastslå, at alene én af virksomhedens medarbejdere er inhabil Hvordan kan dialogen foregå Myndigheden bestemmer selv, hvordan den tekniske dialog med virksomhederne skal foregå, dvs. om dialogen skal være mundtlig/skriftlig, om myndigheden vil have dialog med en/enkelte/alle virksomheder og om dialogen skal ske enkeltvis/i plenum. Dialog med én eller enkelte bestemte virksomheder kan fx være en fordel på markeder, hvor de enkelte virksomheder tilbyder mere eller mindre de samme løsninger. Når myndigheden vælger kun at søge rådgivning hos én virksomhed med henblik på at fastlægge de tekniske specifikationer eller udformning af udbudsmaterialet, er der imidlertid en risiko for, at virksomheden påvirker myndighedens valg af produkter, ydelser eller bygge- og anlægsarbejder eller udformning af udbudsmaterialet i en retning, der er til gunst for virksomheden. I en sådan situation kan det være en fordel, at dialogen foregår skriftligt, så myndigheden bedre kan dokumentere, at virksomheden ikke har påvirket myndighedens valg af produkter eller udformning af udbudsmaterialet til gunst for virksomheden. Hvor myndigheden ønsker at få et bredere kendskab til de løsninger, som virksomhederne på markedet kan tilbyde, kan det være en fordel for myndigheden at rette henvendelse til en større kreds af virksomheder. Det kan fx ske ved, at myndigheden på dens hjemmeside indkalder interesserede virksomheder til et møde, hvor virksomhederne får mulighed for at præsentere mulige løsninger. Myndigheden kan også i fx en vejledende forhåndsmeddelelse opfordre alle interesserede virksomheder til at komme med kommentarer til en af myndigheden foreløbigt udarbejdet beskrivelse af den udbudte opgave. Herved sikrer myndigheden, at alle interesserede virksomheder har mulighed for at blive hørt om udbudsmaterialet, og at udbudsmaterialet ikke bliver skræddersyet til en enkelt rådgivende virksomheds løsninger. Myndigheden kan fx anmode virksomhederne om, at 3 4 Klagenævnet for Udbuds kendelse af 1. juli 1998, Arkitektfirmaet C.F. Møllers Tegnestue mod Vestsjællands Amt. Klagenævnet for Udbuds kendelse af 1. juli 1998, Arkitektfirmaet C.F. Møllers Tegnestue mod Vestsjællands Amt. 13

16 UDBUDSRÅDET kommentarerne sendes skriftligt til myndigheden eller gives mundtligt på et fælles møde, hvor alle interesserede virksomheder har mulighed for at deltage. På markeder, hvor der kun er få virksomheder, kan myndigheden overveje at rette henvendelse til brancheorganisationerne i stedet for virksomhederne. Derved har myndigheden sikkerhed for, at ingen af de få virksomheder på markedet risikerer at blive erklæret inhabil. Det er ikke nødvendigvis et krav, at myndigheden bruger oplysninger fra alle de virksomheder, som myndigheden har haft dialog med. Myndigheden skal dog være opmærksom på, at udbudsmaterialet ikke bliver skræddersyet til en virksomheds løsning, idet virksomheden i så fald vil være inhabil Myndigheden skal foretage vurderingen af, om en rådgivende virksomhed har opnået en konkurrencefordel Den offentlige myndighed må ikke alene af den grund, at en virksomhed har ydet myndigheden teknisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet, udelukke virksomheden fra at byde på opgaven. 5 Det vil være i strid med ligebehandlingsprincippet. Myndigheden skal derimod altid foretage en konkret vurdering af, om den virksomhed, der har ydet den offentlig myndighed teknisk rådgivning, har opnået en konkurrencefordel, som gør, at virksomheden må udelukkes fra udbuddet. Myndighedens vurdering af om en virksomhed har opnået en konkurrencefordel beror på et skøn, hvor alle relevante elementer skal tages i betragtning. Der er i den sammenhæng tillagt myndigheden en betydelig skønsmargin ved vurdering heraf. 6 Det er myndigheden, som skal bevise, at den rådgivende virksomhed ikke har opnået en konkurrencefordel. 7 Hvor myndigheden vurderer, at den rådgivende virksomhed ved den tekniske dialog har opnået en konkurrencefordel, og derfor udelukker virksomheden fra at deltage i udbuddet, er det omvendt virksomheden som skal bevise, at den ikke er inhabil EU-domstolens dom af 3. marts 2005 i de forenede sager C-21/03 og C-34/03, Fabricom, og Klagenævnet for Udbuds kendelse af 2. maj 2006, Danske Arkitektvirksomheder mod Albertslund Boligselskab og Vridsløselille Andelsboligforening. Klagenævnet for Udbuds kendelse af 13. juni 1996, Foreningen af Rådgivende Ingeniører mod Roskilde Kommune, og kendelse af 2. maj 2006, Danske Arkitektvirksomheder mod Albertslund Boligselskab og Vridsløselille Andelsboligforening. Klagenævnet for Udbud af 24. marts 2010, Almenbo a.m.b.a. mod Den selvejende almene boligorganisation Boligorganisationen Nygårdsparken. EU-domstolens dom af 3. marts 2005 i de forenede sager C-21/03 og C-34/03, Fabricom. 14

17 VEJLEDNING OM GRÆNSER FOR DIALOG VED UDBUD Myndigheden bærer ansvaret, såfremt en virksomhed, der har ydet myndigheden rådgivning, og som har deltaget i udbuddet, efterfølgende bliver erklæret for inhabil. 3.3 HVAD MÅ MYNDIGHEDERNE OG VIRKSOMHE- DERNE HAVE DIALOG OM? Frembringelse af faktiske oplysninger En offentlig myndighed kan rette henvendelse til den virksomhed, som hidtil har haft kontrakt med myndigheden, med henblik på at tilvejebringe fornødne faktiske oplysninger til brug for udarbejdelse af udbudsmaterialet. 9 Det kan fx være oplysninger om, hvor meget virksomheden har omsat for inden for specifikke varegrupper. Virksomheden vil ved afgivelse af sådanne faktiske oplysninger ikke blive inhabil. Den virksomhed, som myndigheden hidtil har haft kontrakt med, er ikke udbudsretligt forpligtet til at udlevere oplysninger om faktiske forhold til myndigheden. Virksomheden skal dog være opmærksom på, at den gennem dens hidtidige samarbejde med myndigheden kan have opnået en særlig viden om den udbudte opgave, som giver virksomheden en fordel i forhold til andre interesserede virksomheder i forbindelse med afgivelse af tilbud. Dette gælder ikke mindst, hvor myndigheden ønsker at udbyde en opgave, som svarer til den opgave, som virksomheden aktuelt udfører for myndigheden. For ikke at være udelukket fra at deltage i udbuddet bør virksomheden derfor tilvejebringe de af myndigheden efterspurgte oplysninger, såfremt de må anses for relevante for den udbudte opgave. Det må dog antages, at virksomheden har ret til at tilbageholde fortrolige oplysninger, fx tekniske hemmeligheder og forretningshemmeligheder. 10 Tilsvarende skal myndigheden frembringe nødvendige faktiske oplysninger om den udbudte opgave fra den virksomhed, der aktuelt udfører opgaven og sikre, at oplysningerne gøres tilgængelige for alle interesserede virksomheder, så den virksomhed, der aktuelt udfører opgaven, ikke udelukkes. I modsat fald vil det være en overtrædelse af ligebehandlingsprincippet. 9 Klagenævnet for Udbuds kendelse af 17. marts 1998, Konkurrencestyrelsen mod Tårnby Kommune. 10 Hvorvidt en oplysning kan karakteriseres som fortrolig må afgøres efter reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven. 15

18 UDBUDSRÅDET Eksempel 3.1: Tidligere leverandør har viden om den udbudte opgave, som ikke er tilgængeligt for alle En offentlig myndighed udbyder en tjenesteydelsesaftale vedrørende tømning af spildevandstanke. Det fremgår af udbudsmaterialet, at virksomhederne både skal afgive tilbud på ordinære tømninger (dvs. tømninger efter en forud fastlagt plan) og ekstraordinære tømninger (dvs. tømninger efter særlig bestilling). Det forventede antal af ekstraordinære tømninger fremgår ikke af udbudsmaterialet. Kun den virksomhed, som myndigheden hidtil har haft kontrakt med om udførelse af den udbudte opgave, har en viden om antallet af ekstraordinære tømninger. Idet antallet af ekstraordinære tømninger er relevant for virksomhedernes afgivelse af tilbud, har virksomheden en konkurrencefordel i forhold til andre virksomheder. Virksomheden er derved inhabil og udelukket fra at deltage i udbuddet. Note: Klagenævnet for Udbuds kendelse af 27. september 2000, Svend B. Thomsen A/S mod Blåvandshuk Kommune. Se også Klagenævnet for Udbuds kendelse af 4. juni 2009, Eurest A/S mod Copenhagen Business School der vedrører den situation, hvor myndigheden ikke har oplyst om de medarbejdere, som skal overdrages i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven Undersøgelse af markedet En offentlig myndighed kan rette henvendelse til en eller flere virksomheder for at undersøge, hvilke produkter, ydelser eller bygge- og anlægsarbejder der er på et bestemt marked. Dette kan fx være for at undersøge, om der findes alternative løsninger til den opgave, som myndigheden ønsker at udbyde. Tilsvarende kan en virksomhed rette henvendelse til en myndighed for at gøre myndigheden opmærksom på nye eller alternative produkter, ydelser eller bygge- og anlægsarbejder Fastlæggelse af tekniske krav og udformning af udbudsmaterialet En virksomhed, som yder myndigheden rådgivning omkring udarbejdelse af udbudsmaterialet, kan være inhabil og derved udelukket fra at deltage i udbuddet. Det gælder, hvor virksomheden har påvirket myndighedens valg af produkter, ydelser eller bygge- og anlægsarbejder eller udformning af udbudsmaterialet i en retning, der er til gunst for virksomheden. Virksomheden vil i en sådan situation være inhabil, uanset om virksomheden har haft til hensigt at påvirke myndigheden eller ej. Eksempel 3.2: Rådgivning om den udbudte opgave er ikke sket til gunst for virksomheden En offentlig myndighed overvejer at udbyde distribution af medicin til de enkelte hospitaler. Den offentlige myndighed går i dialog med en virksomhed omkring opgavens ind- 16

19 VEJLEDNING OM GRÆNSER FOR DIALOG VED UDBUD hold. Den rådgivende virksomhed anbefaler myndigheden, at opgaven skal vedrøre distribution af varer fra ca. 70 nærmere angivne mindre virksomheder. Endvidere anbefaler den rådgivende virksomhed, at udbudsmaterialet indeholder en tilbudsliste med en oversigt over de 70 virksomheder og stikprøve på de varer, der skal distribueres. Udbudsmaterialet er imidlertid ikke udformet i et egentligt samarbejde med den rådgivende virksomhed. Endvidere er virksomhedens påvirkning af myndighedens valg af produkter og udformning af udbudsmaterialet ikke sket til gunst for virksomheden. Den rådgivende virksomhed er i en sådan situation ikke inhabil og kan derfor ikke udelukkes fra at deltage i udbuddet. Note: Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. januar 1997, Det Danske Handelskammer mod Rigshospitalet. Eksempel 3.3: Rådgivning om den udbudte opgave er sket til gunst for virksomheden En offentlig myndighed overvejer at udbyde en kontrakt om levering af inventar til en bygning. Myndigheden kontakter en virksomhed, som myndigheden samarbejder med om udformningen af udbudsmaterialet. Virksomheden udarbejder blandt andet en inventarfortegnelse. Denne inventarbeskrivelse svarer helt overvejende til de produkter, som den rådgivende virksomhed forhandler. Virksomhedens påvirkning af den offentlige myndigheds valg af produkter og udformning af udbudsmateriale er sket til gunst for virksomheden. Virksomheden er i en sådan situation inhabil og er derved udelukket fra at deltage i udbuddet. Note: Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23. august 1995, B4 ApS mod Holbæk Kommune. En rådgivende virksomhed vil også være inhabil, hvor virksomheden gennem dens rådgivning af myndigheden omkring udarbejdelse af udbudsmaterialet, har fået en særlig viden om den udbudte opgave, som giver virksomheden en konkurrencefordel Udførelse af forberedende arbejde En virksomhed, som før udbuddet laver forberedende arbejde for myndigheden til brug for udarbejdelse af udbudsmaterialet, kan være udelukket fra efterfølgende at deltage i udbuddet, såfremt virksomheden gennem samarbejdet med myndigheden har opnået en konkurrencefordel. Virksomheden kan fx have opnået en særlig viden om den udbudte opgave, som gør, at virksomheden hurtigere eller billigere end andre virksomheder kan udarbejde et tilbud. Ved vurdering af, om virksomheden har fået en særlig viden, kan blandt andet lægges vægt på omfanget af det forberedende arbejde, om det forberedende arbejde kan sidestilles med et færdigt projekt, og om resultatet af det forberedende arbejde er gjort tilgængeligt for alle interesserede virksomheder. 17

20 UDBUDSRÅDET Eksempel 3.4: Økonomisk fordel, hvor det forberedende arbejde udgør et færdigt projekt En offentlig myndighed udbyder en projekteringsopgave vedrørende genopretning af en å. Det fremgår af udbudsmaterialet, at projekteringsarbejdet blandt andet omfatter en række målinger og beregninger af vandhastigheden i åen. Forud for udbuddet har myndigheden fået en virksomhed til at udarbejde et skitseprojekt, som myndigheden har anvendt i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet. Til brug for udarbejdelse af skitseprojektet har virksomheden foretaget de samme målinger og beregninger, som er en del af den udbudte opgave. Værdien af beregningerne svarer til 4 arbejdsdage. Den rådgivende virksomhed opnår herved en økonomisk fordel i forhold til andre virksomheder i forbindelse med udarbejdelse af tilbuddene. Virksomheden er i en sådan situation inhabil, og myndigheden må udelukke virksomheden fra at deltage i udbuddet. Note: Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23. august 2006, Hedeselskabet Miljø og Energi A/S mod Sønderjyllands Amt. Se også Klagenævnet for Udbuds kendelse af 1. juli 1998, Arkitektfirmaet C.F. Møllers Tegnestue mod Vestsjællands Amt, der vedrører en situation, hvor det forberedende arbejde ikke kan sidestilles med et færdigt projekt. Eksempel 3.5: Tidsmæssig fordel, hvor det forberedende arbejde har været omfattende En offentlig myndighed udbyder en totalentreprise vedrørende samtlige arbejder i forbindelse med opførelse af en ny skole, samt ombygning og salg af en gammel skole. Myndigheden får forud for udbuddet en virksomhed til at udarbejde en udviklingsrapport, der indeholder skitseforslag for den nye skole, samt skitseforslag for ombygning og plan for realisering af den gamle skole. Udviklingsrapporten danner baggrund for myndighedens udarbejdelse af udbudsmaterialet og er vedlagt udbudsmaterialet. I forbindelse med udarbejdelse af udviklingsrapporten har virksomheden blandt andet undersøgt kommuneplanen, tinglyste byrder, jordbundsforhold, forurening m.m. Virksomheden har således foretaget et omfattende arbejde forud for udbuddet. Gennem det omfattende arbejde har virksomheden opnået en viden om den udbudte opgave, som gør, at virksomheden på kortere tid end andre virksomheder kan sætte sig ind i udbudsbetingelserne og udarbejde et gennemarbejdet tilbud. Idet fristen for afgivelse af tilbud er relativt kort sammenlignet med den udbudte opgaves kompleksitet, opnår den rådgivende virksomhed en tidsmæssig fordel i forbindelse med afgivelse af tilbud. Virksomheden er derfor inhabil og skal udelukkes fra at deltage i udbuddet. Note: Klagenævnet for Udbuds kendelse af 13. januar 2004, E. Pihl og Søn A/S mod Hadsund Kommune. Se også Klagenævnet for Udbuds kendelse af 2. maj 2006, Danske Arkitektvirksomheder mod Albertslund Boligselskab og Vridsløselille Andelsboligforening. 18

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Workshop om rammerne for for dialog med markedet

Workshop om rammerne for for dialog med markedet Side 1 14. oktober 2010 Workshop om rammerne for for dialog med markedet v/advokat Kurt Bardeleben Side 2 14. oktober 2010 Rammerne for dialog før, under og efter et udbud Fokus: Forudgående dialog (teknisk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh, Vibeke Steenberg, Kent Petersen) 6. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Katja Høegh, Vibeke Steenberg, Kent Petersen) 6. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021423 (Katja Høegh, Vibeke Steenberg, Kent Petersen) 6. april 2010 K E N D E L S E Triona AB (advokat Stig Evers Kalsmose-Hjelmborg, København) mod Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009 K E N D E L S E CLS Communication A/S (selv) mod Miljøstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb OPP Offentligt-Privat Partnerskab Udbudsproces og tidsplan Udbud & Indkøb 1. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Rammebetingelserne for udbud af OPP-projekter... 3 2. Generelt om offentligt udbud og begrænset

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

Udbud efter forhandling

Udbud efter forhandling Udbud efter forhandling Med og uden udbudsbekendtgørelse v/ partner, advokat Tom Holsøe Den juridiske ramme Hvad er forhandling? "Rådet og Kommissionen erklærer, at fremgangsmåderne med offentligt eller

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005462 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006 K E N D E L S E Hedeselskabet Miljø og Energi A/S (advokat Lone Møller, Århus mod Sønderjyllands

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Indkøbsjura 7. Bender von Haller Dragsted. København, den 14. og 15. september Peter Dann Jørgensen.

Indkøbsjura 7. Bender von Haller Dragsted. København, den 14. og 15. september Peter Dann Jørgensen. Indkøbsjura 7 Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 14. og 15. september 2010 www.bvhd.dk Program dag 2 9.30 10.15 Kommunikation før, under udbuddet og i tilbudsfasen 2 Grundlæggende

Læs mere

Udbud med forhandling

Udbud med forhandling Udbud med forhandling Muligheder og rammer Svend Bjerregaard, advokat (L), associeret partner, Holst, Advokater Anvendelsesområde 2 Udbud med forhandling kan anvendes i følgende tilfælde: 1. Ved bygge-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver

Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver November 2012 Anbefalinger vedrørende revisionen af EU s udbudsdirektiver EU-Kommissionen fremlagde i december 2011 forslag til revision af EU s udbudsdirektiv, forsyningsvirksomhedsdirektivet og direktivet

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 15. juni 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol U D B U D S B R E V for Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 3 UDBUDSMATERIALETS BESTANDDELE... 3 4 UDBUDSFORM

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Dynamiske indkøbssystemer

Dynamiske indkøbssystemer Dynamiske indkøbssystemer Syddansk Universitet: Konference om digitalisering af offentlige indkøb 1 Anders Nørgaard Jensen Partner, Advokat 20 15 02 17 anj@publicure.dk 2 Kendetegn En slags åben rammeaftale

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 17 Bilag 6 Udbudsretlige problemstillinger 23, oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Sammenfatning

Læs mere

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf.

Læs mere

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift BETINGELSER For begrænset udbud af Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Den ordregivende myndighed under denne udbudsforretning er Miljøstyrelsen Koncern Indkøb

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene Kort resumé Offentligt EU-udbud af levering af automater for kaffe m.m. og ingredienser til automaterne med et underkriterium

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

FLEKSIBLE UDBUDSFORMER

FLEKSIBLE UDBUDSFORMER 1 Senior jurist Klaus Iversen, COWI A/S 1 De fleksible udbudsformer Konkurrencepræget dialog Udbud med forhandling Innovationspartnerskaber Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 47 49 Udbudslovens 61-79

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 K E N D E L S E Murerfirmaet Bent Klausen ApS (advokat Peter Zacher Sørensen, Grenaa) mod

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 2 af 7 Indhold AGGERS.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret Odense 21. januar 2009 Program KLFU af 19. december 2008, UAB Baltic Orthoservice

Læs mere

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud.

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud. UDBUDSBETINGELSER Rammeaftale Offentligt udbud af brystproteser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM UDBUDDET 2 1.1. Indledning 2 1.2. Ordregivende myndighed: 2 1.3. Kontakt i forbindelse med udbuddet 2 2. UDBUDDETS

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

Inhabilitet i udbudsretten i relation til Plan C

Inhabilitet i udbudsretten i relation til Plan C Den 10. september 2010 Inhabilitet i udbudsretten i relation til Plan C I Plan C arbejdes der bl.a. med modeller for øget dialog i udbudsforretningen og der arbejdes med konkrete demonstrationsprojekter.

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens udbud af kontrakt om drift af sekretariat for byggeskadeforsikringsordningen. 7.

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens udbud af kontrakt om drift af sekretariat for byggeskadeforsikringsordningen. 7. Udbudsbetingelser for Energistyrelsens udbud af kontrakt om drift af sekretariat for byggeskadeforsikringsordningen 7. august 2014 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf. 33 92 67 00 Fax 33

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 K E N D E L S E Konsortiet Rindum Skole (advokat Jonas Valhøj Kleffel Nielsen, Randers)

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere