Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Projekttilskud, Natur og jordfordeling/krl Sagsnr.: Dato: 18. marts 2015 Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast til bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder Udkast til bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder har været i offentlig høring fra den 6. februar 2015 til den 27. februar Baggrund Bekendtgørelsen har været sendt i høring hos følgende: - Kommunernes Landsforening - Realkreditforeningen - Frie Bønder Levende Land - Danske Regioner - Finansministeriet - Justitsministeriet - Klima- Energi- og bygningsministeriet - Miljøministeriet - Skatteministeriet - Økonomi- og Indenrigsministeriet - Erhvervs- og Vækstministeriet - Ministeriet for by, bolig og landdistrikter - Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - Naturstyrelsen - Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) - Rigsrevisionen - Datatilsynet - Landdistriktsudvalget Følgende har givet bemærkninger: - Datatilsynet - Realkreditforeningen - Realkreditrådet - Energistyrelsen - Kommunernes Landsforening - Bæredygtig Landbrug - Landbrug og Fødevarer Side 1/11

2 Følgende har meddelt, at de ikke har bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet: - Økonomi- og Indenrigsministeriet - Erhvervs- og Vækstministeriet - Konkurrencerådet - Erhvervsstyrelsens herunder Team Effektiv Regulering (TER) - Rigsrevisionen, for så vidt angår bestemmelser om regnskab og revision i henhold til Rigsrevisorlovens 7 og 10. Høring af Landdistriktsudvalget I henhold til forordningsgrundlaget skal Landdistriktsudvalget høres om forslag til prioriteringskriterier i forbindelse med etablering af tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet Prioriteringskriterierne for denne tilskudsordning fremgår imidlertid ikke af bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder, men af Naturstyrelsens bekendtgørelse om kriterier m.v. for naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. Landdistriktsudvalget er blevet hørt om forslag til prioriteringskriterier for naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. Erhvervsstyrelsen, 3F og Landbrug & Fødevarer har givet bemærkninger. Disse er sendt til Naturstyrelsen med henblik på videre opfølgning i forhold til prioriteringskriterierene beskrevet i Naturstyrelsens bekendtgørelse. 2. Generelle bemærkninger Det følgende gennemgår bemærkninger af generel karakter. For en del af høringssvarene henvises til uddrag af Naturstyrelsens bemærkninger, da Naturstyrelsen har det faglige ansvar vedrørende ordningen, og der er fremsendt enslydende høringsvar til Naturstyrelsens kriteriebekendtgørelse og til NaturErhvervstyrelsens tilskudsbekendtgørelse. Datatilsynet Datatilsynet har fremsendt et standardmæssigt høringssvar. Datatilsynet understreger generelt, at behandling af personoplysninger skal ske under behørig iagttagelse af persondatalovens og sikkerhedsbekendtgørelsens regler. NaturErhvervstyrelsen sikrer, at persondatalovens og sikkerhedsbekendtgørelsens regler vil blive iagttaget i forbindelse med behandling af ansøgninger under tilskudsordningen til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. Realkreditforeningen Realkreditforeningen har fremsendt bemærkninger af grundlæggende karakter. Realkreditforeningen kommenterer på de to former for kompensation, som lodsejerne kan vælge imellem. Den ene - salg af jord inklusiv salg via jordfordeling giver ikke anledning til problemer, da panthaverne bliver hørt i forbindelse med salget. Den anden - 20-årig tilskud til fastholdelse giver derimod udfordringer. Kompensationen udbetales som et årligt tilskud i 20 år, men der tinglyses deklaration om lavbundsprojekt, og arealerne vil permanent være pålagt restriktioner. Dette betyder ifølge Realkreditforeningen, at arealerne må omsættes og værdisættes som naturarealer. Lavbundsprojekterne udløser efter Realkreditforeningens opfattelse et Side 2/11

3 behov for panthaveraccept. Realkreditinstitutterne vil kunne betinge sig betaling af et ekstraordinært afdrag, svarende til tilskuddet allerede ved indgåelse af aftalen om lavbundsprojekt. Realkreditrådet bakker op om Realkreditforeningens bemærkninger, og præciserer yderligere, at værdiforringelsen kan have et omfang, der kan medføre krav fra panthaverne om et større ekstraordinært afdrag eller eventuel hel indfrielse af lånet. Det er NaturErhvervstyrelsens opfattelse, at det er vigtigt, at lodsejerne og de projektansvarlige er opmærksomme på ovenstående forhold ved etablering af projekter på kulstofrige lavbundsjorder. Lodsejernes pantforhold er et mellemværende mellem lodsejer og panthaver. Det er lodsejerens ansvar at varetage panthavernes interesser. Energistyrelsen Energistyrelsen gør opmærksom på, at den forventede samlede reduktion på t CO2 ækvivalenter er beregnet ud fra en emissionsfaktor på ca. 13 ton CO2 ækvivalent/ha, og at der siden maj 2014 har foreligget oplysninger om, at man kan opnå ca. 41 ton CO2 ækvivalent/ha og 27 ton CO2 ækvivalent/ha fra henholdsvis omdriftsarealer og permanente græsarealer. Der henvises til Naturstyrelsens bemærkninger: Energistyrelsens oplysninger om emissionsreduktionsfaktorer på hhv. 41 og 27 ton CO2 ækvivalent/ha var kendte og indgik i aftalegrundlaget, da Energistyrelsen og Naturstyrelsen i efteråret 2014 aftalte, at Naturstyrelsen skulle iværksætte etableringen af en ordning til udtagning af lavbundsarealer. Der er store forskelle i de potentielle emissioner af drivhusgasser fra mulige projektarealer. Således kan der i de gunstigste situationer fra landbrugsjorder med mindst 12 % organisk kulstof i hhv. omdrift og permanente græsarealer opnås reduktioner på de nævnte op til hhv. 41 og 27 ton CO2-ækvivalent pr. ha årligt. Imidlertid vil man i forbindelse med den praktiske projektafgrænsning i marken kun i helt særlige tilfælde kunne kalkulere med de maksimale reduktioner i emissionerne, blandt andet på grund af nabohensyn og fordi der ved disse projekter ikke kan forventes en grundvandsstand på 0-25 cm under terræn i hele projektområdet, hvilket er forudsætningen for de høje emissionsreduktioner. Det skal således nævnes, at der fra omdriftsarealer og permanente græsarealer med en grundvandstand hævet til cm under terræn alene kan forventes reduktioner i emissionen på hhv. 32 og 18,6 ton CO2 ækvivalent/ha. Det skal endvidere nævnes, at den praktiske projektafgrænsning i reglen vil medføre en kombination af arealer. Ud over arealer i omdrift og permanente græsarealer vil projektarealerne således ofte også omfatte vedvarende græsarealer, markveje, hegn m.m. med og uden et højt indhold af kulstof i jorden. På denne baggrund forekommer en gennemsnitlig emissionsfaktor på ca. 13 t/ha efter Naturstyrelsens vurdering hensigtsmæssig. Opnås en højere drivhusgasemissionseffekt end 13 ton CO2 ækvivalent/ha som følge af en gunstig arealsammensætning, vil denne fremgå af de nationale emissionsopgørelser. Kommunernes Landsforening (KL) KL udtrykker forundring over, at Naturstyrelsen har en dobbeltrolle i forvaltningen af tilskudsordningen, at styrelsen i forhold til projekter i Natura 2000-områder har projektopgaven inden for det kommunale myndighedsområde, at Naturstyrelsen skal varetage disse større projekter indenfor det kommunale ansvarsområde, og at Naturstyrelsen til lavbundsindsatsen får mulighed for at anvende virkemidlet jordfor- Side 3/11

4 deling, når kommunerne ikke får adgang til dette virkemiddel i forhold til Natura 2000-indsatsen på private arealer. KL foreslår, at kommunerne bliver projektansvarlige for lavbundsprojekterne. Der henvises til Naturstyrelsens bemærkninger: Det er korrekt, at Naturstyrelsen har flere roller i tilskudsordningen vedr. naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. Derfor er arbejdet tilrettelagt med en skarp funktionsopdeling, således at de decentrale naturforvaltningsenheder har den udførende opgave og er ansvarlige for at identificere og tilrettelægge den konkrete projektindsats og søge om tilskud til konkrete projekter i NaturErhvervstyrelsen, og den centrale enhed i København er ansvarlig for bevillingen og for den faglige vurdering, prioritering og indstilling af projekter til tilsagn (eller afslag). Denne funktionsopdeling er også en forudsætning for, at der kan opnås LDP-medfinansiering. Funktionsopdelingen er også praktiseret og har fungeret godt i forbindelse med den statslige vådområdeindsats i KL forventer, at naturprojekter, herunder lavbundsprojekter, i og med tilknytning til Natura 2000-områder på private arealer projektvaretages af kommunerne. KL begrunder sin forventning med, at kommunerne har eneansvaret for implementeringen af Natura 2000-planerne på de private arealer. Det er korrekt, at miljømålsloven og naturbeskyttelsesloven forpligter kommunerne til at udmønte Natura 2000-planerne i konkrete handleplaner og at iværksætte de foranstaltninger, som fremgår af handleplanen til gennemførelse af Natura 2000-planen. Det er også korrekt, at den overordnede ansvarsfordeling mellem stat og kommuner i miljømålsloven er beskrevet således, at kommunerne skal udarbejde grundlaget for gennemførelsen af de statslige planer og varetager de direkte borgerrettede myndighedsopgaver. Det kan imidlertid ikke udledes af miljømålsloven, at kommunalbestyrelserne skulle have eneansvaret for implementeringen af Natura 2000-planerne på private arealer, således at det vil være i strid med miljømålsloven at henlægge projektvaretagelsen til staten. Miljømålsloven vedrører alene planlægningen og udstikker ikke retningslinjer for gennemførelsen af den konkrete arealindsats. Natura 2000-planlægningen ændrer ikke ved kompetencefordelingen mellem myndighederne i øvrigt og i henhold til naturbeskyttelseslovens 55 kan både kommuner og stat gennemføre naturforvaltningsprojekter. Desuden kan de tilskudsordninger, der er stillet til rådighed til gennemførelse af Natura 2000-planerne, anvendes af kommuner, lodsejere, rådgivere eller stat, og er ikke eksklusivt rettet mod kommunerne. Der er således taget aktivt stilling til, at flere parter kan gennemføre en indsats i Natura 2000-områder. Det er heller ikke i modstrid med Natura 2000-planlægningen at gennemføre projekter, som går videre end den konkrete Natura 2000-plan, hvis projekterne ikke er i modstrid med direktivforpligtelsen og Natura 2000-planens langsigtede målsætning. KL er forundret over, at virkemidlet jordfordeling stilles til rådighed i lavbundsindsatsen, når kommunerne længe har efterlyst dette virkemiddel i Natura 2000-indsatsen. Naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder minder meget om de vådområdeprojekter, som kommunerne hovedsageligt gennemfører, og har derfor fået de samme virkemidler, herunder muligheden for jordfordeling på samme vilkår som kommunerne har i vådområdeindsatsen. Side 4/11

5 KL kommenterer også, at staten igangsætter en projektindsats, mens der foregår høring over statslige Natura 2000-planer. Styrelsen bemærker hertil, at planlægningsprocesser ikke sætter al konkret naturforvaltning i stå. Det er på baggrund af høringen besluttet, at kommunerne også skal have mulighed for at søge om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. Kommunerne kan derfor udføre lavbundsprojekter efter samme retningslinjer som gælder for staten, jf. de fastsatte kriterier for lavbundsprojekter i kriteriebekendtgørelsen. Kommunerne varetager allerede ligesom staten projektopgaver vedr. vådområdeprojekter, som har mange lighedspunkter med lavbundsprojekterne. Det er dog fortsat staten (Naturstyrelsen), der har ansvaret for at sikre målopfyldelsen. Bæredygtigt Landbrug Bæredygtigt Landbrug (BL) ønsker ikke, at bekendtgørelsen udstedes. BL stiller spørgsmålstegn ved økonomien i tilskudsordningen og har en række faglige bemærkninger vedr. bl.a. effekten, fosforproblematikken, indvirkninger på omkringliggende landbrugsbedrifter, konsekvenser ved ophør af tilskudsordningen og projekternes forbedring af vandmiljøet. BL har herudover konkrete spørgsmål til bestemmelserne vedrørende tinglysning af servitut og klageadgang, som gennemgås i afsnittet konkrete bemærkninger. BL kommenterer indledningsvis på økonomien i tilskudsordningen. Den samlede bevilling er på 165 mio. kr. og ikke - som angivet af BL på 265 mio. kr. Medfinansieringen på 100 mio. kr. fra Landdistriktsprogrammet indgår i de 165 mio. kr. og betyder, at den nationale finansiering at tilskudsordningen udgør 65 mio. kr. Det betyder, at omkostningen pr. ton CO2 ækvivalent (i gennemsnit) ikke er 8000 kr., men 5000 kr. Der henvises til Naturstyrelsens bemærkninger: BL betvivler, at der kan opnås den forventede effekt og finder, at landmænd selv kan finde ud af at dyrke jorden uden tab af kulstof. Naturstyrelsen bemærker, at effekten er opgjort efter anerkendte internationale opgørelsesmetoder, som anvendes i forbindelse med forskning og udvikling og den løbende afrapportering af drivhusgasemissionen til FN-systemet. Det bemærkes videre, at ordningen som udgangspunkt er frivillig for lodsejerne. BL spørger om prisen pr. ton CO2 er høj eller lav og om der er billigere måder at reducere CO2 på. Naturstyrelsen bemærker, at i valget af virkemidlet er der bl.a. lagt klimaplanens beregninger til grund, og virkemidlet er valgt ud fra en helhedsbetragtning, herunder en omkostningseffektiv klima-, natur- og miljøindsats. BL spørger, hvor stort et areal, man forventer, vil blive omfattet af ordningen. Naturstyrelsen bemærker, at det er vurderingen, at der til og med 2017 vil blive gennemført lavbundsprojekter på ca ha og at man dermed vil nå målsætningen om en drivhusgasreduktion på ca tons CO2-ækvivalenter pr. år. BL spørger til miljøkonsekvenserne, når ordningen ophører. Side 5/11

6 Naturstyrelsen bemærker, at der ved gennemførelse af projekterne sker en tinglysning af den fremtidige tilstand af projektarealerne som lavbundsprojekter. Det betyder, at effekten af projekterne, herunder den reducerede udledning af drivhusgasser og næringsstoffer opretholdes permanent. BL spørger, hvad der er det politiske grundlag for, at formålet også er at forbedre vandmiljøet. Naturstyrelsen bemærker, at forbedring af vandmiljøet kan være en synergieffekt og hvis det er tilfældet, vil en kvælstofreduktion kunne bidrage til implementering af vandrammedirektivet. Det er ikke et krav eller en betingelse, at alle projekter bidrager til forbedring af vandmiljøet, men hvis en sådan synergieffekt er til stede, vil det have betydning i forhold til prioriteringen af projekterne. Det har indgået i regeringens aftale om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften mv. og lempelser af PSO, at tilskudsordningen til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder også skulle kunne bidrage til forbedring af vandmiljøet. BL spørger, om bekendtgørelsen er en plan og bør underlægges de regler, der gælder for planer på miljøområdet. Naturstyrelsen bemærker, at bekendtgørelsen ikke er en plan. Bekendtgørelsen indeholder faglige og økonomiske rammer for en tilskudsordning, der bygger på frivillighed. Landbrug & Fødevarer Landbrug og Fødevarer (L&F) spørger til muligheden for at opretholde den direkte støtte under grundbetaling. Hertil bemærker NaturErhvervstyrelsen, at arealerne kan blive omfattet af undtagelsesbestemmelsen i artikel 32 i det omfang arealerne efter Naturstyrelsens vurdering medvirker til implementering af Vandrammedirektivet eller Natura 2000-direktiverne. Dette vil normalt ske i forbindelse med projektrealisering. Lodsejerne skal selv i fællesskemaet hvert år angive om arealer er omfattet af artikel 32. Landbrug og Fødevarer (L&F) fremfører en række generelle bemærkninger, som L&F også har fremført overfor Naturstyrelsen. L&F finder, at det er en forudsætning, at projekterne gennemføres på helt frivillig basis og at lodsejere, der indgår i et projekt modtager en betaling, der fuldt ud kompenserer for de tab, de måtte opleve i forbindelse med projektet. I den forbindelse vil det være attraktivt for mange lodsejere, hvis der bliver mulighed for engangserstatning. L&F ønsker klare retningslinjer for, hvordan lodsejere kompenseres, hvis de oplever konsekvenser/tab, efter at et projekt er gennemført og beder om en klar præcisering af vejledingen til ordningen eller i lovgivningen i øvrigt, af hvem der har ansvaret for vandstanden i området. Endelig vurderer L&F, at det er afgørende, at der efter gennemførelse af projekterne er mulighed for at modtage plejetilskud. Der henvises til Naturstyrelsens bemærkninger: I den forbindelse understreges, at naturprojekterne som udgangspunkt skal gennemføres ved frivillige aftaler med berørte lodsejere. Projekter vedr. udtagning af kulstofrige lavbundsarealer kører efter samme model som vådområdeindsatsen og erfaringen herfra viser, at stort set alle projekter kan gennemføres helt frivilligt. Kun i ganske få projekter har dette ikke været tilfældet. Lodsejerne kan vælge at stille arealer til rådighed for projektet mod at blive kompenseret med et 20-årigt fastholdelsestilskud, eller at sælge projektarealer til staten (NaturErhvervstyrelsen) og erhverve arealer uden for projektområdet gennem en jordfordeling. Engangserstatning er ikke en mulighed under Landdistriktsprogrammet. Side 6/11

7 Med hensyn til evt. konsekvenser/tab efter at projektet er gennemført bemærkes, at et tilsagn om tilskud alene er en reservation af midler og ikke en tilladelse til at gennemføre et projekt. Konsekvenserne af et projekt for naboarealer og evt. afværgeforanstaltninger til imødegåelse af konsekvenser indgår som en vigtig del af forundersøgelsen. Det indebærer bl.a., at evt. konsekvenser i forhold til naboarealer indgår i projektudarbejdelsen. En vurdering af de konkrete konsekvenser af et projekt indgår også i myndighedsbehandlingen. Et evt. tab, der måtte opstå efter projektets gennemførelse, behandles efter den almindelige erstatningsret. Med hensyn til tilskud til pleje er der i forbindelse med fastsættelse af kriterier for prioritering af tilskud til pleje af græs- og naturarealer ikke givet særlig prioritet til lavbundsprojekter. Tilskud til pleje af arealerne vil kunne gives til arealer, der i øvrigt opfylder kriterierne for prioritering, jf. bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer. L&F har herudover en række bemærkninger i enkelte bestemmelser, som gennemgås i afsnittet konkrete bemærkninger. 3. Konkrete bemærkninger Det følgende gennemgår bemærkninger til de konkrete bestemmelser. Bemærkninger Opfølgning 1 Realkreditforeningen 1.1 Realkreditforeningen efterlyser en afklaring af, om en ny ejer kan indtræde i et 20-årigt tilsagn. 1.2 Realkreditforeningen efterlyser ligeledes en afklaring af placering af ansvar ved evt. misligholdelse af 20-årigt tilsagn, der overdrages. Side 7/11 Dette er muligt. Et tilsagn kan overdrages til en anden tilsagnshaver, der kan opfylde betingelserne for tilsagn. Et tilsagn skal overdrages på datoen for overdragelse af det økonomiske ansvar for arealet. Det er altid et mellemværende mellem den aktuelle tilsagnshaver og NaturErhvervstyrelsen. Se punkt Energistyrelsen 2.1 Ønsker præcisering af definition af organiske jorder NaturErhvervstyrelsen ændrer definitionen i bekendtgørelsen, så den er enslydende med definitionen i Naturstyrelsens bekendtgørelse, da betydningen er den samme. 3 Bæredygtigt Landbrug (BL) 3.1 BL har ønsket en begrundelse for hvert nummer i 11, stk. 3 vedrørende servitutbestemmelserne. Bestemmelserne skal sikre effekten af projektet og varetage hensyn til natur og miljø. Lodsejeren indgår frivilligt i projektet og kompenseres for rådighedsindskrænkningerne.

8 3.2 11, stk. 3, nr. 9 Aktiviteter, der kan medføre erosion, er ikke tilladt på den del af arealerne, der ligger nærmere end 5 meter fra åbne vandløb, søer over 100 m² og kystlinjer. BL spørger, hvad menes med aktiviteter? Afstanden (5 meter) regnes fra vandløbets eller søens øverste kant eller for så vidt angår kystlinjer fra årets normale højeste vandstandslinje. BL: Årets normale højeste vandstandslinje vil kunne svinge pga. af stigende nedbørsmængder og dårlig vedligeholdelse af vandløb , stk. 3, nr. 10 Kontrolmyndigheden skal have adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol. 11, stk. 3, nr. 11 Der skal være den adgang til projektområdet, der er nødvendig for at kunne opfylde betingelserne vedrørende vedligeholdelse af anlæg. BL: Hvorfor indeholder tinglysningen disse adgangsbestemmelser? , stk. 3, nr. 12 Den naturtype og tilstand, der dannes som følge af de tinglyste bestemmelser, er ikke omfattet af undtagelsesreglen (1- årsreglen) i Naturbeskyttelsesloven. BL: Bestemmelsen strider mod Naturbeskyttelsesloven. BL: Spørger til hjemmel til at tinglyse. 3.5 BL anmoder om en redegørelse for klageadgangen og hensigtsmæssigheden i den måde klageadgangen er konstrueret. Enhver fysisk udfoldelse der udføres på arealerne, som kan ødelægge plantedækket f.eks. kørsel med maskiner. Det præciseres i bekendtgørelsen, at aktiviteter ikke omfatter græsning. Årets normale højeste vandstandslinje gælder kun ved kyster. For vandløb og søer regnes afstanden fra kronekanten. Det er projektejer, der skal sikre, at investeringerne i projektet er opretholdt, og at der er mulighed for at kontrollere det. Projektejer har derfor brug for bestemmelserne. Det strider ikke imod loven, da det i 2 i bekendtgørelse nr af 20. november 2006 om beskyttede naturtyper er bestemt, at undtagelse kun finder anvendelse for aftaler, der gælder en nærmere angivet periode, og hvis andet ikke er aftalt. Da arealerne permanent skal henligge som naturareal, kan undtagelsen ikke anvendes. Der er tale om frivillige aftaler og lodsejeren tiltræder tinglysningen. Klageinstanserne er uafhængige. Hvis der er fejl eller/og kommet nye oplysninger, som kan ændre en afgørelse, så skal den genoptages på laveste niveau, og dermed indgives til NaturErhvervstyrelsen. Klageadgangen er tilstrækkelig og Fødevareministeriets Klagecenter foretager en fuld forvaltningsretlig prøvelse, og kan hjemvise i tilfælde hvor der kræves landbrugsfaglig kompetence. Side 8/11

9 4 Landbrug og Fødevarer Formålsbestemmelsen i tilskudsbekendtgørelsen og i kriteriebekendtgørelsen er ikke enslydende. L&F mener, der bør være overensstemmelse mellem formålene , stk. 1 Det er ønskeligt, at der også kan ydes kompensation til lodsejerne i form af engangskompensation , stk. 1, nr. 5 Projektansvarlige kan efter L&F s opfattelse udvides til også at omfatte andre end Naturstyrelsens lokale enheder , stk. 5 Det er uhensigtsmæssigt, at NaturErhvervstyrelsen kan give tilladelse til at igangsætte projekterne før tilsagn , stk. 2, nr. 2 Projekterne skal etableres ved at ændre afvandingen på arealerne. Der skal tages højde for påvirkning af naboarealer. Der er ikke en formålsbestemmelse i bekendtgørelsen, da formålet fremgår af Naturstyrelsens kriteriebekendtgørelse. 1 beskriver bekendtgørelsens anvendelsesområde. Der arbejdes på at fastlægge regler for engangskompensation. Det er ikke en mulighed i det nuværende Landdistriktsprogram. Imødekommes delvist. Kommunerne får mulighed for at søge om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. Kommunerne varetager allerede ligesom staten projektopgaver vedr. vådområdeprojekter, som har mange lighedspunkter med lavbundsprojekterne. Staten (Naturstyrelsen) har ansvaret for at sikre målopfyldelsen, og det er derfor nødvendigt, at den projektansvarlige foretager en opsøgende indsats i forhold til at finde projekter, der kan bidrage til målopfyldelsen. De projektansvarlige kan derfor være enten kommunerne eller de lokale enheder af Naturstyrelsen. Det er frivilligt for ansøger, om de ønsker at gøre brug af igangsætningstilladelse på egen regning og risiko. Det vil oftest være i forbindelse med opstartsmøder, undersøgelser og lignende. Konsekvenserne af et projekt for naboarealer og evt. afværgeforanstaltninger til imødegåelse af konsekvenser indgår som en vigtig del af forundersøgelsen. Det indebærer bl.a., at evt. konsekvenser i forhold til naboarealer indgår i projektudarbejdelsen. En vurdering af de konkrete konsekvenser af et projekt indgår også i myndighedsbehandlingen. Side 9/11

10 4.6 10, stk. 3 Manglende overholdelse af kriterier for støtteberettigelse vil medføre bortfald af tilsagn om tilskud. L&F efterlyser, at det bør fremgå tydeligere, om lodsejerne kan gøres ansvarlige , stk. 3, nr. 2 Hvis projektarealerne mod forventning bliver for våde til at gennemføre afgræsning eller slæt, skal det sikres, at lodsejerne kan opretholde et tilsagn om tilskud til pleje, og at lodsejerne ikke stilles overfor et krav om tilbagebetaling af tilskud til pleje. Side 10/11 Projektarealerne bør på forhånd undtages for rydningspligten , stk. 3, nr. 3 Der bør være mulighed for dispensation vedrørende forbuddet mod tilførsel af plantebeskyttelsesmidler , stk. 3, nr. 12 Den naturtype og tilstand, der dannes som følge af de tinglyste bestemmelser, er ikke omfattet af undtagelsesreglen (1- årsreglen) i Naturbeskyttelsesloven. Der er tale om en yderligere rådighedsindskrænkning for lodsejerne , stk. 3, nr. 13 Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, hvilke konsekvenser der vil være, hvis den ønskede effekt i projekterne ikke opnås , stk. 1, nr. 1 Der spørges til, om tilskud til forundersøgelser bortfalder, hvis projektet ikke gennemføres , stk. 1, nr. 7 Hvordan skal bestemmelsen om 5 års opretholdelsesperiode for- Imødekommes ikke. Som udgangspunkt er projektejer ansvarlig ved evt. bortfald af tilsagn. Hvis lodsejeren er skyldig heri, vil det være et civilretsligt anliggende. De tekniske forundersøgelser klarlægger påvirkningen af arealerne i projektet. Der kan dog ikke udstedes garantier for arealernes fremtidige beskaffenhed. I forhold til tilskud til pleje af græs- og naturarealer er der mulighed for dispensation i særlige tilfælde. Imødekommes ikke. Lov om drift af landbrugsjorder vil være gældende for arealerne, herunder også undtagelsesreglerne vedr. rydningspligten. Imødekommes. Der indsættes dispensationsadgang vedr. forbuddet mod plantebeskyttelsesmidler i nr. 3. Se punkt 3.4. Der er ikke tale om en yderligere rådighedsindskrænkning, da arealerne er omfattet af tilsvarende bestemmelser i den tinglyste servitut. Der er ikke planlagt fast monitering af projekterne, men der skal være mulighed for at foretage målinger. Viser målinger efter projektets afslutning ikke den ønskede effekt, vil det ikke få nogen konsekvens for lodsejeren. I tilskudsadministrationen ses forundersøgelsen og gennemførelsesprojektet, som to selvstændige projekter. Tilskuddet til forundersøgelsen bortfalder, hvis forundersøgelsen ikke gennemføres. Forundersøgelsen vil være tilskudsberettiget, selv om den viser, at anlægsprojektet ikke kan gennemføres. Projekter vil indgå i kontrolpopulationen i 5 år. I kraft af ting-

11 stås i forhold til, at projekterne er permanente, og der tinglyses deklaration , stk. 6 Manglende overholdelse af forpligtelser vil medføre, at tilskuddet vil blive nedsat ud fra en vurdering af alvor, omfang, varighed og gentagelse og kan medføre bortfald af tilsagn. L&F bemærker, at det må være lodsejerne uvedkommende eller et partsforhold i forhold til den projektansvarlige. L&F anfører, at det ikke fremgår, hvem der er klageberettigede Oplistning af de tilskudsberettigede projektudgifter indeholder ikke jordkøb, jordfordeling eller tilsagn om 20-årigt tilskud L&F efterspørger en bestemmelse om, at NaturErhvervstyrelsen aflyser servitutter, hvis et projekt opgives , stk. 2 L&F foreslår en ændring af teksten i 24, stk. 2, fra Tilskuddet vil blive nedsat ud fra en vurdering af. til Såfremt tilskuddet nedsættes.. lysningen vil projektet dog være permanent. Manglende overholdelse af betingelser i forhold til projekttilskuddet vil være et forhold mellem tilsagnshaver (den projektansvarlige) og NaturErhvervstyrelsen. Det er derfor tilsagnshaver, der er klageberettiget. Bortfalder projekttilsagnet vil det have konsekvenser for lodsejerens tilsagn om tilskud til fastholdelse. I det tilfælde er lodsejeren klageberettiget. Manglende overholdelse af tinglysningen er et mellemværende mellem lodsejer og NaturErhvervstyrelsen. Nærværende bekendtgørelse regulerer udelukkende projekttilskuddet. Udgifter til jordkøb, jordfordeling og fastholdelse skal derfor ikke fremgå af 14. Det fremgår af 3, at der kan reserveres rammer til jordkøb, jordfordeling og fastholdelse. Den normale procedure er, at der er indgået lodsejeraftaler inden anlægsarbejdet igangsættes. Det er administrativ praksis, at NaturErhvervstyrelsen aflyser tinglyste servitutter, hvis projekterne opgives. Imødekommes ikke. Det er implicit i stk. 2, at der er truffet afgørelse om nedsættelse af tilskud. Side 11/11

NOTAT. Tilskud og projekter J.nr. NST-4200-00039 Ref. AMM Den 10. april 2015

NOTAT. Tilskud og projekter J.nr. NST-4200-00039 Ref. AMM Den 10. april 2015 NOTAT Tilskud og projekter J.nr. NST-4200-00039 Ref. AMM Den 10. april 2015 Notat om bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om kriterier m.v. for naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder Indledende

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

KL Miljøministeriet 27. november 2009

KL Miljøministeriet 27. november 2009 KL Miljøministeriet 27. november 2009 Aftale om styringsmodeller for udmøntningen af vådområde- og ådalsindsatsen og om den øvrige indsats på vand- og naturområdet På baggrund af drøftelser mellem Miljøministeriet

Læs mere

Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan

Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan Bilaget gennemgår de overordnede principper for den nærmere organisering af indsatsen for virkemidlerne vådområder og P-ådale under

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

KL s høringsvar: Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter

KL s høringsvar: Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter Fødevareministeriet FødevareErhverv KL s høringsvar: Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter Forslag til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter skal udmønte Grøn Vækst-aftalen

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Rekvirent Norddjurs Kommune Teknik & Miljø Kirkestien 1 8961 Allingåbro Rådgiver Orbicon A/S Jens

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Denne forundersøgelse er gennemført med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Rekvirent Projektnavn Projektleder

Læs mere

Natura 2000 og 3 beskyttet natur

Natura 2000 og 3 beskyttet natur Natura 2000 og 3 beskyttet natur - Og måske lidt om randzoner? Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Tilskudsmuligheder og regler Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Emner Kort om Grundbetaling og græs Rekreative arealer Pleje af græs og naturarealer Regler HNV-værdi valg

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2014 1 En målrettet indsats for den lysåbne natur i Natura 2000-områderne Denne pjece giver overblik over mulighederne for at søge tilskud til naturvenlig drift

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje Kvægkongressen, Herning d. 1. marts 2010 Heidi Buur Holbeck, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Hvorfor er afgræsningen vigtig? Tilgroning = få plantearter

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Peter Liokouras Øreodden 5 5700 Svendborg Sendt på mail til info@atlasgulve.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00477-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 03-07-2015 Tilladelse til etablering af udløbsledning ud for

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo. Mail: tmm@lolland.dk

Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo. Mail: tmm@lolland.dk Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo Mail: tmm@lolland.dk Odense, den 13. juli 2012 Bemærkninger til forslag til Natura 2000-handleplan

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Velkommen. Til offentligt jordfordelingsmøde i Fly Enge

Velkommen. Til offentligt jordfordelingsmøde i Fly Enge Velkommen Til offentligt jordfordelingsmøde i Fly Enge Mødedeltagere Keld Schrøder-Thomsen Agronom, Viborg Kommune Tlf. 8787 5558 Hans Fink Planlægger, Agronom, NaturErhvervstyrelsen Tlf. 2523 8509 Morten

Læs mere

Nye økonomiske incitamenter til lokalt samarbejde om reduktioner af kvælstoftabene til vandmiljøet

Nye økonomiske incitamenter til lokalt samarbejde om reduktioner af kvælstoftabene til vandmiljøet AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR MILJØVIDENSKAB/ DC E 15. Januar 2014 Nye økonomiske incitamenter til lokalt samarbejde om reduktioner af kvælstoftabene til vandmiljøet Berit Hasler, Seniorforsker I samarbejde

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 30. oktober 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast i høring:

Læs mere

Lavbundsordningen Vejledning om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 2015

Lavbundsordningen Vejledning om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 2015 Lavbundsordningen Vejledning om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 2015 Kolofon Lavbundsordningen Vejledning om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 2015 Denne

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt

Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J 87 38 61 66 info@orbicon.dk www.orbicon.dk CVR nr: 21 26 55 43 Nordea: 2783-0566110733

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

SERVITUT EJENDOM: Matrikelnummer: Adresse: Lundbjergvej 113 7080 Børkop. EJER: NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1602 København V CVR: 20814616

SERVITUT EJENDOM: Matrikelnummer: Adresse: Lundbjergvej 113 7080 Børkop. EJER: NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1602 København V CVR: 20814616 SERVITUT EJENDOM: 0009q Adresse: Lundbjergvej 113 7080 Børkop 0010af EJER: EJER: EJER: PÅTALEBERETTIGET: ANMODER: 13.01.2016 07:12:01 Side 1 af 6 AREALANVENDELSE: Anvendelsesforhold SERVITUT TEKST: Vådområdedeklaration

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT 323-164960 EMO/usk 01.08.2013 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1. Parterne 1.1 Undertegnede * bortforpagter herved til medunderskrevne Læsø-Natura 2000 Lodsejerforening A.m.b.a. 9940 Læsø *den/en del af/landbrugsdelen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Dagsordenpunkt. Natur- og Miljøprojekt Karstoft Å - afslutning af forundersøgelser

Dagsordenpunkt. Natur- og Miljøprojekt Karstoft Å - afslutning af forundersøgelser Dagsordenpunkt Natur- og Miljøprojekt Karstoft Å - afslutning af forundersøgelser Åben - 2009/00313 Beslutning Godkender indstillingen. Indstilling Direktøren for Teknisk Område indstiller, at sagen tages

Læs mere

NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014

NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014 NOTAT 18. juli 2011 Opdateret 9. april 2014 Vejledning i forbindelse med ansøgning om forundersøgelsestilladelse med henblik på opstilling af havmøller uden for udbud Et havmølleprojekt skal have 3 typer

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Odense Kommune, By-og Kulturforvaltningen Byggeri og Anlæg Nørregade 36-38 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 15/00132-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 22-04-2015 Tilladelse til renovering af kajanlæg i

Læs mere

Der er forudsat mest mulig hjemtagning af EU-midler ved hjælp af landdistriktsprogrammet.

Der er forudsat mest mulig hjemtagning af EU-midler ved hjælp af landdistriktsprogrammet. Bilag 2: Økonomi for vådområder og ådale Bilaget indeholder en gennemgang af 1) de økonomiske forudsætninger for Grøn Vækst for vådområder/ådale 2) oversigt over midler som overgår til kommunerne i en

Læs mere

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Louise Ilum Sørensen, Mette Klintebjerg Fuglsang NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2011 1 Indhold En målrettet indsats for naturen i Danmarks Natura 2000-områder... 3 Tilskudsmuligheder 2011... 4 Praktisk information... 5 Tilskud til Pleje

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen REALISERING Ansøgning om tilskud til kommunalt Vådområdeprojekt Oktober 2013 jf. Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Med økonomiaftalen for 2013 har regeringen og KL indgået en samlet aftale for finansieringen af den kommunale indsats i medfør af vandplaner, Natura

Med økonomiaftalen for 2013 har regeringen og KL indgået en samlet aftale for finansieringen af den kommunale indsats i medfør af vandplaner, Natura N O TAT Økonomiaftale for 2013 vedr. vandplaner, Natura 2000-planer og Grøn Vækst samlelov Med økonomiaftalen for 2013 har regeringen og KL indgået en samlet aftale for finansieringen af den kommunale

Læs mere

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen Bradstrup Sø Kort sammendrag af forundersøgelsen Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres vådområdeindsatsen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Grøngrøft vedrørende Matr.nr. 53 Grøngrøft. Felsted Matr.nr. 54

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Muligheder i naturpleje

Muligheder i naturpleje Muligheder i naturpleje Forum for okse- og kalveproducenter, 22. april, Koldkærgaard Specialkonsulent Heidi Buur Holbeck Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Samfundets ønske: At sikre den biologiske

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Julie Kierkegaard as landskabsarkitekter - Att: Lars Hegnet Rebekkavej 59 stuen 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 13/00995-30 Ref. Thomas Larsen 28-10-2014 Tilladelse til anlæg af højvandmur og stenkastning

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet.

Bilag 2. Kravspecifikation. Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet. Bilag 2 Kravspecifikation Rådgivningsindsats for landmænd og konsulenter i 2015 om tilskud til naturpleje under Landdistriktsprogrammet 1 af 7 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Beskrivelse af opgaven...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse. Vejlerne v. Tude Å. Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri FødevareErhverv Miljøkontoret

Ejendomsmæssig forundersøgelse. Vejlerne v. Tude Å. Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri FødevareErhverv Miljøkontoret Ejendomsmæssig forundersøgelse Vejlerne v. Tude Å Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri FødevareErhverv Miljøkontoret Ejendomsmæssig forundersøgelse af Vådområdeprojekt under Grøn Vækst Vejlerne

Læs mere

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fiskbæk Å Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Center for projekttilskud, Policy NaturErhvervstyrelsen 14.2.2014. J.nr. 1-810-000064 Att. Poul Hoffmann og Helene Odgaard

Center for projekttilskud, Policy NaturErhvervstyrelsen 14.2.2014. J.nr. 1-810-000064 Att. Poul Hoffmann og Helene Odgaard Center for projekttilskud, Policy NaturErhvervstyrelsen 14.2.2014 J.nr. 1-810-000064 Att. Poul Hoffmann og Helene Odgaard Høringsbemærkninger til Forslag til program for støtte til udvikling af landdistrikterne

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Fjerkræafgiftsfonden...1 2 Fjerkræafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...1

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet LBK nr 1747 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-0122-000014 Senere ændringer

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST 3. februar 2012

UDKAST 3. februar 2012 UDKAST 3. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om randzoner (Energiafgrøder og offentlig adgang) I lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner foretages følgende ændringer: 1 1. I 2, stk. 1, udgår»og

Læs mere

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom.

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom. Jes Anker Mikkelsen og Marlene Füchsel Mikkelsen Almevej 6 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 14/00228-40 Ref. Marianne Jakobsen 08-04-2015 Tilladelse til sand- og ralfodring ud for matr.nr. 4s og 4dk

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Haraldskær vedrørende Del 13 af matr.nr. 8g Rue By, Skibet Del

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt De har ved brev af 9. april 2004 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film Forslag til Lov om ændring af lov om film (Kommunalt tilskud til biografvirksomhed) 1 I lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film, som ændret ved 11, stk. 3, i lov nr. 423 af 10. juni 1997, 4 i lov nr. 1156

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 L 135 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Jura/LBSA/LAK/CME/UHE Sagsnr.: 30467 Dok.nr.: 814383 Den

Læs mere

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab?

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab? FOKUS-OMRÅDER Høring af Vand- og Naturplaner Det er aftalt i Grønt Råd, at der afholdes møder vedr. høringen af Statens Vand- og Naturplaner med det formål, at lokale interesseorganisationer og Kommunen

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Skjern Hovedgaard. Vådområdeprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Skjern Hovedgaard. Vådområdeprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Skjern Hovedgaard Vådområdeprojekt 1 Skjern Hovedgaard EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Viborg Kommune har anmodet Orbicon A/S, Vand- og Naturressourcer i

Læs mere

Regeringens naturpakke

Regeringens naturpakke Dato 20. maj 2016 Side 1 af 7 Regeringens naturpakke Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har den 20. maj indgået aftale om Naturpakken. Pakkens overordnede formål: Det overordnede

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til forslag om ændring af gødskningsloven

Høringssvar vedrørende udkast til forslag om ændring af gødskningsloven Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 L 112 Bilag 1 Offentligt Vipperød, den 7. november 2014 Høringssvar vedrørende udkast til forslag om ændring af gødskningsloven Tak for muligheden for

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere