Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Projekttilskud, Natur og jordfordeling/krl Sagsnr.: Dato: 18. marts 2015 Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast til bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder Udkast til bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder har været i offentlig høring fra den 6. februar 2015 til den 27. februar Baggrund Bekendtgørelsen har været sendt i høring hos følgende: - Kommunernes Landsforening - Realkreditforeningen - Frie Bønder Levende Land - Danske Regioner - Finansministeriet - Justitsministeriet - Klima- Energi- og bygningsministeriet - Miljøministeriet - Skatteministeriet - Økonomi- og Indenrigsministeriet - Erhvervs- og Vækstministeriet - Ministeriet for by, bolig og landdistrikter - Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - Naturstyrelsen - Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) - Rigsrevisionen - Datatilsynet - Landdistriktsudvalget Følgende har givet bemærkninger: - Datatilsynet - Realkreditforeningen - Realkreditrådet - Energistyrelsen - Kommunernes Landsforening - Bæredygtig Landbrug - Landbrug og Fødevarer Side 1/11

2 Følgende har meddelt, at de ikke har bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet: - Økonomi- og Indenrigsministeriet - Erhvervs- og Vækstministeriet - Konkurrencerådet - Erhvervsstyrelsens herunder Team Effektiv Regulering (TER) - Rigsrevisionen, for så vidt angår bestemmelser om regnskab og revision i henhold til Rigsrevisorlovens 7 og 10. Høring af Landdistriktsudvalget I henhold til forordningsgrundlaget skal Landdistriktsudvalget høres om forslag til prioriteringskriterier i forbindelse med etablering af tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet Prioriteringskriterierne for denne tilskudsordning fremgår imidlertid ikke af bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder, men af Naturstyrelsens bekendtgørelse om kriterier m.v. for naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. Landdistriktsudvalget er blevet hørt om forslag til prioriteringskriterier for naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. Erhvervsstyrelsen, 3F og Landbrug & Fødevarer har givet bemærkninger. Disse er sendt til Naturstyrelsen med henblik på videre opfølgning i forhold til prioriteringskriterierene beskrevet i Naturstyrelsens bekendtgørelse. 2. Generelle bemærkninger Det følgende gennemgår bemærkninger af generel karakter. For en del af høringssvarene henvises til uddrag af Naturstyrelsens bemærkninger, da Naturstyrelsen har det faglige ansvar vedrørende ordningen, og der er fremsendt enslydende høringsvar til Naturstyrelsens kriteriebekendtgørelse og til NaturErhvervstyrelsens tilskudsbekendtgørelse. Datatilsynet Datatilsynet har fremsendt et standardmæssigt høringssvar. Datatilsynet understreger generelt, at behandling af personoplysninger skal ske under behørig iagttagelse af persondatalovens og sikkerhedsbekendtgørelsens regler. NaturErhvervstyrelsen sikrer, at persondatalovens og sikkerhedsbekendtgørelsens regler vil blive iagttaget i forbindelse med behandling af ansøgninger under tilskudsordningen til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. Realkreditforeningen Realkreditforeningen har fremsendt bemærkninger af grundlæggende karakter. Realkreditforeningen kommenterer på de to former for kompensation, som lodsejerne kan vælge imellem. Den ene - salg af jord inklusiv salg via jordfordeling giver ikke anledning til problemer, da panthaverne bliver hørt i forbindelse med salget. Den anden - 20-årig tilskud til fastholdelse giver derimod udfordringer. Kompensationen udbetales som et årligt tilskud i 20 år, men der tinglyses deklaration om lavbundsprojekt, og arealerne vil permanent være pålagt restriktioner. Dette betyder ifølge Realkreditforeningen, at arealerne må omsættes og værdisættes som naturarealer. Lavbundsprojekterne udløser efter Realkreditforeningens opfattelse et Side 2/11

3 behov for panthaveraccept. Realkreditinstitutterne vil kunne betinge sig betaling af et ekstraordinært afdrag, svarende til tilskuddet allerede ved indgåelse af aftalen om lavbundsprojekt. Realkreditrådet bakker op om Realkreditforeningens bemærkninger, og præciserer yderligere, at værdiforringelsen kan have et omfang, der kan medføre krav fra panthaverne om et større ekstraordinært afdrag eller eventuel hel indfrielse af lånet. Det er NaturErhvervstyrelsens opfattelse, at det er vigtigt, at lodsejerne og de projektansvarlige er opmærksomme på ovenstående forhold ved etablering af projekter på kulstofrige lavbundsjorder. Lodsejernes pantforhold er et mellemværende mellem lodsejer og panthaver. Det er lodsejerens ansvar at varetage panthavernes interesser. Energistyrelsen Energistyrelsen gør opmærksom på, at den forventede samlede reduktion på t CO2 ækvivalenter er beregnet ud fra en emissionsfaktor på ca. 13 ton CO2 ækvivalent/ha, og at der siden maj 2014 har foreligget oplysninger om, at man kan opnå ca. 41 ton CO2 ækvivalent/ha og 27 ton CO2 ækvivalent/ha fra henholdsvis omdriftsarealer og permanente græsarealer. Der henvises til Naturstyrelsens bemærkninger: Energistyrelsens oplysninger om emissionsreduktionsfaktorer på hhv. 41 og 27 ton CO2 ækvivalent/ha var kendte og indgik i aftalegrundlaget, da Energistyrelsen og Naturstyrelsen i efteråret 2014 aftalte, at Naturstyrelsen skulle iværksætte etableringen af en ordning til udtagning af lavbundsarealer. Der er store forskelle i de potentielle emissioner af drivhusgasser fra mulige projektarealer. Således kan der i de gunstigste situationer fra landbrugsjorder med mindst 12 % organisk kulstof i hhv. omdrift og permanente græsarealer opnås reduktioner på de nævnte op til hhv. 41 og 27 ton CO2-ækvivalent pr. ha årligt. Imidlertid vil man i forbindelse med den praktiske projektafgrænsning i marken kun i helt særlige tilfælde kunne kalkulere med de maksimale reduktioner i emissionerne, blandt andet på grund af nabohensyn og fordi der ved disse projekter ikke kan forventes en grundvandsstand på 0-25 cm under terræn i hele projektområdet, hvilket er forudsætningen for de høje emissionsreduktioner. Det skal således nævnes, at der fra omdriftsarealer og permanente græsarealer med en grundvandstand hævet til cm under terræn alene kan forventes reduktioner i emissionen på hhv. 32 og 18,6 ton CO2 ækvivalent/ha. Det skal endvidere nævnes, at den praktiske projektafgrænsning i reglen vil medføre en kombination af arealer. Ud over arealer i omdrift og permanente græsarealer vil projektarealerne således ofte også omfatte vedvarende græsarealer, markveje, hegn m.m. med og uden et højt indhold af kulstof i jorden. På denne baggrund forekommer en gennemsnitlig emissionsfaktor på ca. 13 t/ha efter Naturstyrelsens vurdering hensigtsmæssig. Opnås en højere drivhusgasemissionseffekt end 13 ton CO2 ækvivalent/ha som følge af en gunstig arealsammensætning, vil denne fremgå af de nationale emissionsopgørelser. Kommunernes Landsforening (KL) KL udtrykker forundring over, at Naturstyrelsen har en dobbeltrolle i forvaltningen af tilskudsordningen, at styrelsen i forhold til projekter i Natura 2000-områder har projektopgaven inden for det kommunale myndighedsområde, at Naturstyrelsen skal varetage disse større projekter indenfor det kommunale ansvarsområde, og at Naturstyrelsen til lavbundsindsatsen får mulighed for at anvende virkemidlet jordfor- Side 3/11

4 deling, når kommunerne ikke får adgang til dette virkemiddel i forhold til Natura 2000-indsatsen på private arealer. KL foreslår, at kommunerne bliver projektansvarlige for lavbundsprojekterne. Der henvises til Naturstyrelsens bemærkninger: Det er korrekt, at Naturstyrelsen har flere roller i tilskudsordningen vedr. naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. Derfor er arbejdet tilrettelagt med en skarp funktionsopdeling, således at de decentrale naturforvaltningsenheder har den udførende opgave og er ansvarlige for at identificere og tilrettelægge den konkrete projektindsats og søge om tilskud til konkrete projekter i NaturErhvervstyrelsen, og den centrale enhed i København er ansvarlig for bevillingen og for den faglige vurdering, prioritering og indstilling af projekter til tilsagn (eller afslag). Denne funktionsopdeling er også en forudsætning for, at der kan opnås LDP-medfinansiering. Funktionsopdelingen er også praktiseret og har fungeret godt i forbindelse med den statslige vådområdeindsats i KL forventer, at naturprojekter, herunder lavbundsprojekter, i og med tilknytning til Natura 2000-områder på private arealer projektvaretages af kommunerne. KL begrunder sin forventning med, at kommunerne har eneansvaret for implementeringen af Natura 2000-planerne på de private arealer. Det er korrekt, at miljømålsloven og naturbeskyttelsesloven forpligter kommunerne til at udmønte Natura 2000-planerne i konkrete handleplaner og at iværksætte de foranstaltninger, som fremgår af handleplanen til gennemførelse af Natura 2000-planen. Det er også korrekt, at den overordnede ansvarsfordeling mellem stat og kommuner i miljømålsloven er beskrevet således, at kommunerne skal udarbejde grundlaget for gennemførelsen af de statslige planer og varetager de direkte borgerrettede myndighedsopgaver. Det kan imidlertid ikke udledes af miljømålsloven, at kommunalbestyrelserne skulle have eneansvaret for implementeringen af Natura 2000-planerne på private arealer, således at det vil være i strid med miljømålsloven at henlægge projektvaretagelsen til staten. Miljømålsloven vedrører alene planlægningen og udstikker ikke retningslinjer for gennemførelsen af den konkrete arealindsats. Natura 2000-planlægningen ændrer ikke ved kompetencefordelingen mellem myndighederne i øvrigt og i henhold til naturbeskyttelseslovens 55 kan både kommuner og stat gennemføre naturforvaltningsprojekter. Desuden kan de tilskudsordninger, der er stillet til rådighed til gennemførelse af Natura 2000-planerne, anvendes af kommuner, lodsejere, rådgivere eller stat, og er ikke eksklusivt rettet mod kommunerne. Der er således taget aktivt stilling til, at flere parter kan gennemføre en indsats i Natura 2000-områder. Det er heller ikke i modstrid med Natura 2000-planlægningen at gennemføre projekter, som går videre end den konkrete Natura 2000-plan, hvis projekterne ikke er i modstrid med direktivforpligtelsen og Natura 2000-planens langsigtede målsætning. KL er forundret over, at virkemidlet jordfordeling stilles til rådighed i lavbundsindsatsen, når kommunerne længe har efterlyst dette virkemiddel i Natura 2000-indsatsen. Naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder minder meget om de vådområdeprojekter, som kommunerne hovedsageligt gennemfører, og har derfor fået de samme virkemidler, herunder muligheden for jordfordeling på samme vilkår som kommunerne har i vådområdeindsatsen. Side 4/11

5 KL kommenterer også, at staten igangsætter en projektindsats, mens der foregår høring over statslige Natura 2000-planer. Styrelsen bemærker hertil, at planlægningsprocesser ikke sætter al konkret naturforvaltning i stå. Det er på baggrund af høringen besluttet, at kommunerne også skal have mulighed for at søge om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. Kommunerne kan derfor udføre lavbundsprojekter efter samme retningslinjer som gælder for staten, jf. de fastsatte kriterier for lavbundsprojekter i kriteriebekendtgørelsen. Kommunerne varetager allerede ligesom staten projektopgaver vedr. vådområdeprojekter, som har mange lighedspunkter med lavbundsprojekterne. Det er dog fortsat staten (Naturstyrelsen), der har ansvaret for at sikre målopfyldelsen. Bæredygtigt Landbrug Bæredygtigt Landbrug (BL) ønsker ikke, at bekendtgørelsen udstedes. BL stiller spørgsmålstegn ved økonomien i tilskudsordningen og har en række faglige bemærkninger vedr. bl.a. effekten, fosforproblematikken, indvirkninger på omkringliggende landbrugsbedrifter, konsekvenser ved ophør af tilskudsordningen og projekternes forbedring af vandmiljøet. BL har herudover konkrete spørgsmål til bestemmelserne vedrørende tinglysning af servitut og klageadgang, som gennemgås i afsnittet konkrete bemærkninger. BL kommenterer indledningsvis på økonomien i tilskudsordningen. Den samlede bevilling er på 165 mio. kr. og ikke - som angivet af BL på 265 mio. kr. Medfinansieringen på 100 mio. kr. fra Landdistriktsprogrammet indgår i de 165 mio. kr. og betyder, at den nationale finansiering at tilskudsordningen udgør 65 mio. kr. Det betyder, at omkostningen pr. ton CO2 ækvivalent (i gennemsnit) ikke er 8000 kr., men 5000 kr. Der henvises til Naturstyrelsens bemærkninger: BL betvivler, at der kan opnås den forventede effekt og finder, at landmænd selv kan finde ud af at dyrke jorden uden tab af kulstof. Naturstyrelsen bemærker, at effekten er opgjort efter anerkendte internationale opgørelsesmetoder, som anvendes i forbindelse med forskning og udvikling og den løbende afrapportering af drivhusgasemissionen til FN-systemet. Det bemærkes videre, at ordningen som udgangspunkt er frivillig for lodsejerne. BL spørger om prisen pr. ton CO2 er høj eller lav og om der er billigere måder at reducere CO2 på. Naturstyrelsen bemærker, at i valget af virkemidlet er der bl.a. lagt klimaplanens beregninger til grund, og virkemidlet er valgt ud fra en helhedsbetragtning, herunder en omkostningseffektiv klima-, natur- og miljøindsats. BL spørger, hvor stort et areal, man forventer, vil blive omfattet af ordningen. Naturstyrelsen bemærker, at det er vurderingen, at der til og med 2017 vil blive gennemført lavbundsprojekter på ca ha og at man dermed vil nå målsætningen om en drivhusgasreduktion på ca tons CO2-ækvivalenter pr. år. BL spørger til miljøkonsekvenserne, når ordningen ophører. Side 5/11

6 Naturstyrelsen bemærker, at der ved gennemførelse af projekterne sker en tinglysning af den fremtidige tilstand af projektarealerne som lavbundsprojekter. Det betyder, at effekten af projekterne, herunder den reducerede udledning af drivhusgasser og næringsstoffer opretholdes permanent. BL spørger, hvad der er det politiske grundlag for, at formålet også er at forbedre vandmiljøet. Naturstyrelsen bemærker, at forbedring af vandmiljøet kan være en synergieffekt og hvis det er tilfældet, vil en kvælstofreduktion kunne bidrage til implementering af vandrammedirektivet. Det er ikke et krav eller en betingelse, at alle projekter bidrager til forbedring af vandmiljøet, men hvis en sådan synergieffekt er til stede, vil det have betydning i forhold til prioriteringen af projekterne. Det har indgået i regeringens aftale om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften mv. og lempelser af PSO, at tilskudsordningen til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder også skulle kunne bidrage til forbedring af vandmiljøet. BL spørger, om bekendtgørelsen er en plan og bør underlægges de regler, der gælder for planer på miljøområdet. Naturstyrelsen bemærker, at bekendtgørelsen ikke er en plan. Bekendtgørelsen indeholder faglige og økonomiske rammer for en tilskudsordning, der bygger på frivillighed. Landbrug & Fødevarer Landbrug og Fødevarer (L&F) spørger til muligheden for at opretholde den direkte støtte under grundbetaling. Hertil bemærker NaturErhvervstyrelsen, at arealerne kan blive omfattet af undtagelsesbestemmelsen i artikel 32 i det omfang arealerne efter Naturstyrelsens vurdering medvirker til implementering af Vandrammedirektivet eller Natura 2000-direktiverne. Dette vil normalt ske i forbindelse med projektrealisering. Lodsejerne skal selv i fællesskemaet hvert år angive om arealer er omfattet af artikel 32. Landbrug og Fødevarer (L&F) fremfører en række generelle bemærkninger, som L&F også har fremført overfor Naturstyrelsen. L&F finder, at det er en forudsætning, at projekterne gennemføres på helt frivillig basis og at lodsejere, der indgår i et projekt modtager en betaling, der fuldt ud kompenserer for de tab, de måtte opleve i forbindelse med projektet. I den forbindelse vil det være attraktivt for mange lodsejere, hvis der bliver mulighed for engangserstatning. L&F ønsker klare retningslinjer for, hvordan lodsejere kompenseres, hvis de oplever konsekvenser/tab, efter at et projekt er gennemført og beder om en klar præcisering af vejledingen til ordningen eller i lovgivningen i øvrigt, af hvem der har ansvaret for vandstanden i området. Endelig vurderer L&F, at det er afgørende, at der efter gennemførelse af projekterne er mulighed for at modtage plejetilskud. Der henvises til Naturstyrelsens bemærkninger: I den forbindelse understreges, at naturprojekterne som udgangspunkt skal gennemføres ved frivillige aftaler med berørte lodsejere. Projekter vedr. udtagning af kulstofrige lavbundsarealer kører efter samme model som vådområdeindsatsen og erfaringen herfra viser, at stort set alle projekter kan gennemføres helt frivilligt. Kun i ganske få projekter har dette ikke været tilfældet. Lodsejerne kan vælge at stille arealer til rådighed for projektet mod at blive kompenseret med et 20-årigt fastholdelsestilskud, eller at sælge projektarealer til staten (NaturErhvervstyrelsen) og erhverve arealer uden for projektområdet gennem en jordfordeling. Engangserstatning er ikke en mulighed under Landdistriktsprogrammet. Side 6/11

7 Med hensyn til evt. konsekvenser/tab efter at projektet er gennemført bemærkes, at et tilsagn om tilskud alene er en reservation af midler og ikke en tilladelse til at gennemføre et projekt. Konsekvenserne af et projekt for naboarealer og evt. afværgeforanstaltninger til imødegåelse af konsekvenser indgår som en vigtig del af forundersøgelsen. Det indebærer bl.a., at evt. konsekvenser i forhold til naboarealer indgår i projektudarbejdelsen. En vurdering af de konkrete konsekvenser af et projekt indgår også i myndighedsbehandlingen. Et evt. tab, der måtte opstå efter projektets gennemførelse, behandles efter den almindelige erstatningsret. Med hensyn til tilskud til pleje er der i forbindelse med fastsættelse af kriterier for prioritering af tilskud til pleje af græs- og naturarealer ikke givet særlig prioritet til lavbundsprojekter. Tilskud til pleje af arealerne vil kunne gives til arealer, der i øvrigt opfylder kriterierne for prioritering, jf. bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer. L&F har herudover en række bemærkninger i enkelte bestemmelser, som gennemgås i afsnittet konkrete bemærkninger. 3. Konkrete bemærkninger Det følgende gennemgår bemærkninger til de konkrete bestemmelser. Bemærkninger Opfølgning 1 Realkreditforeningen 1.1 Realkreditforeningen efterlyser en afklaring af, om en ny ejer kan indtræde i et 20-årigt tilsagn. 1.2 Realkreditforeningen efterlyser ligeledes en afklaring af placering af ansvar ved evt. misligholdelse af 20-årigt tilsagn, der overdrages. Side 7/11 Dette er muligt. Et tilsagn kan overdrages til en anden tilsagnshaver, der kan opfylde betingelserne for tilsagn. Et tilsagn skal overdrages på datoen for overdragelse af det økonomiske ansvar for arealet. Det er altid et mellemværende mellem den aktuelle tilsagnshaver og NaturErhvervstyrelsen. Se punkt Energistyrelsen 2.1 Ønsker præcisering af definition af organiske jorder NaturErhvervstyrelsen ændrer definitionen i bekendtgørelsen, så den er enslydende med definitionen i Naturstyrelsens bekendtgørelse, da betydningen er den samme. 3 Bæredygtigt Landbrug (BL) 3.1 BL har ønsket en begrundelse for hvert nummer i 11, stk. 3 vedrørende servitutbestemmelserne. Bestemmelserne skal sikre effekten af projektet og varetage hensyn til natur og miljø. Lodsejeren indgår frivilligt i projektet og kompenseres for rådighedsindskrænkningerne.

8 3.2 11, stk. 3, nr. 9 Aktiviteter, der kan medføre erosion, er ikke tilladt på den del af arealerne, der ligger nærmere end 5 meter fra åbne vandløb, søer over 100 m² og kystlinjer. BL spørger, hvad menes med aktiviteter? Afstanden (5 meter) regnes fra vandløbets eller søens øverste kant eller for så vidt angår kystlinjer fra årets normale højeste vandstandslinje. BL: Årets normale højeste vandstandslinje vil kunne svinge pga. af stigende nedbørsmængder og dårlig vedligeholdelse af vandløb , stk. 3, nr. 10 Kontrolmyndigheden skal have adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol. 11, stk. 3, nr. 11 Der skal være den adgang til projektområdet, der er nødvendig for at kunne opfylde betingelserne vedrørende vedligeholdelse af anlæg. BL: Hvorfor indeholder tinglysningen disse adgangsbestemmelser? , stk. 3, nr. 12 Den naturtype og tilstand, der dannes som følge af de tinglyste bestemmelser, er ikke omfattet af undtagelsesreglen (1- årsreglen) i Naturbeskyttelsesloven. BL: Bestemmelsen strider mod Naturbeskyttelsesloven. BL: Spørger til hjemmel til at tinglyse. 3.5 BL anmoder om en redegørelse for klageadgangen og hensigtsmæssigheden i den måde klageadgangen er konstrueret. Enhver fysisk udfoldelse der udføres på arealerne, som kan ødelægge plantedækket f.eks. kørsel med maskiner. Det præciseres i bekendtgørelsen, at aktiviteter ikke omfatter græsning. Årets normale højeste vandstandslinje gælder kun ved kyster. For vandløb og søer regnes afstanden fra kronekanten. Det er projektejer, der skal sikre, at investeringerne i projektet er opretholdt, og at der er mulighed for at kontrollere det. Projektejer har derfor brug for bestemmelserne. Det strider ikke imod loven, da det i 2 i bekendtgørelse nr af 20. november 2006 om beskyttede naturtyper er bestemt, at undtagelse kun finder anvendelse for aftaler, der gælder en nærmere angivet periode, og hvis andet ikke er aftalt. Da arealerne permanent skal henligge som naturareal, kan undtagelsen ikke anvendes. Der er tale om frivillige aftaler og lodsejeren tiltræder tinglysningen. Klageinstanserne er uafhængige. Hvis der er fejl eller/og kommet nye oplysninger, som kan ændre en afgørelse, så skal den genoptages på laveste niveau, og dermed indgives til NaturErhvervstyrelsen. Klageadgangen er tilstrækkelig og Fødevareministeriets Klagecenter foretager en fuld forvaltningsretlig prøvelse, og kan hjemvise i tilfælde hvor der kræves landbrugsfaglig kompetence. Side 8/11

9 4 Landbrug og Fødevarer Formålsbestemmelsen i tilskudsbekendtgørelsen og i kriteriebekendtgørelsen er ikke enslydende. L&F mener, der bør være overensstemmelse mellem formålene , stk. 1 Det er ønskeligt, at der også kan ydes kompensation til lodsejerne i form af engangskompensation , stk. 1, nr. 5 Projektansvarlige kan efter L&F s opfattelse udvides til også at omfatte andre end Naturstyrelsens lokale enheder , stk. 5 Det er uhensigtsmæssigt, at NaturErhvervstyrelsen kan give tilladelse til at igangsætte projekterne før tilsagn , stk. 2, nr. 2 Projekterne skal etableres ved at ændre afvandingen på arealerne. Der skal tages højde for påvirkning af naboarealer. Der er ikke en formålsbestemmelse i bekendtgørelsen, da formålet fremgår af Naturstyrelsens kriteriebekendtgørelse. 1 beskriver bekendtgørelsens anvendelsesområde. Der arbejdes på at fastlægge regler for engangskompensation. Det er ikke en mulighed i det nuværende Landdistriktsprogram. Imødekommes delvist. Kommunerne får mulighed for at søge om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder. Kommunerne varetager allerede ligesom staten projektopgaver vedr. vådområdeprojekter, som har mange lighedspunkter med lavbundsprojekterne. Staten (Naturstyrelsen) har ansvaret for at sikre målopfyldelsen, og det er derfor nødvendigt, at den projektansvarlige foretager en opsøgende indsats i forhold til at finde projekter, der kan bidrage til målopfyldelsen. De projektansvarlige kan derfor være enten kommunerne eller de lokale enheder af Naturstyrelsen. Det er frivilligt for ansøger, om de ønsker at gøre brug af igangsætningstilladelse på egen regning og risiko. Det vil oftest være i forbindelse med opstartsmøder, undersøgelser og lignende. Konsekvenserne af et projekt for naboarealer og evt. afværgeforanstaltninger til imødegåelse af konsekvenser indgår som en vigtig del af forundersøgelsen. Det indebærer bl.a., at evt. konsekvenser i forhold til naboarealer indgår i projektudarbejdelsen. En vurdering af de konkrete konsekvenser af et projekt indgår også i myndighedsbehandlingen. Side 9/11

10 4.6 10, stk. 3 Manglende overholdelse af kriterier for støtteberettigelse vil medføre bortfald af tilsagn om tilskud. L&F efterlyser, at det bør fremgå tydeligere, om lodsejerne kan gøres ansvarlige , stk. 3, nr. 2 Hvis projektarealerne mod forventning bliver for våde til at gennemføre afgræsning eller slæt, skal det sikres, at lodsejerne kan opretholde et tilsagn om tilskud til pleje, og at lodsejerne ikke stilles overfor et krav om tilbagebetaling af tilskud til pleje. Side 10/11 Projektarealerne bør på forhånd undtages for rydningspligten , stk. 3, nr. 3 Der bør være mulighed for dispensation vedrørende forbuddet mod tilførsel af plantebeskyttelsesmidler , stk. 3, nr. 12 Den naturtype og tilstand, der dannes som følge af de tinglyste bestemmelser, er ikke omfattet af undtagelsesreglen (1- årsreglen) i Naturbeskyttelsesloven. Der er tale om en yderligere rådighedsindskrænkning for lodsejerne , stk. 3, nr. 13 Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, hvilke konsekvenser der vil være, hvis den ønskede effekt i projekterne ikke opnås , stk. 1, nr. 1 Der spørges til, om tilskud til forundersøgelser bortfalder, hvis projektet ikke gennemføres , stk. 1, nr. 7 Hvordan skal bestemmelsen om 5 års opretholdelsesperiode for- Imødekommes ikke. Som udgangspunkt er projektejer ansvarlig ved evt. bortfald af tilsagn. Hvis lodsejeren er skyldig heri, vil det være et civilretsligt anliggende. De tekniske forundersøgelser klarlægger påvirkningen af arealerne i projektet. Der kan dog ikke udstedes garantier for arealernes fremtidige beskaffenhed. I forhold til tilskud til pleje af græs- og naturarealer er der mulighed for dispensation i særlige tilfælde. Imødekommes ikke. Lov om drift af landbrugsjorder vil være gældende for arealerne, herunder også undtagelsesreglerne vedr. rydningspligten. Imødekommes. Der indsættes dispensationsadgang vedr. forbuddet mod plantebeskyttelsesmidler i nr. 3. Se punkt 3.4. Der er ikke tale om en yderligere rådighedsindskrænkning, da arealerne er omfattet af tilsvarende bestemmelser i den tinglyste servitut. Der er ikke planlagt fast monitering af projekterne, men der skal være mulighed for at foretage målinger. Viser målinger efter projektets afslutning ikke den ønskede effekt, vil det ikke få nogen konsekvens for lodsejeren. I tilskudsadministrationen ses forundersøgelsen og gennemførelsesprojektet, som to selvstændige projekter. Tilskuddet til forundersøgelsen bortfalder, hvis forundersøgelsen ikke gennemføres. Forundersøgelsen vil være tilskudsberettiget, selv om den viser, at anlægsprojektet ikke kan gennemføres. Projekter vil indgå i kontrolpopulationen i 5 år. I kraft af ting-

11 stås i forhold til, at projekterne er permanente, og der tinglyses deklaration , stk. 6 Manglende overholdelse af forpligtelser vil medføre, at tilskuddet vil blive nedsat ud fra en vurdering af alvor, omfang, varighed og gentagelse og kan medføre bortfald af tilsagn. L&F bemærker, at det må være lodsejerne uvedkommende eller et partsforhold i forhold til den projektansvarlige. L&F anfører, at det ikke fremgår, hvem der er klageberettigede Oplistning af de tilskudsberettigede projektudgifter indeholder ikke jordkøb, jordfordeling eller tilsagn om 20-årigt tilskud L&F efterspørger en bestemmelse om, at NaturErhvervstyrelsen aflyser servitutter, hvis et projekt opgives , stk. 2 L&F foreslår en ændring af teksten i 24, stk. 2, fra Tilskuddet vil blive nedsat ud fra en vurdering af. til Såfremt tilskuddet nedsættes.. lysningen vil projektet dog være permanent. Manglende overholdelse af betingelser i forhold til projekttilskuddet vil være et forhold mellem tilsagnshaver (den projektansvarlige) og NaturErhvervstyrelsen. Det er derfor tilsagnshaver, der er klageberettiget. Bortfalder projekttilsagnet vil det have konsekvenser for lodsejerens tilsagn om tilskud til fastholdelse. I det tilfælde er lodsejeren klageberettiget. Manglende overholdelse af tinglysningen er et mellemværende mellem lodsejer og NaturErhvervstyrelsen. Nærværende bekendtgørelse regulerer udelukkende projekttilskuddet. Udgifter til jordkøb, jordfordeling og fastholdelse skal derfor ikke fremgå af 14. Det fremgår af 3, at der kan reserveres rammer til jordkøb, jordfordeling og fastholdelse. Den normale procedure er, at der er indgået lodsejeraftaler inden anlægsarbejdet igangsættes. Det er administrativ praksis, at NaturErhvervstyrelsen aflyser tinglyste servitutter, hvis projekterne opgives. Imødekommes ikke. Det er implicit i stk. 2, at der er truffet afgørelse om nedsættelse af tilskud. Side 11/11

NOTAT. Tilskud og projekter J.nr. NST-4200-00039 Ref. AMM Den 10. april 2015

NOTAT. Tilskud og projekter J.nr. NST-4200-00039 Ref. AMM Den 10. april 2015 NOTAT Tilskud og projekter J.nr. NST-4200-00039 Ref. AMM Den 10. april 2015 Notat om bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om kriterier m.v. for naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder Indledende

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 23.06.2017-1008782358 Servitut: Dokument type: Servitut Senest påtegnet: 23.06.2017 14:47:07 Ejendom: Adresse: Krogshedevej 9A 7650 Bøvlingbjerg 0006h

Læs mere

Servitut. Ejendom: Matrikelnummer: Matrikelnummer: Ejer: Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V Cvr-nr.:

Servitut. Ejendom: Matrikelnummer: Matrikelnummer: Ejer: Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V Cvr-nr.: Servitut Ejendom: Matrikelnummer: 0065c Matrikelnummer: 0085 Ejer: Påtaleberettiget: Myndighed: Anmoder: Arealanvendelse: Anvendelsesforhold Servitut tekst: Vådområde Haverslev Mølleå Vådområdedeklaration

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1, og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 471 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyreslen, j.nr. 14-8150-00017 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: : Dokument type: Senest påtegnet: Adresse: Serup Tinghøjvej 1 8632 Lemming 0001ac 0012ad 0001k 0012a Adresse: Serup Tinghøjvej 18 8632 Lemming 0006z 0008p 0006a Adresse:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KL Miljøministeriet 27. november 2009

KL Miljøministeriet 27. november 2009 KL Miljøministeriet 27. november 2009 Aftale om styringsmodeller for udmøntningen af vådområde- og ådalsindsatsen og om den øvrige indsats på vand- og naturområdet På baggrund af drøftelser mellem Miljøministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter BEK nr 951 af 30/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-112 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan

Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan Bilag 3: Administrationsmodel for vådområder og ådale, inkl. tidsplan Bilaget gennemgår de overordnede principper for den nærmere organisering af indsatsen for virkemidlerne vådområder og P-ådale under

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1) BEK nr 107 af 02/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8150-000024 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 20.01.2016-1007025841 : Senest påtegnet: 20.01.2016 15:20:27 Ejendom: Landsejerlav: Matrikelnummer: 0036 Arealanvendelse: Anvendelsesforhold tekst:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 1095 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8159-000005 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19.

Læs mere

KL s høringsvar: Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter

KL s høringsvar: Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter Fødevareministeriet FødevareErhverv KL s høringsvar: Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter Forslag til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter skal udmønte Grøn Vækst-aftalen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N58 Nordby Bakker

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N58 Nordby Bakker NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01170 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N58 Nordby Bakker Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

Tilskud J.nr. NST Den 18. marts Til alle kommuner. Aftale om vådområdeindsatsen i 2016

Tilskud J.nr. NST Den 18. marts Til alle kommuner. Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 Til alle kommuner Tilskud J.nr. NST-4202-00023 Den 18. marts 2016 Aftale om vådområdeindsatsen i 2016 Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevareministeriet har i februar 2016 indgået en aftale for

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1) BEK nr 576 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8152-000011 Senere ændringer

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Natura 2000 implementering i Danmark. Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer

Natura 2000 implementering i Danmark. Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer Natura 2000 implementering i Danmark Niels Peter Nørring, Direktør Miljø og Energi, Landbrug & Fødevarer Målsætning Vil gerne bidrage til opnåelse af gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper i Natura

Læs mere

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående lovforslag i høring med frist den 5. december 2016 og har i den forbindelse følgende bemærkninger:

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående lovforslag i høring med frist den 5. december 2016 og har i den forbindelse følgende bemærkninger: Dato 1. december 2016 Side 1 af 5 Miljø- og fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Miljø & Biodiversitet miljobio@naturerhverv.dk Vedr. Høring af forslag til lov om ændring af lov om drift af landbrugsjorder

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Natura 2000 og 3 beskyttet natur

Natura 2000 og 3 beskyttet natur Natura 2000 og 3 beskyttet natur - Og måske lidt om randzoner? Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet

Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet Muligheder for finansiering af Vandrammedirektiv tiltag via Landdistriktsprogrammet 07-13 Støttemuligheder indenfor de 3 akser: Akse 1: Forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne Akse 2:

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Denne forundersøgelse er gennemført med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Rekvirent Projektnavn Projektleder

Læs mere

Mål og ønsker til naturplejen

Mål og ønsker til naturplejen Mål og ønsker til naturplejen -og nogle konkrete initiativer fra Naturstyrelsen Oplæg til Videncentret for Landbrugs temadag om naturpleje 26. november 2013 Søren Hald, Naturstyrelsen Ringkøbing. Rammer

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Rekvirent Norddjurs Kommune Teknik & Miljø Kirkestien 1 8961 Allingåbro Rådgiver Orbicon A/S Jens

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov nr. 179 af 24. februar 2015 om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov nr. 179 af 24. februar 2015 om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse 1/10 Forslag til Lov om ændring af lov nr. 179 af 24. februar 2015 om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af forbud mod gødskning og sprøjtning på 3-beskyttede arealer)

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

Vand, miljø, klima, natur

Vand, miljø, klima, natur Kampen om EU-støtten rækker pengene i Landdistriktsprogrammet? Christiansborg, den 15. december 216 Vand, miljø, klima, natur hvad er det fremtidige behov for støtte? Landbrugsfaglig medarbejder Mio. kr.

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Tilskudsmuligheder og regler Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Emner Kort om Grundbetaling og græs Rekreative arealer Pleje af græs og naturarealer Regler HNV-værdi valg

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø. Odder Kommune Miljø Rådhusgade Odder. Mail:

Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø. Odder Kommune Miljø Rådhusgade Odder. Mail: Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Odder Kommune Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Mail: miljoe@odder.dk Odense, den 4. juli 2012 Bemærkninger til forslag til Natura 2000-handleplan

Læs mere

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje Kvægkongressen, Herning d. 1. marts 2010 Heidi Buur Holbeck, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Hvorfor er afgræsningen vigtig? Tilgroning = få plantearter

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2014 1 En målrettet indsats for den lysåbne natur i Natura 2000-områderne Denne pjece giver overblik over mulighederne for at søge tilskud til naturvenlig drift

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol v. Anders Vestergaard, LMO Disposition Hvilke tilskudsmuligheder er der, og for hvilke typer bedrifter vil det være

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde H50 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Støtteordninger i Landdistriksprogram - kan vi gøre det nemmere? Erfaringer fra en planteavlskonsulent Ulla Plauborg

Støtteordninger i Landdistriksprogram - kan vi gøre det nemmere? Erfaringer fra en planteavlskonsulent Ulla Plauborg Støtteordninger i Landdistriksprogram - kan vi gøre det nemmere? Erfaringer fra en planteavlskonsulent Ulla Plauborg Et tilbageblik på miljøordninger 1994 MVJ ordninger (5, 10, 20 år) SFL-områder, Amter

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Interessenter. NST Brugerråd. Nationalpark Sekretariatet. Nationalpark Bestyrelsen. Nationalpark Rådet

Interessenter. NST Brugerråd. Nationalpark Sekretariatet. Nationalpark Bestyrelsen. Nationalpark Rådet Interessenter NST Brugerråd Nationalpark Sekretariatet Nationalpark Bestyrelsen Nationalpark Rådet Kommuner, hhv. Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner Særlige interessenter Øvrige organisationer Borgere

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Til høringsparterne på vedlagt liste Sagsnr.: 16-8156-000001 Dato: 13. april 2016 BENTHO/TIJU Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer

Læs mere

Hvidbog. Behandling af indsigelser, bemærkninger og kommentarer der er indkommet i høringsfasen vedrørende

Hvidbog. Behandling af indsigelser, bemærkninger og kommentarer der er indkommet i høringsfasen vedrørende Hvidbog Behandling af indsigelser, bemærkninger og kommentarer der er indkommet i høringsfasen vedrørende Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Dråby Vig Natura 2000 område nr. 29 Habitatområde

Læs mere

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan.

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan. Hvad er en vandplan? En vandplan beskriver, hvor meget et vandområde skal forbedres - og den fortæller også, hvordan forbedringen kan ske. Det er kommunerne, der bestemmer, hvordan det skal ske. Vandplanerne

Læs mere

Natura 2000 planer

Natura 2000 planer Natura 2000 planer 2016 2021 Natura 2000 planer 2016 2021 Nye tiltag i Natura 2000 planlægningen Nye tiltag i Natura 2000 planlægningen 1 Hvorfor Natura 2000-planlægning? DK skal sikre og forbedre den

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo. Mail: tmm@lolland.dk

Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo. Mail: tmm@lolland.dk Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo Mail: tmm@lolland.dk Odense, den 13. juli 2012 Bemærkninger til forslag til Natura 2000-handleplan

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017 NOTAT Svana Sjælland J.nr. SVANA-5660-00001 Ref. mamor/niple Januar 2017 Sammenfattende redegørelse Natura 2000-område N142, Saltholm og omliggende hav Denne sammenfattende redegørelse er udarbejdet i

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

Lavbundsordningen Vejledning om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 2015

Lavbundsordningen Vejledning om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 2015 Lavbundsordningen Vejledning om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 2015 Kolofon Lavbundsordningen Vejledning om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 2015 Denne

Læs mere

Tilskud til Naturpleje

Tilskud til Naturpleje Tilskud til Naturpleje Projekttilskud til naturpleje, maj 2014 Rydning: 38 ansøgninger, 327,33 ha, 5.969.861,69 kr. Hegning: 264 ansøgninger, 5.775,97 ha, 35.882.264,15 kr. I alt 290 ansøgninger på rydning

Læs mere

Tønder Kommunes kommentarer til bemærkninger fra høring af forslag til Natura2000 handleplan Kogsbøl og Skast Mose

Tønder Kommunes kommentarer til bemærkninger fra høring af forslag til Natura2000 handleplan Kogsbøl og Skast Mose Team Natur og vandløb NOTAT Sags id.: 01.00.00-P16-2-12 Sagsbeh.: DL16LISC 24. september 2012 Tønder Kommunes kommentarer til bemærkninger fra høring af forslag til Natura2000 handleplan Kogsbøl og Skast

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 30. oktober 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast i høring:

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov.

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Forslag Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Udgiver: Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Kommune. År: Udkast 2016 Forsidefoto: Gammelt asketræ, langs

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Natura 2000-område nr. 48 Habitatområde H44 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017 Forsidefoto: Trævlekrone fra

Læs mere

Velkommen. Til offentligt jordfordelingsmøde i Fly Enge

Velkommen. Til offentligt jordfordelingsmøde i Fly Enge Velkommen Til offentligt jordfordelingsmøde i Fly Enge Mødedeltagere Keld Schrøder-Thomsen Agronom, Viborg Kommune Tlf. 8787 5558 Hans Fink Planlægger, Agronom, NaturErhvervstyrelsen Tlf. 2523 8509 Morten

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01157 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N36 Nipgård Sø Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N121 Arreskov Sø

vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N121 Arreskov Sø NOTAT Naturstyrelsen Fyn J.nr. NST-422-01300 Ref. ervin Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N121 Arreskov Sø Forslag til Natura 2000-plan for N121 Arreskov

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holger Bagger-Sørensen Jeppes Kilde 6 7120 Vejle Øst Sendt på mail til hbs@fertin.com og prt@sj.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01586-25 Ref. Peter Lomholt Langdahl 29-08-2016 Tilladelse til rørledning til

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Peter Liokouras Øreodden 5 5700 Svendborg Sendt på mail til info@atlasgulve.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00477-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 03-07-2015 Tilladelse til etablering af udløbsledning ud for

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen 1 Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen På Danmarks areal skal der være plads til at producere sunde og velsmagende fødevarer af høj

Læs mere

Nye økonomiske incitamenter til lokalt samarbejde om reduktioner af kvælstoftabene til vandmiljøet

Nye økonomiske incitamenter til lokalt samarbejde om reduktioner af kvælstoftabene til vandmiljøet AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR MILJØVIDENSKAB/ DC E 15. Januar 2014 Nye økonomiske incitamenter til lokalt samarbejde om reduktioner af kvælstoftabene til vandmiljøet Berit Hasler, Seniorforsker I samarbejde

Læs mere

Kapitel 19. Dispensation

Kapitel 19. Dispensation Kapitel 19. Dispensation 19.1. Dispensationsadgangen 19.2. Kompetencesystemet 19.3. Særlige procedureregler 19.4. Betingelser 19.5. Bortfald af uudnyttede tilladelser 19.6. Rækkefølgen i tilfælde hvor

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav-

Læs mere

SERVITUT EJENDOM: Matrikelnummer: Adresse: Lundbjergvej 113 7080 Børkop. EJER: NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1602 København V CVR: 20814616

SERVITUT EJENDOM: Matrikelnummer: Adresse: Lundbjergvej 113 7080 Børkop. EJER: NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1602 København V CVR: 20814616 SERVITUT EJENDOM: 0009q Adresse: Lundbjergvej 113 7080 Børkop 0010af EJER: EJER: EJER: PÅTALEBERETTIGET: ANMODER: 13.01.2016 07:12:01 Side 1 af 6 AREALANVENDELSE: Anvendelsesforhold SERVITUT TEKST: Vådområdedeklaration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012 Forslag til vandhandleplan 2012-2015 Borgermøde 19. juni 2012 Program 1. Velkomst 2. Baggrund og formål 3. Vandløbsindsatser og prioritering 4. Pause 5. Fra plan til handling 6. Høringssvar 7. Spørgsmål

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N74 Husby Klit

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N74 Husby Klit NOTAT Søhøjlandet J.nr. NST-422-01213 Ref. petbj Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N74 Husby Klit Forslag til Natura 2000-plan for N74 Husby Klit

Læs mere

Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om Den Danske Naturfond

Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om Den Danske Naturfond NOTAT Land & vand J.nr. 2014-7710 Ref. majak Den 13. november 2014 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om Den Danske Naturfond Udkast til lovforslaget blev sendt i ekstern høring den 22. september

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt

Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J 87 38 61 66 info@orbicon.dk www.orbicon.dk CVR nr: 21 26 55 43 Nordea: 2783-0566110733

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 1086 af 11/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8150-000006 Senere

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen REALISERING Ansøgning om tilskud til kommunalt Vådområdeprojekt Oktober 2013 jf. Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere