VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN NYSTED STRANDHUSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN NYSTED STRANDHUSE"

Transkript

1 Matr.nr.: 61 a, 61 b, 61 c, 61 d, 61 e, 61 f, 61 g, 61 h, 61 i, 61 k, 61 l, 61 m, 61 n, 61 o, 61 p, 61 q, 61 r, 61 s, 61 t, 61 u, 61 v, 61 x, 61 y, 61 z, 61 æ, 61 ø, 61 aa, 61 ab, 61 ac, 61 ad, 61 ae, 61 af, 61 ag, 61 ah, 61 ai, 61 ak, 61 al, 61 am, 61 an, 61 ao, 61 ap, 61 aq, 61 ar, 61 as, 61 at, 61 au, 61 av, 61 ax, 61 ay, 61 az, 61 aæ, 61 aø, 61 ba, 61 bb, 61 bc, 61 bd, 61 be, 61 bf, 61 bg, 61 bh og 61 bi, Nysted Markjorder Beliggende: 4880 Nysted VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN NYSTED STRANDHUSE 1. Navn (1.1) Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Nysted Strandhuse. 2. Hjemsted og værneting (2.1) Grundejerforeningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. (2.2) Grundejerforeningens værneting er retten i Nykøbing Falster. 3. Område (3.1) Grundejerforeningens geografiske område omfatter ejendommene matr.nr. 61a, 61 b, 61 c, 61 d, 61 e, 61 f, 61 g, 61 h, 61 i, 61 k, 61 l, 61 m, 61 n, 61 o, 61 p, 61 q, 61 r, 61 s, 61 t, 61 u, 61 v, 61 x, 61 y, 61 z, 61 æ, 61 ø, 61 aa, 61 ab, 61 ac, 61 ad, 61 ae, 61 af, 61 ag, 61 ah, 61 ai, 61 ak, 61 al, 61 am, 61 an, 61 ao, 61 ap, 61 aq, 61 ar, 61 as, 61 at, 61 au, 61 av, 61 ax, 61 ay, 61 az, 61 aæ, 61 aø, 61 ba, 61 bb, 61 bc, 61 bd, 61 be, 61 bf, 61 bg, 61 bh og 61 bi, Nysted Markjorder, jf. vedhæftede rids af 12. april

2 (bilag 1) udfærdiget af landinspektør J.P. Nissen, samt alle parceller, der efter grundejerforeningens stiftelse udstykkes fra nævnte ejendomme. 4. Formål (4.1) Grundejerforeningens formål er at eje, drive og vedligeholde ejendommen matr.nr. 61 bk Nysted Markjorder med tilhørende veje, stier, parkeringspladser, vej- og stibelysning, broer, grønne fællesarealer og fællesanlæg i øvrigt inden for grundejerforeningens område, samt alle parceller, der efter grundejerforeningens stiftelse udstykkes fra 61b Nysted Markjorder og tilskødes grundejerforeningen. På vedhæftede rids (bilag 1) er angivet fællesarealer indenfor grundejerforeningens geografiske område. Udover det på bilag 1 angivne areal forventes det, at en del af område D (jf ) i henhold til samme bilag vil blive anvendt til fællesarealer og dermed blive tilskødet til grundejerforeningen. (4.2) Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på ejendommen matr.nr. 61bk Nysted Markjorder samt eventuelt yderligere dele i henhold til ovenfor. Ejendommen tilskødes evt. successivt - grundejerforeningen efter dennes stiftelse vederlagsfrit af Nysted Strandhuse A/S, når denne stiftes, hvilket senest skal ske, når der er opført 60 sommerhuse indenfor grundejerforeningens område eller tidligere, hvis Nysted Strandhuse A/S måtte ønske dette.. (4.3) Grundejerforeningen overtager ejendommen matr.nr. 61bk Nysted Markjorder samt eventuelle yderlige dele i henhold til ovenfor som de er og forefindes med anlagte veje, vej- og stibelysning, parkeringsarealer, stier og grønne arealer m.v. (4.4) Grundejerforeningen forestår pasning og pleje af grundejerforeningens fælles grønne områder med naturlig arrondering til naboer samt vedligeholdelse, istandsættelse, renholdelse, vintertjeneste og belysning på veje, parkeringsarealer og stier på grundejerforeningens areal efter grundejerforeningens nærmere bestemmelser. Nedenfor i 5 er beskrevet de forhold i relation til drift og vedligehold, som grundejerforeningen skal varetage. (4.5) Grundejerforeningen forestår endvidere drift, vedligeholdelse og istandsættelse af grundejerforeningens bygninger, badebro samt postkasse og affaldsskure. (4.6) Grundejerforeningen forestår tillige vedligeholdelse og nødvendig udskiftning af forsyningsledninger, afløbssystemer m.v. på grundejerforeningens areal, i det omfang disse ikke ejes af det offentlige eller er overdraget til tredjemand. (4.7) Grønne områder, veje, parkeringsarealer, stier, bygninger, forsyningsledninger m.v. skal til enhver tid fremstå forsvarligt vedligeholdt og svare til den til enhver tid gældende sædvanlige standard for lignende anlæg. Istandsættelse kan ske på grundejerforeningens eget initiativ eller på begæring af offentlig myndigheder. (4.8) Generalforsamlingen kan helt eller delvist overdrage pligten til drift, vedligeholdelse, istandsættelse, nødvendig udskiftning, renholdelse, pasning m.v. af grønne områder, bygninger, veje, parkeringsarealer, stier og stibelysning, forsyningsledninger, afløbsledninger m.v. til Guldborgsund Kommune, anden offentlig myndighed eller et eller flere private selskaber.

3 - 3 - (4.9) I det omfang andet ikke er anført ovenfor, har grundejerforeningen i øvrigt til formål at varetage medlemmernes fælles interesser og repræsentere medlemmerne over for myndighederne i spørgsmål af fælles interesse. (4.10) Der må ikke på grundejerforeningsområdet udøves virksomhed, der ved støj, lugt, oplag, udseende eller på anden måde er geneforvoldende for omgivelserne. 5. Områdets fremtræden, vedligeholdelse og beplantning (5.1) Følgende er gældende for de på vedlagte rids (bilag 1) benævnte områder A og B: (5.1.1) Den ydre fremtoning af de enkelte bebyggelser i området må ikke væsentligt ændres eller afvige fra den oprindelige udformning ved opførelsen, medmindre de foretagne ændringer foretages ved samtlige bebyggelser i området, således at den samlede bebyggelse i området til stadighed har et ensartet præg. Således skal bebyggelserne med hensyn til bemaling og materialevalg fremstå ensartede. (5.1.2) Der må ikke opføres carporte, udhuse, skure, hegn m.v. på ejendomme beliggende i området, herunder fællesarealer m.v. tilhørende grundejerforeningen uden at det er besluttet på en generalforsamling med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen værende stemmeberettiget stemmer. Bestyrelsen kontrollerer, at opførelsen er i overensstemmelse med de vedtagne retningslinjer. Nysted Strandhuse A/S er dog berettiget til under forudsætning af, at der skabes et overordnet og harmonisk udseende at foretage ændringer i hustyper og bebyggelsesplan samt at opføre toiletbygning ved stranden, fælles skure og postkasseanlæg samt skure og hegn sammenbygget med de enkelte bebyggelser. (5.1.3) Som bilag 2 er vedhæftet drifts- og vedligeholdelsesinstruks for område A og B, der udgør en integreret del af nærværende vedtægt. (5.2) Følgende er gældende for det på vedlagte rids (bilag 1) benævnte område C: (5.2.1) På tidspunktet for vedtagelsen af nærværende vedtægt er dette område ikke projekteret. Bebyggelsen gives af Nysted Strandhuse A/S en fremtoning med et harmonisk udseende i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lokalplan for området.. Når byggeriet er gennemført, må dette ikke væsentligt ændres eller afvige fra den oprindelige udformning ved opførelsen, medmindre de foretagne ændringer foretages ved samtlige bebyggelser i området, således at den samlede bebyggelse i området til stadighed har et ensartet præg. (5.2.2) Indtil bebyggelsen er projekteret og færdigopført, gælder bestemmelsen i 23. Når bebyggelsen er færdigopført, udarbejdes af Nysted Strandhuse A/S en drifts- og vedligeholdelsesinstruks for område C, som bilag 3, der vil udgøre en integreret del af nærværende vedtægt.

4 - 4 - (5.3) Følgende er gældende for det på vedlagte rids (bilag 1) benævnte område D: (5.3.1.) På tidspunktet for vedtagelsen af nærværende vedtægt er dette område ikke projekteret. Bebyggelsen gives af Nysted Strandhuse A/S en fremtoning med et harmonisk udseende i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lokalplan for området. Når byggeriet er gennemført, må dette ikke væsentligt ændres eller afvige fra den oprindelige udformning ved opførelsen, medmindre de foretagne ændringer foretages ved samtlige bebyggelser i området, således at den samlede bebyggelse i området til stadighed har et ensartet præg. En del af området vil blive udlagt til fællesareal for alle beboere i grundejerforeningsområdet. Områdets konkrete udstrækning er på tidspunktet for vedtagelsen af nærværende vedtægt endnu ikke defineret, ligesom de konkrete faciliteter i området skal aftales mellem Nysted Strandhuse A/S og Guldborgsund Kommune. (5.3.2) Indtil bebyggelsen er projekteret og færdigopført, gælder bestemmelsen i 23. Når bebyggelsen er færdigopført, udarbejdes af Nysted Strandhuse A/S en drifts- og vedligeholdelsesinstruks for område D, som bilag 4, der vil udgøre en integreret del af nærværende vedtægt. 6. Medlemmer (6.1) Grundejerforeningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene matr.nr. 61 a, 61 b, 61 c, 61 d, 61 e, 61 f, 61 g, 61 h, 61 i, 61 k, 61 l, 61 m, 61 n, 61 o, 61 p, 61 q, 61 r, 61 s, 61 t, 61 u, 61 v, 61 x, 61 y, 61 z, 61 æ, 61 ø, 61 aa, 61 ab, 61 ac, 61 ad, 61 ae, 61 af, 61 ag, 61 ah, 61 ai, 61 ak, 61 al, 61 am, 61 an, 61 ao, 61 ap, 61 aq, 61 ar, 61 as, 61 at, 61 au, 61 av, 61 ax, 61 ay, 61 az, 61 aæ, 61 aø, 61 ba, 61 bb, 61 bc, 61 bd, 61 be, 61 bf, 61 bg, 61 bh og 61 bi, Nysted Markjorder samt de parceller, der udstykkes herfra. Medlemskab er pligtmæssigt. Medlemskabet har virkning fra overtagelsesdagen, dog kan en erhverver af en ejendom først udøve stemmeretten, når grundejerforeningens bestyrelse har fået meddelelse om ejerskiftet. De til enhver tid værende medlemmer af grundejerforeningen er pligtige at acceptere, at grundejerforeningen udvides i takt med, at der opføres yderligere ejendomme i området/afhændes parceller i området. (6.2) Hvis en ejendom er opdelt i ejerlejligheder, er ejerforeningen medlem af grundejerforeningen. Hvis en ejendom ejes af en andelsboligforening, er andelsboligforeningen medlem af grundejerforeningen. Stemmeretten i grundejerforeningen tilkommer de enkelte ejerlejlighedsejere, respektive de enkelte andelshavere. Hver enkelt boligenhed (andel/ejerlejlighed/parcel) har én stemme. (6.3) Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig med den nye ejers indtræden, men den tidligere ejers forpligtelser over for grundejerforeningen ophører dog først, når den nye ejers skøde er endeligt og tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger, og når den tidligere ejer har betalt samtlige restancer pr. overtagelsesdagen samt opfyldt samtlige sine forpligtelser over for grundejerforeningen. Den tidligere ejer har ved udtræden af foreningen intet krav på en andel af foreningens formue. (6.4) Den til enhver tid værende ejer af en ejendom indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for grundejerforeningen og hæfter således blandt andet for den tidligere ejers restancer til grundejerforeningen af enhver art til enhver tid.

5 - 5 - (6.5) Uanset modstående aftale mellem den tidligere ejer og den nye ejer, foretages opkrævning til grundejerforeningen, respektive tilbagebetaling fra grundejerforeningen, over for den til enhver tid værende ejer på betalingstidspunktet. (6.6) Ethvert medlem er med hensyn til ejendommens benyttelse underkastet bestemmelserne i de på ejendommen tinglyste servitutter samt bestemmelserne i lokalplan N Pligter (7.1) Ethvert medlem er underkastet grundejerforeningens til enhver tid gældende vedtægter samt de af grundejerforeningen lovligt vedtagne regler og beslutninger. Der kan dog aldrig pålægges det enkelte medlem økonomiske forpligtelser ud over, hvad der følger af hensynet til medlemmernes fælles interesser, jf. 4. Således kan et medlem ikke forpligtes økonomisk ud over det af generalforsamlingen vedtagne budget. (7.2) Påfører et medlem grundejerforeningen udgifter, f.eks. som følge af ekstraordinære arbejder på medlemmets egen grund, er medlemmet forpligtet til at refundere grundejerforeningen udgifterne. (7.3) Ejere og brugere af ejendomme i grundejerforeningsområdet er pligtige at respektere etablering og tilstedeværelse af ledninger, anlæg og installationer, der er nødvendige med henblik på forsyning af ejendomme i grundejerforeningsområdet, ligesom ejerne uden særskilt påtegning skal tåle sædvanlige forsynings- og afløbsdeklarationer, der berettiget begæres tinglyst af forsyningsvirksomheder, offentlige myndigheder eller vedkommende leverandører. 8. Fordelingstal (8.1) Det enkelte medlems fordelingstal fastsættes til medlemmets antal af boligenheder i forhold til det samlede antal af boligenheder i grundejerforeningen, jf. dog 23. Boligenheder defineres som henholdsvis sommerhuse, ejerlejligheder, andele samt udstykkede sommerhusparceller. (8.2) Såfremt antallet af medlemmer eller boligenheder i grundejerforeningen ændres, ændres fordelingstallet tilsvarende. (8.3) De til enhver tid værende ejere af Restarealet betaler ikke medlemsbidrag jf Bidrag (9.1) Til dækning af grundejerforeningens udgifter betaler medlemmerne bidrag efter fordelingstal i forhold til det på generalforsamlingen vedtagne budget. (9.2) Bidraget betales helårligt pr. 1. juli.

6 - 6 - (9.3) Restance med betaling af bidrag til grundejerforeningen medfører, at det pågældende medlems stemmeret suspenderes, indtil restancen og eventuelle omkostninger i forbindelse med opkrævningen er behørigt betalt. Restancer kan inddrives ved inkasso. (9.4) Ved ikke-rettidig betaling af skyldige beløb, skal det pågældende medlem betale alle de med inddrivelsen forbundne omkostninger og tillige et rentebeløb på 2 % pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb. 10. Hæftelse (10.1) I forhold til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for grundejerforeningens forpligtelser med andet end deres respektive andele i grundejerforeningens formue. (10.2) I forholdet til grundejerforeningen hæfter medlemmerne personligt og pro rata i henhold til ovennævnte fordelingstal, der gælder for deres tilsvar af bidrag til grundejerforeningen, jf Generalforsamling (11.1) Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem indbringes for generalforsamlingen. (11.2) Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Ved indkaldelse til ordinær generalforsamling skal endvidere medfølge det reviderede årsregnskab samt forslag til endeligt budget for indeværende regnskabsår samt foreløbigt budget for følgende regnskabsår. (11.3) Generalforsamlingen afholdes i Guldborgsund Kommune inden udgangen af maj måned. (11.4) Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen, dennes resultat og andre tvivlsspørgsmål, der opstår under generalforsamlingens afvikling. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, bestyrelsessuppleant eller revisor for grundejerforeningen. 12. Ordinær generalforsamling (12.1) Hvert år i maj måned afholdes ordinær generalforsamling. (12.2) Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent

7 Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab, herunder beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt underskud 4. Indkomne forslag 5. Forelæggelse og godkendelse af endeligt budget for indeværende regnskabsår samt foreløbigt budget for følgende regnskabsår, herunder fastlæggelse af endeligt medlemsbidrag for indeværende regnskabsår og foreløbigt medlemsbidrag for følgende regnskabsår 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 8. Valg af eventuel administrator 9. Valg af revisorer 10. Eventuelt (12.3) Forslag, som medlemmerne ønsker optaget under punkt 4, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der er fremsat i overensstemmelse hermed, udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen. Punkter, der ikke er optaget på dagsordenen eller er medlemmerne bekendt i medfør af nærværende bestemmelse, kan ikke sættes under afstemning. 13. Ekstraordinær generalforsamling (13.1) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling, eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller 1/4 af medlemmerne eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden. 14. Beslutninger (14.1) Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte ved simpel stemmeflerhed. Hver boligenhed (sommerhuse, ejerlejligheder, andele samt udstykkede sommerhusparceller) har én stemme. (14.2) Ved beslutninger om væsentlige forandringer af grundejerforeningens ejendom, herunder salg af grundejerforeningens ejendom eller dele heraf, eller om ændring af disse vedtægter kræves dog, at mindst 2/3 af grundejerforeningens samlede stemmeantal afgives til fordel herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer, afholdes ny generalforsamling inden 4 uger, og på denne kan forslaget uanset antallet af repræsenterede stemmer vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Ændring af nærværende vedtægt kræver tillige godkendelse fra Guldborgsund Kommune samt for så vidt angår 5.2.2, og 23 fra Nysted Strandhuse A/S. (14.3) Fordelingstallene kan kun ændres med samtykke fra samtlige medlemmer af grundejerforeningen. (14.4) Stemmeretten på en generalforsamling kan udøves af et medlems ægtefælle eller en myndig person, som medlemmet skriftligt har meddelt fuldmagt dertil.

8 Referat (15.1) Der optages referat af forhandlingerne på generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og udsendes til medlemmerne senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse. 16. Bestyrelsen (16.1) Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af grundejerforeningen og udføre grundejerforeningens opgaver i henhold til vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger. (16.2) Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer efter generalforsamlingens beslutning. Desuden vælges 2 suppleanter med angivelse af deres rækkefølge. Valgbar som medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun grundejerforeningens medlemmer samt disses ægtefæller/samlevere. Et medlem og dets ægtefælle/samlever kan dog ikke være samtidige medlemmer af bestyrelsen. (16.3) Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. (16.4) Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. Ved første valg til bestyrelsen vælges kassereren, 1 medlem samt 1 suppleant dog kun for 1 år. Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår mellem de ordinære generalforsamlinger, indtræder den pågældende suppleant i bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling. Er der ikke en suppleant, eksempelvis som følge af afgang, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Såfremt formanden eller kassereren fratræder sit hverv i en valgperiode, vælger den øvrige bestyrelse en ny formand/kasserer af sin midte for perioden indtil næste ordinære generalforsamling. (16.5) Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. (16.6) Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. (16.7) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. (16.8) Beslutninger træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed, idet et bestyrelsesmedlem ved forfald er berettiget til at afgive fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem med henblik på stemmeafgivning på det pågældende bestyrelsesmøde. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. (16.9) I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på bestyrelsesmødet. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. (16.10) Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp, hvor dette skønnes nødvendigt af hensyn til opfyldelse af de pligter, som påhviler grundejerforeningen. (16.11) Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.

9 Administration (17.1) Generalforsamlingen kan vælge en administrator til at varetage grundejerforeningens administrative opgaver eller dele heraf. Fra grundejerforeningens stiftelse og for en periode på 2 år frem til førstfølgende generalforsamling udpeger Nysted Strandhuse A/S en administrator. (17.2) En af generalforsamlingen valgt administrator skal være ejendomskyndig og have fornøden forsikringsdækning. (17.3) Efter af beslutning om nyvalg af administrator er truffet på en generalforsamling, kan den ikke-genvalgte administrator opsiges af bestyrelsen med et varsel på 3 måneder til den 1. i en måned. (17.4) Administrator er befuldmægtiget til at handle på grundejerforeningens vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift. Administrator fører et forsvarligt regnskab under bestyrelsen og revisionens kontrol. (17.5) Administrators honorar afholdes af grundejerforeningen. 18. Tegningsregel (18.1) Grundejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden for bestyrelsen i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura til administrator. 19. Parkeringspladser 19.1) Der anlægges det i henhold til lokalplanen foreskrevne antal parkeringspladser på grundejerforeningens areal. Medlemmerne af grundejerforeningen samt offentligheden har brugsret til disse parkeringspladser. 20. Regnskabsår og revision (20.1) Grundejerforeningens regnskabsår er kalenderåret, dog løber første regnskabsår fra stiftelsen af grundejerforeningen til den 31. december (20.2) På hvert års ordinære generalforsamling vælges to revisorer, som skal revidere grundejerforeningens årsregnskab. Revisorerne kan genvælges. (20.3) Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisorerne. (20.4) Eventuelt overskud eller underskud kan overføres til følgende regnskabsår.

10 (20.5) Grundejerforeningens midler placeres af bestyrelsen bedst muligt i et anerkendt pengeinstitut. 21. Ordensreglement (21.1) Samtlige medlemmer og brugere af ejendomme i grundejerforeningens område er forpligtet til at underkaste sig det til enhver tid af generalforsamlingen med simpel stemmeflerhed, jf. nærværende vedtægters 15.1, vedtagne ordensreglement. 22. Opløsning (22.1) Opløsning af foreningen kan kun ske ved enstemmighed. 23 Overgangsbestemmelser (23.1) Nysted Strandhuse A/S repræsenterer de stemmer i grundejerforeningen, der vedrører opførte men endnu ikke overdragne ejendomme, forudsat at der er udstedt ibrugtagningstilladelse. Nysted Strandhuse A/S afholder tilsvarende disse ejendommes andel af grundejerforeningens fællesudgifter fra tidspunktet for meddelelse af ibrugtagningstilladelse af den pågældende ejendom. Indtil der er udstedt ibrugtagningstilladelse, tillægges disse ejendomme ikke stemmeret, og der bidrages ikke til grundejerforeningens fællesudgifter. (23.2) På bilag 1 er angivet områderne C og D, der på tidspunktet for vedtagelsen af nærværende vedtægt ikke er færdigudviklede. De dele af område C og D, som på et givet tidspunkt ikke har opnået ibrugtagningstilladelse benævnes Restarealet. Den til enhver tid værende ejer af Restarealet betaler ikke medlemsbidrag til grundejerforeningen indtil det tidspunkt, hvor Restarealet helt eller delvist er afleveret, og der er udstedt ibrugtagningstilladelse, jf (23.3) Ejeren af Restarealet er forpligtet til at sørge for, at et bælte mod de bebyggede matrikler i grundejerforeningsområdet er renholdt, ryddeliggjort og i sømmelig stand. (23.4) Grundejerforeningens beslutningskompetence som fastsat i nærværende vedtægt omfatter ikke parceller i grundejerforeningsområdet, hvortil der ikke er opnået ibrugtagningstilladelse samt Restarealet, så længe et sådant består. Det er således alene den til enhver tid værende ejer heraf, der kan disponere herover, ligesom den pågældende ejer afholder samtlige omkostninger til vedligeholdelse, dog jf (23.5) Grundejerforeningen bidrager forholdsmæssigt til ren- og vedligeholdelse af fælles veje, stier og øvrige fællesanlæg på Restarealet, som tillige anvendes af grundejerforeningen. Udgiften til ren- og vedligeholdelse af disse fællesanlæg fordeles i forhold til det samlede antal medlemmer af grundejerforeningen i forhold til det samlede antal boliger, der er påbegyndt opførelse af på Restarealet men som ikke har opnået ibrugtagningstilladelse i det pågældende kalenderår og dermed i henhold til 23.1 ikke er

11 medlem af grundejerforeningen. Ejeren eller ejerne af Restarealet afholder den andel af udgiften, som vedrører de påbegyndte, men ikke opførte boligers andel af denne udgift. (23.6) I de perioder, hvor der opføres bebyggelse eller udføres anlægsarbejder på en ejendom i grundejerforeningsområdet, har Nysted Strandhuse A/S ret til at benytte ejendommen som byggeplads og som oplagsplads for materiel og materialer. Etablering af byggeplads og løbende anvendelse heraf skal ske under hensyntagen til de øvrige medlemmer af grundejerforeningen. Nye medlemmer af grundejerforeningen skal tåle kørsel til og fra byggepladserne på Restarealet. 24. Påtaleberettiget (24.1) Påtaleberettigede er grundejerforeningen ved dennes bestyrelse og ethvert medlem af grundejerforeningen samt Guldborgsund Kommune. (24.2) Grundejerforeningens bestyrelse udøver i øvrigt den påtaleret, der tillægges grundejerforeningen i servitutter m.v. Dette gælder dog ikke servitutter, der alene vedrører det enkelte medlem. 25. Tinglysning (25.1) Nærværende vedtægt begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommene matr.nr. 61 a, 61 b, 61 c, 61 d, 61 e, 61 f, 61 g, 61 h, 61 i, 61 k, 61 l, 61 m, 61 n, 61 o, 61 p, 61 q, 61 r, 61 s, 61 t, 61 u, 61 v, 61 x, 61 y, 61 z, 61 æ, 61 ø, 61 aa, 61 ab, 61 ac, 61 ad, 61 ae, 61 af, 61 ag, 61 ah, 61 ai, 61 ak, 61 al, 61 am, 61 an, 61 ao, 61 ap, 61 aq, 61 ar, 61 as, 61 at, 61 au, 61 av, 61 ax, 61 ay, 61 az, 61 aæ, 61 aø, 61 ba, 61 bb, 61 bc, 61 bd, 61 be, 61 bf, 61 bg, 61 bh og 61 bi, Nysted Markjorder samt parceller, der udstykkes herfra. (25.2) Med hensyn til de ejendommene påhvilende servitutter og byrder henvises til ejendommenes blade i tingbogen. ooooooo Således vedtages på grundejerforeningens stiftende generalforsamling den 22. juni Som ejer af ejendommene matr.nr. 61 a, 61 b, 61 c, 61 d, 61 e, 61 f, 61 g, 61 h, 61 i, 61 k, 61 l, 61 m, 61 n, 61 o, 61 p, 61 q, 61 r, 61 s, 61 t, 61 u, 61 v, 61 x, 61 y, 61 z, 61 æ, 61 ø, 61 aa, 61 ab, 61 ac, 61 ad, 61 ae, 61 af, 61 ag, 61 ah, 61 ai, 61 ak, 61 al, 61 am, 61 an, 61 ao, 61 ap, 61 aq, 61 ar, 61 as, 61 at, 61 au, 61 av, 61 ax, 61 ay, 61 az, 61 aæ, 61 aø, 61 ba, 61 bb, 61 bc, 61 bd, 61 be, 61 bf, 61 bg, 61 bh og 61 bi, Nysted Markjorder. Således vedtaget af Nysted Strandhuse A/S den 30. juni Hørsholm, den 30. juni 2006

12 For Nysted Strandhuse A/S: Lars-Erik H. Christensen Holger Brogaard Pedersen Ovenstående vedtægter for Grundejerforeningen Nysted Strandhuse godkendes i henhold til 42 i lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 388 af 18. august Det erklæres endvidere, at gældende lokalplan N 20 ikke kræves ændret. Nysted, den 2. november 2006 For Nysted Kommune: Lennart Damsbo-Andersen Borgmester Bilag: Bilag 1: Rids over grundejerforeningens geografiske område Bilag 2: Drifts- og vedligeholdelsesinstruks for område A og B Vedtægterne er ændret på en generalforsamling den 25/ og den 16/ Vedtægterne begæres tinglyst på foranstående (side 1) ejendomme i stedet for vedtægter tinglyst den I bestyrelsen: Per Gjersing-Jensen Bjarne Pedersen Lars Pedersen Erik Leth Larsen Claus Juel Christensen

13 Vedtægterne er ændret på generalforsamlinger den 14/ og den 19/ I bestyrelsen: Per Gjersing-Jensen Bjarne Pedersen Nellie Balslev Carsten Hermansen Dennis Rasmussen

14 - 14 -

15 BILAG 2 Følgende er vedtaget for de på vedlagte rids (bilag 1) benævnte område A og B Beplantning 100 meter zonen / strandbeskyttelseszonen Der må ikke plantes, etableres hegn eller foretages nogen landskabsbearbejdning på arealer indenfor strandbeskyttelseszonen 100 meter fra kysten. Levende hegn der afgrænser bebyggelsen De eksisterende hegn må ikke beskæres, og skal fremstå som ensartede lineære levende hegn, der udvikler sig med den naturlige frodighed og frit rum. Dog må der fjernes rodskud, ligesom der inde i hegnet må fjernes selvsåede aggressive trævækster som pil og poppel. Vandløbsbeplantningen I forbindelse med den endelige projektering af vandløb vil Nysted Strandhuse A/S i samarbejde med Guldborgsund Kommune fastlægge beplantningen. Beplantningen skal fremstå med den naturlige vegetation, der knytter sig til et vandløb på egnen. Beplantning på private arealer Udenfor de byggelinier, som tinglyses langs stikvejene i området syd for Strandhus Tværvej, må der ikke plantes træer, og buske må ikke være højere end 1,2 meter. Bag denne byggelinie, herunder på grunde nord for Strandhus Tværvej, må der på hver grund plantes op til 3 solitære træer med en afstand af minimum 5 meter, og således at de holdes i en højde af maksimalt 4 meter. Der må ikke plantes hæk. Græsarealer 100 meter zonen / strandbeskyttelseszonen Arealet tilsås med græs iblandet flerårige markblomster. Arealet skal slås to gange årligt som høslet, hvilket vil sige, at det afslåede græs fjernes, ca. den 1. juni og ca. den 1. september. Stierne slås gange årligt i vækstperioden i en bredde på ca. 1 meter, der er tilpasset relevant maskinel. Solgryder slås ligeledes gange i vækstperioden. De til enhver tid værende ejere af grunde, som grænser op mod 100 meter zonen, gives ret til at slå græsset foran deres ejendom i en afstand af 10 meter fra ejendommens sydlige skellinie gange om året. Vejarealer Der lægges stor vægt på, at bebyggelsens udsigtskiler samt boligvejene fremtræder velplejede, hvorfor græsset skal slås gange årligt i vækstperioden.

16 Volde Voldene tilsås med græs iblandet flerårige markblomster og græsslås en eller to gange årligt. Det afslåede græs bortskaffes. Bro Badebro Bro opsættes hvert år omkring den 1. maj og nedtages omkring den 1. oktober af faguddannet personale, som vurderer levetid og sikkerhed. Private fællesveje Belægninger Der gennemføres vejsyn hvert andet år, hvor der tages stilling til den løbende vedligeholdelse. Generelt Nysted Strandhuse A/S er berettiget til at foretage ændringer i de enkelte etapers udseende, beplantning m.v. Ændringer skal foretages på en sådan måde, at grundejerforeningsområdet fortsat har et harmonisk udseende.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERS HAVE Matr.nr.: Del nr. af matr.nr. 9 qv, 9 ae, 9 aq, 9 cb, 9 d, 9 ol Skævinge By, Skævinge. Beliggende: Kaj Sommers Vej 3320 Skævinge Anmelder: Advokat Heidi Ø. Skovgaard Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KIRKESTIEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KIRKESTIEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KIRKESTIEN 1. Navn (1.1) Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Kirkestien". 2. Hjemsted og værneting (2.1) Grundejerforeningens hjemsted er Allerød Kommune.

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris 1 Foreningens navn er NyVesterris. Grundejerforeningen Risager, Pilumvej og Lillebro, 6100 Haderslev. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Således vedtaget endeligt på den ekstraordinære generalforsamling den 2. april 2003. Godkendt af Ramsø Kommune den 6/8 2003. 1 Forslaget Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ Advokat Michael Møller Pedersen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 MATR.NR: Matr.nr. 24-a m.fl. Aaby by, Aaby J.nr: 440-62534 MPE/PPT BELIGGENDE: Torngårds Allé og Torngårdsparken 9440 Aabybro

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å Vedtægter for Ejerforeningen Giber Å Rev. 2, 9. april 2013 I hht beslutning på ekstraordinær generalforsamling 21.03.2013 2 1 Formål, medlemmer: Ejerforeningen har til formål at eje og drive og vedligeholde

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN Matr. nr. 38-ao m.fl. Ugerløse by, Ugerløse Beliggende: Abildhaven 4350 Ugerløse VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge J.nr. 955-2246 UT/LD VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge 1 Vedtægter for Grundejerforeningen Tejnvej?? Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for EJERLAVET BAKKEHUSENE, BEDER Version 8. januar 2016

Forslag til ændring af vedtægter for EJERLAVET BAKKEHUSENE, BEDER Version 8. januar 2016 Forslag til ændring af vedtægter for EJERLAVET BAKKEHUSENE, BEDER Version 8. januar 2016 (Kursiv) -numre angiver, hvor i den nye tekst de hidtidige bestemmelser er gengivet. Nuværende bestemmelser (16.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Grundejerforeningen VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN TISVILDELUND

Grundejerforeningen VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN TISVILDELUND MATR.NR: 14-h, 14-ab m.fl. Holløse by, Vejby. BELIGGENDE: Lundeskrænten (fællesareal), Lundeskrænten 1 m.fl. og Lundebakken 1 m.fl., 3210 Vejby. Grundejerforeningen VEDTÆGTER f o r GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund:

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Foreningens navn, hjemsted og medlemskreds 1. Foreningen hedder Grundejerforeningen Bakkelund og har hjemme i Havdrup, Solrød Kommune. 2. Foreningens geografiske

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter for Grundejerforeningen Lundemarken Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Lundemarken 1.2 Foreningens hjemsted er Holbæk kommune 2 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER www.plutonvej.dk Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "NIELSMINDE SYD". Foreningens hjemsted er Aalborg kommune under Retten i Aalborg, der er foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dens hjemsted er: Randers Kommune. 2 Formål

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 fast afgift: 1.400,00 Ejerlav: Egense By, Mou Sogn Anmelder: Matr.nr.: *, *, * ADVOKATFIRMAET Beliggenhed: Kystvej 10 B, Skovvej 2, Egense, ABEL OG SKOVGÅRD LARSEN 9280 Storvorde Sønder Allé 9 8000 Århus

Læs mere

VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EUROPAPARKEN 1

VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EUROPAPARKEN 1 Matr. nr. 7h, 7i, 7o, 7p, 7q, 7r, 7s, 7t, 7u, 7v, 7x, 7y, 7z, 7æ, 7ø, 7aa, 7ab, 7ac, 7ad, 7ae, 7af, 7ag, 7ah, 7ai, 7ak, 7al, 7am, 7an, 7ao, 7ap, 7aq, 7ar, 7as, 7at, 7au, 7av, 7ax, 7ay, 7az, 7aæ, 7aø, 7ba,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Hareklit Vejlaug

Vedtægter for Hareklit Vejlaug Vedtægter for Hareklit Vejlaug Navn 1. Vejlaugets navn er Hareklit Vejlaug og benævnes herefter "Vejlauget". Hjemsted 2. Vejlaugets hjemsted er Haurvig, Ringkøbing-Skjern Kommune. 3. Vejlaugets formål

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen SKOVSGÅRDEN

Vedtægter for grundejerforeningen SKOVSGÅRDEN 1 Navn 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsgården 2 Hjemsted 1. Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 3 Formål 1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Foreningens navn og hjemsted... 3 1... 3 2... 3 Foreningens område og medlemskreds... 3 3... 3 4... 3 5... 3 Forenings formål og opgaver...

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen Foreningens navn er Grundejerforeningen Kløverengen af Viby by, Syv. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune. 1 2 3 Foreningens medlemmer er ejendommene matr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen 28. november 2012. Indholdsfortegnel se Side Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Kapitel 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen FJORDGLIMTSVEJ". 2. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Retten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

Nye VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD

Nye VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD Nye VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Oksevej Syd. 2 Foreningens hjemsted er Frederikshavn kommune. Hjørring retskreds er foreningens værneting. 3

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter for parcelforeningen "Holmeparken" 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune.

Vedtægter for parcelforeningen Holmeparken 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune. Vedtægter for parcelforeningen "Holmeparken" 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2 Navn og formål. Foreningens navn er "Holmeparken". Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården

Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården Vedtægter for Grundejerforeningen Søgården Ajourført frem til 25. februar 2010 1 Navn og Omfang Foreningens navn er Grundejerforeningen Søgården, dens område er den syd for Kirke Værløsevej beliggende

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED.

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. VEDTÆGTER for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. Side 1 af 6 Kap.1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er "Kirsebærhavens Parcelforeningen Kirsebærhaven 1-20" Kap.2. Forenings område og medlemskreds:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen KÆRMINDEVEJ. Lokalplan nr. 2.27.1. Kragehave Nord - åben-lav bebyggelse med 30 villagrunde.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen KÆRMINDEVEJ. Lokalplan nr. 2.27.1. Kragehave Nord - åben-lav bebyggelse med 30 villagrunde. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen KÆRMINDEVEJ ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 2.27.1. Kragehave Nord - åben-lav bebyggelse med 30 villagrunde. ---ooo0ooo--- Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Grundejerforeningen Ådalen Øst

Grundejerforeningen Ådalen Øst Vedtægter Grundejerforeningen Ådalen Øst 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ådalen Øst beliggende Ådalen i 6600 Vejen. Gældende for Ådalen 30 til og med Ådalen 62.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. KAP. 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er. 2. Foreningens hjemsted er Kommune. KAP. 2. FORENINGENS FORMÅL OG OPGAVER 3. Grundejerforeningen forestår

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET 1. NAVN. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lærke-, Spurve- og Vibevænget". Foreningens hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE (Stiftet d. 19. januar 2000) Vedtægterne er ændret: 28. februar 2001, 2. oktober 2002, 17. februar 2004 og 20. marts 2012. KAP. 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED.

Læs mere