LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG"

Transkript

1 Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune ønsker at udarbejde en ny lokalplan for Rådhuscentret i Vojens, for at fastlægge de fremtidige muligheder for udvikling af handelen og samtidig forbedre kvalitet og sammenhæng i centrets byrum, til fordel for såvel erhverv som brugere af centeret. Repræsentanter for handelen i Rådhuscentret har tidligere udtrykt ønske om udvidelsesmuligheder for centeret, ligesom forskellige butikker har henvendt sig med aktuelle udvidelsesønsker. Det tidligere rådhus, beliggende Rådhuscentret 7, omdannes til sundhedscenter i Der sker i den forbindelse en omdannelse af forpladsen, som forbedrer kvaliteten af belægninger og byinventar og øger tilgængeligheden. Lokalplanen skal fastlægge byggefelter indenfor området og bestemmelser om bebyggelsens udformning. Derudover skal planen fastlægge disponering og udformning af parkeringsarealer, stier, grønne områder mv. sådan at kvaliteten af de kommunalt ejede, ubebyggede arealer forbedres tilsvarende udformningen af sundhedscentrets forplads. Lokalplanområde Lokalplanområdets afgrænsning følger den ydre afgrænsning af matr. nr 1494a Vojens ejerlav, Vojens og omfatter denne samt matriklerne 1494b, 1494c, 1494d, 1988, 2374, 2375, 2377, 2379, 2475, 2382, 2385, 2393 og 2641 alle Vojens ejerlav, Vojens, som er beliggende som sokkelgrunde indenfor matrikel 1494a s udstrækning. Lokalplanområdet omfatter følgende adresser: Rådhuscentret 3, 5, 7, 7G, 11, 11A, 13, 15A, 15B, 15C, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 og 49. Ejerforhold: Matrikel nr 1494a, som rummer alle centerområdets ubebyggede områder, samt matr. nr. 1494d, som rummer Sundhedscenter Vojens, ejes af Haderslev Kommune. De øvrige matrikler, der er udstykket som sokkelgrunde og bebygget med butiks og kontorbygninger er privat ejede. Områdets grundareal udgør ca. 6 ha. 1

2 Tilgrænsende områder: Lokalplanområdet afgrænses af vejene Ribevej, Billundvej, Vestergade og Rådhuscentret. Umiddelbart nord for området findes et større vejanlæg i forbindelse med af/tilkørsel mellem Ribevej og Billundvej. Øst for vejen Rådhuscentret ligger et plejehjem og en ungdomsskole, samt ældre boligområder mellem Rådhuscentret og den oprindelige bymidte i Vojens. Syd for området og Vestergade findes Cirkusgrunden som traditionelt benyttes til den årlige byfest Høtte og lignende. Cirkusgrunden er i Kommuneplan 2013 udlagt som perspektivareal for udvidelse af detailhandelsområdet der omfatter Rådhuscentret. Vest for lokalplanområdet og Billundvej ligger Lagoniskolen som er skole for 0. til 6. klasses børn i Vojens og Skrydstrup og syd for denne et erhvervsområde. 2

3 Eksisterende forhold Lokalplanområdet er et eksisterende centerområde, som er udbygget og rummer flere dagligvarebutikker samt en del udvalgsvarebutikker og private kontor og servicevirksomheder. Det bebyggede areal udgør i alt ca m 2. Indtil 2014 har Rådhuscentret 7 fungeret som rådhus og kommunal administrationsbygning med ca. 80 arbejdspladser. Rådhuset er nu under ombygning til sundhedscenter. Illustration RUM A/S Trafikale forhold - veje, stier og parkering: Lokalplanområdet vejbetjenes henholdsvis fra vejen Rådhuscentret og fra Vestergade. Centeret rummer i dag 418 parkeringspladser, som primært er placeret centralt og omsluttet af butiksbygninger. Denne struktur giver trafiksikkerhedsmæssige udfordringer i forholdet mellem fodgængere og lastbiler, som leverer varer til centeret og typisk bakker til ramper og porte. Antallet af parkeringspladser i forhold til bebygget areal og butikstyper er mindre end Haderslev Kommunes P-norm foreskriver. Der er altså teoretisk set for få parkeringspladser. Gennem lokalplanområdet løber en skolesti fra fodgængertunnellerne under henholdsvis Vestergade og Ribevej til tunnelen under Billundvej til Lagoniskolen. Mellem centerets bygninger og parkeringspladser findes mindre grønne arealer og en del træer af forskellig art og størrelse. Særligt de store træer midt i centeret og langs Billundvej er en stor kvalitet for centerets rumligheder og karakter. 3

4 Projekt Lokalplanområdets anvendelse vil fortsat være centerområde, primært detailhandel samt offentlig og privat service. Lokalplanen fastlægger byggefelter, hvoraf de fleste allerede er bebygget men enkelte giver mulighed for udvidelse af eksisterende butikker. Bebyggelse skal placeres indenfor byggefelterne. Udstykning må kun ske som sokkelgrunde, og skal derfor i princippet følge de enkelte bygningers sokkel. 4

5 Idéskitse mulig disponering af arealer ved rundkørslen Billundvej/Vestergade. Illustration ARKVH arkitekter Ubebyggede arealer: De ubebyggede arealer i Rådhuscentret tilhører alle Haderslev Kommune og omfatter parkeringspladser, gangarealer, kørearealer, grønne arealer og beplantning. Vejbetjening og tilkørsel til området ændres umiddelbart ikke i forhold til de eksisterende forhold. Lokalplanforslaget vil søge at udlægge flere P-pladser, så der tilstræbes et antal i overensstemmelse med P-normen. Det skal sikres at der fortsat er en sikker skolevej gennem Rådhuscentret. Belægninger og beplantning: Lokalplanen vil indeholde en disponeringsplan, som illustrerer placering af p-pladser, beplantning og nye gangarealer. Gangarealer skal fremover anlægges med en belægning af 50x50 cm betonfliser med bånd af chaussesten. Denne type belægning er allerede brugt enkelte steder i centeret, og de samme materialer anvendes på det nye sundhedscenters forplads, som er under etablering. Eksisterende træer skal så vidt muligt bevares. Særligt de store træer der vokser midt i Rådhuscentret, samt langs Billundvej er værdifulde og skal beskyttes. Skitsering af nye gangarealer på den store centrale P-plads. 5

6 Sundhedscentrets nye forplads Illustration RUM A/S Skiltning: Lokalplanen skal fastsætte bestemmelser for skiltning, i overensstemmelse med Haderslev Kommunes skilte- og facademanual. Der vil blive arbejdet med centerets synlighed, bl.a. i form af fælles skiltning på enkelte større pyloner. Forholdet til anden planlægning Kommuneplan 2013: Rammer for lokalplanlægning. 6

7 Kommuneplan 2013: Rammer for lokalplanlægning. Plannummer Plannavn Fremtidig anvendelse Zonestatus Bebyggelsesprocent Etageantal og bygningshøjde Områdets anvendelse Bebyggelsens omfang og udformning Opholds- og friarealer Trafikbetjening og parkering Særlige bestemmelser CE.02 Centerområde Rådhuscentret Centerområde Bycenter Eksisterende: By- og landzone Fremtidig: Byzone 100 % beregnet for den enkelte ejendom Max. etager: 2 etager Max. højde: meter Centerområde med butikker, boliger, erhverv og privat og offentlig service, som naturligt hører til i det centrale byområde. Bebyggelse skal opføres inden for nærmere fastlagte byggefelter. Den samlede ramme for bruttoetageareal til nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål er for dagligvarebutikker m2 og for udvalgsvarebutikker m2. For de enkelte butikker er rammen for det maksimale bruttoetageareal for dagligvarebutikker m2 og for udvalgsvarebutikker m2. Opholdsarealet til den enkelte ejendom skal mindst svare til boligetagearealet og 50% af etagearealet for bebyggelse i øvrigt. Der skal tilvejebringes parkeringsareal svarende til mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m2 butikareal, kontorareal, klinikareal o.l. Karakteristisk beplantning skal bevares. Ved samlede parkeringspladser skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ. Gældende lokalplan: Lokalplanområdet er delvist omfattet af lokalplan Centerområde i Rådhuscentret, delvist af lokalplan for et centerområde i Rådhuscentret i Vojens by, og delvist af lokalplan for et centerområde i Rådhuscentret i Vojens by. Alle tre lokalplaner aflyses i deres helhed med vedtagelsen af denne lokalplan. Særlige bindinger og tinglyste servitutter: Rådhuscentret er omfattet af en omfattende mængde tinglyste servitutter, primært omhandlende diverse nedgravede ledninger og anlæg. Der vil i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget blive foretaget en servitutundersøgelse. 7

8 Proces- og tidsplan Plangrundlag: nov/dec 2014 Screening for miljøvurdering (skema/forhøring 2 uger): dec Udkast til lokalplanforslag: jan-feb 2015 Officiel høring af miljøscreening og intern høring af lokalplanforslag (2 uger): mar Politisk behandling af planforslag: april 2015 Offentlig høring (8 uger): maj+juni 2015 Behandling af høringssvar og tilretning: juli/aug Politisk behandling, endelig vedtagelse: sept Offentliggørelse: okt

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010 Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN 10.03-05.05.2010 Forslag til kommuneplantillæg 3-2009 for Haderslev

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE EN NY BYDEL I RANDERS Boliger, serviceerhverv, butikker, biografcenter, sundhedscenter, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, offentlige institutioner, bypark

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08

Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08 Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08 November 2008 2 Lokalplan 10.64.1-4OmrådE til OFFENTLIGE FORMÅL PÅ HADERSLEV HAVN r. X Ch Vej j ve s vn ha

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 650. Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Aarhus Kommune Lokalplan nr. 650 Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby Del ophævet i henhold til Lokalplan nr. 925. Se endvidere lokalplan nr. 39 (se kortet på næste side)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde

Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde 0036-31 Lokalplan 0036-31 Østerbrogade Buen Ågade Skamlingvejen Ved Buen og Østerbrogade - et center- og uddannelsesområde 11. september 2006 Indhold Indledning 2 Lokalplanområdets beliggenhed 2 Baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 212. for Gentofte bydelscenter

LOKALPLAN 212. for Gentofte bydelscenter LOKALPLAN 212 for Gentofte bydelscenter GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 212 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

Lokalplan nr. H107 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. H107 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 Lokalplan nr. H107 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 for en del af villaområdet mellem Louisiana og Bjerre Strand i Humlebæk INDHOLDSFORTEGNELSE LUFTFOTO MED LOKALPLANAFGRÆNSNING 1 REDEGØRELSE 2 INDLEDNING

Læs mere

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012

JUNI 2004 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 STRUER KOMMUNE JUNI 2004 LOKALPLAN NR. 266 FOR ET CENTEROMRÅDE VED BREDGADE/ SMEDEGADE MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 2 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 401-4 Borgen Bycenter Sønderborg August 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype,

Læs mere

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan Forslag af 8. september 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Smakkevej

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Forslag til lokalplan nr. 01-010-0005 Esbjerg By Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård November 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN. Forslag. for offentlige formål ved Bødkerporten HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN. Forslag. for offentlige formål ved Bødkerporten HVIDOVRE KOMMUNE Forslag LOKALPLAN 456 for offentlige formål ved Bødkerporten + HVIDOVRE KOMMUNE HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan gælder for en mindre del af kommunen og fastlægger mere detaljeret, hvordan området skal

Læs mere

Lokalplan 1.60. Ishøj Stationsforplads. Ishøj Kommune 2010. Ishøj Bycenter. Ishøj Centrum. Vejlåparken. Ishøj Stationsvej CPH West.

Lokalplan 1.60. Ishøj Stationsforplads. Ishøj Kommune 2010. Ishøj Bycenter. Ishøj Centrum. Vejlåparken. Ishøj Stationsvej CPH West. Lokalplan 1.60 Ishøj Stationsforplads Ishøj Centervej Ishøj Stationsvej CPH West Ishøj Bycenter Ishøj ådhus Byhaven Ishøj Station Stenbjerggårds Allé Vejlebrovej Ishøj Centrum Vejlåparken Ishøj Kommune

Læs mere

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004 LOKALPLAN 07.D23.01 for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål HYLDESTI BØGEVEJ FRISVADVEJ STAUSVEJ AAVANGEN ARNESTEDET STERVOLD BASTRUPSVEJ ØSTERVOLD

Læs mere