Referat af Grundejerforeningen Kajerødgård s generalforsamling tirsdag d. 28. februar 2006 i Lille Sal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Grundejerforeningen Kajerødgård s generalforsamling tirsdag d. 28. februar 2006 i Lille Sal"

Transkript

1 Referat af Grundejerforeningen Kajerødgård s generalforsamling tirsdag d. 28. februar 2006 i Lille Sal Til Generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens regnskabsaflæggelse 4. Budgetforslag 5. Kontingentfastsættelse a. Kontingent for 2006 blev vedtaget til kr. 500 på generalforsamlingen Bestyrelsen har ikke ændringsforslag til dette og foreslår at kontingentet for 2007 ligeledes vedtages til kr Behandling af indkomne forslag a. Bestyrelsen foreslår en ændring til lovene samt procedurer for at kunne optage nye medlemmer iflg. vedhæftede forslag. b. Jacob Hald: Trafiksanering af Baunevang. 7. Valg af a. Formand Leif Kjøller på valg b. Bestyrelsesmedlem Anders Rosendal på valg c. Bestyrelsessuppleant Emil Rønneberg på valg d. Revisor John Kristensen på valg e. Revisorsuppleant Stine Jul Eriksen på valg 8. Eventuelt Formanden bød velkommen til de fremmødte. Ad. 1 - Valg af dirigent Formanden foreslog på bestyrelsens vegne, at Lars Peter Bang blev valgt til dirigent, hvilket generalforsamlingen bifaldt. Lars Peter Bang takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dirigenten anmodede om, at skriftlige fuldmagter blev afleveret og anførte, at forslag der er indkommet i januar eller uddelt af forslagsstiller til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen behandles under punkt 6 andre forslag kan drøftes under punkt 8. Ad. 2 - Formandens beretning Formand Leif Kjøller aflagde beretning for Bestyrelsesmedlem Morten Holle redegjorde for de forløbne aktiviteter i arbejdsgruppen vedrørende den ny gadebelysning. Sekretær Anders Rosendal redegjorde kort for de forløbne aktiviteter i arbejdsgruppen vedrørende genoprettelse af foreningens sejlerlaug. Anders inviterede samtidig alle interesserede medlemmer til at møde op på Fuglesangsvej 44 den 14. marts kl. 19:00, hvor en handlingsplan for sejlerlaugets genoprettelse vil blive diskuteret. Beretningen blev herefter godkendt.

2 Ad. 3 - Kassererens beretning Eskild Jakobsen gennemgik regnskabet for 2005, som var fremsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Foreningens egenkapital var pr. 31. december kr. Herefter blev regnskabet godkendt. Ad. 4 Budgetforslag Eskild Jakobsen gennemgik budgettet for 2006, som var fremsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Budgettet blev vedtaget. Ad. 5 Kontingentforslag Kontingentet for 2006 bliver opkrævet med kr. 500 som fastsat på generalforsamlingen i Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om uændret kontingent i Ad. 6 - Behandling af indkomne forslag a) Lovændringsforslag for optagelse af nye medlemmer Grete Elgin bemærkede at der i Carinaparken eksisterer servitutter, hvor Grundejerforeningens bestyrelse er påtaleberettiget ud over servitutterne fra 1952 og understregede vigtigheden af, at også disse bliver anerkendt af evt. nye medlemmer i Carinaparken. Bestyrelsens forslag ændres derfor med tilføjelsen at såfremt der i et lokalområde er andre tinglyste servitutter, hvor Grundejerforeningens bestyrelse er påtaleberettiget, skal nye medlemmer i det pågældende lokalområde tillige foranstalte og afholde udgifterne til at disse tinglyses på ejendommen. Da mindre end de påkrævede 2/3 af medlemmerne var til stede, kunne forslaget ikke vedtages, men kræver en ny generalforsamling. Det blev foreslået at denne nye generalforsamling udskydes til et tidspunkt senest til næste ordinære generalforsamling, som nærmere fastsættes af bestyrelsen. Der blev afholdt afstemning om lovændringsforslaget med ovennævnte tilføjelse. 36 stemte for og 5 stemte imod. b) Trafiksanering på Baunevang Jacob Hald gennemgik sit forslag med bemærkning om, at han efter indsendelse af forslaget havde diskuteret indholdet med beboere på Fuglesangsvej, og derved var gjort opmærksom på, at gennemkørende trafik også dér opleves som et problem og at denne situation ville kunne forværres hvis trafiksanering foretages på Baunevang alene. Jacob klargjorde derfor at han var indstillet på at ændre forslagets ordlyd til en mere helhedsorienteret løsningsmodel. Ved opfordring til at trække forslaget i dens oprindelige ordlyd noterede Jacob dog, at forudsætningen herfor var at der i foreningens regi bliver taget en debat om, hvordan tiltagende trafikbelastning på de mindre veje kan løses. Herefter fulgte en debat blandt de fremmødte om fordele og ulemper ved forskellige løsningsmetoder, hvad foreningen bør og

3 ikke bør gøre for at varetage medlemmernes interesser, og hvilken indflydelse foreningen overhovedet kan få på kommunens trafiksaneringsplaner for området. N.O. Olsen gjorde opmærksom på sit ved generalforsamlingen uddelte forslag om at oprette en arbejdsgruppe der kan hjælpe foreningen/bestyrelsen med at undersøge hvilke løsningsmodeller der bør stræbes efter. Til dette bemærkede formanden, at kommunen har præsenteret en handlingsplan for trafikregulering i området, og at bestyrelsen har og fortsat vil søge at påvirke kommunen til at fremskynde disse planer. Jacob Hald valgte at trække sit forslag (i den oprindelige formulering) med den forventning at bestyrelsen udviser aktivitet i forhold til at fremskynde kommunens planer. N.O. Olsen udtrykte tilfredshed med at lade bestyrelsen fortsætte dette arbejde. Ad. 7 Valg Formand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsessuppleant Revisor Revisorsuppleant Leif Kjøller blev genvalgt Anders Rosendal blev genvalgt Emil Rønneberg blev genvalgt John Kristensen blev genvalgt Stine Jul Eriksen blev genvalgt Ad. 8 Eventuelt Grete Elgin gennemgik sit forslag vedrørende flisebelægninger, træbeskæring og vejskiltes synlighed i Carinaparken samt forslag til at genoprette parkeringspladser langs Vestervang. Forslaget vedrørende genoprettelse af parkeringspladser blev efterfølgende diskuteret i forhold til de nuværende forhold, hvor der enkelte steder parkeres i modstrid med foreningens ordensreglement (maksimum 30 minutters parkering udenfor parceller). Det blev ligeledes fremsat fra Jørgen Sandgren, med henvisning til bla. 73 i Grundloven, at overtrædelse af servitutter er en krænkelse af medlemmernes ejendomsret, og at bestyrelsen ikke alene kan henstille til at bestemmelserne overholdes, men også har en påtaleret i forhold til disse overtrædelser. Formanden klargjorde, at bestyrelsen vil rette henvendelse til kommunen med henblik på at anmode kommunen om at udbedre flisebelægning på fortove, beskære træer samt forbedre synligheden af vejskiltet. Formanden takkede på bestyrelsens vegne for Sandgrens informationer, som vil blive behandlet på et kommende bestyrelsesmøde. Formanden afsluttede generalforsamlingen ved at takke for god ro og orden. Referent Anders Rosendal

4 Aktiviteter Sidst men ikke mindst - HUSK FÆLLES ARBEJDSDAG d. 21. MAJ - alle er som sædvanligt velkomne. Vi mødes kl på det lille fællesareal. Der er bla. følgende aktiviter: Beskæring omkring søen Oprydning Beskæring af klatretræ Maling af legeredskaber og bænke Den 23. juni kl. 2100: Skt. Hansbål på det lille fællesareal. NB: Bidrag til bålet kan anbringes efter aktivitetsdagen indtil skilt angiver, at bålet har nået den maximale størrelse.

5 Ordensbestemmelser for grundejerforeningen Kajerødgård 1. I tilslutning til den på foreningens parceller tinglyste deklaration af om parcellernes benyttelse mm. fastsættes nedenstående ordensbestemmelser for parceller, fællesarealer, veje og stier for foreningens område. 2. Medlemmerne er ifølge den på parcellerne tinglyste deklaration af om medlemskab af grundejerforeningen m.m. pligtige at overholde ordensbestemmelserne. 3. Inden for foreningens område må ikke foretages noget som strider mod områdets karakter af villakvarter. 4. Enhver parkering, som ikke er af kortere varighed, dvs. over 30 min. skal finde sted på parcellerne eller parkeringspladserne. Lastbiler må dog ikke parkeres på parceller, veje og parkeringspladser bortset fra almindelig af- og pålæsning. 5. På parceller, veje og stier skal orden og renlighed overholdes. Hvert medlem skal holde fortovet ud for sin grund fri for ukrudt. Veje, fortove og stier må ikke benyttes til oplag af nogen art. Der må ikke foretages opgravninger i foreningens veje og stier uden bestyrelsens tilladelse. 6. Der må ikke henkastes affald på fællesarealerne. Bevoksningerne på fælles arealerne må ikke beskadiges. Fællesarealerne må ikke benyttes til arrangementer af nogen art uden bestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 7. Bil-, motorcykel-, knallert-, og cykelkørsel må ikke finde sted i foreningens anlæg eller på dens stier uden tilladelse fra bestyrelsen. 8. Medlemmerne er pligtige at udbedre de af dem forvoldte skader på veje, stier og fællesarealer. Hvis skaden ikke er udbedret inden for en af bestyrelsen fastsat frist, kan bestyrelsen lade arbejdet udføre for det pågældende medlems regning. 9. Anvendelse af el- og motordrevne plæneklippere/hækkeklippere/save/kompostkværne og andre støjende redskaber/værktøjer uanset om de er el- eller motordrevne f.eks. brændekløvere må kun finde sted på mandag til fredag mellem kl. 8 og 19, lørdage mellem kl. 10 og 17. Afbrænding af haveaffald skal fortrinsvis finde sted i perioden l. oktober april. Afbrænding må kun finde sted mandag til lørdag mellem kl. 8 og 14. I perioden l. maj september må afbrænding af haveaffald kun finde sted mandag til torsdag mellem kl. 8 og Der må ikke forefindes åbne kompostbeholdere på parcellerne, med mindre disse alene anvendes til haveaffald. Vedtaget af generalforsamlingen den 24. februar 2004.

6 Følgende breve afsendes til Birkerød Kommune: Kommunens vedligehold af beplantning i Carinaparken. Et af grundejerforeningens medlemmer har på grundejerforeningens generalforsamling anmodet grundejerforeningens bestyrelse om at påtale følgende overfor Birkerød Kommune, som medlemmet tidligere forgæves har påtalt overfor kommunen. 1. Under Plant et træ kampagnen i 80 erne blev hele Carinaparken beplantet med lindetræer i græsrabatten. Træernes rødder forårsager nu, at fliserne forskydes, således at der visse steder er over 4 cm s forskydning. Bestyrelsen finder at dette straks bør udbedres for at undgå uheld og pådrage kommunen ansvar for undladelsen. 2. Bestyrelsen skal endvidere anmode Birkerød Kommune om at foranstalte og afholde udgifterne til at lindetræerne beskæres således at gældende bestemmelser om frihøjde over henholdsvis fortov og vejbane overholdes. 3. Endvidere anmodes Birkerød kommune om at foranstalte og afholde udgiften til at beskære nedhængende grene fra linde- og rønnetræerne, der står i buskadset på begge sider af indkørslen til Carinaparken, således, at vejskiltet ved indkørsel til Carinaparkens nordlige ende ikke dækkes af grenene. Birkerød Kommune bedes venligst oplyse hvornår ovennævnte bliver udført. Bestyrelsen imødeser kommunens svar på henvendelsen. Hastighedsdæmpende foranstaltninger på veje i foreningens område. Under henvisning til Birkerød Kommunes brev, sagsnr. 2005/ , af 5. september 2005 skal jeg på vegne af Grundejerforeningen Kajerødgård, henset til trafikintensiteten på vejene i foreningens område, opfordre til, at Grundejerforeningens ønsker, som fremgår af grundejerforeningens brev af 5. september 2005, indgår i prioriteringen af de midler, som kommunen afsætter til projekter efter Trafik- og Miljøhandlingsplanen, således at de kan udføres så tidligt som muligt i Jeg skal ligeledes anmode om, at der snarest bliver foretaget hastighedsmåling på Baunevang, Vestervang og Fuglesangsvej. De bedes venligst oplyse hvornår ovennævnte forventes udført. Bestyrelsen imødeser kommunens svar på henvendelsen.

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Referat generalforsamling for Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Referat generalforsamling for Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Referat generalforsamling for Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Den 16. april 2009 kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Det ny Jyllinge på Hotel Søfryd, Jyllinge. Der var

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Referat Emne Generalforsamling Grundejerforeningen Drejens Boligby Dato for møde Tidspunkt Sted Mandag d. 29. April 2013 19,00 Askøvænget 34,Drejens Referat udarbejdet af.: Carsten Fisker Udskrevet den

Læs mere

Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00

Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00 Amager d. 18.03.2015 Dagsorden til Grf. Ebbeløkke Strands ordinære generalforsamling lørdag d. 16.05.2015 kl. 10.00 Generalforsamlingen afholdes i Lumsås Forsamlingshus, Oddenvej 184, 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Love for Grundejerforeningen Strandlyst

Love for Grundejerforeningen Strandlyst Love for Grundejerforeningen Strandlyst NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen Strandlyst. Dens hjemsted er København under hvis jurisdiktion den hører, og dens område er den del

Læs mere

NÆRPOLITIET I KVAGLUND

NÆRPOLITIET I KVAGLUND NÆRPOLITIET I KVAGLUND Kridthuset, Kvaglundparken 2. 6705 Esbjerg Ø Tlf. 75471448. Fax 75144667 Mandag kl. 10.00 12.00 Torsdag kl. 15.00 17.00 Venlig hilsen Dine nærbetjente Johannes Nielsen Niels Ruth

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, tirsdag den 31. januar 2006 kl. 19:00 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 78 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere