Superbruger Guide. Projekt. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Superbruger Guide. Projekt. Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem"

Transkript

1 Superbruger Guide Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

2 Indledning Denne superbrugerguide er til dig, der skal være superbruger, og som derfor skal varetage sidemandsoplæring på din arbejdsplads i projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud. Superbrugerguiden skal ligeledes understøtte superbrugeruddannelsen i projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud. Målet med superbrugeruddannelsen er, at du opnår kompetencer til at anvende mestringsskemaet kombineret med BVC. Derudover giver superbrugeruddannelsen dig kompetencer i at sidemandsoplære dine øvrige kollegaer, dvs. dem, der ikke er med på superbrugeruddannelsen, samt at få en forståelse af opgaven som superbruger i projektet. Superbrugerguidens grundlag er den helhedsorienterede og relationelle tilgang i voldsforebyggelsen, som du som superbruger skal have viden om. Mestring, recovery og anerkendende kommunikation er ligeledes centrale begreber, der er relevante for projektet og brugen af mestringsskemaet kombineret med BVC. Du vil lære om mestringsskemaet kombineret med BVC på superbrugeruddannelsen og kan læse herom i metodemanualen del 1 og 2. I denne superbrugerguide vil du få ideer til, hvordan du og de andre superbrugere kan arbejde med sidemandsoplæring på jeres arbejdsplads gennem: En beskrivelse af de begreber, der indgår i superbrugeruddannelsen Kendskab til læringsteori bag sidemandsoplæring, samt de roller og positioner, du som superbruger kan have En procesplan for sidemandsoplæringsforløb Ideer til organisering af møder i teamet mellem superbrugere og kollegaer En tjekliste med centrale fokusområder i sidemandsoplæringen En tjekliste for sidemandsoplærte fagprofessionelle Lynkursus i mestringsskemaet kombineret med BVC Metode til refleksion 1

3 Begreber i superbrugerguiden Det er en fordel, at du som superbruger kender følgende begreber: Superbruger En superbruger er en fagprofessionel eller leder, der skal varetage oplæring af andre kollegaer i anvendelsen af mestringsskemaet kombineret med BVC. Superbrugeren opnår normalt denne kompetence på superbrugeruddannelsen med efterfølgende eksamen. Triaden Triaden består af en ledelsesrepræsentant (forstander/ afdelingsleder/souschef) samt tillids- og sikkerhedsrepræsentant fra arbejdspladserne, der deltager i projektet. Evt. ekstern/intern supervisor, som er knyttet til din arbejdsplads, kan også deltage i triaden. Triaden skal varetage coaching af alle fagprofessionelle på arbejdspladsen i projektets løbetid med henblik på at understøtte arbejdet med at implementere mestringsskemaet kombineret med BVC. Eksterne supervisorer fra UC`erne Triaden modtager supervision hvert halve år i projektets løbetid fra en ekstern supervisor fra professionshøjskolen VIA eller professionshøjskolen UCC. Egne eksterne supervisorer Tilbuddene modtager løbende supervision, som de plejer af egen supervisor. Tilbuddets egen supervisor understøtter altså arbejdet med projektet. Mestringsskemaet kombineret med BVC Du kan læse mere om projektets metode i metodemanualen del 1 og 2. Sidemandsoplæring Som superbruger skal du oplære dine kollegaer i anvendelsen af mestringsskemaet kombineret med BVC og arbejde ud fra projektets helhedsorienterede tilgang. Det gør du i det, vi kalder sidemandsgrupper. 2

4 Sidemandsoplæring Som superbruger er det din opgave at viderebringe din viden omkring anvendelsen af mestringsskemaet kombineret med BVC til dine kollegaer det kalder vi sidemandsoplæring. Formålet med sidemandsoplæringen er, at sikre at den samlede medarbejdergruppe på hvert enkelt botilbud og forsorgshjem bliver i stand til systematisk og kompetent at anvende mestringsskemaet kombineret med BVC. En superbruger skal altid arbejde på baggrund af den helhedsorienterede og relationelle tilgang i voldsforebyggelsen. Det betyder bl.a., at du skal have fokus på inddragelse af borgeren og sætte borgeren i centrum på en anerkendende og ressourcefokuseret måde, der har fokus på dialog og forebyggelse. Du skal inspirere dine kollegaer til også at spørge ind til borgerens gode oplevelser, og det borgeren er optaget af. Denne forståelse af tilgangen til borgeren skal du have med dig, når du arbejder med sidemandsoplæring på din arbejdsplads. Tænkningen bag sidemandsoplæring er, at man som fagprofessionel skal lære i praksis, og at læringen foregår i hverdagen på arbejdspladsen ved hjælp af en kollega, der har større viden inden for det område, som læringen omhandler. Den form for læring er der en lang tradition for på danske arbejdspladser. Over tid vil de sidemandsoplærte kollegaer blive fortrolige med anvendelse af mestringsskemaet kombineret med BVC. Læringsteori bag sidemandsoplæring De fagprofessionelle, der ikke er superbrugere, vil opnå viden om mestringsskemaet kombineret med BVC på forskellig måde, nemlig gennem: Faglig læring hvor viden omkring mestringsskemaet kombineret med BVC konkret gives videre i sidemandsoplæringen. Individuel udvikling hvor den fagprofessionelle f.eks. får nye erkendelser om sig selv i relationen til borgeren, eller borgeren udvikler sig på nye og måske overraskende måder. Socialisering hvor arbejdspladsen får nye fælles erkendelser f.eks. om de måder, man bruger sproget på, de historier, man fortæller og deler med hinanden, og måske får nye måder at gøre tingene på nye rutiner. Organisatorisk udvikling hvor arbejdspladsen ændrer måder at organisere sig på i forhold til voldsforebyggelse, eller borgerens indflydelse på egen hverdag slår igennem på nye måder i jeres daglige organisering. 3

5 Roller og positioner i sidemandsoplæringen Som superbruger kan du have forskellige roller og positioner, når du skal sidemandsoplære dine fagprofessionelle kollegaer. I vil for det meste være to superbrugere i din sidemandsgruppe, og I skal sammen introducere jeres kollegaer til mestringsskemaet kombineret med BVC. Det er en forholdsvis eksakt faglig viden, du her skal videregive. Vi vil kalde det faglig læring eller instruktion. Når du instruerer, vil den meste viden gå fra dig/jer til dine fagprofessionelle kollegaer. Med tiden, når mestrings-skemaet kombineret med BVC er ved at være lært på arbejdspladsen, vil meget af din funktion være konsulentens. Det vil sige, at du ikke nødvendigvis ved mere end dine kollegaer, I er ligeværdige. Men du har alligevel som superbruger et særligt ansvar for, at arbejdet med mestringsskemaet kombineret med BVC foregår med fokus på den helhedsorienterede relationelle tilgang i voldsforebyggelsen. Roller og positioner i sidemandsoplæring Konsulent sparrer Instruktør instruerer Tid Som konsulent vil du skulle etablere processer i din sidemandsgruppe, der bliver skabt på din arbejdsplads. Det vil være særlige refleksionsrum omkring den enkelte borger, som på denne måde bliver en mulighed. Hvis sidemandsoplæringen især retter sig mod nyansatte eller vikarer, kan din funktion minde om en mentorrolle. Det vil sige, at en noget bredere og mere socialiserende funktion fra dig mod den nyansatte fagprofessionelle kan være på tale. Du skal også som superbruger organisere møderne i sidemandsgrupperne. Dvs. at du skal være mødeleder, forberede mødet, lave dagsorden, styre mødet og sørge for, at alle kommer til orde. 4

6 Procesplan for sidemandsoplæring Ideen bag sidemandsoplæring er som nævnt, at dine kollegaer gennem sidemandsoplæringen gradvist over tid bliver fortrolige med anvendelse af mestringsskemaet kombineret med BVC. Forløbsbeskrivelse 1: Instruktion 2: Afklaring af behov 3: Tilrettelæggelse af forløb 4: Gennemførelse af forløb 5: Ny praksis Observation Instruktion Mestringsskema og v BVC Afklaring af behov Tilrettelæggelse af forløb Gennemførelse af forløb omkring en borger Ny praksis Som superbruger skal du igennem sidemandsoplæringen instruere og støtte dine kollegaer i arbejdet med mestringsskemaet kombineret med BVC. Det indebærer både at undervise og instruere i anvendelsen af skemaerne, men også at gå i dialog omkring deres anvendelse, hvis der skulle opstå uklarhed og usikkerhed. Du skal altså som superbruger være med til at fremme forståelsen af mestringsskemaet kombineret med BVC. For at du som superbruger kan komme med relevante løsninger i anvendelsen af mestringsskemaet kombineret med BVC, er det vigtigt, at du og dine kollegaer indkredser de udfordringer og uklarheder, der måtte være i brugen af metoden. På superbrugeruddannelsen bliver du gennem øvelser undervist i kollegial vejledning, hvor du bl.a. træner den udforskende samtale. Det giver dig som superbruger kompetence til at identificere de vanskeligheder, der måtte være for dine fagprofessionelle kollegaer i anvendelsen af mestringsskemaet kombineret med BVC. Herefter kan I sammen finde relevante løsninger. Når der opstår vanskeligheder i udarbejdelsen af mestringsskemaet/bvc, så har du muligheden for at lave et tilbageløb det vil sige gå et eller to trin tilbage i sidemandsoplæringen (de store sløjfer i modellen ovenfor). Skulle der opstå vanskeligheder, som ikke kan løses gennem sidemandsoplæringen ved at foretage et tilbageløb, f.eks. hvis det ligger uden for dine beføjelser, så er det vigtigt at gå til ledelsen/triaden for at få udfordringen løst. Vanskelighederne kan også tages op, når du hver måned modtager coaching ved triaden. 5

7 Organisering af møder i læringsteamet mellem superbrugere og kollegaer Allerede på superbrugeruddannelsens første undervisningsdag vil du og de andre deltagere på superbrugeruddannelsen blive introduceret til opgaven med sidemandsoplæring. I fordeles i sidemandsgrupper af (hvis muligt) mindst to SuperBrugere (SB1, SB2) fra samme arbejdsplads og to til seks andre Kollegaer (K1, K2, K3 osv.). Kollegaer, der altså ikke er med på superbrugeruddannelsen. I må alle gerne have daglig omgang med de(n) samme borger(e). Det er som tidligere nævnt jeres opgave som superbrugere at stå for sidemandsoplæringen af jeres kollegaer i disse sidemandsgrupper mht. til at anvende mestringsskemaet kombineret med BVC, ligesom I skal være bærere af den helhedsorienterede anerkendende kultur på arbejdspladsen. Det vil være naturligt, at der er en vis udskiftning af medarbejdere i sidemandsgrupperne. Det betyder, at når der kommer nye kollegaer, så skal du være forberedt på, at sidemandsoplæringen også fremover vil være en opgave for dig i din sidemandsgruppe - men nu med kollegaer på forskelligt erfarings- og vidensniveau i forhold til de to skemaer og tankegangen bag voldsforebyggelsen. På superbrugeruddannelsens 5. dag bliver I som superbrugere præsenteret for viden om didaktik og læringsteori, der er relevant for sidemandsoplæring. Desuden introduceres du for yderligere metoder til sidemandsoplæring og kollegial vejledning, og der vil være en drøftelse af sidemandsoplæringsforløbet. I vil altså typisk være 4 til 8 personer fra samme arbejdsplads i det, vi kalder en sidemandsgruppe. Illustration af en sidemandsgruppe: SB1 SB2 K1 K2 K3 K4 Formålet med etablering af sidemandsgrupper bestående af fire til otte medarbejdere fra samme arbejdsplads er at understøtte anvendelsen af mestringsskemaet kombineret med BVC i overensstemmelse med den praksis, der anbefales i metodemanualen. Samarbejdet i sidemandsgrupperne er vigtig for bl.a. drøftelsen af observationer og relevante indhentede data om borgeren. Formålet i sidemandsgrupperne er også at skabe et fælles forum for dialog og refleksioner omkring den helhedsorienterede og relationelle voldsforebyggelse, men også at reflektere over rutiner og organisering af arbejdet omkring borgerne. Tanken er, at der dermed er mulighed for at etablere fælles forståelser og fælles sprog på arbejdspladsen. På den måde understøttes både den faglige og individuelle læring og udvikling, men også den sociale og organisatoriske læring. Hvordan sidemandsgrupperne dannes vil afhænge af den måde, I i forvejen organiserer jer på. 6

8 Sidemandsgruppens møderække 1. Møde Sidemandsgruppens første møde ligger mellem 2. og 3. undervisningsdag på superbrugeruddannelsen. Til dette møde påbegyndes overleveringen af viden fra superbruger til de fagprofessionelle. Nogen arbejdspladser vil foretrække at organisere møderne som egentlig undervisning. Da vil du som superbruger skulle undervise dine kollegaer. Det er det, vi kalder faglig læring. Den viden, der skal overleveres, drejer sig om: At forstå den helhedsorienterede relationelle tilgang i voldsforebyggelsen, der bygger på en dialogbaseret, ressourcefokuseret og recovery-understøttende indsats. Hvordan vold kan forebygges gennem anvendelse af systematiske redskaber og nye samarbejdsformer mellem kollegaer, borgere og borgerens netværk Vigtigheden af anerkendende kommunikation At kende til mestringsskemaets begreber og niveauer samt processen i arbejdet med skemaet Hvordan der tænkes sidemandsoplæring (såvel overlevering af faglig viden som refleksion) Inden det 1. møde i sidemandsgruppen har superbrugerne orienteret de øvrige fagprofessionelle om, at de skal have læst om mestringsskemaet i metodemanualen. 2. Møde Sidemandsgruppens andet møde ligger ligeledes mellem 2. og 3. undervisningsdag. Dette møde vil omhandle anvendelsen af mestringsskemaet, hvad angår: Introduktion til borger Indhentning af relevante oplysninger om borgeren Observation af borgeren Teammødedrøftelse omkring borgerens skema ud fra observationer/øvrige oplysninger med det mål at kvalificere faglige tiltag På dag 2 på superbrugeruddannelsen vil I få konkretiseret læringsteamets 2. møde. 3. Møde Sidemandsgruppens tredje møde ligger mellem 4. og 5. undervisningsdag. Dette møde vil omhandle anvendelsen af mestringsskemaet kombineret med BVC, hvad angår: Introduktion til borger Indhentning af relevante oplysninger om borgeren Observation af borgeren Drøftelse af borgernes skemaer ud fra observationer/øvrige oplysninger med det mål at kvalificere faglige tiltag Mestringsskemaet kombineret med BVC 7

9 Anvendelse af BVC På dag 4 på superbrugeruddannelsen vil I få konkretiseret sidemandsgruppens 3. møde. 4. Møde Sidemandsgruppens tredje møde ligger mellem 4. og 5. undervisningsdag. Dette møde vil omhandle anvendelsen dokumentation i det elektroniske registreringsredskab: Meningsfuld dokumentation som understøtter det faglige arbejde Elektronisk registrering koblet til institutionens praksis og arbejdsrutiner På 5. dag på superbrugeruddannelsen vil I få konkretiseret sidemandsgruppens 4. møde. De efterfølgende møder i læringsteamet På de efterfølgende møder i sidemandsgruppen vil din rolle som superbruger være at overlevere det, vi kalder faglig læring, til de fagprofessionelle, dvs. den viden, du selv har fået fra superbrugeruddannelsen. Denne viden drejer sig om: At understøtte, at borgeren inddrages på en anerkendende og ressourcefokuseret måde med fokus på dialog og forebyggelse At der arbejdes kvalificeret med mestringsskemaet kombineret med BVC Som superbruger skal du sikre, at der til stadighed foregår sidemandsoplæring. Dvs. at du på samtlige møder i sidemandsgruppen ved at stille relevante spørgsmål skal afklare evt. udfordringer ved anvendelsen af mestringsskemaet kombineret med BVC, ligesom du ved at stille relevante spørgsmål skal sikre, at også de gode historier om borgeren bliver fortalt. På superbrugeruddannelsens 5. dag lærer du om det at stille spørgsmål, lytte på en anerkendende måde og gennemføre den udforskende samtale, også i de tilfælde, hvor der måtte være modstand fra kollegaers side mod de opgaver, der ligger i forbindelse med projektet. I løbet af superbrugeruddannelsen vil superbrugere og undervisere sammen udvælge den litteratur og det undervisningsmateriale, du skal anvende i din sidemandsoplæring. Efter superbrugeruddannelsen kan du således samle en superbrugermappe med materiale, du kan anvende som superbruger. 8

10 Tjekliste for centrale fokusområder i sidemandsoplæring: Mødeledelse Referater Tomands instruktion Undervist i anerkendende kommunikation Undervist i den helhedsorienterede relationelle tilgang i voldsforebyggelsen Undervist i dialogbaseret, ressourcefokuseret og recoveryunderstøttende indsats Undervist i mestringsskema Undervist i BVC Undervist i mestringsskema i kombination med BVC Styrede refleksionsmetoder Formidlet litteratur Tjekliste for sidemandsoplærte fagprofessionelle. Er den fagprofessionelle i stand til: At præsentere mestringsskemaet og BVC for borger og selvvalgt netværk At identificere ressourcer hos borger og netværk At kortlægge og evt. inddrage borgerens netværk At observere uden at fortolke At indhente relevante oplysninger om borgeren At samtale med borgeren om elementerne i mestringsskemaet og BVC At identificere den adfærd og de følelser, der skal drøftes med borgeren At stille undrende spørgsmål ifht. at forstå årsagen bag observationer af borgeren At skelne mellem de forskellige niveauer i mestringsskemaet At anvende det elektroniske registreringsredskab At vide, hvornår der skal anvendes BVC At anvende BVC At anvende mestringsskemaet i det daglige At kende signalerne for ændringen i habitualtilstanden, f.eks. sprogbrug At handle kvalificeret (iflg. metodemanualen s. 33, når en fysisk eller psykisk voldsepisode har fundet sted) At iværksætte standardiserede herunder individuelle indsatser både ved moderat og høj risiko for vold iflg. metodemanualens s. 37 At kende forskellen mellem konfliktnedtrappende og konfliktoptrappende sprog 9

11 Lynkursus i mestringsskemaet kombineret med BVC På en arbejdsplads vil der naturligt være udskiftning af personale, ligesom der også vil være skiftende vikarer ansat. Desuden vil der være øvrige fagprofessionelle omkring borgeren, som støtter op om det faglige arbejde, det kan f.eks. være køkkenpersonale, værkstedsmedarbejdere mv. Både superbrugere og sidemandsoplærte kollegaer skal være i stand til at give nye kollegaer, vikarer mv. et lynkursus i mestringsskemaet kombineret med BVC. Det gør du på flg. måde: 1. Nye kollegaer læser metodemanualen. Vikarer læser pixi-udgaven. 2. Superbruger eller sidemandsoplært kollega underviser i, hvordan borgeren inddrages på en anerkendende og ressourcefokuseret måde, og sikrer, at der er fokus på dialog og forebyggelse. 3. Superbruger eller sidemandsoplært kollega underviser, i hvordan der arbejdes kvalificeret med mestringsskemaet kombineret med BVC. I løbet af superbrugeruddannelsen vil superbrugere og undervisere sammen udvælge den litteratur og det undervisningsmateriale, I skal anvende i dit lynkursus. Dette skal du dele med dine sidemandsoplærte kollegaer, så de også kan gennemføre lynkurset. Tjekliste for medarbejder, der har gennemgået lynkursus i mestringsskemaet kombineret med BVC At stille undrende spørgsmål i fht. at forstå årsagen bag observationer af borgeren At skelne mellem de forskellige niveauer i mestringsskemaet At skelne mellem de forskellige kategorier i mestringsskemaet At orientere sig i det elektroniske registreringsredskab At registrere i det elektroniske registreringsredskab At vide, hvornår der skal anvendes BVC At anvende BVC At anvende mestringsskemaet i det daglige At kende signalerne for ændringen i habitualtilstanden, f.eks. sprogbrug At handle kvalificeret (iflg. metodemanualen s. 33, når en fysisk eller psykisk voldsepisode har fundet sted) At iværksætte standardiserede indsatser både ved moderat og høj risiko for vold iflg. metodemanualens s. 37 At kende forskellen mellem konfliktnedtrappende og konfliktoptrappende sprog At holde ressourcefokus på borgeren 10

12 Som superbruger skal du sikre, at I i sidemandsgruppen arbejder reflekterende. Nedenstående metode er en god måde til, at alle i gruppen på kort tid bliver involveret i refleksion over en situation med en borger. Metode til refleksion 1. Gruppen vælger en observatør, der holder øje med tiden. Observatøren må gerne deltage i det reflekterende team. 2. Hvert gruppemedlem vælger en situation som vedkommende gerne vil have feedback på. Det kan eksempelvis være en situation som er lykkes godt eller en situation som har udfordret Efter tur fremlægger I jeres historier for hinanden. Derefter vælger gruppen 2 historier ud med to forskellige fokuspersoner. 3. Første fokuspersonen har 5 minutter til at uddybe sin fortælling. 4. Resten af gruppen det reflekterende team lytter og må gerne holde øjenkontakt. 5. Efter 5 minutter vender fokuspersonen sig om og er nu uden kontakt med det reflekterende team. Fokuspersonen skal blot lytte. Nogle foretrækker at notere ned. 6. Teamets opgave er nu - på en anerkendende måde - at reflekterer over og belyse fokuspersonens fortælling. Teamet taler altså sammen i 10 minutter uden at henvende sig til fokuspersonen. Teamet stiller relevante, respektfulde, konstruktive spørgsmål og finder nye sammenhænge i fokuspersonens fortælling. Teamet kan også gøre opmærksom på, hvad man gerne vil vide mere om, for bedre at kunne forstå temaet. 7. Fokuspersonen har nu 5 minutter til at give teamet feedback. F.eks.: Hvad var godt og gav anledning til nye refleksioner? Hvad ville fokuspersonen gerne have mere af? 8. Hvad vil fokuspersonen gerne have mindre af? 11

Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem Coachingguide Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem Denne coachingguide er lavet til dig, der deltager i triaden fra din arbejdsplads i projekt Styrket indsats til

Læs mere

Mestringsskema i kombination med BVC Øget fokus på tryghed og trivsel

Mestringsskema i kombination med BVC Øget fokus på tryghed og trivsel Mestringsskema i kombination med BVC Øget fokus på tryghed og trivsel Del I Del II Del III OM METODEN OG MANUALEN METODEMANUAL SÅDAN GØR DU TRIN FOR TRIN PIXI-UDGAVE Satspuljeprojekt: Styrket indsats til

Læs mere

Mestringsskema i kombination med BVC Øget fokus på tryghed og trivsel

Mestringsskema i kombination med BVC Øget fokus på tryghed og trivsel Mestringsskema i kombination med BVC Øget fokus på tryghed og trivsel Del I Del II Del III OM METODEN OG MANUALEN METODEMANUAL SÅDAN GØR DU TRIN FOR TRIN PIXI-UDGAVE Satspuljeprojekt: Styrket indsats til

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Guide til udarbejdelse af lokal implementeringsplan for botilbuddet/forsorgshjemmet:

Guide til udarbejdelse af lokal implementeringsplan for botilbuddet/forsorgshjemmet: Guide til udarbejdelse af lokal implementeringsplan for botilbuddet/forsorgshjemmet: Projekt Forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem Senest opdateret den XXXX (Indsæt dato) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på:

Velkommen til Dag 2. Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød. Måder vi arbejder på: Velkommen til Dag 2 Forflytningsvejleder oktober 2015 Sopu Hillerød Fysisk aktivitet hjælper os på vej. Forskning viser en stor sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder Aktiviteterne skal

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 40, Aarhus, Januar 2015 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Temadag DSR d

Temadag DSR d VOLD OG TRUSLER I REGION NORDJYLLAND Temadag DSR d. 29.09.2016 AGENDA HVORDAN ARBEJDER VI MED VOLD OG TRUSLER I REGION NORDJYLLAND? Kortlægning Regionens fælles grundlag Low arousal som tilgang i situationerne

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Netværk for fællesskabsagenter

Netværk for fællesskabsagenter Netværk for fællesskabsagenter Konsulentdag KL d.21.10.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket At komme til stede lyt til musikken og: En personlig nysgerrighed Væsentlige pointer fra sidst? Noget

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan?

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Planlægning af forældremøde med udgangspunkt i det eleverne er i gang med at lære i fagene Skrevet af: Ulla Kofoed, lektor, UCC 11.05.2017 Forældresamarbejde

Læs mere

1. dag - Modul 1A. Velkomst og præsentation. Indflydelse og interessevaretagelse. Frokost (kl. 13-14) TR-spillet. Arbejdstid. Middag (kl.

1. dag - Modul 1A. Velkomst og præsentation. Indflydelse og interessevaretagelse. Frokost (kl. 13-14) TR-spillet. Arbejdstid. Middag (kl. 1. dag - Modul 1A Velkomst og præsentation Indflydelse og interessevaretagelse Frokost (kl. 13-14) TR-spillet Arbejdstid Middag (kl. 18-19) Overraskelse (kl. 19.30-21) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

FOREBYGGELSE AF VOLD GENNEM ORGANISERING AF ARBEJDET

FOREBYGGELSE AF VOLD GENNEM ORGANISERING AF ARBEJDET FOREBYGGELSE AF VOLD GENNEM ORGANISERING AF ARBEJDET Et individ- og relationsorienteret blik på forskellige måder at gøre sig klar til de emotionelt udfordrende møder, mellem borger og professionel omsorgsgiver.

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker Samtale om undervisningen den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker 4. november 2013 Hvorfor tale om kontekst? Påstand Alt er en del af et større system biologisk som socialt Kontekst Alting ting

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Opfølgning på aftale 2010-12 mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Evaluering af lærer-pædagogsamarbejdet Fra skoleaftalen 2010-2012, afsnit 4 Udviklingsmål for skolen er følgende initiativer og succeskriterier

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman

Workshop: Aktionslæring. 10. November Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman Workshop: Aktionslæring 10. November 2014. Inspirationsdage Den inkluderende efterskole Vejle - Mette Ginman mmg@ucc.dk AKTIONSLÆRING Aktionslæring drejer sig om at udvikle sin praksis ved løbende at eksperimentere

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

STYRKELSE AF ARBEJDSMILJØGRUPPENS ROLLE PÅ ARBEJDSPLADSEN. Arbejdsmiljødagene 2017

STYRKELSE AF ARBEJDSMILJØGRUPPENS ROLLE PÅ ARBEJDSPLADSEN. Arbejdsmiljødagene 2017 STYRKELSE AF ARBEJDSMILJØGRUPPENS ROLLE PÅ ARBEJDSPLADSEN Arbejdsmiljødagene 2017 Lidt om mig Lidt om Jer Hvem er her i dag håndsoprækning: Arbejdsmiljørepræsentanter? Arbejdsmiljøledere? Hele arbejdsmiljøgruppen?

Læs mere

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING En lynguide til Perspektiv læringsmål BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING Opgave Hverdag Træning Hvorfor gå systematisk til værks? Sådan kan I bruge guiden Metodens fem faser Der spildes mange

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Peer- uddannelsen. Uddannelsesbeskrivelse. Juni Side 1 af 5

Peer- uddannelsen. Uddannelsesbeskrivelse. Juni Side 1 af 5 Peer- uddannelsen Uddannelsesbeskrivelse Juni 2017 Side 1 af 5 I dette papir beskrives den peer-uddannelse, som er udviklet af projekt Ligestillet Støtte en vej til recovery i 2015. Uddannelsen er udviklet

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Dette første modul har fokus på tovholderens rolle og opgaver i arbejdet med LPmodellen. Tovholderens vigtigste opgave er at sikre, at samarbejdet i

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Velkommen. Hvad er din kommunikative styrke?

Velkommen. Hvad er din kommunikative styrke? Velkommen Hvad er din kommunikative styrke? Dagens program Opgaven til i dag - Abillityspotting Lise Tingleff Domæneteori Se domænerne i spil Kommunikation Positionering Grafisk facilitering Evaluering

Læs mere

Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk

Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Livsstilsmål /livsønske Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Opgave/mål Deltager/Barn/elev Opgavebåret relation Ansat borger Kærlighedsmediet borger Professionsrollen

Læs mere

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne 1 Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Gode råd til nyuddannede socialrådgivere 0 2 Indledning Tillykke med din nyligt færdiggjorte

Læs mere

Bliv frivillig mentor

Bliv frivillig mentor Bliv frivillig mentor Støttet af Me ntor wanted Social og Sundhed 1 Introdu At gøre en forskel i et ungt menneskes liv, vil også gøre en forskel i mit liv. Introduktionshilsen Introduktionshilsen Tak fordi

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Feedback på arbejdspladsen

Feedback på arbejdspladsen Feedback på arbejdspladsen Feedback på arbejdspladsen kan ses som et læringsværktøj, der sikrer fagligt fokus og udvikling af samarbejdet om kerneopgaven. At opbygge en velfungerende feedbackkultur, kan

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument for Arbejdsmiljø og trivsel. Anvendelsesområde Anvendes til at sikre: - Fysisk arbejdsmiljø - Psykiske arbejdsmiljø - Sociale arbejdsmiljø Målgruppe Alle tværprofessionelle

Læs mere

Roskilde d. 28 marts - 2011

Roskilde d. 28 marts - 2011 Roskilde d. 28 marts - 2011 Temadag om mødeledelse for tovholdere i LP- grupper Psykolog Jens Andersen jna@ucn.dk Tlf. 21760988 Dagens program 9.00 9.15 Præsentation af program og hinanden 9.15 9.45 Arbejde

Læs mere

Databaseret vejledning Rådmandsgades Skole

Databaseret vejledning Rådmandsgades Skole Databaseret vejledning Rådmandsgades Skole Databaseret vejledning Rådmandsgades Skole Mål Får øje på jeres egne udfordringer- brændende platforme. Får et konkret eks. på, hvordan man kan organisere databaseret

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

MIN LÆRING - Observation og feedback på egen praksis.

MIN LÆRING - Observation og feedback på egen praksis. MIN LÆRING - Observation og feedback på egen praksis. SKOLEN VED NORDENS PLADS 2015 Frydendalsalle 8 3450 Allerød +45 3110 1441 nikolaj@trautner.nu www.trautner.nu VELKOMMEN side 1 Kære dig! Nu er der

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 46, Aarhus, marts 2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015 Logbog -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering Efterår 2015 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Det Sociale Akademi Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Velkommen til Basisuddannelsen - på vej mod Recovery-orienteret

Læs mere

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker Samtale om undervisningen den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker 22.10.2013 v. Lonni Hall Der er meget på spil i dette projekt Det er ikke nok med den gode intention Processen afgør, hvilken

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Teamsamarbejde påp Hummeltofteskolen

Teamsamarbejde påp Hummeltofteskolen Teamsamarbejde påp Hummeltofteskolen Rammebetingelser for teamsamarbejde Skolen udarbejder egne rammer for teamsamarbejde, som skal være v klart defineret og anerkendt. Rammerne skal indeholde: Etiske

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

IMPLEMENTERING AF MI ERFARINGER FRA ODENSE. Peter Gabelgaard Brolund Underviser / supervisor - medlem af MINT

IMPLEMENTERING AF MI ERFARINGER FRA ODENSE. Peter Gabelgaard Brolund Underviser / supervisor - medlem af MINT IMPLEMENTERING AF MI ERFARINGER FRA ODENSE Peter Gabelgaard Brolund Underviser / supervisor - medlem af MINT ERFARING MED IMPLEMENTERING AF MI Ældre- og handicapforvaltningen, (ÆHF) Odense 3.500 medarbejdere

Læs mere

Driftsrapport for: Bostedet Thea Dato: 210514

Driftsrapport for: Bostedet Thea Dato: 210514 Strategiarbejde Indsats navn Strategitema Et foreløbigt navn, som beskriver projektet og formålet med indsatsen Formålet med denne indsats er at færrest muligt kommer mindst muligt ud for vold og voldsepisoder,

Læs mere

JOBRETTET SAMTALE LOGBOG. Navn: Jobcenter:

JOBRETTET SAMTALE LOGBOG. Navn: Jobcenter: JOBRETTET SAMTALE LOGBOG Navn: Jobcenter: INTRODUKTION Velkommen til projekt Jobrettet samtale. Denne logbog indeholder værktøjer, skabeloner og ark, som du vil få brug for i forløbet. Medbring logbogen

Læs mere

KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I UNIVERSITETSUNDERVISNINGEN

KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I UNIVERSITETSUNDERVISNINGEN KOLLEGIAL SUPERVISION OG SPARRING I UNIVERSITETSUNDERVISNINGEN Adjunktpædagogikum Modul 1 22.10.2014 Karen Wistoft, professor, Ph.d., cand.pæd. Institut for Læring Ilisimatusarfik Formål At introducere

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens UNDERVISERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte.

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte. NOTAT Dato: 31. marts 2016 Kontaktoplysninger Ledelsescenter Jura, HR og Strategi Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Vejledning om håndtering af vold og trusler Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

Horse in Harmony. Uddannelse. Copyright 2014 - Ute Lehmann - www.horseinharmony.dk

Horse in Harmony. Uddannelse. Copyright 2014 - Ute Lehmann - www.horseinharmony.dk Horse in Harmony Uddannelse Hvorfor denne uddannelse? Denne uddannelse er blevet udviklet i harmoni med min vision om at gøre verden til et bedre sted at være for heste og deres mennesker. Jeg ønsker at

Læs mere

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis Aktionslæring som metode til at udvikle praksis Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis individuals learn only when they wish to do so Reg Revans, 1982 Hvad er AL? At udvikle sin kompetence

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med?

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med? Familiepladser i Gullandsgården, herunder: Samarbejdet mellem forældre & personale i Familiepladsregi. Må jeg være med? Hvad er en Familieplads En familieplads er en særlig plads i en almindelig daginstitution,

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til den private praksis TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer Fokusgrupper En metode til dialog om udvalgte temaer Oktober 009 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk tlf. + 7 00 Blommevej 0 DK - 890 Randers

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere