Husorden Hjortegården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden 1-1018 Hjortegården"

Transkript

1 Husorden Hjortegården August 1995 Layout revideret november 2010

2 Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser herom, er enhver beboer pligtig til at iagttage god skik og orden i ejendommen, og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligselskabet eller dettes befuldmægtigede. Som lejer er det dit ansvar, at hele hustanden, logerende, gæster og andre der kommer hos dig, overholder husordenen. Beboerne opfordres til at medvirke til at holde fællesarealerne rene og i god stand, så vi sammen opnår et godt bomiljø. 1. Affald: Før affald kastes i skakten, skal det være omhyggeligt indpakket. Glas, flasker og andet skarpt affald, samt aviser i store mængder, må ikke kastes i skakten, men udelukkende i de dertil opstillede flaske- containere samt avis- og papircontainere som er opstillet ved flere af områdets parkeringspladser. Skaktene må kun benyttes fra kl (støjgener). For rækkehusbebyggelsen gælder, at der ikke må finde afbrænding af affald sted. Ekstra sække rekv. på inspektørkontoret. Glas og andet skærende affald henvises til de opstillede containere. Storskrald henvises til containerpladsen Dildhaven 11 eller containerne ved inspektørkontoret. Affald må ikke henkastes på stier og veje. 2. Altaner og haver: Det påhviler beboerne, at holde altaner og haver ryddelige og fri for affald. Det er tilladt at få monteret frontlukning af altaner, dog er der særlige regler herfor - spørg inspektørkontoret. Det er ikke tilladt at afmontere sidelukninger på altanerne. Andre former for afskærmning på altaner er ikke tilladt, herunder markiser, bambuspersienner m.v. Rækkehusenes skurtage skal være fri for diverse effekter. 3. Radio- og TV-modtagelse: Da bebyggelsen er forsynet med fællesantenneanlæg, er udendørsantenner/-paraboler ikke tilladt. Dette gælder også for privat kommunikation. Indgreb i antennestikdåserne er strengt forbudt, da det medfører forstyrrelser for de øvrige beboere. Hvis antenneforholdene ikke synes i orden ved en eventuel inspektion, vil boligselskabet påligne den pågældende lejer de derved opståede omkostninger ved retablering. Forstyrrelser i radio-/tv-modtagning anmeldes til antennefirma/inspektørkontoret. 4. Installationer: Det er ikke tilladt at tilkoble sig fællesanlæggets strømanlæg. Brugen af vaskemaskiner, tørretumblere m.v. må ikke medføre gener for de øvrige beboere eller skade på ejendommen. 5. Bad og toilet: Der må ikke henkastes noget i wc-skålen, der kan tilstoppe afløbet. Utætheder i cisterner og vandrør m.v. samt løbende vandhaner skal omgående meddeles inspektørkontoret. 2

3 3

4 6. Grønt miljø: Enhver beskadigelse og forurening af bebyggelsen og dennes anlæg (beplantning, legepladser, trappeopgangen m.v.) skal i fuldt omfang erstattes eller rengøres af den eller de beboere, hvis familiemedlemmer eller husdyr har været årsag hertil. Undlades dette, vil rengøring eller retablering blive udført for denne eller disse beboeres regning. 7. Brandfare: Afbrænding af bål i bebyggelsen er af sikkerhedsmæssige årsager forbudt. Benyttelse af åben grill kan dog finde sted, når det sker under konstant overvågning. I området er der indrettet pladser til fællesgrill. Røg og lugt må ikke genere naboerne. 8. Cykler, knallerter og barnevogne m.v.: Med den nødvendige hensyntagen til gående og legende børn, er cykelkørsel tilladt på de stier, der er markeret med sorte fliser. Knallertkørsel er absolut forbudt overalt på ejendommens område. Cykler, knallerter og barnevogne må kun hensættes i de dertil indrettede rum. Henstilling må ikke ske i trappeopgange og kældergange i etagehusene. Der henvises til cykelkældrene. Det er ikke tilladt at opbevare knallerter i pulterrummene p.g.a. brandfare. Forefindes disse ureglementeret henstillet, bliver de fjernet på eget ansvar. Cykler-, knallert- og barnevognskældre skal efterlades aflåst og må ikke tjene som opmagasinering for andre genstande. For rækkehusene gælder, at cykler, knallerter og barnevogne skal stilles i skuret eller haven. 9. Parkering: Henstilling eller parkering af motorkøretøjer i strid med færdselsloven anmeldes til politiet. REGLEMENT FOR HUSDYRHOLD: Det er tilladt at holde ét husdyr ( f.eks. én hund eller én kat), men der skal oprettes særlig kontrakt i hvert enkelt tilfælde. Tilladelse samt reglement fås hos afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen kan i særlige tilfælde give tilladelse til mere end ét husdyr pr. hustand, så som hvis to beboere fra bebyggelsen med hver sin husdyrkontrakt flytter sammen i samme lejemål. a. Husdyr må på ingen måde være til unødig gene for andre beboere. b. Det er forbudt at lade husdyr færde på området, uden det føres i snor og er ifølge med en person, som har det fulde herredømme over det. c. Husdyr må ikke luftes på bebyggelsens område. Skulle det indtræffe et lille uheld, skal ejeren omgående fjerne efterladenskaberne. 4

5 5

6 Dette gælder også på altaner og i rækkehushaver. d. Husdyr må ikke genere ved hyppig eller langvarig støjen, eller hindre at personer i lovligt ærinde - f.eks. gårdmænd - får adgang til haven. Ligeledes skal det sikres, hvis man har hund i haven, at børn udefra ikke kan komme ind. Det er forbudt for enhver husdyrejer eller den, i hvis varetægt dyret er, at ophidse dette til angreb. e. Ejeren er fuldt ansvarlig for alle skader, som opstår p.g.a. husdyret. f. Det er ikke tilladt at drive husdyropdræt eller pension. Er uheldet ude, kan afdelingsbestyrelsen give dispensation til ét 10-ugers ophold for hvalpe/killinger af registreret husdyr. Ved gentagne tilfælde vil husdyrtilladelsen blive frataget lejeren. g. Det er ikke tilladt at tage andre husdyr i pleje uden først at have ansøgt herom. Tilladelsen kan max. gives for én måned ad gangen. h. Husdyrkontrakten gælder kun for det registrerede dyr og på den registrerede adresse. Adresseændring m.v. skal omgående meddeles afdelingsbestyrelsen. Klager over gøen eller anden ulempe i forbindelse med husdyrhold skal tilgå afdelingsbestyrelsen, der i tilfælde af gentagne klager over enkelte dyr, kan kræve disse fjernet. Hvis ikke påtale over klagerne hjælper, kan det medføre opsigelse af lejemålet. 11. Rottefare: Udlægning af foder, herunder brød og madaffald på fællesarealer samt fodring fra altanerne er forbudt. 12. Støjgener: Benyttelse af radio, TV og musikinstrumenter skal altid ske med fornøden hensyn til naboerne. Der skal især udvises hensyn i de sene aftentimer. Erhvervsmæssig musikundervisning må kun finde sted efter skriftlig tilladelse fra boligselskabet. Boring i vægge og andet støjende arbejde må kun finde sted: Mandag - fredag kl Lørdag, søndag, helligdage samt 24. december kl Leg og boldspil: Leg og boldspil på trapper og parkeringspladser samt fællesrum og vaskerier er ikke tilladt. Boldspil henvises til de egnede arealer. Det henstilles, at leg og boldspil ophører kl i nærområderne til etageblokke og rækkehuse. Der henvises til de store græsplæner. 14. Skiltning: Erhvervsmæssig skiltning og reklamering er ikke tilladt. Navneskilte, der anbringes på hoveddøre, må kun opsættes i den af boligselskabet godkendte type. 6

7 15. Trappeopgange: Unødig ophold i trappeopgange, kældreog parterrerum er ikke tilladt. 16. Ventilation og udsugning: Af hensyn til øvrige beboere samt for at undgå fugtskader, må ventilations- og udsugningsåbninger ikke tildækkes. 17. Vinduer og døre: Vinduesrammer og døre skal være forsynet med hele ruder. Brud skal omgående meldes til inspektørkontoret, så de i samarbejde med beboers forsikringsselskab kan udbedre skaden. Det er ikke tilladt at bore/lave huller i vinduer, karme og døre af plast. Hvis det sker, vil det blive betragtet som hærværk og beboeren gjort økonomisk ansvarlig. Afdelingsbestyrelsen Boligselskabet af 1944 i Herlev Dette ordensreglement er vedtaget på beboermødet den 24. marts 1994 og omdelt til samtlige husstande i august Der henvises i øvrigt til råderetskatalog samt brugervejledning. 7

8 Boligforeningen 3B Havneholmen København V Tlf Mail Ekspeditionstid Hverdage 9-16 Fredage 9-14

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere

Husorden Bestemmelser for husdyrhold og havereglement. for. afdeling Egebjerghaven

Husorden Bestemmelser for husdyrhold og havereglement. for. afdeling Egebjerghaven Husorden Bestemmelser for husdyrhold og havereglement for afdeling Egebjerghaven Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Hold-an Vej 16 2750 Ballerup Telefon 4466 7261 almenbo@almenbo.dk

Læs mere

Ordensreglement. Som beboer er det dit ansvar, at hele husstanden, logerende, gæster og andre, der kommer hos dig, overholder husordenen.

Ordensreglement. Som beboer er det dit ansvar, at hele husstanden, logerende, gæster og andre, der kommer hos dig, overholder husordenen. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: Højstrupparken Ordensreglement. En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er afhængige af hinanden - og fælles om mange ting. For at skabe

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 16

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 16 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 16 BEDES LÆST OG RESPEKTERET Det er i alle beboeres interesse at efterleve følgende husorden. Det vil skabe ro, orden, tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ. Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 September 2012 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 18 FRITZ MØLLERS VEJ Varmemesterens kontor: Roskildevej 353 B, kælderen Tlf. 36 41 39 15 Kontortid: Mandag til fredag kl. 09.00-09.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

Et godt miljø Er meget værd!!!

Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT Et godt miljø Er meget værd!!! ORDENSREGLEMENT En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Man bliver bare mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. BIL- & KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. HUSORDEN GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Alment Beboerne bør i egen og almen interesse overholde de i lejekontrakten fastsatte bestemmelser, iagttage god skik og orden i ejendommen, samt efterleve den

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5

Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5 Reglement for husorden for Vanggården afdeling 5 Forord: Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen har gjort og gør fortsat sit for at skabe en god bebyggelse. Hvis alle beboerne - både voksne

Læs mere

GENERELT ALTANER OG TERRASSER AFFALD ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M.

GENERELT ALTANER OG TERRASSER AFFALD ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M. «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 BRANDØRE... 4 DØRSKILTE... 4

Læs mere

Strandmarksvej 14 2650 Hvidovre H U S O R D E N. Godkendt på afdelingsmødet den 28. august 2014. 4010-9 Lille Friheden. Husorden / 2014 Side.

Strandmarksvej 14 2650 Hvidovre H U S O R D E N. Godkendt på afdelingsmødet den 28. august 2014. 4010-9 Lille Friheden. Husorden / 2014 Side. H U S O R D E N Godkendt på afdelingsmødet den 28. august 2014 4010-9 Lille Friheden Husorden / 2014 Side. 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALD... 4 3. ALTANER, TERRASSER OG HEGN OMKRING

Læs mere