Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og effektivisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og effektivisering"

Transkript

1 Bilag 2: Aftaletekster for grunddata (Bilag til dagsordenspunkt 2: Grunddata initiativet i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi). 21. maj 2012 Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og effektivisering

2 Side 2 af maj 2012 Delaftale 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Problem I dag findes oplysninger om ejendomme og bygninger i flere forskellige registre med hver deres definition af fast ejendom. Forvaltningen af dette område er unødigt kompliceret, fordi der er behov for at sammensætte og anvende oplysninger fra forskellige registre. De indbyrdes afhængigheder mellem systemer og forvaltninger betyder, at moderniseringer med henblik på forenkling af forvaltningsområdet bør ske samordnet. Hvis der gennemføres ikke-samordnede moderniseringer af de statslige eller kommunale ejendomssystemer, skal den part, som moderniserer, ensidigt finansiere opbygningen af en infrastruktur til eget brug, og samtidig er der færre parter til at finansiere videreførelsen af den nuværende og ikke-moderniserede infrastruktur. Baggrund Ejendomsområdet er karakteriseret ved, at grunddata ikke er samlet i ét register, men er fordelt på forskellige registre. Det afspejler, at hver enkelt myndighed historisk har udviklet systemer og arbejdsgange, der passede til egne behov. Pga. forældede it-systemer, som er skabt, før det blev muligt digitalt at udveksle og sammenstille data fra mange forskellige kilder, vedligeholder offentlige myndigheder i dag de samme data flere steder og betaler drift og vedligeholdelse for unødvendige kopiregistre. Løsning Der gennemføres en sammenhængende reform af ejendomsregistreringen, som går på tværs af siloerne på området. Herved udnyttes, at mulighederne for at realisere initiativet er særligt gode netop nu, da kommunerne har besluttet at udskifte deres væsentligste it-løsning på ejendomsområdet, Ejendomsstamregisteret (ESR). Også SKATs vurderingssystemer (VUR og SVUR) er moderniseringsmodne. Derfor etableres en infrastruktur, som sikrer, at oplysninger om ejendomme og bygninger samt disses ejerforhold registreres i de autoritative registre på ejendomsområdet (Matrikel, Tingbog og BBR) på en ensartet og sikker måde. Samtidig forbedres og harmoniseres grunddata om ejendomme under et fælles ejendomsbegreb: Bestemt Fast Ejendom (BFE). Dermed vil kommunerne og SKAT, bl.a. til brug ved beregning af ejendomsskat og ejendomsvurderingen, kunne hente ajourførte oplysninger om ejendomme, bygninger og ejere heraf i grunddataregistrene. Hermed bortfalder behovet for ESR s registerdel med ejendoms- og ejeroplysninger samt andre kopiregistre. Følgende initiativer gennemføres som led i denne aftale:

3 Side 3 af 14 Matriklen 1. Grundregistreringen af ejerlejligheder og visse bygninger på lejet grund overgår til Matriklen fra Tingbogen og sker fremover efter samme procedure som grundregistrering af fast ejendom i øvrigt. 2. Registreringen af eksisterende ejerlejligheder og bygninger på lejet grund kvalitetssikres i forbindelse med overførslen til Matriklen. 3. Der etableres et fælles ejendomsbegreb med en entydig identifikation af ejendommen og dens bestanddele. 4. I tilknytning til Matriklen registreres ejendomme under tilblivelse med oplysninger om ejendommens endelige identifikation, stedfæstelse mv. Tingbogen 5. Tingbogens data vedrørende eksisterende ejerlejligheder og bygninger på lejet grund kvalitetssikres i forbindelse med overførslen til Matriklen. 6. Registreringen af ejendomme i Tingbogen sker fremover, for så vidt angår de ejendomme, der findes i matriklen, på grundlag af oplysninger herfra 7. I tilknytning til Tingbogen etableres en Ejerfortegnelse som den autoritative fortegnelse over de faktiske ejere af fast ejendom. 8. Indberetning af ændringer i tinglyste og ikke-tinglyste ejerforhold indberettes fremover på en ensartet måde og samtidig indsamles efter nærmere aftale med kommunerne og SKAT oplysninger til brug for ejendomsbeskatningen. 9. Foged- og skifteretterne skal fremover indberette oplysninger om ejerskifte direkte til Tingbogen og/eller Ejerfortegnelsen. BBR 10. Bygninger og boliger i BBR knyttes til det fælles ejendomsbegreb. 11. Med fællesoffentlige standarder, metoder og en digital komponent sikres, at kommunerne geokoder bygninger på en ensartet og effektiv måde. 12. Der udarbejdes forslag til et autoritativt bygningsarealbegreb mhp. beslutning om standardisering af de forskellige bygningsarealbegreber, der anvendes i dag. Kommunerne 13. Den kommunale grunddataregistrering af ejendomme og ejere i ESR ophører som led i kommunernes afvikling af ESR. 14. KL og SKAT aftaler snarest snitflader mellem de kommunale og statslige ejendomsskattesystemer. Adgang til grunddata om ejendomme 15. Grunddata om ejendomme i Matriklen, Ejerfortegnelsen, BBR og Vurderingsregisteret distribueres via datafordeleren og kan frit anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formål. I forlængelse af disse initiativer kan bl.a. kommunerne og SKAT realisere gevinster ved at modernisere forretningssystemer, der anvender grunddata om ejendomme.

4 Side 4 af maj 2012 Delaftale 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne Problem Selv om den offentlige sektor indsamler og vedligeholder state of the art -data om adresser, stednavne og administrative enheder, udnyttes disse datasamlinger ikke i overensstemmelse med deres potentiale. Tidligere tiltag har høstet nogle af gevinsterne, men betydelige gevinster udestår stadig. Resultatet er, at der spildes ressourcer både i den offentlige og i den private sektor, og at der sker fejl, som koster penge, og som i en ulykkessituation kan have alvorlige konsekvenser. Baggrund Danmarks adresser og administrative inddelinger spiller i dag en fundamental rolle som en fælles reference, der benyttes på tværs af forvaltningsområder og sektorer. Oplysningen om en adresses beliggenhed i en bestemt administrativ enhed er i forbindelse med mange myndighedsopgaver en vigtig sagsoplysning. Inden for politi-, beredskabs- og transportområdet og i det kraftigt voksende marked for satellitbaseret navigation spiller stednavne en tilsvarende vigtig rolle. For alarmopkald og i løsninger for kørselsplanlægning og -optimering er stednavne som Skejby Sygehus, Fredericia Banegård eller Grenen ofte lige så vigtige som præcise adresser. Også i den private sektor udgør data om adresser, administrative enheder og stednavne en kritisk ressource ift. rationelle processer, effektiv transport samt logistik og som grundlag for udvikling af nye produkter og tjenester. Løsning Der etableres et grundlag for effektivt og konsekvent genbrug af grunddata om adresser, stednavne og administrative enheder med henblik på, at disse grunddata: Danner et fælles grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning Bidrager til konkurrencedygtighed, vækst og innovation hos virksomhederne Anvendes som entydig reference for politi-, ulykkes- og kriseberedskab. Aftalen omfatter en forbedring af datagrundlaget og etablerer en sammenhængende infrastruktur, der sikrer, at data stilles rådighed for offentlige og private brugere på en effektiv og sikker måde: Adresser 1. Adresserne i BBR er autoritative grunddata og skal genbruges i offentlige itløsninger og processer. MBBL fastlægger krav om datakvalitet og aktualitet.

5 Side 5 af CPR tager de autoritative adresser i brug som grundlag for folkeregistreringen. CVR og SKAT tager de autoritative adresser i brug som grundlag for virksomhedsregistreringen. 3. MBBL moderniserer adresseregistret i BBR. 4. Registreringen af vejnavne og oplysninger om vejnavnes og adressers beliggenhed i administrative enheder overføres til BBRs adresseregister fra CPR. 5. CPR udfaser CPR Vejregistret efter en overgangsperiode. 6. Kommunerne supplerer BBR s adresser med et antal erhvervs- og enhedsadresser mm., som er i faktisk brug. MBBL bistår kommunerne hermed. Stednavne 7. KMS moderniserer sit stednavnesystem, så det er muligt for andre parter at etablere integration til egne systemer og indmelde nye navne. Administrative enheder 8. KMS sikrer, at nationale administrative enheder (fx sogn og postnumre) og obligatoriske kommunale distriktsinddelinger (afstemningsområder) samt supplerende bynavne registreres i KMS DAGI-system. Dataansvaret er dog uforandret hos den myndighed, der forvalter den pågældende inddeling. 9. KMS etablerer en it-komponent, som kan procesunderstøtte ændringer i en inddeling. 10. KMS og kommunerne aftaler, hvordan der sikres samspil imellem DAGI og kommunale data om distrikter, når CPR Vejregistret nedlægges. Adgang til grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne 11. Grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne distribueres via datafordeleren og kan frit anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formål.

6 Side 6 af maj 2012 Delaftale 3: Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning Problem Forvaltningen af vandløb har væsentlig økonomisk, miljø-, klima- og fritidsmæssig betydning. I dag findes ikke et fælles, landsdækkende grunddatasæt for vandløb, som skaber sammenhæng mellem forskellige myndigheders vandløbsdata på tværs af administrative grænser. Det giver en mindre effektiv sagsbehandling på vandløbsområdet, medfører at de samme data vedligeholdes og indkøbes flere gange og er en barriere for, at en kommende klimatilpasningsindsats kan være virkningsfuld og omkostningseffektiv. Baggrund Mange offentlige institutioner løser opgaver i relation til vandløb og søer med forskelligt perspektiv. Løbende pågår forhandlinger med store økonomiske implikationer om indsatser med relation til vandløb. Desuden er vandløbsdata præget af komplekse love og regler. Der føres flere registre over vandløb i stat og kommuner, der er organiseret ud fra de forskellige lovgivninger, den forvaltningsmæssige opdeling af aktører og ud fra forskellige faglige dimensioner som miljø, hydrometri, hydrologi og topografi. Løsning For at realisere potentialet i statens og kommunernes vandløbsdata gennemføres følgende: 1. Kommunerne og Miljøministeriet etablerer og forvalter i fællesskab et landsdækkende fællesoffentligt grunddatasæt for vandløb med udgangspunkt i vandløbsdata fra det Fællesoffentlige Geografiske Administrationsgrundlag (FOT) 2. Miljøministeriet etablerer en service, som giver myndighederne adgang til løbende at vedligeholde grunddata om vandløb 3. Grunddatasættet for vandløb distribueres via datafordeleren og kan frit anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formål 4. Frem mod ØA2014 udarbejdes forslag til, hvordan eksisterende lovgivning på vandløbsområdet justeres, så grunddatasættet for vandløb lægges til grund for effektiv forvaltning af vandløb på alle relevante områder 5. Frem mod ØA2014 udarbejdes forslag til en fællesoffentlig hydrologisk højdemodel baseret på bl.a. grunddatasættet for vandløb Grunddata for vandløb etableres på basis af FOT vandløbsdata. Disse suppleres evt. med udvalgte forvaltningsobjekter, som er knyttet til vandløbene.

7 Side 7 af 14 Specifikationen af disse grunddata udarbejdes sammen med alle væsentlige offentlige og private aktører på vandløbsområdet. Grunddata for vandløb vedligeholdes som led i FOT-samarbejdet og myndighedernes opgaveløsning i forbindelse med vandløb. Gennemgangen af lovgivningen og implementeringen af grunddata om vandløb i love og regler sker i samarbejde med de berørte myndigheder og afstemmes med de øvrige grunddatainitiativer.

8 Side 8 af maj 2012 Delaftale 4: Fri og effektiv adgang til geografiske data Problem Produktionen af landkort og matrikelkort finansieres i dag ved en kombination af salg af rettigheder til data til private og aftaler om fri adgang til at bruge data for offentlige myndigheder. Medfinansieringen af kortproduktionen via salg af adgang til data til private giver bl.a. følgende udfordringer: Unødig dobbeltkortlægning og dobbeltindsamling af data i den offentlige sektor og hos private Begrænsninger på offentlige myndigheders mulighed for at udnytte de geografiske data, da de ikke må flyde frit mellem offentlige myndigheder og private Unødig administration i forbindelse med aftaleindgåelse, fakturering mm. Manglende realisering af potentialet i den private sektor for udnyttelse af og forretningsudvikling med de offentlige geodata af høj kvalitet. Baggrund KMS er en statsvirksomhed og er lovgivningsmæssigt forpligtet til at søge at få dækket så mange som muligt af virksomhedens omkostninger til data og services ved brugerbetaling. Dette gælder både i forhold til den private og offentlige sektor. Offentlige myndigheders adgang til og anvendelse af data håndteres i dag gennem samlede aftaler for staten, kommunerne og regionerne samt en særskilt aftale med Forsvaret. Aftaler om privates adgang til geodata indgås individuelt. KMS og kommuner tilvejebringer og vedligeholder i regi af foreningen FOT- Danmark de basale data, der indgår i landkort. KMS og kommunerne i FOT har delt ophavsret til disse data. KMS og kommunerne sælger FOT-data til private virksomheder. Løsning Der gives fri adgang til de offentlige landkort, matrikelkortet og højdemodellen. Dette indebærer, at: 1. Kommunerne og KMS giver fri adgang til landkort-data i FOT-databasen. 2. KMS giver fri adgang til KMS samling af landkort (Kort10 og øvrige topografiske produkter). 3. KMS giver fri adgang til matrikelkortet. 4. KMS giver fri adgang til Danmarks Højdemodel og sikrer ajourføring svarende til en landsdækkende ajourføring med fem års interval. 5. Med fri adgang til ovennævnte datasæt kan myndigheder og private frit anvende disse data til kommercielle og ikke-kommercielle formål.

9 Side 9 af Frem mod ØA2014 udarbejder KL og KMS forslag til en fremtidig struktur for FOT-samarbejdet, der kan sikre landsdækkende FOT-data med et indhold og en aktualitet, der gør disse data anvendelige som geografisk administrationsgrundlag. Der gives fri adgang til ovennævnte datasæt pr. 1. januar Der tilvejebringes i nødvendigt omfang hjemmel hertil. Lov om Kort og Matrikelstyrelsen revideres i forlængelse af denne aftale, og offentlige aftaler med Stat, Kommune, Region og Forsvar om adgang til og medfinansiering af geografiske data tilpasses.

10 Side 10 af maj 2012 Delaftale 5: Effektiv grundregistrering af personer og færre kopiregistre Problem CPR har en lang historik med en pålidelig folkeregistrering af danske borgere og udlændinge med fast ophold i Danmark, men Danmark er i stigende omfang et åbent samfund. Dette indebærer, at udlændinge i stigende omfang opholder sig i Danmark i kortere eller længere tid eller samarbejder med danske virksomheder. Udlændinge uden fast ophold grundregistreres hos flere forskellige myndigheder. Dette giver overlappende registrering, manglende muligheder for at koble data om disse personer på tværs af forvaltningsområder, forøgede it-omkostninger og besværlig administration hos bl.a. kommunerne. Denne praksis medfører også, at en del udlændinge med relation til danske myndigheder ikke kan få en NemID og dermed ikke betjenes digitalt i systemer baseret på NemID. Endvidere er der i årenes løb etableret supplerende og overlappende registre til vedligeholdelse og distribution af grunddata om personer, hvilket er omkostningsfyldt. Baggrund Den korrekte og fyldestgørende grundregistrering af personer er et fundament i stort set alle forvaltningsprocesser i de danske myndigheder. Den fortsatte digitalisering og effektivisering af den offentlige sektor gør det i stigende grad ønskeligt, at alle offentlige myndigheder anvender samme grunddata om personer til registreringer og afgørelser, og at datagrundlaget altid er ajourført. Løsning Frem mod ØA2014 udarbejdes forslag til og business case for en effektivisering af grundregistreringen af personer (danskere og udlændinge), der forvaltes af danske myndigheder. Forslaget skal bl.a. omfatte følgende: 1. En fælles grundregistrering af og tildeling af en entydig identifikationsnøgle (ud over CPR-nummeret) til personer (danskere og udlændinge), der forvaltes af en eller flere danske myndigheder 2. Fastlæggelse af hvilke oplysninger om personer, der betragtes som fællesoffentlige grunddata og i forlængelse heraf evt. udvidelse af registrering i CPR med yderligere oplysninger 3. Forslag til mere effektiv distribution af grunddata om personer under hensyntagen til fælles egenskaber samt principper for grunddata 4. Handlingsplan for udfasning af kopi-registre med grunddata om personer.

11 Side 11 af maj 2012 Delaftale 6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne Problem Myndigheder med erhvervsrettede forvaltningsopgaver vælger i dag i en række tilfælde ikke at anvende de fællesoffentlige grunddata om virksomheder i CVR, da disse data ikke på alle områder er tilstrækkeligt dækkende og valide. Som konsekvens heraf har nogle myndigheder etableret skyggeregistre, hvilket medfører yderligere omkostninger for myndigheder og hos virksomhederne, som skal oplyse de samme informationer til flere myndigheder. At have en korrekt og fyldestgørende grundregistrering af virksomheders grunddata er afgørende for, at myndighederne kan løse deres forvaltningsopgaver over for virksomhederne på en effektiv og korrekt måde, der samtidig er smidig og pålægger virksomhederne mindst mulige byrder. Baggrund Ovenstående problemstillinger udspringer af følgende faktuelle forhold: Ikke alle virksomheder, som er underlagt myndigheders forvaltning kan i dag tildeles et CVR-nr.: Små virksomheder med under kr. i årlig omsætning kan de facto ikke lade sig registrere, men kan være genstand for offentlig forvaltning. Udenlandske virksomheder uden fast forretningssted tildeles ikke CVR nr., men alene et SE-nr. i SKATs registre. Konsekvensen heraf er, at myndigheder ikke alene kan anvende CVR-registeret til identifikation. Kommunerne har unødvendige omkostninger til KMDs V-data, SKAT må opretholde SE-numre, og ATP benytter SE-numre som udgangspunkt for deres forvaltning osv. Kvaliteten af visse data i CVR er ikke tilstrækkelig: I dag registreres et beregnet antal fuldtidsansatte på CVR- og P-nummerniveau, tegningsregler registreres i fritekst, virksomheder drevet fra ikkeadressefast lokation registreres oftest på ejerens privatadresse. CVR-data og Selskabsdata skal kunne anvendes frit: Den eksisterende aftale om frikøb af CVR-data gælder alene ved myndigheders anvendelse af data i deres interne myndighedsudøvelse. Selskabsdata indhenter myndighederne selv, da omkostningerne ved at hente dem fra ERST er betydelige, og prisen danner derved en barriere for effektivt genbrug af oplysningerne.

12 Side 12 af 14 Løsning For at realisere potentialerne ved et mere effektivt genbrug og deling af virksomhedernes grunddata gennemføres følgende: 1. Der gives mulighed for, at virksomheder med under kr. i årlig omsætning kan registreres i CVR-registeret med en særlig virksomhedsform. 2. Der gives mulighed for, at udenlandske virksomheder uden fast forretningssted i Danmark, men med pligter i henhold til dansk lovgivning, kan registreres i CVR-registeret. 3. Der arbejdes for, at SE-numre udfases så hurtigt som muligt. Hvis SE-numre fortsat er nødvendige for andre offentlige myndigheder end SKAT efter 2013, så udstilles virksomhedernes SE-numre via CVR-registeret fra primo Kommunerne udfaser anvendelsen af V-data-registret. 5. I CVR vedligeholdes fremover fra eindkomst-registret oplysning om antallet af ansatte for hver virksomhed og produktionsenhed. 6. For produktionsenheder gives mulighed for at tilknytte en geografisk position som et supplement til en autoritativ adresse. For produktionsenheder hvor det ikke er muligt at tilknytte en autoritativ adresse gives mulighed for udelukkende at tilknytte en geografisk position 7. Tegningsreglerne struktureres, så de kan anvendes i digital myndighedsudøvelse. 8. Grunddata om virksomheder i CVR-registeret og Selskabsdata-registeret kan frit anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikkekommercielle formål. Data vil kunne distribueres af datafordeleren. Kommunernes evt. yderligere behov for tilpasninger af CVR-registeret og finansiering heraf drøftes mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet.

13 Side 13 af maj 2012 Delaftale 7: Fælles distributionsløsning til grunddata (datafordeler) Problem Der eksisterer i dag separate distributionsløsninger for grunddata om personer, virksomheder, adresser, boliger og geografi, som dog funktionelt minder meget om hinanden. For de myndigheder, der står for disse registre, er distribution forbundet med stigende omkostninger, og for de offentlige dataanvendere er det omkostningsfuldt og mindre stabilt at skulle hente data fra flere forskellige distributionsløsninger. Baggrund Med grunddata-indsatsen leveres en sammenhængende, billigere og enklere grunddatainfrastruktur, hvilket også sætter fokus på behovet for effektiv distribution af data. Analyser af de tekniske muligheder og business casen viser, at det er muligt at etablere en fælles løsning til distribution af disse data, der på samme tid har større kapacitet, mere stabilitet, gør data billigere at integrere for grunddata-anvenderne og samlet set er billigere at drive. En fælles løsning vil kunne genanvende komponenter, aftaler, kompetencer og itarkitekturer fra de eksisterende distributionsløsninger. Hermed reduceres omkostninger og risici. Løsning Der etableres en datafordeler som en fællesoffentlig infrastruktur til distribution af grunddata med følgende principper og målsætninger: 1. Alle grunddata distribueres via datafordeleren. Datafordeleren kan også anvendes til at distribuere andre relevante data end grunddata. 2. Opdatering af grunddata sker fortsat gennem grunddata-forvalterens grænseflader. Grunddata-forvalteren skal til datafordeleren levere og vedligeholde en opdateret kopi af grunddata med en frekvens, der er tilstrækkelig i forhold til brugernes behov for aktualitet. 3. Eksisterende dataansvar er uændret, og dataansvarlige sikrer udviklingen af data- og grænsefladebeskrivelser til udstilling på datafordeleren. Tværgående databeskrivelser udarbejdes i samarbejde af de relevante dataansvarlige. 4. Datafordeleren distribuerer data via online-opslag, hændelser og fildistribution til både offentlige og private brugere. 5. Datafordeleren leverer standardiserede aftaler for adgang til grunddata. 6. Hvis en offentlig eller privat bruger i medfør af lovgivning, frikøbsaftaler eller betalingsaftaler har ret til at anvende data i datafordeleren, så kan denne bruger som udgangspunkt downloade disse data uden yderligere omkostninger. Dog således, at brugen af datafordeleren er rimelig og ikke

14 Side 14 af 14 hindrer andre brugere i at trække data fra datafordeleren. Ved særlige eller omfattende behov for downloads eller tilgængelighed kan en bruger indgå særskilt aftale med datafordeleren herom. 7. Datafordeleren opbevarer og distribuerer data i henhold til gældende lov. Datafordeleren konsoliderer i første omgang distributionsløsningerne hos CPR (persondata), CVR (virksomhedsdata), Kortforsyningen (KMS kort-, matrikel- og geografiske data), den kommende Ejerfortegnelse, Vurderingsregisteret og BBRs bygnings- og adressedata. Yderligere datakilder og registre forventes på sigt at indgå i datafordeleren. Datafordeleren implementeres som en række bølger for at reducere kompleksitet og risici. Bølgerne er afstemt med de behov, der følger af de øvrige delaftaler i grunddata-programmet: Bølge Milepæle Tidspunkt Bølge 0 Aftaler indgået med Primo 2013 udviklingsleverandører, projektorganisation etableret Bølge 1 Aftaler med øvrige leverandører, Medio 2013 basisinfrastruktur etableret Bølge 2 Basisdistributionsplatform etableret, Ultimo 2013 geodata og OIS (BBR) i drift Bølge 3 Udvidet distributionsplatform etableret, Medio 2014 CVR og CPR i drift Bølge 4 Migrering af resterende databrugere, Ultimo 2014 Ejerfortegnelsen i drift Bølge 5 Distributionsløsninger konsolideret Ultimo 2015

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Pt. ca. 140 medarbejdere Direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Grunddata-aftalerne 2012

Grunddata-aftalerne 2012 Status på Grunddata-aftalerne 2012 juni 2013 en del af 1. Økonomiaftalerne ml. stat og kommuner for 2012 & 2. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Per Smed Udviklingschef, KOMBIT Grunddata-reformen

Læs mere

GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne. v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen

GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne. v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) en entydig og generelt anvendelig fælles

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Fremtidens ejendomsregistrering begreber. Det fungerer, men

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister).

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister). N O TAT Økonomien i det fælles grunddataprogram Grunddataprogrammet handler grundlæggende om at forbedre kvaliteten af grunddata og at effektivisere brug, opbevaring og distribution af grunddata, herunder

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

Nyt fra Geodatastyrelsen

Nyt fra Geodatastyrelsen Nyt fra Kåre Clemmesen, Jysk Fynsk GIS konference 2013 SIDE 1 Rammerne omkring os Finanskrisen: pres på offentlige budgetter Grøn omstilling Øget krav om frie data Krav om at effektivisere offentlige forvaltning

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

FOT som forvaltningsgrundlag. Case: Fælles grunddata for vandløb og søer

FOT som forvaltningsgrundlag. Case: Fælles grunddata for vandløb og søer FOT som forvaltningsgrundlag Case: Fælles grunddata for vandløb og søer Georg Jensen, gj@kms.dk Disclaimer.. 10.1 UDBYGNING AF DE AUTORITATIVE GEOGRAFISKE GRUNDDATA Landets administrative geografiske inddelinger

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Data er sluppet løs frie geografiske data

Data er sluppet løs frie geografiske data Data er sluppet løs frie geografiske data Mads Bjørn-Møldrup Områdechef for Leveranceinfrastruktur i Geodatastyrelsen med ansvar for, at Geodatastyrelsens ydelser, applikationer og Kortforsyningen. Som

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Grunddata hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015 Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Hvor er vi i dag? De første tre strategier sigtede på udog opbygningen af den fælles, digitale

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Overblik Indhold: Hvad er aftalt? Mål: Hvilke forbedringer? Midler: Hvordan er det muligt?

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing 17. maj 2013 MBBL/kla Nordisk Adressemøde 2013 Landerapport Danmark: Adresser 2012-2013 Country report, Denmark: Addressing 2012-2013 For English version see pages X XX Begivenheder, aktiviteter og nyheder

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Brug adresserne bedre. Kommunemøder om adresserne i grunddataprogrammet

Brug adresserne bedre. Kommunemøder om adresserne i grunddataprogrammet Brug adresserne bedre Kommunemøder 2012-2013 om adresserne i grunddataprogrammet Emner og tidsplan 9:30 13:30 Om grunddataprogrammet og adresserne forarbejderne Delaftalen: Hvem gør hvad det store billede

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange 6 Investeringer og

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Fremtidens adressedata Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen

Forslag. Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen 2012/1 LSF 71 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Kort- og Matrikelstyrelsen, j.nr. KMS-101-00004 Fremsat den 15. november 2012 af miljøministeren

Læs mere

Vandløb og FOT. FOTdanmarks repræsentantskab 18. april Jens Hollænder, Geodatastyrelsen

Vandløb og FOT. FOTdanmarks repræsentantskab 18. april Jens Hollænder, Geodatastyrelsen Vandløb og FOT FOTdanmarks repræsentantskab 18. april 2013 Jens Hollænder, Geodatastyrelsen Disposition Grunddataprogram om vandløb, søer og klimatilpasning Etablering af hydrologisk tilpasningslag Anvendelse

Læs mere

GRUNDDATA DANMARKS DIGITALE RÅSTOF

GRUNDDATA DANMARKS DIGITALE RÅSTOF GRUNDDATA DANMARKS DIGITALE RÅSTOF Danmarks digitale råstof Gode grunddata på vej I Danmark råder vi over et fantastisk råstof, når det kommer til informationer og data. Vores lange tradition for pålidelig

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning

Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning Delaftale 3 Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning Formål med delaftale 3 Etablering af et fælles, landsdækkende grunddatasæt for vandløb Sammenhæng mellem myndigheders vandløbsdata Udgangspunkt

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Programstyringsdokument MBBL-REF: 2012-3715 Version:

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Nordic Address Forum 22.-23. May 2013 Faroe Islands. Country Report Denmark

Nordic Address Forum 22.-23. May 2013 Faroe Islands. Country Report Denmark Nordic Address Forum 22.-23. May 2013 Faroe Islands Country Report Denmark 2 Grunddataprogrammet Basic Data Program Grundataprogrammet er en væsentlig hjørnesten i den offentlige digitaliseringsstrategi

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1

Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015. Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Mads Bjørn-Møldrup Områdechef, Geodatastyrelsen Oplæg Rigsarkivet 2015 Ny infrastruktur - Datafordeleren SIDE 1 Agenda Intro til Grunddataprogrammet Intro til Datafordeleren Datafordelerens arkitektur

Læs mere

Resultatkontrakt 2013 Geodatastyrelsen

Resultatkontrakt 2013 Geodatastyrelsen Resultatkontrakt 2013 Geodatastyrelsen Indholdsfortegnelse Introduktion til Geodatastyrelsens arbejde... 3 Faglige og administrative strategiske mål og resultatmål... 5 Formalia og påtegning... 8 Bilag

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Danmark og INSPIREs Transportnetværk. Indsæt billede her

Danmark og INSPIREs Transportnetværk. Indsæt billede her Danmark og INSPIREs Transportnetværk Indsæt billede her Lars Storgaard, 24. oktober 2011 Danske geodata i bilag 1.7 Transportnetværk Fra monitoreringen af INSPIRE i DK 2010: Geodata for luftfart: Flykorridorer

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

Nyt fra KMS. Kåre Clemmesen, vicedirektør, Kort & Matrikelstyrelsen

Nyt fra KMS. Kåre Clemmesen, vicedirektør, Kort & Matrikelstyrelsen Nyt fra KMS Kåre Clemmesen, vicedirektør, Kort & Matrikelstyrelsen Rammerne har ændret sig Geodata får større og større betydning - Flere og flere tekniske muligheder - Større og større efterspørgsel Offentlige

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

TEKNOLOGI GIVER BEDRE FYSISKE RAMMER

TEKNOLOGI GIVER BEDRE FYSISKE RAMMER TEKNOLOGI GIVER BEDRE FYSISKE RAMMER Anne Marie Carstens, chefkonsulent og Morten Steffensen, specialkonsulent, Kontor for teknik og miljø Agenda Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi v/ Anne Marie

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

Offentlige data i spil

Offentlige data i spil Offentlige data i spil Konference i DGI Byen Torsdag den 4. februar 2010 Kim Lindskov Knudsen Områdechef Anvendelse & Rådgivning Kort & Matrikelstyrelsen Agenda 1. Kort om Kort og Matrikelstyrelsen (KMS)

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016 Adresseprogrammet Dialogmøde 23. maj 2016 Side 1 Program for GD2-dialogmødet Velkomst og dagens program Louise Nordskov 11.15-11.20 Præsentation af Adresseprogrammet Louise Nordskov 11.20- DAR Henrik Ravn

Læs mere

FOT, geonøgler og digital forvaltning. Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB

FOT, geonøgler og digital forvaltning. Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB FOT, geonøgler og digital forvaltning Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB To metoder Koordinater NGB N: 6178892.00 E: 722125.00 EPSG:25832 Geonøgler NGB Rentemestervej

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

Grunddataprogrammet en dansk infrastrukturmodel for offentlige data

Grunddataprogrammet en dansk infrastrukturmodel for offentlige data Grunddataprogrammet en dansk infrastrukturmodel for offentlige data Forfattere Nicolas Lemcke Horst Digitaliserings styrelsen nho@digst.dk Sara Bjerre Geodatastyrelsen, sabje@gst.dk Morten Lind Ministeriet

Læs mere

GRUNDDATAPROGRAMMET. En del af ØA-2012 aftalerne ml. stat og kommuner. v/ Ken Rindsig & Tine Garbers / KL & Per Smed / KOMBIT

GRUNDDATAPROGRAMMET. En del af ØA-2012 aftalerne ml. stat og kommuner. v/ Ken Rindsig & Tine Garbers / KL & Per Smed / KOMBIT GRUNDDATAPROGRAMMET En del af ØA-2012 aftalerne ml. stat og kommuner v/ Ken Rindsig & Tine Garbers / KL & Per Smed / KOMBIT Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata

Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata Kort & Matrikelstyrelsens opgave er at gøre kort og geodata til et dagligdags redskab for den offentlige sektor, virksomheder og borgere.

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm.

Plan for tilpasning af OIS. - til grunddataprogrammet mm. Plan for tilpasning af OIS - til grunddataprogrammet mm. Version 2.0 20. februar 2017 0 Indhold 1. INDLEDNING... 2 1.1 OM OIS... 2 1.2 ÆNDRINGER PÅ VEJ... 2 1.3 TILPASNINGSPLANENS FORMÅL... 3 1.4 OM PLANEN...

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet. Kåre Clemmesen, KMS 10. maj 2011

De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet. Kåre Clemmesen, KMS 10. maj 2011 De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet Kåre Clemmesen, KMS 10. maj 2011 Kort & Matrikelstyrelsens strategiske grundlag Digital forvaltning tager et stormskridt Ny Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Læs mere

GeoDanmark Strategi marts 2016

GeoDanmark Strategi marts 2016 GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S GeoDanmark Strategi 2016-18 16. marts 2016 Indhold Indledning...2 Baggrund...2 GeoDanmark i dag...2 GeoDanmarks omverden...3 GeoDanmark fremover...3 GeoDanmark

Læs mere

10.2b. Genbrug af adressedata

10.2b. Genbrug af adressedata 10.2b. Genbrug af adressedata 17. maj 2011 Målsætning Offentlige myndigheder skal ikke anvende ressourcer til dobbeltregistrering af adressedata, ligesom borgere og virksomheder ikke skal tvinges til at

Læs mere

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012

SKG møde. 9. møde 7. maj 2012 SKG møde 9. møde 7. maj 2012 Dagsorden SKG møde 7. maj 2012 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde v/ Vicedirektør Kåre Clemmesen, KMS 2. Meddelelser orienteringspunkt a)

Læs mere

BBR - og BBR s rolle

BBR - og BBR s rolle BBR - og BBR s rolle - Morten Lind, SKAT / Ejendom 02-05-2017 Disposition Historie og baggrund Kort om BBR Drivkræfterne nu Grunddataprogrammet Ejendomsvurdering Konklusion 04-05-2017 3 BBR - historien

Læs mere

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet R E SULTATKONTRAKT Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet (2.1) Kommunerne ønsker at levere en langt mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen af bedre målopfyldelse

Læs mere

Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger. Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger?

Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger. Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger? Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger? Stednavne og adresser som frie data Anvendelsen af frie

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere