Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hellebæk den 24. april 2014 kl på Nørrebro Park Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hellebæk den 24. april 2014 kl. 18.00 på Nørrebro Park Skole"

Transkript

1 Til: A/B Hellebæks andelshavere samt administrator (Hupfeld & Hove att. Advokat Morten Hove). Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hellebæk den 24. april 2014 kl på Nørrebro Park Skole Referent: Mads Elling Fremmødte fra bestyrelsen: Jytte Juul Vind, Lissi Tind Andersen, Mads Elling og Ulrik Tirsted Zeuthen Antal fremmødte stemmeberettigede: 18 Antal fuldmagter: 4 Formanden bød velkommen og orienterede om, at en andelshaver i forsamlingen ville lydoptage generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent Administrator og advokat Morten Hove blev enstemmigt valgt som dirigent og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet der var 18 stemmeberettigede fremmødte og 4 gyldige fuldmagter. Dirigenten orienterede derudover om, at der var 2 rettidigt indkomne forslag fra hhv. Joan Larsen om fastholdelse af den forhøjede boligafgift besluttet på generalforsamlingen i 2012 og Ulrik Tirsted Zeuthen om nyt bredbåndsinternet i foreningen. Grundet indholdet i forslaget om fastholdelse af forhøjet boligafgift blev punktet sat til behandling under pkt. 4 på dagsordenen om godkendelse af drifts- og likviditetsbudget og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 2. Bestyrelsens beretning Spørgsmål og svar ift. bestyrelsens beretning: i. Hvilke renoveringsopgaver tænkes der på i afsnittet om bestyrelsens arbejde? Der tænkes fx på udskiftning af faldstammer, reparation af den del af taget, der ikke er underbundet. ii. Hvis maskinerne i fællesvaskeriet skal udskiftes, kan en chipløsning, hvor brugerne betaler over huslejen, så komme på tale? Hvis maskinerne skal udskiftes, er det sikkert en mulighed. iii. Realmæglerne har opsagt erhvervslejemålet i foreningen. A) Hvilke erhverv må der være? Der kan være begrænsninger i Lokalplanen, men hvis der ikke er begrænsninger deri, så er det op til bestyrelsen at afgøre til hvem og til hvad lejemålet udlejes til. B) Er bestyrelsen vidende om, at Realmæglerne er forpligtet til at genoprette facadepartiet ved fraflytning? Ja, bestyrelsen er bekendt med forpligtelsen. C) Har bestyrelsen været i Side 1 af 5

2 dialog med Realmæglerne efter opsigelsen ift. processen med at finde en ny lejer. Nej, bestyrelsen har ikke været i kontakt med Realmæglerne, da lejer har afståelse og derfor må være interesseret i at afhænde lejemålet til ny lejer inden for opsigelsesperioden. iv. Foreningen har tidligere fået afslag fra kommunen til etablering af cykelstativer i Hellebækgade! Bestyrelsen har indledningsvist været i kontakt med Kundecentret i Teknik- og Miljøforvaltningen, der på baggrund af kortmateriale ikke kunne se forhindringer ift. etablering af skråparkeringsstativer. Der er dog udfordringer i forhold til antallet af cykelstativer pga. facadens udformning og el-skabe. v. Der er flere, der årligt har betalt til ventelisten hvorfor vurderer bestyrelsen, at der ikke er behov for at opkræve gebyr, og skaber det ikke en venteliste med potentielt mere useriøse personer på? Der var meget få på ventelisten, og da al korrespondance foregår pr. , kræver det ikke en særlig stor arbejdsindsats ifm. tilbud om lejligheder til personer på ventelisten. En fælles mail tilgår alle på listen. vi. Hvorfor stemmer tallene for varmeregnskabshonoraret i budgettet for 2014 ikke overens med den merpris på kr., som bestyrelsen nævner i beretningen, som vil blive opkrævet ifm. udskiftning af varmemålere? Bestyrelsen kan ikke umiddelbart forklare forholdet mellem og 2014-budgettet ift. varmeregnskabshonoraret vii. Hvilke opgaver er det der er udført, der har fået udgiften til VVS og elektrikerarbejde til at stige så meget? Det er løbende vedligeholdelsesopgaver og ikke nogen særlige enkelte store opgaver. viii. Det er ikke særlig mange år siden, at de fleste af altanerne blev renoveret. Det er bekymrende, at de allerede skal renoveres igen? Desværre var den sidste renovering ikke tilstrækkelig. Bestyrelsen har konsulteret foreningens byggerådgiver, der har meddelt, at arbejdet er i overensstemmelse med det tilbud, som foreningen accepterede. Det har desværre vist sig ikke at være tilstrækkeligt, og der er behov for at lave nye membraner på altanerne. ix. Hvor mange lejligheder er der solgt i det sidste år. Der er solgt tre 2-værelseslejligheder (eksternt) og en 4-værelseslejlighed (internt) x. Er det hele taget, der har behov for en vedligeholdelsesindsats? Nej, der er den del af taget, der er på hjørnet af Jagtvej og Hellebækgade. Af en eller anden grund er det ikke underbundet som resten af taget i foreningen. xi. Har bestyrelsen indhentet tilbud på maling af gårdtoilet og på rengøring af det? Nej, bestyrelsen havde i første omgang i tankerne selv at male toilettet og har endnu ikke kontaktet ABC-rengøring om inkludering af gårdtoilettet i rengøringsplanen. Herefter blev bestyrelsens beretning enstemmigt godkendt. 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet for værdiansættelsen. Morten Hove gennemgik årsregnskabet. Side 2 af 5

3 Spørgsmål og svar ift. årsregnskabet: i. Hvorfor er renteindtægten faldet, når vi samtidig har et større indestående i banken? Foreningens renteniveau afspejler det generelle renteniveau, der har været faldende de senere år. ii. I note 2 om vedligeholdelsesomkostningerne er der en post med reparation pga. underminering af vej? Reparation af vejen er foreningens ansvar, da det er en privat fællesvej. Underminering kan opstå uanset kvaliteten af den vejistandsættelse der blev foretaget for et par år siden og falder ikke under vores forsikring. iii. Hvad dækker oplægning af jern i kælder over i note 2? Det er et arbejde, som vores vicevært har sat i gang. Bestyrelsen har ikke indsigt i indholdet i alle håndværkeropgaver, som igangsættes i forbindelse med den daglige vedligeholdelsesdrift. iv. I note 2 er der en post om kabelarbejde af Sagitta hvad dækker den over? Sagitta har været tilkaldt for at reparere kabelbrud i en opgang. v. Under aktiver i balancen i årsregnskabet side 6 fremgår det af varmeregnskabet, at der er stor forskel på á conto indbetalingerne og den samlede fjernvarmeudgift? Prisen for fjernvarme er steget de senere år, og det er op til den enkelte andelshaver at regulere sin á conto indbetaling, hvis man ikke ønsker en efterbetaling over boligafgiften én gang om året. Forhåbentligt vil fjernvarmeudgiften blive lavere fremadrettet, når foreningen har fået de nye og langt mere præcise varmemålere installeret ifm. den årlige varmeaflæsning i maj/juni vi. I note 9 fremgår et tinglyst ejerpantebrev? Det er en ren teknikalitet og stammer fra før etableringen af andelsforeningen. Pantebrevet har ingen indflydelse på årsregnskabet eller foreningens generelle økonomiske forhold. vii. I note 11 under K1 fremgår en andelsværdi (kr. pr. andels-m2) - foreningen har 2 forskellige andelsværdienheder er der taget højde for det i beregningen? Det har ingen indflydelse på beregningen. Herefter blev årsregnskabet enstemmigt godkendt herunder ny andelsværdi pr. andelskrone / = 30, Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Joan Larsen fremlagde og begrundede sit forslag om fastholdelse af den forhøjede boligafgift, som blev besluttet for en 2-årig periode på generalforsamlingen i Bestyrelsen begrundede sit forslag til budget Da Joan Larsens forslag vil have betydning for budgettet for 2014 blev bestyrelsens budget for 2014 sat til afstemning. Side 3 af 5

4 1 stemte for, 4 undlod at stemme og resten stemte imod. Herefter blev Joan Larsens forslag sat til afstemning. 5 undlod at stemme og resten stemte for. Fastholdelse af forhøjet boligafgift og dermed også drifts- og likviditetsbudget for 2014 blev derved godkendt. Herefter blev antennebudgettet fremlagt. 5. Forslag Ulrik Tirsted Zeuthen fremlagde og begrundede sit forslag om nyt bredbåndsinternet i foreningen. Spørgsmål og svar ift. forslaget i. Har bestyrelsen kontaktet Sagitta for at få et tilbud? Der er kommet et tilbud fra Sagitta, men det er stadig dyrere og langsommere end bredbåndsløsningen fra Parknet. ii. Er der indhentet tilbud fra andre udbydere som fx YouSee? Forslagsstiller har undersøgt markedet og har udvalgt det bedste ift. sammenholdning mellem hastighed og pris samt rating på Trustpilot. iii. På Trustpilot har Parknet fået en dårlig anmeldelse fra brugere i Lundtoftegade? Parknet får på trods af den anmeldelse langt højere rating end Sagitta. Der er flere i foreningen, der har oplevet både dårlig bredbånd og dårlig service fra Sagitta. iv. Er det undersøgt, om foreningen ejer kablerne mellem vej og bygning? Foreningen ejer kablerne, så der er kun omkostninger til ny hardware og tilslutning. v. Hvordan dækkes udgiften på kr. til ny hardware og tilslutning? Det er en udgift, som det i forslaget indebærer, at foreningen dækker. vi. Forslaget lægger op til, at alle andelshavere skal betale 50 kr./måned for bredbåndsløsningen uanset om den bruges eller ej? Det er korrekt. Det vil fungere ligesom betaling for kabel-tv over boligafgiften, hvor alle betaler uanset om kabel-tv bruges eller ej. Herefter blev forslaget sat til afstemning. 6 stemte imod og resten stemte for. Forslaget blev derved vedtaget. Side 4 af 5

5 6. Valg til bestyrelsen Formand valgt for en 2-årig periode: Joan Larsen Bestyrelsesmedlem valgt for en 2-årig periode: Lissi Tind Andersen Bestyrelsesmedlem valgt for en 2-årig periode: Karina Ramskou Mogensen Bestyrelsesmedlem valgt for en 1-årig periode: Signe Larsen Suppleanter valgt for en 1-årig periode: Knud Mikkelsen og Tine Lemvigh 7. Valg af administrator Hupfeld & Hove Advokataktieselskab blev enstemmigt valgt. 8. Valg af revisor Revisionsfirmaet Henrik Holmstrøm Degn blev enstemmigt valgt. 9. Evt. Bør hjemmesiden ikke opdateres? Hjemmesiden er stort set opdateret, men der mangler en håndværkerliste. Formand Mads Elling Bestyrelsesmedlem Thomas Arnoldi Bestyrelsesmedlem Jytte Juul Vind Bestyrelsesmedlem Lissi Tind Andersen Bestyrelsesmedlem Ulrik Tirsted Zeuthen Side 5 af 5

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

Ordinær generalforsamling i A/B Tårnparken Onsdag 6.april 2011 kl 19.00 Østervangskolen, Roskilde (Biologilokalet)

Ordinær generalforsamling i A/B Tårnparken Onsdag 6.april 2011 kl 19.00 Østervangskolen, Roskilde (Biologilokalet) Ordinær generalforsamling i A/B Tårnparken Onsdag 6.april 2011 kl 19.00 Østervangskolen, Roskilde (Biologilokalet) Fremmødte: 48 andelshavere af 162, heraf 3 ved fuldmagt 1. Valg af dirigent Advokat Carl

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2004, den 9. juni afholdtes

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes.

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes. År 2010, den 20. januar, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sønderport i beboerhuset Jemtelandsgade 3. Formanden Joan Reimann bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Som

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN 1 København, 3. juni 2015 Til beboerne. Vedlagt referat for generalforsamlingen den 7. april 2015 samt formandens beretning. I forbindelse med formandens beretning blev byttelisterne nævnt, da disse var

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 54 stemmeberettigede

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2013 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 18. maj 2005, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 18. maj 2005, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 18. maj 2005, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 87 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 15. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2010,

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården

Generalforsamling, Andelsboligforeningen Elmegården Dagsorden Tilstede 20. marts 2014 Kl. 19.30 Generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2005, den 20. april afholdtes

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Stradellasvej 30, 3. mf. tv. Stradellasvej 30, 1. tv. Repræsenteret ved fuldmagt var ejeren af følgende lejligheder: Tartinisvej 30, 3. mf. th.

Stradellasvej 30, 3. mf. tv. Stradellasvej 30, 1. tv. Repræsenteret ved fuldmagt var ejeren af følgende lejligheder: Tartinisvej 30, 3. mf. th. År 2013, onsdag den 4. spetember kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej 30-34 og Stradellasvej 30-34. Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter for følgende

Læs mere

REF"ERAT. Andelsboligforeningen Filipsgården

REFERAT. Andelsboligforeningen Filipsgården Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 230306 744 /wj REF"ERAT af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Filipsgården mandag den 20. marts 2006 kl.

Læs mere