Sendt til grundejere omfattet af digelaget samt klageberettigede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sendt til grundejere omfattet af digelaget samt klageberettigede"

Transkript

1 Sendt til grundejere omfattet af digelaget samt klageberettigede By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde Tlf.: Afgørelse om, at fremme kystbeskyttelsesprojektet i Inderfjorden Vest, med tilrettet klagevejledning Roskilde Kommune meddelte Jer med brev af den 13. februar 2016, at byrådet i januar 2016 besluttede at fremme kystbeskyttelsesprojektet i Inderfjorden Vest. Miljø- og Fødevareministeriet og Kystdirektoratet har efterfølgende oplyst: Kystdirektoratet skal oplyse, at den rette klageinstans for Kommunale afgørelser truffet efter kystbeskyttelseslovens kap 1a er Miljø- og Fødevareministeriet. Kommunens klagevejledning er dermed behæftet med en forkert klagevejledning. 11. marts 2016 Sagsnr Brevid Ref. JNAL Dir. tlf Den fejlbehæftede klagevejledning skyldes desværre, at det fejlagtigt fremgår af lovbekendtgørelse nr. 15. af 8. januar 2016 om kystbeskyttelse, at klageinstansen er Naturog Miljøklagenævnet. Klagebestemmelserne ( 18 og 18 a) er desværre endnu ikke trådt i kraft. Roskilde Kommune er på denne baggrund beklageligvis nødt til at tilbagekalde meddelelsen af afgørelsen, som blev fremsendt den 13. februar Meddelelsen af afgørelsen erstattes i sin helhed af nedenstående ordlyd. Meddelelsen af selve afgørelsen er uændret, men klagevejledningen er rettet. Bemærk at klagefristen også er opdateret, så den nu er forlænget til den 11. april Byrådet har i januar 2016 besluttet, at fremme kystbeskyttelsesprojektet i Inderfjorden Vest for anden gang. Med byrådets beslutning ligger det fast, hvilket projekt, der fremsendes til Kystdirektoratets godkendelse. Endvidere er bidragsfordelingen og vedtægter for det kommende digelag fastlagt. Baggrund I forbindelse med kystbeskyttelsesprojektet har Roskilde Kommune den 18. november 2015 afholdt lovpligtigt borgermøde, hvor der blev gennemført interessetilkendegivelse blandt de grundejere i området, som kan få gavn af sikringen. Der var 16 grundejere, som var inviteret til borgermødet, hvoraf: 13 grundejere afgiv tilkendegivelse (svarende til 81 %) 11 grundejere, svarende til 85 % af de som har svaret, har sagt ja til projektet 2 grundejere, svarende til 15 % af de som har svaret, har sagt nej til projektet. Samlet set har et flertal af de grundejere som har svaret, tilkendegivet opbakning til det skitserede projekt, bidragsfordeling og vedtægter.

2 Side2/14 Bemærkninger til projektet På borgermødet udtrykte en grundejer utilfredshed med bidragsdelingen. Havneselskabet har efter borgermødet gjort indsigelser over, at de skal deltage i betalingen, da de lejer bygningen, som ejes af kommunen. Arbejdsgruppen har endvidere ønsket, at grundejerne har større beslutningskompetence i bestyrelsen. Justering af projektet På baggrund af bemærkningerne har Roskilde Kommune i samarbejde med arbejdsgruppen, justeret bidragsdelingen således at Strandgade 1c-1e bidrag nedsættes fra 5 til 4 risikoparter, mens bidraget fra Havnevej 45A øges fra 0 parter til 1 part. Endvidere er havneselskabet undtaget fra at bidrage til finansieringen, da de ikke ejer grund eller bygning. Havneselskabets part finansieres af Roskilde Kommune som grundejer, så det ikke få betydning for de øvrige grundejere. Partsdelingen er således: Anlæg og drift Adresse Matr. nr. Ejerlav Grundbeløb Antal risikoparter Havnevej 45 A 761b Roskilde Bygrunde Strandgade 4 66k Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Strandgade 4a 66d Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Strandgade 6 66e Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Strandgade 8a 66f Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Strandgade 8b 66g Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Strandgade 10 66i Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Strandgade 1a 1d Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Strandgade 1c-e 1ø Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder ad Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Strandgade 1b 1aa Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Strandgade 3 1k Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Strandgade 5 1i Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Strandgade 7 1bb Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Strandgade 9 1l Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Strandgade 11 1m Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Roskilde Kommune 13 66a 66l Klostermarken, Roskilde Jorder Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder I alt 90 Vedtægterne er blevet justeret, så det fremgår, at finansieringen af de årlige driftsudgifter fordeles, således at Roskilde Kommune og øvrige grundejere betaler svarende til fordeling af de samlede anlægsomkostninger. Endvidere er antallet af repræsentanter i digelagsbestyrelsen justeret. Antal af medlemmer og stemmer er således: Repræsentant for Antal stemmer Bemærkning Grundejerrepræsentant 1 2 Grundejerrepræsentant 2 2 Grundejerrepræsentant 3 2 Roklubben 0 Deltager ikke i finansiering Sejlklubben 0 Deltager ikke i finansiering Havneselskab 0 Deltager ikke i finansiering Roskilde Kommune 5

3 Side3/14 Havneselskabet, roklubben og havneselskabet har ikke bestyrelses- eller beslutningskompetence. De opdaterede vedtægter fremgår af bilag 1. Hvad sker der nu I den kommende tid vil en række ting forløbe sideløbende. Der vil blive afholdt stiftende generelforsamling, hvor der skal vælges en kystbeskyttelsesbestyrelse, med repræsentanter fra områdets beboere, foreninger og Roskilde Kommune. Frem til den stiftende generelforsamling vil detailprojektering mv. ske i tæt koordinering med arbejdsgruppen. Herefter vil koordineringen ske med digelagsbestyrelsen. Detailprojekteringen af projektet går i gang i slutningen af februar 2016 og forventes afsluttet i august 2016, hvorefter udbud af anlægsprojektet igangsættes. Sideløbende hermed vil Kystdirektoratet blive søgt om tilladelse til projektet. Du kan læse mere om sagen ved at gå ind på Hvis du har spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte Roskilde Kommune, eller en af repræsentanterne i Arbejdsgruppen. Økonomien vil blive justeret i forbindelse med detailprojekteringen og ligger først endeligt fast, når anlægget er etableret og der er optaget et kommunegaranteret lån. Afgørelse Roskilde Kommune træffer hermed afgørelse om, at fremme kystbeskyttelsesprojektet i Inderfjorden Vest, jf. Kystbeskyttelseslovens 1 5 stk. 2. Klagevejledning Afgørelsen kan inden for 4 uger fra annoncering på kommunens hjemmeside påklages til Miljø- og Fødevareministeriet af modtagerne af denne afgørelse, og af enhver der må antages at have væsentlig individuel interesse i sagen, samt de klageberettigede myndigheder og organisationer efter kystbeskyttelseslovens 18, stk. 1. Klagefristen er den 11. april 2016 Hvis du ønsker at klage over afgørelsen skal din klage sendes til Roskilde Kommune, som sørger for, at den videresendes til Miljø- og Fødevareministeriet. Hvis du allerede har fremsendt en klage til Natur- og Miljøklagenævnet jævnfør vejledningen i kommunens brev af den 2. marts 2016, sørger vi for, at din klage oversendes til Miljø- og Fødevareministeriet, og at et indbetalt depositum tilbagebetales til dig. En rettidig klage vil jf. Kystbeskyttelseslovens 18, stk. 6 have opsættende virkning for igangsættelse af anlægsarbejder i forbindelse med kystsikringens etablering. Dog kan den myndighed der har truffet afgørelsen, bestemme, at uopsættelig reparations- og afværgeforanstaltninger skal iværksættes uanset rettidig klage. Hvis I har spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen er I velkommen til at kontakte Jeremy Andrew Dennis på tlf eller via eller Julie Nyrop Albers på tlf Venlig hilsen Julie Nyrop Albers Specialkonsulent 1 LBK nr. 15 af 8. januar 2016 af lov om kystbeskyttelse

4 Side4/14 Kopi til: Kystdirektoratet Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Naturfredningsforening, Roskilde Friluftsrådet Friluftsrådet, kreds Roskilde Grundejernes Landsorganisation Fritidshusejernes Landsforening Roskilde Roklub, Havnevej 47 B, 4000 Roskilde Roskilde Sejlklub, Strandgade 12, 4000 Roskilde Roskilde Havneselskab, Strandgade 2, 4000 Roskilde Bilag: 1. Vedtægter godkendt af byrådet med opdateret opgørelse af ejendomme som omfattes af sikringen

5 Side5/14 Vedtægter for Strandgades kystbeskyttelseslag Lagets oprettelse 1 Lagets navn er Strandgades Kystbeskyttelseslag. Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til lov om kystbeskyttelse, Roskilde Byråds beslutning af 27. januar Stk. 3. Lagets hjemsted er Roskilde Kommune. Lagets anlæg 2. Lagets anlæg beskytter en ca. 293 meter lang kyststrækning fra det vestlige punkt ved Strandgade nr. 11 til tilslutningspunkt ved vandrehjemmet mod oversvømmelser som følge af højvande i Roskilde Fjord op til kote 2,10 DVR90. Stk. 2. En angivelse af de ejendomme, hvorpå eller ud for hvilke anlægget er beliggende, er optaget i bilag 1, hvortil hører kopi af matrikelkort. En udførlig beskrivelse af anlægget, dets beliggenhed og dets dimensioner og andre egenskaber indsættes i vedtægtens bilag 1 senest én måned efter Kystdirektoratets meddelelse af godkendelse i henhold til lov om kystbeskyttelse. Såfremt der gennemføres ændringer, forstærkninger eller andre forbedringer af anlægget, skal angivelsen i stk. 1 og bilag 1 ændres. Stk. 3. Ændring af lagets anlæg kan kun ske efter kommunens bestemmelse, jf. lovens 11, og med tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. lovens 16. Lagets medlemmer 3. Lagets medlemmer er de til enhver tid værende ejere af de ejendomme, der er anført i den som bilag 2 til denne vedtægt optagne fortegnelse. Stk. 2. Fortegnelsen angiver det grundbeløb samt det partsantal, hvormed vedkommende ejendom (ejer) bidrager til dækning af lagets udgifter og drift. Stk. 3. Hvis en ejendom udstykkes eller i øvrigt afgiver areal, skal ejendommens ejer underrette kommunen derom. Kommunen fordeler derefter det bidrag, der påhviler ejendommen, jf. lovens 8, stk. 2. Lagets opgaver 4. Lagets anlæg skal vedligeholdes i god og forsvarlig stand. De dimensioner og andre egenskaber, som er angivet i bilag 1, skal så vidt muligt konstant være opfyldt. Lagets anlæg omfatter: Mobile skotter i mur med tilhørende forankring Mobil søjle/bjælkeløsning Dræn og pumpesystem bag sikringen Roskilde byråd vedligeholder de faste sikringer i form af mur og bygningssikring. Udgifter forbundet hermed afholdes af Roskilde byråd. I bilag 1c er angivet de dele som hhv. digelaget og Roskilde Kommune har ansvar for at vedligeholde. Stk. 2. Sker der skade på anlægget, skal skaden snarest muligt udbedres. Stk. 3. Oplagring af mobil sikring varetages af digelaget Stk. 4. Digelaget skal udarbejde en beredskabsplan for iværksættelse af sikringen til godkendelse på den stiftende generalforsamling. Beredskabsplanen skal endvidere omfatte 1 årlig beredskabsøvelse.

6 Side6/14 Stk. 5. Digelaget skal udarbejde en drifts- og vedligeholdelsesplan for de dele af sikringen som digelaget jf. stk. 1 har ansvaret til godkendelse på den første ordinære generalforsamling. Driftsplanen skal indeholde følgende: Drift: Frekvens og metode for renholdelse af installationer til søjle/bjælkeløsningen, skotter samt fæstningspunkter til faste sikringer. Frekvens og metode for renholdelse af installationer til dræn og pumpesystem bag sikringen. Vedligehold: At anlægget til enhver tid lever op til de dimensioner og andre egenskaber, som beskrevet i bilag 1b. Generalforsamling 5. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Stk. 2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning. 3. Forelæggelse af budget for det efterfølgende regnskabsår. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og stedfortrædere for samme. 5. Eventuelt. Stk. 3. Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet til bestyrelsen senest 2 måneder efter regnskabets udløb, det vil sige senest den 1. marts. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når medlemmer, der repræsenterer 1/3 af stemmerne, forlanger det. 7. Generalforsamling, ordinær som ekstraordinær, indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. 8. Stemmeret udøves i forhold til det antal parter, som vedkommende repræsenterer, jf. fortegnelsen i Bilag 2. Bestyrelse 9. Bestyrelsen består af 7 medlemmer: 3 medlemmer valgt bandt beboerne på generelforsamlingen 1 medlem udpeges af roklubben 1 medlem udpeges af sejlklubben 1 medlem udpeges af Havneselskabet 1 medlem udpeges af Roskilde byråd Genvalg er tilladt. Stk. 2. For hvert medlem vælges en stedfortræder. Bestyrelsen kan beslutte at stedfortrædere deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Stk. 3. Hvert år afgår efter tur èt bestyrelsesmedlem samt vedkommende stedfortræder. Afgangen de første år afgøres ved lodtrækning. Stk. 4. Bestyrelsen skal stille forslag om valg af nyt medlem og stedfortræder. Stk. 5. Roklubben, Sejlklubben og Havneselskabet har ikke bestyrelsesansvar. 10. Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler arbejdet mellem sine medlemmer. Stk. 2. Bestyrelsen fører en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Udskrift sendes til byrådet.

7 Side7/14 Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 stemmeberettigede medlemmer er til stede. Beslutninger vedtages ved simpelt flertal, idet formandens stemme gør udslaget i tilfælde af stemmelighed. 11. Alle lagets medlemmer er valgbare og pligtige at modtage valg, medmindre sygdom, bortrejse eller anden rimelig grund forhindrer varetagelse af hvervet. Stk. 2. I tilfælde af varigt forfald suppleres bestyrelsen med vedkommende stedfortræder. Regnskab og budget 12. Lagets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Stk. 2. Senest den 1. februar sender bestyrelsen regnskab til revisor, som med påtegning tilbagesender det inden den 1. april. 13. Bestyrelsen udarbejder et budget for det kommende regnskabsår til forelæggelse på den ordinære generalforsamling. Stk. 2. Inden den 1. juli sender bestyrelsen regnskab, budget, årsberetning og generalforsamlingsudskrift til kommunen, der skal godkende regnskab og fastsætte bidrag for det kommende regnskabsår. Stk. 3. Kommunen udpeger lagets revisor. 14. Hvert år inden den 1. oktober meddeler Roskilde byråd, hvilke bidrag de enkelte bidragspligtige ejendomme skal udrede, jf. lovens 13. Tilsyn 15. Laget er undergivet Roskilde byråds økonomiske og tekniske tilsyn, jf. lovens 7, stk. 2. Byrådet har om tekniske spørgsmål adgang til at rådføre sig med Kystdirektoratet. 16. Byrådet kan pålægge lagets bestyrelse at sørge for, at bestemte foranstaltninger, som det påhviler laget at lade udføre, bringes til udførelse. Hvis pålægget ikke efterkommes, kan byrådet lade foranstaltningerne udføre for lagets regning, jf. lovens 12, stk. 2. Tinglysning 17. Byrådet lader for lagets regning denne vedtægt tinglyse på de i bilag 2 anførte ejendomme. Påtaleberettiget er byrådet og lagets bestyrelse. Stk. 2. Ændringer i vedtægten og dens bilag skal tinglyses, når byrådet bestemmer dette. Stk. 3. Det påhviler ejerne af de respektive ejendomme at berigtige tingbogen ved udstykning m.v., jf. denne vedtægts 3, stk. 3. Klageadgang 18. Lagets bestyrelse og lagets enkelte medlemmer kan forelægge Roskilde byråd spørgsmål om fortolkning af denne vedtægt og spørgsmål om den måde, hvorpå laget forvaltes. Stk. 2. En generalforsamlingsbeslutning kan forelægges kommunen. Hvis kommunn ikke godkender beslutningen, bliver den uvirksom. Stk. 3. Byrådet kan af egen drift ophæve en generalforsamlingsbeslutning. 19. Byrådets afgørelser kan påklages til miljø- og fødevareminister efter lovens 18. Vedtægtsændring og lagets ophævelse 20. En af generalforsamlingen truffet beslutning om ændring af denne vedtægt eller om lagets ophævelse er først gyldig, når den er godkendt af Roskilde byråd, jf. lovens 7, stk. 2, henholdsvis 11, stk. 1. Stk. 2. Roskilde byråd kan i enighed og af egen drift ændre denne vedtægt. Stk. 3. Det påhviler lagets bestyrelse at ajourføre vedtægten og bilag til denne, når udviklingen nødvendiggør dette, jf. således 2, stk. 2, og 3, stk. 3. Roskilde byråds pålæg herom skal efterkommes. Ros-

8 Side8/14 kilde byråd kan for lagets regning foretage det fornødne til vedtægtens ajourføring. Roskilde Byråd, den 27. januar 2016 Vedtaget af

9 Side9/14 Bilagsoversigt: BILAG 1: 1a: Fortegnelse over ejendomme, hvorpå eller ud for hvilke digelagets anlæg er beliggende. 1b: En udførlig beskrivelse af anlægget og dets dimensioner og andre egenskaber indsættes i vedtægtens bilag 1 senest én måned efter Kystdirektoratets meddelelse af godkendelse i henhold til lov om kystbeskyttelse (jf. 2. stk. 2). 1.c: Placering af kystbeskyttelsen og angivelse af de dele som hhv. digelaget og Roskilde Kommune har ansvar for at vedligeholde BILAG 2: Fortegnelse over de ejendomme, hvis ejere til hver en tid skal være medlemmer af digelaget samt partsdeling.

10 BILAG 1a: Fortegnelse over ejendomme, hvorpå eller ud for hvilke digelagets anlæg beliggende. Side10/14 Matr. nr. Ejerlav 15b Klostermarken, Roskilde Jorder 7000bb Klostermarken, Roskilde Jorder 13 Klostermarken, Roskilde Jorder 7000ar Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder 66k Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder 66e Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder 66f Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder 66g Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder 66i Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder 66h Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder 66l Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder 7000al Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder 1m Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder

11 BILAG 1b: En udførlig beskrivelse af anlægget og dets dimensioner og andre egenskaber indsættes i vedtægtens bilag 1 senest én måned efter Kystdirektoratets meddelelse af godkendelse i henhold til lov om kystbeskyttelse (jf. 2. stk. 2). Side11/14

12 BILAG 1c: Placering af kystbeskyttelsen og angivelse af de dele som hhv. digelaget og Roskilde Kommune har ansvar for at vedligeholde Side12/14 Roskilde byråd vedligeholder de faste sikringer i form af mur og bygningssikring, som angivet på ovenstående skitse. Udgifter forbundet hermed afholdes af Roskilde byråd. Kystbeskyttelseslaget vedligeholder de øvrige dele af sikringen, herunder: Mobile skotter i mur med tilhørende forankring Mobil søjle/bjælkeløsning Dræn og pumpesystem bag sikringen Etc.

13 BILAG 2: Ejendomme hvis ejere til hver en tid skal være medlemmer af digelaget samt partsdeling og parter ved afstemning. Side13/14 Nedenstående ejendomme er omfattet af digelaget, og skal have tinglyst medlemskab på deres ejendom. Fordelingen af anlægsudgifterne fordeles jf. nedenstående med et grundbeløb og et antal risikoparter. Roskilde byråd bidrager med kr. De årlige driftsudgifter fordeles, således at hhv. Roskilde Kommune og øvrige grundejere betaler svarende til fordeling af de samlede anlægsomkostninger. Udgifterne fordeles efter nedenstående fordelingsnøgle: Roskilde Kommunes andel af driftsomkostninger i % = /samlede anlægsomkostninger Øvrige grundejeres andel af driftsomkostninger i % = 100 % - Roskilde Kommunes andel i % De øvrige grundejeres andel af anlægs- og driftsomkostningerne fordeles jf. nedenstående parter. Anlæg og drift Adresse Matr. nr. Ejerlav Grundbeløb Antal risikoparter Havnevej 45 A 761b Roskilde Bygrunde Strandgade 4 66k Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Strandgade 4a 66d Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Strandgade 6 66e Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Strandgade 8a 66f Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Strandgade 8b 66g Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Strandgade 10 66i Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Strandgade 1a 1d Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder ø Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Strandgade 1c-e 1ad Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Strandgade 1b 1aa Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Strandgade 3 1k Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Strandgade 5 1i Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Strandgade 7 1bb Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Strandgade 9 1l Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Strandgade 11 1m Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Roskilde Kommune 13 66a 66l Klostermarken, Roskilde Jorder Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder I alt 90

14 Antal stemmer ved afstemning i digelagsbestyrelsen jf. 8: Side14/14 Repræsentant for Antal stemmer Bemærkning Grundejerrepræsentant 1 2 Grundejerrepræsentant 2 2 Grundejerrepræsentant 3 2 Roklubben 0 Deltager ikke i finansiering Sejlklubben 0 Deltager ikke i finansiering Havneselskab 0 Deltager ikke i finansiering Roskilde Kommune 5 Roklubben, sejlklubben og havneselskabet har jf. 9, stk. 5. ikke bestyrelsesansvar.

Forslag til vedtægter for Strandgades kystbeskyttelseslag

Forslag til vedtægter for Strandgades kystbeskyttelseslag Bilag 2 Forslag til vedtægter for Strandgades kystbeskyttelseslag Lagets oprettelse 1 Lagets navn er Strandgades Kystbeskyttelseslag. Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til lov om kystbeskyttelse, Roskilde

Læs mere

FORSLAG til. vedtægter for kystbeskyttelseslag. Revision b, 10. november 1997

FORSLAG til. vedtægter for kystbeskyttelseslag. Revision b, 10. november 1997 Side 1 af 5 FORSLAG til vedtægter for kystbeskyttelseslag Revision b, 10. november 1997 Lagets oprettelse 1. Lagets navn er Liseleje Kystbeskyttelseslag. Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til lov nr.

Læs mere

Vedtægt for kystbeskyttelseslaget Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag FORSLAG

Vedtægt for kystbeskyttelseslaget Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag FORSLAG Bilag 6 til KMU dagsordenspunkt 13 Blå, fede typer: Ændringer i forhold til forslag fremlagt ved borgermøde den 7. januar 2016 Vedtægt for kystbeskyttelseslaget Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag

Læs mere

Bilag 1 til politisk behandling kystbeskyttelse i Inderfjorden Øst Brev sendt til grundejere ifm. interessetilkendegivelse

Bilag 1 til politisk behandling kystbeskyttelse i Inderfjorden Øst Brev sendt til grundejere ifm. interessetilkendegivelse Bilag 1 til politisk behandling kystbeskyttelse i Inderfjorden Øst Brev sendt til grundejere ifm. interessetilkendegivelse By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 217972 Brevid. 2533603 Ref. JNAL / 8LC 21. marts

Læs mere

BILAG XX - VEDTÆGT FOR HOVVIG AFVANDINGSLAG

BILAG XX - VEDTÆGT FOR HOVVIG AFVANDINGSLAG BILAG XX - VEDTÆGT FOR HOVVIG AFVANDINGSLAG ODSHERRED KOMMUNE NOVEMBER 2016 VERSION 1 2 Vedtægt for Hovvig Afvandingslag INDHOLD Lagets oprettelse... 3 Lagets anlæg... 3 Lagets medlemmer... 3 Bidragsfordeling...

Læs mere

«navn_ejer» «conavn_ejer» «adresse_ejer» «postdistrikt_ejer»

«navn_ejer» «conavn_ejer» «adresse_ejer» «postdistrikt_ejer» «navn_ejer» «conavn_ejer» «adresse_ejer» «postdistrikt_ejer» By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Rettet klagevejledning til afgørelse om

Læs mere

VEDTÆGT FOR RØRVIG DIGELAG

VEDTÆGT FOR RØRVIG DIGELAG VEDTÆGT FOR RØRVIG DIGELAG ODSHERRED KOMMUNE OKTOBER 2015 VERSION 2 2 Vedtægt for Rørvig Digelag INDHOLD Lagets oprettelse... 3 Lagets anlæg... 3 Lagets medlemmer... 3 Lagets opgave... 4 Anlæggets brug...

Læs mere

VEDTÆGT FOR DYBESØ KYSTBESKYTTELSESLAG

VEDTÆGT FOR DYBESØ KYSTBESKYTTELSESLAG VEDTÆGT FOR DYBESØ KYSTBESKYTTELSESLAG ODSHERRED KOMMUNE SEPTEMBER 2016 VERSION 2 2 Vedtægt for Dybesø Kystbeskyttelseslag INDHOLD Lagets oprettelse... 3 Lagets anlæg... 3 Lagets medlemmer... 3 Lagets

Læs mere

Bilag 8 - Vedtægt for Digelaget Gniben - Sjællands Odde

Bilag 8 - Vedtægt for Digelaget Gniben - Sjællands Odde UDKAST Bilag 8 - Vedtægt for Digelaget Gniben - Sjællands Odde Odsherred Kommune Indhold Lagets oprettelse...3 Lagets anlæg...3 Lagets medlemmer...4 Lagets opgave...4 Anlæggets brug...5 Generalforsamling...6

Læs mere

Til grundejere og foreninger omfattet af planlagt kystbeskyttelse i Inderfjorden Vest, Roskilde Havn

Til grundejere og foreninger omfattet af planlagt kystbeskyttelse i Inderfjorden Vest, Roskilde Havn Til grundejere og foreninger omfattet af planlagt kystbeskyttelse i Inderfjorden Vest, Roskilde Havn By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Kystsikringslaget - Ålsgårde Boderne Ellekilde (Vedtaget 14-08-2000, godkendt 14.08.2001). 1. Kystsikringslagets dannelse Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12.

Læs mere

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag 1. Kystsikringslagets dannelse. Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12. juni 1922 (ændret ved lov nr. 108 af 5. marts 1988 og senere ændringer)

Læs mere

Afvandingslag Nees Hede Stiftet april 2015

Afvandingslag Nees Hede Stiftet april 2015 Afvandingslag Nees Hede Stiftet april 2015 1 VEDTÆGT FOR Afvandingslag Nees Hede.... 3 Laget.... 3 Anlægget... 3 Bidragspligtige arealer.... 3 Bidragsfordeling... 3 Drift og vedligehold.... 3 Generalforsamlingen....

Læs mere

Januar 2015 principper for beslutning. April 2015 efter 1. interessetilkendegivelse. September 2015 indkaldelse til dette møde

Januar 2015 principper for beslutning. April 2015 efter 1. interessetilkendegivelse. September 2015 indkaldelse til dette møde Januar 2015 principper for beslutning Lokale løsninger Sikringsniveau til fase 1, dvs. 2.1 meter over dagligt vande Mulighed for udbygning Dobbeltfunktioner tilfører området værdi Max. 50 % egenfinansiering

Læs mere

Forslag til reviderede vedtægter

Forslag til reviderede vedtægter 1 Forslag til reviderede vedtægter F O R D I G E O G K Y S T S I K R I N G S L A G E T M A R I E N L Y S T I H E L S I N G Ø R K O M M U N E 2014 (godkendt på den ordinære generalforsamling den 1. december

Læs mere

Laget. 1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune.

Laget. 1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG - som vedtaget med diverse ændringer ved generalforsamlingen den 21.04.2012 og endelig godkendt ved den ekstraordinære generalforsamling den 5. juni 2012. Laget. 1 Lagets navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13)

NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13) NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13) By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 217972 Brevid. 2269681 Ref. JNAL / 8LD Redegørelse for afholdt kap. 1a borgermøde om kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING, og dens hjemsted er Veddinge Bakker, 4550 Asnæs. Holbæk er foreningens hjemting,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug)

D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Matr.nr. :... Anmelder:... Ejerlav :... Tlf.... Kommune : Esbjerg Sagnr.... Afgift kr.... D E K L A R A T I O N (Deklaration for Spildevandslaug) Underskrevne ejer / ejere af den / de på vedhæftede kortbilag

Læs mere

Afgørelse Teknik og Miljøudvalget har besluttet

Afgørelse Teknik og Miljøudvalget har besluttet AFGØRELSE I HENHOLD TIL KYSTBESKYTTELSESLOVEN - KYSTBESKYTTELSE I SAKSKØBING BYOMRÅDE 26-04-2016 Guldborgsund Kommune har den 21. januar 2015 modtaget en ansøgning fra Fællesrådet for Sakskøbing og omegn.

Læs mere

VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014)

VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014) VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014) Laget. 1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til Lemvig Kommunalbestyrelses

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken Vedtægter for Antenneforeningen Søparken ANTENNEFORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: ANTENNEFORENINGEN SØPARKEN. Foreningens hjemsted er: Søparken, 5260 Odense S, ved formandens

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling TIRSDAG D. 24. MAJ 2016 KL. 19.00 BIOLOGILOKALET, SKOLEN V. SUNDET Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Mandaternes prøvelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Dalvangen

Vedtægter for grundejerforeningen Dalvangen Vedtægter for grundejerforeningen Dalvangen Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-4 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 5 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune.

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Vedtægt for Harboøre Pumpelag Baggrunden for oprettelsen af et nyt stort pumpelag er behovet for at sikre, at de arealer, som er omfattet af pumpelaget, fremover kan benyttes til de formål, som de bruges

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Side 1/5. pumpelagets navn og hjemsted, en beskrivelse af pumpelagets anlæg,

Side 1/5. pumpelagets navn og hjemsted, en beskrivelse af pumpelagets anlæg, Lovkrav Forslag af 15.04.2010 Fra Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Klitplantage Grundejerforeningen Vejlby Klit Ejerlaget Sletten med blåt pumpelagets navn og hjemsted, 1. Lagets

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN 1. Navn: Foreningens navn er: "BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN". 2. Formål: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser samt, at styrke det sociale

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup Vedtægter for Grundejerforeningen Blåmejsen 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen hedder Grundejerforeningen Blåmejsen. 1.2 Foreningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Århus. FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Kap.1.Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet. 2 Foreningen har hjemsted i Århus Kommune i Århus,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge

J.nr UT/LD. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge J.nr. 955-2246 UT/LD VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Tejnvej nr.??? 351 Allinge Sandvig Markjorder 3770 Allinge 1 Vedtægter for Grundejerforeningen Tejnvej?? Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Planetbyen

Vedtægter for Grundejerforeningen Planetbyen Vedtægter for Grundejerforeningen Planetbyen Vedtaget ved stiftende Generalforsamling 19. maj 2010 Opdateret ved Ekstraordinær Generalforsamling 8. april 2015 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN 1 Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN (herefter omtalt som Foreningen) er stiftet den 13. juni 1979 og omfatter

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget

Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Åsvinget". Stiftet 25/10-1976 Dens hjemsted er Bramsnæs Kommune. Foreningen er grundejerforening for samtlige ejere

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE (Stiftet d. 19. januar 2000) Vedtægterne er ændret: 28. februar 2001, 2. oktober 2002, 17. februar 2004 og 20. marts 2012. KAP. 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Grundejerforeningen Ådalen Øst

Grundejerforeningen Ådalen Øst Vedtægter Grundejerforeningen Ådalen Øst 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ådalen Øst beliggende Ådalen i 6600 Vejen. Gældende for Ådalen 30 til og med Ådalen 62.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Ib Mardahl-Hansen Frederiksborgvej 195A 4000 Roskilde. Tilladelse til bade- bådebro ud for Frederiksborgvej 195A, 4000 Roskilde

Ib Mardahl-Hansen Frederiksborgvej 195A 4000 Roskilde. Tilladelse til bade- bådebro ud for Frederiksborgvej 195A, 4000 Roskilde Ib Mardahl-Hansen Frederiksborgvej 195A 4000 Roskilde Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Tilladelse

Læs mere

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. 2 Område og medlemmer 1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af parceller udstykket

Læs mere

Udkast nr. 6 ( ENDELIG UDGAVE ) Vedtægter For Digelaget Vejlby Fed. Navn, formål, opgaver m.v. 1. Navn, hjemsted

Udkast nr. 6 ( ENDELIG UDGAVE ) Vedtægter For Digelaget Vejlby Fed. Navn, formål, opgaver m.v. 1. Navn, hjemsted Udkast nr. 6 ( ENDELIG UDGAVE ) Vedtægter For Digelaget Vejlby Fed Navn, formål, opgaver m.v. 1. Navn, hjemsted 1. Navnet er Digelaget Vejlby Fed (DVF). 2. Laget har hjemsted i Risskov. 2. Formål 1. At

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

Vedtægter for Foreningen, DC grundens private spildevandslaug (Herefter benævnt spildevandslauget)

Vedtægter for Foreningen, DC grundens private spildevandslaug (Herefter benævnt spildevandslauget) H. P. Hanssens Gade 42 Postboks 239 6200 Aabenraa Tlf: (+45) 74 31 31 31 Fax: (+45) 74 31 31 47 www.dahlguldager.dk #SkjulVedPrint J.nr. 26094/PDA/dvp 27. marts 2012 Vedtægter for Foreningen, DC grundens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS 1 Selskabets navn Selskabets navn er Opholdsstedet Purhusvej ApS 2 Selskabets hjemsted Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune 3 Selskabets formål Selskabets

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere