Bekendtgørelse om store engagementer 1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om store engagementer 1)"

Transkript

1 Bekendtgørelse om store engagementer 1) I medfør af 71, stk. 2, 148, nr. 1-4 og 6, 175 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august Anvendelsesområde og definitioner 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på: 1) Pengeinstitutter. 2) Realkreditinstitutter. 3) Fondsmæglerselskaber. 4) Investeringsforvaltningsselskaber. 5) Filialer her i landet af pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område (tredjelande). 6) Koncerner, hvor modervirksomheden er en af de under nr. 1-4 nævnte virksomheder eller en finansiel holdingvirksomhed, jf. 5, stk. 1, nr , i lov om finansiel virksomhed, og hvor der i henhold til 171, stk. 2, 172. stk. 2, 173, stk. 2, eller 174, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed skal foretages en konsolideret opgørelse. 7) Delkoncerner, hvor en af de under nr. 1-4 nævnte virksomheder eller en finansiel holdingvirksomhed, jf. 5, stk. 1, nr , i lov om finansiel virksomhed er en modervirksomhed, og hvor der i henhold til 171, stk. 2, 172, stk. 2, 173, stk. 2, eller 174, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed skal foretages en konsolideret opgørelse. 8) Koncerner, hvor modervirksomheden er en finansiel holdingvirksomhed, der ikke er en fondsmægler-, investeringsforvaltnings-, pengeinstitut- eller realkreditholdingvirksomhed, eller en finansiel virksomhed omfattet af 177, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Stk. 2. I det følgende anvendes ordet virksomhed som en fælles betegnelse for alle de i stk. 1, nævnte enheder, som bekendtgørelsen finder anvendelse på. Stk. 3. Koncerner omfattet af stk. 1, nr. 8, hvor 145 i lov om finansiel virksomhed ikke finder anvendelse, er alene omfattet af bestemmelserne i 4, 11, stk. 6, og 12 i denne bekendtgørelse. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Engagement: Som defineret i 5, stk. 1, nr. 16, i lov om finansiel virksomhed, dvs. summen af alle mellemværender, der indebærer en kreditrisiko for virksomheden, samt kapitalandele, med undtagelse af følgende mellemværender: a) Ved valutatransaktioner: Mellemværender, som er indgået i forbindelse med den almindelige afvikling af en transaktion i et tidsrum på 48 timer, efter at betaling har fundet sted. 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF, (EU-Tidende 2002, nr. L 35/1), (konglomeratdirektivet), dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF, (EU-Tidende 2006, nr. L 177/1), (kreditinstitutdirektivet), dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/49/EF, (EU-Tidende, 2006 nr. L 177/201), (kapitalkravsdirektivet). Kommissionens direktiv 2007/18/EF af 27. marts 2007 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF for så vidt angår visse institutters udelukkelse fra eller inddragelse under dets anvendelsesområde og behandling af engagementer med multilaterale udviklingsbanker (EØS-relevant tekst) og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/111/EF, (EU-Tidende 2009, nr. L 302/97), (CRDII) om ændring af direktiv 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2007/64/EF for så vidt angår banker tilsluttet centralorganer, visse komponenter i egenkapitalen, store engagementer, tilsynsordninger og krisestyring EØS-relevant tekst).

2 b) Ved køb eller salg af værdipapirer: Mellemværender, der er indgået i forbindelse med den almindelige afvikling af en transaktion i et tidsrum på fem arbejdsdage, efter at betaling har fundet sted, eller værdipapirerne er leveret, alt efter, hvilken dato der ligger først. c) Ved betalingsformidling, herunder gennemførelse af betalingsordrer, clearing og afvikling af værdipapirer i en hvilken som helst valuta og korrespondentbank eller tilbud om clearing, afvikling og deponering af finansielle instrumenter til kunder: Mellemværender vedrørende forsinket modtagelse af finansiering og andre mellemværender, der opstår som følge af kundeaktiviteten, og som ikke varer længere end den følgende arbejdsdag. d) Ved betalingsformidling, herunder gennemførelse af betalingsordrer, clearing og afvikling af værdipapirer i en hvilken som helst valuta og korrespondentbank: Intradag mellemværender med institutter, der yder disse tjenester. 2) Kreditrisiko: Risikoen for at lide et finansielt tab som følge af modparters misligholdelse af deres betalingsforpligtelser. 3) Kunde: Enhver fysisk eller juridisk person, som virksomheden har et engagement med. 4) Handelsbeholdningen: Som defineret i 6 og 7 i bekendtgørelse om kapitaldækning. 5) Værdipapirfinansieringsinstrumenter: Genkøbstransaktioner, margenlån samt transaktioner vedrørende udlån eller indlån af værdipapirer eller råvarer som defineret i 4 i bekendtgørelse om kapitaldækning. 6) Terminsforretninger: Som defineret i 4 i bekendtgørelse om kapitaldækning. 7) Dækkede obligationer: Særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer udstedt senest 31. december 2007, kasseobligationer udstedt af Danmarks Skibskredit senest 31. december 2007, samt andre dækkede obligationer, jf. bilag VI, del 1, stk. 68, til direktiv 2006/48/EF, som defineret i bilag 3 til bekendtgørelse om kapitaldækning. 8) Kollektive investeringsordninger: Ordninger omfattet af 1 i lov om investeringsforeninger m.v. 9) Securitiseringspositioner: Eksponeringer mod securitiseringer som defineret i bilag 11 til bekendtgørelse om kapitaldækning. 10) Puljeordninger: Ordninger omfattet af bekendtgørelse om puljeordninger og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v., jf. 50 i lov om finansiel virksomhed. Opgørelse af et engagement 3. Det samlede engagement med en enkelt kunde opgøres ved at addere de direkte engagementer, der er indgået med kunden, med indirekte engagementer med kunden i form af underliggende positioner i andele i kollektive investeringsordninger og i form af underliggende engagementer i securitiseringspositioner. Det samlede engagement med en gruppe af indbyrdes forbundne kunder opgøres ved at addere virksomhedens engagementer med de kunder, der indgår i gruppen af indbyrdes forbundne kunder.

3 Stk. 2. En gruppe af indbyrdes forbundne kunder skal afgrænses og identificeres i overensstemmelse med bilag 1. Stk. 3. Opgørelse af indirekte engagementer gennem underliggende positioner i andele i kollektive investeringsordninger og securitiseringspositioner skal foretages i overensstemmelse med bilag De enkelte dele af engagementet skal opgøres i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., medmindre andet er fastsat i denne bekendtgørelse, jf. dog 145, stk. 9 og 10, i lov om finansiel virksomhed. Stk. 2. Ikke-balanceførte poster, jf. bilag 4 til bekendtgørelse om kapitaldækning, indgår i engagementsopgørelsen med den nominelle værdi efter hensættelser. Stk. 3. Værdipapirer og finansielle instrumenter, der indgår i puljeordninger, hvor hele det positive eller negative afkast af puljen tilfalder eller dækkes af kunderne, indgår ikke i engagementsopgørelsen. Stk. 4. Afledte finansielle instrumenter, der er omfattet af bilag 17 til bekendtgørelse om kapitaldækning, samt terminsforretninger skal medregnes i engagementet med modparten i overensstemmelse med reglerne for opgørelse af modpartsrisiko i kapitel 6 i bekendtgørelse om kapitaldækning. Stk. 5. Værdipapirfinansieringsinstrumenter medregnes i engagementsopgørelsen som udlån. Har virksomheden tilladelse til at benytte den interne modelmetode for modpartsrisiko (EPE-modeller), i henhold til 49 i bekendtgørelse om kapitaldækning, kan virksomheden i stedet anvende denne model ved opgørelsen af engagementer hidrørende fra værdipapirfinansieringsinstrumenter. Stk.6. Såfremt et køb eller et salg af værdipapirer eller råvarer, herunder spotforretninger, terminsforretninger og andre forretninger med fysisk levering, ikke er afviklet senest ved begyndelsen af den sjette arbejdsdag efter den aftalte afviklingsdag, indgår de pågældende værdipapirers markedsværdi på opgørelsesdagen minus den aftalte afviklingspris i engagementet med modparten, hvis forskellen er positiv. Ved salg af værdipapirer opgøres engagementet som den aftalte afviklingspris minus de pågældende værdipapirers markedspris på opgørelsesdagen, hvis forskellen er positiv. Stk. 7. Såfremt virksomheden har betalt for værdipapirer eller råvarer før levering eller har leveret værdipapirer eller valuta i handelsbeholdningen, før den har modtaget betaling, indgår det forfaldne beløb i engagementet med modparten fra begyndelsen af den sjette arbejdsdag efter første aftalte forfaldsdag og frem til, at tilgodehavendet, værdipapirerne eller råvarerne enten betales, leveres eller afskrives. Stk. 8. For valutatransaktioner finder stk. 6 og 7 tilsvarende anvendelse, dog medregnes engagementet fra begyndelsen af den tredje arbejdsdag. Stk. 9. Værdipapirer indgår i opgørelsen af engagementet med udstederen af værdipapiret fra tidspunktet for handlens indgåelse. Stk. 10. Anvender virksomheden bilag 12 eller bilag 15 til kapitaldækningsopgørelsen ved opgørelsen af de risikovægtede poster for handelsbeholdningen, skal virksomheden for værdipapirer i handelsbeholdningen medregne forskellen, hvis positiv, mellem lange og korte positioner i alle værdipapirer udstedt af samme udsteder, hvor positionen i hvert af de forskellige værdipapirer beregnes efter metoderne i bilag 12 til bekendtgørelse om kapitaldækning. Stk. 11. Anvender virksomheden ikke bilag 12 eller bilag 15 til kapitaldækningsopgørelsen ved opgørelsen af de risikovægtede poster for handelsbeholdningen, skal virksomheden medregne værdipapirer i handelsbeholdningen i engagementet med udstederen efter samme metode, som den medregner værdipapirer uden for handelsbeholdningen. Stk. 12. Ved emissionsgarantier indgår garantien i engagementet med udstederen af værdipapiret med fradrag af positioner i emissionen, som tredjemænd har tegnet sig for eller forpligtet sig til at aftage på grundlag af en formel aftale.

4 Fradrag for særligt sikre dele 5. Virksomheden kan ved opgørelsen af engagementsgrænserne i 145, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed se bort fra følgende: 1) Engagementer med centralregeringer, centralbanker, eller offentlige enheder, som har nulvægtsstatus efter standardmetoden for kreditrisiko, jf. bilag 3 til bekendtgørelse om kapitaldækning. 2) Engagementer med internationale organisationer eller multilaterale udviklingsbanker, som har nulvægtsstatus efter standardmetoden for kreditrisiko, jf. i bilag 3 til bekendtgørelse om kapitaldækning. 3) Engagementer med danske kommuner og regioner, Grønlands Selvstyre, Færøernes Landsstyre og grønlandske og færøske kommuner samt regionale regeringer og lokale myndigheder i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), som har nulvægtsstatus efter standardmetoden for kreditrisiko, jf. bilag 3 til bekendtgørelse om kapitaldækning. 4) Engagementer omfattet af kravet om tilladelse i medfør af 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. 5) Engagementer som sikret ved pant i indlån i den långivende virksomhed eller i et kreditinstitut, der er långiverens moder- eller dattervirksomhed. 6) Fondsmæglerselskabers og investeringsforeningsforvaltningsselskabers engagementer sikret ved pant i indbetalt margen. 7) Engagementer sikret ved pant i indlånsbeviser udstedt af den långivende virksomhed eller af et kreditinstitut, som er en moder- eller dattervirksomhed til den långivende virksomhed, og som er deponeret hos en af disse virksomheder. 8) Engagementer, der opstår som følge af uudnyttede kreditfaciliteter, der klassificeres som ikkebalanceførte poster med lav risiko i medfør af bilag 4 til bekendtgørelse om kapitaldækning, og hvor der er indgået aftale med kunden, i henhold til hvilken faciliteten kun kan udnyttes, hvis det er godtgjort, at det ikke vil resultere i, at de i 145, stk. 1 eller, hvis det er relevant, 145 stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, fastsatte grænser overskrides. 9) Dækkede obligationer. 10) 80 pct. af værdien af engagementer med regionale regeringer eller lokale myndigheder i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), som i henhold til hjemlandets kapitaldækningsregler tillægges en 20 pct. risikovægt efter standardmetoden for kreditrisiko, jf. bilag 3 til bekendtgørelse om kapitaldækning. 11) Ikke-efterstillede engagementer med kreditinstitutter beliggende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), forudsat at disse engagementer ikke har en længere varighed end til den efterfølgende handelsdag og er aftalt i danske, norske, svenske eller islandske kroner. 12) 50 pct. af engagementer, der består af garantier stillet over for Danmarks Nationalbank eller en clearingcentral i forbindelse med betalingsafvikling ved afviklingen af værdipapirtransaktioner. 13) 50 pct. af emissionsgarantier med en oprindelig løbetid på under 1 år. 14) 50 pct. af garantier stillet for VP Securities A/S s (VP) kapitalgrundlag. 15) Modtagne, lovpligtige tinglysningsgarantier for realkreditinstitutter frem til den endelige registrering i tingbogen, og som ikke medregnes ved solvensopgørelsen. Fradrag for modtagne sikkerheder, garantier m.v. 6. Effekten af modtagne sikkerheder, garantier m.v. kan medregnes i medfør af 7-8 nedenfor, hvis virksomheden overholder minimumskravene og betingelserne for medregning de pågældende sikkerheder, garantier m.v., der er fastsat i bilag 7 til bekendtgørelse om kapitaldækning, jf. dog stk. 2.

5 Stk. 2. Anvender virksomheden metoden i 8, stk. 3, skal virksomheden overholde de relevante krav i bilag 8 til bekendtgørelse om kapitaldækning vedrørende egne estimater af tab i tilfælde af misligholdelse (LGD) ved beregningen af virkningen af finansielle sikkerheder. Stk. 3. Har virksomheden udstedt en credit linked note, der opfylder betingelserne i bilag 7, pkt , til bekendtgørelse om kapitaldækning, kan kreditrisikoafdækningen medregnes som kontant sikkerhedsstillelse i henhold til metoderne i 8, stk. 1 og 3, i denne bekendtgørelse. Stk. 4. Har virksomheden indgået en nettingaftale vedrørende balanceførte fordringer, der opfylder bestemmelserne i bilag 7, pkt. 107, til bekendtgørelse om kapitaldækning, kan kreditrisikoafdækningen medregnes som kontant sikkerhedsstillelse i henhold til metoderne i 8, stk. 1 og 3, i denne bekendtgørelse. Stk. 5. Hvor betegnelsen garanti anvendes i 7-8 nedenfor, omfatter dette tillige kreditderivater, der opfylder kravene for at kunne medregnes som kreditrisikoafdækning ved opgørelse af de risikovægtede poster i medfør af bilag 7, pkt , til bekendtgørelse om kapitaldækning, dog bortset fra credit linked notes. 7. Når et engagement er garanteret af tredjemand eller sikret ved pant i finansiel sikkerhedsstillelse udstedt af tredjemand, kan virksomheden ved opgørelsen af engagementsgrænserne i 145, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, 1) behandle den del af engagementet, der er garanteret, som værende indgået med garantistilleren frem for med kunden, dog forudsat at det usikrede engagement med garantistilleren ville blive tildelt en risikovægt svarende til eller lavere end risikovægten af det usikrede engagement med kunden efter standardmetoden for kreditrisiko i henhold til bilag 3 til bekendtgørelse om kapitaldækning, og 2) behandle den del af engagementet, der er dækket af markedsværdien af sikkerhedsstillelsen, som værende indgået med udstederen af sikkerhedsstillelsen frem for med kunden, dog forudsat at den del af engagementet, der er dækket af sikkerheden, ville blive tildelt en risikovægt svarende til eller lavere end risikovægten af det usikrede engagement med kunden efter standardmetoden for kreditrisiko i henhold til bilag 3 til bekendtgørelse om kapitaldækning. Stk. 2. Hvis virksomheden anvender metoden i stk. 1, nr. 1, for garantier, skal virksomheden 1) justere den værdi af engagementet, der anses for dækket, i overensstemmelse med metoden i bilag 7, pkt. 18, til bekendtgørelse om kapitaldækning, hvis garantien er aftalt i en anden valuta end den, som engagementet er aftalt i, 2) justere den værdi af engagementet, der anses for dækket af garantien, i overensstemmelse med metoden i bilag 7, pkt , til bekendtgørelse om kapitaldækning, hvis garantiens løbetid er kortere end engagementets løbetid, og 3) behandle den del af engagementet, der ikke er dækket af garantien, som et engagement med kunden. Stk. 3. Hvis virksomheden anvender bilag 12 og bilag 15 til bekendtgørelse om kapitaldækning ved solvensopgørelsen, kan virksomheden ikke anvende metoden i stk. 1, nr. 2, på den del af engagementet, der vedrører poster i handelsbeholdningen. Stk. 4. Hvis beskyttelsens løbetid er kortere end engagementets løbetid, kan virksomheden ikke anvende metoden i stk. 1, nr Når betingelserne i stk. 5-7 er opfyldt, kan virksomheden ved opgørelsen af engagementsgrænserne i 145, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed anvende den fuldt justerede størrelse af engagementet i henhold til henholdsvis den udbyggede metode for finansielle sikkerheder, jf. bilag 7, pkt og pkt. 107, til bekendtgørelse om kapitaldækning, og metoden til opgørelse af eksponeringens størrelse for værdipapirfinansieringsinstrumenter m.v. ved netting, jf. bilag 10 til kapitaldækningsbekendtgørelsen.

6 Stk. 2. Anvender virksomheden den fuldt justerede størrelse af engagementet i medfør af stk. 1, kan virksomheden ikke samtidigt anvende metoden i 7, stk. 1, nr. 2, for andre engagementer, medmindre virksomheden også ved solvensopgørelsen på tilsvarende måde anvender både den udbyggede metode for finansielle sikkerheder og den enkle metode for finansielle sikkerheder. Stk. 3. Anvender virksomheden ved solvensopgørelsen egne estimater for tab i tilfælde af misligholdelse (LGD) for en eksponeringskategori, jf i bekendtgørelse om kapitaldækning, kan virksomheden ansøge Finanstilsynet om tilladelse til at benytte egne estimater af virkningen af finansielle sikkerheder ved opgørelse af engagementer uden for handelsbeholdningen i forhold til grænserne i 145, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed. En tilladelse forudsætter, 1) at metoden til beregning af virkningen af finansielle sikkerheder ved opgørelse af engagementets størrelse er konsistent med den metode, som virksomheden anvender ved estimering af LGD ved solvensopgørelsen, 2) at virksomheden kan estimere virkningen af finansiel sikkerhedsstillelse på dens engagementer, som kan holdes adskilt fra andre aspekter af betydning for tab i tilfælde af misligholdelse (LGD), 3) at virksomhedens estimater af virkningen af finansiel sikkerhedsstillelse er passende til at anvende til reduktion af engagementer med henblik på overholdelse af engagementsgrænserne i 145, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, og 4) at betingelserne i stk. 5-7 er opfyldt. Stk. 4. Anvender virksomheden metoden i stk. 3, kan virksomheden ikke samtidig anvende metoderne i stk. 1 eller i 7, stk. 1, nr. 2, for andre engagementer. Stk. 5. En virksomhed, der anvender metoderne i stk. 1 eller 3, skal regelmæssigt gennemføre stress-tests af kreditrisikokoncentrationer, herunder også i relation til salgsprisen på sikkerheder, der indgår ved opgørelsen af reduktionen i engagementet. Stress-testene skal omfatte risici som følge af potentielle ændringer i markedsvilkår, der vil kunne få en negativ virkning på såvel den tilstrækkelige basiskapital, jf. 124, stk. 1, og 125, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, som for mulighederne for realisering af sikkerheder i stressede situationer. Virksomheden skal dokumentere, at de gennemførte stress-tests er tilstrækkelige og passende for vurderingen af sådanne risici. Stk. 6. Hvis stress-testene i henhold til stk. 5 indikerer en lavere realisationsværdi af sikkerheder i stressede situationer end den værdi, der som minimum vil kunne medregnes ved opgørelse af engagementet i henhold til stk. 1 og 3, skal værdien af sikkerheden reduceres tilsvarende ved opgørelsen af engagementets størrelse i forhold til grænserne i 145, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed. Stk. 7. En virksomhed, der anvender metoden i stk. 1 eller 3, skal udarbejde følgende forretningsgange med henblik på håndtering af risikokoncentrationer: 1) Forretningsgange for håndtering af risici, der opstår som følge af manglende overensstemmelse mellem løbetiden på engagementet og løbetiden på det aktiv, der stilles til sikkerhed. 2) Forretningsgange for håndtering af situationer, hvor stress-testene indikerer en lavere realisationsværdi af sikkerheder i stressede situationer end den, der indgår i henhold til metoden i stk. 1 eller, hvis det er relevant, stk. 3. 3) Forretningsgange for håndtering af koncentrationsrisici, der følger af anvendelse af kreditrisikoreducerende metoder, herunder store indirekte kreditengagementer, over for en udsteder af værdipapirer, som er stillet til sikkerhed. 9. Virksomheden kan nedsætte engagementet med op til 50 pct. af værdien af en beboelsesejendom, hvis mindst én af nedenstående betingelser er opfyldt, jf. dog stk. 2: 1) Engagementet er sikret ved pant i en beboelsesejendom, der er eller vil blive beboet eller udlejet af ejeren, herunder fritidshuse og stuehuse til landbrugsejendomme, eller ved andele i finske

7 boligselskaber, der drives i henhold til den finske lov om boligselskaber af 1991 eller senere tilsvarende lovgivning. 2) Engagementet vedrører en leasingtransaktion, hvor udlejeren beholder den fulde ejendomsret til den udlejede bolig, så længe lejeren ikke har benyttet en eventuel købsoption Stk. 2. Betingelserne i bilag 3, pkt. 16, til bekendtgørelse om kapitaldækning skal være opfyldt, for at pant i beboelsesejendomme kan nedsætte engagementsværdien i medfør af stk Virksomheden kan nedsætte engagementet med op til 50 pct. af værdien af kontor- og forretningsejendomme samt landbrugs- og skovbrugsejendomme, gartnerier mv., hvis mindst én af nedenstående betingelser er opfyldt, jf. dog stk. 2-4: 1) Engagementet er sikret ved pant i en kontor- og forretningsejendom eller i en landbrugs- og skovbrugsejendom, gartneri mv., eller ved andele i finske boligselskaber, der drives i henhold til den finske lov om boligselskaber af 1991 eller senere tilsvarende lovgivning om kontor- og forretningsejendomme eller landbrugs- og skovbrugsejendomme, gartnerier mv. 2) Engagementet vedrører en leasingtransaktion af den pågældende kontor- og forretningsejendom eller landbrugs- og skovbrugsejendom, gartneri mv. Stk. 2. Kontor- og forretningsejendommen eller landbrugs- og skovbrugsejendommen, gartneriet mv., skal være færdigbygget, udlejet og skal være lejebærende. Stk. 3. Betingelserne i bilag 3, pkt. 16 til bekendtgørelse om kapitaldækning skal være opfyldt, for at pant i kontor- og forretningsejendomme eller i landbrugs- og skovbrugsejendomme, gartnerier mv. kan nedsætte engagementsværdien i medfør af stk. 1. Stk. 4. Værdien af ejendommen må ikke i væsentlig grad afhænge af låntagers kreditkvalitet. Det er endvidere en betingelse, at risikoen for låntagers vedkommende ikke i væsentlig grad afhænger af den underliggende ejendoms værdi, men snarere af låntagers grundlæggende evne til at indfri gælden på anden vis. Overskridelse af engagementsgrænserne for engagementer i handelsbeholdningen 11. En ansøgning i medfør af 145, stk. 7 i lov om finansiel virksomhed om tilladelse til, at engagementer i handelsbeholdningen kan overskride engagementsgrænserne i 145, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, skal indeholde en begrundelse for virksomhedens behov for muligheden for en overskridelse af engagementsgrænserne med oplysning om, hvilke instrumenter i handelsbeholdningen der forventes at kunne give anledning til overskridelser, og angivelse af, hvilke kunder eller grupper af indbyrdes forbundne kunder der skal være omfattet af en mulighed for overskridelse. Stk. 2. Finanstilsynets tilladelse i medfør af 145, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed vil højst kunne opnås for en periode på et år frem, hvorefter overskridelser af engagementsgrænserne vil kræve en fornyet tilladelse. Stk. 3. Har virksomheden tilladelse fra Finanstilsynet i medfør af stk. 2, skal virksomheden opfylde følgende: 1) Virksomhedens engagement med kunden eller gruppen af indbyrdes forbundne kunder uden for handelsbeholdningen skal ligge inden for grænserne i 145, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, således at overskridelse alene hidrører fra handelsbeholdningen. 2) Virksomheden skal opfylde et supplerende kapitalkrav til dækning af overskridelsen som opgøres efter metoden i denne bekendtgørelses bilag 3. 3) Hvor overskridelsen har haft en varighed på 10 dage eller mindre, kan virksomhedens engagement i handelsbeholdningen med kunden eller gruppen af indbyrdes forbundne kunder, højst udgøre 500 pct. af virksomhedens basiskapital. 4) Summen af overskridelserne af engagementsgrænserne i handelsbeholdningen, der har en varighed på mere end 10 dage, kan højst udgøre 600 pct. af virksomhedens basiskapital.

8 5) Virksomheden skal i forbindelse med indberetningerne til Finanstilsynet i medfør af 11 nedenfor indberette alle tilfælde, hvor engagementsgrænserne i 145, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed har været overskredet inden for de seneste tre måneder, med oplysning om overskridelsens størrelse og kundens identitet. Stk. 4. Virksomheden skal uden unødig forsinkelse indsende en redegørelse til Finanstilsynet for reduktioner i engagementer i handelsbeholdningen, hvor overskridelsen har haft en varighed på mere end 10 dage, og hvor reduktionen beror på, at engagementet midlertidigt afhændes til en anden juridisk enhed, eller beror på at transaktioner lukkes ved hjælp af modgående positioner, der skaber andre engagementer. Redegørelsen skal godtgøre, at reduktionen ikke har haft til hensigt at omgå det forhøjede kapitalkrav til overskridelser med mere end 10 dages varighed i medfør af bekendtgørelsens bilag 3, pkt. 4, jf. stk. 1, nr. 2. Indberetning 12. Virksomheden skal indberette engagementer omfattet af 145, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed til Finanstilsynet pr. ultimo kvartalet. Indberetningerne skal være Finanstilsynet i hænde senest 20 arbejdsdage efter udløbet af kvartalet. Indberetning ultimo året skal dog være Finanstilsynet i hænde senest 30 arbejdsdage efter årets udløb. Stk. 2. Engagementer med virksomheder, der indgår fuldt ud i konsolideringen, og som i medfør af 145, stk. 8, i lov om finansiel virksomhed er undtaget fra engagementsgrænserne i 145, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, skal ved indberetningen i medfør af stk. 1 indberettes som engagementer med fuldt fradrag for særligt sikre dele. Stk. 3. Indberetningerne skal ske på maskinlæsbart eller elektronisk medium. Stk. 4. Indberetningerne skal være godkendt af virksomhedens direktion. Stk. 5. Er virksomheden en modervirksomhed, skal virksomheden endvidere indberette engagementer, der på koncernniveau er omfattet af indberetningspligten efter 145, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed. Stk. 6. Er virksomheden en finansiel holdingvirksomhed, der ikke er en fondsmægler-, investeringsforvaltnings-, pengeinstitut- eller realkreditholdingvirksomhed, eller en finansiel virksomhed omfattet af 177, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, og hvor 145 i lov om finansiel virksomhed ikke finder anvendelse, jf. 1, stk. 3, skal virksomheden senest 30 dage efter årets udløb indberette engagementer, der pr. ultimo året på koncernniveau er omfattet af indberetningspligten efter 175 a i lov om finansiel virksomhed. Engagementer, der indberettes efter dette stk., opgøres før fradrag for særligt sikre dele og modtagne sikkerheder og uden hensyn til bestemmelserne i 3 i denne bekendtgørelse om indbyrdes forbundne kunder eller tillæg for eventuelle indirekte engagementer med kunden i form af underliggende positioner i andele i kollektive investeringsordninger eller i securitiseringspositioner. Ved opgørelsen skal de dele af engagementer, der består af genkøbstransaktioner, udlån eller indlån af værdipapirer eller råvarer, dog medregnes efter fradrag for modtagne sikkerheder, garantier m.v. efter bestemmelserne herfor i 6-8 i denne bekendtgørelse. Straffebestemmelser, ikrafttræden og overgangsbestemmelser 13. Overtrædelse af 3 og 4, 6, stk. 1-3, 7, stk. 2-4, 8, stk. 2 og 4-7, 9, 11, stk. 3 og 4, og 12 straffes med bøde. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 31. oktober 2010 om store engagementer-

9 Stk. 3. Virksomhederne kan frem til den 31. december 2012 ved opgørelsen af engagementsgrænserne i henhold til 145, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed se bort fra 80 pct. af engagementer, der er indgået før den 31. december 2009 med kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, fondsbørser, autoriserede markedspladser og clearingcentraler, som er beliggende i lande med nulvægtsstatus i henhold til standardmetoden for kreditrisiko, jf. bilag 3 til bekendtgørelse om kapitaldækning. Stk. 4. Virksomhederne kan frem til den 31. december 2015 behandle ordninger med underliggende engagementer erhvervet før den 31. januar 2010 i overensstemmelse med de regler for store engagementer, der var gældende den 30. december 2010 i stedet for efter reglerne i bilag 2.

10 Bilag 1 Indbyrdes forbundne kunder Anvendelsesområde 1) Dette bilag indeholder bestemmelser om indbyrdes forbundne kunder, jf. 3, stk. 2. Definition 2) Ved en gruppe af indbyrdes forbundne kunder forstås: a) to eller flere fysiske eller juridiske personer, der udgør en samlet risiko, fordi en af dem udøver direkte eller indirekte kontrol med den anden eller de andre, jf. pkt. 3, eller b) to eller flere fysiske eller juridiske personer, hvoraf ingen udøver kontrol med den anden eller de andre, men hvor der er sådanne indbyrdes forbindelser, at der er sandsynlighed for, at hvis den ene kommer i økonomiske vanskeligheder, vil den anden eller de andre også få økonomiske vanskeligheder. Direkte eller indirekte kontrol (ad pkt. 2, litra a) 3) En kunde udøver direkte eller indirekte kontrol med en anden eller de andre, jf. pkt. 2, litra a, når: a) kunden har en indflydelse svarende til en modervirksomheds direkte og indirekte indflydelse i en koncern, jf. de i 5, stk. 1, nr. 7, i lov om finansiel virksomhed nævnte forbindelser, eller b) kunden har kompetence til at koordinere ledelsen af en virksomhed med ledelsen af en anden virksomhed med henblik på at opnå et fælles mål, for eksempel hvor den samme person er involveret i ledelsen eller bestyrelsen i to eller flere virksomheder. 4) Det følger af kontrolkriteriet i pkt. 2, litra a, at en kunde kan være omfattet af to eller flere i øvrigt af hinanden uafhængige grupper af indbyrdes forbundne kunder, for eksempel hvis: a) en kunde er ejet 50 pct. af to i øvrigt af hinanden uafhængige kunder, b) der foreligger en ejeraftale, der sikrer deltagerne stemmeflertallet, således at alle de i øvrigt af hinanden uafhængige kunder hver især anses at have bestemmende indflydelse over selskabet, eller c) en kunde er partner i mere end ét interessentskab, hvor denne har bestemmende indflydelse sammen med de andre partnere. 5) Det følger af kontrolkriteriet i pkt. 2, litra a, at enheder, der administreres af den samme enhed eller person, skal anses som indbyrdes forbundne kunder. Den administrerende enhed eller person kan have sin funktion enten gennem indbyrdes aftale mellem de administrerede enheder, gennem vedtægter eller som følge af personsammenfald i ledelsen. Dette gælder dog ikke, hvis den administrerende enhed er en stat, en lokal eller en regional myndighed med nulvægtsstatus i henhold til standardmetoden for kreditrisiko, jf. bilag 3 til bekendtgørelse om kapitaldækning. 6) Kontrolkriteriet defineret i pkt. 2, litra a, omfatter ikke forhold, hvor der er tale om en forbigående kontrollerende indflydelse, men skal afspejle et længerevarende forhold. Frivilligt afkald på at udøve kontrollerende indflydelse i form af eksempelvis erklæringer herom undtager ikke fra at behandle kunder som forbundne.

11 Økonomisk forbundenhed (ad pkt. 2, litra b) 7) Økonomisk forbundenhed i pkt. 2, litra b, omfatter indbyrdes forbundenhed mellem kunder som følge af en kundes afhængighed af en anden kundes betalingsevne eller som følge af, at kunder er udsat for samme specifikke risikofaktorer som for eksempel afhængighed af samme hovedleverandør, samme hovedaftager eller samme finansieringskilde. Økonomisk forbundenhed i pkt. 3, litra b, omfatter derimod ikke det forhold, at kunder er udsat for samme generelle risici, som for eksempel at de er beliggende i samme geografiske område eller er inden for samme branche. 8) Økonomisk forbundenhed i pkt. 2, litra b, forudsætter fælles risici eller afhængighed, som kunden ikke kan undgå eller overvinde uden at komme i betalingsvanskeligheder. Endvidere skal risikoen eller afhængigheden have en sådan karakter, at en udløsende faktor skal indebære stor risiko for kundens konkurs. 9) Virksomheden skal være særlig opmærksom på en mulig økonomisk forbundenhed mellem kunder i følgende tilfælde: a) Når en kunde helt eller delvist har garanteret en anden kundes engagement, eller på anden måde har forpligtet sig over for en anden kundes engagement, og hvis engagementet har en sådan størrelse, at garantistiller sandsynligvis vil misligholde sine forpligtelser over for virksomheden, hvis der opstår et krav under garantien eller forpligtelsen. b) Ejeren af en ejendom og lejeren, der betaler hovedparten af lejen, og hvor lejeindtægten er en primær indtægtskilde for ejeren, og hvor det er vanskeligt at finde nye lejere. c) En låntager og dennes kunde, når en væsentlig del af afsætningen går til en enkelt kunde, som er vanskelig at erstatte. d) En producent og forhandler, der står for en væsentlig del af producentens omsætning, og hvor det er tidskrævende at finde en ny producent, henholdsvis forhandler. e) Låntagere med fælles kundebase, og hvor der er et meget lille antal kunder, og hvor der er begrænsede muligheder for låntagerne for at finde nye kunder. f) Hvis virksomheden bliver opmærksom på, at en anden finansiel virksomhed behandler to eller flere kunder som indbyrdes forbundne. g) For detailkunder: i. En låntager og dennes medlåntagere ii. Samlevende personer 10) Økonomisk forbundenhed som følge af samme finansieringskilde opstår, hvis to eller flere kunder modtager al - eller hovedparten af - deres finansiering fra en fælles kilde, som ikke - eller kun vanskeligt - kan erstattes, og hvor finansieringskildens ophør vil medføre stor sandsynlighed for misligholdelse. Det forhold, at to kunder har samme bankforbindelse, indebærer ikke økonomisk forbundenhed, da bankforbindelsen normalt vil kunne erstattes uden at true kundernes solvens. Heller ikke det forhold, at to eller flere kunder finansierer deres virksomhed gennem udstedelse af værdipapirer på det samme marked, indebærer indbyrdes forbundenhed, med mindre der er tale om samme investor eller samme lille kreds af investorer, der ikke eller kun meget vanskeligt kan erstattes. 11) Økonomisk forbundenhed som følge af samme finansieringskilde kan også være til stede for juridiske enheder med et særligt formål (SPV er), som er etableret af samme bank (eller virksomheden selv). Dette vil være tilfældet, hvis SPV erne er afhængige af likviditetsfaciliteter eller garantier fra samme bank, som vanskeligt kan erstattes, eller hvis de pågældende SPV er har behov for løbende refinansiering gennem udstedelse af værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter (commercial papers) gennem en given bank, der vanskeligt kan erstattes. Forretningsgange og kontroller til identificering af indbyrdes forbundne kunder 12) Identificering af mulig indbyrdes forbundenhed mellem kunder skal være en integreret del af kreditbevillingsprocessen og overvågningen af kreditområdet, herunder indgå med henblik på at

12 opnå overblik over og forståelse for virksomhedens koncentrationer af risici. Des større engagementet er med en enkelt kunde, desto mere intensivt skal virksomheden undersøge mulig forbundenhed med andre kunder. Virksomheden skal dokumentere sine undersøgelser af mulig forbundenhed til andre kunder for alle engagementer, der overstiger 2 pct. af basiskapitalen. 13) Det er ikke et krav, at virksomheden systematisk skal indsamle oplysninger om, hvorvidt virksomhedens kunder deler en fælles finansieringskilde, men virksomheden skal udnytte tilgængelig information på dette område. 14) Virksomheden skal anvende tilgængelig offentlig information samt udnytte den viden, som virksomhedens medarbejdere er i besiddelse af til at identificere indbyrdes forbundenhed mellem kunder. Virksomheden skal desuden træffe foranstaltninger med henblik på at sikre, at indsamling af information om indbyrdes forbundenhed mellem kunder foretages i et rimeligt omfang, afhængigt af bl.a. størrelsen af kundens engagement og risiko. 15) Virksomheden skal kunne godtgøre, at dens forretningsgange til at identificere indbyrdes forbundenhed mellem kunder er passende afstemt til dens virksomhed og kundegrundlag. Forretningsgangene skal løbende ajourføres. Virksomheden skal sikre, at virksomhedens kreditmedarbejdere og risikoovervågningsmedarbejdere får fornøden uddannelse til at identificere indbyrdes forbundenhed mellem kunder. 16) Virksomheden skal overvåge mulige ændringer i indbyrdes forbundenhed mellem kunder i forbindelse med den periodiske engagementsgennemgang samt i forbindelse med væsentlig udvidelse af engagementer. 17) Hvor virksomheden har information om indbyrdes forbundenhed mellem kunder, skal denne information altid udnyttes, uanset størrelsen af kundens engagement.

13 Bilag 2 Ordninger med underliggende engagementer 1) Dette bilag indeholder bestemmelser om opgørelse af indirekte engagementer i forbindelse med kollektive investeringsordninger og securitiseringer, hvor der indgår underliggende engagementer, jf. 3, stk. 3. 2) Virksomheden skal undersøge de underliggende engagementer i kollektive investeringsordninger og securitiseringer med henblik på at identificere om disse er forbundne med andre af virksomhedens engagementer, herunder også underliggende engagementer i andre ordninger med underliggende engagementer. Virksomheden skal anvende én af følgende metoder: a) Metode baseret på kendskab til de underliggende engagementer (look-through): Virksomheden identificerer og overvåger løbende, hvilke kunder der står bag de underliggende engagementer og konsoliderer disse engagementer med virksomhedens andre engagementer med samme kunde. b) Metode baseret på delvis kendskab til de underliggende engagementer: Virksomheden anvender look-through, som beskrevet under litra a, på de underliggende engagementer, hvor den kender identiteten af kunden bag engagementet, og behandler de resterende engagementer som ukendte engagementer i overensstemmelse med metoden i litra c nedenfor. c) Metode baseret på ukendskab til de underliggende engagementer: Hvis det største engagement i ordningen udgør mindre end 5 pct. af alle engagementer i ordningen tilsammen, kan virksomheden se bort fra en mulig forbundenhed mellem kunderne bag de underliggende engagementer i ordningen og virksomhedens andre kunder. Hvis det største engagement i ordningen udgør 5 pct. eller mere af alle engagementer i ordningen tilsammen, eller hvis virksomheden ikke kan udelukke, at dette er tilfældet, skal virksomheden derimod behandle alle kunderne bag engagementerne i ordningen som én samlet ukendt kunde. Denne ukendte kunde skal derefter behandles som indbyrdes forbundet med alle andre ukendte kunder opgjort på tilsvarende måde i andre ordninger med ukendte underliggende engagementer. d) Metode baseret på kendskab til ordningens investeringspolitik: Virksomheden kan behandle ordningen som en separat risiko, der er uafhængig af andre af virksomhedens engagementer, hvis den kan godtgøre, for eksempel gennem prospekter eller vedtægter for ordningen, at ingen af kunderne bag de underliggende engagementer i ordningen, hverken direkte eller indirekte, er forbudne med andre kunder i virksomhedens portefølje med et engagement på mere end 2 pct. af virksomhedens basiskapital, herunder andre kunder bag underliggende engagementer i andre ordninger. 3) Uanset behandlingen af de underliggende engagementer i en ordning med underliggende engagementer, skal virksomheden samtidig behandle ordningen som en samlet risiko, svarende til at alle de underliggende engagementer i ordningen er indbyrdes forbundne. 4) Virksomheden skal kunne godtgøre, at et valg af metoden i pkt. 2, litra c, baseret på ukendskab til de underliggende engagementer ikke er begrundet i en interesse i at undgå konsolidering af de underliggende engagementer i ordningen med virksomhedens direkte engagementer med kunder. 5) Virksomheden skal anvende følgende principper, når metoderne i pkt. 2 benyttes: a) For ordninger med underliggende engagementer, hvor de underliggende engagementer selv er ordninger med underliggende engagementer, skal kriteriet i pkt. 2, litra c, for vurderingen af, om det største engagement i ordningen udgør mindre end 5 pct. af alle engagementer måles med udgangspunkt i de underliggende engagementer i de underliggende ordninger. b) Overvågningen skal ske regelmæssigt, og mindst en gang om måneden.

14 c) For kollektive investeringsordninger, der ikke er securitiseringer, skal størrelsen af de underliggende engagementer i ordningen opgøres forholdsmæssigt i overensstemmelse med størrelsen af virksomhedens samlede engagement med ordningen. d) For ordninger, der er securitiseringer, skal de underliggende engagementer medregnes med det fulde beløb, hvormed de indgår i securitiseringen, dog højst med et beløb svarende til størrelsen af virksomhedens samlede engagement med securitiseringen, jf. dog litra e. e) For ordninger, der er securitiseringer, kan virksomheden medregne effekten af den kreditrisikoafdækning, som efterstillede trancher, der ikke holdes af virksomheden selv, indebærer for foranstillede trancher. Hvert af de underliggende engagementer, opgjort efter en af metoderne i pkt. 3, kan således reduceres med størrelsen af efterstillede trancher i securitiseringen, der ikke holdes af virksomheden selv. 6) En virksomhed, der reducerer de underliggende engagementer i securitiseringer efter metoden i pkt. 5, litra e, skal løbende overvåge ændringer i størrelsen af efterstillede trancher, der ikke holdes af virksomheden selv. Virksomheden skal kunne godtgøre, at den er i stand til at foretage en sådan løbende overvågning og er stand til rettidigt at tilpasse størrelsen af sine engagementer i forhold til grænserne i 145 i lov om finansiel virksomhed, hvis kreditrisikoafdækningen fra efterstillede trancher bortfalder som følge af tab i de underliggende engagementer.

15 Bilag 3 Opgørelse af kapitalkrav til store engagementer med overskridelser 1) Dette bilag indeholder bestemmelser om opgørelse af supplerende kapitalkrav til engagementer, der overskrider engagementsgrænserne i 145, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. 10, stk. 3, nr. 2. 2) Overskridelsen af engagementsgrænsen skal opgøres ved at udvælge de dele af det samlede engagement i handelsbeholdningen til kunden eller til gruppen af indbyrdes forbundne kunder, som har den højeste risikovægt for specifik risiko i henhold til bilag 12, pkt til bekendtgørelse om kapitaldækning, eller, hvor relevant, den højeste risikovægt for modpartsrisiko i henhold til bilag 16 til bekendtgørelse om kapitaldækning, således at summen af de udvalgte dele af engagementet svarer til den samlede overskridelse af engagementsgrænsen. 3) Hvor overskridelsen har haft en varighed på 10 dage eller mindre, opgøres det supplerende kapitalkrav til overskridelsen, som et tillæg på 200 pct. af de risikovægtede poster forbundet med de enkelte dele af engagementet udvalgt i henhold til pkt. 2. 4) Hvor overskridelsen har en varighed på mere end 10 dage, skal de enkelte dele af engagementet udvalgt i henhold til pkt. 2 fordeles på rækkerne i tabel 1, således at de dele med den laveste risikovægt for specifik risiko i henhold til bilag 12, pkt , til bekendtgørelse om kapitaldækning eller, hvor relevant, risikovægten for modpartsrisiko i henhold til bilag 16 til bekendtgørelse om kapitaldækning, behandles som den mindste overskridelse, de dele med den næstmindste risikovægt, som den næstmindste overskridelse, og på samme måde i stigende orden. Tillægget til de risikovægtede poster opgøres som summen af den specifikke risikovægt i henhold til bilag 12, til pkt , til bekendtgørelse om kapitaldækning eller, hvor relevant, risikovægten for modpartsrisiko i henhold til bilag 16 til bekendtgørelse om kapitaldækning multipliceret med den modsvarende faktor i søjle 2 i tabel 1. Tabel 1 Overskridelsen (opgjort i pct. af basiskapitalen) Multiplikationsfaktor Op til 40 % 200 % Fra 40 % til 60 % 300 % Fra 60 % til 80 % 400 % Fra 80 % til 100 % 500 % Fra 100 % til 250 % 600 % Over 250 % 900 %

Bekendtgørelse for Færøerne om store engagementer

Bekendtgørelse for Færøerne om store engagementer BEK nr 258 af 21/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.152-0033 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om store engagementer 1)

Bekendtgørelse om store engagementer 1) Bekendtgørelse om store engagementer 1) I medfør af 71, stk. 2, 148, nr. 1-4 og 6, 175 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011. Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1225 af 28. oktober 2010 om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse nr. 1225 af 28. oktober 2010 om kapitaldækning 1) 1 Bekendtgørelse nr. 1225 af 28. oktober 2010 om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer VEJ nr 9023 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j. nr. 113-0002 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. maj 2011. Bekendtgørelse for Færøerne om kapitaldækning. 25. maj 2011. Nr. 510.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. maj 2011. Bekendtgørelse for Færøerne om kapitaldækning. 25. maj 2011. Nr. 510. Lovtidende A 2011 Udgivet den 28. maj 2011 25. maj 2011. Nr. 510. Bekendtgørelse for Færøerne om kapitaldækning I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5, 7 og 8, 143, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 7, 128, stk. 3, 128 a, 142, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1-2, 3, 5 og 7, og stk. 35, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer I medfør af 152 h, nr. 7, og 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, fastsættes:

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) 16. december 2011. Nr. 1399.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) 16. december 2011. Nr. 1399. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 16. december 2011. Nr. 1399. Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts 2012

Finanstilsynet 14. marts 2012 1 Finanstilsynet 14. marts 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Finanstilsynet 19. december 2011

Finanstilsynet 19. december 2011 Finanstilsynet 19. december 2011 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af store engagementer (* 1)

Bekendtgørelse om indberetning af store engagementer (* 1) Nr. 1039 15. desember 1995 Bekendtgørelse om indberetning af store engagementer (* 1) I medfør af 23, stk. 2, 23a, stk. 2, og 54, stk. 6, i lov om banker og sparekasser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici Bekendtgørelse nr. 1190 af 17. december 2003 Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici I medfør af 20, stk. 2, 21, 26, stk. 4, og 39, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut BEK nr 1513 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0030 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse

Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. Michael Friis Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse om store engagementer Generelle bemærkninger Finansrådet vil gerne indledningsvist

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1) Side 1 af 177 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSF 199 Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2007 af økonomi- og

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner...

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. juni 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om kapitaldækning

Bekendtgørelse for Grønland om kapitaldækning Bekendtgørelse nr. GL003 af 29. juni 2005 Bekendtgørelse for Grønland om kapitaldækning I medfør af 143, nr. 1, 2 og 4, og 373, stk. 2, i anordning nr. 1252 af 15. december 2004 om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, foretages følgende ændringer:

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, foretages følgende ændringer: Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love 1) (Styrkelse af Finanstilsynets tilsynsvirksomhed,

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 4. juli Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning. 3. juli Nr. 819.

Lovtidende A Udgivet den 4. juli Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning. 3. juli Nr. 819. Lovtidende A 2015 Udgivet den 4. juli 2015 3. juli 2015. Nr. 819. Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning I medfør af 1, stk. 8, 4, 7, stk. 9, 7 a, stk. 6, 16 a, stk. 3, og 20, stk. 3,

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme.

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme. Bekendtgørelse nr. 965 af 21. september 2004 Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme I medfør af 36, nr. 1, og 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2010 1 1 Indledning...3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov...3 2.1 Individuelt solvensbehov... 4 2.2 Udviklingen

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1) BEK nr 1671 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0035 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. september 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. september 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. september 2010 23. september 2010. Nr. 1125. Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed 1) Hermed bekendtgøres lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme Bekendtgørelse nr. 1188 af 28. november 2006 Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme I medfør af 36, nr. 1, og 39, stk. 2, i lov nr. 454 af 10. juni 2003

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner mv. Kapitel 2 God skik, ejerforhold og ledelse samt videregivelse af fortrolige oplysninger mv. Kapitel 3 Sikkerheder, værdiansættelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Indledning Bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Læs mere

Risikorapport 2013 1

Risikorapport 2013 1 Risikorapport 2013 1 Indledning Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen 60-66 Oplysningerne offentliggøres første gang for regnskabsåret 2007, og

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 1. juni 2010. Nr. 579. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige

Læs mere

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1)

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. marts 2012. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed. 16. marts 2012. Nr. 245.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. marts 2012. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed. 16. marts 2012. Nr. 245. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. marts 2012 16. marts 2012. Nr. 245. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab.

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. februar 2014) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Afgørelse om vægtning af den strukturerede obligation: Valhalla 1

Afgørelse om vægtning af den strukturerede obligation: Valhalla 1 Direktionen for Danske Bank Holmens Kanal 2-12 1092 København K 29. april 2010 Afgørelse om vægtning af den strukturerede obligation: Valhalla 1 1. Finanstilsynets afgørelse Danske Bank og BNP Paribas

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK Nationalbanken beslutter, hvilke aktiver der kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner. Nationalbankens

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og lov om tinglysning Styrkelse af markedet

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I I medfør af 71 a, stk. 4, 71 b, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, 21.1.2016 L 14/25 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/64 af 18. november 2015 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) I medfør af 13, stk. 4, 124, stk. 9, 128, stk. 2, 128 a, 148, nr. 5 og 373,

Læs mere