PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse"

Transkript

1 PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger afholdt henholdsvis den 3. maj 2010, 4. maj 2010 og 5. maj

2 Indhold Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser 8-11 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

3 I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Stk. 1. Pensionskassens navn er TDC Pensionskasse (herefter TDP ). TDPs hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2. TDP blev etableret med virkning fra den 1. januar 2010 ved fusion mellem KTAS Pensionskasse, Fyns Telefons Pensionskasse og Jydsk Telefons Pensionskasse med Jydsk Telefons Pensionskasse som den fortsættende pensionskasse. TDP er tilknyttet TDC A/S (CVR-nr ), som er sponsorvirksomhed for pensionskassen. Ved Selskabet eller afledninger af dette ord forstås i pensionskassens vedtægter og dette regulativ TDC A/S. Stk. 3. TDP har til formål at sikre pensioneringen af de i 1, stk. 5 nævnte medlemmer. Stk. 4. Pensionsbidrag mv. og ydelser til medlemmerne i henhold til dette regulativ er omfattet af reglerne om pensionsordninger i afsnit 1 i lov om pensionsafkastbeskatning. Stk. 5. Medlemmer af TDP er: a) Samtlige ansatte tjenestemænd i Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S og Jydsk Telefon A/S indtil disse selskabers fusion den 29. august 1995 med Tele Danmark A/S (nu TDC A/S) samt andre pensionsberettigede medarbejdere i henhold til pensionsregulativerne. b) (i) Tidligere ansatte tjenestemænd i det tidligere Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S og Jydsk Telefon A/S, (ii) tidligere ansatte i selskaber, der var datterselskaber af disse selskaber og (iii) tidligere ansatte i andre selskaber i TDC-koncernen (tidligere Tele Danmark-koncernen), der modtager pension af TDP eller har ret til opsat pension. c) Øvrige tidligere ansatte medarbejdere i det tidligere Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S og Jydsk Telefon A/S, der modtager ydelser fra TDP. d) Personer, der modtager ægtefællepension/enkepension efter (i) en tidligere ansat tjenestemand i det tidligere Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S og Jydsk Telefon A/S, (ii) en tidligere ansat i et selskab, der tidligere var datterselskab af det tidligere Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S, Jydsk Telefon A/S eller (iii) en tidligere ansat i andre selskaber i TDCkoncernen (tidligere Tele Danmarkkoncernen). e) Ansatte i selskaber, der var datterselskaber af det tidligere Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S eller Jydsk Telefon A/S, som i henhold til særlig overenskomst er berettiget til ydelser fra TDP. f) Ansatte i andre selskaber i TDC-koncernen (tidligere Tele Danmark-koncernen), der har været ansat i det tidligere Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Fyns Telefon A/S og Jydsk Telefon A/S eller disses datterselskaber, og som på overflytningstidspunktet var medlem af en af de Fusionerede Pensionskasser eller TDP. Stk. 6. Der kan ikke optages nye medlemmer i pensionskassen. Personer, der erhverver ret til ægtefællepension i forbindelse med et medlems død og dermed bliver medlem af pensionskassen, betragtes i den sammenhæng ikke som nye medlemmer. Stk. 7. De bestemmelser i dette regulativ, der omhandler medlemmernes efterlevende ægtefælle, omfatter også registrerede partnere. Stk. 8. Selskabet, respektive dets datterselskaber, yder et ordinært bidrag, beregnet som en procentdel af den pensionsgivende løn samt et ekstraordinært bidrag til dækning af eventuelt underskud. Endvidere indbetaler Selskabet beløb til dækning af de udgifter, pensionskassen påføres, som følge af, at et medlems pensionsrettigheder ændres efter Selskabets beslutning. Medlemmerne indbetaler ikke pensionsbidrag til pensionskassen. Stk. 9. Medlemmerne hæfter ikke for pensionskassens forpligtelser. Medlemmerne kan ikke til eje eller pant overdrage eller på anden måde råde over rettigheder, som de har krav på. Sådanne rettigheder kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning. II. PENSIONSVILKÅR 2 Stk. 1. Pensionskassens medlemmer erhverver ret til egenpension, ægtefællepension, børnepension mv., efterindtægt og opsat pension mv. i henhold til de til enhver tid gældende regler i medfør af Lov om Tjenestemandspension med de undtagelser og ændringer, der følger af nærværende pensionsregulativ eller Pensionskassens vedtægter. Med regler i medfør af Lov om Tjenestemandspension sidestilles regler fastsat på andet retsgrundlag, i det omfang sådanne regler regulerer forhold angående tjenestemandspension omfattet af nævnte lov, således at det sikres, at medlemmer af Pensionskassen så vidt muligt behandles på vilkår svarende til statstjenestemænd. Stk. 2. Ved ændringer i det i stk. 1 nævnte retsgrundlag, der ud fra en samlet vurdering af medlemmernes pensionstilsagn væsentligt begrænser dette, finder 35, stk. 2 i Lov om tilsyn med Firmapensionskasser tilsvarende anvendel- 3

4 se med de tilpasninger, som det ændrede retsgrundlag måtte nødvendiggøre. Stk. 3. Ved opgørelse af et medlems pensionsalder medregnes, uanset bestemmelserne i Lov om Tjenestemandspension 4, stk. 1 og stk. 3, alene det antal år, i hvilket medlemmet efter sit fyldte 25. år har været tjenestegørende medlem af en firmapensionskasse, der er knyttet til et selskab i TDC-koncernen (tidligere Tele Danmark-koncernen). Lov om Tjenestemandspension 4a finder dog tilsvarende anvendelse. Som led i frivillige fratrædelsesordninger for medlemmer over 60 år, kan Selskabet tillægge tjenestegørende medlemmer op til 4 års ekstraordinær forhøjet pensionsalder. Stk. 4. I medfør af aftaler af 28. maj, 2. juni og 16. juni 1997 samt 6. januar, 8. januar og 10. januar 1998 indgået mellem Selskabet og de forhandlingsberettigede organisationer i forbindelse med de af Selskabets bestyrelse den 28. januar 1997 bebudede personalereduktioner i Selskabet i perioden 1997/98, kan der tillægges tjenestegørende medlemmer ekstraordinær forhøjet pensionsalder. Selskabet kan i overensstemmelse med protokol af 5. november 1996 mellem TDC A/S (tidligere Tele Danmark A/S) og Dansk Metal, teleafdelingerne (tidligere Telekommunikationsforbundet) i forbindelse med indgåelse af landsoverenskomst samt efterfølgende forhandling mellem TDC A/S (tidligere Tele Danmark A/S) og Lederforeningen i TDC (tidligere Tele Danmark) tillægge et nærmere specificeret antal medlemmer fra de hidtidige KTAS Erhverv A/S, KTAS Forlag A/S, Jydsk Telefon Erhverv A/S og Fyns Telefon Erhverv A/S med ret til opsat pension, indtil 5 års ekstraordinær forhøjet pensionsalder. Stk. 5. Kapitlerne 1, 5, 10 og 11 (jf. dog regulativets 3, stk. 2) i Lov om Tjenestemandspension finder ikke anvendelse i pensionskassen. Stk. 6. Med hensyn til reglerne i Lov om Tjenestemandspension om fratrædelsesgodtgørelse finder 6 og 7 i dette regulativ anvendelse. 3 Stk. 1. Pensioner, efterindtægt og opsat pension reguleres med samme procentregulering som gældende for de tilsvarende ydelser under Lov om Tjenestemandspension. Ligeledes ydes tillæg efter samme principper som gældende efter Lov om Tjenestemandspension. Stk. 2. Der foretages omberegning af pensioner og ydes tillæg, som anført i Lov om Tjenestemandspension Til pensioner, der udbetales på grundlag af en pensionsret, der opstår første gang pr. 1. januar 1997 eller senere, ydes dog ikke det i 40, stk. 2, 1. pkt., jf. 42, nævnte tillæg. Stk. 3. Medlemmer, der pensioneres pr. 1. januar 1997 eller senere efter reglerne i dette regulativ, tillægges ved pensioneringen 2 ekstra skalatrin i forhold til det skalatrin vedkommende forud for tillæggelse af 2 ekstra skalatrin ville have fået beregnet pension efter på pensioneringstidspunktet. De nævnte 2 ekstra skalatrin indgår ved beregning af alle former for egenpension og ægtefællepension. Til medlemmer, der ved fratræden fra TDC-koncernen (tidligere Tele Danmark-koncernen) afgår med opsat pension ydes ikke 2 ekstra skalatrin, ligesom 2 ekstra skalatrin ikke indgår ved beregning af fratrædelsesgodtgørelse, jf. 6 og 7 nedenfor. Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3 gælder alene for medlemmer hvis pensionsret, før tillæggelsen af 2 ekstra skalatrin, ligger inden for skalatrin Stk. 1. Ved et medlems pensionering, kan medlemmet vælge at modtage et engangsbeløb på op til 1,25 x den årlige egenpension, medlemmet er berettiget til, mod nedsættelse af medlemmets egenpension. Engangsbeløbet beregnes på grundlag af de år, for hvilke der er beregnet præmie til finansiering heraf. Nedsættelsen af egenpensionen beregnes aktuarmæssigt i overensstemmelse med det for pensionskassen gældende økonomiske og tekniske grundlag. Stk. 2. Ved et medlems pensionering før det 60. år kan medlemmet vælge at udskyde beslutning om modtagelsen af det i stk. 1 nævnte éngangsbeløb indtil det fyldte 60. år. I tiden indtil det 60. år modtager medlemmet pension uden fradrag for engangsydelse. Fra det fyldte 60. år foretages fradrag for engangsydelse med det procentfradrag, der gælder for 60-årige. Stk. 3. Medlemmer, der i tidsrummet fra 1. januar 1993 og indtil den 4. februar 1998 er pensioneret før det 60. år, som ikke har fået udbetalt engangsydelse, og som tidligst fylder 60 år den 4. februar 1998 kan vælge at få udbetalt éngangsydelse efter reglerne i stk. 2. Stk. 4. Størrelsen af ægtefælle- og børnepension mv. samt efterindtægt berøres ikke af medlemmets valg af engangsbeløb. Stk. 5. Medlemmer der lider af en livstruende sygdom kan i henhold til bekendtgørelse nr af 24. oktober 2005, få udbetalt et engangsbeløb i henhold til 4, stk Stk. 1. Den kompetence, der i henhold til Lov om Tjenestemandspension er tillagt Finansmini- 4

5 steren, tilkommer i forhold til pensionskassens medlemmer Selskabet. Stk. 2. Uanset stk. 1 skal Selskabet følge de af Finansministeren trufne afgørelser for så vidt angår: a) Den pensionsgivende løn, der for hvert skalatrin lægges til grund ved beregning af pensionen, jfr. Lov om Tjenestemandspension 5 stk. 1; b) Fastsættelse af et maksimum for pensionens størrelse, jf. Lov om tjenestemandspension 6, stk. 1; c) Beregning af nedsættelse af pensionen ved et medlems fratræden efter at være fyldt 60 år, men før sit 67. år, jf. Lov om Tjenestemandspension 6, stk ; d) Procentregulering af ydelserne, jf. Lov om Tjenestemandspension 27 og 3 i nærværende regulativ. Stk. 3. Selskabet indhenter ikke udtalelse fra Lønningsrådet. III. OVERFØRSELSREGLER 6 Hvis et medlem fratræder sin stilling og overgår til anden ansættelse, hvortil der er knyttet en pensionsordning med løbende ydelser oprettet i et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, der er omfattet af Lov om finansiel virksomhed eller Lov om tilsyn med firmapensionskasser, har medlemmet ret til, i stedet for ret til opsat pension, at få overført sin pensionshensættelse til den ny pensionsordning ved optagelsen i ordningen, jf. herved Lov om Tjenestemandspension Stk. 1. Et medlem, der ikke har opnået en pensionsalder på mindst 3 år, og som fratræder tjenesten uden at være berettiget til egenpension, er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse. Stk. 2. Fratrædelsesgodtgørelsen beregnes som en forholdsmæssig andel af det beløb, som ville kunne overføres til en anden pensionsordning ved overgang til anden ansættelse, dersom medlemmet havde opnået netop 3 års pensionsalder. Stk. 3. Dersom medlemmet overgår til anden ansættelse, hvortil der er knyttet en pensions- 1 I lovbekendtgørelse nr. 724 af 9. september 1993 var det stk ordning med løbende ydelser oprettet i et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, der er omfattet af Lov om finansiel virksomhed eller Lov om tilsyn med firmapensionskasser, skal fratrædelsesgodtgørelsen overføres til den ny pensionsordning ved optagelse i ordningen. IV. FORSKELLIGE BESTEMMELSER 8 Afgørelser, som efter dette regulativ beror på en helbredsbedømmelse, træffes af Pensionskassen. 9 Til brug ved afgørelser, som efter dette regulativ beror på en helbredsbedømmelse, kan Pensionskassen forlange sådanne helbredsoplysninger, som den anser for nødvendige, samt kræve, at den pågældende underkaster sig særlige undersøgelser, eventuelt under indlæggelse til observation på hospital. 10 Pensionskassen fastsætter reglerne for udbetaling af ydelserne efter dette regulativ. 11 Hvor der i dette pensionsregulativ er henvist til bestemte kapitler eller i Lov om Tjenestemandspension, refererer henvisningen til bekendtgørelse nr. 230 af 19. marts 2004 af Lov om Tjenestemandspension, jf. bilag 1. V. IKRAFTTRÆDELSES- OG OVERGANGS- BESTEMMELSER 12 Dette regulativs bestemmelser har virkning fra 1. januar 1994, medmindre andet er angivet i regulativet. 13 Stk. 1. Pensionsalderen for de ved 1. april 1970 reglementets ikrafttrædelse ansatte medlemmer, der har erhvervet pensionsalder efter de hidtil gældende regler, omregnes på pensioneringstidspunktet på grundlag af den pensionsalder, der ville være opnået efter de indtil da gældende regler. Stk. 2. Omregning efter stk. 1 foretages således: En pensionsalder efter de hidtidige regler under 10 år omregnes til 25 år fra 10 år - 12 år omregnes til 26 år fra 12 år - 14 år omregnes til 27 år fra 14 år - 16 år omregnes til 28 år 5

6 fra 16 år - 18 år omregnes til 29 år fra 18 år - 20 år omregnes til 30 år fra 20 år - 22 år omregnes til 31 år fra 22 år - 24 år omregnes til 32 år fra 24 år - 26 år omregnes til 33 år fra 26 år - 28 år omregnes til 34 år fra 28 år - 31 år omregnes til 36 år fra 31 år og derover omregnes til 37 år Stk. 3. Pensionsalderen efter stk. 1-2 anvendes dog ikke som grundlag for beregning af pension, dersom medlemmet efter de øvrige bestemmelser i regulativet har opnået en pensionsalder, der er højere. 14 Pensioner efter pensionsreglementerne af 1959 og tidligere pensionsreglementer til personer, hvis pensionsrettigheder beror på ansættelse, som er ophørt før 1. april 1970, behandles efter de som bilag 2 vedlagte regler af 1. april 1970 for De Samvirkende Telefonselskaber, se i øvrigt Lov nr. 81 af 12. marts ***** APPENDIKS Vedrørende tjenesteudygtighed gælder følgende i forhold til pensionsregulativet. Afgørelsen af, om medlemmet er i tjeneste/arbejde tilkommer Selskabet. Ved afgørelse af, om tilskadekomsten er af en sådan karakter at den begrunder krav på erstatning for tab af erhvervsevne - samt om den lovpligtige arbejdsskadesforsikring kommer til udbetaling - følges regler og retningslinjer i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring. Et medlem, der afskediges på grund af utjenestedygtighed, som forårsaget af, at der under udførelsen af tjenesten er overgået medlemmet en tilskadekomst - oppebærer egenpension, med en pensionsalder på 37 år - uden at den pågældende nødvendigvis får udbetaling fra den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. 6

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT LÆGERNES PENSIONSKASSE 1. Navn og hjemsted... 5 2. Formål... 5 3. Medlemskreds... 5 4. Medlemmernes hæftelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015

Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pensionsordningen for ledere Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pensionsordningen for ledere pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf. lov

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler LLHJ Koordineret med Sagsnr. 2013-12215 Doknr. 192095 Dato 21-01-2014 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør

Læs mere

Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...

Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter... Vedtægter 2008 008 INDHOLDSFORTEGNELSE Vedtægt for MP Pension... 3 Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7 Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...14 Bilag 1 Ikrafttrædelsesbestemmelser

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER INDHOLD Pensionsregulativ 1 Medlemskabets ikrafttræden 2 Oplysningspligt 3 Medlemmer 4 Medlemsoptagelse 5 Pensionsbidrag 6 Betaling af pensionsbidrag

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014

VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014 VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Vedtægt for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse 4 1. Navn og hjemsted 4 2. Formål 4 3. Medlemskreds

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2008 Cirkulære af 12. december 2008 Perst. nr. 075-08 PKAT nr. J.nr. 08-646-8 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer

Læs mere