Bilag. Region Midtjylland. Bilag til kasse- og regnskabsregulativ - Anvendt Regnskabspraksis. til Forretningsudvalgets møde 20.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Bilag til kasse- og regnskabsregulativ - Anvendt Regnskabspraksis. til Forretningsudvalgets møde 20."

Transkript

1 Region Midtjylland Bilag til kasse- og regnskabsregulativ - Anvendt Regnskabspraksis Bilag til Forretningsudvalgets møde 20. november 2007 Punkt nr. 15

2 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Dato Mikkel Hiort Tel Side 1 Anvendt Regnskabspraksis (Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet)

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Lovgivningens rammer for det omkostningsbaserede regnskab Åbningsbalancen Principper for det omkostningsbaserede regnskab Generelt om indregning og måling Balancen Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Passiver Procedurer for indberetning af oplysninger til det omkostningsbaserede regnskab... 8 Bilag 1 Levetider/afskrivningsperioder for fysiske aktiver Bilag 2 - Åbningsbalancen Side 2

4 1 Indledning Regionerne skal føre et udgiftsbaseret regnskab, som indeholder de finansielle transaktioner baseret på indtægter og udgifter samt hertil hørende tilgang og afgang på statuskonti, som kan henføres til det pågældende regnskabsår, benævnt transaktionsprincippet. Endvidere skal regionerne udarbejde et omkostningsbaseret regnskab som ud over det udgiftsbaserede regnskab indeholder de årlige afskrivninger, hensættelser til tjenestemandspensioner og lignende. Det omkostningsbaserede regnskab aflægges så resultatopgørelsen omfatter samtlige drifts-, kapital- og anlægsposter for regnskabsåret. Årsregnskabet for Region Midtjylland skal aflægges i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets, Budget- og Regnskabssystem for regioner samt de krav Indenrigs- og Sundhedsministeriet i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelsen. Indenrigs- og Sundhedsministeriets overordnede krav til beskrivelsen af praksis for det omkostningsbaserede regnskab fremgår af boks 1. Boks 1: Krav til beskrivelsen af den anvendte regnskabspraksis Beskrivelsen af den anvendte regnskabspraksis i relation til det omkostningsbaserede regnskab skal kort og præcist beskrive de principper, der er lagt til grund for regnskabsudarbejdelsen vedrørende værdiansættelse af aktiver og passiver. Beskrivelsen skal fokusere på principperne for indregning og måling af samtlige aktiver og passiver samt beskrivelse af øvrige anvendte principper. Endvidere skal det fremgå, hvordan de frihedsgrader der er ved udarbejdelsen af det omkostningsbaserede regnskab, er udnyttet, f.eks. anvendte afskrivningsperioder, principper for anvendelse af op- og nedskrivninger, anvendelse af grupper eller klumper ved indregning af aktiver. Der er ingen formkrav til indholdet af årsregnskabets afsnit om anvendt regnskabspraksis. Kilde: ISM s Budget- og Regnskabssystem for regioner, kapitel 7 Kasse- og regnskabsregulativet for Region Midtjylland fastlægger styrings- og forretningsprincipper, som gælder for Region Midtjyllands kasse- og regnskabsvæsen. I henhold til kasse- og regnskabsregulativet skal der udarbejdes et bilag, der beskriver den anvendte regnskabspraksis vedrørende værdiansættelse af aktiver og passiver. Side 3

5 2 Lovgivningens rammer for det omkostningsbaserede regnskab Indenrigs- og sundhedsministeriets overordnede krav til det omkostningsbaserede regnskab er: Anlægsaktiver skal registreres i et anlægskartotek. 1 Det er obligatorisk at registrere: o Materielle anlægsaktiver, defineret som et anlægsaktiv med fysisk substans til vedvarende eje eller brug (f.eks. fast ejendom, maskiner, inventar). o Immaterielle anlægsaktiver, defineret som identificerbare ikke-finansielle aktiver uden fysisk substans til vedvarende eje eller brug (f.eks. større ITudviklingsprojekter), o Grunde og bygninger bestemt som omsætningsaktiv (videresalg). Materielle aktiver værdiansættes normalt til kostprisen. Der er fastsat maksimale levetider for forskellige anlægsaktiver (f.eks. max. 50 år for administrationsbygninger, max. 30 år for produktionsbygninger). Der kan vælges kortere levetider. Finansielle aktiver og passiver, herunder hensættelser til tjenestemandspensioner registreres i regnskabet. Der er følgende frihedsgrader i registreringen: Materielle anlægsaktiver under en vis bagatelgrænse, eller som har en kort levetid (under 1 år) eller som ikke kan måles pålideligt, Der kan fastsættes principper for op- og nedskrivning af værdier, Der fastsættes principper for om aktiver registreres enkeltvis eller i klumper (klumper kan f.eks. være indkøb af forskelligt inventar i forbindelse med ibrugtagning af ny driftsbygning), Værdifastsættelse af immaterielle aktiver. Selvejende institutioner med driftsoverenskomst er ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriet omfattet af registreringen, og er derfor registreret på samme måde som regionens egne ejendomme/aktiver. 3 Åbningsbalancen I forbindelse med dannelsen af Region Midtjylland skal der ske en registrering og værdiansættelse af de aktiver og passiver, som overtages fra amterne via delingsaftalen. Dette benævnes åbningsbalancen. Åbningsbalancen er udarbejdet med skæringsdato pr. 1. januar De pr. 31. december 2006 eksisterende aktiver og passiver, der ifølge delingsaftalen er overdraget til Region Midtjylland, er som hovedregel optaget i Region Midtjyllands åbningsbalance med den værdi de er optaget med i efterreguleringen. 1 Region Midtjylland registrerer anlægsaktiver, leasingforpligtelser og løbende afskrivninger i økonomisystemet i et særskilt aktivmodul. Side 4

6 Åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 skal udarbejdes på baggrund af Regionsrådets vedtagne principper om det omkostningsbaserede regnskab. Regionsrådet skal inden den 15. januar 2008 sende åbningsbalancen med påtegning fra revisionen sammen med de afgørelser, som regionsrådet har truffet vedrørende eventuelle bemærkninger fra revisionen. I bilag 2 er der en nærmere beskrivelse af åbningsbalancen. 4 Principper for det omkostningsbaserede regnskab Region Midtjyllands registrering i aktivmodulet og aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab tager i øvrigt udgangspunkt i følgende grundprincipper med udgangspunkt i god regnskabsskik: Kontinuitet indebærer, at regnskabet for Region Midtjylland opstilles ud fra en forudsætning om fortsat drift i de kommende år. Regnskabsperioden følger kalenderåret. Pålidelighed frem for formalia. Regnskabsinformationerne skal være pålidelige, så interessenterne har tillid til regnskabet. Princippet bygger på, at information ikke er fordrejet (manipuleret) eller indeholder væsentlige fejl. Væsentlighed bygger på et relevansprincip. Information skal være relevant for interessenten. 4.1 Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Region Midtjylland, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 4.2 Balancen Materielle anlægsaktiver Et aktiv skal forstås som en genstand, der kan fungere selvstændigt. Anskaffelse af flere aktiver på én gang betyder ikke at aktiverne samlet set kan registreres i aktivmodulet, selvom beløbet samlet overstiger kr Forbedringer på aktiver aktiveres, når forbedringen overstiger kr. ud fra en vurdering, om: udgiften har medført en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber og/eller udgiften har medført en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid. Side 5

7 Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. I øvrigt henvises til bilag 1 vedrørende aktivernes vejledende levetider. Aktiverne afskrives lineært over levetiden ned til eventuel scrapværdi. Scrapværdier under kr omkostningsføres direkte i regnskabet. Negative scrapværdier - hvilket vil sige udgifter til bortskaffelse/reetablering er kun registreret i anlægskartoteket som en noteoplysning. F.eks. en pavillon nedskrevet til 0 som efterfølgende skal bortskaffes vil generere nogle bortskaffelses omkostninger disse er ikke optaget i anlægskartoteket og aktiveres derfor ikke. Aktiver under kr. straksafskrives og er således ikke registreret i aktivmodulet. Der foretages ikke opskrivning af anlægsaktiverne. Hvis et anlægsaktiv efterfølgende vurderes til at være væsentligt forringet i forhold til den værdi den er registreret med i aktivmodulet foretages nedskrivning. Der skal dog være tale om en varig forringelse af værdien. Efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler i Budget- og Regnskabssystem for regioner, er aktiver med en levetid på 1 år eller derunder straksafskrevet, og er således ikke registreret i anlægskartoteket. Kostprisen omfatter anskaffelsen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Aktiver er værdiansat til bruttoudgiften, således at det i værdiansættelsen er sikret, at f.eks. tilskud m.v. ikke er modregnet i aktivernes værdi (det være sig f.eks. aktiver finansieret af eksterne forskningsmidler, fondsmidler mv.). Forbedringer aktiveres sammen med det pågældende aktiv, og afskrives over aktivets nye levetid (f.eks. scanner-renoveringer). Vedligeholdelse som har karakter af mindre reparationer, og som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt aktiveres ikke. Leasede aktiver Leasede materielle anlægsaktiver, hvor Region Midtjylland har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing) er registreret i balancen. Leasingkontrakterne er indregnet til kostprisen jævnfør regelsæt fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det er endvidere sikret, at indirekte omkostninger og ibrugtagningsudgifter mv.(f.eks. projekteringsudgifter) er tillagt anskaffelsesprisen. Igangværende materielle anlægsaktiver Side 6

8 Igangværende materielle anlægsaktiver er målt og indregnet til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Der afskrives ikke på igangværende materielle anlægsaktiver. Når projektet er færdiggjort, overføres den samlede værdi til anlægskartoteket og afskrives fra ibrugtagningstidspunktet Immaterielle anlægsaktiver Afskrivningsgrundlaget for immaterielle anlægsaktiver fastsættes ved aktiveringstidspunktet som kostprisen. I enkelte tilfælde vil der eksistere en scrapværdi for aktivet, som fratrækkes anskaffelses- eller kostprisen. Scrapværdien for immaterielle aktiver vil dog oftest være nul, hvormed afskrivningsgrundlaget fastsættes som den historiske kostpris. Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid. For immaterielle anlægsaktiver anvendes maksimalt en afskrivningsperiode på 10 år. Dette skyldes, at immaterielle aktiver har en høj risiko for teknologisk forældelse, og at usikkerheden ved fastsættelsen af levetiden er større, jo længere levetiden antages at være Omsætningsaktiver Varebeholdninger Region Midtjylland aktiverer varebeholdninger når den samlede kostpris er over kr. Værdien er opgjort på balancetidspunktet efter FIFO princippet ("First In - First Out", efter FIFO-princippet anses lageret for at bestå af de senest indkøbte varer). Grunde og bygninger til videresalg Grunde og bygninger til videresalg skal måles til kostprisen tillagt eventuelle omkostninger. Tilgodehavender Tilgodehavender optages til nominel værdi med fradrag af hensættelser til imødegåelse af eventuelle tabsrisici Passiver Gæld/forpligtelser Pensionsforpligtelser Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, er optaget i balancen. Den uafdækkede pensionsforpligtelse opgøres aktuarmæssigt; ændring i pensionsforpligtelsen bliver omkostningsført i resultatopgørelsen hvert år. Opgørelserne er baseret på data indeholdt i Region Midtjyllands lønsystem udtrukket ultimo regnskabsåret. Data kvalitetssikres stikprøvevis af HR-afdelingen. Ved beregningen er det forudsat, at alle tjenestemænd går på alderspension ved 62 år. Tjenestemænd som er ældre end 62 år forudsættes i opgørelsen at gå på pension fra den 1. i måneden efter førstkommende fødselsdag. Leasing Ved beregning af nutidsværdien af fremtidige leasingydelser er anvendt den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, såfremt denne har været tilgængelig. Har den interne rente ikke været tilgængelig, er der anvendt Region Midtjyllands lånerente. Side 7

9 Den kapitaliserede restleasingforpligtelse er indregnet i balancen som en gældsforpligtelse, mens leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i den fremtidige resultatopgørelse. Det skal bemærkes, at finansielt leasede aktiver er afskrevet i overensstemmelse med levetiden på den pågældende type af aktiv og ikke efter leasingperiodens længde. Eventualforpligtelser Eventualforpligtelser og andre typer af forpligtigelser indregnes ikke i balancen. Sådanne forpligtelser anføres i regnskabets fortegnelse over eventualforpligtelser. For garantier mv. hvor det forventes, at der kan opstå tabsrisici tilføjes der bemærkninger om dette i tilknytningen til forpligtelsen Procedurer for indberetning af oplysninger til det omkostningsbaserede regnskab Ansvaret for indberetning af oplysninger til brug for regnskabsaflæggelsen påhviler såvel decentrale enheder som stabsenheder. Aktiver Aktiverne indberettes løbende til Regionsøkonomi efter nærmere fastsatte procedurer. Pensionsforpligtelser HR leverer oplysninger til brug for udregning af den aktuarmæssige værdi vedrørende pensionsforpligtelsen. Kvalitetssikring af oplysningerne sker hos HR i samarbejde med Regionsøkonomi. Øvrige poster Samtlige øvrige balanceposter skal indberettes og kvalitetssikres af de indberettende enheder. Regionsøkonomi varetager overordnet udmeldingen af retningslinierne for kvalitetssikringen af regionens balanceposter. Side 8

10 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Dato Mikkel Hiort Tel Side 1 Levetider/Afskrivningsperioder for fysiske aktiver (Bilag 1 til Anvendt Regnskabspraksis)

11 Region Midtjylland har fastlagt nedenstående levetider/afskrivningsperioder for de fysiske aktiver 01 Bygninger Administrationsbygninger (Regionshuse o.lign.): 50 år Hospitaler: 30 år Institutioner (opholdssteder mv.): 30 år Lagerbygninger, garageanlæg, værksteder: 30 år Beboelseshuse: 30 år 02 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr, transportmidler og hospitalsudstyr Tekniske installationer (varme, el mv.), klima- og ventilationsanlæg, elevatorer: 30 år Skibe: 25 år Nødgeneratoranlæg: 20 år Tyverianlæg og brandalarmeringsanlæg: 10 år Procesanlæg/procesvarmeudstyr: 10 år Væksthusudstyr 10 år Specialudstyr/indretning i storkøkkener, vaskerier, beskyttede værksteder mv. (køle- og fryseskab mv.): 10 år Værkstedsudstyr/-materiel (svejsere, kompressorer mv.): 8 år Trykkeriudstyr: 7 år Transportanlæg, bearbejdningsmaskiner/udstyr: 5 år Diverse rengøringsmaskiner (tørretumblere, vaskemaskiner, instrumentopvaskemaskiner, bækkenvasker, skuremaskiner mv.): 5 år Større entreprenørmateriel (sneplove mv.): 5 år Mindre entreprenørmateriel (Truck, kran mv.): 5 år Større transportmidler over 3,5 t (lastbiler og busser mv.): 5 år Mindre transportmidler under 3,5 t (personbiler, minibus, varevogne, ladvogne): 5 år Traktor: 5 år Hospitalsapparatur og -udstyr, som f.eks.: 10 år - Defibrillatorer - Dialyseapparatur Hospitalsapparatur og -udstyr, som f.eks.: 7 år - EKG- og EEG-udstyr - Gammakameraer 1 - Udstyr til hørediagnostik - MR-scannere 1 - Laboratorieudstyr - Røntgenudstyr 1 - Ultralydsudstyr - Autoklaver - Overvågningsudstyr - Infusionspumper - Laserudstyr - Respiratorer - Udstyr til sygegymnastik - Diatermiudstyr 1 Levetiderne bliver væsentligt forlængede ved løbende modifikationer, både software- og hardwaremæssigt. Side 2

12 Hospitalsapparatur og -udstyr, som f.eks.: 5 år - Arbejdsstationer til billeddiagnostik 1 - Syregaskoncentratorer - Telemedicinudstyr - Oxygenkoncentrator - Operationslamper og operationslejer - Ambulance-EKG - Udstyr til fjernstyret mikroskopi og endoskopi - Endoskopiudstyr - Digitaliseret informations- og billedsystem 1 03 Inventar, IT-udstyr mv. - Store musikinstrumenter (f.eks. flygler): 30 år - Kommunikationsudstyr i bygninger (telefonanlæg, personsøgere, samtaleanlæg, antenneanlæg mv.): 10 år - Inventar: 5 år - AV-udstyr (TV, video, radio mv.): 5 år - Netværksudstyr og større computere: 5 år - Servere (større): 3 år Side 3

13 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Dato Mikkel Hiort Tel Side 1 Åbningsbalance (Bilag 2 til Anvendt Regnskabspraksis)

14 Indledning I forbindelse med dannelsen af Region Midtjylland skal der ske en registrering og værdiansættelse af de aktiver og passiver, som overtages fra amterne via delingsaftalen. Dette benævnes åbningsbalancen. Åbningsbalancen er udarbejdet med skæringsdato pr. 1. januar De pr. 31. december 2006 eksisterende aktiver og passiver, der ifølge delingsaftalen er overdraget til Region Midtjylland, er som hovedregel optaget i Region Midtjyllands åbningsbalance med den værdi de er optaget med i delingsregnskabet fra amterne. Det bemærkes, at aktiverne er værdiansatte med forskellig levetid i flg. amternes regnskabspraksis. Værdiansættelsen af aktiverne er indregnet i åbningsbalancen med fradrag af akkumulerede afskrivninger foretaget af amterne. Grundet forskellig regnskabspraksis i amterne kan aktiverne allerede være fuldt afskrevet. Specifikke forhold vedrørende åbningsbalancen Immaterielle aktiver Dette omfatter bl.a. udviklingskontrakter (hvor Region Midtjylland modtager royalties), patenter, EPJ-udvikling (Elektronisk patientjournal) mv. Materielle aktiver Grunde og bygninger Grunde og bygninger er blevet optaget uden hensyn til straksafskrivningsgrænsen til sikring af helhedsregistrering, samt ud fra en betragtning om, at de generelt er købt til anvendelse for opretholdelsen af regionens kontinuerlige drift. Tekniske anlæg, inventar mv. Tekniske anlæg er medtaget i bygningens værdi. Årsagen er, at tekniske installationer, klimaog ventilationsanlæg, og elevatorer som hovedregel er vurderet til at have samme levetid som bygningerne samt at det i amternes registreringer vanskeligt lader sig udskille, og er skønnet uvæsentligt i forhold til åbningsbalancens hovedformål. De tekniske anlæg, der i åbningsbalancen er indgået i ejendomsværdien og kostprisen, er følgende: - Tekniske installationer (varme, el mv.), klima- og ventilationsanlæg, elevatorer - Nødgeneratoranlæg - Tyverianlæg og brandalarmeringsanlæg - Kommunikationsudstyr i bygninger (nagelfaste telefon-, samtale-, antenneanlæg mv.) Omsætningsaktiver Varebeholdninger For åbningsbalancen 2007 har vi optaget varelagerne til den værdi vi har overtaget dem til i flg. delingsaftalen på trods af aktiveringsgrænsen på kr Dette skyldes forskellige minimumsgrænser i amterne. Side 2

15 Tilgodehavender Efterfølgende skal tilgodehavender revurderes og værdisættes. Leasing En række større leasingkontrakter for hospitalerne ( Teknologihandlingsplaner ) omhandler et meget stort antal aktiver. Disse leasingkontrakter er registreret i gældsforpligtelsen med den samlede værdi. De leasede aktiver, med anskaffelsespriser over henholdsvis kr. (efter 1/1-1999) og 1 mio. kr. (før 1999), er registreret i aktivmodulet. Side 3

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Vejledning om registrering af fysiske aktiver for perioden efter 1. januar 2007

Bornholms Regionskommune. Vejledning om registrering af fysiske aktiver for perioden efter 1. januar 2007 Bornholms Regionskommune Vejledning om registrering af fysiske aktiver for perioden efter 1. januar 2007 (erstatter tidligere vejledning gældende for perioden efter 1. januar 2004) 150108 Side 1 af 17

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling.

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling. Årsberetning FORORD Region Midtjylland blev dannet den 1. januar. Med dannelsen af de nye regioner er der etableret en ny offentlig virksomhed, der primært står for driften af hospitaler, sygesikring,

Læs mere

8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER

8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER Budget- og regnskabssystem Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 INDREGNING OG MÅLING AF MATERIELLE OG EVENTUELLE IMMATERIELLE AKTIVER Indhold Side 8.1 Generelle regler for registrering

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for regioner 8.2 - side 1. Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011

Budget- og regnskabssystem for regioner 8.2 - side 1. Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 Budget- og regnskabssystem for regioner 8.2 - side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 8.2 Anlægskartoteket Den detaljerede registrering af regionens materielle aktiver sker i et særskilt

Læs mere

Region Midtjylland. Århus Amts regnskab 2006. Bilag. til Regionsrådets møde den 23. maj 2007. Punkt nr. 3

Region Midtjylland. Århus Amts regnskab 2006. Bilag. til Regionsrådets møde den 23. maj 2007. Punkt nr. 3 Region Midtjylland Århus Amts regnskab 26 Bilag til Regionsrådets møde den 23. maj 27 Punkt nr. 3 ÅRHUS AMTS REGNSKAB 26 Med udgangen af 26 blev amterne som led i kommunalreformen nedlagt, og amternes

Læs mere

Regnskabspraksis for det omkostningsbaserede regnskab

Regnskabspraksis for det omkostningsbaserede regnskab Regnskabspraksis for det Indhold 1. Indledning... 1 2. Regnskabspraksis... 2 3. Aktiver... 2 3.1 Materielle og immaterielle aktiver samt omsætningsaktiver... 2 3.1.1 Kriterier for indregning af aktiver

Læs mere

Åbningsbalance. for. Trafikselskabet Movia. 1. januar 2007

Åbningsbalance. for. Trafikselskabet Movia. 1. januar 2007 Åbningsbalance for Trafikselskabet Movia 1. januar 2007 (CVR.nr. 29 89 65 69) Forelagt for bestyrelsen den 15. november 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 20. december 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Fil-navn: orientering.december.2002 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2009 for Region Hovedstaden

Emne: Endeligt regnskab 2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab for Region Hovedstaden 3 bilag Årsregnskab Region Hovedstaden Årsregnskab Region Hovedstaden Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport 2011 bilagssamling

Årsrapport 2011 bilagssamling Årsrapport 2011 bilagssamling regionsyddanmark.dk Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 15 Resultatopgørelse 23 Noter til resultatopgørelse 24 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Regnskab. Regnskab 2009 1/42

Regnskab. Regnskab 2009 1/42 Regnskab 2009 Regnskab 2009 1/42 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...2 2. KOMMUNEOPLYSNINGER...3 3. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...4 3.1.1 Generelt...4 3.1.2 God bogføringsskik...4 3.1.3 Ændringer

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

Årsberetning for 2014. Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2014. Syddjurs Kommune Årsberetning for 2014 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 6 Kommunens årsberetning... 7 Anvendt regnskabspraksis... 8 Personaleoversigt... 15 Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal... 16 Regnskabsopgørelse

Læs mere

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE

ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 4 3. Revisionspåtegning 5 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 7 5. Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Anvendte regnskabsprincipper

Anvendte regnskabsprincipper Bilag 13.1 Anvendte regnskabsprincipper 107178-422269 Slettet: 4 Indsat: 4 Slettet: 5 Regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Velfærdsministeriet

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Budget- og regnskabssystemet omfatter flere hovedbestanddele:

Budget- og regnskabssystemet omfatter flere hovedbestanddele: Samtlige forberedelsesudvalg og amtskommuner Dato: 20. april 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2005-2540-28 Sagsbeh.: Fil-navn: hen Orient-200406 Orientering om Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Aftale. Mellem. Århus Kommune. Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland

Aftale. Mellem. Århus Kommune. Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland Aftale Mellem Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland Version 2.7 Side 2 af 28 Indholdsfortegnelse: I. SAMMENFATNING OG GENERELLE FORHOLD 1.1. Indledning 1. 2. Det videre forløb 2.

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Årsregnskab 2009 1. januar - 31. december CVR nr. 29 89 65 69 Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.movia.dk Indhold: 1. Indledning...

Læs mere