RANDERS HANDELSSTANDSFORENINGS UDDANNELSESFOND OG KJØBMÆNDENES HJÆLPEFOND TØRVEBRYGGEN 12, 8900 RANDERS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RANDERS HANDELSSTANDSFORENINGS UDDANNELSESFOND OG KJØBMÆNDENES HJÆLPEFOND TØRVEBRYGGEN 12, 8900 RANDERS"

Transkript

1 BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr Provstegården, Provstegade 10, Box 4002 DK-8900 Randers Tlf: , Fax: RANDERS HANDELSRÅD, RANDERS HANDELSSTANDSFORENINGS UDDANNELSESFOND OG KJØBMÆNDENES HJÆLPEFOND TØRVEBRYGGEN 12, 8900 RANDERS ÅRSRAPPORT 2006 CVR-NR

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 1/1-31/ , Randers Handelsråd... 6 Balance 31/ Randers Handelsråd: Aktiver... 7 Passiver... 8 Noter Resultatopgørelse 1/ /3 2007, Randers Handelsstandsforenings Uddannelsesfond Balance 31/ Randers Handelsstandsforenings Uddannelsesfond: Aktiver Passiver Resultatopgørelse 1/ /3 2007, Kjøbmændenes Hjælpefond Balance 31/ Kjøbmændenes Hjælpefond: Aktiver Passiver... 17

3 2 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapport for 2006 for Randers Handelsråd og for 2006/2007 for Randers Handelsstandsforenings Uddannelsesfond samt Kjøbmændenes Hjælpefond. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til godkendelse. Randers, den 2. april 2007 Bestyrelse: Christian Bjørn Formand Morten Simonsen Carsten Brandenborg John Jeppesen Michael Jacobsen Henrik Larsen Karen Smed Henrik Ibsen Henning Jensen Nyhuus

4 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til ledelsen i Randers Handelsråd, Randers Handelsstandsforenings Uddannelsesfond samt Kjøbmændenes Hjælpefond Vi har revideret årsrapporten for Randers Handelsråd for 1. januar december 2006 samt Randers Handelsstandsforenings Uddannelsesfond og Kjøbmændenes Hjælpefond for 1. april marts 2007 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for handelsrådet og fondenes udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af handelsrådet og fondenes interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

5 4 Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Randers Handelsråds aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2006 samt fondenes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts Det er endvidere vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Randers Handelsråds aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2006 samt fondenes aktiviteter for regnskabsåret 1. april marts Randers, den 2. april 2007 B D O S c a n R e v i s i o n Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ole Jørgensen Statsautoriseret revisor

6 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Randers Handelsråd for 2006 samt for Randers Handelsstandsforenings Uddannelsesfond og Kjøbmændenes Hjælpefond for 2006/2007 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger. Indtægter og omkostninger er periodiseret således at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fondene, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtigelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fondene, og forpligtigelsens værdi kan måles pålideligt. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Driftsmateriel måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi herefter: Brugstid Driftsmateriel... Hjemmeside... EDB-udstyr... 5 år 3 år 3 år Aktiver med en kostpris på under 11 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes til nominel værdi.

7 6 RESULTATOPGØRELSE 1/1-31/ , Randers Handelsråd Note Kontingent Tilskud INDTÆGTER I ALT Juleaktiviteter Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Aktiviteter Begivenhedssekretariatet RESULTAT FØR GÅGADEBOD Resultat, gågadebod DRIFTENS RESULTAT Finansielle indtægter RESULTAT

8 7 BALANCE 31. DECEMBER 2006 AKTIVER Note Værdipapirer Gældsbrev Villa Mercur Finansielle anlægsaktiver Lyskæde, Paderup, Randers Bro og Østervold Granranker Hjemmeside Inventar EDB-udstyr Materielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Tilgodehavender Tilgodehavender Indestående i pengeinstitutter Kasse Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

9 8 BALANCE 31. DECEMBER 2006 PASSIVER Note EGENKAPITAL Skyldige omkostninger Mellemregning begivenhedssekretariatet Sparekassen Kronjylland Anden gæld Kortfristet gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER

10 9 NOTER Note Juleaktiviteter 1 Indbetalte bidrag Salg juletræer Opsætning og drift Opsætning og nedtagning nissehuse Annoncer Tryksager (Julebrev og Jul i Randers folders) Juletræer Juleaktiviteter Spraglenisser Konkurrence Afskrivning, granranke Afskrivning, lyskæde Paderup Afskrivning, lyskæde Randers Bro Afskrivning, juletræsmodul Østervold Omkostninger Personaleomkostninger 2 Gager ATP Kørselsgodtgørelse Øvrige personaleomkostninger Overført til Begivenhedssekretariatet

11 10 NOTER Note Administrationsomkostninger 3 Kontingenter Forsikringer Annoncer Reklame Kontoromkostninger Telefon og porto Repræsentation Øvrige møder Generalforsamling og foredrag Husleje, Rosengården Regnskabsassistance Afskrivninger, hjemmeside Afskrivninger, inventar Afskrivninger, EDB Aktiviteter 4 Sponsorat Randers Musikfond Shopping Oscar Små aktiviteter Open by night Stjerneruten Efterårsmøde - Stiftelsesfest Branding projekt Pro-Art Markedssamarbejde med turistbureau Gallafest Randers skipperlaug Randers Skipperlaugs andel Sponsorstøtte Detail Innovation Kronjylland Growing Gospel Koncert Overført til begivenhedssekretariatet

12 11 NOTER Note Resultat, gågadeboden 5 Husleje Forsikringer Afskrivninger Omkostninger Fortjeneste ved salg Resultat Værdipapirer 6 Præmieobligationer Aktier Lyskæde, Paderup, Randers Bro og Østervold 7 Kostpris Tilgang Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger 31. december Lyskæde, Paderup, Randers Bro og Østervold 31. december Granranker 8 Kostpris Tilgang... 0 Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger 31. december Granranker 31. december

13 12 NOTER Note Hjemmeside (www.randershandelsraad.dk) 9 Kostpris Tilgang Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger 31. december Hjemmeside 31. december Inventar 10 Kostpris Tilgang Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger 31. december Inventar 31. december EDB-udstyr 11 Kostpris Tilgang Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger 31. december EDB-udstyr 31. december Tilgodehavender 12 Tilgodehavende moms Tilgodehavende vedr. julebelysning Tilgodehavende salg af gågadebod Tilgodehavende renter Tilgodehavende iværksætterprojekt Tilgodehavende begivenhedssekretariatet Tilgodehavende Cityforeningen Tilgodehavende Randers Storcenter

14 13 NOTER Note Indestående i pengeinstitut 13 Sparekassen Sparekassen Egenkapital 14 Egenkapital 1. januar Årets resultat Regulering værdipapirer Egenkapital 31. december Skyldige omkostninger 15 Skyldig el Julebelysning Skyldig revisor Andre omkostningskreditorer

15 14 RESULTATOPGØRELSE 1/ /3 2007, Randers Handelsstandsforenings Uddannelsesfond 2006/ /2006 Renteindtægter Kursgevinst/tab på obligationer INDTÆGTER I ALT Udbetalt, legater Regnskabsmæssig assistance RESULTAT FØR SKAT Selskabsskat ÅRETS RESULTAT der overføres til dispositionsfond.

16 15 BALANCE 31. MARTS 2007, Randers Handelsstandsforenings Uddannelsesfond AKTIVER Sparekasseindestående (22540) Tilgodehavende renter Mellemregning bundne aktiver FRIE AKTIVER Obligationsbeholdning Sparekasseindestående (19442) Mellemregning frie aktiver BUNDNE AKTIVER AKTIVER PASSIVER Skyldige omkostninger GÆLDSFORPLIGTELSER Saldo 1. april Årets resultat Dispositionsfond Saldo 1. april Bunden egenkapital FONDSKAPITAL I ALT PASSIVER

17 16 RESULTATOPGØRELSE 1/ /3 2007, Kjøbmændenes Hjælpefond 2006/ /2006 Renteindtægter Kursgevinst/tab på obligationer INDTÆGTER I ALT Udbetalt, legater Regnskabsmæssig assistance Annoncer m.v Forvaltningsafgift og gebyrer RESULTAT FØR SKAT Selskabsskat ÅRETS RESULTAT der overføres til dispositionsfond.

18 17 BALANCE 31. MARTS 2007, Kjøbmændenes Hjælpefond AKTIVER Sparekassen Forvaltningsinstituttet Tilgodehavende renter Mellemregning bundne aktiver FRIE AKTIVER Obligationsbeholdning Mellemregning frie aktiver BUNDNE AKTIVER AKTIVER PASSIVER Skyldige omkostninger GÆLDSFORPLIGTELSER Saldo 1. april Årets resultat Dispositionsfond Saldo 1. april Bunden egenkapital FONDSKAPITAL I ALT PASSIVER

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06 82 Årsrapport for 2006

Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06 82 Årsrapport for 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24213714 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon: 75 53 00 00 Telefax: 75 53 00 38

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24213714 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon: 75 53 00 00 Telefax: 75 53 00 38 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24213714 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon: 75 53 00 00 Telefax: 75 53 00 38 www.deloitte.dk Landdistrikternes Fællesråd CVR-nr. 20 25 71 80 Årsrapport

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Årsrapport 2010 CVR nr. 83 81 52 13 Foreningen af Radiografer i Danmark 2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 Påtegninger

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere