Økonomiudvalget REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: I medfør af 20 stk. 5 i Styrelsesloven var Yrsa Theisen, Knud Erik Hansen og Uwe Jessen indbudt til at overvære behandlingen af punkt. 199

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 196. Boligselskabet Af 1943, Allégade 9, Vojens - huslejeforhøjelse og låneoptagelse i afdeling 10, Nørrevang 20-50, Nordre Ringvej 1-19 og Kvalitetskontrol på kasse- og bogføringsområdet (gl. Haderslev) Budget : Forslag til udvidelser, reduktioner og anlægsønsker på Økonomiudvalgets område Budgetforslag 2008 samt overslagsårene Administration og udmøntning af visionspuljen Etablering af Idrætsklasser på Hjortebroskolen Gram Slot og samarbejdsaftaler i forbindelse med Kulturarvstrategien

3 Økonomiudvalget, Side Boligselskabet Af 1943, Allégade 9, Vojens - huslejeforhøjelse og låneoptagelse i afdeling 10, Nørrevang 20-50, Nordre Ringvej 1-19 og 2-14 DIFLFO / 07/15419 Sagsfremstilling Ansøgning fra Boligselskabet Af 1943, Vojens, om godkendelse af ÅBEN SAG 1) en huslejestigning på 450 kr. pr. måned pr. bolig svarende til 20,3% samt 2) optagelse af et 30-årigt kreditforeningslån på kr. i forbindelse med udskiftning af tage i afdelingen, der omfatter i alt 33 boliger. Den samlede udgift beløber sig til kr., der finansieres ved optagelse af et kreditforeningslån på kr. og ved afdelingens henlæggelser med kr. Projektet omfatter udskiftning af eksisterende tagbelægning med nyt eternittag incl. tagrender og nedløb samt efterisolering på loft og delvis efterisolering af hulmur. Huslejen er p. t. på 303,96 kr. pr. m2 årligt svarende til 2.153,05 kr. mdl. for en bolig på 85 m2. Efter huslejeforhøjelsen på ca. 450 kr. mdl. pr. bolig - 63,50 kr. årligt pr. m2 - udgør den månedlige husleje 2.603,05 kr. eller 367,49 kr. årligt pr. m2. Økonomiske forhold Borgerservice udtaler, at 14 husstande i alt modtager boligstøtte. Huslejeforhøjelsen medfører en stigning i boligydelsen på kr. Efter fradrag af 75% statsrefusion udgør den kommunale merudgift i alt kr. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bekendtgørelse af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Lejeforhøjelser af nævnte størrelsesorden skal efter almenboliglovens 10, stk. 3, godkendes af kommunalbestyrelsen. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet

4 Økonomiudvalget, Side 349 Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at såvel låneoptagelse som huslejeforhøjelse godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales Kvalitetskontrol på kasse- og bogføringsområdet (gl. Haderslev) DIAINN / 07/18112 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Økonomiudvalget i Gl. Haderslev besluttede den 15. marts 2006 punkt 1161 at give dispensation for kontrolniveauet i 2006 indtil et nyt kasse- og regnskabsregulativ blev godkendt. Derudover blev det besluttet at Kommunernes revision skulle foretage en udvidet revision, så det samlede kontrolniveau, der var gældende i det hidtidige kasse- og regnskabsregulativ, kunne overholdes. Revisionen har fremsendt 2. delrapport for kontrol af sidste halvår Det er revisionens hovedkonklusion, at der er bogført korrekt i G. Haderslev kommune, idet der kun er bemærkninger til områder af mindre betydning. Rapporten beror i sagen. Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder Indstilling Intern service indstiller, at rapporten tages til efterretning Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen

5 Økonomiudvalget, Side 350 Økonomiudvalget tog rapporten til efterretning Budget : Forslag til udvidelser, reduktioner og anlægsønsker på Økonomiudvalgets område DIAMTU / 07/13521 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Økonomiudvalget har i sit møde den 15. august 2007 igangsat arbejdet med at beskrive reduktionsblokke og udvidelsesblokke. Intern Service har på Økonomiudvalgets område udarbejdet et katalog vedrørende ovennævnte, der anviser forskellige muligheder for imødekommelse af opgaven. Procedure Sagen behandles på Økonomiudvalgets møde den 5. september 2007 og indgår derefter i det samlede materiale. Tovholder/informationsansvarlig Direktøren for Intern Service. Indstilling Intern Service indstiller, at Økonomiudvalget med udgangspunkt i medsendte bilag (er kun fremsendt i papirform) drøfter og fremsender prioriterede forslag til udvidelser, reduktioner og anlægsønsker på udvalgets eget område. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen De beskrevne blokke og anlægsønsker oversendes til behandling som del af det samlede budgetforslag under pkt. 199.

6 Økonomiudvalget, Side Budgetforslag 2008 samt overslagsårene DIKIFR / 07/19394 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Det fremgår af den kommunale styrelseslovs 37, at Økonomiudvalget skal fremsætte et budgetforslag til Byrådet, og at Indenrigs- og Sundhedsministeren fastsætter tidsfristen herfor. I Budget- og regnskabssystemet for kommuner fremgår det af kapitel 5.1 at fristen er fastlagt til den 15. september. Jf. Styrelseslovens 38 samt Budget- og regnskabssystemets kapitel 5.1 skal budgetforslaget undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum og skal være vedtaget senest den 15. oktober. Økonomiudvalget konstaterede i mødet den 15. august 2007, at der på daværende tidspunkt var en finansiel ubalance på 112 mio. kr. hvortil kommer forventede udvidelsesforslag på driften i størrelsesordenen 25 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede at ændre budgetproceduren, således at fagudvalgene blev anmodet om at foretage en beskrivelse og prioritering af reduktionsblokke indenfor en samlet pulje på 137 mio. kr. med henblik på at Økonomiudvalget i mødet den 5. september 2007 kan foretage en samlet politisk prioritering af såvel drift, anlæg som finansiering, og på baggrund heraf kan udmelde budgetrammer pr. fagudvalg. Siden Økonomiudvalgsmødet den 15. august 2007 har serviceområderne fortsat arbejdet med budgetforslag 2008, hvilket har medført at der er sket en del ændringer i fordelingen af midler vedr. lov- og cirkulæreprogrammet. Det medfører flytninger mellem fagudvalg samt korrektioner af de beregnede serviceudgifter i budgetforslag Til Økonomiudvalgets møde den 5. september 2007 fremgår af det vedlagte bilagsmateriale de ajourførte totaltal på oversigten "Spil 4", inkl. beskrivelse af ændringerne i forhold til "Spil 3". "Spil 3" indeholder totaltallene som var resultatet efter Økonomiudvalgets møde den 15. august 2007, og er udsendt til alle modtagere af budgetmappen medio august. Procedure På baggrund af ovenstående forventes følgende procedure for budgetforslag 2008: Økonomiudvalget udmelder budgetrammer den 5. september 2007, hvorefter fagudvalgene / serviceområderne på baggrund heraf iværksætter høringsrunder. Økonomiudvalgets budgetforslag fremsendes til Byrådets førstebehandling som ét samlet budgetforslag

7 Økonomiudvalget, Side 352 inkl. de konkrete ændringer der vedtages i Økonomiudvalget. Som følge heraf skal eventuelle ændringer til de i Økonomiudvalget den 5. september 2007 trufne beslutninger fremsættes og vedtages som ændringsforslag ved andenbehandlingen af budgetforslag 2008, der finder sted i Byrådets møde den 11. oktober Tovholder/informationsansvarlig Intern Service / Økonomichefen Indstilling Intern Service indstiller: at der udarbejdes et samlet budgetforslag til Byrådets førstebehandling, herunder - at der udmeldes budgetrammer pr. fagudvalg inkl. godkendelse af de mellem serviceområderne indbyrdes aftalte flytninger mellem udvalg - at anlægspuljen på det skattefinansierede område disponeres - at anlæg på det brugerfinansierede område disponeres at de foreliggende takster behandles Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Efter en administrativ belysning af det nyeste talmateriale i form af "sammendrag 2" drøftedes alternative modeller til opnåelse af balance i budgettet for Et af borgmesteren fremsat "budgetforslag 1" blev vedtaget med 5 stemmer (Venstre, Gunnar Nielsen og Holger Lauritzen) og fremsendes dermed til Byrådets 1. behandling af budgettet den 20. september 2007: Budgetforslag 2008 samt overslag for Fra et flertal af Økonomiudvalget (Den Borgerlige Gruppe) Nr kr B Ændringer drift Serviceudgifter: 1Voksenudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børn og Familieudvalget Sundhedsudvalget Beredskabskommissionen Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget Erhverv og Kulturudvalget Central pulje jf. aktstykke Lovbundne udgifter:

8 Økonomiudvalget, Side 353 9Arbejdsmarkedsudvalget Ændringer anlæg 11Salg af jord m.v P-L regulering I alt drift og anlæg i lb. priser Ændringer finansposter 11Indskud i Landsbyggefonden Personskatter Afledt effekt på generelle tilskud Forventet lånetilsagn Afledt effekt på renter Afledt effekt på afdrag I alt finansposter Netto i alt = merforbrug/mindreindtægter - = besparelser/merindtægter B: Brugerfinansieret Udvikling i kassebeholdningen inkl. ovennævnte forslag Mio. kr Primo beholdning Bevægelser jf. spil Netto i forslag ovenfor Beholdning ultimo Bemærkninger: Serviceudgifter: 1Voksenudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børn og Familieudvalget Sundhedsudvalget Beredskabskommissionen Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget Erhverv og Kulturudvalget Rammefastsættelse Rammefastsættelse på de lovbundne udgifter i overensstemmelse med eget forslag

9 Økonomiudvalget, Side 354 til reduktioner på 4 mio. kr. på de lovbundne udgifter på Arbejdsmarkedsudvalget 10 Puljen til andre reguleringer på aktstykket 0-stilles, idet evt. lokale skøn finansieres af kassebeholdningen 11 Salg af jord m.v. på i alt 20 mio. kr. i 2008 finansierer indskud i landsbyggefonden 12Afledt effekt på pris- og lønstigninger i overslagsårene 13Personskatteprocenten sættes op med 0,2% til 25,5%. Der forventes en vækst i antal indbyggere på 100 udover befolkningsprognosen efter korrektion af 85 indbyggere afledt af den faktiske udvikling medio Det medfører merindtægter på såvel de generelle tilskud som på personskatter. 14 Der forventes et lånetilsagn på min. 20 mio. kr. fra ministeriet. Afledt heraf skal 40 mio. kr. af anlægspuljen foreløbig reserveres målrettet til disposition til lånefinansierede projekter via ændringsforslag til anden behandlingen. 15 Afledt ydelse til lån på 20 mio. kr. som et serielån med en løbetid på 25 år og 5% i rente Forslaget indebærer at skattefinansieret drift fordelt på udvalg budgetforslag i spil 5 ser således ud: Mio. kr. i 08-priser A Serviceudgifter: 1 Økonomiudvalget 106,2 107,9 104,9 104,9 2 Erhverv- og Kulturudvalget 93,0 93,4 93,3 92,9 3 Teknik- og Miljøudvalget 142,8 141,9 141,9 141,9 4 Børn og Familieudvalget 898,0 898,4 896,6 896,6 5 Arbejdsmarkedsudvalget 60,0 59,1 59,1 59,1 6 Voksenudvalget 645,5 652,1 654,9 654,9 7 Sundhedsudvalget 107,5 107,5 107,5 107,5 8 Beredskabskommissionen 10,7 10,7 10,7 10,7 9 Centrale puljer 8,8 9,1 8,7 8,5 A Serviceudgifter i alt 2.072, , , ,0 B Lovbundne udgifter: 1 Økonomiudvalget 44,6 44,6 44,6 44,6 4 Børn og Familieudvalget 8,5 8,5 8,5 8,5 5 Arbejdsmarkedsudvalget 415,2 426,4 437,4 448,3 6 Voksenudvalget 1,4 1,4 1,4 1,4 B Lovbundne udgifter i alt 469,7 480,9 491,9 502,8 C Driftsudgifter i alt (A+B) 2.542, , , ,8 + = merudgifter/mindre indtægter - = mindre udgifter/merindtægter Afrundinger vil forekomme Imod stemte 4 (socialdemokraterne).

10 Økonomiudvalget, Side 355 Mindretallet ønsker sit eget budgetforslag tilført protokollen: Budget 2008 for Haderslev Kommune Vi ønsker et budget i balance Vi ønsker at fastholde velfærd i kommunen Vi vil ikke acceptere forringelser for børn og ældre Vi vil sikre midler til fortsat udvikling, også på anlægssiden Vi vil have midler til at fastholde og tiltrække gode medarbejdere Nedenstående er Socialdemokraternes oplæg til forhandling med de øvrige partier: Indtægtssiden: Personskat 60,0 mio. kr. Grundskyld 5,3 - - Dækningsafgift 15,0 - - Befolkningstal ,7 - - Salg af jord/fast ejendom 20,0 - - Sammenlagt ekstra indtægter på 105 mio. kroner Besparelser: Arbejdsmarkedsudvalget 10,0 mio. kr. Sundhedsudvalget 7,0 - - Økonomiudvalget 3,0 - - Teknik og Miljøudvalget 8,0 - - Ehvervs og Kulturudvalget 2,0 - - Sammenlagt besparelser på 30 mio. kroner Ønskelige/nødvendige udvidelser i budgetrammen for de enkelte udvalg findes indenfor udvalgets eget område. Der fremkommer med dette forslag en ikke disponeret pulje på ca. 25 mio. kroner, som tænkes anvendt til landsbyggefond, gebyrfrihed i kommunale lokaler m.m. samt som en reserve til byrådets disposition, gerne med henblik på offensiv børnepolitik Administration og udmøntning af visionspuljen DIKILE / 07/734 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I forbindelse med indgåelse af budget blev der afsat 10. mio. kr. i en visionspulje hvert år. Puljens skal anvendes til at realisere de visioner, som Byrådet vedtog i januar 2007.

11 Økonomiudvalget, Side 356 I vedhæftede notat er der udarbejdet et forslag til retningslinjer for prioritering af puljen samt formelle krav, som skal indgå i ansøgningen. Puljen foreslås administeret af Udvalget for Erhverv og Kulturudvalg, der er ansvarshavende for visionsudarbejdelsen og den strategiske planlægning - senest udarbejdelsen af kommunens planstrategi. Udvalget for Erhverv og Kultur fremsender ansøgninger til beslutning i Byrådet via Økonomiudvalget. Procedure Sagen drøftes i Direktionen d. 14. august, i Udvalget for Erhverv og Kultur d. 27. august, i Økonomiudvalget d. 5. september og i Byrådet d. 27. september. Tovholder/informationsansvarlig Kim Ledel Bilag Administrationsgrundlag (356192) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller: at Direktionen videresender vedlagte notat med anbefaling til Udvalget for Erhverv og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Direktionen den Fraværende: ingen Genoptages i Direktionens næste møde den 21. august Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den Med baggrund i Økonomiudvalgets drøftelse på mødet den 15. august 2007 i forhold til sagerne 181 Etablering af idrætsklasser på Hjortebroskolen og 184 Gram Slot og samarbejdsaftaler i forbindelse med Kulturarvstrategien

12 Økonomiudvalget, Side 357 blev det fundet mest naturlig at disse behandles i relation til nærværende sag og lade alle efterfølgende sager om udmøntning af visionspuljen behandle direkte i Økonomiudvalget. Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den Borgmesteren indstiller på denne baggrund supplerende: at forslag funderet i visionspuljemidler besluttes på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget til Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Økonomiudvalget anbefaler den i notatet beskrevne fremgangsmåde med de ændringer som følger af, at Økonomiudvalget foreslås at indstille ansøgninger direkte til Byrådet Etablering af Idrætsklasser på Hjortebroskolen DIKIFK / 07/9523 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Kommune har i januar 2007 indgået en 4-årig samarbejdsaftale med Team Danmark. Et af aftalepunkterne omhandler etablering af en eller flere idrætsskoler i aftaleperioden. På den baggrund har en arbejdsgruppe udarbejdet en projektbeskrivelse om etablering af Idrætsklasser på Hjortebroskolen. Idrætsklasserne etableres i klasse som et ekstra spor, således at Hjortebroskolen med opstart af projektet får 3 spor i overbygningen. I projektbeskrivelsen peges der på følgende udvalgte idrætsgrene for projektet: fodbold, både drenge og piger ishockey svømning golf håndbold badminton basket. Samarbejdsaftalen med Team Danmark er politisk forankret i Erhvervs- og Kulturudvalget, men etablering af Idrætsklasserne vil, i forhold til både opstart og drift, blive et fælles projekt mellem

13 Økonomiudvalget, Side 358 Erhvervs- og Kulturudvalget og Børn- og Familieudvalget. Til uddybning af punktet er følgende bilag vedlagt: "Projektbeskrivelse af Idrætsklasser" og "Udvidet status på eliteidrætsprojektet". Der vedlægges tillige invitation til studietur "Esbjergs Eliteidrætsklasser" (kun som papir-bilag). Økonomiske forhold Vedrørende de økonomiske forhold, skelnes der mellem: 1. udgifter til udvikling og opstart af Idrætsklasserne, og 2. udgifter til drift af Idrætsklasserne i 2008 og Udgifterne under punkt 1., i alt kr., foreslås afholdt af Erhvervs- og Kulturudvalgets Udviklingspulje. Udgifterne under punkt 2., i alt maksimalt kr., søges for år 2008 og 2009 afholdt af Byrådets Visionspulje. Personalemæssige forhold Ser man på Idrætsklasseprojeket helt isoleret, vil projektet betyde at skolen skal have 5 nye lærerstillinger fra august Hvordan samtlige skolers normeringsbehov vil se ud for skoleåret 2008/2009, kan der imidlertid ikke siges noget om på nuværende tidspunkt. Men bliver skolernes behov for lærernormeringer mindre for skoleåret 2008/2009 end skoleåret 2007/2008, kan behovet for normeringer til Idrætsklasseprojektet blive mindre end 5 ekstra lærerstillinger. Procedure Sagen behandles politisk som følger: Erhvervs- og Kulturudvalget den 13. august 2007 Børn- og Familieudvalget den 14. august 2007 Økonomiudvalget den 15. august 2007 Byrådet den 30. august Tovholder/informationsansvarlig Kia Fog Kristensen Bilag Udvidet status på eliteidrætsprojektet (336095) Projektbeskrivelse Idrætsklasser (329840) Vurdering af ansøgning til udviklingspuljen - Idrætsklasser på Hjortebroskolen (357594) Indstilling

14 Økonomiudvalget, Side 359 Erhvervs- og Kulturservice og Børn- og Familieservice indstiller: at Udvalget for Erhverv og Kultur bevilliger kr. fra udvalgets udviklingspulje til opstart af Idrætsklasserne. At Udvalget for Erhverv og Kultur og Udvalget for Børn og Familie vidersender sagen med anbefaling om: at Byrådet i 2008 disponerer maksimalt kr. fra Visionspuljen til drift af Idrætsklassser på Hjortebroskolen at Byrådet i 2009 disponerer maksimalt kr. fra Visionspuljen til drift af Idrætsklassser på Hjortebroskolen Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Godkendt som indstillet. Videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Holger Mikkelsen Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Lone Ravn Sagen udsættes til Økonomiudvalgets møde den 5. september Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales, idet opmærksomheden henledes på senere afklaring af mulig regulering af ansøgningen i nedadgående retning som følge af eventuel udgiftsdækning fra skoleområdets budgetramme/betaling for undenbys elever. Oprettelsen forudsætter, at der er tilmeldt mindst 18 elever pr. årgang.

15 Økonomiudvalget, Side Gram Slot og samarbejdsaftaler i forbindelse med Kulturarvstrategien DISOKK / 07/2243 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Erhvervs-og Kulturservice har på baggrund af behandlingen i Udvalget for Erhverv og Kultur den 29. maj 2007 om indgåelse af en udviklingsog formidlingsaftale i forbindelse med Kulturarvsprojektet og Gram Slot haft en fornyet kontakt med ejerne af Gram Slot og vurderet på de juridiske og resultatmæssige forhold i forbindelse med indgåelse af et samarbejde mellem Gram Slot og Haderslev Kommune. Udvalget udtalte den 29.maj 2007 en positiv indstilling til projektet, men udvalget kunne ikke på det foreliggende grundlag tage stilling til, om der kan bevilges et tilskud på 1.million kr. årligt. Udvalget ønskede, at de juridiske og de formelle rammer skulle afklares yderligere. Der har været drøftet flere muligheder med selskabsdannelse som en af mulighederne. Selskabsdannelse har den fordel, at det er forholdsvis let at beskrive og fastlægge deltagernes bidrag og det aftalemæssige grundlag og de formelle rammer for arbejdet, men der er mellem Gram Slot og Erhvervs- og Kulturservice enighed om, at en etablering af en selskabsstruktur ikke nødvendigvis indeholder de frihedsgrader og det udviklingsincitament og -potentiale, som er ønsket fra begge sider. Der er enighed om, at to i princippet selvstændige parter, der mødes i et forpligtende og udfordrende samarbejde - i nogle situationer med yderligere samarbejdsparter tilknyttet - vil kunne udgøre det mest frugtbare og kreative miljø for idéudvikling og nyskabelse i den konkrete situation. Erhvervs- og Kulturservice anbefaler på denne baggrund, at udviklings- og formidlingsaftalen opdeles i to selvstændige aftaler ud fra ønsket om at indgå klare aftaler om udviklingsaspektet i forhold til Kulturarvsstrategien og med henblik på meget konkret at kunne forholde sig til de aktuelle formidlingsopgavers art, indhold og antal i forhold til et aftalt aktivitetsniveau. Se vedhæftede bilag. Økonomiske forhold Virkeliggørelsen af Kulturarvsstrategiens vision og handlinger vil blandt andet betyde store kommunale investeringer i de kommende år. De direkte kommunale investeringer udgør dog kun en lille del af de samlede investeringer, som primært vil handle om private investeringer. Men i startfasen vil kommunale investeringer i form af penge og viden og arbejdskraft være en nødvendig forudsætning. Erhvervs- og Kulturservice anbefaler, at såvel udvalgets udviklingspulje som Byrådets visionspulje bidrager til virkeliggørelsen af samarbejdsaftalerne, tidsmæssigt begrænset til 31. december Den samlede kommunale investering vil for hele perioden udgøre 2,5 millioner kr. I forhold til udvalgets udviklingspulje henvises til notat angående Vurdering af ansøgning til udviklingspuljen - Gram

16 Økonomiudvalget, Side 361 Slot og Kulturarv. Der henvises til bilag. Inden mødet udgør restbeløbet i udvalgets visionspulje ,-kr. Det vil indgå i aftalerne, at der skal søges opnået eksempelvis EUtilskud, støtte fra vækstforum mm og at eventuel støtte herfra vil kunne reducere i den kommunale udgift. Personalemæssige forhold Såvel udviklings- som formidlings-og aktivitetsaftalen vil forudsætte, at der skal afsættes betydelige personalemæssige ressourer til området, og der vil være tale om personaleressourcer fra de fleste serviceområder, men med hovedvægten lagt på Erhvervsog Kulturservice og Teknik og Miljø. Det er Erhvervs- og Kulturservice vurdering, at der uanset en eventuel aftaleindgåelse skal afsættes betydelige ressourcer på området, og at en aftaleindgåelse på fornem vis vil kunne støtte op omkring den nødvendige fremtidige indsats i forhold til nyttiggørelsen af Kulturarven. Der vil være en betydelig synergi-effekt på området. Juridiske aspekter Inden endelig politisk godkendelse af samarbejdsaftalerne, skal de forelægges for tilsynsmyndigheden (Statsforvaltningen) med henblik på godkendelse. Procedure Samarbejdsaftalerne kan godkendes i Udvalget for Erhverv og Kultur. Tilskud fra Byrådets visionspulje forudsætter behandling i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Plan- og Projektkonsulent Søren Klint Kistorp Bilag Fortsat samarbejde omkring Kulturarven og KUAS (332872) Vurdering af ansøgning til udviklingspuljen - Gram Slot og Kulturarv (335761) Gram Slot og samarbejdsaftaler (336688) Indstilling Erhvervs-og Kulturservice indstiller, at der med udgangspunkt i Kulturarvsstrategien og visionen for Gram Slot indgås såvel en udviklingsaftale og en formidlings-og aktivitetsaftale mellem Haderslev Kommune og Gram Slot at begge aftaler indgås som et forsøg, foreløbig med en varighed frem til 31.december 2009 at den beløbsmæssige ramme for begge aftaler under et begrænses til maks. ½ million kr. i 2007 og 1 million kr. i

17 Økonomiudvalget, Side 362 henholdsvis 2008 og Eventuelle tilskud fra eksemplevis EU vil kunne reducere i den direkte kommunale udgift. at udvalget bevilliger 1.25 million kr. fra udvalgets udviklingspulje, fordelt med ,- kr. i 2007 samt ,- kr. for hvert af årene 2008 og at aftalerne forudsætter tilsynsmyndighedens (Statsforvaltningens) godkendelse at de endelige aftaler forelægges til udvalgets godkendelse og at stillingtagen til medfinansiering fra Byrådets visionspulje fremsendes til videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Bent K. Andersen Fraværende: Ingen Udvalget godkendte principielt de beskrevne rammer og forventer de endelige aftaler fremlagt til august. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Godkendt. Udvalget udpegede dog 3 repræsentanter fra udvalget, Jens Chr. Gjesing, Allan Emiliussen og Kim Quist. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Lone Ravn Udsættes til Økonomiudvalgets møde den 5. september Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales. Holger Lauritzen undlod at stemme

18 Økonomiudvalget, Side 363 Underskriftsside H.P. Geil Inger Fleischer Peter Chr. Jacobsen Holger Lauritzen Gunnar Nielsen Jens Chr. Gjesing Markvard Hovmøller Lone Ravn Søren Rishøj Jakobsen Karsten Sperling

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 13-08-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:35 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Udvalget for Erhverv

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18-06-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:55 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Peter Chr. Jacobsen deltog ikke i punkterne 477,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Mandag den 17-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10. Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Mandag den 17-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10. Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 17-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Afbud: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 17-08-2009 Indholdsfortegnelse Sag nr.

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-11-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:34 Afbud: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-08-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:23 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger: Peter Chr. Jacobsen ankom kl. 16.13 under

Læs mere

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning.

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning. REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-05-2007 Mødested: Hotel Vojens, Nørregade 2 A, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:28 Afbud: Anita Christensen, Holger Eskildsen, Peter

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:55 Afbud: Fraværende: Jens Chr. Gjesing og Peter Chr. Jacobsen forlod mødet kl. 19.12

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 21-11-2007 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:10

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 21-11-2007 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:10 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21-11-2007 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:10 Afbud: Gunnar Nielsen Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget accepterede at behandle

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:22 Afbud: Fraværende: Bent K. Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 487. Peter

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11-11-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:34 Afbud: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Fraværende: Jens Chr. Gjesing deltog

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 09-09-2009 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget besluttede at behandle den udsendte

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, tidligere Byrådssal i Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:55 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sag nr.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-02-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:12 Afbud: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.35 under behandlingen af pkt. 332. Peter Chr.

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-10-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Lone Ravn forlod mødet efter behandlingen af pkt.

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 24. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Ingen 24. januar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde: 10 1. Forretningsorden.

Læs mere

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen Mødet hævet kl. 12.35 Pkt. Tekst Side 99 Regnskab 2007 118 100 Likviditet og Resultater

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 03-10-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 03-10-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:15 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2009-2011 - Børne- og Ungdomsudvalgets område 689 2.

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere