Økonomiudvalget REFERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: I medfør af 20 stk. 5 i Styrelsesloven var Yrsa Theisen, Knud Erik Hansen og Uwe Jessen indbudt til at overvære behandlingen af punkt. 199

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 196. Boligselskabet Af 1943, Allégade 9, Vojens - huslejeforhøjelse og låneoptagelse i afdeling 10, Nørrevang 20-50, Nordre Ringvej 1-19 og Kvalitetskontrol på kasse- og bogføringsområdet (gl. Haderslev) Budget : Forslag til udvidelser, reduktioner og anlægsønsker på Økonomiudvalgets område Budgetforslag 2008 samt overslagsårene Administration og udmøntning af visionspuljen Etablering af Idrætsklasser på Hjortebroskolen Gram Slot og samarbejdsaftaler i forbindelse med Kulturarvstrategien

3 Økonomiudvalget, Side Boligselskabet Af 1943, Allégade 9, Vojens - huslejeforhøjelse og låneoptagelse i afdeling 10, Nørrevang 20-50, Nordre Ringvej 1-19 og 2-14 DIFLFO / 07/15419 Sagsfremstilling Ansøgning fra Boligselskabet Af 1943, Vojens, om godkendelse af ÅBEN SAG 1) en huslejestigning på 450 kr. pr. måned pr. bolig svarende til 20,3% samt 2) optagelse af et 30-årigt kreditforeningslån på kr. i forbindelse med udskiftning af tage i afdelingen, der omfatter i alt 33 boliger. Den samlede udgift beløber sig til kr., der finansieres ved optagelse af et kreditforeningslån på kr. og ved afdelingens henlæggelser med kr. Projektet omfatter udskiftning af eksisterende tagbelægning med nyt eternittag incl. tagrender og nedløb samt efterisolering på loft og delvis efterisolering af hulmur. Huslejen er p. t. på 303,96 kr. pr. m2 årligt svarende til 2.153,05 kr. mdl. for en bolig på 85 m2. Efter huslejeforhøjelsen på ca. 450 kr. mdl. pr. bolig - 63,50 kr. årligt pr. m2 - udgør den månedlige husleje 2.603,05 kr. eller 367,49 kr. årligt pr. m2. Økonomiske forhold Borgerservice udtaler, at 14 husstande i alt modtager boligstøtte. Huslejeforhøjelsen medfører en stigning i boligydelsen på kr. Efter fradrag af 75% statsrefusion udgør den kommunale merudgift i alt kr. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bekendtgørelse af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Lejeforhøjelser af nævnte størrelsesorden skal efter almenboliglovens 10, stk. 3, godkendes af kommunalbestyrelsen. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet

4 Økonomiudvalget, Side 349 Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at såvel låneoptagelse som huslejeforhøjelse godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales Kvalitetskontrol på kasse- og bogføringsområdet (gl. Haderslev) DIAINN / 07/18112 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Økonomiudvalget i Gl. Haderslev besluttede den 15. marts 2006 punkt 1161 at give dispensation for kontrolniveauet i 2006 indtil et nyt kasse- og regnskabsregulativ blev godkendt. Derudover blev det besluttet at Kommunernes revision skulle foretage en udvidet revision, så det samlede kontrolniveau, der var gældende i det hidtidige kasse- og regnskabsregulativ, kunne overholdes. Revisionen har fremsendt 2. delrapport for kontrol af sidste halvår Det er revisionens hovedkonklusion, at der er bogført korrekt i G. Haderslev kommune, idet der kun er bemærkninger til områder af mindre betydning. Rapporten beror i sagen. Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder Indstilling Intern service indstiller, at rapporten tages til efterretning Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen

5 Økonomiudvalget, Side 350 Økonomiudvalget tog rapporten til efterretning Budget : Forslag til udvidelser, reduktioner og anlægsønsker på Økonomiudvalgets område DIAMTU / 07/13521 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Økonomiudvalget har i sit møde den 15. august 2007 igangsat arbejdet med at beskrive reduktionsblokke og udvidelsesblokke. Intern Service har på Økonomiudvalgets område udarbejdet et katalog vedrørende ovennævnte, der anviser forskellige muligheder for imødekommelse af opgaven. Procedure Sagen behandles på Økonomiudvalgets møde den 5. september 2007 og indgår derefter i det samlede materiale. Tovholder/informationsansvarlig Direktøren for Intern Service. Indstilling Intern Service indstiller, at Økonomiudvalget med udgangspunkt i medsendte bilag (er kun fremsendt i papirform) drøfter og fremsender prioriterede forslag til udvidelser, reduktioner og anlægsønsker på udvalgets eget område. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen De beskrevne blokke og anlægsønsker oversendes til behandling som del af det samlede budgetforslag under pkt. 199.

6 Økonomiudvalget, Side Budgetforslag 2008 samt overslagsårene DIKIFR / 07/19394 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Det fremgår af den kommunale styrelseslovs 37, at Økonomiudvalget skal fremsætte et budgetforslag til Byrådet, og at Indenrigs- og Sundhedsministeren fastsætter tidsfristen herfor. I Budget- og regnskabssystemet for kommuner fremgår det af kapitel 5.1 at fristen er fastlagt til den 15. september. Jf. Styrelseslovens 38 samt Budget- og regnskabssystemets kapitel 5.1 skal budgetforslaget undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum og skal være vedtaget senest den 15. oktober. Økonomiudvalget konstaterede i mødet den 15. august 2007, at der på daværende tidspunkt var en finansiel ubalance på 112 mio. kr. hvortil kommer forventede udvidelsesforslag på driften i størrelsesordenen 25 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede at ændre budgetproceduren, således at fagudvalgene blev anmodet om at foretage en beskrivelse og prioritering af reduktionsblokke indenfor en samlet pulje på 137 mio. kr. med henblik på at Økonomiudvalget i mødet den 5. september 2007 kan foretage en samlet politisk prioritering af såvel drift, anlæg som finansiering, og på baggrund heraf kan udmelde budgetrammer pr. fagudvalg. Siden Økonomiudvalgsmødet den 15. august 2007 har serviceområderne fortsat arbejdet med budgetforslag 2008, hvilket har medført at der er sket en del ændringer i fordelingen af midler vedr. lov- og cirkulæreprogrammet. Det medfører flytninger mellem fagudvalg samt korrektioner af de beregnede serviceudgifter i budgetforslag Til Økonomiudvalgets møde den 5. september 2007 fremgår af det vedlagte bilagsmateriale de ajourførte totaltal på oversigten "Spil 4", inkl. beskrivelse af ændringerne i forhold til "Spil 3". "Spil 3" indeholder totaltallene som var resultatet efter Økonomiudvalgets møde den 15. august 2007, og er udsendt til alle modtagere af budgetmappen medio august. Procedure På baggrund af ovenstående forventes følgende procedure for budgetforslag 2008: Økonomiudvalget udmelder budgetrammer den 5. september 2007, hvorefter fagudvalgene / serviceområderne på baggrund heraf iværksætter høringsrunder. Økonomiudvalgets budgetforslag fremsendes til Byrådets førstebehandling som ét samlet budgetforslag

7 Økonomiudvalget, Side 352 inkl. de konkrete ændringer der vedtages i Økonomiudvalget. Som følge heraf skal eventuelle ændringer til de i Økonomiudvalget den 5. september 2007 trufne beslutninger fremsættes og vedtages som ændringsforslag ved andenbehandlingen af budgetforslag 2008, der finder sted i Byrådets møde den 11. oktober Tovholder/informationsansvarlig Intern Service / Økonomichefen Indstilling Intern Service indstiller: at der udarbejdes et samlet budgetforslag til Byrådets førstebehandling, herunder - at der udmeldes budgetrammer pr. fagudvalg inkl. godkendelse af de mellem serviceområderne indbyrdes aftalte flytninger mellem udvalg - at anlægspuljen på det skattefinansierede område disponeres - at anlæg på det brugerfinansierede område disponeres at de foreliggende takster behandles Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Efter en administrativ belysning af det nyeste talmateriale i form af "sammendrag 2" drøftedes alternative modeller til opnåelse af balance i budgettet for Et af borgmesteren fremsat "budgetforslag 1" blev vedtaget med 5 stemmer (Venstre, Gunnar Nielsen og Holger Lauritzen) og fremsendes dermed til Byrådets 1. behandling af budgettet den 20. september 2007: Budgetforslag 2008 samt overslag for Fra et flertal af Økonomiudvalget (Den Borgerlige Gruppe) Nr kr B Ændringer drift Serviceudgifter: 1Voksenudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børn og Familieudvalget Sundhedsudvalget Beredskabskommissionen Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget Erhverv og Kulturudvalget Central pulje jf. aktstykke Lovbundne udgifter:

8 Økonomiudvalget, Side 353 9Arbejdsmarkedsudvalget Ændringer anlæg 11Salg af jord m.v P-L regulering I alt drift og anlæg i lb. priser Ændringer finansposter 11Indskud i Landsbyggefonden Personskatter Afledt effekt på generelle tilskud Forventet lånetilsagn Afledt effekt på renter Afledt effekt på afdrag I alt finansposter Netto i alt = merforbrug/mindreindtægter - = besparelser/merindtægter B: Brugerfinansieret Udvikling i kassebeholdningen inkl. ovennævnte forslag Mio. kr Primo beholdning Bevægelser jf. spil Netto i forslag ovenfor Beholdning ultimo Bemærkninger: Serviceudgifter: 1Voksenudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børn og Familieudvalget Sundhedsudvalget Beredskabskommissionen Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget Erhverv og Kulturudvalget Rammefastsættelse Rammefastsættelse på de lovbundne udgifter i overensstemmelse med eget forslag

9 Økonomiudvalget, Side 354 til reduktioner på 4 mio. kr. på de lovbundne udgifter på Arbejdsmarkedsudvalget 10 Puljen til andre reguleringer på aktstykket 0-stilles, idet evt. lokale skøn finansieres af kassebeholdningen 11 Salg af jord m.v. på i alt 20 mio. kr. i 2008 finansierer indskud i landsbyggefonden 12Afledt effekt på pris- og lønstigninger i overslagsårene 13Personskatteprocenten sættes op med 0,2% til 25,5%. Der forventes en vækst i antal indbyggere på 100 udover befolkningsprognosen efter korrektion af 85 indbyggere afledt af den faktiske udvikling medio Det medfører merindtægter på såvel de generelle tilskud som på personskatter. 14 Der forventes et lånetilsagn på min. 20 mio. kr. fra ministeriet. Afledt heraf skal 40 mio. kr. af anlægspuljen foreløbig reserveres målrettet til disposition til lånefinansierede projekter via ændringsforslag til anden behandlingen. 15 Afledt ydelse til lån på 20 mio. kr. som et serielån med en løbetid på 25 år og 5% i rente Forslaget indebærer at skattefinansieret drift fordelt på udvalg budgetforslag i spil 5 ser således ud: Mio. kr. i 08-priser A Serviceudgifter: 1 Økonomiudvalget 106,2 107,9 104,9 104,9 2 Erhverv- og Kulturudvalget 93,0 93,4 93,3 92,9 3 Teknik- og Miljøudvalget 142,8 141,9 141,9 141,9 4 Børn og Familieudvalget 898,0 898,4 896,6 896,6 5 Arbejdsmarkedsudvalget 60,0 59,1 59,1 59,1 6 Voksenudvalget 645,5 652,1 654,9 654,9 7 Sundhedsudvalget 107,5 107,5 107,5 107,5 8 Beredskabskommissionen 10,7 10,7 10,7 10,7 9 Centrale puljer 8,8 9,1 8,7 8,5 A Serviceudgifter i alt 2.072, , , ,0 B Lovbundne udgifter: 1 Økonomiudvalget 44,6 44,6 44,6 44,6 4 Børn og Familieudvalget 8,5 8,5 8,5 8,5 5 Arbejdsmarkedsudvalget 415,2 426,4 437,4 448,3 6 Voksenudvalget 1,4 1,4 1,4 1,4 B Lovbundne udgifter i alt 469,7 480,9 491,9 502,8 C Driftsudgifter i alt (A+B) 2.542, , , ,8 + = merudgifter/mindre indtægter - = mindre udgifter/merindtægter Afrundinger vil forekomme Imod stemte 4 (socialdemokraterne).

10 Økonomiudvalget, Side 355 Mindretallet ønsker sit eget budgetforslag tilført protokollen: Budget 2008 for Haderslev Kommune Vi ønsker et budget i balance Vi ønsker at fastholde velfærd i kommunen Vi vil ikke acceptere forringelser for børn og ældre Vi vil sikre midler til fortsat udvikling, også på anlægssiden Vi vil have midler til at fastholde og tiltrække gode medarbejdere Nedenstående er Socialdemokraternes oplæg til forhandling med de øvrige partier: Indtægtssiden: Personskat 60,0 mio. kr. Grundskyld 5,3 - - Dækningsafgift 15,0 - - Befolkningstal ,7 - - Salg af jord/fast ejendom 20,0 - - Sammenlagt ekstra indtægter på 105 mio. kroner Besparelser: Arbejdsmarkedsudvalget 10,0 mio. kr. Sundhedsudvalget 7,0 - - Økonomiudvalget 3,0 - - Teknik og Miljøudvalget 8,0 - - Ehvervs og Kulturudvalget 2,0 - - Sammenlagt besparelser på 30 mio. kroner Ønskelige/nødvendige udvidelser i budgetrammen for de enkelte udvalg findes indenfor udvalgets eget område. Der fremkommer med dette forslag en ikke disponeret pulje på ca. 25 mio. kroner, som tænkes anvendt til landsbyggefond, gebyrfrihed i kommunale lokaler m.m. samt som en reserve til byrådets disposition, gerne med henblik på offensiv børnepolitik Administration og udmøntning af visionspuljen DIKILE / 07/734 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I forbindelse med indgåelse af budget blev der afsat 10. mio. kr. i en visionspulje hvert år. Puljens skal anvendes til at realisere de visioner, som Byrådet vedtog i januar 2007.

11 Økonomiudvalget, Side 356 I vedhæftede notat er der udarbejdet et forslag til retningslinjer for prioritering af puljen samt formelle krav, som skal indgå i ansøgningen. Puljen foreslås administeret af Udvalget for Erhverv og Kulturudvalg, der er ansvarshavende for visionsudarbejdelsen og den strategiske planlægning - senest udarbejdelsen af kommunens planstrategi. Udvalget for Erhverv og Kultur fremsender ansøgninger til beslutning i Byrådet via Økonomiudvalget. Procedure Sagen drøftes i Direktionen d. 14. august, i Udvalget for Erhverv og Kultur d. 27. august, i Økonomiudvalget d. 5. september og i Byrådet d. 27. september. Tovholder/informationsansvarlig Kim Ledel Bilag Administrationsgrundlag (356192) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller: at Direktionen videresender vedlagte notat med anbefaling til Udvalget for Erhverv og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Direktionen den Fraværende: ingen Genoptages i Direktionens næste møde den 21. august Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den Med baggrund i Økonomiudvalgets drøftelse på mødet den 15. august 2007 i forhold til sagerne 181 Etablering af idrætsklasser på Hjortebroskolen og 184 Gram Slot og samarbejdsaftaler i forbindelse med Kulturarvstrategien

12 Økonomiudvalget, Side 357 blev det fundet mest naturlig at disse behandles i relation til nærværende sag og lade alle efterfølgende sager om udmøntning af visionspuljen behandle direkte i Økonomiudvalget. Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den Borgmesteren indstiller på denne baggrund supplerende: at forslag funderet i visionspuljemidler besluttes på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget til Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Økonomiudvalget anbefaler den i notatet beskrevne fremgangsmåde med de ændringer som følger af, at Økonomiudvalget foreslås at indstille ansøgninger direkte til Byrådet Etablering af Idrætsklasser på Hjortebroskolen DIKIFK / 07/9523 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Kommune har i januar 2007 indgået en 4-årig samarbejdsaftale med Team Danmark. Et af aftalepunkterne omhandler etablering af en eller flere idrætsskoler i aftaleperioden. På den baggrund har en arbejdsgruppe udarbejdet en projektbeskrivelse om etablering af Idrætsklasser på Hjortebroskolen. Idrætsklasserne etableres i klasse som et ekstra spor, således at Hjortebroskolen med opstart af projektet får 3 spor i overbygningen. I projektbeskrivelsen peges der på følgende udvalgte idrætsgrene for projektet: fodbold, både drenge og piger ishockey svømning golf håndbold badminton basket. Samarbejdsaftalen med Team Danmark er politisk forankret i Erhvervs- og Kulturudvalget, men etablering af Idrætsklasserne vil, i forhold til både opstart og drift, blive et fælles projekt mellem

13 Økonomiudvalget, Side 358 Erhvervs- og Kulturudvalget og Børn- og Familieudvalget. Til uddybning af punktet er følgende bilag vedlagt: "Projektbeskrivelse af Idrætsklasser" og "Udvidet status på eliteidrætsprojektet". Der vedlægges tillige invitation til studietur "Esbjergs Eliteidrætsklasser" (kun som papir-bilag). Økonomiske forhold Vedrørende de økonomiske forhold, skelnes der mellem: 1. udgifter til udvikling og opstart af Idrætsklasserne, og 2. udgifter til drift af Idrætsklasserne i 2008 og Udgifterne under punkt 1., i alt kr., foreslås afholdt af Erhvervs- og Kulturudvalgets Udviklingspulje. Udgifterne under punkt 2., i alt maksimalt kr., søges for år 2008 og 2009 afholdt af Byrådets Visionspulje. Personalemæssige forhold Ser man på Idrætsklasseprojeket helt isoleret, vil projektet betyde at skolen skal have 5 nye lærerstillinger fra august Hvordan samtlige skolers normeringsbehov vil se ud for skoleåret 2008/2009, kan der imidlertid ikke siges noget om på nuværende tidspunkt. Men bliver skolernes behov for lærernormeringer mindre for skoleåret 2008/2009 end skoleåret 2007/2008, kan behovet for normeringer til Idrætsklasseprojektet blive mindre end 5 ekstra lærerstillinger. Procedure Sagen behandles politisk som følger: Erhvervs- og Kulturudvalget den 13. august 2007 Børn- og Familieudvalget den 14. august 2007 Økonomiudvalget den 15. august 2007 Byrådet den 30. august Tovholder/informationsansvarlig Kia Fog Kristensen Bilag Udvidet status på eliteidrætsprojektet (336095) Projektbeskrivelse Idrætsklasser (329840) Vurdering af ansøgning til udviklingspuljen - Idrætsklasser på Hjortebroskolen (357594) Indstilling

14 Økonomiudvalget, Side 359 Erhvervs- og Kulturservice og Børn- og Familieservice indstiller: at Udvalget for Erhverv og Kultur bevilliger kr. fra udvalgets udviklingspulje til opstart af Idrætsklasserne. At Udvalget for Erhverv og Kultur og Udvalget for Børn og Familie vidersender sagen med anbefaling om: at Byrådet i 2008 disponerer maksimalt kr. fra Visionspuljen til drift af Idrætsklassser på Hjortebroskolen at Byrådet i 2009 disponerer maksimalt kr. fra Visionspuljen til drift af Idrætsklassser på Hjortebroskolen Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Godkendt som indstillet. Videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Holger Mikkelsen Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Lone Ravn Sagen udsættes til Økonomiudvalgets møde den 5. september Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales, idet opmærksomheden henledes på senere afklaring af mulig regulering af ansøgningen i nedadgående retning som følge af eventuel udgiftsdækning fra skoleområdets budgetramme/betaling for undenbys elever. Oprettelsen forudsætter, at der er tilmeldt mindst 18 elever pr. årgang.

15 Økonomiudvalget, Side Gram Slot og samarbejdsaftaler i forbindelse med Kulturarvstrategien DISOKK / 07/2243 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Erhvervs-og Kulturservice har på baggrund af behandlingen i Udvalget for Erhverv og Kultur den 29. maj 2007 om indgåelse af en udviklingsog formidlingsaftale i forbindelse med Kulturarvsprojektet og Gram Slot haft en fornyet kontakt med ejerne af Gram Slot og vurderet på de juridiske og resultatmæssige forhold i forbindelse med indgåelse af et samarbejde mellem Gram Slot og Haderslev Kommune. Udvalget udtalte den 29.maj 2007 en positiv indstilling til projektet, men udvalget kunne ikke på det foreliggende grundlag tage stilling til, om der kan bevilges et tilskud på 1.million kr. årligt. Udvalget ønskede, at de juridiske og de formelle rammer skulle afklares yderligere. Der har været drøftet flere muligheder med selskabsdannelse som en af mulighederne. Selskabsdannelse har den fordel, at det er forholdsvis let at beskrive og fastlægge deltagernes bidrag og det aftalemæssige grundlag og de formelle rammer for arbejdet, men der er mellem Gram Slot og Erhvervs- og Kulturservice enighed om, at en etablering af en selskabsstruktur ikke nødvendigvis indeholder de frihedsgrader og det udviklingsincitament og -potentiale, som er ønsket fra begge sider. Der er enighed om, at to i princippet selvstændige parter, der mødes i et forpligtende og udfordrende samarbejde - i nogle situationer med yderligere samarbejdsparter tilknyttet - vil kunne udgøre det mest frugtbare og kreative miljø for idéudvikling og nyskabelse i den konkrete situation. Erhvervs- og Kulturservice anbefaler på denne baggrund, at udviklings- og formidlingsaftalen opdeles i to selvstændige aftaler ud fra ønsket om at indgå klare aftaler om udviklingsaspektet i forhold til Kulturarvsstrategien og med henblik på meget konkret at kunne forholde sig til de aktuelle formidlingsopgavers art, indhold og antal i forhold til et aftalt aktivitetsniveau. Se vedhæftede bilag. Økonomiske forhold Virkeliggørelsen af Kulturarvsstrategiens vision og handlinger vil blandt andet betyde store kommunale investeringer i de kommende år. De direkte kommunale investeringer udgør dog kun en lille del af de samlede investeringer, som primært vil handle om private investeringer. Men i startfasen vil kommunale investeringer i form af penge og viden og arbejdskraft være en nødvendig forudsætning. Erhvervs- og Kulturservice anbefaler, at såvel udvalgets udviklingspulje som Byrådets visionspulje bidrager til virkeliggørelsen af samarbejdsaftalerne, tidsmæssigt begrænset til 31. december Den samlede kommunale investering vil for hele perioden udgøre 2,5 millioner kr. I forhold til udvalgets udviklingspulje henvises til notat angående Vurdering af ansøgning til udviklingspuljen - Gram

16 Økonomiudvalget, Side 361 Slot og Kulturarv. Der henvises til bilag. Inden mødet udgør restbeløbet i udvalgets visionspulje ,-kr. Det vil indgå i aftalerne, at der skal søges opnået eksempelvis EUtilskud, støtte fra vækstforum mm og at eventuel støtte herfra vil kunne reducere i den kommunale udgift. Personalemæssige forhold Såvel udviklings- som formidlings-og aktivitetsaftalen vil forudsætte, at der skal afsættes betydelige personalemæssige ressourer til området, og der vil være tale om personaleressourcer fra de fleste serviceområder, men med hovedvægten lagt på Erhvervsog Kulturservice og Teknik og Miljø. Det er Erhvervs- og Kulturservice vurdering, at der uanset en eventuel aftaleindgåelse skal afsættes betydelige ressourcer på området, og at en aftaleindgåelse på fornem vis vil kunne støtte op omkring den nødvendige fremtidige indsats i forhold til nyttiggørelsen af Kulturarven. Der vil være en betydelig synergi-effekt på området. Juridiske aspekter Inden endelig politisk godkendelse af samarbejdsaftalerne, skal de forelægges for tilsynsmyndigheden (Statsforvaltningen) med henblik på godkendelse. Procedure Samarbejdsaftalerne kan godkendes i Udvalget for Erhverv og Kultur. Tilskud fra Byrådets visionspulje forudsætter behandling i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Plan- og Projektkonsulent Søren Klint Kistorp Bilag Fortsat samarbejde omkring Kulturarven og KUAS (332872) Vurdering af ansøgning til udviklingspuljen - Gram Slot og Kulturarv (335761) Gram Slot og samarbejdsaftaler (336688) Indstilling Erhvervs-og Kulturservice indstiller, at der med udgangspunkt i Kulturarvsstrategien og visionen for Gram Slot indgås såvel en udviklingsaftale og en formidlings-og aktivitetsaftale mellem Haderslev Kommune og Gram Slot at begge aftaler indgås som et forsøg, foreløbig med en varighed frem til 31.december 2009 at den beløbsmæssige ramme for begge aftaler under et begrænses til maks. ½ million kr. i 2007 og 1 million kr. i

17 Økonomiudvalget, Side 362 henholdsvis 2008 og Eventuelle tilskud fra eksemplevis EU vil kunne reducere i den direkte kommunale udgift. at udvalget bevilliger 1.25 million kr. fra udvalgets udviklingspulje, fordelt med ,- kr. i 2007 samt ,- kr. for hvert af årene 2008 og at aftalerne forudsætter tilsynsmyndighedens (Statsforvaltningens) godkendelse at de endelige aftaler forelægges til udvalgets godkendelse og at stillingtagen til medfinansiering fra Byrådets visionspulje fremsendes til videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Bent K. Andersen Fraværende: Ingen Udvalget godkendte principielt de beskrevne rammer og forventer de endelige aftaler fremlagt til august. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Godkendt. Udvalget udpegede dog 3 repræsentanter fra udvalget, Jens Chr. Gjesing, Allan Emiliussen og Kim Quist. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Lone Ravn Udsættes til Økonomiudvalgets møde den 5. september Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales. Holger Lauritzen undlod at stemme

18 Økonomiudvalget, Side 363 Underskriftsside H.P. Geil Inger Fleischer Peter Chr. Jacobsen Holger Lauritzen Gunnar Nielsen Jens Chr. Gjesing Markvard Hovmøller Lone Ravn Søren Rishøj Jakobsen Karsten Sperling

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

REFERAT B y r å d e t

REFERAT B y r å d e t REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-09-2007 Mødested: Gram Fritidscenter, Stadionvej 15, 6510 Gram Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:28 Afbud: Bent K. Andersen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 02-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Jens Chr. Gjesing Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 02-04-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19-09-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:03 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 19-09-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 10-09-2007 Mødested: Aarøsund Medborgerhus Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18.40 Afbud: Allan Emilliussen. Fraværende: Uwe Jessen

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune

Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune Byrådsmedlemmer Borgmester H.P. Geil Kommunernes Landsforening, Kommunekontaktrådet, næstformand kr. 50.000,00 Kommunernes Landsforening, Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune

Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune Byrådsmedlemmer Borgmester H.P. Geil Kommunernes Landsforening, Kommunekontaktrådet, næstformand kr. 50.000,00 Kommunernes Landsforening, IT og

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 03-09-2009 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 Afbud: Markvard Hovmøller Fraværende: Peter Chr. Jacobsen deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 22-08-2007 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Yrsa Theisen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 04-09-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 28-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:05 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen, Bent K. Andersen Fraværende:

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 02-05-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:50 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 02-05-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21-04-2009 Mødested: Bispen mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 19.00 Sluttidspunkt: Kl. 20.45 Afbud: Børge Koch, Preben Holmberg, Birgit Sørensen og

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-01-2009 Mødested: Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:58 Afbud: Ella Skjellerup og Holger Mikkelsen Fraværende:

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 13-08-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:35 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Udvalget for Erhverv

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 21-09-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-14, Østergade 48 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Helge Gellert Fraværende: Allan Emiliussen

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 24-april-2002

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 20-08-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

EKSTRAORDINÆR DAGSORDEN

EKSTRAORDINÆR DAGSORDEN EKSTRAORDINÆR DAGSORDEN Udvalget for Børn og Familier Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Ingen Bemærkninger: Mødet påbegyndes umiddelbart efter byrådsmødets

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 27-10-2008 Mødested: Søsportscentret, Damstien 28, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 17-04-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Mandag den 25-10-2010 Mødested: Fjelstrup Brandstation Skolebakken 4 Fjelstrup 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Lars Damkjær

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-03-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:52 Afbud: Søren Rishøj Jakobsen, Gunnar Nielsen, Inger Fleischer Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Birgit Sørensen, Børge Koch, Leif Pedersen, Connie Andersen, John Lauridsen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 10-01-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Rita Juhl deltog under punkterne 1-9. Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 07-02-2007 Mødested: Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Bemærkninger: Udvalget for Teknik og Miljø, 07-02-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere