TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian Bruun, Einer Lyduch, Heidi Ladegaard, Louis Hjelmsø, Vibeke Rasmussen Louis Hjelmsø

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Efterretning af Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Tilkendelse af førtidspension 1. og 2. kvartal - LUKKET SAG Meddelelser Budgetopfølgning og statistik på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets område - Juli Samarbejdsaftale på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsespolitiske mål for Fordeling af ekstraordinært flygtningetilskud Eventuelt...16 Bilagsoversigt

3 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/17702 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Anders Krantz Afbud: Louis Hjelmsø BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Dagsorden godkendt. 2

4 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Efterretning af Ankestyrelsens afgørelser - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/17702 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Anders Krantz Afbud: Louis Hjelmsø 3

5 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Tilkendelse af førtidspension 1. og 2. kvartal - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/11823 Sagsansvarlig: AHU.SF Fraværende: Anders Krantz Afbud: Louis Hjelmsø 4

6 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/17702 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø RESUMÉ Orientering, information og referater til udvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 1. Almindelig orientering 2. Flygtningestatus i Tårnby Kommune pr. 1. august Orientering om samarbejdsaftale med AMK Øst vedr. Jobservice Danmark 4. Orientering om borgersag 5. Orientering om nye bekendtgørelser og vejledninger som udstedes som led i udmøntningen af beskæftigelsesreformen på dagpengeområdet 6. Orientering om a-kassernes indberetninger til brug for evalueringen af forsøg vedrørende fradrag for frivilligt ulønnet arbejde 7. Referat af møde i embedsmandsudvalget for vækst, uddannelse og beskæftigelse den 13. august 2015 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 1. at udvalget tager punkterne til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Flygtningestatus i Tårnby Kommune pr. 1. august /15 2 Åben Orientering om samarbejdsaftale vedr. Jobservice Danmark /15 3 Lukket 4 Åben Orientering om nye bekendtgørelser og vejledninger som /15 udstedes som led i udmøntningen af beskæftigelsesreformen på dagpengeområdet 5 Åben Orientering om a-kassernes indberetninger til brug for /15 evalueringen af forsøg vedrørende fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde 6 Åben Referat af møde i embedsmandsudvalget for vækst, uddannelse og beskæftigelse den 13. august 2015.pdf /15 5

7 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Tiltrådt. Forvaltningen orienterede om en konkret sag, som udvalget havde spurgt til på forrige udvalgsmøde. Derudover blev orienteret om oplæg vedr. effekter af beskæftigelsesindsatsen på næste udvalgsmøde og dialog med SAS. 6

8 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Budgetopfølgning og statistik på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets område - Juli 2015 Åben sag Sagsnr.: 14/38241 Sagsansvarlig: mha.as Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø RESUMÉ Der fremlægges sag til efterretning vedrørende den økonomiske udvikling på udvalgets servicedriftsområder på baggrund af 7 måneders forbrug i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den vedlagte statistik på serviceområderne giver et hurtigt overblik over udviklingen i udgifterne og indtægterne i forhold til det budgetterede. Derudover vedlægges en række relevante nøgletal for området. ØKONOMI Efter 7 måneders forbrug er det overordnede billede, at der er forbrugt følgende af budgettet: Nettoforbrugsprocent ultimo juli 2014: 59,2 % Nettoforbrugsprocent ultimo juli 2015: 62,2 % Forventningen efter 7 måneders faktisk forbrug er, at budgettet på det samlede udvalgsområde overholdes i Der opleves i 2015 et stigende udgiftspres fra flere flygtninge, flere kontanthjælpsmodtagere og endvidere er der blevet tilbagebetalt flere millioner vedr. tidligere års sagsbehandling til staten ifm. revision. Det samlede merforbrug forventes imidlertid udlignet af lavere udgifter til boligindplacering af flygtningene samt øgede refusionsindtægter vedr. 2014, som gennem et udredningsarbejde med ekstern bistand forventes at blive indhentet i INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget: /kam 1. at budgetopfølgningen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Statistik ultimo juli 2015.pdf /15 7

9 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Åben Økonomiopfølgning juli 2015.pdf /15 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Tiltrådt. 8

10 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Samarbejdsaftale på beskæftigelsesområdet Åben sag Sagsnr.: 15/20978 Sagsansvarlig: kam.sf Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø RESUMÉ I forbindelse med vedtagelsen af beskæftigelsesreformen fra 1. januar 2015, blev de lokale beskæftigelsesråd nedlagt. Samtidig bygger den fremtidige beskæftigelsesindsats på en styrket virksomhedsrettet service og på et tæt og styrket samarbejde mellem jobcentret og a-kassen. Udvalget har ønsket et oplæg til hvordan dialogen lokalt kan tilrettelægges. Det foreslås at der afholdes et årligt dialogmøde mellem repræsentanter fra udvalget, og lokale repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Dialogmøder på Beskæftigelsesområdet erstatter de tidligere drøftelser i LBR, hvor kommunen og lokale repræsentanter for arbejdsmarkedets parter drøftede samarbejdsrelationerne. Det tætte samarbejde skal sikre, at ledige får den rette hjælp til hurtigst muligt at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet og at Jobcentret understøtter virksomhedernes behov for arbejdskraft. Udkast til kommissorium for dialogmødet er vedlagt dagsordenen. Forvaltningen foreslår at oplægget drøftes med arbejdsmarkeds parter og at rammerne for dialogmødet fastlægges endeligt i oktober måned INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalget, at godkende: /kam 1. Udkast til kommissorium i princippet og 2. Bemyndiger forvaltningen til at drøfte rammerne for det fremtidige samarbejde med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Vedtægt - samarbejdsaftale på beskæftigelsesområdet /15 9

11 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Beskæftigelsespolitiske mål for 2016 Åben sag Sagsnr.: 15/14995 Sagsansvarlig: ani.as Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø RESUMÉ Den tidligere beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen har d. 22. maj 2015 udmeldt de beskæftigelsespolitiske mål for UDDYBENDE BEMÆRKNINGER De beskæftigelsespolitiske mål for 2016: 1. Flere unge skal have en uddannelse. 2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes. 4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes. Ad 1: Baggrunden for målsætningen er, at uddannelse er en afgørende forudsætning for at etablere og fastholde en solid tilknytning til arbejdsmarkedet også i fremtiden. Intentionen er, at de unge skal understøttes i at påbegynde og gennemføre en ordinær uddannelse, så de opnår kompetencer og kvalifikationer til at opnå beskæftigelse. Unge med særlige behov, herunder funktionsnedsættelse og psykiske lidelser skal have støtte til at opnå uddannelse. Integrationsprogrammet for nytilkomne unge indvandrere og flygtninge under 30 år uden uddannelse ændres, så de fra starten får en indsats med et uddannelsesfokus. Ad 2: Fokus i målsætning 2 er at kommunerne skal prioriterer en forebyggende, helhedsorienteret og tværfaglig indsats, som skal hjælpe de borgere, som har brug for en tværfaglig indsats blandet andet pga. psykiske lidelser, som afholder dem fra uddannelse eller beskæftigelse. Målet er, at flere kan deltage i virksomhedsforløb, praktikker etc., som på sigt kan være med til at styrke muligheden for ordinær beskæftigelse. Ad 3: Langtidsledigheden er fortsat en stor udfordring. Borgere, der har længere perioder med ledighed, har ofte svært ved at (gen)etablere fodfæste på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesreformens primære formål er at forebygge og nedbringe langtidsledigheden gennem en tidlig individuel indsats, der kan hjælpe den enkelte til varig beskæftigelse. Dette forudsætter en styrket indsats for målrettet opkvalificering og uddannelse af de ledige, så de får de nødvendige kompetencer. Ad 4: Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne skal styrkes for herigennem at kunne levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft samt uddannelse og opkvalificering. Et godt samarbejde betyder bedre vilkår for de udsatte borgere. Målet er, at flere skal have en virksomhedsrettet indsats. Borgere med nedsat arbejdsevne eller som pga. sygdom ikke kan arbejde fuld tid, skal så vidt muligt fastholdes på deres arbejdsplads. 11

13 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d De beskæftigelsespolitiske mål i forhold til budget 2016: Målsætningerne i Jobcenteret på henholdsvis arbejdsmarkeds- og sygedagpengeområdet understøtter de beskæftigelsespolitiske mål for Jobcentrets målsætning i 2016 inden for området Arbejdsmarked jf. forslag til budget 2016 er, at 1. Flere ledige skal i beskæftigelse. 2. Flere unge ledige under 30 år skal tage en kompetencegivende uddannelse. 3. Borgerne skal have mere indflydelse i eget sagsforløb. 4. Styrke indsatsen over for arbejdsmarkedsparate gennem fokus på virksomheders behov. Jobcenterets målsætning i 2016 inden for området Sygedagpenge jf. forslag til budget 2016 er, at 1. Sygemeldte borgere skal støttes og opmuntres til at fastholde deres tilknytning til arbejdspladsen. Det beskæftigelsespolitiske mål omkring, at unge skal have en uddannelse understøttes af Jobcentrets målsætning om, at flere unge i Kommunen under 30 år skal tage en kompetencegivende uddannelse og at frafaldsprocenten skal reduceres til 25 % for de uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Det overordnede mål er at motivere de unge til at søge ordinær uddannelse og fastholde dem i uddannelsesforløbet. Målet omkring, at borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats understøttes af Jobcenterets målsætning på sygedagpengeområdet om, at sygemeldte skal støttes til at fastholde deres tilknytning til arbejdspladsen. Samtidigt er der fokus på, at udsatte borgere i kommunen skal have en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der kan hjælpe dem videre i livet, så de på sigt kan starte på en uddannelse eller komme i arbejde. Det tværfaglige samarbejde i rehabiliteringsteamet skal sikre grundlaget for tilrettelæggelsen og struktureringen af en helhedsorienteret, sammenhængende og individuel indsats med fokus på borgerens situation og fremtidige muligheder. Langtidsledigheden skal bekæmpes, hvilket Jobcentret understøtter gennem fokus på at udvikle borgernes beskæftigelsespotentiale og derved forkorte den gennemsnitlige varighed af overførelsesforløb. Det sidste beskæftigelsespolitiske mål, som handler om at styrke indsatsen for et bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder, understøttes at Jobcentrets målsætning om at styrke indsatsen over for arbejdsmarkedsparate gennem fokus på virksomhedernes behov samt at samarbejdet med virksomhederne fremmes ved en udvidet kontakt, der kan skabe grobund for at lette tilgang af arbejdskraft til virksomhederne. Beskæftigelsesplanen 2016 Beskæftigelsesplanen for 2016 bliver udarbejdet med udgangspunkt i ovenstående mål, når budget 2016 er endelige vedtaget. Den endelige beskæftigelsesplan for 2016 og strategien som følger af Jobcentrets målsætninger og resultatkrav vil blive udarbejdet sammen med Jobcentrets medarbejdere, således at der opnås et fælles ejerskab for beskæftigelsesplanen samt mål for indsatsen i

14 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller overfor Beskæftigelses- og Integrationsudvalget at: /kam 1. De beskæftigelsespolitiske mål tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Beskæftigelsesministerens udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for De beskæftigelsespolitiske mål for 2016.pdf /15 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Taget til efterretning. 13

15 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Fordeling af ekstraordinært flygtningetilskud 2015 Åben sag Sagsnr.: 14/38995 Sagsansvarlig: ani.as Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø RESUMÉ I januar 2015 blev KL og regeringen enige om, at kommunerne samlet skal have 325 millioner kr. i tilskud til modtagelse og integration af de mange flygtninge, som forventes at komme til Danmark i løbet af Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen orienterer om, at Økonomi- og Indenrigsministeriet d. 7. maj 2015 har udmeldt den endelige fordeling af de 325 mio. kroner, som skal hjælpe kommunerne med at tage imod og integrere de markant flere flygtninge, som kommunerne får i Tårnby Kommune har fået tildelt kr. i 2015, hvilket er kr. mindre end forventet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Kommunes ekstra flygtningetilskud i 2015 udgør samlet kr. De ekstra midler er udmøntet i to tilskud: 1. Et tilskud på 125 millioner kr. til afholdelse af ekstraordinære udgifter til investeringer, særligt i forbindelse med hurtig udvidelse af boligkapaciteten. 2. Et ekstra integrationstilskud på 200 millioner kr. Tårnby Kommune har fået tildelt kr., opdelt i investeringstilskud på kr. og et integrationstilskud på kr. Integrationstilskuddet er fordelt efter oplysninger om kommunekvoter og oplysninger om kommunernes grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet i Regnskab Der er således som udgangspunkt også taget højde for de flygtninge og familiesammenførte omfattet af integrationsprogrammet, der allerede er ankommet. I forhold til det forventede tilskud jf. indstilling til Økonomiudvalget d. 6. maj 2015, er det fastsatte flygtningetilskud for 2015 kr mindre end forventet. Årsagen til at Tårnby Kommune får et mindre tilskud end forventet er, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har beregnet tilskuddet på baggrund af regnskabstal fra Danmarks Statistik og ikke tager højde for den korrektion, som er ved den endelige statsrefusion. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens sekretariat har i starten af juni måned været i dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. beregningen til grund for fordelingen af tilskuddet og vil følge op på sagen. 14

16 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d LOVGRUNDLAG Udlændingeloven 7-9 Integrationsloven kap. 9, 1 & 45 ØKONOMI Det fastsatte tilskud til Tårnby Kommune er udmøntet i to tilskud: Tilskud til ekstraordinære udgifter til kr. investering Ekstra integrationstilskud kr. I alt kr. Forventet tilskud (jf. indstilling d. 6. maj 2015) Tilskud til ekstra ordinære udgifter til kr. investering Ekstra integrationstilskud I alt kr kr. Det ekstraordinære tilskud udbetales under hovedkonto 7 og indgår således ikke under Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget budgetramme, hvorfor Økonomiudvalget skal orienteres. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at udvalget orienterer Økonomiudvalget om /kam 1. At det ekstraordinære flygtningetilskud i alt udgør kr. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Fordeling af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i /15 2 Åben Konsekvenser af stigende flygtningekvote i /15 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Tiltrådt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. 15

17 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 15/17702 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Afbud: Louis Hjelmsø BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Ingen bemærkninger. 16

18 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget d Bilagsoversigt 4. Meddelelser 1. Flygtningestatus i Tårnby Kommune pr. 1. august 2015 (157005/15) 2. Orientering om samarbejdsaftale vedr. Jobservice Danmark (158817/15) 3. (Lukket bilag) 4. Orientering om nye bekendtgørelser og vejledninger som udstedes som led i udmøntningen af beskæftigelsesreformen på dagpengeområdet (138518/15) 5. Orientering om a-kassernes indberetninger til brug for evalueringen af forsøg vedrørende fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde (137442/15) 6. Referat af møde i embedsmandsudvalget for vækst, uddannelse og beskæftigelse den 13. august 2015.pdf (168929/15) 5. Budgetopfølgning og statistik på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets område - Juli Statistik ultimo juli 2015.pdf (166218/15) 2. Økonomiopfølgning juli 2015.pdf (166253/15) 6. Samarbejdsaftale på beskæftigelsesområdet 1. Vedtægt - samarbejdsaftale på beskæftigelsesområdet (155605/15) 7. Beskæftigelsespolitiske mål for Beskæftigelsesministerens udmelding af de beskæftigelsespolitiske mål for De beskæftigelsespolitiske mål for 2016.pdf (105538/15) 8. Fordeling af ekstraordinært flygtningetilskud Fordeling af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2015 (93804/15) 2. Konsekvenser af stigende flygtningekvote i 2015 (92887/15) 17

19 Bilag: 4.1. Flygtningestatus i Tårnby Kommune pr. 1. august 2015 Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 25. august Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

20 TÅRNBY KOMMUNE NOTAT ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: SAGS NR.: 14/38995 DOK. NR.: /15 SAGSBEH.: KRISTINA KOLBÆK Flygtningestatus i Tårnby Kommune pr. 1. august 2015 RESUMÉ: Kommunernes Landsforening udmeldte den 27. marts 2015 ny kvotefordeling til kommunerne. Tårnby Kommunes kvote i 2015 udgør 99. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER: Tårnby Kommune har pr. 1. august modtaget i alt 58 flygtninge ud af den udmeldte kvote på 99. Kommunen mangler dermed at modtage 41 flygtninge. 39 flygtninge modtaget i 2015 er fortsat midlertidigt boligplaceret: 7 bor på campingplads 27 bor på hotel 1 familie bor i en lejlighed på Skøjtevej 4 bor hos familiemedlemmer I alt 10 flygtninge modtaget før 2015 er fortsat midlertidig boligplaceret på campingplads og hotel. En enkelt flygtning er placeret på højskole. I alt er 49 flygtninge midlertidigt boligplaceret. Privat udlejning af værelse eller bolig til flygtninge: Der er to borgere, som har henvendt sig til Kommunen. Det har ikke været muligt at få kontakt til disse efterfølgende, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke er indgået konkrete aftaler om privat udlejning. I forlængelse heraf er der oprettet et opslag på Kommunens hjemmeside, hvor det stigende behov for boliger til flygtninge er nærmere beskrevet. Borgere har mulighed for at henvende sig til Kommunen, såfremt de ønsker at udleje et værelse eller en lejlighed til flygtninge. Forvaltningen afventer henvendelser på baggrund af opslaget på Kommunens hjemmeside. Medio august afholdes møde om brug af pavilloner til midlertidig boligindkvartering af omkring 30 flygtninge. Frivillige til integrationsarbejdet: Kommunen har endnu ikke modtaget henvendelser fra frivillige, men der planlægges et møde med kontaktpersoner fra foreningen og facebookgruppen Venligboerne med henblik på koordinering af integrationsindsatsen. Venligboerne består af frivillige, som ønsker at hjælpe nyankomne flygtninge med praktiske foranstaltninger så som tøj, indbo, etablering af netværk i lokalsamfundet etc. Foreningen har afdelinger i hele landet. 1

21 Bilag: 4.2. Orientering om samarbejdsaftale vedr. Jobservice Danmark Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 25. august Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

22 TÅRNBY KOMMUNE NOTAT ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: SAGS NR.: 15/19015 DOK. NR.: /15 SAGSBEH.: KRISTINA KOLBÆK Orientering om samarbejdsaftale med AMK Øst vedr. Jobservice Danmark RESUMÉ: Den 26. juni 2015 har Jobcentret underskrevet samarbejdsaftale med Arbejdsmarkedskontor Øst, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, om et styrket rekrutteringssamarbejde med virksomhederne. Samarbejdet er et led i udmøntningen af Beskæftigelsesreformen og aftalen om Det Nationale Kontaktpunkt også kaldet Jobservice Danmark. Samarbejdsaftalen er trådt i kraft pr. 1. juli 2015 og erstatter samarbejdsaftalen mellem Jobcentret og BRHS om det koordinerende virksomhedsberedskab, der trådte i kraft den 3. februar UDDYBENDE BEMÆRKNINGER: Der er pr. 1. juli 2015 etableret en landsdækkende hotline (Jobservice Danmark), der betjenes af Arbejdsmarkedskontorerne dvs. AMK Øst, AMK Midt- Nord og AMK Syd, og som sørger for videreformidling og koordinering af virksomhedernes henvendelser til de relevante jobcentre. Jobservice Danmark tilbyder to former for service på tværs af kommunegrænser: 1. Hjælp til rekruttering af ledige på baggrund af en enkeltstående ordre 2. Indgåelse af en jobserviceaftale Når en virksomhed henvender sig til Jobservice Danmark udpeges et jobcenter som tovholder både ved enkeltstående ordrer og ved anmodning om indgåelse af jobserviceaftaler. Målgruppen for jobserviceaftaler er store og landsdækkende virksomheder samt virksomheder med et større rekrutteringsbehov. En jobserviceaftale kan være landsdækkende eller bestå af flere regionale aftaler. Det overordnede formål med samarbejdet er at give virksomhederne én indgang til beskæftigelsessystemet. Virksomhederne får via Jobservice Danmark gratis hjælp til bl.a. at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner og jobcentre. Samarbejdet om én indgang for virksomhederne omfatter, at alle jobcentre leverer service til virksomhederne inden for fastlagte serviceniveauer, og at jobcentrene samarbejder med andre jobcentre i netværk, regionalt og på landsplan om at levere den bedst mulige service til virksomhederne. Jobcenter Tårnby indgår i netværk Hovedstaden, hvor følgende 15 jobcentre også er tilknyttet: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk-Ishøj. Samarbejdet omfatter også de øvrige jobcentre i Østdanmark og på landsplan, når det drejer sig om større regionale og landsdækkende rekrutteringsopgaver. 1

23 Bilag: 4.4. Orientering om nye bekendtgørelser og vejledninger som udstedes som led i udmøntningen af beskæftigelsesreformen på dagpengeområdet Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 25. august Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

24 Til a-kasser, jobcentre, kommuner, AK-Samvirke, KL m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S T: E: Orientering om nye bekendtgørelser og vejledninger som udstedes som led i udmøntningen af beskæftigelsesreformen på dagpengeområdet Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har tidligere udstedt følgende bekendtgørelser og har nu udstedt følgende vejledninger, som led i udmøntningen af reform af beskæftigelsesindsatsen på dagpengeområdet: Dato: Bekendtgørelse nr. 701 af 27. maj 2015 om rådighed og vejledning nr af 1. juli 2015 til bekendtgørelse om rådighed Bekendtgørelse nr. 700 af 27. maj 2015 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. og vejledning nr af 1. juli 2015 om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Bekendtgørelse nr. 699 af 27. maj 2015 om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed og vejledning nr af 1. juli 2015 til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed Bekendtgørelse nr. 698 af 27. maj 2015 om feriedagpenge og vejledning nr af 1. juli 2015 til bekendtgørelse om feriedagpenge Reglerne træder i kraft den 1. juli Der er endvidere udstedt bekendtgørelse nr. 703 af 27. maj 2015 om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft. Der henvises til særskilt orienteringsskrivelse om denne bekendtgørelse. Bekendtgørelserne og vejledningerne kan findes på Bekendtgørelserne udmønter følgende elementer af beskæftigelsesreformen på dagpengeområdet, som træder i kraft den 1. juli 2015: Et fælles og intensiveret kontaktforløb vedrørende a-kassernes samtaler, herunder at a-kassen senest 2 uger efter medlemmets tilmelding skal holde en CVsamtale, at a-kassen skal holde to rådighedssamtaler inden for de første 6 måneders sammenlagte ledighed, og herefter efter behov. Jobsøgningsaktiviteter samles i en joblog. Ledige, der udebliver en eller flere dage fra tilbud, sanktioneres. Ledige skal fremover kun have en plan; Min Plan - a-kasserne skal påbegynde Min Plan ved CV-samtalen. Nedenfor beskrives kort de vigtigste ændringer i de enkelte bekendtgørelser og vejledninger. Herudover er der til bekendtgørelse nr. 710 af 27. maj 2015 om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige, som er trådt i kraft den 29. juni 2015, udstedt vejledning nr af 1. juli 2015 om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledi-

25 ge. Her er muligheden for digitalt på Jobnet at søge om jobrettet uddannelse beskrevet. 1. Bekendtgørelse om rådighed med tilhørende vejledning 1.1. Et fælles og intensiveret kontaktforløb Det fælles og intensiverede kontaktforløb starter med CV-samtalen i a-kassen. A- kassen skal holde CV-samtalen med medlemmet senest 2 uger efter tilmeldingen, hvor medlemmets CV godkendes. A-kassen skal holde to rådighedssamtaler med et medlem inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed. Den første rådighedssamtale skal holdes inden for 3 måneders sammenlagt ledighed, og den anden rådighedssamtale skal holdes tidligst, når medlemmet har været ledigt i sammenlagt 3 måneder og senest i sammenlagt 6 måneder. Efter de første 6 måneders sammenlagt ledighed skal a-kassen afholde rådighedssamtaler efter behov. A-kassen kan fx vurdere, at der er behov for at indkalde til en samtale, hvis medlemmet ikke har opfyldt pligten til løbende at registrere sine jobsøgningsaktiviteter i joblog, herunder ikke har uploadet de jobansøgninger, som a-kassen har bedt om, eller hvis a-kassen bliver opmærksom på, at medlemmet ikke har overholdt aftaler med jobcenteret i Min Plan. Reglerne fremgår bl.a. af bekendtgørelsens med tilhørende vejledning. For en nærmere beskrivelse af CV-samtalen, herunder påbegyndelse af Min Plan henvises til afsnit 2.2. nedenfor om vejledningsbekendtgørelsen Jobsøgningsaktiviteter samles i en joblog Medlemmet får pligt til løbende at registrere jobsøgningsaktiviteter og uploade ansøgninger i joblog på Jobnet eller i a-kassens eventuelle egen digitale joblog. Ved løbende registrering i joblog forstås, at medlemmet som udgangspunkt én gang om ugen skal registrere jobsøgningsaktiviteter i joblog. A-kassens fastlægger, hvor ofte og hvor mange jobansøgninger, som medlemmet skal uploade i joblog. Medlemmet bør dog uploade jobansøgninger i joblog mindst én gang om måneden. Det fremgår af 25 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvilke oplysninger medlemmet skal registrere i jobloggen om jobsøgningsaktiviteter rettet mod et specifikt job. Reglerne om a-kassens rådighedsvurdering er tilrettet, således at der fremover tages udgangspunkt i medlemmets registreringer i jobloggen. A-kassen skal løbende følge med i medlemmets registreringer af jobsøgningsaktiviteter i jobloggen, og a-kassen kan give medlemmet en frist til at registrere sine jobsøgningsaktiviteter i jobloggen. A-kassen skal vurdere, om medlemmets jobsøgning er tilstrækkelig til, at medlemmet lever op til rådighedskravene. A-kassen skal trække lister over medlemmernes jobsøgningsaktiviteter hver måned. Det er op til a-kassen, hvornår på måneden listerne skal trækkes. 2

26 Reglerne fremgår bl.a. af bekendtgørelsens 11 og 34 med tilhørende vejledning Sanktion for udeblivelse i en eller flere dage fra et tilbud, som medlemmet er begyndt på Et medlem, som udebliver fra et tilbud, som medlemmet er begyndt på, har ikke ret til dagpenge fra den dag eller de dage, som pågældende udebliver, og indtil medlemmet igen deltager i tilbuddet. Dette gælder som udgangspunkt uanset grunden til udeblivelsen. Det gælder dog ikke, hvis udeblivelsen skyldes, at medlemmet opfylder sin rådighedsforpligtelse på anden vis, holder godkendt ferie eller er syg og har meddelt sygdom rettidigt. Medlemmet har ikke pligt til at deltage i tilbuddet, hvis medlemmet har begrundet fravær fra tilbuddet. Medlemmet skal forud for udeblivelsen have givet besked om udeblivelsen til tilbudsstedet. Det gælder, hvis medlemmet har fravær, som svarer til muligheden for tjenestefrihed i et ordinært ansættelsesforhold. Det kan være tilfældet, hvis dagpengemodtageren skal deltage i begravelse af et nærtstående familiemedlem, skal have samvær med et tvangsfjernet eller anbragt barn, har tid hos speciallæge eller har barns 1. sygedag. Reglen fremgår af bekendtgørelsens 16 med tilhørende vejledning Konsekvensændringer mv. som følge af beskæftigelsesreformen Der er i bekendtgørelsen foretaget en række konsekvensændringer som følge af, at ordningen om selvvalgt uddannelse er erstattet af jobrettet uddannelse, at ledige fremover skal have Min Plan (tidligere jobplan), og at de krav, som fastsættes for medlemmets jobsøgning fremover fastsættes i Krav til jobsøgning (tidligere Plan for jobsøgning ). På baggrund af ønsker i høringssvarene er der indsat en ny bestemmelse om, at et medlem, som deltager i et tilbud om en erhvervsuddannelse vil puljen til uddannelsesløft efter 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er fritaget for pligten til at være aktivt jobsøgende samt at stå til rådighed for henvist arbejde. Bestemmelsen er en gentagelse af 33 a, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Medlemmet skal fortsat stå til rådighed for den aktive indsats i øvrigt. Medlemmet skal således deltage aktivt i tilbuddet og deltage i kontaktforløbet, herunder deltage personligt i samtaler og aktiviteter, som pågældende bliver indkaldt til af jobcenteret. Hvis medlemmet udebliver fra tilbuddet, kan medlemmet sanktioneres efter den nye regel om sanktion for udeblivelse i en eller flere dage fra et tilbud, som medlemmet er begyndt på. Fritagelsen for jobsøgning betyder derimod, at der ikke skal holdes obligatoriske rådighedssamtaler om jobsøgning. Dette er i overensstemmelse med gældende praksis i dag, når jobcentrene i særlige tilfælde fritager personer for rådighed, mens de deltager i et tilbud. Reglen fremgår af bekendtgørelsens 20 med tilhørende vejledning Ændringer, der ikke er en følge af beskæftigelsesreformen 3

27 Flytning af bestemmelsen om de dagpengemæssige konsekvenser af manglende godkendt CV senest 2 uger efter tilmeldingen I forlængelse af den eksterne høring er bestemmelsen om de dagpengemæssige konsekvenser af manglende godkendt CV på Jobnet efter senest 2 uger, flyttet fra den hidtidige bekendtgørelses 23, stk. 4, til en ny 14. Digital kommunikation På baggrund af høringssvar er vejledningens afsnit om digital kommunikation blevet opdateret. Vejledningen er opdateret i overensstemmelse med, at a-kasserne har mulighed for at indføre pligt for medlemmerne til at kommunikere helt eller delvist digitalt med a-kassen, og at alle borgere fra 1. november 2014 skal være tilsluttet Offentlig Digital Post, medmindre de er fritaget herfor, hvilket har betydning for medlemmernes kommunikation med jobcentrene. Sygemelding ved arbejdssøgning i et andet EØS-land På baggrund af høringssvar er det indskrevet i vejledningen til 18, stk. 5, at et medlem, som forud for sygdommen får udbetalt dagpenge i medfør af artikel 64 i forordning (EF) nr. 883/2004 under arbejdssøgning i et andet EØS-land, er afmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret, og kan derfor ikke registrere sygefraværet på Min side på Jobnet. Medlemmet skal i disse tilfælde kontakte a-kassen. 2. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. med tilhørende vejledning 2.1. A-kassens vejledningspligt om joblog A-kassen skal vejlede om, at medlemmet løbende skal registrere sine jobsøgningsaktiviteter i joblog, herunder at medlemmet løbende skal uploade et bestemt antal jobansøgninger i joblog. A-kassen skal informere medlemmet om, at det er en del af rådighedspligten, at medlemmet løbende registrerer de job, pågældende har søgt, i joblog, og at det betyder, at medlemmet som udgangspunkt én gang om ugen skal registrere jobsøgningsaktiviteter i joblog, og mindst én gang om måneden skal uploade jobansøgninger i joblog. A-kassen skal også informere om, at medlemmet til enhver tid kan vælge at registrere sine jobsøgningsaktiviteter i a-kassens selvbetjeningsløsning i stedet for joblog på Min side på Jobnet, hvis a-kassen udstiller en joblog i deres egen selvbetjeningsløsning, og denne er integreret med joblog på Jobnet. Medlemmet kan frit veksle imellem at benytte a-kassens egen joblog og joblog på Jobnet. Reglen fremgår af bekendtgørelsens 2, 5, 9 og 12 med tilhørende vejledning CV-samtalen A-kassens skal senest 2 uger efter medlemmets tilmelding i jobcenteret holde en CV-samtale med medlemmet. Af bekendtgørelsen fremgår a-kassens vejledningspligt mv. i forbindelse med CVsamtalen, blandt andet som følge af, at CV-samtalen erstatter den tidligere vejledningssamtale. 4

28 A-kassen skal ved CV-samtalen introducere og sammen med medlemmet påbegynde medlemmets Min Plan, som skal færdiggøres og fastlægges ved den første jobsamtale i jobcenteret. A-kassen skal elektronisk overgive det påbegyndte udkast til Min Plan til jobcenteret digitalt via webservice. A-kassen skal informere om, at a-kassen deltager i de fælles jobsamtaler i jobcenteret, medmindre medlemmet anmoder om, at a-kassen ikke skal deltage. A-kassen skal derudover vejlede om, at anmodningen kan ske til enten a-kassen eller jobcenteret. Giver medlemmet a-kassen besked, skal a-kassen registrere det i Det fælles datagrundlag, således at jobcenteret får besked om det. Det bemærkes, at a-kassen hurtigst muligt og senest den 1. august 2015 skal informere de medlemmer, som forud for den 1. juli 2015 har været til en CV-samtale i a-kassen om, at medlemmet løbende skal registrere sine jobsøgningsaktiviteter i joblog, at medlemmet skal uploade konkrete jobansøgninger i joblog, og at medlemmet skal overholde de aftaler, som er indgået med jobcenteret, a- kassen eller anden aktør. Reglen fremgår af bekendtgørelsens 8 og 36 med tilhørende vejledning Krav til jobsøgning A-kassen skal på CV-samtalen fastsætte Krav til jobsøgning. Krav til jobsøgning skal blandt andet indeholde forventningerne til medlemmets jobsøgning, herunder at medlemmet skal søge job kontinuerligt og flere job om ugen. For et medlem, som forud for den 1. juli 2015 har fået udfærdiget en plan for jobsøgning, skal a-kassen ved førstkommende samtale med medlemmet efter den 1. juli 2015 erstatte medlemmets plan for jobsøgning med Krav til jobsøgning. I perioden frem til, at a-kassen har udfærdiget Krav til jobsøgning, finder medlemmets plan for jobsøgning fortsat anvendelse. Hvis et ledigt medlem den 1. juli 2015 ikke har en plan for jobsøgning, fordi a- kassen er med i forsøget Den Gode Samtale, skal a-kassen udfærdige Krav til jobsøgning for medlemmet. Begrundelsen herfor er, at forsøget Den Gode Samtale udløb ved udgangen af juni måned. Styrelsen vil hurtigst muligt melde ud, hvornår de berørte a-kasser skal udfærdige Krav til jobsøgning for disse medlemmer. Reglen fremgår af bekendtgørelsens 9 og 36 med tilhørende vejledning Konkret vejledningspligt når medlemmet rejser til udlandet A-kassens konkrete vejledningspligt i forbindelse med, at et medlem oplyser, at pågældende overvejer at rejse til udlandet, er blevet opdateret. A-kassen skal blandt andet vejlede om reglerne i kapitel 6 i EF-forordning nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og i bekendtgørelsen om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland. Reglen fremgår af bekendtgørelsens 17 med tilhørende vejledning. 5

29 3. Bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Bekendtgørelsen er konsekvensrettet som følge af beskæftigelsesreformen, så: modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse er fritaget fra pligten til at registrere jobsøgningsaktiviteter i joblog, jf. 12 i bekendtgørelsen, a-kassen senest hver gang et medlem, som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse, har haft 3 måneders sammenlagt ledighed, skal vurdere medlemmets rådighed ved en personlig samtale i a-kassen, jf. 13 i bekendtgørelsen, og modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse ikke er omfattet af sanktionen for udeblivelse fra tilbud, jf. 14 i bekendtgørelsen. Derudover fremgår det af bekendtgørelsens 21, at reglerne om arbejdsgiveres fritagelse for betaling af dagpengegodtgørelse til medlemmer, hvor ansættelsesforholdet har haft en varighed på under 3 måneder, ikke finder anvendelse på modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Dette følger direkte af 52 h, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., som trådte i kraft den 1. januar Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed med tilhørende vejledning Der er foretaget en sammenskrivning og en sproglig ajourføring af bekendtgørelsen. Der er tale om konsekvensrettelser som følge af ændrede regler i andre bekendtgørelser mv., samt præciseringer af praksis i vejledningen. 5. Bekendtgørelse om feriedagpenge med tilhørende vejledning Der er foretaget en sammenskrivning af bekendtgørelsen. Derudover er der foretaget konsekvensrettelser som følge af ordningen om selvvalgt uddannelse er erstattet af jobrettet uddannelse og muligheden for modtaget uddannelsesydelse er bortfaldet. Yderligere er henvisninger til artikel 71 i EFforordning nr. 1408/71 slettet, da de relevante lande har tilsluttet sig EF-forordning nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger. Vejledningen er opdateret som en konsekvens heraf. Med venlig hilsen Kirsten Brix Pedersen Kontorchef Arbejdsmarkedsydelser Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 6

30 Bilag: 4.5. Orientering om a-kassernes indberetninger til brug for evalueringen af forsøg vedrørende fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 25. august Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

31 Til a-kasserne, kommunerne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S T: E: Orientering om a-kassernes indberetninger til brug for evalueringen af forsøg vedrørende fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde Dato: I en forsøgsperiode på to år fra den 23. marts 2015 til den 20. marts 2017 kan modtagere af dagpenge, efterløn og fleksydelse udføre frivilligt, ulønnet arbejde i 15 timer om ugen uden fradrag i ydelsen. Der henvises til lov nr. 225 af 3. marts 2015 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) og bekendtgørelse nr. 264 af 20. marts 2015 om ændring af bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv. Forsøget vil blive evalueret. Til brug for evalueringen skal a-kasserne indberette oplysninger om medlemmer, der udfører frivilligt, ulønnet arbejde, mens de modtager dagpenge eller efterløn, til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. A-kasserne skal indberette følgende oplysninger: 1. cpr-nummer, 2. uge-nummer og år, 3. antal timer pr. uge og 4. navn eller CVR-nummer på den frivillige organisation, forening eller lignende, som arbejdet udføres for. A-kasserne skal i forsøgsperioden indberette oplysningerne for udbetalingsperioderne ved udgangen af hvert kvartal via SharePoint-løsningen FUA på bi.star.dk. Der er udarbejdet en vejledning om indberetningerne om frivilligt, ulønnet arbejde (FUA), som kan findes på dfdg.dk. A-kasserne skal senest den 16. august 2015 første gang indberette oplysninger, som vedrører hele perioden fra den 23. marts 2015 til den 21. juni Herefter skal a- kasserne løbende indberette oplysninger ved udgangen af hvert kvartal. Det bemærkes, at de indberettede oplysninger udelukkende vil blive anvendt til statistik og analyseformål. Styrelsen har udstedt skrivelse nr af 1. juli 2015 om ændring af vejledning til bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv. Vejledningen er konsekvensrettet som følge af de nye regler om forsøget vedrørende fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde, herunder at a-kasserne til brug for evalueringen af forsøget skal registrere og indberette oplysninger om medlemmernes frivillige, ulønnede arbejde.

32 Derudover er vejledningen til 4 i bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpengene gennemskrevet for så vidt angår eksempler på aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde i forbindelse med kommunalt ældrearbejde og pleje af ældre og syge, da disse eksempler kan give anledning til tvivl om fortolkningen af reglerne. Med venlig hilsen Sofia Franzén fuldmægtig Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2

33 Bilag: 4.6. Referat af møde i embedsmandsudvalget for vækst, uddannelse og beskæftigelse den 13. august 2015.pdf Udvalg: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: 25. august Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

34 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat af møde i embedsmandsudvalget for vækst, uddannelse og beskæftigelse den 13. august Deltagere: Anders Mørk Hansen, Kommunaldirektør i Halsnæs Bo Rasmussen, Kommunaldirektør i Gladsaxe (formand) Lene Magnussen, Direktør i Glostrup Niels-Carsten Bluhme, Direktør for by, miljø og beskæftigelse i Albertslund Ulrich Schmidt-Hansen, Social- og Sundhedsdirektør i Herlev Birgitte Hansen, adm. dir. i beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i København Lisbet Lentz, Børne- og Kulturdirektør i Ishøj Den 14. august 2015 Sags ID: SAG Dok.ID: Direkte Mobil Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund Side 1/5 Afbud: Lars Hansen, Kommunaldirektør i Vallensbæk har sendt bemærkninger. Niels Milo Poulsen, Velfærdsdirektør i Furesø Fra sekretariatet: Uddannelseskoordinator Henrik Vittrup, KKR Hovedstaden Projektmedarbejder Christian Lærke, Gladsaxe Kommune Chefkonsulent Hanne Agerbak, KKR Hovedstaden Øvrige deltagere: Direktør i Region Hovedstaden, Claus Billehøj Direktør for Væksthus Hovedstadsregionen, Marlene Haugaard, vedr. Væksthuset. Chef for Borgerservice og Beskæftigelse i Halsnæs Kommune, Pernille Kjeldgård, vedr. efterspørgselsstyret efteruddannelse af voksne.

35 1. Bordet rundt Der blev budt velkommen til Birgitte Hansen, administrerende direktør i beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i Københavns Kommune../. Bo Rasmussen og Hanne Agerbak orienterede om status for arbejdet i Greater Copenhagen herunder arbejdet med vedtægter og inddragelse af den svenske side. Der er møde i den administrative styregruppe for Greater Copenhagen fredag den 14. august. Materialet til dette møde sendes til embedsmandsudvalgets orientering sammen med referatet../. Materiale til mødet i Vækstforum Hovedstaden den 24. august er ligeledes vedhæftet og udsendes sammen med referatet til evt. bemærkninger. 2 Regional væksthusaftale ved direktør Malene Haugaard Direktør Malene Haugaard gav en status på processen omkring den regionale væksthusaftale 2015, der skal godkendes på mødet i KKR Hovedstaden den 24. november Endvidere redegjorde hun kort for den nye rammeaftale for væksthusene fra og den nationale aftale for I nye nationale rammeaftale understreges væksthusenes opgave i forhold til at understøtte regionale erhvervspolitiske tiltag. Dette for at understrege væksthusenes rolle i forhold til businessregions mv. Marlene Haugaard orienterede om, at der pt arbejdes med tre strategiske områder, som er udpeget i samarbejde med Væksthus Sjælland 1) Et sammenhængende erhvervsfremmesystem 2) Udenlandske investeringer 3) Analysesamarbejde Der var enighed om, at det er vigtigt med et tæt samarbejde ml. de to væksthuse for at understøtte den fælles vækstdagsorden i regi af Greater Copenhagen. Det er endvidere et vigtigt signal at understrege, at kommunerne via væksthusene målretter midlerne til den fælles vækstdagsorden og de fælles strategiske indsatsområder i regi af Greater Copenhagen. Det blev endvidere påpeget, at der er behov for, at man i højere grad får skabt kontakt ml. Væskthusene, virksomhederne og offentlig-private tiltag der bl.a. initieres i regi af Vækstforum mv. Endvidere er der i forhold til tiltrækning af udenlandske investeringer behov for tættere samarbejde ml. CopCap, Væksthusene og International House. Det blev besluttet, at et udkast til regional væksthusaftale drøftes på det kommende møde i embedsmandsudvalget den 21. oktober. Dernæst drøftes det i K29 den 5. november og på KKR Hovedstaden den 24. november. Det blev endvidere drøftet, hvordan RH 29 involveres. 2

36 3 Status på ReVUS ved direktør Claus Bjørn Billehøj Claus Billehøj gav en kort orientering om arbejdet en status på ReVUS, der forventes godkendt på Regionsrådet den 9. oktober. ReVUS bliver dermed også det grundlag, som tildelingen af de regionale erhvervsudviklingsmidler vil tage udgangspunkt i. Der har generelt været et godt samarbejde ml. kommuner og region i forhold til dette arbejde. Endvidere foreslog Claus Billehøj, at der på et senere tidspunkt tages en drøftelse i udvalget af, hvordan man kan styrke turismeindsatsen i hovedstadsområdet. Der er behov for en stærk fælles base. Evt. kan WoCo s nye direktør Mikkel Aarø deltage på dette møde. Det blev aftalt, at Region Hovedstaden tager kontakt til sekretariatet i forhold hertil. 4 Kriterier for tildeling af regionale erhvervsudviklings- og strukturfondsmidler Region Hovedstaden har sendt udkast til nye udvælgelseskriterier for strukturfondsmidlerne og de regionale erhvervsudviklingsmidler til kommentering blandt relevante interessenter. Midlerne er vigtige for finansieringen af en række udviklingsprojekter i regionen, herunder initiativer med relevans for embedsmandsudvalgets arbejdsområder. Beslutning: Der var opbakning til bemærkningerne fra Furesø og København. Der blev endvidere spurgt ind til forståelsen af ordet større, og det blev i den forbindelse understreget, at her der det vigtigt, at projekter fra mindre kommuner også kan komme i betragtning. Samtidig er det vigtigt med understregning af fokus på det innovative perspektiv. Endvidere blev det foreslået, at Greater Copenhagen nævnes eksplicit, og det blev understreget, at det i forlængelse heraf er vigtigt, at der sker en tæt koordination med Vækstforum Sjælland. Endelig var der enighed om, at det også er vigtigt kriterierne medvirker til at sikre Væksthusene en rolle som central operatør. 5 Tiltag vedr. kompetent arbejdskraft ReVUS initiativ nr. 3 Efterspørgselsstyret efteruddannelse af voksne blev drøftet, da det er et tema, der flere gange har været drøftet i udvalget. Halsnæs Kommune er tovholder på denne arbejdsgruppe, og Chef for Borgerservice og Beskæftigelse i Halsnæs Kommune, Pernille Kjeldgård, orienterede om status på arbejdet for denne ReVUS-indsats. Initiativet sigter bl.a. mod at få ledige i job og samtidig sikre efteruddannelse af de der allerede er i arbejde, så vi kan matche den efterspørgsel der er. Det foreslås bl.a. oprettet et nordsjællandsk rekrutteringsservice som pendant til Hovedstadens Rekrutteringsservice. Beslutning: Udvalget drøftede initiativet om efterspørgselsstyret efteruddannelse af voksne. Der var opbakning til, at det er vigtigt at forbedre indsatsen på området, men der var samtidig enighed om, at der er behov for at kvalificere initiativet yderligere. Dette bl.a. mhbp. at sikre, at der bygges videre på de tiltag, der allerede er igangsat. 3

37 Ligeledes arbejdes fortsætter drøftelserne ml. København, Gladsaxe og Kalundborg i forhold til bl.a. de konkrete cases fra hhv. Novo Nordisk i Kalundborg og Letbanen i Ring 3. 6 Opsamling på indkomne høringssvar på KKR Hovedstadens nye uddannelsesstrategi mv. Uddannelsesstrategien blev i marts måned sendt til politisk behandling i alle 29 kommuner med frist ultimo juni. I alt 27 kommuner har godkendt strategien, mens de sidste to behandler den i august. 11 kommuner har indsendt egentlige høringssvar. Sekretariatet har lavet en opsamling på de indkomne høringssvar på uddannelsesstrategien. Beslutning: Der var opbakning til de i opsamlingsnotatet foreslåede ændringer til uddannelsesstrategien, herunder understregningen af fokus på uddannelsesdelen som en kerneopgave. Københavns Kommune tog forbehold for evt. økonomiske konsekvenser forbundet med implementering af strategien. Det blev besluttet, at det i strategien understreges, at der er tale om pejlemærker, som den enkelte kommuner selv beslutter implementeringen af, og det derfor vurderes, at de foreslåede initiativer kan gennemføres inden for de økonomiske rammer. Det blev endvidere besluttet, at arbejdsgruppen bag uddannelsesstrategien får ansvar for den videre planlægning og afvikling af seminaret den 11. september. Endelig tog udvalget til efterretning, at der pt. arbejdes på et udkast til hensigtserklæring for et styrket samarbejde med professionshøjskolerne, som forelægges udvalget på et kommende møde. Det vil i den forbindelse blive understreget, at professionshøjskolerne er én bl.a. flere samarbejdspartnere. 7 Status på punkter i eksekveringsplanen i Greater Copenhagen Der gives kort status på to af indsatserne i den i Greater Copenhagen vedtagne eksekveringsplan. Status på fokusering af den kommunale erhvervsfremme: For at sikre at virksomhederne i Greater Copenhagen nem og hurtig adgang til alle ressourcerne i erhvervsfremmesystemet foreslår arbejdsgruppen, at kommunerne fokuserer indsatsen i den lokale erhvervsservice på at opbygge og tilbyde en professionel guidefunktion, der sikrer virksomhederne i hele Greater Copenhagen nem adgang til de rette kompetencer og ressourcer i hele erhvervsfremmesystemet. Arbejdsgruppen fokuserer yderligere på modeller for, hvordan kommunerne i fællesskab kan gå sammen om at løse udfordringerne i forhold til den fokuserede erhvervsservice. Dette kan bl.a. være i form af tværkommunale samarbejder, hvor der tilbydes en fælles erhvervsservice for alle de interesserede kommuner. Det kan også være en model for fælles tilbud til virksomheder i form af fx arrangementer, der tager udgangspunkt i virksomhedernes konkrete udfordringer, fx digitalisering, internationalisering, generationsskifte og rekruttering af medarbejdere. 4

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 14. januar 2015 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Udsigten, Jobcenteret, Marienbergvej 130, Vordingb John

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Der er modtaget 29 høringssvar til lovforslaget om organisering

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Protokol 24-03-2015 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen Hanne Agersnap Ib Carlsen Jakob Engel-Schmidt Curt Købsted Henrik Brade Johansen Karsten Lomholt

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Torsdag den 29. januar 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 06. august 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.3 Oplæg til tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet...2 Bilag 1: Udkast til politiske pejlemærker på beskæftigelsesområdet...2 Bilag

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 8. juni 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanne Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Afdelingsleder Jytte

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 1.1 Godkendelse af referat...2 Bilag 1: Referat...2 2.1 Siden sidst...35 Bilag 1: Veteran Oasen projektbeskrivelse...35 Bilag 2: Kørsel af elever

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden 22-09-2015 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen Hanne Agersnap Ib Carlsen Jakob Engel-Schmidt Curt Købsted Henrik Brade Johansen Karsten Lomholt

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Protokol 07-10-2014 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen (I) var fraværende. Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel 1 INDHOLD... 2 FORRETNINGSBEGREBSSKABELON... 4 A-KASSE... 5 ANDEN AKTØR... 6 ANSÆTTELSE I FLEKSJOB... 8 ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD...10 ARBEJDSEVNEMETODE... 11 ARBEJDSEVNEVURDERINGEN...12

Læs mere