Ad 1. Optagelse af funktion 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger på positivlisten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad 1. Optagelse af funktion 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger på positivlisten"

Transkript

1 Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 10. januar 2006 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: Sagsbeh.: PDP Fil-navn: Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, samt 32. omgang rettelsessider (moms og nye bekendtgørelser om budget- og regnskabsvæsen, revision mv.) Hermed orienteres om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, som følger af ændringer i bekendtgørelse om den kommunale og amtskommunale momsudligningsordning, der træder i kraft 1. januar Endvidere fremsendes bekendtgørelser om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. for henholdsvis kommuner, sammenlægningsudvalg, regioner og forberedelsesudvalg. Følgende behandles i orienteringsskrivelsen: 1. Optagelse af funktion 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger på positivlisten 2. Tilbagebetalingsforpligtelsen ved overdragelse af anlæg i forbindelse med kommunalreformen (momsbekendtgørelsen 6) 3. Præcisering af konteringsreglerne for ambulancekørsel i relation til momsafløftning. 4. Orientering om bekendtgørelser om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I. i forbindelse med kommunesammenlægninger II. i forbindelse med oprettelse af regioner III. for kommuner IV. for regioner Ad 1. Optagelse af funktion 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger på positivlisten Positivlisten i bekendtgørelsen om den kommunale og amtskommunale momsudligningsordning er med virkning fra 1. januar 2004 udvidet med en række sociale institutioner, bl.a. til børn med særlige behov og botilbud til handicappede og psykisk syge. Formålet med udvidelsen af positivlisten var at sikre konkurrencemæssig ligestilling mellem leverandører af private og offentlige botilbud til handicappede, sindslidende, børn og unge m.v., der ikke kan blive momsregistreret og som derved stod konkurrencemæssigt dårligere end kommunale og amtskommunale leverandører, der hjemtager moms over den kommunale momsudligningsordning.

2 2 Indenrigs- og Sundhedsministeriet er imidlertid blevet gjort opmærksom på, at der findes en række private institutioner, der tilbyder pladser på plejehjem. Disse ydelser registreres på funktion 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger. Private tilbud på dette område er i dag ikke omfattet af positivlistens bestemmelser, hvorfor de private leverandører konkurrencemæssigt står dårligere end kommunale og amtskommunale producenter. Derfor optages funktion 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger med anvendelse af e- jerstedkode 2 Selvejende / private på positivlisten med virkning fra 1. januar 2006 med henblik på at imødegå konkurrencemæssige skævheder mellem private og offentlige producenter. Ad 2. Tilbagebetalingsforpligtelsen for overdragelse af bygninger, grunde og anlæg i forbindelse med kommunalreformen, bekendtgørelsen 6, stk. 1 Der er udarbejdet en bekendtgørelse om deling af aktiver og passiver som led i udmøntningen af kommunalreformen. Det fremgår af procedurebekendtgørelsen (nr. 877 af 19. september 2005), at aktiver overføres til de myndigheder, der i henhold til lovgivningen har ansvaret for opgaven. I høringssvar til bekendtgørelsen er Indenrigs- og Sundhedsministeriet blevet gjort opmærksom på, at der kan være et problem vedrørende tilbagebetalingsforpligtelsen. Tilbagebetalingsforpligtelsen for kommunerne har hjemmel i bekendtgørelsen om den kommunale og amtskommunale momsudligningsordning 6, stk. 1, hvor det fremgår, at Hvis et anlæg, for hvilket der er opnået momsrefusion, inden for en periode af 5 år sælges, skal den refunderede købsmoms tilbagebetales til udligningsordningen. Af stk. 2 fremgår, at Femårsperioden regnes fra tidspunkt for godkendelse af anlægsregnskab for det pågældende arbejde. Det vil sige, at hvis en (amts)kommunal myndighed sælger et anlæg, hvortil der er hjemtaget moms, skal momsen tilbagebetales, hvis salget sker inden 5 år. I forbindelse med kommunalreformen og delingen af aktiver og passiver mellem offentlige myndigheder, kan det forekomme, at anlæg overdrages, hvortil hører en tilbagebetalingsforpligtigelse. Det skal i den sammenhæng understreges, at der med overdragelse af anlæg mellem offentlige myndigheder ikke er tale om salg. Da tilbagebetalingsforpligtelsen ikke skal overføres til de myndigheder, der overtager anlægget, neutraliseres tilbagebetalingsforpligtelsen i et nyt stk. 3 til momsbekendtgørelsens 6.: Stk. 3. Stk. 1. finder ikke anvendelse for anlæg, der i henhold til bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen eller Bekendtgørelse nr. 868 af 16. september 2005 om deling af kommuner overføres mellem amtskommuner, kommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udviklingsråd, regionerne og statslige myndigheder. Stk. 1. finder heller ikke anvendelse for anlæg, der i henhold til bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindel-

3 3 se med kommunalreformen eller Bekendtgørelse nr. 868 af 16. september 2005 om deling af kommuner overføres mellem på den ene side de i 1. pkt. nævnte myndigheder og på den anden side fællesskaber mellem de i 1. pkt. nævnte myndigheder, selvejende institutioner m.v. Undtagelsen gælder således kun for de myndigheder, der får overdraget anlæg, som er omfattet af enten delingsbekendtgørelsen (BEK nr. 868 af 16/09/05) eller procedurebekendtgørelsen (BEK nr. 877 af 16/09/05). Ad 3. Præcisering af konteringsregler for ambulancekørsel i relation til momsafløftning Det fremgår i dag af momsbekendtgørelsens positivliste, at amterne kan hjemtage refusion af moms ved køb af ydelser hos privathospitaler, der registreres på funktion 4.01 Sygehuse, funktion 4.02 Psykiatriske sygehuse og funktion 4.40 Rekonvalescenthjem og efterbehandlingsklinikker. Refusion af moms over positivlisten har til formål at neutralisere den konkurrencemæssige ulighed, der følger, når private leverandører ikke kan få afløftet moms som tilfældet er hos kommunale og amtskommunale myndigheder. Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal i den forbindelse præcisere, at udgifter til ambulancekørsel fortaget af private leverandører skal registreres på 4.01, hvilket giver mulighed for momsrefusion over positivlisten. Baggrunden er, at private leverandører af ambulancekørsel som tilfældet er med privathospitaler ikke kan momsregistreres efter momslovens regelsæt. Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner: Afsnit 2.6 Side Ad pkt. 1 og 2 Afsnit 10.5 Side 1-9 Ad pkt. 1 og 2 Ad 4. Bekendtgørelser om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. for henholdsvis kommuner, sammenlægningsudvalg, regioner og forberedelsesudvalg Der er i forlængelse af kommunalreformen udstedt fire bekendtgørelser vedrørende budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. for kommuner, sammenlægningsudvalg, regioner og forberedelsesudvalg. Bekendtgørelserne er omtalt nedenfor, og de er vedlagt orienteringsskrivelsen.

4 4 I. Bekendtgørelse nr af 19. december 1 om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse med kommunesammenlægninger Bekendtgørelsen har hjemmel i inddelingsloven, og den fastsætter hvilke frister sammenlægningsudvalget skal følge ved udarbejdelsen af sammenlægningsudvalgets budgetter og regnskaber for 2006, samt de nye kommuners budgetter for Bekendtgørelsen fastsætter også, hvordan bidrag til sammenlægningsudvalgets udgifter fordeles i kommuner, der deles. Delte kommuner bidrager med en andel af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag svarende til andelen af indbyggere i den delte kommune. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2006 og er midlertidig. II. Bekendtgørelse nr af 19. december 2005 om budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. i forbindelse med oprettelse af regioner Bekendtgørelsen har hjemmel i regionsloven, og den fastsætter, hvilke frister forberedelsesudvalget skal følge ved udarbejdelsen af forberedelsesudvalgets budgetter og regnskaber for 2006, samt den nye regions budgetter for Udgifterne til forberedelsesudvalget afholdes af de amtskommuner, som indgår i den nye region. I tilfælde hvor amtskommuner deles i flere regioner, fordeles udgifterne på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for de kommuner, der er beliggende i amtskommunen. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2006 og er midlertidig. III. Bekendtgørelse nr af 19. december 2005 om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Bekendtgørelsen har hjemmel i styrelsesloven, og den erstatter bekendtgørelse nr.1095 af 12. december 2003 om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., som ophæves med virkning fra 31. december Den nye bekendtgørelse har hjemmel i styrelsesloven, og den fastlægger de overordnede regler for kommunernes budget- og regnskabsvæsen. Der er tale om tekniske justeringer af gældende bekendtgørelse om samme. Det vil sige regler for indholdet i kommunens årsbudget, behandling og beslutning af budgettet, samt de overordnede regler for kommunalbestyrelsens regnskabsaflæggelse og revision af regnskabet. Bekendtgørelsen finder anvendelse for årsbudgettet for 2007 for kommuner, der ikke indgår i en sammenlægning som led i gennemførelsen af kommunalreformen pr. 1. januar Bekendtgørelsen træder i kraft 1. august Det bemærkes, at underskriftsdatoen i vedhæftede udgave er anført til 15. december Det er en teknisk fejl, som rettes efterfølgende. Den gældende dato er 19. december 2005.

5 5 IV. Bekendtgørelse nr af 19. december 2005 om regioners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Bekendtgørelsen har hjemmel i regionsloven, og den fastlægger de overordnede regler for regionernes budget- og regnskabsvæsen. Der er tale om en parallel bekendtgørelse svarende til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen. Det vil sige regler for indholdet i regionernes årsbudget, behandling og beslutning af budgettet, samt de overordnede regler for regionsrådets regnskabsaflæggelse og revision af regnskabet. Det fastlægges bl.a., at budgettet skal være vedtaget senest 1. oktober. Det endeligt vedtagne regionale budget kan dermed indgå i de afsluttende drøftelser om kommunernes budget, som skal være vedtaget senest den 15. oktober. Ligeledes er det fastsat af hensyn til den kommunale budgetproces, at drøftelsen af forslaget til kommunernes årlige grundbidrag og udviklingsbidrag, der skal drøftes i kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne i regionen, skal ske senest den 1. september. Kommunalbestyrelserne i regionen skal senest den 10. september skriftlig meddele regionsrådet deres stillingtagen til forslaget til grundbidrag og udviklingsbidrag. I bekendtgørelsen fastsættes også at Budget- og regnskabssystem for regioner offentliggøres på Indenrigs- og sundhedsministeriets hjemmeside. Hvor der tidligere har været et fælles budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, udarbejdes nu to selvstændige budget- og regnskabssystemer for henholdsvis regioner og kommuner. Det bemærkes, at de nærmere regler for adskillelse af regionernes økonomi i tre særskilte områder ikke er omtalt i bekendtgørelsen. Dette er forudsat reguleret i Budgetog regnskabssystem for regioner. Det skal dog bemærkes, at det for tiden drøftes med Finansministeriet, Rigsrevisionen og Amtsrådsforeningen, hvordan adskillelsen i 3 områder kan tilrettelægges. Det skal endvidere bemærkes, at der i bekendtgørelsens 2, stk. 2-4 vedrørende regionernes budgetter fejlagtigt refereres til forberedelsesudvalget, samt at der er angivet en række årstal for budget og budgetoverslag, som ikke er retvisende. Det vil på den baggrund senere blive foretaget en justering af bekendtgørelsen, og det vil i den forbindelse blive overvejet, om der skal foretages andre ændringer vedrørende regionernes økonomiforvaltning. Eventuelle ændringer vil afhænge af det igangværende arbejde, der foregår i den nedsatte arbejdsgruppe om regionernes økonomiforvaltning. Den korrekte tekst i bekendtgørelsens 2, stk. 2-4 er: " 2. Forslag til regionernes årsbudget og flerårige budgetoverslag udarbejdes af forretningsudvalget til regionsrådet senest den 15. august forud for det pågældende regnskabsår

6 6 Stk. 2. Regionsrådets 1. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 24. august og 2. behandlingen senest den 1. oktober. Stk. 3. Det forslag til kommunernes årlige grundbidrag og udviklingsbidrag, som er indeholdt i forslaget til årsbudget, jf. 6 og 7 i lov om regionernes finansiering, skal drøftes i kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne i regionen senest den 1. september. Stk. 4. Kommunalbestyrelserne i regionen skal senest den 10. september skriftlig meddele regionsrådet deres stillingtagen til forslaget til grundbidrag og udviklingsbidrag, jf. stk. 3." Bekendtgørelsen træder i kraft 1. august Med venlig hilsen Pia Bruun de Place

7 Budget- og regnskabssystem side 10 Dato: 10. januar 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 BILAG Positivliste gældende fra og med regnskab 2005 Art- Funkkonto tion Momsandelsprocent (Drift: DR1) (Anlæg: DR3) Kommuner Sanering Fælles formål Stadion og idrætsanlæg Idræts- og svømmehaller Friluftsbade Andre fritidsfaciliteter Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og Ungdomskostskoler Efterskoler og Ungdomskostskoler Museer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Lokaletilskud Støtte til frivilligt socialt arbejde Tilskud til puljeordninger og private klubber 25 - **** Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 25 - **** Forebyggende foranstaltninger 25 - **** Døgninstitutioner for børn og unge 25 - **** Plejehjem og beskyttede boliger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud **** Botilbud til personer med særlige sociale problemer 25 - **** Behandling af stofmisbrugere 25 - **** Rådgivning af stofmisbrugere 25 - **** Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v **** Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v **** Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov 25 - * Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring og pasning af døende 95 **** Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende 25 - **** Amtskommunale tilbud til midlertidigt ophold for sindslidende Introduktionsprogram mv Kommunal tandpleje *** Beskæftigelsesordninger. Gruppering 18. Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælps modtagere 10 85

8 Budget- og regnskabssystem side 11 Dato: 10. januar 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 Art- Funkkonto tion Momsandelsprocent (Drift: DR1) (Anlæg: DR3) Amtskommuner Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Bidrag til private og statslige skoler og kurser Social- og sundhedsuddannelser Sygeplejeuddannelser Pædagogisk grunduddannelse Museer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Lokaletilskud 65 - ** Somatiske sygehuse 25 - ** Psykiatriske sygehuse og afdelinger 25 - ** Rekonvalescenthjem og efterbehandlingsklinikker Støtte til frivilligt socialt arbejde 15 - **** Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 25 - **** Forebyggende foranstaltninger 25 - **** Døgninstitutioner for børn og unge 25 - **** Plejehjem og beskyttede boliger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Revalidering **** Botilbud til personer med særlige sociale problemer 25 - **** Behandling af stofmisbrugere 25 - **** Rådgivning af stofmisbrugere 25 - **** Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v **** Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v **** Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov 25 - * Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring og pasning af døende 95 - **** Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende 25 - **** Amtskommunale tilbud til midlertidigt ophold for sindslidende 25 - * Gælder ikke for motorkøretøjer samt plejevederlag og hjælp til medicin mv. ved pasning af døende i eget hjem. ** Gælder for selvejende/private sygehuse mv. *** Optagelse på positivlisten gælder kun for posteringer på artskonto 5.9, funktion 5.98, gruppering 18. ****Gælder alene registreringer på ejerstedkode 2 Selvejende / Private institutioner uden driftoverskomst med kommune / amt.

9 Budget- og regnskabssystem side 1 Dato: 10. januar Den kommunale og amtskommunale momsudligningsordning Bekendtgørelse om den kommunale og amtskommunale momsudligningsordning (Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2005) I medfør af 1, stk. 2, og 5 i lov om udligning af visse kommunale og amtskommunale udgifter til merværdiafgift og om den kommunale momsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 623 af 25. juli 2002, fastsættes: Kapitel 1 Opgørelse af beløb til refusion 1. De beløb, der refunderes af udligningsordningen, omfatter momsbetalinger fra (amts)kommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser, der bogføres på hovedkontiene 0-6, bortset fra momsbetalinger, der kan fradrages som indgående moms i et momsregnskab. Stk. 2. Beløbene efter stk. 1 bestemmes som summen af følgende udgifter til moms (1+2): 1) Alle udgifter til moms, der vedrører udgifter (excl. udgifter afholdt på hovedkonto 1. Forsyningsvirksomheder), som regnskabsmæssigt - efter de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet autoriserede konteringsregler - registreres på artskontiene: a) Hovedart 2 Varekøb, excl. art 2.6 Køb af jord og bygninger. b) 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser. c) 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. d) Opgørelsen omfatter ikke momsudgifter, der kan fradrages som indgående moms i et momsregnskab for en afgiftspligtig virksomhed eller aktivitet på funktion 2.31 Busdrift, 2.33 Færgedrift, 2.35 Jernbanedrift, 5.30 Ældreboliger og 5.32, grp. 01 Personlig og praktisk hjælp. 2) Visse udgifter til moms, som indirekte betales af (amts)kommuner, og Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab via betalings- og tilskudsordninger. De beløb, der indgår i momsudligningsordningen, beregnes som kommunens andel af det bogførte beløb multipliceret med de i bilaget anførte momsandelsprocenter og den gældende momssats, divideret med summen af momssatsen og 100, jf. regneeksemplet i bilaget. Betalings- og tilskudsordninger, som ifølge de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet autoriserede konteringsregler registreres på andre funktioner, indgår ikke i opgørelsen af beløb til refusion.

10 Budget- og regnskabssystem side 2 Dato: 10. januar Fælleskommunale virksomheders momsudgifter, jf. 1, anmeldes til refusion af den (amts)kommune, som er regnskabsførende for fællesskabet. Stk. 2. Fælleskommunale virksomheder, som af administrative grunde er selvstændigt regnskabsførende, kan, såfremt der foreligger godkendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, jf. dog stk. 3, anmelde købsmoms til refusion fra udligningsordningen, gennem fællesskabets (amts)kommuner. Stk. 3. Selvstændigt regnskabsførende fælleskommunal virksomhed, som kan henføres til følgende funktioner i Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede konteringsregler, er dog undtaget fra godkendelse efter stk. 2: 1) 0.95 Redningsberedskab. 2) 4.10 Centralvaskerier. Stk. 4. Selvstændigt regnskabsførende fælleskommunale forsyningsog forsyningslignende virksomheder kan som udgangspunkt ikke opnå godkendelse efter stk (Amts)kommunerne kan anmelde acontomoms til selvejende institutioner med driftsoverenskomst til refusion fra udligningsordningen, indtil den selvejende institutions regnskab optages med artsspecifikation i forbindelse med kommunens regnskabsaflæggelse. Stk. 2. Den revisionspåtegnede årsopgørelse af momsrefusion må ikke indeholde beløb vedrørende acontomoms efter stk Købsmomsudgifter, der indgår ved beregningen af huslejeindtægter, omfattes ikke af udligningen. Stk. 2. Undtagelsen efter stk. 1 administreres på den måde, at den opgjorte refusion efter reglerne i 1 reduceres med et beløb, der beregnes som 7,5 pct. af bogførte indtægter på artskonto 7.1 Egne huslejeindtægter. Stk. 3. Huslejeindtægter registreret på art 7.1, funktion 5.30 Ældreboliger, 2.31 Busdrift, 2.33 Færgedrift, 2.35 Jernbanedrift og 5.32, grp. 01 Personlig og praktisk hjælp omfattes ikke af bestemmelserne i 4, stk. 1 og Købsmomsudgifter, afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, finansieret af bidrag og tilskud til (amts)kommunen omfattes ikke af udligningen. Stk. 2. Undtagelsen efter stk. 1 administreres på den måde, at den opgjorte refusion efter reglerne i 1 reduceres med et beløb svarende til 17,5 pct. af (amts)kommunens indtægter fra følgende tilskud og bidrag. Beløbet opføres på den månedlige saldoopgørelse som fradrag under korrektioner: 1) Drifts- og anlægstilskud fra fonde, private foreninger, institutioner m.v.

11 Budget- og regnskabssystem side 3 Dato: 10. januar ) Anlægstilskud fra EU's strukturfonde viderefordelt af den danske stat, og direkte anlægstilskud fra EU. 3) Lån, som på grund af gunstige vilkår med hensyn til betaling af renter og afdrag, ikke skal henregnes til (amts)kommunens låntagning i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Stk. 3. Tilskud til (amts)kommunale anlægsarbejder, for hvilke der er vedtaget anlægsbevillinger før 1. juli 1996, undtages fra tilbagebetaling efter stk. 2. Stk. 4. Tilskud til (amts)kommunale anlægsarbejder, hvor der ikke er vedtaget anlægsbevilling inden 1. juli 1996, men hvor det kan anses for dokumenteret, at der inden 1. januar 1997 er givet tilsagn om disse tilskud, undtages fra tilbagebetaling efter stk. 2. Undtagelse fra tilbagebetaling efter 1. pkt. gælder dog kun, hvis tilskuddet er udbetalt senest den 31. december Stk. 5. Tilskud til forskning registreret på funktion 4.01 eller funktion 4.02 undtages fra tilbagebetaling efter stk Hvis et anlæg, for hvilket der er opnået momsrefusion, inden for en periode af 5 år sælges, skal den refunderede købsmoms tilbagebetales til udligningsordningen. Beløbet opføres på den månedlige saldoopgørelse som fradrag under korrektioner. Stk. 2. Femårsperioden regnes fra tidspunktet for godkendelse af anlægsregnskab for det pågældende arbejde. Stk. 3. Stk. 1. finder ikke anvendelse for anlæg, der i henhold til bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgave flytninger den 1.januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen eller bekendtgørelse nr. 868 af 16. september 2005 om deling af kommuner overføres mellem amtskommuner, kommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udviklingsråd, regionerne og statslige myndigheder. Stk. 1. finder heller ikke anvendelse for anlæg, der i henhold til bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgave flytninger den 1.januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen eller bekendtgørelse nr. 868 af 16. september 2005 om deling af kommuner overføres mellem amtskommuner, kommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udviklingsråd, regionerne og statslige myndigheder ved lovgivningen vedrørende kommunalreformen overføres mellem på den ene side de i 1. pkt. nævnte myndigheder og på den anden side fællesskaber mellem de i 1. pkt. nævnte myndigheder, selvejende institutioner m.v. Kapitel 2 Afregning af refusionsbeløb 7. Refusionsbeløb i henhold til 1 udbetales månedligt.

12 Budget- og regnskabssystem side 4 Dato: 10. januar 2006 Stk. 2. Beløb til refusion efter stk. 1 anmeldes på grundlag af saldo på funktion 7.87 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest 10. hverdag i den følgende måned. Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende hvilke beløb der kan anmeldes til refusion, afgøres endeligt af indenrigs- og sundhedsministeren. Stk. 3. Saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret, som tillige omfatter beløb til refusion bogført i den regnskabsmæssige supplementsperiode til regnskabsåret, fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest 1. hverdag i maj måned i året efter udligningsåret. Denne opgørelse skal være forsynet med revisionspåtegning af (amts)kommunens revision, og for Hovedstadens Udviklingsråd, og Hovedstadens Sygehusfællesskab af deres revision. Hvis der i saldoopgørelsen indgår tilskud, som er omfattet af 5, stk. 3 og 4, skal det fremgå særskilt af revisionspåtegningen, om betingelserne for at lade disse tilskud indgå i opgørelsen kan anses for opfyldt. Stk. 4. Momsudgifter afholdt i den regnskabsmæssige forsupplementsperiode til et regnskabsår anmeldes til refusion fra udligningsordningen sammen med momsudgifter afholdt i januar måned i regnskabsåret. 8. Refusionsbeløb efter 7 udbetales af Indenrigs- og Sundhedsministeriet snarest muligt i den måned, der følger efter den måned, refusionsanmeldelsen skal være Indenrigs- og Sundhedsministeriet i hænde. Stk. 2. Refusionsbeløb afrundes til hele kroner. Kapitel 3 Opgørelse og afregning af bidrag til udligningsordningen 9. Samtlige kommuner og amtskommuner bidrager til de årlige samlede beløb efter kapitel 1, som opgøres for henholdsvis kommuner og amtskommuner under ét. Bidragene fordeles i overensstemmelse med 10 og 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner i forhold til de enkelte kommuners og amtskommuners andel af det samlede kommunale henholdsvis amtskommunale beskatningsgrundlag, jf. dog 33 i nævnte lov. De årlige samlede beløb efter kapitel 1 som kommuner og amtskommuner bidrager til, tillægges efterregulering vedrørende tidligere år, jf. stk. 5 og 6. Stk. 2. Til brug for kommunernes og amtskommunernes budgettering af bidrag til de samlede beløb efter stk. 1, udmelder indenrigs- og sundhedsministeren senest 1. juli i året før tilskudsåret et foreløbigt beløb herfor for henholdsvis kommuner og amtskommuner. Stk. 3. Det samlede foreløbige bidrag for alle kommuner og amtskommuner, jf. stk. 2, opgøres af Indenrigs- og Sundhedsministeriet på grundlag af en fremskrivning af den refusion, der skønnes udbetalt i året forud for udligningsåret.

13 Budget- og regnskabssystem side 5 Dato: 10. januar 2006 Stk. 4. Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan på grundlag af et ændret skøn over den samlede refusion i udligningsåret ændre de foreløbigt opgjorte udligningsbidrag. Stk. 5. Efter udløbet af tilskudsåret beregnes på grundlag af de faktisk udbetalte beløb efter kapitel 1 et endeligt beløb efter stk. 1. Forskellen mellem det endelige beløb og det foreløbige beløb efter stk. 2 indregnes i de samlede årlige beløb efter stk. 1 for tilskudsåret to år efter det tilskudsår, som forskelsbeløbet vedrører. Stk. 6. Når oplysninger om de faktiske beskatningsgrundlag for tilskudsåret foreligger, foretages i overensstemmelse med 33 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner en efterregulering mellem henholdsvis kommunerne og amtskommunerne af beløbet efter stk. 2. Medfører efterreguleringen, at der opstår et ufordelt restbeløb i forhold til beløbet efter stk. 2, indregnes det i de samlede årlige beløb efter stk. 1 for tilskudsåret tre år efter det tilskudsår, som det ufordelte restbeløb vedrører. 10. De årlige udligningsbidrag i henhold til 9, stk. 1, afregnes til staten ved, at 1/12 af de beløb, der er meddelt i henhold til 9, stk. 2, fradrages de månedlige beløb, som udbetales fra SKAT i henhold til 15 i lov om kommunal indkomstskat. Stk. 2. De årlige udligningsbidrag, jf. stk. 1, for et bestemt udligningsår afregnes fra og med den 1. april i udligningsåret og til og med den 1. marts i det efterfølgende udligningsår. Kapitel 4 Særlige regler for Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner samt Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab 11. Af Københavns og Frederiksberg Kommuners refusion efter kapitel 1 fordeles 84 pct. til udligning mellem kommuner og 16 pct. til udligning mellem amtskommuner. Stk. 2. Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab bidrager ikke til udligningsordningen. Stk. 3. Refusion til Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab efter kapitel 1 udlignes mellem amtskommunerne. Stk. 4. Af Bornholms Kommunes refusion efter kapitel 1 fordeles 60 pct. til udligning mellem kommuner og 40 pct. til udligning mellem amtskommuner. Kapitel 5 Beregning af generelle tilskud 12. Ved beregningen af generelle tilskud efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner opgøres

14 Budget- og regnskabssystem side 6 Dato: 10. januar 2006 nettodrifts- og anlægsudgifter i kommuner og amtskommuner excl. momsrefusion efter kapitel 1. Kapitel 6 Ikrafttræden m.v. 13. Indenrigs- og sundhedsministeren kan i særlige tilfælde bestemme, at afregningen af refusionsbeløb og udligningsbidrag sker på en anden måde end fastlagt i denne bekendtgørelse. 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 10. december 2004 om den kommunale og amtskommunale momsudligningsordning ophæves. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 14. december 2005 Lars Løkke Rasmussen /Søren H. Thomsen

15 Budget- og regnskabssystem side 7 Dato: 10. januar 2006 Bilag 1 Positivliste Artkonto Funktion Momsandelsprocent (Drift: DR1) (Anlæg: DR3) Kommuner Sanering Fælles formål Stadion og idrætsanlæg Idræts- og svømmehaller Friluftsbade Andre fritidsfaciliteter Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og Ungdomskostskoler Efterskoler og Ungdomskostskoler Museer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Lokaletilskud Støtte til frivilligt socialt arbejde Tilskud til puljeordninger og 25 - private klubber 5.2 1) 5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 95 - boligindretning, befordring og pasning af døende Introduktionsprogram mv Kommunal tandpleje Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud ) 5.20 Plejefamilier og opholdssteder for 25 - børn og unge 4.0 4) 5.21 Forebyggende foranstaltninger ) 5.23 Døgninstitutioner for børn og 25 - unge 4.0 4) 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger ) 5.42 Botilbud til personer med særlige 25 - sociale problemer 4.0 4) 5.45 Behandling af stofmisbrugere ) 5.46 Rådgivning af stofmisbrugere 25 -

16 Budget- og regnskabssystem side 8 Dato: 10. januar ) 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handikappede m.v ) 5.51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold af udviklingshæmmede, fysisk handikappede, m.v ) 5.52 Kommunale botilbud til midlertidig ophold for personer med særlige behov 4.0 4) 5.55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende 4.0 4) 5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende 5.9 3) 5.98 Beskæftigelsesordninger. Gruppering 18 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere Amtskommuner Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Bidrag til private og statslige skoler og kurser Social- og sundhedsuddannelser Sygeplejeuddannelser Pædagogisk grunduddannelse Museer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Lokaletilskud ) 4.01 Somatiske sygehuse ) 4.02 Psykiatriske sygehuse og 25 - afdelinger 4.0 2) 4.40 Rekonvalescenthjem og efterbehandlingsklinikker Støtte til frivilligt socialt arbejde ) 5.20 Plejefamilier og opholdssteder for 25 - børn og unge 4.0 4) 5.21 Forebyggende foranstaltninger ) 5.23 Døgninstitutioner for børn og 25 - unge 4.0 4) 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud 70 85

17 Budget- og regnskabssystem side 9 Dato: 10. januar Revalidering ) 5.42 Botilbud til personer med særlige 25 - sociale problemer 4.0 4) 5.45 Behandling af stofmisbrugere ) 5.46 Rådgivning af stofmisbrugere ) 5.50 Botilbud til længerevarende 25 - ophold for udviklingshæmmede fysisk, handikappede m.v ) 5.51 Amtskommunale botilbud til 25 - midlertidigt ophold af udviklingshæmmede, fysisk handikappede, m.v ) 5.52 Kommunale botilbud til 25 - midlertidig ophold for personer med særlige behov 4.0 4) 5.55 Botilbud til længerevarende 25 - ophold for sindslidende 4.0 4) 5.56 Amtskommunale botilbud til 25 - midlertidigt ophold for sindslidende 5.2 1) 5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 95 - boligindretning, befordring og pasning af døende 1) Gælder ikke for motorkøretøjer samt plejevederlag og hjælp til medicin mv. ved pasning af døende i eget hjem. 2) Gælder for selvejende/private sygehuse mv. 3) Gælder kun for posteringer på artskonto 5.9, funktion 5.98, gruppering 18. 4) Gælder alene registreringer på ejerstedkode 2 Selvejende / private institutioner uden driftsoverenskomst med kommune / amt. Regneeksempel: Der gives tilskud på kr. (funktion 0.30 Fælles formål, art 5.9). Beløb til refusion: kr. x 45% x 25/125=90 kr. Der registreres i eksemplet følgende i det kommunale budget- og regnskabssystem: Udgiften, excl. den beregnede momsudgift dvs kr kr. = 910 kr. registreres på funktion 0.30 Fælles formål, art 5.9. Den beregnede momsudgift, dvs. 90 kr., registreres på funktion 7.87, gruppering 03. Momsrefusionen, dvs. 90 kr., registreres på funktion 7.87, gruppering 02.

18 O:\Indenrigs- og Sundheds-\Bekendtgørelser\544129\Dokumenter\ fm :39 k03 SJ Bekendtgørelse nr af 14. december 2005 Bekendtgørelse om den kommunale og amtskommunale momsudligningsordning I medfør af 1, stk. 2, og 5 i lov om udligning af visse kommunale og amtskommunale udgifter til merværdiafgift og om den kommunale momsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 623 af 25. juli 2002, fastsættes: Kapitel 1 Opgørelse af beløb til refusion 1. De beløb, der refunderes af udligningsordningen, omfatter momsbetalinger fra (amts)kommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser, der bogføres på hovedkontiene 0-6, bortset fra momsbetalinger, der kan fradrages som indgående moms i et momsregnskab. Stk. 2. Beløbene efter stk. 1 bestemmes som summen af følgende udgifter til moms (1+2): 1) Alle udgifter til moms, der vedrører udgifter (excl. udgifter afholdt på hovedkonto 1. Forsyningsvirksomheder), som regnskabsmæssigt - efter de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet autoriserede konteringsregler - registreres på artskontiene: a) Hovedart 2 Varekøb, excl. art 2.6 Køb af jord og bygninger. b) 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser. c) 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. d) Opgørelsen omfatter ikke momsudgifter, der kan fradrages som indgående moms i et momsregnskab for en afgiftspligtig virksomhed eller aktivitet på funktion 2.31 Busdrift, 2.33 Færgedrift, 2.35 Jernbanedrift, 5.30 Ældreboliger og 5.32, grp. 01 Personlig og praktisk hjælp. Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr ) Visse udgifter til moms, som indirekte betales af (amts)kommuner, og Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab via betalings- og tilskudsordninger. De beløb, der indgår i momsudligningsordningen, beregnes som kommunens andel af det bogførte beløb multipliceret med de i bilaget anførte momsandelsprocenter og den gældende momssats, divideret med summen af momssatsen og 100, jf. regneeksemplet i bilaget. Betalings- og tilskudsordninger, som ifølge de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet autoriserede konteringsregler registreres på andre funktioner, indgår ikke i opgørelsen af beløb til refusion. 2. Fælleskommunale virksomheders momsudgifter, jf. 1, anmeldes til refusion af den (amts)kommune, som er regnskabsførende for fællesskabet. Stk. 2. Fælleskommunale virksomheder, som af administrative grunde er selvstændigt regnskabsførende, kan, såfremt der foreligger godkendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, jf. dog stk. 3, anmelde købsmoms til refusion fra udligningsordningen, gennem fællesskabets (amts)kommuner. Stk. 3. Selvstændigt regnskabsførende fælleskommunal virksomhed, som kan henføres til følgende funktioner i Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede konteringsregler, er dog undtaget fra godkendelse efter stk. 2: 1) 0.95 Redningsberedskab. 2) 4.10 Centralvaskerier. Stk. 4. Selvstændigt regnskabsførende fælleskommunale forsynings- og forsyningslignende AI Schultz Grafisk

19 O:\Indenrigs- og Sundheds-\Bekendtgørelser\544129\Dokumenter\ fm :39 k03 SJ 2 virksomheder kan som udgangspunkt ikke opnå godkendelse efter stk (Amts)kommunerne kan anmelde acontomoms til selvejende institutioner med driftsoverenskomst til refusion fra udligningsordningen, indtil den selvejende institutions regnskab optages med artsspecifikation i forbindelse med kommunens regnskabsaflæggelse. Stk. 2. Den revisionspåtegnede årsopgørelse af momsrefusion må ikke indeholde beløb vedrørende acontomoms efter stk Købsmomsudgifter, der indgår ved beregningen af huslejeindtægter, omfattes ikke af udligningen. Stk. 2. Undtagelsen efter stk. 1 administreres på den måde, at den opgjorte refusion efter reglerne i 1 reduceres med et beløb, der beregnes som 7,5 pct. af bogførte indtægter på artskonto 7.1 Egne huslejeindtægter. Stk. 3. Huslejeindtægter registreret på art 7.1, funktion 5.30 Ældreboliger, 2.31 Busdrift, 2.33 Færgedrift, 2.35 Jernbanedrift og 5.32, grp. 01 Personlig og praktisk hjælp omfattes ikke af bestemmelserne i 4, stk. 1 og Købsmomsudgifter, afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, finansieret af bidrag og tilskud til (amts)kommunen omfattes ikke af udligningen. Stk. 2. Undtagelsen efter stk. 1 administreres på den måde, at den opgjorte refusion efter reglerne i 1 reduceres med et beløb svarende til 17,5 pct. af (amts)kommunens indtægter fra følgende tilskud og bidrag. Beløbet opføres på den månedlige saldoopgørelse som fradrag under korrektioner: 1) Drifts- og anlægstilskud fra fonde, private foreninger, institutioner m.v. 2) Anlægstilskud fra EU's strukturfonde viderefordelt af den danske stat, og direkte anlægstilskud fra EU. 3) Lån, som på grund af gunstige vilkår med hensyn til betaling af renter og afdrag, ikke skal henregnes til (amts)kommunens låntagning i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Stk. 3. Tilskud til (amts)kommunale anlægsarbejder, for hvilke der er vedtaget anlægsbevillinger før 1. juli 1996, undtages fra tilbagebetaling efter stk. 2. Stk. 4. Tilskud til (amts)kommunale anlægsarbejder, hvor der ikke er vedtaget anlægsbevilling inden 1. juli 1996, men hvor det kan anses for dokumenteret, at der inden 1. januar 1997 er givet tilsagn om disse tilskud, undtages fra tilbagebetaling efter stk. 2. Undtagelse fra tilbagebetaling efter 1. pkt. gælder dog kun, hvis tilskuddet er udbetalt senest den 31. december Stk. 5. Tilskud til forskning registreret på funktion 4.01 eller funktion 4.02 undtages fra tilbagebetaling efter stk Hvis et anlæg, for hvilket der er opnået momsrefusion, inden for en periode af 5 år sælges, skal den refunderede købsmoms tilbagebetales til udligningsordningen. Beløbet opføres på den månedlige saldoopgørelse som fradrag under korrektioner. Stk. 2. Femårsperioden regnes fra tidspunktet for godkendelse af anlægsregnskab for det pågældende arbejde. Stk. 3. Stk. 1. finder ikke anvendelse for anlæg, der i henhold til bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. janauar 2007 i forbindelse med kommunalreformen eller Bekendtgørelse nr. 868 af 16. september om deling af kommuner overføres mellem amtskommuner, kommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udviklingsråd, regionerne og statslige myndigheder. Stk. 1. finder heller ikke anvendelse for anlæg, der i henhold til bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen eller Bekendtgørelse nr. 868 af 16. september 2005 om deling af kommuner overføres mellem på den ene side de i 1. pkt. nævnte myndigheder og på den anden side fællesskaber mellem de i 1. pkt. nævnte myndigheder, selvejende institutioner m.v. Kapitel 2 Afregning af refusionsbeløb 7. Refusionsbeløb i henhold til 1 udbetales månedligt. Stk. 2. Beløb til refusion efter stk. 1 anmeldes på grundlag af saldo på funktion 7.87 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest 10. hverdag i den følgende måned. Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende hvilke beløb der kan anmeldes

20 O:\Indenrigs- og Sundheds-\Bekendtgørelser\544129\Dokumenter\ fm :39 k03 SJ 3 til refusion, afgøres endeligt af indenrigs- og sundhedsministeren. Stk. 3. Saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret, som tillige omfatter beløb til refusion bogført i den regnskabsmæssige supplementsperiode til regnskabsåret, fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest 1. hverdag i maj måned i året efter udligningsåret. Denne opgørelse skal være forsynet med revisionspåtegning af (amts)kommunens revision, og for Hovedstadens Udviklingsråd, og Hovedstadens Sygehusfællesskab af deres revision. Hvis der i saldoopgørelsen indgår tilskud, som er omfattet af 5, stk. 3 og 4, skal det fremgå særskilt af revisionspåtegningen, om betingelserne for at lade disse tilskud indgå i opgørelsen kan anses for opfyldt. Stk. 4. Momsudgifter afholdt i den regnskabsmæssige forsupplementsperiode til et regnskabsår anmeldes til refusion fra udligningsordningen sammen med momsudgifter afholdt i januar måned i regnskabsåret. 8. Refusionsbeløb efter 7 udbetales af Indenrigs- og Sundhedsministeriet snarest muligt i den måned, der følger efter den måned, refusionsanmeldelsen skal være Indenrigs- og Sundhedsministeriet i hænde. Stk. 2. Refusionsbeløb afrundes til hele kroner. Kapitel 3 Opgørelse og afregning af bidrag til udligningsordningen 9. Samtlige kommuner og amtskommuner bidrager til de årlige samlede beløb efter kapitel 1, som opgøres for henholdsvis kommuner og amtskommuner under ét. Bidragene fordeles i overensstemmelse med 10 og 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner i forhold til de enkelte kommuners og amtskommuners andel af det samlede kommunale henholdsvis amtskommunale beskatningsgrundlag, jf. dog 33 i nævnte lov. De årlige samlede beløb efter kapitel 1 som kommuner og amtskommuner bidrager til, tillægges efterregulering vedrørende tidligere år, jf. stk. 5 og 6. Stk. 2. Til brug for kommunernes og amtskommunernes budgettering af bidrag til de samlede beløb efter stk. 1, udmelder indenrigs- og sundhedsministeren senest 1. juli i året før tilskudsåret et foreløbigt beløb herfor for henholdsvis kommuner og amtskommuner. Stk. 3. Det samlede foreløbige bidrag for alle kommuner og amtskommuner, jf. stk. 2, opgøres af Indenrigs- og Sundhedsministeriet på grundlag af en fremskrivning af den refusion, der skønnes udbetalt i året forud for udligningsåret. Stk. 4. Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan på grundlag af et ændret skøn over den samlede refusion i udligningsåret ændre de foreløbigt opgjorte udligningsbidrag. Stk. 5. Efter udløbet af tilskudsåret beregnes på grundlag af de faktisk udbetalte beløb efter kapitel 1 et endeligt beløb efter stk. 1. Forskellen mellem det endelige beløb og det foreløbige beløb efter stk. 2 indregnes i de samlede årlige beløb efter stk. 1 for tilskudsåret to år efter det tilskudsår, som forskelsbeløbet vedrører. Stk. 6. Når oplysninger om de faktiske beskatningsgrundlag for tilskudsåret foreligger, foretages i overensstemmelse med 33 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner en efterregulering mellem henholdsvis kommunerne og amtskommunerne af beløbet efter stk. 2. Medfører efterreguleringen, at der opstår et ufordelt restbeløb i forhold til beløbet efter stk. 2, indregnes det i de samlede årlige beløb efter stk. 1 for tilskudsåret tre år efter det tilskudsår, som det ufordelte restbeløb vedrører. 10. De årlige udligningsbidrag i henhold til 9, stk. 1, afregnes til staten ved, at 1/12 af de beløb, der er meddelt i henhold til 9, stk. 2, fradrages de månedlige beløb, som udbetales fra SKAT i henhold til 15 i lov om kommunal indkomstskat. Stk. 2. De årlige udligningsbidrag, jf. stk. 1, for et bestemt udligningsår afregnes fra og med den 1. april i udligningsåret og til og med den 1. marts i det efterfølgende udligningsår. Kapitel 4 Særlige regler for Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner samt Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab 11. Af Københavns og Frederiksberg Kommuners refusion efter kapitel 1 fordeles 84 pct. til udligning mellem kommuner og 16 pct. til udligning mellem amtskommuner. Stk. 2. Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab bidrager ikke til udligningsordningen.

21 O:\Indenrigs- og Sundheds-\Bekendtgørelser\544129\Dokumenter\ fm :39 k03 SJ 4 Stk. 3. Refusion til Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab efter kapitel 1 udlignes mellem amtskommunerne. Stk. 4. Af Bornholms Kommunes refusion efter kapitel 1 fordeles 60 pct. til udligning mellem kommuner og 40 pct. til udligning mellem amtskommuner. Kapitel 5 Beregning af generelle tilskud 12. Ved beregningen af generelle tilskud efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner opgøres nettodrifts- og anlægsudgifter i kommuner og amtskommuner excl. momsrefusion efter kapitel 1. Kapitel 6 Ikrafttræden m.v. 13. Indenrigs- og sundhedsministeren kan i særlige tilfælde bestemme, at afregningen af refusionsbeløb og udligningsbidrag sker på en anden måde end fastlagt i denne bekendtgørelse. 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 10. december 2004 om den kommunale og amtskommunale momsudligningsordning ophæves. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 14. december 2005 LARS LØKKE RASMUSSEN / Søren H. Thomsen

22 O:\Indenrigs- og Sundheds-\Bekendtgørelser\544129\Dokumenter\ fm :39 k03 SJ 5 Bilag 1 Positivliste Artkonto Funktion Momsandelsprocent (Drift: DR1) (Anlæg: DR3) Kommuner Sanering Fælles formål Stadion og idrætsanlæg Idræts- og svømmehaller Friluftsbade Andre fritidsfaciliteter Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og Ungdomskostskoler Efterskoler og Ungdomskostskoler Museer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Lokaletilskud Støtte til frivilligt socialt arbejde Tilskud til puljeordninger og private 25 - klubber 5.2 1) 5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, 95 - befordring og pasning af døende Introduktionsprogram mv Kommunal tandpleje Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud ) 5.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn 25 - og unge 4.0 4) 5.21 Forebyggende foranstaltninger ) 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge ) 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger ) 5.42 Botilbud til personer med særlige sociale 25 - problemer 4.0 4) 5.45 Behandling af stofmisbrugere ) 5.46 Rådgivning af stofmisbrugere ) 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handikappede m.v. 25 -

23 O:\Indenrigs- og Sundheds-\Bekendtgørelser\544129\Dokumenter\ fm :39 k03 SJ 6 Artkonto Funktion Momsandelsprocent (Drift: DR1) (Anlæg: DR3) 4.0 4) 5.51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt 25 - ophold af udviklingshæmmede, fy- sisk handikappede, m.v ) 5.52 Kommunale botilbud til midlertidig ophold 25 - for personer med særlige behov 4.0 4) 5.55 Botilbud til længerevarende ophold for 25 - sindslidende 4.0 4) 5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt 25 - ophold for sindslidende 5.9 3) 5.98 Beskæftigelsesordninger. Gruppering 18 - Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere Amtskommuner Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Bidrag til private og statslige skoler og kurser Social- og sundhedsuddannelser Sygeplejeuddannelser Pædagogisk grunduddannelse Museer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Lokaletilskud ) 4.01 Somatiske sygehuse ) 4.02 Psykiatriske sygehuse og afdelinger ) 4.40 Rekonvalescenthjem og efterbehandlingsklinikker Støtte til frivilligt socialt arbejde ) 5.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn 25 - og unge 4.0 4) 5.21 Forebyggende foranstaltninger ) 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge ) 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Revalidering ) 5.42 Botilbud til personer med særlige sociale 25 - problemer 4.0 4) 5.45 Behandling af stofmisbrugere ) 5.46 Rådgivning af stofmisbrugere 25 -

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner

Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner BEK nr 54 af 23/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 30. august 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2012-01894 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Dato: 1. april 2005 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 2.6 Moms Det er hovedreglen i det kommunale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter på såvel drifts-

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner

Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner 1 2 3 4 5 6 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner I medfør af 1, stk. 2 og 3, og 3 i lov nr. 497 af 7. juni 2006 om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners

Læs mere

Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner

Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner BEK nr 1593 af 17/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3538 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner

UDKAST Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner Enhed Udgifter Sagsbehandler NPA Koordineret med Sagsnr. 2015-8216 Doknr. 281504 Dato 09-11-2015 UDKAST Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner I medfør af 1, stk. 2 og 3, og 3

Læs mere

10.5 Den kommunale og amtskommunale momsudligningsordning

10.5 Den kommunale og amtskommunale momsudligningsordning Budget- og regnskabssystem 10.5 - side 1 10.5 Den kommunale og amtskommunale momsudligningsordning 10.5.1 Bekendtgørelse om den kommunale og amtskommunale momsudligningsordning (Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. december 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-25 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014

Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Budget- og regnskabssystem for kommuner 2.6 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 2.6 Moms Det er hovedreglen i det kommunale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

Opfølgning vedr. adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilieområdet, herunder navnlig vederlaget til plejefamilier

Opfølgning vedr. adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilieområdet, herunder navnlig vederlaget til plejefamilier Til alle kommuner Sagsnr. 2014-19976 Doknr. 196865 Dato 22-12-2014 Opfølgning vedr. adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilieområdet, herunder navnlig vederlaget til plejefamilier Økonomi-

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Høringsliste Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Amtsrådsforeningen Centralorganisationernes FællesUdvalg Dansk Arbejdsgiverforening Dansk

Høringsliste Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Amtsrådsforeningen Centralorganisationernes FællesUdvalg Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Høringsliste Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Amtsrådsforeningen Centralorganisationernes FællesUdvalg Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Byggeri Dansk ErhvervsFremme Dansk Handel og Service

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 4. oktober 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Fil-navn: orienteringsskrivelse ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Social- og Indenrigsministeriets

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2015. Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2015.

Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2015. Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2015. Alle regioner Sagsnr. 2015-276 Doknr. 210667 Dato 20-02-2015 Orientering om 19. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for regioner Hermed orienteres om ændringer af Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. 1997 kontor I:\orienteringsbrev Dato: 16. December Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner 2.6 - side 1. Dato: 21. januar 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008

Budget- og regnskabssystem for kommuner 2.6 - side 1. Dato: 21. januar 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 Budget- og regnskabssystem for kommuner 2.6 - side 1 Dato: 21. januar 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 2.6 Moms Det er hovedreglen i det kommunale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Budget- og regnskabssystem side 1

Budget- og regnskabssystem side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.0 - side 1 Hovedkonto 5 Social- og sundhedsvæsen Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på social- og sundhedsområdet. Hovedkontoen er opbygget således, at ydelser,

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 1 INDLEDNING 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt Det kommunale budget- og regnskabssystem

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune. BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Til samtlige kommuner 9. april 1997 og ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

Til samtlige kommuner 9. april 1997 og ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner 9. april 1997 og amtskommuner m.fl. 1. økonomiske kontor 1997/1562-1 jsp ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER" Det er efter drøftelse

Læs mere

Kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse

Kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Advokatfirmaet Bech-Bruun Att. Advokat Johan Weihe Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 7228 2400 F +45 7228 2401 M im@im.dk W www.oeim.dk Dato: 22. november

Læs mere

BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017

BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, sagsnr. 181.614.031

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Orientering om 5. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for regioner

Orientering om 5. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for regioner Til alle regionsråd Dato: 30. marts 2007 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: MTH Orienteringsskrivelse, 5. omgang Orientering om 5. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2. BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Høring over bekendtgørelse vedrørende udmøntning af lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen

Høring over bekendtgørelse vedrørende udmøntning af lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen Modtagere på høringslisten Dato: 5. juli 2005 Kontor: 4.ø.kt. J.nr.: Sagsbeh.: KRH Fil-navn: Dokument 2 Høring over bekendtgørelse vedrørende udmøntning af lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Beskatning og Udligning 2010 2011 2012 Udskrivningsprocent 706 Syddjurs Kommune 25,40 25,40 25,30 707 Norddjurs Kommune 24,60 24,60 25,10 710 Favrskov

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 24. januar 2003 Kontor: 1. økonomisk kontor J. nr.: 2003-2542-1 Sagsbeh.: HEN Fil-navn: orientering/januar2003 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 5. juli 2000 Kontor: 1.økonomiske kontor J. nr.: 2000/1562-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ juli.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Udkast til 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, stk. 3 6 i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1673 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6361 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 1205663 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-944 Doknr. 233513 Dato 21-05-2015 Orientering om 35. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

BILAG 1 Metode til opgørelse af de økonomiske basisbalancer

BILAG 1 Metode til opgørelse af de økonomiske basisbalancer BILAG 1 Metode til opgørelse af de økonomiske basisbalancer Der findes ikke én entydigt korrekt måde at opgøre kommunernes økonomiske grundvilkår på. Dette bilag beskriver den metode, som KREVI har fundet

Læs mere

Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring

Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring Budget- og regnskabssystem 4.4 - side 1 Dato: 1. september 1999 Ikrafttrædelsesår: Budget 2000 Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende amtskommunernes

Læs mere

Endelig opgørelse af forbruget på flaskehalsbevillingen for 2008 samt meget vigtig information om afregningen for 2009 og forenklet

Endelig opgørelse af forbruget på flaskehalsbevillingen for 2008 samt meget vigtig information om afregningen for 2009 og forenklet RRRR Halsnæs Kommune Att.: Jobcentret Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 22. december

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

9 LOVGIVNING, VEJLEDNING M.V.

9 LOVGIVNING, VEJLEDNING M.V. Budget- og regnskabssystem for regioner 9 indhold side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 LOVGIVNING, VEJLEDNING M.V. Indhold Side 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Orientering om 23. omgang rettelsessider vedr. Budget- og. regnskabssystem for kommuner :

Økonomi- og Indenrigsministeriet. Orientering om 23. omgang rettelsessider vedr. Budget- og. regnskabssystem for kommuner : Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7228 2400 F +45 7228 2401 M im@im.dk W oim.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: 10. januar 2012 Enhed: Administrationspolitik

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 30. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 30. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 1. april 2005 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: pbh Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 30. omgang

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

UDKAST. Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om, at udgifter, der er omfattet af stk. 1, ikke indgår i refusionsordningen.

UDKAST. Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om, at udgifter, der er omfattet af stk. 1, ikke indgår i refusionsordningen. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST 15. marts 2006 Forslag til lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 29. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet

Læs mere

9 LOVGIVNING, VEJLEDNING M.V.

9 LOVGIVNING, VEJLEDNING M.V. Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 9 LOVGIVNING, VEJLEDNING M.V. Indhold Side 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1-1 9.1.1 Bekendtgørelse

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob.

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob. Budget- og regnskabssystem 4.5.5 - side 1 Dato: 20. februar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2002 REVALIDERING MV. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem HØRING OM: Sagsnr. xxxx Doknr. xxxx Dato December 2014 Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i Budget-

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Bilag 1 til bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner positivlisten er dog fortsat optrykt i afsnit 2.6 Moms.

Bilag 1 til bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner positivlisten er dog fortsat optrykt i afsnit 2.6 Moms. Til alle regionsråd Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om 12. omgang rettelsessider vedr. "Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. Dato 6. juni 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v.

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere