EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL BETÆNKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter FORELØBIG 2004/2193(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forenkling af den fælles markedsordning for frugt og grønsager (2004/2193(INI)) Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Ordfører: María Esther Herranz García PR\ doc PE v01-00

2 PR_INI INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING...3 BEGRUNDELSE...9 PE v /13 PR\ doc

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING om forenkling af den fælles markedsordning for frugt og grønsager (2004/2193(INI)) Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om forenkling af den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (KOM(2004)0549), der henviser til Kommissionen arbejdsdokument, der analyserer den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (SEK(2004)1120), der henviser til Rådets forordning nr. 2200/96 1, 2201/96 2, 2202/96 3 og 2699/ om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager, der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 1432/ om anerkendelse af producentorganisationer og nr. 1433/ om driftsfonde og driftsprogrammer i denne sektor, der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1782/ og til Kommissionens forordning nr. 2237/ om særlige foranstaltninger for tørret frugt, der henviser til Kommissionens forordning (EF) nr. 1535/2003 9, 2111/ og 103/ om forenkling af de gældende regler i denne sektor, der henviser til sin beslutning af 5. juli 2001 om rapport fra Kommissionen til Rådet om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (KOM(2001)0036) 12, der henviser til forretningsordenens artikel 45, der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6-0000/2005), A. der henviser til, at de europæiske producenter og størstedelen af medlemsstaterne satser på at bevare grundlaget for reformen i 1996, sådan som det kom til udtryk i det nederlandske EU-formandskabs konklusioner i november 2004 og under den offentlige høring, der blev afholdt i Europa-Parlamentet den 2. februar 2005, 1 EFT L 297 af , s EFT L 297 af , s EFT L 297 af , s EFT L 311 af , s EUT L 203 af , s EUT L 203 af , s EUT L 270 af , s EUT L 339 af , s EUT L 218 af , s EUT L 317 af , s EUT L 16 af , s EFT C 65 E af , s PR\ doc 3/13 PE v01-00

4 B. der henviser til, at det imidlertid er nødvendigt at sætte skub i de mål, der forfølges med støtteordningen i frugt- og grøntsagssektoren, eftersom koncentrationen af produktionen endnu ikke overstiger et niveau på 40%, og denne procent bør sættes væsentligt i vejret, for at markederne kan forvaltes mere effektivt, og producenternes konkurrences øges; C. der henviser til, at situationen i de nye medlemsstater kræver særlig opmærksomhed, fordi koncentrationen af udbuddet endnu er meget utilstrækkelig, D. der henviser til, at EU-budgettet for frugt og grøntsager har mulighed for at øge finansieringen til producentorganisationerne i betragtning af, at underudnyttelsen af midlerne i de seneste år er nået op på 25% af det samlede budget for sektoren, E. der henviser til, at frugt- og grøntsagssektoren er præget af ustabile markeder, og i tilfælde af et sammenbrud i priserne er den nuværende tilbagekøbsordning ikke effektiv på grund af utilstrækkelig godtgørelse, for meget bureaukrati og mangel på reelle afsætningsmuligheder for de tilbagekøbte produkter, F. der henviser til, at ordningen for forarbejdet frugt og grøntsager spiller en vigtig rolle for koncentration af udbuddet og har givet mulighed for at udvikle en industri i EU, der skaber beskæftigelse og er i konstant udvikling, G. der henviser til, at det imidlertid er nødvendigt at indføre nogle forbedringer, navnlig i sektoren for forarbejdede tomatprodukter, hvis stabilisatorer ikke har taget hensyn til sektorens behov for udvidelse som følge af den stigende efterspørgsel, H. der henviser til, at det er nødvendigt at forbedre salgskampagnerne for frugt og grøntsager generelt, eftersom de positive virkninger for sundheden underbygges af talrige videnskabelige undersøgelser og af de anbefalinger, som WHO har givet i sin globale strategi for kost, fysisk aktivitet og sundhed, der blev vedtaget i maj 2004, I. der henviser til behovet for at tage fat på meget specifikke problemer med produkter, der til stadighed er under et pres fra importen fra tredjelande, som sætter deres overleven på spil, og at det ville være hensigtsmæssigt at forenkle toldreglerne for at undgå uregelmæssigheder, J. der henviser til, at frugt- og grøntsagssektoren står over for nye handelsmæssige udfordringer, der først og fremmest hidrører fra forhandlingerne i Verdenshandelsorganisationen (WTO), K. der henviser til, at producenterne af frugt og grøntsager har begrænset adgang til støtten til landdistrikter, og at forslaget om oprettelse af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne vil forværre denne situation, L. der henviser til, at det er nødvendigt at reducere risikoen for forvridning af markedet for frugt og grøntsager mest muligt efter reformen af den fælles landbrugspolitik i september 2003, i betragtning af at denne sektor kan forvandle sig til et "tilflugtssted" for producenter af andre afgrøder, som modtager "enkeltbetalinger", Om producentorganisationer PE v /13 PR\ doc

5 1. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre større incitamenter til at styrke producentorganisationernes rolle i markedsstyringen i overensstemmelse med de principper, der gælder for de fælles markedsordninger for frugt og grøntsager; 2. finder det i det øjemed passende at hæve det eksisterende loft for EU's bidrag til driftsfondene fra 4,1% til 6% af den markedsførte produktion, fordi dette loft ikke er foreneligt med den samfinansieringsprocent, der er givet grænseoverskridende partnerskaber og med behovet for at styrke sammenlægninger, sammenslutninger og samarbejde mellem producentorganisationer; 3. mener, at det er nødvendigt at indføre en bonus for at øge EU's samfinansiering til samarbejde, sammenlægning og sammenslutning af producentorganisationer, når de overholder minimumskravene med hensyn til omsætningen; 4. går ind for at øge EU-støtten til nye organisationer, som opfylder høje stiftelseskriterier, ved i en periode på mindst fem år at yde dem en bonus, der gradueres i forhold til antallet af medlemmer og størrelsen af den markedsførte produktion; 5. mener, at det med henblik på at fremme oprettelse af producentorganisationer på områder med et lavt sammenslutningsniveau er hensigtsmæssigt at refundere national støtte til oprettelse af organisationer i de regioner, hvor de eksisterende sammenslutninger afsætter under 15% af produktionen af frugt og grøntsager, og hvis produktion udgør mindst 15% af den regionale landbrugsproduktion; 6. mener, at de nye medlemsstater bør have en bonus for oprettelse af alle deres nye driftsfonde i en overgangsperiode; 7. går ind for, at de af de nye medlemsstaters producentorganisationer, som opfylder høje stiftelseskriterier, skal have en bonus, der gradueres efter antallet af medlemmer og størrelsen af den markedsførte produktion; disse kriterier skal i en overgangsperiode være mindre strenge end dem, der i samme øjemed pålægges de femten gamle medlemsstater; 8. mener, at det er absolut nødvendigt at garantere producentorganisationernes retssikkerhed ved at opstille ensartede krav for gennemførelse af den kontrol, der udøves af de forskellige nationale og EU-instanser med driftsprogrammerne; 9. skønner det nødvendigt at smidiggøre driftsfondenes funktion ved at revidere positivlisten over foranstaltninger, der kan finansieres, for at tilpasse driftsprogrammerne bedre til producentorganisationernes behov, og ved at give sammenslutningerne større selvbestemmelse med hensyn til forvaltningen af disse programmer; Om krisestyring 10. anmoder om indførelse af en effektiv ordning til styring af markedskriser for at undgå, at sektoren står hjælpeløs over for store prisfald, som i praksis desuden ikke får indflydelse på forbrugerpriserne; PR\ doc 5/13 PE v01-00

6 11. opfordrer Kommissionen til at gennemføre en tilbundsgående undersøgelse af de forskellige krisestyringsforanstaltninger, der kan anvendes i sektoren for frugt og grøntsager; mener, at denne undersøgelse navnlig skal analysere indførelse af markedsobservatorier både på EU-niveau og nationalt niveau, der skal have til opgave at holde øje med potentielle markedskriser og derved sikre en hurtigere reaktionsevne; 12. mener, at en af de forskellige mulige krisestyringsordninger kunne være at erstatte den gældende tilbagekøbsordning med etablering af en "forsikringskasse", som forvaltes af producentorganisationerne og finansieres med midler fra EU, medlemsstaterne og landbrugerne; denne "kasse" kunne tjene til at kompensere producenterne for tilbagekøb, der foretages i krisetilfælde, yde støtte til reduktion af produktionen og endog til oprettelse af - under forudsætning af en forudgående gennemførlighedsanalyse - en ordning med forsikring mod indtægtstab og ugunstige vejrforhold; de enkelte producenter skulle have mulighed for at bidrage til oprettelse af denne "forsikringskasse", men ville få lavere godtgørelse i krisetider; 13. anser det for hensigtsmæssigt, inden for rammerne af denne nye krisestyringsordning, at forøge støtten til tilbagekøb med henblik på gratis uddeling til velgørende institutioner, for den dækker i øjeblikket ikke de høje transport- og emballeringsomkostninger, samt at øge støtten til fremme af konsum af frugt og grøntsager i skoler; Om ordningen for forarbejdede produkter 14. mener, at det ville være hensigtsmæssigt at hæve tærsklen for produktion af forarbejdede tomater i overensstemmelse med de reformer, der blev vedtaget i 1996 og 2000, i betragtning af at de eksisterende kvoter stadig ikke svarer til udviklingen i efterspørgselen og konkurrencen fra tredjelande; 15. går ind for at give de medlemsstater, der finder det hensigtsmæssigt, tilladelse til at anvende regionalisering af tærsklerne for forarbejdede tomater; 16. går ind for, at der kun bør ske fradrag i støtten til pære- og ferskensektoren, når af tærsklerne for begge produkter tilsammen er overskredet, hvorved landbrugerne undgår at få tab, uden at EU-budgettet må forhøjes, 17. mener, at der kun bør ske fradrag i støtten for overskridelse af tærsklerne for citrusfrugter, når summen af alle tærsklerne for de forskellige arter citrusfrugter på EUniveau overskrides, for så vidt muligt at undgå sanktioner, der underminerer producenternes indtægt, samtidig med at budgetneutraliteten opretholdes; Om salgsfremme 18. kritiserer de beskedne midler, der anvendes på at fremme salget af frugt og grøntsager generelt, hvilket står i kontrast til den voksende bekymring i EU for at sikre balance i befolkningens ernæring og fremme fødevaresikkerheden; 19. anmoder om, at der inden for rammerne af forordningerne til fremme af EU's landbrugsprodukter i og uden for EU, afsættes en særlig bevilling til forøgelse af forbruget af frugt og grøntsager på mindst 15 millioner euro årligt, og at denne bevilling PE v /13 PR\ doc

7 revideres regelmæssigt på grundlag af anvendelsen af midler til alment salgsfremmende kampagner; Om konkurrencen fra produkter importeret fra tredjelande 20. anmoder indtrængende om, at der gennemføres en forenkling af det komplekse toldsystem, der gælder for importen fra tredjelande, idet de erhvervsdrivende i øjeblikket kan vælge frit mellem tre forskellige metoder til at beregne toldafgiften, og denne ordning skaber grundlag for uregelmæssigheder; 21. opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for at indføre en særlig støtte til produkter, der befinder sig i en kritisk situation som følge af import fra tredjelande, såsom bær, hvidløg og champignon; Om nyvurdering af EU's produkter 22. støtter indførelse af oprindelsesmærkning af forarbejdede produkter fremstillet udelukkende med råvarer, der stammer fra EU, hvilket vil forbedre EU-produktionens merværdi i forhold til importen fra tredjelande; 23. mener desuden, at merværdien bør styrkes ved indførelse af særlig mærkning af frugt og grøntsager, der stammer fra integreret landbrug; anmoder til dette formål om forudgående indførelse af harmoniserede regler for integreret produktion; Om virkningerne af midtvejsreformen af den fælles landbrugspolitik og den kommende forordning om udvikling af landdistrikter 24. anmoder om gennemførelse af de nødvendige foranstaltninger til at sikre overholdelse af forbuddet mod dyrkning af frugt og grøntsager på arealer, der er berettigede til at modtage afkoblet støtte; i modsat fald kan reformen af den fælles landbrugspolitik fra 2003 give anledning til illoyal konkurrence og situationer med forskelsbehandling mellem landbrugere, der får enkeltbetalinger, og de traditionelle producenter af frugt og grøntsager, som ikke får dem, hvilket vil forværre de skævheder, der allerede findes på visse markeder for frugt og grøntsager; 25. går ind for at fjerne den mangel på overensstemmelse, der består mellem støtten til udvikling af landdistrikter og driftsfondene, fordi den virker diskriminerende for frugtog grøntsektoren i forhold til de andre landbrugssektorer; 26. går imod Kommissionens forslag om at forbeholde støtten til investeringer, markedsføring og forarbejdning for små virksomheder og mikrovirksomheder i forbindelse med den kommende finansielle planlægning af politikken for udvikling af landdistrikter; Om Verdenshandelsorganisationen 27. opfordrer Kommissionen til som led i forhandlingerne om liberalisering af verdenshandelen i Verdenshandelsorganisationen at forsvare klassificeringen af frugt og grøntsager som "følsomme" produkter i kapitlet om markedsadgang; PR\ doc 7/13 PE v01-00

8 o o o 28. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. PE v /13 PR\ doc

9 BEGRUNDELSE Indledning Den offentlige høring, der blev afholdt i Europa-Parlamentet den 2. februar 2005, og de konklusioner, der blev vedtaget af det nederlandske formandskab den 22. november 2005, viste, at både et flertal af regeringerne og EU-sektoren anså grundlaget for reformen fra 1996 for at være godt. Selv om denne reform i sin tid vakte visse forbehold, fordi den praktisk talt og for første gang fjernede markedsstyringsmekanismerne i en fælles markedsordning og samtidig tvang producenterne til at gøre en samfinansieringsmæssig indsats uden fortilfælde, går EU's frugt- og grøntsagssektor ind for - med specifikke forbedringer - at opretholde den ordning, der nu findes. Imidlertid lider den ordning, der blev indført i 1996, og som er centreret om driftsfonde - der har til formål at forbedre infrastrukturen, fremme kvaliteten og øge respekten for miljøet - af visse mangler, som har forhindret sektorens konkurrenceevne i at udvikle sig i tilstrækkelig grad til at modstå presset fra verdenshandelen og EU-grænsernes stadig stigende gennemtrængelighed. EU undlod desuden at udnytte muligheden for at styrke mekanismerne i de fælles markedsordninger for frisk og forarbejdet frugt og grøntsager under forhandlingerne af den såkaldte "minireform", der blev vedtaget i Man kan spørge sig, hvorfor mange landbrugere fortsat ikke tror på fordelene ved den gældende ordning. Uanset at nogle producenter ikke er specialiseret i frugt og grøntsager, og at de derfor ikke finder det fordelagtig at tilslutte sig en organisation, findes der stadig et betragteligt antal landbrugere, der dyrker frugt og grøntsager, som foretrækker at holde sig uden for den disciplin og de udgifter, som det indebærer at tilslutte sig en producentorganisation. Ordningens overdrevne bureaukrati og den meget høje samfinansiering, der kræves fra landbrugernes side, er de vigtigste hindringer, der resulterer i en lav deltagelse i producentorganisationerne. Man må ikke glemme, at frugt- og grøntsagssektoren fortsat er udsat for finansiel forskelsbehandling i sammenligning med andre landbrugssektorer i EU, for selv om den tegner sig for næsten 17% af den samlede landbrugsproduktion - og denne andel er næsten ikke blevet ændret med EU's udvidelse med de nye medlemsstater - nyder den kun godt af 4% af fællesskabsbudgettet. Og det til trods for den rolle, som frugt og grøntsager spiller i befolkningens kost, hvilket der også burde tages hensyn til i cost-benefit-analysen af de midler, der ydes til sektoren. EU's producenter er desuden udsat for et stigende pres for at formindske anvendelsen af kemiske produkter og sikre forbrugeren høje standarder for fødevaresikkerhed, hvilket i endnu højere grad understreger nødvendigheden af at sikre denne sektors overleven ved at styrke de eksisterende mekanismer og gøre opmærksom på merværdien i EU's produktion i forhold til importen fra tredjelande. Kommissionen erkender i sin analyse af situationen i EU's frugt- og grøntsagssektor (SEK(2004)1120), at fællesskabsbudgettet til frugt- og grøntsagssektoren ikke udnyttes fuldt ud og nævner flere årsager. For det første fremhæves det, at koncentrationen af udbuddet i producentorganisationerne kun omfatter 40% af produktionen, og for det andet understreges den rolle, som samfinansieringen af driftsfondene spiller som budgetstabilisator. Manglerne i systemet såsom det al for store bureaukrati, producentorganisationernes PR\ doc 9/13 PE v01-00

10 manglende retssikkerhed og EU's beskedne gavmildhed i forbindelse med støtten til koncentration af udbuddet fører efter ordførerens mening til et effektivitetstab for den ordning, der blev indført i 1996, hvilket igen medfører dårlig udnyttelse af de få midler, som afsættes til sektoren (med en underudnyttelse, der er nået op på 25% af det samlede budget). Hertil bidrager også, at der ikke findes nogen smidig krisestyringsordning, og det er en mangel, som bringer sektorens rentabilitet i fare. Den kommende reform af sektoren bør give svar på disse bekymringer, idet der desuden tages hensyn til den nye situation, der er opstået efter udvidelsen af EU. EU står nu over for en ny udfordring med at løse det store problem, der plager frugt- og grøntsagssektoren i de nye medlemsstater, og som består i - bortset fra de særlige årsager som f.eks. den stigende import af bær - den utilstrækkelige koncentration af udbuddet. Forbedring af producentorganisationernes funktion og øget koncentrationen af udbuddet For at forbedre fællesskabsordningens effektivitet er det først og fremmest nødvendigt at indføre flere incitamenter til koncentration af udbuddet ved at arbejde for at skabe større producentorganisationer og fremme sammenslutninger, samarbejde, sammenlægninger og grænseoverskridende aftaler. Med henblik på at gøre ordningen mere attraktiv i områder med en lav grad af sammenslutning foreslås det ligeledes i denne betænkning at ændre artikel 15 i grundforordning 2200/96 ved at gøre betingelserne for refusion af national støtte til oprettelse af producentorganisationer mere fleksible. Desuden bør de nye medlemsstater i en overgangsperiode have fordel af en særbehandling, der giver dem mulighed for at nå op på et passende udviklingstempo. Det er desuden nødvendigt at gøre en ende på den juridiske usikkerhed, som producentorganisationer i øjeblikket står overfor på grund af de forskellig kriterier, der anvendes af nationale og EU-kontrolinstanser i forbindelse med evaluering af driftsprogrammer. Manglen på ensartede rammer for gennemførelse af disse kontrolforanstaltninger (op til seks i alt) fører til selvmodsigelser, som vanskeliggør organisationernes arbejde og undergraver deres evne til at tiltrække nye medlemmer. Det ville også være hensigtsmæssigt at revidere listen over de foranstaltninger, der kan gennemføres inden for rammerne af driftsprogrammer, for at tilpasse dem til organisationernes behov, og desuden øge sammenslutningernes selvbestemmelse med hensyn til forvaltning af fondene. De hindringer, der fortsat findes for frugt- og grøntsagsproducenternes fulde adgang til disponible midler til udvikling af landdistrikter, burde fjernes og dermed den forskelsbehandling, som sektoren lider under i forhold til andre sektorer, der modtager støtte i kraft af den fælles landbrugspolitik. Den risiko, der angiveligt skulle være for at finansiere den samme foranstaltning to gange, både via driftsfondene og med midler til udvikling af landdistrikter, og som har tjent som argument for at legitimere denne situation, kan let undgås ved at indføre en enkel administrativ kontrol, der udføres af medlemsstaterne. Det er imidlertid ikke til megen nytte på papiret at fjerne den mangel på overensstemmelse, PE v /13 PR\ doc

11 der består mellem midlerne til udvikling af landdistrikter og driftsfondene, hvis Kommissionen kommer igennem med sin hensigt om udelukkende at reservere støtten til oprettelse, markedsføring og forarbejdning til små virksomheder og mikrovirksomheder. Denne begrænsning, som Kommissionen har foreslået inden for rammerne af den fremtidige europæiske landbrugsfond for udvikling af landdistrikter (ELFUL), tager ikke hensyn til den dominerende rolle, som de mellemstore virksomheder spiller i industristrukturen i størstedelen af medlemsstaterne. Indførelse af en ny krisestyringsordning Den gældende tilbagekøbsordning har vist sig at være fuldstændig utilstrækkelig til at imødegå kriserne i EU's frugt- og grøntsagssektor på grund af de administrative hindringer for gennemførelse af tilbagekøbene og den ringe godtgørelse. Beviset er, at udgifterne til tilbagekøb i mange tilfælde ikke engang har omfattet en fjerdedel af de dertil afsatte budgetmidler, som beløber sig til omkring 30 millioner euro. Siden reformen i 1996 har støtteordningen i denne sektor i praksis ikke haft et virkeligt markedsstyringssystem, hvilket betyder, at mange produktioner befinder sig i en stadig mere uholdbar situation. Det er nødvendigt, at Kommissionen iværksætter en tilbundsgående undersøgelse af alle de muligheder, der findes for at indføre en effektiv krisestyringsordning, som kan sikre, at EU's forskellige produktioner overlever. En mulighed ville være at oprette en "forsikringskasse", som forvaltes af producentorganisationer og finansieres med offentlige og private midler, og som kunne betale godtgørelser for de tilbagekøb, der opstår i krisetider. Denne kasse kunne også bruges til at finansiere reduktion af produktionen og eventuelt - og efter en forudgående gennemførlighedsanalyse - indførelse af en forsikringsordning, der sikrer producenternes indkomst. Landbrugerne skulle have mulighed for at deltage i denne kasse individuelt, men uden at få det samme godtgørelsesniveau. Med hensyn til anvendelsen af tilbagekøbene bør krisestyringsordningen præmiere støtte til velgørenhed og øge den, fordi den i øjeblikket ikke dækker transport- og emballeringsomkostninger, og fremme gratis uddeling af frugt og grøntsager i skolerne. Endelig ville det være hensigtsmæssigt at oprette markedsobservatorier både på EU-niveau og nationalt niveau for bedre at kunne forudse kriser. Opretholdelse af støtteordningen for forarbejdede produkter Støtteordningen for forarbejdede produkter har givet mulighed for at udvikle en ekspanderende industri i EU, men i nogle tilfælde er de fastsatte tærskler ikke blevet tilpasset til udviklingen i efterspørgselen, navnlig for så vidt angår forarbejdede tomater, og det er derfor nødvendigt at revidere de eksisterende stabilisatorer. I de seneste år har tomatindustrien haft en stormende fremgang, som i løbet af kort tid vil kunne give sanktioner på over 50%, og en fleksibilisering af ordningen ved at hæve tærsklerne vil forhindre visse industriers konkurs og gøre det muligt at leve op til den stigende konkurrence fra importerede kinesiske produkter. Et alternativ for denne sektor, nemlig afkobling af støtten, ville gøre det muligt at bruge den som tilflugtssted for landbrugere, der har dyrket andre afgrøder, som er blevet berørt af PR\ doc 11/13 PE v01-00

12 reformen af den fælles landbrugspolitik fra september 2003, hvilket ville vanskeliggøre producentorganisationernes forhold til industrien. En afkobling af støtten til tomater kunne desuden under forhandlingerne forplante sig til andre forarbejdede produkter, hvilket ville skabe alvorlige problemer for citrusfrugtsektoren, fordi de midler, der i øjeblikket er afsat til forarbejdning af citrusfrugter, ikke ville være tilstrækkelige til at give alle EU-producenterne en passende direkte betaling. I så tilfælde skulle den støtte, der i dag kun gives til 20% af høsten (den procentdel af den friske frugt, der årligt går til forarbejdning), fordeles på hele produktionen. Afkobling af støtten til forarbejdede produkter kan heller ikke begrundes inden for rammerne af forhandlingerne i Verdenshandelsorganisationen, eftersom multilaterale regler ikke er hinder for at opretholde en del af den landbrugsstøtte, der er knyttet til produktionen. Ud over en forøgelse af tærsklerne for tomater er det også nødvendigt at foretage andre tilpasninger for forarbejdede produkter for at undgå f.eks., at pæreproducenterne unødvendigt bliver offer for sanktioner. Overskridelser af tærsklerne for pærer bør udlignes med overskuddet for ferskner, da disse to produkter kan erstatte hinanden og praktisk talt er bestemt for samme industri. Der kunne indføres en lignende løsning for citrusfrugter, således at der kun pålægges sanktioner, når summen af EU-tærsklerne for de forskellige citrusfrugter tilsammen overskrides. Forbedring af sektorens konkurrenceevne over for importerede produkter Frugt- og grøntsagssektoren åbnes mere og mere for import fra tredjelande, og det vil i stigende grad blive tilfældet efter forhandlingerne i Verdenshandelsorganisationen. En større koncentration af udbuddet ved at styrke de instrumenter, som den gældende ordning råder over, burde kunne forbedre landbrugernes og den europæiske industris mulighed for at leve op til denne stigning i konkurrenceevnen. Det vil også være nødvendigt at gøre en ende på visse uregelmæssigheder, som skyldes reglerne for toldbehandling af importvarer, fordi der findes tre forskellige måder at beregne toldsatserne på - hvor de erhvervsdrivende frit kan vælge den, der passere dem bedst - hvilket skaber grundlag for bedrageri. Reformen bør ligeledes tage fat på specifikke problemer i forbindelse med importen fra tredjelande med henblik på at sikre visse følsomme afgrøders overleven. Det drejer sig først og fremmest om produktionen af bær, hvidløg og champignon. På samme måde vil det være hensigtsmæssigt at forbedre værditilvæksten for EUproduktionen i forhold til importen fra tredjelande ved at lade forarbejdede frugt- og grøntsagsprodukter omfatte af oprindelsesmærkning, forudsat at råvarerne stammer fra integreret produktion, hvilket igen kræver, at der først indføres harmoniserede regler på dette område. I forbindelse med forhandlingerne i Verdenshandelsorganisationen bør Kommissionen endelig forhandle om optagelse af frugt og grøntsager i denne gruppe af "følsomme" produkter, fordi det er den sektor, der er udsat for størst pres fra importen fra tredjelande. PE v /13 PR\ doc

13 Fremme af frugt- og grøntsagssektoren Den 14. december 2001 vedtog Rådet (Sundhed) en beslutning, hvori det påpegede den afgørende rolle, som frugt og grøntsager spiller for en sund kost. Desuden slår den globale strategi for kost, fysisk aktivitet og sundhed, der blev undertegnet af WHO i maj 2004, til lyd for forbedret salgsfremme med henblik på at øge konsumet af frugt og grøntsager. De videnskabelige beviser for frugts og grøntsagers gunstige virkning med hensyn til sygdomsforebyggelse afspejles således ikke i de beskedne midler, som EU yder til salgsfremmende foranstaltninger. Det vil være nødvendigt at oprette en specifik budgetpost til frugt og grøntsager inden for rammerne af EU-reglerne om interne og eksterne salgsfremmende foranstaltninger og fastsætte en bevilling til denne sektor på mindst 15 millioner euro. I øjeblikket findes der et samlet årligt budget på ca. 45 millioner euro til alment fremme af landbrugsprodukter i EU, og frugt- og grøntsagssektoren har hidtil tegnet sig for en tredjedel heraf. Denne andel risikerer at falde på grund af den planlagte udvidelse af listen over tilskudsberettigede produkter fra og med 2005, idet denne udvidelse ikke følges op med en tilsvarende forøgelse af bevillingen. Garanti for, at frugt- og grøntsagssektoren ikke bliver til et "tilflugtssted" efter reformen af den fælles landbrugspolitik Frugt- og grøntsagsproducenterne står i dag over for en meget anderledes virkelighed end i Indførelsen af enkeltbetalinger i reformen fra september 2003 kan gøre denne sektor til et "tilflugtssted" for landbrugerne fra andre sektorer, som er berørt af den nævnte reform, og dermed i nogle tilfælde forværre den prekære situation, som visse frugt- og grøntsagsproducenter står i. EU bør ved hjælp af de nødvendige kontrolforanstaltninger garantere, at forbuddet mod at dyrke frugt og grøntsager på arealer, der er berettiget til afkoblet støtte, overholdes i praksis for at undgå illoyal konkurrence og forvridninger på markedet. Desuden bør de lande, som har valgt ordningen med regionalisering, også sikre overholdelse af de fastsatte kvoter for frugt og grøntsager. PR\ doc 13/13 PE v01-00

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 18.7.2013 2013/2097(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bevarelse af mælkeproduktion i bjergområder, ugunstigt stillede områder

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 6. juni 2011 FVM 896 SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE-

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 6. april 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0017 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv/Departementet Sagsnr.: 2405-12-03-48 Den 1. marts 2007 HAU/MIST FVM

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 339 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 339 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 339 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 21. august 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2015 COM(2015) 651 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.9.2013 2013/2174(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2013/2174(INI)) Økonomi-

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 575 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0227 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Sagsnr.: Den 26. juni 2007 TAHR/MIST GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Fiskeriudvalget 2009 21.6.2007 PE 390.768v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Udkast til betænkning (PE 378.735v02-00) Carmen Fraga Estévez Opnåelse af bæredygtighed i EU's fiskeri ved hjælp

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2004/0137(COD) 31.1.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I P7_TA(203)0542 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets ændringer af 0. december 203 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27. juni 2002 ARBEJDSDOKUMENT om den amerikanske lov om sikkerhed og investering i landdistrikterne Tale af Tassos Haniotis,

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2016 COM(2016) 807 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 11-12/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.3.2007 KOM(2007) 92 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003

Læs mere

INGEN BESPARELSER PÅ EU'S LANDBRUGSBUDGET

INGEN BESPARELSER PÅ EU'S LANDBRUGSBUDGET Januar 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: INGEN BESPARELSER PÅ EU'S LANDBRUGSBUDGET EU's statsledere har vedtaget en finansiel ramme for landbrugspolitikken, der indebærer en fastfrysning

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

FORORDNINGER. 17.10.2007 DA Den Europæiske Unions Tidende L 273/1

FORORDNINGER. 17.10.2007 DA Den Europæiske Unions Tidende L 273/1 17.10.2007 DA Den Europæiske Unions Tidende L 273/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2002/0110(COS) 11. juni 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1)

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1) Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 1a, stk. 1, 4, stk. 1 og 5 a i lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 266 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 266 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 266 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 14. marts 2007 Sagsnr.:./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Projekttilskud, Policy/HELH Sagsnr.: 14-80616-000001 Dato: 11. april

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2017 C(2017) 1528 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 13.3.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-20

ÆNDRINGSFORSLAG 1-20 1q 1 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 23.6.2011 2011/2082(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-20 Bart Staes (PE465.006v01-00) Momssystemets fremtid (2011/2082(INI)) AM\871529.doc PE467.299v01-00 Forenet

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2011 SEK(2011) 763 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS FØRSTE SØJLE: I DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR LANDBRUGSPRODUKTER

DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS FØRSTE SØJLE: I DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR LANDBRUGSPRODUKTER DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS FØRSTE SØJLE: I DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR LANDBRUGSPRODUKTER Den fælles markedsordning omfatter markedsforanstaltningerne under den fælles landbrugspolitik. Reformer af

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2016 COM(2016) 648 final 2016/0316 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7.

Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. november 2008 Grønbog om landbrugsprodukters kvalitet: produktstandarder,

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

Fødevareministeriet Slotsholmgade 12, 1216 København K. Sendt via til: og

Fødevareministeriet Slotsholmgade 12, 1216 København K. Sendt via  til: og Dato 27. september 2016 Side 1 af 5 Fødevareministeriet Slotsholmgade 12, 1216 København K Sendt via e-mail til: jwp@mfvm.dk og kad@mfvm.dk Skriftlig høring af 2-udvalget vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 Fiskeriudvalget 2004 5. maj 2003 PE 325.172/37-54 ÆNDRINGSFORSLAG 37-54 Udkast til betænkning (PE 325.172) Seán Ó Neachtain Forvaltning af fiskeriindsatsen, for så vidt angår visse

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0250/4. Ændringsforslag. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA B8-0250/4. Ændringsforslag. Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen 23.2.2016 B8-0250/4 4 Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou Betragtning A A. der henviser til, at Australien og New Zealand er blandt EU's ældste og tætteste partnere, deler fælles værdier

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere