Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge"

Transkript

1 Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Uddannelse til professionsbachelor i e- konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 5 3 Vurdering af de enkelte kriterier 8

4 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af nyt udbud af uddannelsen til professionsbachelor i e- konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland med udbud i Køge. Undervisningen vil finde sted på Lyngvej 19 i Køge. EVA indstiller udbuddet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af om udbuddet opfylder alle de kriterier der ligger til grund for akkreditering af nye udbud. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbuddet opfylder kriterierne om: Efterspørgsel og aftagerkontakt (kriterium 1) Praktikpladser (kriterium 2) Tilrettelæggelse (kriterium 3) Videngrundlag (kriterium 4) Fagligt miljø (kriterium 5) Faciliteter og ressourcer (kriterium 6) Kvalitetssikring (kriterium 7). Mere information I rapportens kapitel 3 findes ekspertpanelets vurdering af om de enkelte kriterier er opfyldt. Rapportens indledning beskriver ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge 4

5 2 Indledning Denne rapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af nyt udbud af uddannelsen til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland. Der er tale om en allerede godkendt uddannelse, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i e-konceptudvikling. Nr. 609 af 4. juni 2010 (vedlægges som bilag). Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af uddannelsesudbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet beslutter på den baggrund om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Se sidst i dette kapitel hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af om udbuddet lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat i bilag 2 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af Erhvervsakademi Sjællands ansøgning med bilag hvor uddannelsesinstitutionen har skullet redegøre for og dokumentere hvordan udbuddet opfylder kriterierne. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Organisering EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet. Ekspertpanelet er sammensat så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af EVA s krav til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Marianne Skovgaard Hansen, HA fra Aalborg Universitet og cand.merc. i strategi, organisation og ledelse fra Copenhagen Business School. Har flere års erfaring med undervisning og uddannelsesudvikling og har specifikt kendskab til professionsbachelorniveauet grundet censoraktivitet ved TEKO. Har som erhvervsdriver været aktivt involveret i udvikling og nytænkning af praktikpladser i virksomheder. Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge 5

6 Kasper Kofod, cand.comm. fra Roskilde Universitet. Udvikler og implementerer interne og eksterne social media-projekter på Novo Nordisk. Kasper har gennem ti år arbejdet med udvikling af web og mobiltelefoni på forskellige niveauer: koncepter, strategi, teknik og kommunikation. Har indgående kendskab til arbejdsfeltet. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Lluis Armangué fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport som ekspertpanelet derefter har godkendt. Projektleder Christian Moldt og evalueringskonsulent Julia Salado-Rasmussen har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af nye uddannelser. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelsesudbud. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Ansøgning og bilag Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet på følgende måde: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (ansøgning og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet ud fra de kriterier som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser, jf. Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse, og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende blevet godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at kommentere proces, metode og resultater og korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. Her står der: 1. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt nye videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag Stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge 6

7 vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 4. EVA indstiller nye uddannelser og nye udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel, jf. 5, stk. 2, vurderer, at alle kriterierne, som angivet i bilag 1 henholdsvis bilag 2, er opfyldt. 12. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge 7

8 3 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1. Efterspørgsel og aftagerkontakt Vurdering Der er behov for uddannelsesudbuddets dimittender på arbejdsmarkedet, og udbuddet baserer sig på dialog med aftagere og andre relevante interessenter om behov på arbejdsmarkedet og behovsudviklingen. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er foretaget en vurdering af det aktuelle og fremtidige behov for uddannelsesudbuddet inden for det geografiske område, udbuddet tænkes at dække. Behovsvurderingen skal basere sig på tilgængelig statistik, og foreliggende relevante undersøgelser skal inddrages, 2) at aftagere og relevante interessenter fremadrettet vil blive inddraget på en hensigtsmæssig måde med henblik på løbende at sikre viden om udbuddets relevans. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren redegør for behovet for uddannelsesudbuddet inden for det geografiske dækningsområde Region Sjælland og for arbejdsmarkedet i regionen hvor dimittender kan forvente beskæftigelse inden for et bredt spektrum af brancher, herunder handel, it, kommunikation og markedsføring, og i større organisationer og foreninger. Det er en svaghed ved ansøgningen at ansøgeren hovedsageligt beskriver behovet med afsæt i strategiske overvejelser om beskæftigelsesudviklingen i regionen og kun i mindre grad inddrager dokumenterede virksomhedsbehov. Det er også en svaghed at kun en af de vedlagte virksomhedsudtalelser henviser til behovet for et udbud i e-konceptudvikling. Ansøgeren dokumenter dog væksten inden for e-handel i regionen ved brug af analyser fra Foreningen for Distance- og Internethandel og fra PBS statistik som samlet viser store vækstmuligheder på regionalt og nationalt plan, især i forbindelse med e-koncepter inden for detailhandel. Ekspertpanelet bekræfter med henvisning til egne erfaringer de ovennævnte vækstmuligheder inden for detailhandel og sociale medier. Ansøgeren dokumenterer beskæftigelsesgraden for den beslægtede uddannelse til multimediedesigner som var 93 % i Ansøgeren redegør for og dokumenterer at der blandt institutionens dimittender fra uddannelsen til multimediedesigner er stor interesse i at videreuddanne sig til professionsbachelor i e-konceptudvikling. Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge 8

9 På denne baggrund vurderer ekspertpanelet at ansøgeren på tilfredsstillende vis har dokumenteret arbejdsmarkedets behov for udbuddet. Ansøgeren redegør for inddragelsen af relevante aftagere. Ekspertpanelet vurderer det positivt at redegørelsen indeholder mål og konkrete tiltag som skal sikre viden om udbuddets relevans. I videreudviklingen af uddannelsesudbuddet inddrages aftagere gennem et nyt advisory board som vil mødes tre til fire gange om året, og hvor aftagervirksomheder og institutioner fra nuværende virksomhedsnetværk (Væksthus Sjælland, Cumuli, Kring-IT, Microsoft Danmark m.fl.) forventes at være repræsenteret. Alt i alt vurderer ekspertpanelet at kriteriet er opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 1 (spørgsmål 1-4) samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 1.1: Partnerskabsaftalen mellem Regeringen og Region Sjælland Bilag 1.2: Rapport fra Arbejdsgruppe om fremtidens videregående medie og kommunikationsuddannelser, Dec Resumé s. 6-9 Bilag 1.2.1: Karrieremuligheder Bilag 1.2.2: Vækstindeks Forår 2010 Region Sjælland Executive Summary Bilag 1.2.3: Pressemeddelelser Bilag 1.2.4: Cases og historier om MMD studerende og deres praktik og jobs Bilag 1.3: Samarbejdserklæring med EASJ og Region Sjælland Bilag 1.3.1: Beskæftigelsestal for MMD. UVMs hjemmeside Bilag 1.3.2: Arbejdsmarkedsbalancen IT og Elektronik Bilag 1.3.3: Arbejdsmarkedsbalancen Design, formgivning og grafisk arbejde Bilag 1.3.4: Udtalelse fra virksomheder Bilag 1.4.1: Referat fra møde i dialogforum for logistikøkonomuddannelsen 5/ Bilag 1.4.2: Artikel fra UVM hjemmeside BNI Netværk Niels Juel. Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge 9

10 Kriterium 2. Praktikpladser Vurdering Der er tilstrækkelige relevante praktikpladser. Ansøger skal for udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser redegøre for og dokumentere, at institutionen kan tilvejebringe de fornødne praktikpladser, herunder skal der være redegjort for behovet for praktikpladser. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren redegør for det fornødne antal praktikpladser for udbuddet fra første optag og tre år frem, og inden for dette tidsrum vurderes antallet at stige fra 60 til 90 praktikpladser. Ekspertpanelet vurderer særlig positivt at ansøgeren allerede har positive erfaringer med at tilvejebringe praktikpladser for den beslægtede uddannelse til multimediedesigner. Derudover vurderer ekspertpanelet det positivt at ansøgeren fremlægger en plan med mål og tiltag for fremskaffelse af praktikpladser for udbuddet. Ekspertpanelet vurderer det positivt at det eksisterende praktiknetværk for multimediedesigneruddannelsen styrkes så det også omfatter e-konceptudvikling. Det vurderes positivt at ansøgeren vil iværksætte en særlig indsats for at sikre at praktiksteder tilknyttet uddannelsen til professionsbachelor i e-konceptudvikling kan opfylde de studerendes og udbuddets krav om faglighed på professionsbachelorniveau. Ansøgeren dokumenterer en liste over aktuelle og potentielle praktikværter som efter ekspertpanelets vurdering er tilstrækkeligt til at sandsynliggøre at udbuddet kan fremskaffe de fornødne praktikpladser. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 2 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 2.1.1: Liste over nuværende praktikværter Bilag 2.1.2: Om New York praktik Bilag 2.1.3: Kontrakt- og informationsmateriale fra MMD uddannelsen Bilag 2.1.4: Eksempel på virksomhedssamarbejde via praktik, jf. 4 cases Bilag 2.1.5: Aftale EASJ og Region Sjælland bl.a. om praktik. Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge 10

11 Kriterium 3. Tilrettelæggelse Vurdering Udbuddet er i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddets tilrettelæggelse er hensigtsmæssig, så de studerende kan nå de mål for læringsudbytte, som er fastlagt for uddannelsen, 2) at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Udbuddet er tilrettelagt på baggrund af den studieordning for uddannelsen som Københavns Erhvervsakademi og University College Nordjylland har udarbejdet. Uddannelsesudbuddet består af et indledende semester med obligatoriske fag, et semester med valgfag, et semester med praktikophold og et afgangseksamensprojekt (30 ECTS-point pr. semester). Undervisningen tilrettelægges i tematiserede forløb inden for forskellige forretningsområder som afrundes med korte showcases og et perspektiverende projekt som de studerende skal forsvare. Tematisk arbejder de studerende med sociale medier, levende billeder og virksomhedscases. Ekspertpanelet vurderer det særligt positivt at levende billeder inddrages som fokusområde i undervisningen. Den praktiske del af undervisningen indeholder en kombination af bureau (hvor de studerende arbejder med kreative produkter der udarbejdes i samarbejde med klienten) og laboratorium (hvor de studerende arbejder med en problemstilling, et værktøj eller en metode i workshopper i samarbejde med forskere). Ekspertpanelet vurderer som særlig positivt at der arbejdes med denne kombination. Ansøgeren fremlægger en plan for internationalisering som indeholder tiltag på institutionsplan og tiltag som udbuddet kan få direkte gavn af. Ansøgeren vil give de studerende mulighed for at komme i praktik og for at studere i udlandet. I den forbindelse fremhæves praktikindsatsen i New York, Baltikum og Berlin. På denne baggrund vurderer ekspertpanelet at kriteriet er opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 3 og følgende bilag: Bilag 3.1.1: Studieordning fra KEA Bilag 3.1.2: Beskrivelse af principper bag virksomhedssamarbejdet på 46H (1, 2, 3, 4 semester, som udtryk for progression) Bilag 3.2.1: Internationaliseringsplan Bilag 3.2.2: Liste over internationale projekter. Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge 11

12 Kriterium 4. Videngrundlag Vurdering Uddannelsen udbydes på et videngrundlag, der er karakteriseret ved erhvervs- eller professionsbasering samt udviklingsbasering. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsesudbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om centrale tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig mod, 2) at udbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Videngrundlaget for udbuddet sikres gennem direkte samarbejdsaftaler med organisationer, netværk og uddannelsesinstitutioner og gennem videndeling med de andre udbudssteder i institutionen. Der etableres et udviklingsteam og et lærerteam på tværs af udbudsstederne med en fælles studieleder. Udbudsstederne har et stort netværk af virksomheder og uddannelsesinstitutioner som også er med til at sikre viden fra erhvervet og professionen. Det er studielederens opgave at sikre at viden på tværs af udbudsstederne tilgår det enkelte udbud. I forhold til den udviklingsbaserede del af videngrundlaget redegør ansøgeren for undervisernes tilknytning til universiteter og for udbudsstedets deltagelse i en årlig multimediekonference og i et projekt med Syddansk Universitet. I forbindelse med udbuddets udviklingsbasering trækkes der ligeledes på de projekter som institutionens udbudssteder deltager i, og som videreformidles til det enkelte udbudssted via studielederen. Ekspertpanelet vurderer dermed samlet set at kriteriet er opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 4 samt supplerende dokumentation. Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge 12

13 Kriterium 5. Fagligt miljø Vurdering Uddannelsesudbuddet understøttes af et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der allerede er et relevant fagligt miljø på udbudsstedet i form af relevante beslægtede uddannelser, eller 2) at der er en plan, som sandsynliggør, at et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø kan og vil blive tilvejebragt. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren udbyder den beslægtede uddannelse til multimediedesigner (55 studenterårsværk i 2008 og 49 i 2009) på udbudsstedet. Ansøgeren redegør for et korps af 11 undervisere på udbudsstedet der er tilknyttet multimediedesigneruddannelsen. Derudover påtænker ansøgeren at inddrage undervisere fra multimediedesigneruddannelsen og professionsbacheloruddannelsen i webudvikling på erhvervsakademiets andre udbudssteder. Ekspertpanelet vurderer at de omtalte undervisere har baggrunde og erhvervserfaringer som kan understøtte et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø på udbudsstedet. På den baggrund vurderer ekspertpanelet at kriteriet er opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 5 og følgende bilag: Bilag 5.1: Regnskabstal, STÅ, 2009 Bilag 5.2: Underviserliste liste over underviserkompetencer + erhvervserfaring Bilag 5.3: Formaliseret samarbejde med TVSKOLEN, Filmbyen og Zentropa. Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge 13

14 Kriterium 6. Faciliteter og ressourcer Vurdering De fysiske faciliteter og materielle ressourcer på udbudsstedet er tilstrækkelige til, at uddannelsesudbuddet kan gennemføres i overensstemmelse med mål for læringsudbyttet. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke faciliteter og ressourcer, der er nødvendige for, at de studerende kan realisere mål for læringsudbyttet (kan fx omfatte bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber), 2) at disse faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet. Hvis ikke, skal der fremlægges en hensigtsmæssig plan for, hvordan disse vil blive tilvejebragt. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren redegør for og dokumenterer udbudsstedets faciliteter og ressourcer. Der er tale om generelle faciliteter (trådløst netværk, udlån af bærbare pc'er, undervisningslokaler udstyret med grupperum og AV-faciliteter, bibliotek, studieadministration og kantinefaciliteter) og nødvendigt it-udstyr, fx videoredigeringsrum, relevante elektroniske platforme og relevant software som de studerende på udbuddet også får adgang til. Ansøgeren råder allerede over det relevante it-udstyr, da hovedparten af udstyret anvendes på den beslægtede uddannelse til multimediedesigner. Derudover har institutionen udarbejdet en politik med konkrete målsætninger for udvidelse af faciliteter. Samlet set vurderer ekspertpanelet at de faciliteter og ressourcer der er nødvendige for at gennemføre udbuddet i overensstemmelse med mål for læringsudbyttet, er til stede på udbudsstedet. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 6. Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge 14

15 Kriterium 7. Kvalitetssikring Vurdering Der vil blive arbejdet systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, at institutionen systematisk gennemfører aktiviteter med henblik på kvalitetssikring og -udvikling og i den forbindelse inddrager eksterne og interne interessenter, og at udbuddet vil blive kvalitetssikret som en del heraf. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren redegør for Erhvervsakademi Sjællands kvalitetssikringssystem. De studerende inddrages i kvalitetssikringssystemet gennem bl.a. fagevalueringer, semesterevalueringer, evalueringer af praktikophold, evalueringer af studie- og praktikophold i udlandet og trivselsundersøgelser. Endvidere indgår trivselsundersøgelser og medarbejderudviklings- og teamudviklingssamtaler for underviserne. Inddragelse af eksterne interessenter sker gennem bl.a. spørgeskemaundersøgelser, telefoninterview og møder i dialogfora. Ekspertpanelet vurderer at der samlet set er et tilstrækkeligt kvalitetssikringssystem tilknyttet udbuddet af den ansøgte uddannelse. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 7 og følgende bilag: Bilag 7.1: Metoder til kvalitetssikring Bilag 7.2: Kvalitetssikring i Center for Diplomledelse. Inspiration Bilag 7.3: EASJ kvalitetssikringssystem. Organisering. Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge 15

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere

Diplomuddannelse i shipping og transport management ved Erhvervsakademi Sydvest

Diplomuddannelse i shipping og transport management ved Erhvervsakademi Sydvest Diplomuddannelse i shipping og transport management ved Erhvervsakademi Sydvest Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0322 DANMARKS

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0116 DANMARKS

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att.: Rektor Anne-Marie Dohm Sendt pr. e-mail: amd@journalisthojskolen.dk info@dmjx.dk Akkreditering af nyt udbud af professionsbachelor i kommunikation Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Aarhus i Viby J Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-643

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller Professionshøjskolen University College Nordjylland Studieleder Charlotte Koldsø Sendt pr. e-mail: cko@ucn.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring,

Læs mere

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Ansøgt i 2011 og genansøgt (alle kriterier) i december 2012 Indstilling til

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement

Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse J.nr. 2008-583/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-645

Læs mere

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0243/MTS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Erhvervsakademi Aarhus Uddannelseschef Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: eaaa@eaaa.dk gs@eaaa.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af professionsbachelor i itforretningsudvikling Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Erhvervsakademi Midtvest. Att: uddannelseschef Margrethe Børsting. Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk

Erhvervsakademi Midtvest. Att: uddannelseschef Margrethe Børsting. Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk Erhvervsakademi Midtvest Att: uddannelseschef Margrethe Børsting Sendt pr. mail: eamv@eamv.dk meb@eamv.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af akademiuddannelse i skatter og afgifter Akkrediteringsrådet

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller Erhvervsakademiet Lillebælt Uddannelseschef Kim Hass Rubin Sendt pr. e-mail: kiru@eal.dk eal@eal.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab,

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere