Information. Årsrapport 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information. Årsrapport 2008"

Transkript

1 Årsrapport 28

2

3 Årsrapport 28 Indholdsfortegnelse Information s. 4 Beretning s. 5 Regnskabspraksis s. 12 Hovedtal s. 14 Nøgletal s. 15 Resultatopgørelse s. 16 Balance s. 17 Egenkapitalbevægelser s. 18 Solvensopgørelse s. 19 Pengestrømsopgørelse s. 2 Noter s. 21 Ledelsespåtegning s. 31 Revisionspåtegning s. 32 Prisuddelinger s. 33 Corporate Governance s. 34 Repræsentantskab og ledelseshverv s. 38 3

4 Årsrapport 28 Information Vestfyns Bank A/S Østergade Assens Telefon Telefax Hjemmeside: vestfynsbank.dk CVR-nr SWIFT: VESBDK22 Bestyrelse: Tobaksfabrikant Georg Gundersen, formand Direktør Bent Jensen, næstformand Direktør Bent Christensen Cand.agro., HD, Peter Cederfeld de Simonsen Malermester Vagn Kamp Larsen Kunderådgiver Ole Bach Jensen, medarbejdervalgt Filialdirektør Jette Rosenberg, medarbejdervalgt Direktion: Bankdirektør Arne Jakobsen Ekstern revision: Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsselskab Aktieinformation: Aktiekapital: 25.. kr. Stk. størrelse: 1 kr. Antal aktionærer: 5.92 Finanskalender 29: Den 23. februar Generalforsamling. Den 24. februar Aktionærmøde Assens. Den 25. februar Aktionærmøde Fredericia. Den 26. februar Aktionærmøde Haarby. Den 28. april Kvartalsmeddelelse pr. 1. kvartal 29. Den 13. august Halvårsrapport 29. Den 27. oktober Kvartalsmeddelelse pr. 3. kvartal 29. 4

5 Årsrapport 28 Beretning Vestfyns Bank har i år 28 realiseret et resultat på 14,1 mio. kr. før skat og 11,2 mio. kr. efter skat. Resultatet forrenter årets gennemsnitlige egenkapital med henholdsvis 6,8% før skat og 5,4% efter skat. Resultatet er 1-12 mio. kr. mindre end forventningerne ved årets start og svarer til forventningerne i bankens seneste fondsbørsmeddelelse af 8. januar 29, hvor resultatet blev nedjusteret til mio. kr. før skat. Resultatet skal ses i sammenhæng med den markante nedgang i de økonomiske konjunkturer i løbet af 28 samt virkningerne af finanskrisen. Basisindtjeningen før nedskrivninger og kursreguleringer udgør 25, mio. kr. mod 27,4 mio. kr. i 27. Nedgangen i basisindtjeningen kan bl.a. henføres til betalingen for statsgarantien i Bankpakke I med 1,8 mio. kr. Nedskrivningerne på udlån udgør for året 14, mio. kr. mod 1,6 mio. kr. i 27, og kursreguleringerne er positive med 3,1 mio. kr. mod 4,4 mio. kr. sidste år. Omkostningerne er øget med 3,4 mio. kr. svarende til 5%. Finanskrisen har direkte påvirket bankens driftsresultat med ca. 6, mio. kr. i 28, fordelt med 1,8 mio. kr. til nedskrivninger på garantier overfor Det Private Beredskab, 1,8 mio. kr. til provision for statsgarantien - Bankpakke I - og 2,4 mio. kr. i kurstab på Scandi Notes IV obligationer. Banken har en solvens på 13,8% og en kernekapital på 11,3%. Udlånsprocenten er beregnet til 89% af indlånet. Banken har således kunnet finansiere vore kunders låneefterspørgsel med funding via indlån. Likviditeten er meget tilfredsstillende med en overdækning på 112% i forhold til lovens krav. Årets resultat betegnes efter forholdende som tilfredsstillende med baggrund i de markant ændrede markeds- og konjunkturforhold. Loven om finansiel stabilitet Bankpakke I, som banken har tilsluttet sig, medfører samtidig, at banken ikke må udbetale udbytte for årene 28 og 29, ligesom bankens bonusaktieordning til medarbejderne er suspenderet i perioden. Banken har igen i 28 oplevet en god kundetilgang, hvor kundebasen netto er øget med knap 4% til godt 15.3 kunder, og med vores gode indlånsvækst på 12% har banken kunnet imødekomme alle vore kunders underbyggede behov for lån, kreditter og finansielle ydelser. Årsresultatet Udvalgte driftsposter (mio. kr.) Indeks Netto rente- og gebyrindtægter 97,4 94,5 13 Andre ordinære indtægter -,1, - Samlede omkostninger 7,5 67,1 15 Andre driftsudgifter (statsgaranti) 1,8, - Basisindtjening 25, 27,4 91 Nedskrivninger på udlån m.v. 14, 1,6 862 Kursreguleringer 3,1 4,4 71 Resultat før skat 14,1 3,2 47 Skat 2,9 7,3 4 Årets resultat 11,2 22,9 49 Netto rente- og gebyrindtægterne er steget med 2,9 mio. kr. eller 3%, der er fordelt med en vækst på 5, mio. kr. i nettorenteindtægter og et fald på 2,1 mio. kr. i ge byrindtjeningen. Væksten i renteindtjeningen kan henføres til en stigning i de gennemsnitlige ind- og udlån over året på 1-12% samt til et bedre afkast på bankens likviditet. Den gennemsnitlige rentemarginal i 28 er lidt lavere end i 27. Marginalen er dog øget mod årets slutning. Nedgangen i gebyrindtjeningen dækker over øgede udbytteindtægter med 1,2 mio. kr. og faldende handels- og provisionsindtægter fra investeringsområdet, der sammenlagt er reduceret med 4,3 mio. kr. Øvrige gebyrindtægter er steget med ca. 1, mio. kr. primært fra garantiprovision og formidlingsindtægter af realkreditlån. 5

6 Årsrapport 28 Beretning Andre ordinære indtægter på -,1 mio. kr. vedrører primært domicilejendommenes drift, der bl.a. indeholder udgifter til vedligeholdelse på,4 mio. kr. Bankens samlede omkostningsudvikling viser en vækst på 3,4 mio. kr. eller 5% i 28. Omkostningsvæksten dækker over øgede EDB-udgifter med 1,8 mio. kr., samt øgede omkostninger som følge af bankens nye afdeling i Kolding, der påvirker årets drift med en nettoudgift på 3,7 mio. kr. De samlede løn- og personaleudgifter er kun steget med knap 2%. Andre driftsudgifter på 1,8 mio. kr. i 28 dækker over bankens betaling til Det Private Beredskab, som provision i 3 måneder for statsgarantien i Bankpakke I. Nedskrivninger og hensættelser i 28 er opgjort til 14, mio. kr. svarende til,8% af bankens udlån og garantier mod sidste års nedskrivninger på 1,6 mio. kr. Nettonedskrivningerne indeholder nye individuelle nedskrivninger for samlet 23,6 mio. kr. og tilbageførsler i tidligere foretagne nedskrivninger på i alt 9,3 mio. kr. Bankens gruppevise nedskrivninger er forøget med 1,2 mio. kr. i 28. Hensættelserne på garantier er reduceret med 2,1 mio. kr., som følge af afviklingen af bankens tabsgarantier til Totalkredit. De samlede nedskrivninger og hensættelser udgør ultimo 36,2 mio. kr. svarende til 2,% af bankens udlån og garantier, og der er i årets løb foretaget afskrivninger af tidligere års nedskrivninger med 1,7 mio. kr. Årets nettonedskrivninger fordeler sig med 25% på privatkunder, 52% på erhvervskunder, 12% til forøgede gruppevise nedskrivninger og 11% til nedskrivninger i forhold til Det Private Beredskab. Kursreguleringerne udgjorde 3,1 mio. kr. i 28 mod 4,4 mio. kr. i 27. Kursreguleringerne fordeler sig med et kurstab på obligationer på,3 mio. kr., hvori er indeholdt et tab på 2,4 mio. kr. på bankens beholdning af Scandi Notes IV obligationer en fond, der har ydet ansvarlig kapital til ca. 15 danske banker. Hertil kommer kursgevinster på aktiebeholdningen på,9 mio. kr. og på valuta samt finansielle instrumenter på 2,5 mio. kr. I kursgevinsten på aktiebeholdningen indgår en slutafregning for salget af Totalkredit med 8,1 mio. kr., yderligere kursgevinster på bankens sektoraktier på,4 mio. kr. samt et kurstab på handelsbeholdningen på 7,6 mio. kr. Den udgiftsførte skattebetaling er opgjort til 2,8% i forhold til skatteprocenten for selskaber på 25%. Balance Balancen er øget med 94 mio. kr. til mio. kr. svarende til en stigning på 6% ultimo 28. Fremgangen kan primært henføres til en større vækst i bankens indlån på 15 mio. kr. eller 12% over året. Væksten i indlån kommer dels fra øgede aftaleindlån samt dels generelle stigninger i bankens almindelige indlån. De samlede indlån er fordelt med 53% fra private kunder og 47% fra erhvervskunder og offentlige institutioner. Bankens udlån er reduceret med 2% eller 22 mio. kr. til mio. kr. Udlånsbalancen er fordelt med 56% til erhvervslivet med god branchemæssige spredning og 44% til vores privatkunder. Udvalgte balanceposter (mio. kr.) Indeks Samlede aktiver Udlån Indlån Efterstillet kapitalindskud Egenkapital Garantier m.v Garantiporteføljen er reduceret til 52 mio. kr. fra 878 mio. kr. Bankens garantiportefølje blev i første halvår 28 reduceret med tabsgarantier for 388 mio. kr. i for- 6

7 Årsrapport 28 Beretning bindelse med overgang til en ny samarbejds- og modregningsmodel med Totalkredit. Ses der bort herfra er bankens garantier steget med godt 2% i 28. Denne nye modregningsmodel medfører, at banken ikke længere stiller tabsgarantier for almindelige realkreditlån formidlet via Totalkredit. Banken har i stedet indgået i en modregningsaftale, hvor Totalkredit fremover - inden for visse grænser - kan modregne tab på lån formidlet af banken i bankens fremtidige formidlings- og porteføljeprovisioner fra Totalkredit. Banken har ultimo samlet stillet ekspeditions- og forhåndslånsgarantier for 37 mio. kr. og tabsgarantier for 89 mio. kr. overfor Totalkredit og DLR Kredit m.fl. i forbindelse med vores kunders realkreditlån. Under Aktiver i midlertidig besiddelse er bogført overtagne ejendomme for 37,1 mio. kr. Banken har i 28 overtaget 23 ejendomme, hvoraf 22 er overtaget ultimo året og omfatter en ejendomsportefølje af færdigopførte parcelhuse hidrørende fra et nødlidende byggeselskab. Overtagelsen er sket til en vurderet pris, der ligger væsentligt under kostprisen. Der er p.t. udlejet 1/3 af ejendommene, og der iværksættes nu initiativer for helt eller delvist salg samt yderligere udlejning af de overtagne ejendomme. Solvens, likviditet, risikorapportering og nøgletal Bestyrelsen for banken har fastlagt de overordnede politikker og rammer for bankens risiko- og kapitalstyring og modtager løbende rapportering om udviklingen på disse områder. Den daglige styring foretages af direktionen, der kan delegere styringen til bankens medarbejdere. Der er udarbejdet forretningsgange og kontroller til sikring af styringen. Bankens reserver udgør inkl. årets konsolidering 185 mio. kr. af en samlet egenkapital på 21 mio. kr. ultimo 28, og den samlede ansvarlige kapital inkl. de efterstillede kapitalindskud udgør herefter 26 mio. kr. I juni måned 28 valgte banken at indfri et ansvarligt lån efterstillet kapitalindskud for i alt 25, mio. kr., hvorefter den efterstillede kapital udgør 5 mio. kr., med udløb i 214 og som forventes at skulle refinansieres i 211. Basiskapitalen og solvensen er opgjort efter kapitaldækningsbekendtgørelsen og reglerne i Basel II, hvor basiskapitalen efter fradrag ultimo 28 er opgjort til 238 mio. kr. og de vægtede poster til mio. kr. Solvensen er således beregnet til 13,8% og kernekapitalen til 11,3%. Solvensudviklingen er dels påvirket af bankens indfrielse af ansvarligt lån, dels af udviklingen i bankens forretningsomfang og dels fra konsolideringen af årets resultat. Bankens overgang til en ny samarbejds- og modregningsmodel med Totalkredit i 1. halvår 28 har medført en solvensmæssig lettelse, idet banken ikke længere stiller tabsgarantier for de enkelte formidlede lån. Bankens tabsgarantier er reduceret med 388 mio. kr. svarende til en nedbringelse af de vægtede aktiver med 116 mio. kr. Bankens udlånsprocent er opgjort til 89% ultimo 28 og likviditeten har pr. samme dato en overdækning på 112% i forhold til lovens krav. Der foretages løbende stresstests og vurderinger af likviditeten samt likviditetsberedskabet med henblik på altid at sikre en tilfredsstillende likviditetssituation. Endvidere har banken sikret likviditetsreserver ved aftaler om længere fristede trækningsrettigheder i markedet. Banken har løbende kunnet finansiere vore kunders låneefterspørgsel via væksten i bankens indlån. Bankens samlede garanti- og kreditrisici er primært ydet i bankens naturlige markedsområde og er fordelt med 5% til erhvervslivet og 5% til privatkundemarkedet. Kreditrisiciene alene (lån og kreditter) er fordelt med 56% til erhvervslivet og 44% til privatkundemarkedet. Erhvervsudlånene er branchemæssigt spredt og hvoraf den største enkeltbranche - skovbrug, landbrug og gartneri - udgør godt 17% og Ejendomsadministration, -handel og forretningsservice udgør knap 14% af bankens samlede udlån. Der henvises i øvrigt til branchefordelingen af bankens udlån og garantirisici i noterne. Bankens renterisiko, der er udtryk for det tab eller den gevinst, der opnås ved en renteændring på 1 procentpoint, er ultimo 28 opgjort til 2,% af kernekapitalen, svarende til 3,8 mio. kr. Banken fører en forsigtig investerings- og rentepolitik og styrer løbende størrelsen af bankens samlede renterisiko, ligesom alle væsentlige valutapositioner normalt afdækkes. Ultimo 28 er de åbenstående valutapositioner (indikator 1) opgjort til 2,2 mio. kr. svarende til 1,1% af kernekapitalen efter fradrag. Aktiebeholdningen i banken er opdelt i henholdsvis handelsbeholdning, der ultimo 28 andrager 13% af den 7

8 Årsrapport 28 Beretning samlede aktiebeholdning, og en anlægsbeholdning, der ultimo 28 udgør 87% af beholdningen. Handelsbeholdningen styres dagligt af bankens likviditetsafdeling inden for givne rammer og politikker, med løbende rapportering til direktion og bestyrelse. Anlægsbeholdningen er placeret i strategiske sektoraktier i selskaber, som banken samarbejder med. Banken har samtidig - i henhold til Basel II, søjle 3 kravene - udarbejdet en samlet risikorapport, der ikke er omfattet af den eksterne regnskabsrevision. Denne risikorapport er offentliggjort på bankens hjemmeside Investor Relations, hvortil henvises for yderligere information om bankens risikooplysninger. Det gennemsnitlige antal medarbejdere er reduceret til 73,3 fra 75, omregnet til heltidsbeskæftigede. Der henvises i øvrigt til nøgletalsoversigten i 5 års oversigten senere i årsrapporten. Forventningerne til 29 Det markante globale økonomiske konjunkturskifte og turbulensen fra finanskrisen forventes gennem 29 at påvirke både den internationale og den danske økonomi i betydelig omfang med negativ vækst i mange af de ledende økonomier, herunder også i Danmark. Denne udvikling vil medføre markant lavere private investeringer, aftagende forbrug og stigende ledighed og vil også påvirke de finansielle markeder med vigende efterspørgsel og stigende tab. Vestfyns Bank forventer på denne baggrund en svagere volumenudvikling og et vigende aktivitetsniveau. Vi oplever dog fortsat tilgang af nye kunder ikke mindst som følge af vores gode lokale opbakning og vores nye afdeling i Kolding. Med bankens generelt gode nøgletal forventer vi i begrænset omfang at kunne øge vores markedsandele og dermed fastholde vores basisindtjening før udgifterne til den såkaldte Bankpakke I. Provisionen til statsgarantien vil alene for Vestfyns Bank betyde en udgift på 7-7,5 mio. kr. i 29. Vi budgetterer samtidig med moderate positive kursreguleringer på bankens valuta- og værdipapirbeholdning primært fra vores valutaomsætning og fra forventninger om et lavere renteniveau. Der forventes kun moderate kursgevinster på bankens aktiebeholdninger. Som følge af den hårde opbremsning i økonomien forventes bankens nedskrivninger af udlån og garantier på samme eller højere niveau i forhold til nedskrivningerne i 28. Vestfyns Bank forventer herefter et positivt resultat for 29, men på et lavere niveau end resultatet for 28. Usikkerheden om vores forventninger bl.a. især til bankens nedskrivningsbehov er ganske betydelige som følge af usikkerhed om styrken og varigheden af den økonomiske afmatning og de turbulente finansielle markeder. Der er ikke siden afslutning af 28 truffet beslutninger eller indtrådt hændelser, der i væsentligt omfang kan påvirke bankens resultat og økonomiske stilling. Vestfyns Banks finanskalender for 29 fremgår af side 4. Herudover vil banken give de meddelelser, der skønnes nødvendige i henhold til anbefalinger om god selskabsledelse og retningslinjerne fra OMX/Københavns Fondsbørs. Usikkerhed ved indregning og måling Vestfyns Bank aflægger års- og delårsrapporter efter Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. Reglerne indeholder bl.a. principper for nedskrivninger af udlån mod tab efter såkaldte objektive indikationer, som bl.a. medfører opsamling af flere års statistiske data. Bankens gruppevise nedskrivninger af udlån m.v. er i regnskabsåret foretaget med baggrund i en segmenteringsmodel, som er udviklet af foreningen Lokale Pengeinstitutter. Hertil kommer, at banken har foretaget en ledelsesmæssig vurdering af modellens beregningsgrundlag og justeret beregningsfaktorerne efter indikationer om den fremadrettede udvikling heri. Der henvises i øvrigt til oversigten over anvendt regnskabspraksis og til opgørelsen over kapitalbevægelser i årsrapporten. Usædvanlige forhold Finanskrisen og det økonomiske konjunkturomslag der indtrådte i 28 har påvirket bankens forhold på flere områder. Banken har af hensyn til branchen og vores markedsmæssige placering, tilsluttet sig aftalen med Det 8

9 Årsrapport 28 Beretning private Beredskab og er hermed omfattet af Loven om finansiel Stabilitet og Statsgarantien for bankens indlån og simple fordringer. Aftalen løber frem til 31. oktober 21 og medfører, at banken dels skal stille garantier overfor Det private Beredskab for 2 x 9,6 mio. kr. for tab i forbindelse med nødlidende pengeinstitutter samt løbende betale provision til staten for garantistillelsen på godt 7, mio. kr. om året i 2 år. udvikling. Som lokalt pengeinstitut satser vi særligt på den personlige kundekontakt og deres tillid og tryghed til banken. Derfor er det vigtigt, at der ud over hensynet til aktionærerne, også er et tæt samspil med, og hensyntagen til, bankens øvrige interessenter. Vores holdninger til begge sæt Anbefalinger er beskrevet på side 34 i denne årsrapport og på vores hjemmeside Investor Relations efter følg eller forklar -princippet. Som tidligere omtalt har dette den såkaldte Bankpakke I medført omkostninger og nedskrivninger for banken på 3,6 mio. kr. i 28, hvortil kommer kurstab på Scandi Notes IV for yderligere 2,4 mio. kr. som følge af nødlidende pengeinstitutter. Finanskrisen har ligeledes medført kraftigt stigende priser og marginaler på pengemarkedet, især i 2. halvår 28, der delvist har haft en afsmittende virkning på prisdannelsen på fremskaffelsen af indlån. Endvidere er markederne for ansvarlig kapital stort set lukkede. Banken har dog en god solvens på 13,8% med en tilfredsstillende overdækning og har ikke oplevet vanskeligheder ved fremskaffelse af indlån og funding. God kundeudvikling og vækst i forretningerne Banken har samtidig fortsat arbejdet med at styrke kvaliteten i forretningssamarbejdet med vores forskellige kundesegmenter, hvilket spejler sig i en tilfredsstillende og afstemt udvikling i vores forretningsomfang (indlån, udlån og garantier), der samlet er steget med 6% - og har nu rundet 3,2 mia. kr. - når vi ser bort fra omlægningen af vores tabsgarantier til Totalkredit. Selvom vi med baggrund i Finanskrisen og de markant faldende aktie- Privatkunder 14. Erhvervskunder Banken har delvist kompenseret de stigende funding- og likviditetsomkostninger ved udvidelse af rentemarginalen i slutningen af året. Vestfyns Bank vurderer umiddelbart ikke, at have behov for at gøre brug af den nye Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter, den såkaldte Bankpakke II, men har ikke taget endeligt stilling hertil, hvorfor banken vil anmode generalforsamlingen om bemyndigelse til eventuel optagelse af hybrid kernekapital. God selskabsledelse (Corporate Governance) Banken er generelt meget positiv overfor Komiteen for god selskabsledelses Anbefalingerne for god selskabsledelse (Corporate Governance) samt til Finansrådets supplerende Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Banken følger langt de fleste af anbefalingerne, som vi ser som et nyttigt ledelsesværktøj i samspillet mellem banken, vores interessenter (medarbejdere, kunder og leverandører) og lokalsamfundet, og er en grundlæggende forudsætning for bankens fortsatte, positive Privatkunder Erhvervskunder 2 Bankens kundebestand er i 28 vokset med næsten 4%, hvor væksten på privatkundemarkedet har været relativ størst. Med vores tilstedeværelse i 3 afdelinger på Vestfyn og 4 afdelinger i Trekantområdet - inklusive Middelfart - betjener vi nu godt 15.3 kunder. Væksten er fortsat størst i vores nyeste markedsområder i Fredericia, Børkop og nu også i Kolding, der har etableret næsten 5 nye kunderelationer i det første leveår. 9

10 Årsrapport 28 Beretning markeder har oplevet en ikke uvæsentlig nedgang i vores handelsaktiviteter, har banken fortsat en god styrke på balance II forretningerne (fonds- og depotforretninger), som er en væsentlig del af bankens kerneforretninger og indtjeningsgrundlag. Bankens formidling af realkreditlån har været svagt vigende i 28 i lighed med den almindelige udvikling på realkreditmarkedet. Vi har med denne baggrund opretholdt vores relative markedsandele og har fortsat vækst i den samlede gebyrindtjening fra garantier og lånesagsprovision. Banken har i årets løb deltaget aktivt med en lang række aktiviteter, der understøtter handel, kultur og sportsverdenen i de lokalsamfund, som vi er en del af. Vi har også lanceret en række nye produktinitiativer og -tilbud til vores kunder. Bl.a. var der rigtig mange kunder, der benyttede bankens højrentetilbud i marts måned 28, hvor indskuddene rundede ca. 1 mio. kr. En del kunder valgte også at tage imod bankens nye VB Oplevelseskonto, der ud over en række kontante fordele også indeholder en tryghedspakke og et mangfoldigt udbud af spændende rejser og eventoplevelser. VB Toprente, der blev lanceret i oktober måned 28 med et tilbud om en høj, fast rente i 2 år, gav et rigtig flot resultat med samlede indskud på mere 82 mio. kr. Bankens aktionærfordele blev i 28 ligeledes en stor succes. Med en palette af kulturelle aktiviteter og rejser til både Island og Rom og flere kulturelle ture til vores egen hovedstad, København, fik 25 aktionærer nye, gode oplevelser med på vejen sammen med banken. Målet hermed er at skabe interesse og loyalitet omkring banken, og bankens kerneværdier, ikke mindst vores nærvær og personlige engagement. Ny forretningsområder og tiltag i 28 Banken åbnede den 18. januar 28 sin 7. afdeling i Kolding. Åbningen, der blev markeret med en festlig indvielse, der også stod i kunstens tegn, er et led i bankens strategi om en bedre markedsmæssig dækning i bankens naturlige virkeområder Vestfyn og Trekantområdet. Banken opnår med vores nye afdeling en tilstedeværelse i et nyt betydeligt og vækstorienteret marked, der tæller mere end 88. indbyggere og mange erhvervsvirksomheder. Vi ser denne filialetablering som en naturlig udbygning af bankens afdelingsnet og som en langsigtet investering, der først om nogle år vil bidrage til bankens indtjening. Det første leveår har afdelingen etableret næsten 5 nye kunderelationer til banken, hvilket vi anser som tilfredsstillende i et marked, der er præget af en stor pengeinstitutdækning og hård konkurrence. I januar 29 flytter bankens Børkop afdeling til nye, større og mere velbeliggende lokaler i centrum af Børkop. Vores hidtidige lokaler var ved at blive for trange, og da muligheden opstod for at indgå et lejemål i byens mest velplacerede forretningsejendom på Søndergade i Børkop, har vi valgt at tage imod dette tilbud. Vi har brugt de seneste 3 måneder på at renovere og indrette vores nye lokaler således, at vi den 29. januar 29 kan byde vores knap 1.2 kunder i Børkop velkommen i nye og bedre lokaler, der er indrettet som en fuldservice afdeling med pengeautomat, døgnboks, kasse, skranke og mødelokaler til den mere diskrete rådgivning. Flytningen giver samtidig mulighed for, at vi kan fortsætte den gode udvikling, som vi for tiden oplever i denne del af vores marked, hvor vi fortsat forventer en god kundetilgang. Bankens nye leasingsamarbejde, Dansk Lokalleasing A/S, der er etableret sammen med 5 andre lokalbanker har i årets løb udviklet sig tilfredsstillende og har medført og dækket det behov, som banken har for også at kunne tilbyde finansiel leasing. På Investeringsforeningsområdet arbejder banken sammen med BankInvest, SparInvest, SydInvest og Value Invest, der tilsammen dækker det behov for alternative investeringsprodukter, som vores kunder efterspøger. Dertil kommer vores samarbejde med Garanti Invest om strukturerede produkter. I efteråret 27 indgik banken samarbejdsaftaler med udbydere af investeringsprojekter i især tyske ejendomme. Dette samarbejde har med baggrund i markedsforholdene ikke vist sig bæredygtigt, hvorfor samarbejdet er afsluttet igen uden etablerede kontrakter og uden investeringer og tab for banken. Bankens interne organisation og databehandlingssystemer undergår løbende udvikling og forbedringer. I 28 valgte vi, at sammenlægge vores 2 erhvervsafdelinger til en samlet erhvervsafdeling med domicil i Assens for hele banken. Samtidig blev ansat en ny kreditchef som leder af bankens kreditafdeling, idet bankens hidtidige kreditchef og underdirektør, overtog ansvaret for bankens afsætning, salg og marketing samt HR funktionen tillige med kundeansvaret for en række af bankens større erhvervs- 1

11 Årsrapport 28 Beretning kunder. Bankens stabsafdelinger arbejder løbende med implementeringen af nye elektroniske hjælpeværktøjer og systemer, til effektivisering af vores kunderådgivning og interne sagsbehandling. Bl.a. nye værktøjer på vores kundeplatform, et nyt segmenteringsværktøj, en ny netbank og samtidig forberedes arbejdet med implementering af e-tinglysning og Dan-ID samt vores fremadrettede samarbejde med Letpension i bankens systemer og organisation. Endvidere har vi gennemført en række HR- og uddannelsesmæssige initiativer, hvor der også er investeret i nyt HR-system et dialogværktøj til gennemførelse af medarbejdersamtaler og kompetenceafdækning. Formålet med disse initiativer er dels, at skabe en god og udviklende arbejdsplads, hvor der er plads til nye initiativer, dels at højne vores kompetencer således, at vi fortsat kan leve op til at yde en god, individuel og kompetent rådgivning til vores kunder i et marked med et stort og meget varieret produkt- og serviceudbud. Aktionærer Banken tæller i dag mere end 5.9 aktionærer. Heraf er langt de fleste også kunder i banken og bor i vores markedsområder. Vi er meget glade for denne opbakning, fordi denne passer godt til vores mål om at være en aktiv og solid lokalbank. Vi noterer også med stor tilfredshed, at vores aktionærer har værnet om banken og dens ve og vel i de barske tider med tillids- og finanskriser. Vores resultat, som er præget af de ændrede konjunkturer, aktiekursfaldet og finanskrisen lever ikke op til de oprindeligt forudsagte forventninger, og vi erkender, at aktiekursudviklingen har været meget negativ i årets løb. Afkastet på bankens aktier (målt på kursudvikling og udbyttebetaling) har i det forløbne år været negativ med 49%, hvilket ikke er tilfredsstillende. Aktieindekset/ kursen på finansielle aktier er i perioden faldet med 71%. Vestfyns Banks aktie har således klaret sig en smule bedre. Alex Gundersen Tobacco Company Aktieselskab, Assens, har meddelt banken, at selskabet ejer 25% af bankens aktiekapital. Tak til kunder, aktionærer og medarbejdere Vestfyns Bank har i et turbulent og vanskeligt år skabt et positivt resultat og har samtidig en sund og tilfredsstillende kapitalkraft til at imødegå fremtidens udfordringer. Vi vil fortsat bestræbe os på, at drive en god og sund bank, der kan møde vores kunders og markedets forventninger til banken i fremtiden. Det er vores mål, at vi gennem vores handlinger bliver oplevet som en aktiv lokalbank, der medvirker til at skabe igangsætning, udvikling og vækst i vores markedsområder. I banken ser vi derfor frem til at udbygge vores relationer og samarbejde med vores mange kunder, samarbejdspartnere og aktionærer i det kommende år. Bestyrelsen og direktionen vil samtidig gerne takke for den viste tillid, loyalitet og det gode samarbejde, vi har oplevet fra vores trofaste kunder og aktionærer i 28. Vi vil også gerne rette en stor tak til vores engagerede medarbejdere, der har ydet en dygtig og solid indsats i et år med stærke forandringer, megen turbulens og vanskelige markedsforhold. For Vestfyns Bank handler det om fortsat, at kunne bevare kraften til at imødekomme finansielle behov for dig, din virksomhed og dit lokalområde. Banken får normalt tilladelse på generalforsamlingen til at erhverve egne aktier for op til 1% af aktiekapitalen til brug for bl.a. kunders ønsker om køb og salg af aktier. I henhold til aktieselskabsloven 37 stk. 1 har bankens bestyrelse en vedtægtsmæssig tilladelse til at udvide aktiekapitalen med op til 15, mio. kr. Tilladelsen gælder frem til

12 Årsrapport 28 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. Årsrapporten aflægges herudover i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede finansielle virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 27. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilfalde banken, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige, og de kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Siden måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, indregnes i resultatopgørelsen. Indtægter og udgifter er fuldt periodiseret. Værdireguleringer af finansielle aktiver, finansielle forpligtelser og afledte finansielle instrumenter indregnes i resultatopgørelsen. Finansielle instrumenter indregnes på handelsdagen. Regnskabsmæssige skøn Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvordan fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen. Skøn, der er væsentlige for regnskabet foretages blandt andet ved at opgøre nedskrivninger på værdiforringede udlån. De anvendte skøn hviler på forudsætninger som ledelsen anser for forsvarlige, men som i sagens natur er usikre. For nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, er der væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at alle fremtidige betalinger ikke modtages. Hvis vi kan fastslå, at vi ikke modtager alle fremtidige betalinger, er der også væsentlige skøn forbundet med at fastlægge størrelsen af de forventede betalinger, herunder realisationsværdier af sikkerheder og forventede dividendeudbetalinger fra boer. For hensættelser til tab på garantier er det også forbundet med usikkerhed, når vi skal fastslå i hvilket omfang garantien vil blive effektiv ved et økonomisk sammenbrud hos garantirekvirenten. Fremmed valuta Aktiver og passiver i fremmed valuta er optaget til de ultimo året af Danmarks Nationalbank offentliggjorte valutakurser. Indtægter og udgifter i fremmed valuta er omregnet efter de på bogføringstidspunktet gældende kurser. Skat Årets skat, der omfatter skat af årets skattepligtige indkomst, regulering af udskudt skat samt regulering af tidligere års skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter. Hensættelse til udskudt skat beregnes med 25 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Tilgodehavende hos centralbanker og kreditinstitutter Kassebeholdning samt tilgodehavender hos centralbanker og kreditinstitutter medtages til dagsværdi. Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Udlån og andre tilgodehavender værdiansættes til amortiseret kostpris baseret på den oprindelige effektive rente, hvilket medfører at stiftelsesprovision og visse gebyrindtægter ved lånets stiftelse indtægtsføres over lånets løbetid. På udlån og grupper af udlån, hvor der er konstateret klar indikation af værdiforringelse på grund af begivenheder, der er indtruffet efter første indregning, opgøres amortiseret kostpris på baggrund af forventede fremtidige betalingsstrømme. Individuelle nedskrivninger på udlån foretages, hvor der er indtruffet objektiv indikation for at udlånet er værdiforringet, og den eller de pågældende begivenheder har en virkning på størrelsen af de forventede betalinger fra udlånet. Nedskrivninger beregnes som forskellen mellem udlånets regnskabsmæssige værdi og nutidsværdien af de forventede betalinger på udlånet inklusiv den skønnede realisationsværdi af eventuelle sikkerheder. Til beregning af nutidsværdien anvendes den fastsatte effektive rente på udlånet. En eller flere af følgende begivenheder skal være indtruffet før der foreligger objektiv indikation for værdiforringelse: - Låntager overholder ikke sine forpligtelser overfor banken. - Låntager bevilges lempelser i lånevilkårene som følge af økonomiske vanskeligheder. - Låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder. - Det er sandsynligt at låntager vil gå konkurs eller på anden vis blive genstand for en økonomisk rekonstruktion. For udlån og tilgodehavender, der ikke er individuel nedskrevet, foretages en gruppevis vurdering af, om der for gruppen er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse. Den gruppevise vurdering foretages på grupper af udlån og tilgodehavender, der har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko. Der opereres med 11 grupper fordelt på 1 gruppe af offentlige myndigheder, 1 gruppe af privatkunder og 9 grupper af erhvervskunder, idet erhvervskunderne er underopdelt i branchegrupper. Den gruppevise vurdering foretages ved en segmenteringsmodel, som er udviklet af foreningen Lokale Pengeinstitutter, der forestår den løbende vedligeholdelse og udvikling. Segmenteringsmodellen fastlægger sam- 12

13 Årsrapport 28 menhængen i de enkelte grupper mellem konstaterede tab og et antal signifikante forklarende makroøkonomiske variabler via en lineær regressionsanalyse. Blandt de forklarende makroøkonomiske variabler indgår arbejdsløshed, boligpriser, rente, antal konkurser/tvangsauktioner m.fl. Den makroøkonomiske segmenteringsmodel er i udgangspunktet beregnet på baggrund af tabsdata for hele pengeinstitutsektoren. Vestfyns Bank har derfor vurderet om modelestimaterne skal tilpasses kreditrisikoen i bankens egen udlånsportefølje. Denne vurdering har medført en tilpasning af modelestimaterne til egne forhold, hvorefter det er de tilpassede estimater, som danner baggrund for beregningen af den gruppevise nedskrivning. For hver gruppe af udlån og tilgodehavender fremkommer et estimat, som udtrykker den procentuelle værdiforringelse, som knytter sig til en given gruppe af udlån og tilgodehavender på balancedagen. Ved at sammenligne med det enkelte udlåns oprindelige tabsrisiko, udlånets tabsrisiko primo og ultimo og den aktuelle regnskabsperiode fremkommer det enkelte udlåns bidrag til den gruppevise nedskrivning. Renteindtægter af individuelt nedskrevne udlån og tilgodehavender indtægtsføres under nedskrivninger på udlån og tilgodehavender. Obligationer og aktier m.v. Børsnoterede værdipapirer er optaget til de officielt noterede kurser ultimo året. Ophørende finansielle aktiver indregnes i balancen pr. afregningsdagen. Unoterede værdipapirer er optaget til dagsværdi. Kursreguleringer af værdipapirer indgår i resultatopgørelsen under posten Kursreguleringer. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalinteresse i datterselskab værdiansættes i moderselskabets balance til datterselskabets regnskabsmæssige indre værdi. I moderselskabets resultatopgørelse indtægtsføres datterselskabets resultat. Domicilejendomme Domicilejendomme er optaget til omvurderet værdi på baggrund af ekstern mæglervurdering. Værdiregulering heraf medtages ikke i resultatopgørelsen. Regulering medtages som Opskrivningshenlæggelse under egenkapitalen. Domicilejendomme afskrives lineært over resultatopgørelsen over forventet levetid på 4 år. Øvrige materielle aktiver Indretning af lejede lokaler er i balancen optaget til oprindelige anskaffelsespriser med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger. Indretning af lejede lokaler afskrives lineært over forventet brugstid på 3 år. Maskiner og inventar m.v. er i balancen optaget til oprindelige anskaffelsespriser med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger. Maskiner og inventar afskrives lineært over forventet brugstid på 3 år. Aktiver i midlertidig besiddelse Aktiver i midlertidig besiddelse består af aktiver, der forventes solgt indenfor et år. Materielle aktiver i midlertidig besiddelse optages til laveste værdi af regnskabsmæssig værdi eller dagsværdi med fradrag af omkostninger ved salg. Der foretages ikke afskrivninger på aktiver i midlertidig besiddelse. Andre aktiver Posten omfatter blandt andet positive markedsværdier af spotforretninger og afledte finansielle instrumenter værdiansat til markedsværdi samt tilgodehavende renter. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Gæld til kreditinstitutter og centralbanker medtages til dagsværdi. Andre passiver Posten omfatter blandt andet negative markedsværdier af spotforretninger og afledte finansielle instrumenter samt skyldige renter. Egenkapital Opskrivningshenlæggelser vedrører opskrivning af materielle aktiver med fradrag af udskudt skat på opskrivningen. Reserven opløses, når aktiverne sælges eller udgår. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling. Beholdningen af egne aktier indregnes ikke som et aktiv. Alle værdireguleringer og ændringer føres direkte over egenkapitalen. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode med udgangspunkt i årets resultat, der reguleres for ikke-likvide poster. Opgørelsen viser nettoforskydninger i balancen og vil derfor på nogle punkter ikke give et helt retvisende billede af de egentlige pengestrømme. Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af virksomheder og anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter udlodninger samt bevægelser i egenkapital og efterstillede kapitalindskud. Likvider omfatter kassebeholdning og anfordringstilgodehavende i Danmarks Nationalbank. Segmentoplysninger Bankens aktiviteter omfatter et forretningssegment og et geografisk marked, hvorfor der ikke gives særskilte segmentoplysninger. Nøgletal Nøgletal er udarbejdet i henhold til Finanstilsynets retningslinier. Garantier Når det er sandsynligt at en garanti vil medføre et træk på de økonomiske ressourcer foretages der hensættelser. Garantier, der stilles for udlandslån vurderes at have samme risiko som udlån. Finansielle instrumenter Terminsforretninger er optaget til dagsværdi ultimo. De beregnede ændringer i markedsværdien af fonds- og valutaterminsforretninger, swaps mv. er medtaget i resultatopgørelsen under posten Kursregulering af afledte finansielle instrumenter, bortset fra valutakursreguleringer, der posteres under Kursregulering af valuta. Periodiserede terminspræmier er i resultatopgørelsen medtaget under posten Renteindtægter/ terminspræmie af afledte finansielle instrumenter. 13

14 Årsrapport 28 Hovedtal (1. kr.) ÅRETS RESULTAT Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration m.v. Afskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter (118) (166) Basisindtjening før kursregulering og nedskrivninger Nedskrivning på udlån og tilgodehavender m.v. Kursreguleringer Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat UDVALGTE BALANCEPOSTER OG GARANTIER Udlån Indlån Aktiver Aktiekapital Egenkapital Garantier m.v NØGLETAL Solvensprocent 1) Egenkapitalforrentning før skat 2) Indtjening pr. omkostningskrone excl. kursregulering, nedskrivninger og andre driftsudgifter Årets resultat pr. aktie, kr. Børskurs Indre værdi pr. aktie 3) Udbytte pr. aktie, pct. 13,8 6,8 1,38 44, ,5 15,3 1,41 91, ,9 2,4 1,44 11, ,6 17,6 1,42 8, ,4 13,6 1,45 6, ) Solvensprocenten fra og med 27 er opgjort i henhold til de nye kapitaldækningsregler. Sammenligningstallene er ikke korrigeret. 2) Egenkapitalen indgår i beregningen som gennemsnit af primo/ultimo. 3) Excl. beholdning af egne aktier. 14

15 Årsrapport 28 Nøgletal (Pct.) INDTJENING Indtjening pr. omkostningskrone Indtjening pr. omkostningskrone excl. kursregulering, nedskrivn./hens. og andre driftsudgifter Egenkapitalforrentning før skat 1 ) Egenkapitalforrentning efter skat 1 ) 1,16 1,38 6,8 5,4 1,44 1,41 15,3 11,6 1,58 1,44 2,4 15,7 1,45 1,42 17,6 12,9 1,29 1,45 13,6 1,7 AFKAST Årets resultat pr. aktie, kr. Årets resultat pr. gennemsnitlig aktie, kr. Børskurs pr. aktie, kr. Indre værdi pr. aktie, kr. 2) Børskurs / årets resultat pr. aktie, kr. Børskurs / indre værdi pr. aktie, kr. Udbytte pr. aktie, kr. 44,7 45, ,2,7-91,4 91, ,1 1, ,9 111, ,6 1,7 22 8,6 81, ,7 1,4 18 6,5 6, ,9 1,2 15 SOLVENS Solvensprocent 3) Kernekapitalsprocent 3) 13,8 11,3 13,5 9,8 14,9 1,7 13,6 11,1 15,4 12,1 MARKEDSRISIKO Renterisiko i pct. af kenekapital efter fradrag Valutaindikator 1 i pct. af kernekapital efter fradrag 2, 1,1,5 2,7 1,2 3,5 1,7 4,4 1,7 1,8 LIKVIDITET Udlån incl. nedskrivninger / indlån Overdækning i forhold til krav om likviditet 89,3 112,3 11,2 65,9 13,2 81, 88,5 15,9 83, 173,3 KREDITRISIKO Nedskrivning og hensættelser / udlån og garantier Årets nedskrivningsprocent Store engagementer / basiskapital efter fradrag Udlån med nedsat rente / udlån og garantier Årets udlånsvækst Udlån / egenkapital ultimo 2,,8 13,7 1, (1,8) 5,9 1,6,1 98,7,4 2,8 6,1 2,2,2 65,8,9 18,8 5,5 2,5,3 53,2,9 16,6 5,3 3,8 1, 57,4 2, 7,7 5,2 1) Egenkapitalen indgår i beregningen som gennemsnit af primo/ultimo. 2) Excl. beholdning af egne aktier. 3) Solvensprocenten for er opgjort i henhold til de nye kapitaldækningsregler. Sammenligningstallene er ikke korrigeret. 15

16 Årsrapport 28 Resultatopgørelse Note ( 1. kr ) Indeks 1 Renteindtægter 2 Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v. 3 Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter 6 Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter 22 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 5 Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat FORSLAG TIL OVERSKUDSFORDELING til disposition Henlagt til egenkapital Foreslået udbytte anvendt Årets resultat pr. aktie, kr. Årets resultat pr. aktie (udvandet) kr. Foreslået udbytte pr. aktie, kr. 44,7 44,7, 91,4 91,4 22,

17 Årsrapport 28 Balance Note (1. kr.) AKTIVER Indeks Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 8,18 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 18,19,22 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 9 Obligationer til dagsværdi 1 Aktier m.v. 11 Domicilejendomme 13 Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver 7 Udskudte skatteaktiver 12 Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Gæld 14,18 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 15,18 Indlån og anden gæld Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser 22 Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelse Overført overskud Egenkapital i alt *) Passiver i alt *) Heraf foreslået udbytte

18 Årsrapport 28 Egenkapitalbevægelser (1. kr.) Aktiekapital inkl. overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Egenkapital i alt Egenkapital primo Kapitalbevægelser 27 Udbetalt udbytte Udbytte af egne aktier Regulering af udskudt skat af egenkapitalposteringer Køb af egne aktier, stk. Salg af egne aktier, stk. Overført resultat Egenkapital primo Kapitalbevægelser 28 Udbetalt udbytte Udbytte af egne aktier Regulering af udskudt skat af egenkapitalposteringer Køb af egne aktier, stk. Salg af egne aktier, stk. Overført resultat Egenkapital i alt ultimo Indeks Aktier i omløb, stk. Besiddelse af egne aktier, stk. Pålydende værdi af egne aktier, kr. Egne aktier i pct. af aktiekapitalen , , Egne aktier er købt og solgt som led i bankens almindelige bankforretninger Aktiekapitalen er fordelt på 25. stemmeberettigede aktier med en pålydende værdi af kr. 1 eller i alt 25 mio. kr. 18

19 Årsrapport 28 Solvensopgørelse (1. kr.) Indeks Egenkapital Heraf opskrivningshenlæggelser medregnet under supplerende kapital Kernekapital Fradrag i kernekapital til solvens Udskudte skatteaktiver Foreslået udbytte Fradrag i.h.t. FIL 139, stk. 1, nr. 3 Kernekapital efter fradrag Supplerende kapital Opskrivningshenlæggelse Fradrag i.h.t FIL 139, stk. 1, nr. 3 Basiskapital efter fradrag Vægtede poster Vægtede aktiver og ikke balanceførte poster Vægtede poster med markedsrisiko m.v. Vægtede poster med operationel risiko Vægtede poster i alt Solvens procent Kernekapitalsprocent Solvensprocent 11,3% 13,8% 9,8% 13,5% Solvensbehov opgjort i henhold til til FIL 124, stk. 4 *) Opgjort kapitalbehov 8,1% ,2% 154. Kapitalkrav i henhold til 124, stk. 2 i Lov om finansiel virksomhed, 5 mio. Euro *) Opgøres jf. den nye kapitaldækningsbekendgørelse 19

20 Årsrapport 28 Pengestrømsopgørelse (1. kr.) Indeks Driftsaktivitet Resultat før skat Afskrivning på ejendomme og inventar Betalte skatter Forskydning i driftskapital Udlån Indlån Handelsportefølje Kreditinstitutter, netto Andre aktiver og passiver Hensatte forpligtelser Forskydning i driftskapital i alt Pengestrømme fra driftsaktivitet Finansiering og investering Køb og salg af egne aktier Tilgang af materielle aktiver, netto Afgang af kapitalandele Efterstillede kapitalindskud Udbytte Pengestrømme fra finansiering og investering Årets pengestrøm Likvider, primo Ændringer over året Likvider, ultimo

21 Årsrapport 28 Noter Note (1. kr.) Indeks 1 Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter Heraf Valutakontrakter Rentekontrakter renteindtægter Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter renteudgifter Gebyr- og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner netto gebyr- og provisionsindtægter Kursreguleringer Obligationer Aktier Valuta Afledte finansielle instrumenter kursreguleringer Handelsbeholdning Anlægsaktier Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Tilknyttede virksomheder 8 8 Selskabet af 26. marts 26 er likvideret pr

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Vestfyns Bank A/S' resultat for 2009

Vestfyns Bank A/S' resultat for 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postbox 1040 Nikolaj Plads 6 Dato: 4. februar 2010 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.: 1/2010 Vestfyns Bank A/S' resultat for 2009 Resultat efter skat på 1,4 mio.kr. mod

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2007. Information s. 4. Beretning s. 5. Regnskabspraksis s. 12. Resultatopgørelse s. 14. Balance s.

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2007. Information s. 4. Beretning s. 5. Regnskabspraksis s. 12. Resultatopgørelse s. 14. Balance s. Årsrapport 27 Årsrapport 27 Indholdsfortegnelse Information s. 4 Beretning s. 5 Regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Egenkapitalbevægelser s. 16 Solvensopgørelse s. 17 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010

Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postbox 1040 Nikolaj Plads 6 Dato: 12. august 2010 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.: 11/2010 Vestfyns Bank A/S' halvårsresultat for 2010 Resultat før skat på 5,7 mio.kr.

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2007

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2007 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til OMX Den Nordiske Børs København CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato:

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 1/2005.

Meddelelse nr. 1/2005. Meddelelse nr. 1/2005. Skive, den 25. januar 2005 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2004 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer året: Årets resultat før skat udgør 20,2 mio.

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

Delårsrapport pr. 30. september Resultat før skat 158 mio. kr. mod 98 mio. kr. året forud.

Delårsrapport pr. 30. september Resultat før skat 158 mio. kr. mod 98 mio. kr. året forud. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.11.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 14.26 Delårsrapport pr. 3. september 26 Den positive udvikling, der

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør 57,9 mio.kr.

Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør 57,9 mio.kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Tønder, den 21. februar 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2012 Tønder Bank resultat før kursregulering, nedskrivninger, kapitalandele samt skat udgør

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere