Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 20. februar 2013 Start kl.: 14:15 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen (V) Lars Østergaard (V) Jytte Dalgaard (F) Fraværende: Norddjurs Kommune

2 Arbejdsmarkedsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetopfølgning januar Opfølgning på politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer i budget Orientering om forslag til en samlet strategi for Norddjurs Kommunes virksomhedsrettede indsats Udkast til landdistriktspolitik til høring Orientering om indsatsen for at sikre regresindtægter på sygedagpengeområdet Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling Aktuelle nøgletal Nyt fra LBR Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Orientering fra forvaltningen Afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet...21 Bilagsoversigt...22 Norddjurs Kommune

3 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning januar G01 13/1206 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling I budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2013 forventes en afvigelse på i alt 7,235 mio. kr. Afvigelsen skyldes tre forhold, som ikke er indeholdt i det korrigerede budget for 2013: Seniorjob: På baggrund af ændret lovgivning er der en stor tilgang til seniorjob primo I skønnet for resten af året vurderes det, at der i 2013 vil være ca. 58 personer på ordningen svarende til i alt 40,8 helårspersoner. I 2013 er der budgetteret med 13 helårspersoner og en nettoudgift på 2,021 mio. kr. Det nye skøn betyder forventede merudgifter på 4,300 mio. kr. Ifølge oplysning fra KL, vil kommunerne via DUT blive kompenseret for merudgifter som følge af ændret lovgivning. Da der forventes, at flere udfaldstruede vil gøre brug af seniorjobordningen end forventet ved budgetlægningen for 2013, forhandler KL med staten om en midtvejsregulering af bloktilskuddet for Beskæftigelsesministeriet forventer, at op til en fjerdedel flere vil gøre brug af seniorjobordningen. Denne andel er der pt. ikke aftalt kompensation til kommunerne for. Forsikrede ledige: Restafregning af medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge for november og december 2012 bogføres ekstraordinært i regnskab Afregningen forventes at udgøre 2,600 mio. kr. Servicejob: Fremskrivning af indtægtsbudgettet for servicejob er 0,335 mio. kr. større end det maksimale tilskud for de 5 tilbageværende servicejobpersoner. På den baggrund forventes en mindreindtægt på 0,335 mio. kr. Der søges om bevilling til mindreindtægten ved budgetopfølgningen pr. ultimo marts Økonomiske konsekvenser 1

4 Arbejdsmarkedsudvalget (1.000) Opr. Overført fra Tillægsbevillinger Korr. Forventet kr. budget tidl. år Budget Afvigelse regnskab Drift Effekten på kommunens serviceramme er: (1.000 kr.) 2013 Korrektioner på arbejdsmarkedsudvalgets område (omplacering og tillægsbevilling pr okt. 2012) Afvigelse indenfor servicerammen vedr. servicejob 335 I alt Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning Bilag: 1 Åben AU budgetopfølgning januar bilag /13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning. 2

5 Arbejdsmarkedsudvalget Opfølgning på politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer i budget G01 13/1401 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling I budget 2013 indgår en række politiske omprioriteringer og hensigtserklæringer på arbejdsmarkedsudvalgets område. Nedenfor følger en beskrivelse af de enkelte punkter samt opfølgning. Større andel sygedagpengemodtagere delvist tilbage i arbejde (O202) Beskrivelse: Styrket indsats for at få sygedagpengemodtagere delvist tilbage i arbejde. Formålet er at fremme arbejdsfastholdelsen for sygemeldte samt opnå en hurtigere tilbagevenden til arbejdet. Andelen af delvist sygemeldte øges med 4 pct. til en andel på 16 pct. Dette svarer til at ca. 24 sygedagpenge forløb ændres fra sygemelding på fuldtid til deltid. Indsats: Fastholdelsesindsatsen både i forhold til offentlige og private virksomheder er optimeret ved at flytte ressourcer til opgaven. Indsatsen skal medvirke til, at flere sygemeldte har en tilknytning til deres arbejdsplads i sygdomsperioden. Status: Der anvendes nøgletal fra jobindsats, som opgøres månedlig dog med en måneds forsinkelse. Opgørelse for 2012 viser en gennemsnitlig andel af delvist raskmeldte på 11,6 pct. Flere jobrotationsprojekter i kommunen (P205) Beskrivelse: Den virksomhedsrettede indsats styrkes gennem etablering af jobrotationsprojekter i Norddjurs Kommune. Jobrotation indebærer at ansatte sendes på efteruddannelse og erstattes af ledige vikarer i uddannelsesperioden. Indsatsen indebærer etablering af 20 fuldtidsvikarstillinger med jobrotationsydelse årligt. 3

6 Arbejdsmarkedsudvalget Indsats: Iværksættelsen af jobrotationsforløb fordrer et tæt samarbejde med arbejdsgiverne i både de offentlige og private virksomheder. På den bagrund er alle chefer i Norddjurs Kommunes lederforum blevet orienteret om mulighederne ved jobrotation. Orienteringen er blevet varetaget af Beskæftigelsesregion Midtjylland. Dette er sket for at skærpe fokus i hele organisationen. Alle både offentlige og private virksomheder i Norddjurs Kommune har mulighed for at hente bistand til planlægning og iværksættelse af jobrotation fra Jobrotationskontoret i Randers, som LBR har bevilliget 0,1 mio kr. Endvidere har der været dialog med forskellige fagforeninger om muligheden for at udnytte deres netværk til information om jobrotation. Der vil løbende blive fulgt op jobrotationsforløb og udvalget vil blive orienteret. Status: Inden for teknisk service området er der pt. 12 vikarer ansat. Ansættelsen er frem til sommeren Der er løbende ca. 20 vikarer i gang i forbindelse med enkeltmandsrotationer, som vedrører sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere, pædagog og køkkenassistenter. Derudover er ca. 15 vikarer fra Norddjurs Kommune ansat i jobrotationsstillinger i Syddjurs, Randers, Silkeborg og Aarhus. Til september 2013 forventes opstart af stort rotationsprojekt inden for handicap og psykiatri med ca. 50 vikarer. Endvidere arbejdes med etablering af større projekter inden for det administrative område samt på sundheds og omsorgs området. Mentorkorps til unge (P206) Beskrivelse: Der oprettes et mentorkorps til fastholdelse af (udsatte) unge i uddannelse eller arbejde. Indsatsen målrettes primært kontanthjælpsmodtagere i match 2. Det er forudsat, at der anvendes mentorstøtte svarende til et årsværk og at ordningen vil være udgiftsneutral såfremt 4 af 35 kontanthjælpsmodtagere fastholdes i ordinær uddannelse pr. år. Indsats: Sammen med UU, Ungdomsskolen og erhvervsskolerne og Jobcentret er besluttet at videreføre pilotprojektet vedr. anvendelse af mentorer. Det betyder, at den organisation, hvor 4

7 Arbejdsmarkedsudvalget det vil give bedst mening stiller en mentor til rådighed for den unge, således at frafald kan undgås. Status: I efteråret 2012 har ordningen medført, at 9 unge er blevet fastholdt i uddannelse. Der foreligger endnu ikke oplysninger for Øget indsats overfor ledige, der risikerer at miste dagpengeretten (hensigtserklæring) Beskrivelse: En række ledige risikerer at miste dagpengeretten ved årsskiftet og herefter. Jobcentret vil målrettet anvende den ekstraordinære indsats fra regeringens AKUT-pakke til at sikre så mange som muligt en vej til job (den håndholdte indsats). Desuden vil Norddjurs Kommune i samarbejde med arbejdsløshedskasserne hjælpe med at vikarjobs, jobåbninger og sæsonarbejde tilbydes ledige, der risikerer at miste dagpengeretten. Der skal sættes øget fokus på anvendelse af jobrotation og på arbejdsmarkedsudvalgets budget skal der findes 1 mio. kr., der anvendes til betaling for opkvalificering og kompetenceudvikling. Beløbet målrettes ledige, der har stor risiko for at miste dagpengeretten. Derudover opfordres ledige til at indgå i uddannelser, herunder SU-berettigede uddannelser af mindst 18 mdr. varighed, hvilket giver adgang til dagpenge efter dimittendsatsen. Det undersøges samtidig, om der indenfor de eksisterende lønbudgetter er mulighed for at lave et 1-årigt projekt, hvor et antal ledige, der har risiko for at miste dagpengeretten, ansættes midlertidigt på ordinære vilkår. Indsats: Jobcentret har iværksat en række initiativer i forbindelse med akutpakken. Der er et tæt samarbejde med a-kasserne omkring de ledige udfaldstruede både i forhold til en virksomhedsrettet indsats, uddannelse, coaching og jobformidler. Endvidere skal indsatsen ses i sammenhæng med flere jobrotationsprojekter i kommunen (P205). Arbejdsmarkedsudvalget har d. 19. september 2012 drøftet mulighederne for at iværksætte et 1 årigt projekt for udfaldstruede. Men dette har ikke været muligt inden for de nuværende lønbudgetter. Efterfølgende har regeringen iværksat akut-job for at hjælpe de udfaldstruede. Norddjurs Kommune har valgt at opslå ledige stillinger som akut-job. Status: Arbejdsmarkedsstyrelsen og beskæftigelsesregionerne følger løbende op på indsatsen som følge af akutpakken samt aftalen om akutjob. Tabellerne nedenfor viser status i 5

8 Arbejdsmarkedsudvalget Norddjurs Kommune på den ekstraordinære akut-indsats rettet mod udfaldstruede dagpengemodtagere i 1. halvår Akutpakke: statusopgørelse uge Udsendte breve 367 breve Fortsat i målgruppen 283 personer Fortsat i målgruppen i pct. 77,1 pct. Opslåede Akut job indtil 31. januar 2013: Akutjob i alt 103 Privat sektor 9 Offentlig sektor 94 -Statslig sektor 0 -Regional sektor 31 -Kommunal sektor 63 Andel Privat 8,7% Kommunale løntilskudsstillinger (hensigtserklæring) Beskrivelse: Den virksomhedsrettede indsats anvendes i dag til at supplere den kommunale indsats på en række serviceområder. Løntilskudsjobs skal anvendes i overensstemmelse med det fastsatte forhold mellem ordinært ansatte og ledige i aktivering. Indsats: Løntilskudsstillinger kan med dette udgangspunkt anvendes til at få udført opgaver, der ellers ikke ville blive udført, f.eks. renholdelse af kommunale arealer og dermed reducere anvendelsen af pesticider. Derudover indeholder den virksomhedsrettede indsats muligheden for virksomhedspraktik. Status: Jobindsats giver mulighed for at følge op på den virksomhedsrettede indsats i Norddjurs Kommune. Indsatsen i 2012 fremgår af nøgletallene side Der vil i nøgletalsrapporten for 2013 ske månedlig opfølgning på den virksomhedsrettede indsats. Seniorjob (hensigtserklæring) Beskrivelse: Norddjurs Kommune ser seniorjobordningen som en positiv mulighed, der sikrer ledige med mindre end 5 år til efterlønsalderen et godt job. Samtidig kan ansatte i seniorjob bidrage til at styrke kommunens service på områder, hvor de har kvalifikationer at 6

9 Arbejdsmarkedsudvalget bidrage med. Seniorjobordningen søges målrettet områder, hvor der er behov for et højere serviceniveau, f.eks. det grønne område. Men også på ældreområdet søges seniorjobordningen målrettet til at give bedre service til især de svageste ældre. Indsats: Med baggrund i akutpakken har regeringen givet mulighed for at flere ledige, som er født i perioden 1. juli 1955 til 31. december 1957 kan være opfattet af seniorordningen. Jobcentret samarbejder med kommunens HR-afdelingen om at finde arbejdspladser til seniorjobberne. Der henvises til budgetopfølgningen i forhold til udfordringerne på området. Status: Primo 2013 har der været en stor tilgang til seniorjobordningen. I januar er der ansat 9 nye personer i seniorjob og 3 i februar. Samtidig har 14 personer med ret til seniorjob ansøgt. På baggrund af den kendte tilgang samt skøn for resten af året vurderes det, at der i 2013 vil være ca. 58 personer på ordningen svarende til i alt 40,8 helårspersoner. Udvikling af landsbyer, turisme: destination Djursland og kontanthjælpsmodtagere (2012 hensigtserklæring) Status: Der er igangsat initiativer med henblik på at få formuleret en indsats, som kan understøtte hensigtserklæringen. Forvaltningen vil udarbejde data for områderne fremover. Økonomiske konsekvenser Der er i budget 2013 indregnet en besparelse på forsørgelsesudgifterne. Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 7

10 Arbejdsmarkedsudvalget Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 8

11 Arbejdsmarkedsudvalget Orientering om forslag til en samlet strategi for Norddjurs Kommunes virksomhedsrettede indsats G01 13/3743 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling I Beskæftigelsesplan 2013 omhandler beskæftigelsesmål 4 virksomhedskontakten. Målet er, at Jobcentret skal styrke samarbejdet med virksomhederne. Siden efteråret 2012 har Jobcentret haft iværksat et kompetenceudviklingsforløb for jobkonsulenterne på tværs af de forskellige målgrupper i Jobcentret: forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere, personer på ledighedsydelse og kontanthjælpsmodtagere. Forløbet har haft til hensigt at udvikle opgaveløsningen og udvide markedet for praktik, løntilskud og virksomhedscentre. Kompetenceudviklingen har taget udgangspunkt i 3 hovedområder: Skabe fælles viden om de enkelte virksomheder Målrette indsatsen Udvide markedet Med baggrund heri har medarbejderne fået et solidt fundament til at arbejde med virksomhedskontakten i Den virksomhedsrettede indsats udgøres af privat og offentlig løntilskud samt virksomhedspraktik. I 2012 var således 62 pct. af de forsikrede ledige og 58 pct. af kontanthjælpsmodtagerne i en virksomhedsrettet indsats. Målet for virksomhedskontakten i 2013 er at fordoble samarbejdsgraden fra 11 pct. til 22 pct. Strategien for en udvidelse af virksomhedskontakten skal ske ved følgende: Servicering af virksomheder i forbindelse med rekruttering af medarbejdere til ordinært job 9

12 Arbejdsmarkedsudvalget Formidling af kvalificerede ledige Synliggøre ledige job på jobnet.dk Bistå ved udvælgelse af ansøgere Styrkelse af virksomhedsbesøgene, således at der kan iværksættes flere virksomhedspraktikker og løntilskud Indgåelse af voksenlærlingeaftaler Ansættelse i fleksjob Ansættelse af medarbejdere med handicap Gennemførelse af jobrotationsprojekter Rådgivning og vejledning efter behov Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 10

13 Arbejdsmarkedsudvalget Udkast til landdistriktspolitik til høring G01 13/3943 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog i januar 2010 landdistriktspolitikken Det gode liv på landet i Norddjurs, Landdistriktspolitikken er en integreret del af Planstrategi og Kommuneplan Politikken er desuden koordineret med politikker og planer på ældre-, børn og unge-, sundheds-, natur og miljø-, og turismeområdet. Efterfølgende udarbejdede forvaltningen Handlingsplan for udmøntning af initiativer. Forvaltningen har på baggrund af kultur- og udviklingsudvalgets beslutning 17. december 2012 om revidering af landdistriktspolitikken udarbejdet et udkast til landdistriktspolitik for perioden , som er afstemt med Udviklingsstrategi Se bilag. Der er tale om en redaktionel revidering, og den reviderede udgave af landdistriktspolitikken har fokus på de samme seks udviklingstemaer som den hidtidige landdistriktspolitik: Dialog og samarbejde Offentlig service Erhvervsmuligheder Attraktive landsbyer Muligheder for fællesskab og oplevelser Synliggørelse af det gode liv på landet Sammen med udkast til revideret landdistriktspolitik forelægges en redegørelse for arbejdet med konkrete initiativer i perioden Se bilag. Revideringen af landdistriktspolitikken består primært i en opdatering med udgangspunkt i de gennemførte aktiviteter. Såfremt kultur- og udviklingsudvalget kan godkende udkastet til revideret landdistriktspolitik, sendes dette i høring i februar hos stående udvalg, samvirker og råd samt Destination 11

14 Arbejdsmarkedsudvalget Djursland. Der vil desuden blive annonceret i lokalpressen, så andre interesserede kan fremkomme med bemærkninger og forslag. Efter høring vil udkastet i marts blive fremlagt i kultur- og udviklingsudvalget til endelig godkendelse. I marts 2013 foreslår forvaltningen, at der afholdes en lokal landdistriktskonference med temaer fra landdistriktspolitikken. Konferencen skal fungere som optakt til, at forvaltningen udarbejder en handlingsplan for perioden Udviklingsdirektøren indstiller, at udkast til revidering af landdistriktspolitikken godkendes og kan udsendes til høring. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at udkast til revidering af landdistriktspolitikken drøftes med henblik på høringssvar. Bilag: 1 Åben Udkast Landdistriktspolitik /13 2 Åben Landdistriktspolitik - redegørelse KUU /13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at der indarbejdes en passus i landdistriktspolitikken ( side 4 i forbindelse med fastholdelse og fremme af erhverv i landdistrikter) om, at kommunen gerne vil understøtte erhvervslivet med at sikre arbejdskraft med hensigtsmæssige kompetencer til de jobs, der kan skabes lokalt også på landet. 12

15 Arbejdsmarkedsudvalget Orientering om indsatsen for at sikre regresindtægter på sygedagpengeområdet G01 13/3748 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Forvaltningen samarbejder med revisionsfirmaet BDO om indsatsen for at sikre regresindtægter på sygedagpengeområdet Afdelingsleder Morten Mygind vil give en orientering om indsatsen i Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 13

16 Arbejdsmarkedsudvalget Orientering om helhedsorienteret sagsbehandling G01 13/3749 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Den helhedsorienterede sagsbehandling omfatter kontrol med udbetaling af sociale ydelser og har til opgave at medvirke til, at der ikke foregår socialt snyd med offentlige ydelser. Kommunerne har ansvaret for at administrere de fleste af de sociale ydelser og ansvaret for at ydelserne udbetales på et korrekt grundlag efter retningslinjer fastlagt i lovgivningen. Med baggrund heri er der i Norddjurs Kommune fokus på uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser. Målsætningen er at stoppe for uretmæssige ydelser fra det offentlige, således at borgerne får det de har krav på, hverken mere eller mindre. I Norddjurs Kommune varetages den helhedsorienterede sagsbehandling af Borgerservice. Der er afsat ressourcer svarende til en fuldtidsmedarbejder til opgaven. Derudover er nedsat en tværfaglig projektgruppe for at sikre den nødvendige udveksling af oplysninger de forskellige faggrupper i mellem. Afdelingsleder Morten Mygind og faglig koordinator Steen Caspersen vil give en orientering om den helhedsorienterede sagsbehandling i Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 14

17 Arbejdsmarkedsudvalget Aktuelle nøgletal G01 13/1207 Åben sag Sagsgang:AU Sagsfremstilling Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der bl.a. belyser udviklingen i antallet af borgere i Norddjurs Kommune, der modtager følgende ydelser: A-dagpenge Sygedagpenge Kontanthjælp Revalideringsydelse Fleksjob og ledighedsydelse Fleksydelse Førtidspension Akutpakke Unges uddannelsesvalg De aktuelle nøgletal er vedlagt som bilag. Desuden har Beskæftigelsesregion Midtjylland udarbejdet aktuelle ledighedstal. De aktuelle ledighedstal er vedlagt som bilag. Beskæftigelsesregion Midtjylland har udarbejdet måltal for den enkelte kommunes opfyldelse af mål i beskæftigelsesplanen 2012/2013 og den aktuelle status på akutpakke. Bilag vedr. måltal og akutpakke er vedlagt som bilag. 15

18 Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at nøgletallene tages til efterretning Bilag: 1 Åben Måltal fra Beskæftigelsesregion Midt. December 2012 Norddjurs 24129/13 2 Åben Ledighedstal december /13 3 Åben Aktuelle nøgletal februar /13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tager nøgletallene til efterretning. 16

19 Arbejdsmarkedsudvalget Nyt fra LBR G01 13/1208 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Der gives en orientering fra LBR Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 17

20 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan G01 13/1209 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling En ajourført udgave af arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2013 gennemgås og arbejdsformen drøftes. Ændring af dato for martsmøde Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at gennemgangen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for /13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tager gennemgangen til efterretning. 18

21 Arbejdsmarkedsudvalget Orientering fra forvaltningen G01 13/1210 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: Dialogmøde med Syddjurs Kommune Orientering om beskæftigelseskonference 16. maj 2013 Bevilling til FVU 2013 Samarbejdsaftale med Veterancentret Temarevision 2013 vedr. hjemtagelse af refusion Indkaldebrev til infomøde for fleksjobbere Aftale- og dialogstyringsdokument 2013 Inspirationstur til København Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Temarevision Kommunernes hjemtagelse af refusion hen over 23343/13 året - Tema orienteringsbrev til udsendelse.pdf 2 Åben Indkaldebrev til infomøde til fleksjobbere 22445/13 3 Åben Bevillingsudmelding FVU Norddjurs 17822/13 19

22 Arbejdsmarkedsudvalget Åben Bevillingsudmelding FVU Oversigt FVU-bevilling 2013.PDF 17823/13 5 Åben Aftale- og dialogstyringsdokument for Arbejdsmarked og Borgerservice 23179/13 6 Åben Samarbejdsaftale-Norddjurs 19845/13 7 Åben Meddelelse til beskæftigelsespolitiske aktører i Midtjylland 20871/13 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 20

23 Arbejdsmarkedsudvalget Afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet G01 13/1356 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Der gives en orientering om ankeafgørelser fra Beskæftigelsesnævnet. Økonomiske konsekvenser Ingen konsekvenser Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 21

24 Arbejdsmarkedsudvalget Bilagsoversigt 1. Budgetopfølgning januar AU budgetopfølgning januar bilag. (23653/13) 4. Udkast til landdistriktspolitik til høring 1. Udkast Landdistriktspolitik (24239/13) 2. Landdistriktspolitik - redegørelse KUU1301 (24240/13) 7. Aktuelle nøgletal 1. Måltal fra Beskæftigelsesregion Midt. December 2012 Norddjurs (24129/13) 2. Ledighedstal december 2012 (22635/13) 3. Aktuelle nøgletal februar 2013 (36262/13) 9. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2013 (13090/13) 10. Orientering fra forvaltningen 1. Temarevision Kommunernes hjemtagelse af refusion hen over året - Tema orienteringsbrev til udsendelse.pdf (23343/13) 2. Indkaldebrev til infomøde til fleksjobbere (22445/13) 3. Bevillingsudmelding FVU Norddjurs (17822/13) 4. Bevillingsudmelding FVU Oversigt FVU-bevilling 2013.PDF (17823/13) 5. Aftale- og dialogstyringsdokument for Arbejdsmarked og Borgerservice (23179/13) 6. Samarbejdsaftale-Norddjurs (19845/13) 7. Meddelelse til beskæftigelsespolitiske aktører i Midtjylland (20871/13) 22

25 Arbejdsmarkedsudvalget Underskriftsside John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen (V) Lars Østergaard (V) Jytte Dalgaard (F) 23

26 Bilag: 1.1. AU budgetopfølgning januar bilag. Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 20. februar Kl. 14:15 Adgang: Åben Bilagsnr: 23653/13

27 Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Drift: I budgetopfølgningen pr. ultimo januar forventes en afvigelse på i alt 7,235 mio. kr. Områder indenfor servicerammen: Opr. vedt. Korr. vedt. budget budget (1.000 kr.) Forbrug ult. jan 2013 Afvigelse* Forventet regnskab 2013 Jobcenter UU-Djursland I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Effekten på kommunens serviceramme er: (1.000 kr.) 2013 Korrektioner på arbejdsmarkedsudvalgets område (omplacering og tillægsbevilling pr okt. 2012) Afvigelse indenfor servicerammen vedr. servicejob 335 I alt Afvigelser indenfor servicerammen (1.000 kr.) Jobcenter UU-Djursland Afdeling/område i alt Jobcenter: Området dækker udgifter til grundtilskud til produktionsskoler, refusion vedr. servicejob samt nettolønudgift (efter løntilskud) til forsikrede ledige med løntilskud i kommunen. I 2013 forventes en mindreindtægt til servicejob på 0,335 mio. kr. Mindreindtægten er teknisk begrundet med, at der i årenes løb er sket en årlig prisfremskrivning af det budgetterede statstilskud til servicejob, mens det faktiske årlige tilskud har været uforandret kr. pr. helårsperson i

28 samme periode. Fremskrivningen betyder, at indtægtsbudgettet er 0,335 mio. kr. større end det maksimale tilskud for de tilbageværende 5 servicejobpersoner. Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådte i opfølgningen for oktober 2012 økonomidirektørens indstilling om at give en tillægsbevilling på 0,335 mio. kr. vedr. servicejob. Der blev imidlertid ikke givet en tillægsbevilling, da indstillingen ved en fejl ikke blev videresendt til behandling i økonomiudvalget. UU-Djursland: UU-Djursland vedrører ungdommens uddannelsesvejledning, som omfatter børn og unge mellem 15 og 25 år. UU-Djursland er et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner, hvor ansvaret for administrationen er placeret i Norddjurs Kommune. Budgettet vedrører alene Norddjurs Kommune, mens forbruget indeholder udgifter fra begge kommuner samt kvartalsvise a conto indbetalinger fra Syddjurs Kommune. På baggrund af anbefaling fra KL blev der i 2013 budgetteret med en videreførelse af Ungepakke II. Videreførelsen blev givet ved en teknisk korrektion af UU budgettet på 0,250 mio. kr. (T203). Der er i forbindelse med finansloven 2013 indgået aftale om at Ungepakke II videreføres til Områder udenfor servicerammen: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2013 Korr. vedt. budget 2013 Forbrug ult. jan 2013 Afvigelse* Forventet regnskab 2013 Jobcenter Socialchefområdet - Montagen Sundhed og omsorgsområdet - Hjælpemiddelcenter EGU HR-området - seniorjob I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Afvigelser udenfor servicerammen (1.000 kr.) Forsikrede ledige HR-området - seniorjob Afdeling/område i alt

29 På arbejdsmarkedsområdet er hovedparten af udgifterne udenfor servicerammen svarende til mio. kr. af det oprindelige budget. Størstedelen af udgifterne er dækket af budgetgarantien og af beskæftigelsestilskuddet (forsikrede ledige). Jobcenter Området omfatter forsørgelsesudgifter til førtidspension, sygedagpenge, ledighedsydelse, revalidering og kontanthjælp samt medfinansiering af a-dagpenge for forsikrede ledige. Endvidere indgår løntilskud til personer i fleksjob samt driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Der forventes i denne opfølgning et merforbrug på de forsikrede ledige på 2,6 mio. kr. Restafregning af medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge for november og december 2012 bogføres i regnskab Afregningen forventes at udgøre 2,6 mio. kr. For 2013 er der dermed tale om en ekstraordinær merudgift, som ikke er indeholdt i budgettet. Omvendt betyder forskydningen af udgiften henover regnskabsår en tilsvarende mindreudgift i regnskabet for 2012 på 2,6 mio. kr. Ifølge arbejdsmarkedsstyrelsen berører medfinansieringsefterslæbet alle kommuner og skyldes mangelfuld dataindberetning fra visse a-kasser. I 2013 er modellen for kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpengene fuldt indfaset. Det betyder, at der fra 2013 og frem ikke er kommunal medfinansiering af dagpenge i de første 4 uger af et ledighedsforløb (karensperiode). Karensperioden udgjorde 8 uger i EGU Erhvervsgrunduddannelse (EGU) er en individuel tilrettelagt uddannelse, der henvender sig til unge, som ikke er klar til anden ungdomsuddannelse, eller som ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. UU Djursland samarbejder med Grenaa Produktionsskole om tilrettelæggelse af EGU-forløb. HR området (seniorjob): Seniorjobordningen er administrativt placeret under HR-området. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret.

30 Ansættelse i seniorjob skal ske på samme vilkår som andre ansatte med tilsvarende arbejde, og aflønnes med overenskomstmæssig løn. Den årlige refusion er kr. pr. fuldtidsansat og den kommunale nettoudgift er estimeret til ca kr. pr. fuldtidsperson. Seneste opgørelse af personer i seniorjob samt ansøgere til seniorjob i Norddjurs Kommune viser en markant tilgang til ordningen primo I januar er der ansat 9 nye personer i seniorjob og 3 personer i februar. Derudover har 14 personer med ret til seniorjob ansøgt. Disse forventes ansat i løbet af de kommende par måneder. I alt er der pr 1. februar 2013 ansat 16 personer i seniorjob i Norddjurs Kommune. På baggrund af den kendte tilgang samt skøn for resten af året vurderes det, at der i 2013 vil være ca. 58 personer på ordningen svarende til i alt 40,8 helårspersoner. I 2013 er der budgetteret med 13 helårspersoner og en nettoudgift på 2,021 mio. kr. Det nye skøn giver en forventet kommunal nettoudgift på 6,321 mio. kr. og dermed merudgifter for 4,300 mio. kr. Tilgangen til seniorjob forventes at være ekstraordinær stor i årets første kvartal. Det skyldes at mange ledige dagpengemodtagere falder for dagpengeretten primo Endvidere er der i forbindelse med finansloven for 2013 aftalt en midlertidig udvidelse af seniorjobordningen. Tilgang til ordningen i 2. halvår forventes at være mere afdæmpet sammenlignet med 1. kvartal. Ifølge oplysning fra KL, vil kommunerne blive kompenseret for merudgifter som følge af lovændringer via DUT. Endvidere forventes flere på seniorjobordningen i 2013 end det kommunerne er blevet kompenseret for via bloktilskuddet. KL vil forhandle med staten om en midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2013.

31 Opmærksomhedspunkter 1. Konjunkturændringer/ledighedsudvikling En væsentlig budgetforudsætning på arbejdsmarkedsudvalgets område er forventningen til ledigheden i budgetåret. Beskæftigelsesministeriet forventer mere afdæmpede vækstudsigter for 2013 end ved budgetlægningen medio Oprindeligt var skønnet for bruttoledigheden på landsplan ca bruttoledige i 2013 (Økonomisk Redegørelse, maj 2012). Skønnet i seneste Økonomiske Redegørelse fra december 2012 er, at bruttoledigheden vil være på fuldtidspersoner. En bedring af ledigheden og beskæftigelsen ventes nu fra medio Konsekvens På nuværende tidspunkt giver det ændrede ledighedsskøn på landsplan ikke anledning til justering af det oprindelige budget. Ledighedsudviklingen i Norddjurs Kommune vil dog løbende blive overvåget ved kommende budgetopfølgninger samt via ledighedstal til udvalget. Hovedparten af forsørgelsesudgifterne på arbejdsmarkedsområdet er dækket af en budgetgaranti, som kompenserer kommunerne for ændringer i udgifterne på de konjunkturfølsomme områder. Garantien sikrer således, at ændringer i kommunernes udgifter til konjunkturafhængige overførselsindkomster modsvares krone for krone af ændringer i de statslige blok- og beskæftigelsestilskud. Alt andet lige vil Norddjurs Kommune blive kompenseret for en evt. budgetoverskridelse på det budgetgaranterede område forudsat en tilsvarende overskridelse for hele landet. Omvendt så nedsættes blok- og beskæftigelsestilskuddene tilsvarende ved en mindreudgift på landsplan. Denne endelige regulering heraf finder sted året efter budgetåret. 2. Revideret skøn for dagpengemodtagere, der mister dagpengeretten I januar 2013 har den 2-årige dagpengeperiode virkning, hvilket betyder at et antal ledige dagpengemodtagere særligt i 1. halvår af 2013 forventes at opbruge deres dagpengeret. Beskæftigelsesministeriets skønnede oprindeligt, at ledige dagpengemodtagere ville opbruge deres dagpengeret i 1. halvår I januar er skønnet opdateret til ledige. Heraf

32 forventer Beskæftigelsesministeriet, at vil være i målgruppen for hhv. kontanthjælp og den midlertidige uddannelsesordning. De resterende ca ledige vil enten være berettiget til seniorjob eller efterløn. Konsekvens Når flere ledige dagpengemodtagere end ventet opbruger dagpengeretten så vil det have betydning for udgifterne til seniorjob samt til den midlertidige uddannelsesordning se nedenfor. Derudover kan budgettet til kontanthjælp komme under pres. Beskæftigelsesministeriet baserer deres nye skøn på baggrund af antallet dagpengemodtagere, som til og med uge havde modtaget brev i forbindelse med akut-pakken. I Norddjurs Kommune havde 341 udfaldstruede dagpengemodtagere modtaget brev i uge 50.

33 3. Finanslovsaftaler 2013 Henover efteråret er der indgået en række politiske aftaler i forbindelse med finansloven for Aftalerne bevirker at der skal iværksættes initiativer på beskæftigelsesområdet, som ikke er medtaget i budgettet for De nye initiativer kan få betydning for overholdelse af det nuværende budget afhængigt af de økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune. Finanslovsaftale for 2013: Udvidelse af seniorjobordningen - midlertidig overgangsordning, som indebærer, at retten til seniorjob bevares for personer, der fylder 55 år eller mere i 2012, uanset forhøjelsen af efterlønsalderen med tilbagetrækningsreformen Flere fleksjob - etableringen af op mod ekstra fleksjob frem mod 2016 Uddannelsesløft til ledige - dagpengemodtagere, som opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2013, får ret til at påbegynde en uddannelse eller opkvalificering ved dagpengeperiodens udløb Styrket indsats mod ungdomsarbejdsløshed (forlængelse af ungepakke II) der skabes bedre muligheder for, at alle unge får en god start på arbejdslivet og et solidt fodfæste på arbejdsmarkedet Midlertidig reduktion af det fælles driftsloft finansierer uddannelsesløft og ungepakke Konsekvens De økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune er endnu ikke beregnet. KL udsender inden længe budgetvejledning for Det forventes, at vejledningen vil indeholde en redegørelse for økonomien i finanslovsaftalerne. Generelt forventes det, at de merudgifter som påføres kommunen i forbindelse med initiativerne/lovændringerne vil blive dækket enten via budgetgarantien, beskæftigelsestilskuddet eller som DUT-kompensation.

34 4. Reformer Derudover er der iværksat og bebudet reformer på området i Konsekvenserne af disse er ikke indeholdt i det nuværende budget Førtidspension og fleksjobsreform Kontanthjælpsreform (fremgår af regeringens lovkatalog for marts 2013) Sygedagpengereform Reform af førtidspension og fleksjob er trådt i kraft pr 1. januar KL påpeger, at der endnu ikke er fuld klarhed over de økonomiske konsekvenser for kommunerne. I øjeblikket forhandler KL med staten om økonomien i reformen. Reformen betyder væsentlige ændringer i kommunernes indsats over for de personer, der før reformens indførsel ville være overgået til førtidspension eller fleksjob. I stedet introduceres de såkaldte tværfaglige ressourceforløb. Beskæftigelsesministeriet arbejder fortsat på udformningen af de øvrige reformer.

35 Bilag: 4.1. Udkast Landdistriktspolitik Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 20. februar Kl. 14:15 Adgang: Åben Bilagsnr: 24239/13

36 NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik Udkast

37 1. Indhold 2. Indledning Fakta om Norddjurs Kommune Mål og udviklingstemaer Dialog, samarbejde og partnerskaber...5 Indsatsområder Offentlig service...6 Indsatsområder Erhvervsmuligheder...7 Indsatsområder Attraktive landsbyer...8 Indsatsområder Muligheder for fællesskab og oplevelser...9 Indsatsområder Synliggørelse af det gode liv på landet...10 Indsatsområder

38 2. Indledning Landdistriktspolitik rummer kommunalbestyrelsens visioner og mål for, hvorledes vi fremmer en positiv udvikling for kommunens landsbyer og landområder. Politikken er version 02 af kommunens første landdistriktspolitik, der blev vedtaget i 2010, og der er tale om en revidering heraf. Landdistriktspolitikken er tæt forbundet med kommunens overordnede udviklingsstrategi og kommuneplan. Vision Det er kommunalbestyrelsens vision, at det gode liv på landet udfolder sig hver dag i Norddjurs Kommune. Det gode liv er kendetegnet ved, at borgerne kan leve et sammenhængende liv med arbejde, familie, nære relationer og udviklende oplevelser. Forudsætningen er, at der bor mennesker på landet i dag, som vil bidrage til at skabe liv og sammenhængskraft, og at der fortsat kommer mennesker til, som vil engagere sig i udviklingen og bidrage med nye impulser. Sammenhæng mellem by og land Fra Udbyhøj i nordvest til Glatved i sydøst er der cirka 50 km i luftlinje. Spredt over hele kommunen ligger 48 byer af forskellig størrelse. De er alle beskrevet i kommuneplanen. De forskellige lokalsamfund supplerer hinanden og danner rammen om kommunens samlede udvikling. Grenaa er center for den væsentligste vækst i den østlige del af kommunen, og Auning er center i den vestlige del. Her vil man finde de tilbud, som naturligt hører hjemme, hvor et vist befolkningsunderlag er tilstede. I de øvrige byer er der stor forskel på, hvordan udviklingen indtil nu har været, og hvornår den er foregået. Også i fremtiden vil der være forskel på, hvad der kan ske i de enkelte byer. Generelt skal det i fremtiden også være attraktivt for borgere at bosætte sig i de mindre byer. Handlingsplan Landdistriktspolitikken følges op med en handlingsplan for Planen vil årligt blive revideret. I arbejdet med beskrivelse af handlingsplanen vil der foregå dialog med borgerne og med kommunens forskellige fagområder. 2

39 3. Fakta om Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune har et samlet areal på 743 km², inklusiv Anholt på 22 km². Kommunen har 114 km kyststrækning, og cirka 20 % er dækket af skov. Der er pr. 1. januar indbyggere, heraf bor i Grenaa og 2600 i Auning. Det vil sige, at halvdelen af kommunens indbyggere bor i de mindre byer eller på landet i det åbne land. Med cirka 53 indbyggere pr. km² er befolkningstætheden én af landets laveste. Ved indgangen til 2013 er befolkningstallet stabiliseret, men tidligere befolkningsprognoser viser et fald i befolkningstallet frem mod Landdistriktspolitikken skal medvirke til at imødegå negative tendenser i befolkningsudviklingen. Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter med Aarhus som drivkraft. Norddjurs Kommune har således de fordele, et vækstcenter medfører, når det gælder udveksling af arbejdskraft, borgere, viden og erhvervsmæssigt samarbejde. 3

40 4. Mål og udviklingstemaer Det er kommunalbestyrelsens mål med landdistriktspolitikken, at: Understøtte vilkårene for at bo og arbejde på landet for nuværende borgere og samtidig tiltrække nye. Skabe sammenhængskraft mellem land og by og samtidig styrke udviklingen i landområderne i den takt, der er efterspørgsel. Skabe sammenhæng i de forskellige kommunale indsatser, der tilsammen er med til at sætte rammerne for udvikling af det gode liv på landet i Norddjurs Kommune. Målene skal fremmes gennem arbejde med følgende udviklingstemaer: Dialog, samarbejde og partnerskaber Helhedstænkning og koordinering på tværs af de offentlige forvaltninger Samarbejde mellem kommune og lokalområder, samarbejde på tværs af lokalområder og ud over kommunen Offentlig service Adgang til dagtilbud og skoler, ældretilbud, sundhedstilbud, kultur- og fritidstilbud, kollektiv trafik og vejforbindelser, udvikling af fysisk og digital infrastruktur Erhvervsmuligheder Fastholdelse og fremme af erhverv og turisme i landdistrikter Attraktive landsbyer Fremme forskønnelse og udvikling af byerne Muligheder for fællesskab og oplevelser Styrke adgang til naturen og aktiviteter, understøtte foreningsliv og gentænke samlingssteder Synliggørelse af det gode liv på landet Formidle værdier og levemuligheder, bo-, erhvervs- og byggemuligheder 4

41 4.1. Dialog, samarbejde og partnerskaber Borgernes engagement i foreningsarbejde, socialt arbejde og i udvikling af levende og attraktive byer og bomiljøer i Norddjurs Kommune vil få stor betydning i de kommende år, hvor de offentlige ressourcer bliver knappe. Det betyder, at borgerne skal tage et medansvar for kommunens udvikling, samtidig får de mulighed for at påvirke og få indflydelse inden for mange områder. Virksomhederne kan ligeledes bidrage til udvikling af Norddjurs Kommune gennem engagement i lokalområderne. Norddjurs Kommune er en stor kommune med mange forskellige by- og landsbystrukturer. Norddjurs Kommune har siden 2007 haft fokus på, hvordan levende landdistrikter kan understøttes fra kommunal side. Politikerne har ikke, som tidligere i de mindre kommuner, mulighed for at være i kontinuerlig og tæt dialog med borgerne. Samarbejdet mellem lokalområder og kommune varetages via foreningers og borgergruppers aktive indsats og via borgerinddragelsesprocesser iværksat af Norddjurs Kommune. Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at der fortsat tænkes i nye måder at organisere samarbejdet på, som fremmer, at alle lokalområder sikres lokalindflydelse på kommunens udvikling. Kommunalbestyrelsen vil styrke samarbejde på tværs af lokalområder, således at initiativer i ét område vil kunne inspirere i et andet område, og således at man kan løfte opgaver i fællesskab, som et lille lokalområde vil have svært ved at varetage alene. Samarbejde og dialog gælder også på tværs af kommunens forvaltninger. Planlægning skal ske ud fra en helhedstænkning og løbende koordineres på tværs. Indsatsområder Fremme samarbejde mellem kommune og lokalområder Fremme samarbejde mellem lokalområder Fremme kommunal helhedstænkning 5

42 4.2. Offentlig service Landområdernes og landsbyernes fortsatte udvikling afhænger af, at dagligdagen kan fungere for beboerne. Det betyder, at der skal være mulighed for blandt andet sundhedstilbud, børnepasning, skole og ældreomsorg. For de unge handler det om adgang til uddannelse og kultur- og fritidstilbud. For både erhvervsaktive, unge uddannelsessøgende og ældre spiller smidig kollektiv transport, gode vejforbindelser og sikre cykelstier en væsentlig rolle. Borgernes erfaringer og ideer er væsentlige, for at servicetilbuddene løbende kan udvikles og matche fremtidens livsstil og moderne borgeres behov. Kommunalbestyrelsen vil arbejde for at afstemme forventningerne med borgerne og tilbyde offentlig service til alle livsfaser. Kvaliteten i tilbuddene skal være optimal, og ikke alle lokalområder kan således have alle typer offentlig service. Der skal derfor være fokus på, hvorledes sammenhængen mellem de større byer og landområderne udvikles bedst muligt. Grenaa og Auning har i kraft af deres størrelse nogle af de funktioner, som naturligt hører hjemme, hvor et vist befolkningsunderlag er tilstede. Grenaa har en størrelse, så det eksempelvis er muligt at have ungdomsuddannelser, udvalgsvarebutikker og større erhvervsvirksomheder. I Auning er mulighederne for et vist udbud af udvalgsvarebutikker, offentlig service og større erhvervsvirksomheder tilstede. Sådan skal udviklingen fortsat ske, og trafik og transport skal understøtte sammenhængen mellem byer og landområder. Sammenhængen til faciliteter og services uden for kommunen skal ligeledes være i orden. Alle byer vil have behov for samlingssteder og fritids- og kulturaktiviteter. Indsatsområder Udvikling af mobilitetsfremmende trafik- og transporttilbud, som kan understøtte sammenhængen mellem byerne i kommunen Udvikling af nettet af cykel- og vandrestier 6

43 4.3. Erhvervsmuligheder Erhvervslivet I landområderne er under forandring, og de primære erhverv fiskeri og landbrug omlægges. Norddjurs Kommunes erhvervsmæssige styrkepositioner ligger i dag inden for metal-, træ- og grafisk industri samt bygge- og anlæg. Disse erhverv udgør en betydelig del af lokal økonomi. Herudover viser analyse, at der er potentiale for nye typer erhverv inden for turisme, fødevarer, energi/miljø og fremstilling. Kommunalbestyrelsen vil arbejde for at fastholde, styrke og skabe nye arbejdspladser i landområderne, og der skal være fokus på at skabe gode vilkår for etablering og udvikling af egen virksomhed. Kommunalbestyrelsen vil arbejde for udvikling af digital infrastruktur, således at landsbyernes mindre arbejdspladser og hjemmearbejdspladser kan betjene sig af attraktiv og stabil digital infrastruktur, og således at det er muligt at uddanne sig via e- learning. Der skal være mulighed for at etablere mindre virksomheder på velegnede erhvervsarealer i en række landsbyer, og mulighederne for udnyttelse af tiloversblevne landbrugsbygninger eller andre typer af erhvervsbyggeri skal synliggøres. Norddjurs Kommune har et tæt turismesamarbejde med Destination Djursland og Syddjurs Kommune. Der er i samarbejdet udarbejdet en strategi for turisme på Djursland og en turismepolitisk handlingsplan. Norddjurs Kommune har i sammenhæng med handlingsplanen også samarbejde med foreninger og borgergrupper i byerne langs nordkysten om turismeudvikling. Kommunalbestyrelsen vil udvikle og synliggøre Norddjurs Kommunes store værdier i kraft af natur, kyst, hav, havne, bymiljøer og attraktioner. Naturen og kysten rummer mulighed for udviklingsinitiativer og tiltrækning af nye aktiviteter, der kan skabe vækst i turismen. Indsatsområder Understøtte udvikling af nye typer erhverv i landsbyer og landområder Medvirke til at fremme digital infrastruktur Udvikle nye turismeinitiativer med udgangspunkt i kyst og hav 7

44 4.4. Attraktive landsbyer Smukke, blomstrende landsbyer er attraktive at bo i og besøge. Et veltrimmet fysisk udseende signalerer overskud og tiltrækker beboere og turister. Kommunalbestyrelsen vægter højt, at arbejdet med planlægning, udvikling og forskønnelse foregår i et nært samarbejde mellem kommune og repræsentanter for de enkelte byer og lokalområder. Det vægtes samtidig højt, at der skabes sammenhængskraft mellem by og land og mellem byerne inden for et lokalområde. Norddjurs Kommune skal samarbejde med byerne med vejledning i forhold til renovering og udvikling af rekreative byrum og friarealer i øvrigt. Udviklingen i landsbyerne skal ses i sammenhæng med udviklingen i de større byer i kommunen. 40 byer er beskrevet i kommuneplanen, og hertil kommer yderligere cirka 10 mindre landsbyer, som ikke er selvstændigt beskrevet, men som repræsenterer et lokalområde. Det er kommunalbestyrelsens mål på sigt at afdække de enkelte byers muligheder og tilhørsforhold til andre byer i lokalområdet. Indsatsområder Understøtte landsbyers og lokalområders initiativer til udvikling og forskønnelse Afdække de mindre byers muligheder Udarbejde vejledning i god byggeskik 8

45 4.5. Muligheder for fællesskab og oplevelser En landsbys og et lokalområdes herlighedsværdi og identitet skabes i høj grad gennem tilstedeværelsen af fællesskab og mulighed for oplevelser. En livskraftig og blomstrende landsby er afhængig af lokale ressourcer i form af foreninger, uformelle netværk, gode naboskaber og enkeltpersoners drivkraft. De medvirker til at skabe udfoldelses- og samlingsmuligheder. I mange landsbyer er der mulighed for at kunne samles til forskellige aktiviteter både indendørs og udendørs. Der er forsamlingshuse, men også andre bygninger og pladser bliver brugt som samlingssteder. Stederne kan både være offentligt- og privatejede. Det er kommunalbestyrelsens mål at bakke op om nuværende og nye former for samlingssteder, aktiviteter og lokale drivkræfter, som udtrykker lyst og vilje til at påtage sig opgaver til gavn for fællesskabet. Norddjurs Kommune giver med sin natur og lange kystlinje muligheder for et aktivt friluftsliv. Det er kommunalbestyrelsens mål, at understøtte en stadig udvikling af adgang til naturen og igangsætte nye aktiviteter, som samtidig fremmer det sundhedsmæssige aspekt. Indsatsområder Understøtte de lokale drivkræfters arbejde Medvirke til at skabe rammer for fællesskab i landsbyerne både udendørs og indendørs Udvikle nye muligheder for natur- og friluftsliv 9

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 28. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:20 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kystvejens Hotel og Konferencecenter Kystvej 26 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 17. december 2013 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: John Saaby Jensen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Torsdag den 29. januar 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...3

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 06. august 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, 18-08-2015 Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 9. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i september...2 3. JA

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Oktober 2013 Godkendt i Byrådet Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.... 3 2. Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014... 4 3. De beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Protokol 24-03-2015 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen Hanne Agersnap Ib Carlsen Jakob Engel-Schmidt Curt Købsted Henrik Brade Johansen Karsten Lomholt

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere