Organisationsudvikling og strategisk planlægning. Cykler til Senegal (CtS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsudvikling og strategisk planlægning. Cykler til Senegal (CtS)"

Transkript

1 J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside: PARTNERSKABSAKTIVITET (Budget < ) Titel på partnerskabsaktivitet: Navn på den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Partnerorganisation(er): Organisationsudvikling og strategisk planlægning Cykler til Senegal (CtS) COLUFIFA Land(e): Senegal, Gambia Landets BNI: 750 $ (290 $ Gambia) Start-dato: Slut-dato: Antal måneder: 6 Ansøgt beløb fra Projektpuljen: Forbrug pr. år? (Samlet beløb delt med antal år) Er der tale om en genansøgning? (Til Projektpuljen, Minipuljen eller Udenrigsministeriet)? [ x] Nej [ ] Ja, tidl. søgt dato: Type: Hvordan vil I overordnet beskrive formålet med denne partnerskabsaktivitet: Partnerens udvikling af organisation, ledelse og strategi. (x) Den lokale partners evne og kapacitet til at indgå i nationale eller internationale netværk. Partnerens demokratiske strukturer, folkelige forankring og inddragelse af målgruppen. (x) Samarbejdsrelationerne mellem den danske organisation og den lokale samarbejdspartner, herunder Partnerens evne til at planlægge og gennemføre fortalervirksomhed og til at medvirke til at udvikledemokratiet strategisk udvikling af partnerskabet og fremtidige indsatser (x) i det pågældende land. Andet Mellemfolkelige kontakter, der har styrkelse af eksisterende (sæt evt. flere krydser, eller tilføj kategori) udviklingssamarbejde som sit mål. Resumé (maks. 10 linier skal skrives på dansk, også selvom den øvrige ansøgning er på engelsk) Organisationsudvikling og strategisk planlægning Formålet er at skabe nye rammer for partnerskabet mellem CtS i nord og COLUFIFA i syd. Begge organisationer har brug for at skærpe deres professionalisme. COLUFIFA som landbo-organisation kan fungere mere professionelt og effektivt på basis af den påbegyndte omorganisering og omstrukturering af ledelsen (bestyrelse, den tidligere direktion samt de lokale afdelinger - unioner). Denne proces ønsker CtS at bidrage til med støtte fra lokale konsulenter. Desuden er der behov for, at COLUFIFA udarbejder og implementerer en strategi for kommunikation, vertikalt og horisontalt, internt og eksternt. Størstedelen af organisationens medlemmer er kvindelige landbrugsproducenter, men integration af kvinder på ledende poster skal udbygges (gender-strategi). I forhold til fremtiden er håndtering af strategisk planlægning omkring økonomiske aktiviteter inden for have- og landbrug, husdyravl, lånemuligheder, handelsaftaler, alfabetisering samt partnerskaber vigtige emner på dagsordenen. Dato Ansvarlig person (Underskrift) Lone Frederiksen, Kristina Grosmann Due PROJEKTPULJEN - Partnerskabsaktivitet

2 København Sted Ansvarlig person og position (Blokbogstaver) PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 1

3 2. Ansøgningstekst Alle nye tilføjelser/ændringer er markeret med grønt. Disposition: A. SAMARBEJDSPARTNERNE A.1 Den danske organisations historie, formål og erfaringer Cykler til Senegal (CtS) blev oprettet i 1996 med det formål - i samarbejde med den senegalesiske bondeorganisation COLUFIFA at arbejde for en bæredygtig fremtid i Senegal. Udover indsamling, istandsættelse og forsendelse af cykler, symaskiner, skole- og hospitalsudstyr, har CtS i samarbejde med COLUFIFA gennemført en lang række udviklingsaktiviteter (jf. under pkt. 5 A). Herudover har Tipsmidler bidraget til opførelse af et aktivitetscenter for kvinder, etablering af brønd samt indkøb, uddeling og undervisning i brug af myggenet og malariaforebyggelse. A.2 Samarbejdspartnernes historie, formål og erfaringer COLUFIFA,(komiteen til kampen for sultens ophør) blev startet i 1983 på baggrund af en tørke-periode i Senegal med tilhørende konsekvenser i form af fødevaremangel og mangel på såsæd samt det forhold at den senegalesiske stat som led i donorernes krav om liberalisering ophørte med støtte til landbrugssektoren. Organisationen tæller ca. 350 landsbyer i Senegal, Gambia og Guinea Conakry og har som formål at arbejde for at selvforsyning med fødevarer, økonomisk uafhængighed, sundhed og uddannelse for alle samt beskyttelse af miljø og kultur. (se pkt. 5 A: COLUFIFA s erfaringer med udviklingsaktiviteter). A.3 Erfaringer fra tidligere samarbejde og perspektiv for samarbejdet Erfaringerne fra det netop afsluttede Danida-finansierede landsbyudviklingsprojekt (nov jan. 2009) har været såvel positive som negative. Der er opnået mange, virkelig gode resultater i landsbyerne (jf. vedlagte resumé af slutevaluering), og mange unge har fået nye kompetencer, så nogle har fundet job andre steder, andre håber, at kunne fortsætte i COLUFIFA. På den negative side er især den økonomiske styring og administrationen, som fortsat har store svagheder mht transparens og demokrati. Organisationen har derudover været meget topstyret. Under evalueringsprocessen i februar 2009 er det imidlertid blevet klart for mange lokale ledere i COLUFIFA samt for medlemmerne af den formelle bestyrelse, at de eksisterende mangler i den struktur og praksis betyder, at organisationen ikke lever op til den formelle standard i Senegal, og at der ikke er fuld tillid lokalt til COLUFIFAs ledende administration. Organisationen har efterfølgende valgt at forpligte sig derfor til at arbejde på at ændre de utilfredsstillende forhold. Dette er man gået i gang med i forbindelse med generalforsamlingen i maj i år, hvor Direktøren (stifter af organisationen) blev afsat, og man nedlagde stillingen. I stedet er nu ansat en koordinator for organisationens aktiviteter, med basis i en koordinerings-enhed med teknisk-administrativt personale. Desuden vil bestyrelsen gerne arbejde på at opkvalificere sig, så de kan udfylde deres roller. Hos CtS har foreningen erkendt, at sammenblanding af partnerskab og venskab/ægteskab er en meget vanskelig balance. På begge sider er der derfor en klar erkendelse af behovet for ændringer. Hos CtS har vi løbende fået støtte fra PR i vores organisatoriske udvikling. COLUFIFA har udtrykt ønske om, at vi som deres nærmeste og vigtigste partner støtter dem i den vanskelige proces, de står foran. B. BAGGRUNDSANALYSE B.1. Relevansen af partnerskabsaktiviteten? AAJAC/COLUFIFA er en stor bondeorganisation i Casamance-regionen. Den er anerkendt som væsentlig social aktør i den lokale omgivelser, er blevet betydelig udviklet gennem det flerårige samarbejde med CtS og Danida-projektet PRPMR (Projet de Réduction de la Pauvreté en Milieu Rural) og har på det grundlag høstet stor anseelse. Som det er tilfældet for mange andre organisationer i afrikansk kontekst, har organisationen imidlertid fortsat en stærk karakter af socialt netværk. Samtidig er det særdeles vigtigt for den socioøkonomiske udvikling i Casamance-regionen, at lokale aktører som AAJAC/COLUFIFA udvikler deres evner til at varetage landbrugsproducenternes landbrugsfaglige og økonomiske interesser og etablerer et modtræk til afvandringsprocesserne fra land til by. Fremover vil der formentlig være både mange og forskelligartede behov for yderligere bidrag og støtte til de institutionelle processer, der skal medvirke til en voksende professionalisering af COLUFIFA som landbrugsfaglig organisation. I dette planlagte forløb, der samtidig kan ses som et bidrag til konsolidering af Danida-projektets resultater, vil der blive fokuseret på nogle af disse processer, som CtS allerede har været engageret i. På indeværende tidspunkt og i kølvandet på den gennem- PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 2

4 førte evaluering er der skabt en dynamik, der rummer en oplagt mulighed for at få gennemført en række strukturelle ændringer, formaliseret nye praksisser, kapitaliseret indhøstet viden og ekspertise og dermed bane vej for videre, bæredygtig udvikling fremover. Det netop afsluttede Danida-projekt omfattede mikrolån via lokale banker, hvilket afgjort havde sine fordele. Men den valgte model havde også sine begrænsninger, idet de lokale finansinstitutioner fungerede meget forskelligt og ikke opfyldte deres forpligtelser i forh.t. aftalerne. I forbindelse med evalueringen foreslog mikrofinans-konsulenten bla. at introducere en model for landsbysparekasser (i lighed m. CARE Internationals arbejde i Niger). Vi vil derfor lade kvinderne, som nu har prøvet at samarbejde med MFIerne, og hvor erfaringerne er meget forskellige, sammen med konsulenten, finde den model, der passer bedst til deres gruppe/landsby. B.2 Hvilken samfundsmæssig og institutionel sammenhæng indgår aktiviteten i? Aktiviteten vil geografisk have en forankring i COLUFIFAs hovedsæde i Senegal (Region Sédhiou), men vil desuden være koncentreret på 3 andre lokaliteter (2 i Senegal og 1 i Gambia).Hovedfokus vil være på COLUFIFAs centrale organer: Bestyrelsen (Conseil d Administration, CA), den nye administration (koordinerings-enheden), de lokale ledere samt de 12 unioner og groupements. Aktiviteten vil berøre alle niveauer i organisationen centralt og decentralt. Desuden vil de tidligere 12 extension workers (Agents Polyvalents, APer)få en central rolle i forhold til undervisning af landsby-animatørerne (AVEer) og andre lokalt, samt videreudvikling i de lokale afdelinger (unioner) omkring opbygning af en model for styring og økonomi, som kan bidrage til at styrke COLUFIFAs legitimitet. Eksternt vil 2 af de konsulenter (vedr.organisations-udvikling & have/landbrug samt mikrofinans & alfabetisering) spille afgørende roller. Desuden inddrages muligvis en lokal konsulent vedr. forretningsplaner og økonomi samt den regionale (Sédhiou) koordinator for alfabetiseringsprogrammer. Der vil endvidere være kontakt/samarbejde med lokale banker, veterinærer, alfabetiserings-udbydere og handelsmænd (mhp. afsætning). Der vil blive taget kontakt til offentlige myndigheder mhp. eventuel registrering af ansatte og officiel anerkendelse af lokale grupper (GIE = Groupement Intérêt Economique). Den væsentligste bevæggrund for ansøgningen er en ny erkendelse og parathed hos COLUFIFA i forhold til, at den hidtidige ledelse, ledelsesform og praksis må ændres. Hertil kommer de indhøstede erfaringer fra et mangeårigt samarbejde og partnerskab med CtS inkl. tilhørende vanskeligheder. Det er derfor vigtigt, at der støttes op omkring COLUFIFAs udvikling. B.3 Hvordan er partnerskabsaktiviteten blevet forberedt? Den afsluttende evaluering med deltagelse af CtS i Senegal, som blev realiseret i februar 2009 samt efterfølgende møder i COLUFIFAs direktion og bestyrelse, møder i CtSs bestyrelse og projektgruppe, diskussioner og erfaringsudveksling danner baggrund for ansøgningen. Partnerorganisationen har anmodet om bistand til professionel udvikling af organisationen, stillet mange konstruktive forslag og taget de første, helt afgørende skridt. CtS har taget COLUFIFAs forslag og oplæg til indtægt, bidraget med refleksioner og kommentarer samt fremsat krav i forhold til præmisser for det fremtidige samarbejde og partnerskab. Der er tale om en ny fase i samarbejdet mellem CtS og COLUFIFA på baggrund af det fireårige Danidafinansierede projekt, hvor der har en været mange gode, men også en række negative erfaringer. Der er indgået kønsspecifik analyse i det forberedende arbejde i den forstand, at den afsluttende evaluering indeholdt en analyse af projektets gender-perspektiv. Analysen indeholdt bl.a. en kritik af kvinders manglende repræsentation på ledelsesniveau samt fravær af kønsspecifik mission og politik. C. PARTNERSKABSAKTIVITETEN C.1 Formål og forventede processer Det overordnede formål er at styrke COLUFIFAs arbejde med at gøre organisationen mere professionel, mere demokratisk samt øge kvinders deltagelse i ledelse og beslutninger med henblik på at afklare rammer og former for det fremtidige samarbejde. Processer: 1. Proces: Professionalisering og formalisering af ledelse og funktioner (drift, økonomistyring, administration af personale, administration af projekter) 2. Proces: Styrkelse af organisationens forskellige organer (Bestyrelse, koordineringsenhed centralt, ledelse decentralt) og repræsentation af kvindelige medlemmer på ledende poster. Forbedret informationsflow, horisontalt og vertikalt, internt og eksternt. PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 3

5 3. Proces: Sikre drift og planer for økonomisk bæredygtighed i organisationen. 4. Proces: Konsolidere, organisere indhøstede landbrugsfaglig ekspertise inden for felter som fjerkræ, husdyr, veterinære produkter, havebrug, sesam mv. COLUFIFA skal fortsætte udviklingen af sin landbrugsfaglige profil mhp. bedre at støtte og rådgive deres medlemmer (landbrugsproducenter). 5. Proces: Konsolidere et ekspertisefelt inden for mikrofinans i COLUFIFA; Viden og praksis opnået gennem projekterfaringer med mikrolån skal sikres ejerskab og institutionalisering gennem valg af ansvarlige ressourcepersoner. Derudover introduceres i tre udvalgte unioner MMD-systemet (udviklet af Care i Niger), der bygger på opsparing og selvorganisering, som et tilbud og alternativ til mikrolån i det etablerede banksystem. 1. Proces: Konsolidere alfabetisering som aktitivetsfelt i COLUFIFA. Identificere ansvarlige ressourcepersoner, udvikle strategi for et nyt alfabetiserings-program fra 2010 på baggrund af klare ønsker fra mange af organisationens kvindelige medlemmer om at fortsætte og udbygge alfabetiseringsundervisningen fra Danidaprojektet. Forventede positive ændringer: Vedr. Proces 1: De enkelte ledende instanser i COLUFIFA på centralt og decentralt niveau gennemfører en række ændringer i forhold til organisationens struktur, ledelse og drift. Vedr. Proces 2: De forskellige organer i organisationen har været genstand for revision, er styrket, evt. forandret og de personer, der beklæder de forskellige poster, kender deres aktivitetsfelt; den store repræsentation af kvinder blandt de menige medlemmer, afspejler sig i større antal kvinder i de besluttende organer (Bestyrelse, unionsledere mv.). Lokalt er medlemmerne velorienterede om organisationens aktiviteter og kommunikationen med eksterne partnere fungerer uproblematisk. Vedr. Proces 3: Nøglepersoner (repræsentanter for Bestyrelse, koordineringsenhed, ansatte mv.) er undervist i og behersker udarbejdelse af generel driftsplan for organisationen og forretningsplaner for udvalgte indtægtsgivende aktiviteter/enheder samt har etableret en strategi for fundraising. Vedr. Proces 4: Der vil være etableret ekspert-grupper i forskellige unioner, som dækker husdyr, havebrug, afsætning og mikrofinans. Samtidig inddrages centrale ressourcepersoner fra det tidligere projekt (AVEer) samt repræsentanter for unioner, undergrupper (groupements) og kvindegrupper (mikrolån). Disse fungerer som eksempler og kan efterhånden dække alle 12 unioner. Deres viden vil i et vist omfang blive videregivet til de lokale AVEer i landsbyerne. Vedr. Proces 5: Der er sikret ejerskab til et felt omkring mikrolån og mikrofinans i COLUFIFA. Udvalgte kvindegrupper har adgang til mikrokredit og deltager aktivt i administrationen heraf. MMD systemet er introduceret i 3 udvalgte unioner, ressourcepersoner er identificeret, således at kvindegrupperne kan vælge mellem det eller at fortsætte samarbejdet (fra Danida-projektet) med mikrofinans-institutionerne. Vedr. Proces 6: Der er sikret udvikling af en strategi for kontinuerlige alfabetiseringsprogrammer. Udvalgte alfabetiseringslærere og en ansvarlig har udarbejdet en kvalificeret ansøgning om finansiering af et alfabetiseringsprogram, tilpasset lokale forhold. PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 4

6 Langsigtet effekt for partneren: Vedr. Proces 1: COLUFIFA vil på baggrund af en revideret struktur fremstå som en professionel og demokratisk organisation. Vedr. Proces 2: På baggrund af en forbedret funktionsdygtighed i de forskellige organer vil COLUFIFA kunne opnå et større engagement fra de menige medlemmers side og samtidig fremstå som en mere effektiv partner for andre civilsamfundsorganisationer og donorer. Det er bestyrelsen, der tager stilling til og officielt indgår aftaler med eksterne partnere. Velfungerende kommunikationskanaler, vertikalt og horisontalt, internt og eksternt. Vedr. Proces 3: En revideret organisation og ledelse af organisationens økonomi skal sikre øget demokrati og transparens. På den baggrund vil landsbygrupperne få mere ud af deres medlemskab, og organisationen vil kunne opnå en mere slagkraftig udnyttelse af sine ressourcer (økonomiske, materielle og menneskelige). Vedr. Proces 4: Der vil være forankret en øget landbrugsfaglig viden decentralt i unionerne, og AVEerne er blevet et integreret fagligt element i organisationen. De 12 extension workers (APer) er integreret som landbrugsfaglige konsulenter med egen selvstændig virksomhed (landbrug/rådgivning). Samarbejdet med andre ressourcepersoner i unionerne sikrer at kompetencerne formidles og udvikles lokalt og regionalt. Idet AVEernes kompetencer styrkes, vil opkvalificeringen blive i lokalområdet, da disse for de flestes vedkommende er gifte kvinder. Vedr. Proces 5: COLUFIFA har samlet og integreret en ekspertise inden for mikrofinans, og der er ressourcepersoner i de enkelte unioner, som kan følge og støtte kvindegrupperne. Processen valideres centralt og decentralt af bestyrelsen. Vedr. Proces 6: COLUFIFA i sin egenskab af godkendt alfa-operatør (2008) behersker udarbejdelse af ansøgninger om finansiel støtte til alfa-programmer for deres medlemmer. Et antal alfa-lærere har fået styrket deres kompetencer, og i COLUFIFA er der lokaliseret min. 2 ankerpersoner for alfa-undervisning, der kan samarbejde med den regionale alfa-koordinator om at tiltrække programmer til organisationen. C.2 Målgruppe og deltagere Direkte involveret i aktiviteterne bliver COLUFIFAs bestyrelse CA) ca. 20 personer, koordineringsenheden samt ledere af organisationens lokalafdelinger (unioner). Desuden inddrages de 12 tidl. extension workers (Agents Polyvalents, AP). Endelig omfatter målgruppen en række menige medlemmer af organisationens 12 unioner. De etniske tilhørsforhold er blandede, idet befolkningen i Casamance og Gambia består af fula, manding, mandiak, diola, ballante m.fl., som generelt bor ret blandet. Geografisk forankres aktiviteterne primært i 3 unioner. Aktiviteterne skulle gerne i gang hurtigst muligt for at undgå, at den proces, der blev sat i gang via evalueringen mister for meget momentum. Aktiviteterne kommer efter al sandsynlighed til at starte i regntiden. Ved at inddrage alle unionsledere, de 12 APer samt en række af unionernes menige medlemmer og COLUFIFAs bestyrelse vil kapacitetsopbygningen få spredningseffekt i hele organisationen. Desuden vil vi lægge vægt på, at der bliver udarbejdet resumeer af mødereferater, projektbeskrivelse mm. på lokalsprog, også mhp. at Danida-projektets resultater inden for alfabetisering bliver kapitaliseret. C.3 Metode og arbejdsform Til kapacitetsopbygning af COLUFIFAs administrative organer vil vi benytte en kombination af workshops og møder med deltagelse af ledere fra alle 12 unioner, fra COLUFIFAs ansatte samt de øvrige medlemmer af CA. Formålet vil være dels at afklare, sensibilisere omkring samt følge op på statutter og ansvarsområder, og dels at indarbejde transparente og demokratiske ledelses- og regnskabsprocedurer. Allerede fra starten gøres det klart, at COLUFIFA skal udarbejde en strategi for at sikre bæredygtigheden af aktiviteterne og arbejde frem imod aftaler med andre partnere/donorer. På den indledende workshop med deltagelse fra CtS diskuteres en gender-strategi, hvis implementering iværksættes i forbindelse med projektet. I landsbyerne vil metoden basere sig meget på gruppemøder/workshops (fortsættelse af Farmer Field Schools, som man har arbejdet med igennem hele Danidaprojektet), med støtte dels fra 2 lokale konsulenter, som vi kender fra evalueringen, og dels fra APerne. Vi oplevede, hvordan de lokale konsulenter havde virkelig god gennemslagskraft i de workshops, der blev gennemført i forb.m. evalueringen. APerne har haft en meget vigtig funktion og er blevet højt værdsat ude i unionerne og i landsbyerne. De har forstået at aktivere mange kvinder og samarbejder godt med de ofte ældre, lokale ledere. Samtidig har de oparbejdet en stor viden, såvel teknisk vedr. land- og havebrug som mht. træning og facilitering. Vi mener derfor, også efter kraftig opfordring fra de 12 unioner, at det vil være altafgørende, at de deltager som nøglepersoner i COLUFIFAs udvikling. De 12 APer deles op i tre grupper à 4, hvor der i hver gruppe er 4 forskellige hoved-kompetencer, henh. gartneri, husdyr (høns, får/geder), afsætning og mikrofinans. Den- PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 5

7 ne model er ny, idet de tidligere arbejdede alene i hver sin union og dækkede alle områder. Vi vurderer, at det på dette stadium er vigtigt at udvikle gode eksempler, og at den organisatoriske opbygning på alle niveauer følges af aktiviteter, der direkte gavner bønderne og bygger videre på projektets landvindinger. Der sættes derfor ind med et stærkt hold i et begrænset lokalt område, hvorfra resultaterne så siden kan spredes, bl.a. ved at de lokale ledere fra de nærliggende unioner følger aktiviteterne tæt. De to fagligt relevante konsulenter fra det senegalesiske evalueringsteam ansættes for at akkompagnere og facilitere processerne. CtS s har nedsat en styregruppe på 4 personer, hvoraf 2 taler og skriver fransk. C.4 Aktivitetsplan og konkrete produkter Forløbet tager udgangspunkt i etablering af en resultatkontrakt mellem COLUFIFA og CtS, således at der til hver af de 6 processer er defineret et eller flere konkrete produkter/resultater. 1. Revideret udgave af vedtægter og regler. 2. Arbejdsbeskrivelser formuleret vedr. alle ledende poster samt gender- og kommunikations-strategi. 3. Driftsplan for COLUFIFA som organisation; forretningsplan for 2-3 indtægtsgivende aktiviteter/enheder; fundraising-strategi for Aktivitetsplan for ca. 3 faglige konsulentgrupper. 5. MMD-systemet er beskrevet let forståeligt på 2-3 lokalsprog. 6. Kvalificeret ansøgning om Alfabetiserings-program. Forløbet indledes med en workshop i Faoune (COLUFIFAs hovedsæde), hvori deltager to repræsentanter for CtS s styregruppe. Workshoppen vil omfatte: (i) en diskussion af evalueringsprocessen og de dertilhørende anbefalinger; (ii) diskussion af forløb og planer i relation til COLUFIFA s Generalforsamling ( ); (iii) diskussion og etablering af en gender-strategi; (iv) diskussion og endelig fastlæggelse af resultatkontrakt og aktivitetsplan for de kommende 6 måneder samt etablering af en procedure for gennemførelse af forløbet. Etablering og underskrift af samarbejdsaftale mellem COLUFIFA og CtS. To-tre lokale konsulenter (institutionel udvikling, landbrugsfaglig udvikl., mikrofinans, evt. driftsøkonomi) vil tilknyttes ad hoc i relation til implementering af de forskellige processer. Der tilstræbes en oversættelse og formidling af alle væsentlige dokumenter (resultater) på min. 2 lokalsprog. Proces 1 og 2: En organisations-konsulent vil sammen med de lokale unionsledere samt COLUFIFAs bestyrelse, administration og øvrige personale arbejde med statutter, regler og praksis samt forslå og facilitere ændringer henimod mere demokratisk og transparent funktion og ledelse. Bestyrelsen (Conseil d Administration, CA) samt de ansatte i administrationen har siden evalueringen, der påpegede en række problemer ved COLUFIFAs ledelse og organisation, forberedt en gennemgribende revision af organisationen. Denne ændring (jf. vedlagte redegørelse) har nu fundet sted på den nyligt afholdte generalforsamling ( ). Her har man desuden vedtaget i forlængelse af evalueringen at hvert bestyrelsesmedlem, der måtte være analfabet, får tilknyttet en alfabetiseret bisidder. Det foreslås, at man fremover arbejder hen imod, at disse bisiddere så vidt muligt bliver kvinder. Eksistensen af en række kvindelige bisiddere vil betyde, at kvinder bliver bekendt med ledelsesarbejdet uden at man behøver en egentlig kønskvotering. Samtidig vil det bidrage til spredning af informationer fra landsbyerne til ledelsen og omvendt. Tiltag mhp. genderstrategi skal diskuteres. Iværksættelse af gender- og kommunikationsstrategierne. Vedtægter, regler, arbejdsbeskrivelser mv. revideres eller udarbejdes. Proces 3: En lokal konsulent inddrages mhp. et input til undervisning i økonomi, protokol for regnskab, etablering af driftsplan, forretningsplaner og strategi for fundraising. Der etableres udkast til driftsplan, forretningsplaner for udvalgte indtægtsgivende aktiviteter samt strategi for fundraising Proces 4: Faglig professionalisering gennem: o I samarbejde med den lokale konsulent og bestyrelsen oprettes min. 3 faglige konsulentgrupper med tilhørende aktivitetsplan. o Organisering af faglige ekspertisegrupper i 3 unioner (inden for husdyr, havebrug, afsætning og mikrofinans). Det er de 12 APer, der udgør kernen i disse grupper, som etableres i samarbejde med og via sparring med den lokale konsulent og bestyrelsen. Konsulenten vil undervise de 12 APer og lokale ressourcepersoner i udformning af landbrugsfaglige forretningsplaner, dels som model for individuelle producenter og dels som model for grupper. Der tages udgangspunkt i konkrete lokale aktiviteter. o Udarbejdelse og implementering af en plan for indkøb, opbevaring og videresalg af veterinærprodukter til AVEerne. Bestyrelse og konsulent forslår og sparrer vedr. udarbejdelse af PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 6

8 o planen, som implementeres af de ansatte i samarbejde med AVEer og kvindegrupper i landsbyerne. o Udarbejdelse og implementering af en plan for afsætning af COLUFIFAs produkter (fjerkræ, grønsager, honning, sesam, tekstiler) til udvalgte markeder. Planen udarbejdes i tæt samarbejde mellem de ansatte (ansvarlige for alle relevante produktions-grene og koordineringsenheden) og bestyrelsen med inputs og sparring fra konsulenterne. Planen implementeres af de ansatte samt af producenterne i landsbyerne. o Endvidere nedskrives planerne for distribution af veterinærprodukter og for afsætning af CO- LUFIFAs produkter på lokalsprog Proces 5: Mikrofinans-konsulenten vil efterfølgende arbejde med kvindegrupperne og sammen med dem implementere en model for, hvorledes midler fra lånefonden kan igangsætte de indtægtsgivende aktiviteter, der passer bedst til deres individuelle miljø og interesser. Der opbygges ekspertise inden for mikrolån og opsparing gennem: o Mikrofinans-konsulenten i samarbejde med repræsentanter fra COLUFIFAs ledelse (centralt og decentralt) identificerer ressourcepersoner i 3 unioner. APer, lokale kvindelige repræsentanter fra unioner og undergrupper (groupements) samt udvalgte medlemmer af COLUFIFAs ledelse vil blive undervist i implementering og administration af MMD. o Der forventes oprettet 3 MMD-grupper, alt afhængig af efterspørgsel og engagement. Konsulenten underviser samt laver udkast til organisering og opfølgnings-plan. Konsulenten udarbejder en kortfattet formulering af MMD, som oversættes til lokalsprog af de ansatte. COLUFIFAs ledere, centralt og decentralt, står for at identificere de ansvarlige i de enkelte unioner, mens de ansatte organiserer og gennemfører møder lokalt. Disse sikrer desuden fortsat undervisning, follow-up og kommunikation. Proces 6: Ansøgning om finansiering af alfabetiseringsprogram gennem: o Valgte ressourcepersoner fra COLUFIFAs ledelse har til opgave at identificere en gruppe alfabetiseringslærere med det formål at udarbejde en overordnet alfabetiseringsstrategi og en konkret ansøgning. Bestyrelsen er ansvarlig for at udpege ressourcepersonerne. De ansatte bidrager til identificering af lærerne. Den regionale koordinator inddrages i samarbejdet relateret til udarbejdelse af ansøgning. Afslutningsvis afholdes en fælles workshop, hvor der gøres status over de opnåede resultater og erfaringer, og hvor de forsøges kapitaliseret i en fremadrettet strategi. Her gøres diskuteres også, hvilken form partnerskabet mellem COLUFIFA og CtS fromover skal have. C.5 Forudsætninger og risici Forudsætningen for, at denne aktivitet skal lykkes, er, at COLUFIFA seriøst arbejder med at gøre deres organisatoriske og økonomiske styring mere transparent, mere participatorisk og mindsker magtkoncentrationen. Dette er man allerede i gang med, idet generalforsamlingen har afsat Direktøren og det er besluttet, at bestyrelsen overtager mere af styringen. Der er ansat en koordinator, og den tidligere projektleder er erstattet af projektleder-assistenten. Desuden har generalforsamlingen pålagt bestyrelsen at sørge for, foreningens vedtægter følges samt at der laves en implementeringsplan for gennemførelse af evalueringens anbefalinger. En risiko er, at de mest dynamiske kræfter (blandt APerne især) finder andre græsgange i ventetiden, inden vi kan komme i gang. Dette ser foreløbig ikke ud til at være tilfældet, idet alle 12 APer arbejder videre (uden løn eller benzinpenge). Et andet problem, der kan besværliggøre gennemførelsen, er regntiden, der starter sidst i juni, og som ofte vil besværliggøre mødedeltagelse i landsbyerne. Disse to forhold modarbejder hinanden, idet den ene kræver hurtig igangsættelse, den anden peger på at vente til efteråret. Dette dilemma må diskuteres videre med COLUFIFA for at finde den bedste løsning. COLUFIFA har i samarbejde med organisations-konsulenten udarbejdet en tidsplan for implementering af partnerskabsprojektet (forudsat, at det bliver bevilget). Ifølge denne plan starter man så hurtigt som muligt, idet der er meget stor parathed, og man gerne vil fortsætte de initiativer, der blev igangsat under generalforsamlingen på baggrund af evalueringen af Danida-projektet. E. ORGANISERING OG- OPFØLGNING E.1 Erfaringsopsamling undervejs og efter afslutning Erfaringsopsamling vil ske kontinuerligt på basis af: referater fra workshops i Senegal, referat fra CA-møder hver måned, den senegalesiske projektgruppes referater hver 14 nde dag, den danske projekt-styregruppes månedlige mødereferater, de eksterne konsulenters månedlige rapporter, styregruppens afsluttende rapport i CtS, COLUFIFA-projektgruppens afsluttende rapport, selvevaluering i CtS og i COLUFIFA. Fremadrettet erfaringsopsamling vil i høj grad finde sted i forbindelse med den afsluttende workshop, hvori deltager 3 personer fra CtS s bestyrelse, og hvor også de to konsulenter er til stede. PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 7

9 E.2 Ansvars- og opgavefordeling i Partnerskabsaktiviteten COLUFIFA og CtS udarbejder i samarbejde det overordnede program for aktiviteterne og Terms of Reference (TOR) for de to lokale konsulenter. Sammen med disse og med sparring fra CtS planlægger COLUFIFA detaljeret program for den indledende og afsluttende workshop samt en aktivitetsplan for implementeringen i unionerne. Der planlægges regelmæssig kontakt mellem COLUFIFA og CtS via . F. FOLKELIG FORANKRING OG OPLYSNING F.1 Den danske organisations folkelige forankring Cykler til Senegal har ca. 110 medlemmer, hvoraf er aktive hele året. Den folkelige forankring består i offentlige kulturarrangementer med indsamling af cykler m.m., lysbilledforedrag, udstillinger m.m. samt udgivelse af et Nyhedsbrev på 16 A-4-sider to gange om året. CtS forestår venskabs- og kulturrejser i Senegal ligesom vi formidler gensidig kulturudveksling, så medlemmer af COLUFIFA kommer på besøg i Danmark. CtSs folkelige forankring er flere gange omtalt i offentlige skrifter, f.eks. i UM s publikation Udvikling. Gennem CtS har COLUFIFA modtaget gaver og lån fra flere private bidragsydere. F.2 Planlægges oplysningsarbejde i Danmark (projektrelateret oplysning) Der planlægges formidling i form af foredrag med tilhørende fotos, som vil blive integreret som del af CtS s omfattende og aktive oplysningsvirksomhed. Bemærk: Ansøgningsteksten skal følge den ovenstående disposition, som også er fulgt i den vejledning, som findes på de følgende sider. Dette afsnit må maksimalt fylde 16 sider. PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 8

10 3. Budgetresumé Her angives et resume af hovedposterne i budgettet. Et detaljeret budget med budgetnoter skal beskrives i bilaget Budgetformat som kan hentes på OBS: Husk at udfylde alle 3 faner i regnearket. Se også Vejledning om opstilling af budget på Budgetresume: Angiv de samlede omkostninger (dvs. både bidrag fra projektpuljen og bidrag fra andre): Heraf er bidrag fra Projektpuljen Angiv eventuelle andre finansieringskilder, herunder organisationens eller partnerens eventuelle egne bidrag. Angiv de samlede omkostninger i lokal valuta: Angiv anvendt kurs: Angiv skønsmæssigt, hvor stor en del (i DKK) af Minipuljens bidrag, der forventes anvendt til indkøb af varer og tjenesteydelser i Danmark: valuta d.kr (garantifond) (frivilligt arbejde) d.kr F CFA 87,5 F CFA /DKK d.kr Hovedbudgetlinier: Finansieringsplan Samlet budget Heraf Minipuljen Heraf andre 1. Aktiviteter Investeringer Udsendte medarbejdere 0 4. Lokale medarbejdere Lokal administration Projekttilsyn Evaluering 8. Oplysning i Danmark (maks 2% af 1-7) Budgetmargin (maks 10%, min 6%) Projektudgifter ialt (1-8) 11. Revision i Danmark Subtotal ( ) 13. Administration i Danmark (maks 7%) Total PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 9

11 4. Kontaktinformationer Basisoplysninger om ansøgende organisation. Organisationens navn Adresse Telefon og evt. faxnummer adresse Evt. web adresse Cykler til Senegal (CtS) Jungehøj 21, Kyndby, (ingen fax)... Navn og adresse på eventuelle andre deltagende danske organisationer Kontaktperson: Kontaktpersons adresse (hvis forskellig fra organisationens hjemadresse) Kontaktpersons Lone Frederiksen, Søgårdsvej..., DK-2820 Gentofte Kristina Grosmann Due, Frisersvej 22 D., DK-2920 Samarbejdspartner i syd. Organisationens navn Adresse Land adresse Evt. web adresse COLUFIFA B.P. 15, Sedhiou Sénégal Hvis der er tale om flere partnere, skal alle organisationer nævnes. PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 10

12 5. Bilag OBLIGATORISKE BILAG: Husk at følgende bilag vedr. den danske organisation skal vedlægges: a) organisationens vedtægter, b) seneste årsberetning (Den nyeste er ikke helt færdig kan eftersendes, hvis det øsnkes), c) senest reviderede årsregnskab (Underskrives først af alle ilige førestyrelsen på CtS s generalforsamling den 17. april), d) liste med navne på bestyrelsesmedlemmer og e) liste over organisationens Danida finansierede projekter (herunder Minipuljen og Projektpuljen) inden for de sidste 5 år. Angiv journal nr., titel, land, bevilliget beløb og projektperiode. Øvrige bilag: Bilagsnr. Bilagstitel: 1 Resume af slutevaluering af PRPMR (Danida-finansieret projekt) 2 Skema over Processer, produkter og aktiviteter Bemærk: Alle bilag skal medtages på listen. Alle bilag skal fremsendes i en form, der umiddelbart tillader hurtig kopiering (dvs. ingen blade, bøger, avisudklip men kopi af relevante uddrag af disse). PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 11

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Forbrug pr. år: 375.716 dkk (Samlet beløb delt med antal år)

Forbrug pr. år: 375.716 dkk (Samlet beløb delt med antal år) J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) Titel på partnerskabsaktivitet: Netværk af handicaporganisationer i Latinamerika Den danske ansøgende organisation:

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Bilag 6 Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Afsluttende regnskab vedrørende: Organisationens navn: Projekttitel: Projektperiode: Bevilling: Sagsnr.: 1 S i d e Indholdsfortegnelse: Ledelsens

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Budgetvejledning Revideret

Budgetvejledning Revideret Budgetvejledning Revideret 19-05-2010 Denne vejledning tjener som uddybende bilag til det obligatoriske budgetformat, der skal anvendes ved ansøgning om støtte til enkeltprojekter. Vejledningen kan ligeledes

Læs mere

https://secure.incaptiva.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&encoding=utf-8...

https://secure.incaptiva.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&encoding=utf-8... Side 1 af 6 Vejledning til evalueringsskemaet Alle felterne skal udfyldes, for at det er muligt at gå til næste side. Klik på knappen "Næste" for at fortsætte. Hvis et eller flere felter ikke kan udfyldes

Læs mere

ANSØGNING F4: KURSER

ANSØGNING F4: KURSER Udfyldes af DH HP- j.nr. Dato modtaget Handicappuljen ANSØGNING F4: KURSER 1. Forside Dansk ansøgende org. (økonomisk ansvarlig): Kontaktperson for den danske organisation Andre danske partner(e) Dansk

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Total kr kr. Total til rådighed kr kr.

Total kr kr. Total til rådighed kr kr. Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2013 NGO FORUM modtog i foråret 2013 tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra Dansk

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER Vejledning: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Formål med opfølgning på virksomhedernes klimahandlingsplaner 3. Centrale problemstillinger i opfølgningen

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter Servicestyrelsen, Skibhusvej 52 B, 5000 Odense C Ansøgningsskema Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter 1 Ansøger:

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Udvikling af bæredygtigt landbrug i COLUFIFA - Fra bondebevægelse til landbrugsorganisation. Land(e): Senegal, Gambia Landets BNI per indbygger:

Udvikling af bæredygtigt landbrug i COLUFIFA - Fra bondebevægelse til landbrugsorganisation. Land(e): Senegal, Gambia Landets BNI per indbygger: 1. Forside J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT (mellem 500.000 og 3 mio.) Projekttitel: Udvikling af bæredygtigt landbrug i COLUFIFA - Fra bondebevægelse til landbrugsorganisation

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016 Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen Efteråret 2016 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket.

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket. Studenterindflydelse i professionshøjskolerne - Anbefalinger fra MVU - netværket. Indholdsfortegnelse Forord 1 Kommunikation og vidensdeling er vejen til udvikling 2 Studenterindflydelse i praksis 3 Studenterindflydelse

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Niels Carsten Bluhme, Svend Svendsen, Jørn Jensen, Lars Gullev, Signe Kongebro og Jacob Lundgaard

Niels Carsten Bluhme, Svend Svendsen, Jørn Jensen, Lars Gullev, Signe Kongebro og Jacob Lundgaard 1 Albertslund den 18. oktober 2010 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 15:00 17:00 Sted: Deltagere: Afbud: Projektledelsen: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Niels

Læs mere

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer:

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Strategi (flerårig) Handlingsplan (årlig) Generalforsamling, dato for sidst afholdte: Fundraisingplan

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse.

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse. Vedtægter for foreningen Danske Naturister 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Naturister i daglig tale forkortet til DN. Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 ANSØGNING TIL Ansøgning om støtte til kystby-projekt Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs,

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje I denne vejledning er der vejledning til udfyldelse af: Skema 1: Ansøgningsskema til støtte til storrygerindsats Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Læs mere

3. Kontaktperson for projektet Person, der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet

3. Kontaktperson for projektet Person, der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice BILAG 3 Dato: 13-05-2008 Sagsnr.: 2008-59427 Dok.nr.: 2008-248908 Evalueringsskema til VI KBH R puljen Når de planlagte aktiviteter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Udkast til. Indtjeningsmuligheder i Handicap og Psykiatri i Ballerup Kommune

Udkast til. Indtjeningsmuligheder i Handicap og Psykiatri i Ballerup Kommune Udkast til Indtjeningsmuligheder i Handicap og Psykiatri i Ballerup Kommune Projektleder: Ramskov Kjær Afdeling: Handicap og Psykiatri - Ballerup Kommune Telefon: 4477 1836 E-mail: mkja@balk.dk Projektets

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for de vigtigste

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production Minipuljen: BILAG 14 Skema til Statusrapport (Version gældende fra 2006) Udfyldes af Projektrådgivningen J.nr.: Modtaget : Statusrapport Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Land: Denmark Lesotho

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 66040 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel Foreningens navn Projektansvarlig Adresse Service og kvalitet

Læs mere

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Den store vision Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR 1/7 1.0. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er NordDanmarks EU-Kontor. 1.2. Foreningens binavn er North Denmark EU Office. 1.3. Foreningens

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Foreningen Retro Knabrostræde 26, 1210 København

Læs mere