Organisationsudvikling og strategisk planlægning. Cykler til Senegal (CtS)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsudvikling og strategisk planlægning. Cykler til Senegal (CtS)"

Transkript

1 J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside: PARTNERSKABSAKTIVITET (Budget < ) Titel på partnerskabsaktivitet: Navn på den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Partnerorganisation(er): Organisationsudvikling og strategisk planlægning Cykler til Senegal (CtS) COLUFIFA Land(e): Senegal, Gambia Landets BNI: 750 $ (290 $ Gambia) Start-dato: Slut-dato: Antal måneder: 6 Ansøgt beløb fra Projektpuljen: Forbrug pr. år? (Samlet beløb delt med antal år) Er der tale om en genansøgning? (Til Projektpuljen, Minipuljen eller Udenrigsministeriet)? [ x] Nej [ ] Ja, tidl. søgt dato: Type: Hvordan vil I overordnet beskrive formålet med denne partnerskabsaktivitet: Partnerens udvikling af organisation, ledelse og strategi. (x) Den lokale partners evne og kapacitet til at indgå i nationale eller internationale netværk. Partnerens demokratiske strukturer, folkelige forankring og inddragelse af målgruppen. (x) Samarbejdsrelationerne mellem den danske organisation og den lokale samarbejdspartner, herunder Partnerens evne til at planlægge og gennemføre fortalervirksomhed og til at medvirke til at udvikledemokratiet strategisk udvikling af partnerskabet og fremtidige indsatser (x) i det pågældende land. Andet Mellemfolkelige kontakter, der har styrkelse af eksisterende (sæt evt. flere krydser, eller tilføj kategori) udviklingssamarbejde som sit mål. Resumé (maks. 10 linier skal skrives på dansk, også selvom den øvrige ansøgning er på engelsk) Organisationsudvikling og strategisk planlægning Formålet er at skabe nye rammer for partnerskabet mellem CtS i nord og COLUFIFA i syd. Begge organisationer har brug for at skærpe deres professionalisme. COLUFIFA som landbo-organisation kan fungere mere professionelt og effektivt på basis af den påbegyndte omorganisering og omstrukturering af ledelsen (bestyrelse, den tidligere direktion samt de lokale afdelinger - unioner). Denne proces ønsker CtS at bidrage til med støtte fra lokale konsulenter. Desuden er der behov for, at COLUFIFA udarbejder og implementerer en strategi for kommunikation, vertikalt og horisontalt, internt og eksternt. Størstedelen af organisationens medlemmer er kvindelige landbrugsproducenter, men integration af kvinder på ledende poster skal udbygges (gender-strategi). I forhold til fremtiden er håndtering af strategisk planlægning omkring økonomiske aktiviteter inden for have- og landbrug, husdyravl, lånemuligheder, handelsaftaler, alfabetisering samt partnerskaber vigtige emner på dagsordenen. Dato Ansvarlig person (Underskrift) Lone Frederiksen, Kristina Grosmann Due PROJEKTPULJEN - Partnerskabsaktivitet

2 København Sted Ansvarlig person og position (Blokbogstaver) PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 1

3 2. Ansøgningstekst Alle nye tilføjelser/ændringer er markeret med grønt. Disposition: A. SAMARBEJDSPARTNERNE A.1 Den danske organisations historie, formål og erfaringer Cykler til Senegal (CtS) blev oprettet i 1996 med det formål - i samarbejde med den senegalesiske bondeorganisation COLUFIFA at arbejde for en bæredygtig fremtid i Senegal. Udover indsamling, istandsættelse og forsendelse af cykler, symaskiner, skole- og hospitalsudstyr, har CtS i samarbejde med COLUFIFA gennemført en lang række udviklingsaktiviteter (jf. under pkt. 5 A). Herudover har Tipsmidler bidraget til opførelse af et aktivitetscenter for kvinder, etablering af brønd samt indkøb, uddeling og undervisning i brug af myggenet og malariaforebyggelse. A.2 Samarbejdspartnernes historie, formål og erfaringer COLUFIFA,(komiteen til kampen for sultens ophør) blev startet i 1983 på baggrund af en tørke-periode i Senegal med tilhørende konsekvenser i form af fødevaremangel og mangel på såsæd samt det forhold at den senegalesiske stat som led i donorernes krav om liberalisering ophørte med støtte til landbrugssektoren. Organisationen tæller ca. 350 landsbyer i Senegal, Gambia og Guinea Conakry og har som formål at arbejde for at selvforsyning med fødevarer, økonomisk uafhængighed, sundhed og uddannelse for alle samt beskyttelse af miljø og kultur. (se pkt. 5 A: COLUFIFA s erfaringer med udviklingsaktiviteter). A.3 Erfaringer fra tidligere samarbejde og perspektiv for samarbejdet Erfaringerne fra det netop afsluttede Danida-finansierede landsbyudviklingsprojekt (nov jan. 2009) har været såvel positive som negative. Der er opnået mange, virkelig gode resultater i landsbyerne (jf. vedlagte resumé af slutevaluering), og mange unge har fået nye kompetencer, så nogle har fundet job andre steder, andre håber, at kunne fortsætte i COLUFIFA. På den negative side er især den økonomiske styring og administrationen, som fortsat har store svagheder mht transparens og demokrati. Organisationen har derudover været meget topstyret. Under evalueringsprocessen i februar 2009 er det imidlertid blevet klart for mange lokale ledere i COLUFIFA samt for medlemmerne af den formelle bestyrelse, at de eksisterende mangler i den struktur og praksis betyder, at organisationen ikke lever op til den formelle standard i Senegal, og at der ikke er fuld tillid lokalt til COLUFIFAs ledende administration. Organisationen har efterfølgende valgt at forpligte sig derfor til at arbejde på at ændre de utilfredsstillende forhold. Dette er man gået i gang med i forbindelse med generalforsamlingen i maj i år, hvor Direktøren (stifter af organisationen) blev afsat, og man nedlagde stillingen. I stedet er nu ansat en koordinator for organisationens aktiviteter, med basis i en koordinerings-enhed med teknisk-administrativt personale. Desuden vil bestyrelsen gerne arbejde på at opkvalificere sig, så de kan udfylde deres roller. Hos CtS har foreningen erkendt, at sammenblanding af partnerskab og venskab/ægteskab er en meget vanskelig balance. På begge sider er der derfor en klar erkendelse af behovet for ændringer. Hos CtS har vi løbende fået støtte fra PR i vores organisatoriske udvikling. COLUFIFA har udtrykt ønske om, at vi som deres nærmeste og vigtigste partner støtter dem i den vanskelige proces, de står foran. B. BAGGRUNDSANALYSE B.1. Relevansen af partnerskabsaktiviteten? AAJAC/COLUFIFA er en stor bondeorganisation i Casamance-regionen. Den er anerkendt som væsentlig social aktør i den lokale omgivelser, er blevet betydelig udviklet gennem det flerårige samarbejde med CtS og Danida-projektet PRPMR (Projet de Réduction de la Pauvreté en Milieu Rural) og har på det grundlag høstet stor anseelse. Som det er tilfældet for mange andre organisationer i afrikansk kontekst, har organisationen imidlertid fortsat en stærk karakter af socialt netværk. Samtidig er det særdeles vigtigt for den socioøkonomiske udvikling i Casamance-regionen, at lokale aktører som AAJAC/COLUFIFA udvikler deres evner til at varetage landbrugsproducenternes landbrugsfaglige og økonomiske interesser og etablerer et modtræk til afvandringsprocesserne fra land til by. Fremover vil der formentlig være både mange og forskelligartede behov for yderligere bidrag og støtte til de institutionelle processer, der skal medvirke til en voksende professionalisering af COLUFIFA som landbrugsfaglig organisation. I dette planlagte forløb, der samtidig kan ses som et bidrag til konsolidering af Danida-projektets resultater, vil der blive fokuseret på nogle af disse processer, som CtS allerede har været engageret i. På indeværende tidspunkt og i kølvandet på den gennem- PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 2

4 førte evaluering er der skabt en dynamik, der rummer en oplagt mulighed for at få gennemført en række strukturelle ændringer, formaliseret nye praksisser, kapitaliseret indhøstet viden og ekspertise og dermed bane vej for videre, bæredygtig udvikling fremover. Det netop afsluttede Danida-projekt omfattede mikrolån via lokale banker, hvilket afgjort havde sine fordele. Men den valgte model havde også sine begrænsninger, idet de lokale finansinstitutioner fungerede meget forskelligt og ikke opfyldte deres forpligtelser i forh.t. aftalerne. I forbindelse med evalueringen foreslog mikrofinans-konsulenten bla. at introducere en model for landsbysparekasser (i lighed m. CARE Internationals arbejde i Niger). Vi vil derfor lade kvinderne, som nu har prøvet at samarbejde med MFIerne, og hvor erfaringerne er meget forskellige, sammen med konsulenten, finde den model, der passer bedst til deres gruppe/landsby. B.2 Hvilken samfundsmæssig og institutionel sammenhæng indgår aktiviteten i? Aktiviteten vil geografisk have en forankring i COLUFIFAs hovedsæde i Senegal (Region Sédhiou), men vil desuden være koncentreret på 3 andre lokaliteter (2 i Senegal og 1 i Gambia).Hovedfokus vil være på COLUFIFAs centrale organer: Bestyrelsen (Conseil d Administration, CA), den nye administration (koordinerings-enheden), de lokale ledere samt de 12 unioner og groupements. Aktiviteten vil berøre alle niveauer i organisationen centralt og decentralt. Desuden vil de tidligere 12 extension workers (Agents Polyvalents, APer)få en central rolle i forhold til undervisning af landsby-animatørerne (AVEer) og andre lokalt, samt videreudvikling i de lokale afdelinger (unioner) omkring opbygning af en model for styring og økonomi, som kan bidrage til at styrke COLUFIFAs legitimitet. Eksternt vil 2 af de konsulenter (vedr.organisations-udvikling & have/landbrug samt mikrofinans & alfabetisering) spille afgørende roller. Desuden inddrages muligvis en lokal konsulent vedr. forretningsplaner og økonomi samt den regionale (Sédhiou) koordinator for alfabetiseringsprogrammer. Der vil endvidere være kontakt/samarbejde med lokale banker, veterinærer, alfabetiserings-udbydere og handelsmænd (mhp. afsætning). Der vil blive taget kontakt til offentlige myndigheder mhp. eventuel registrering af ansatte og officiel anerkendelse af lokale grupper (GIE = Groupement Intérêt Economique). Den væsentligste bevæggrund for ansøgningen er en ny erkendelse og parathed hos COLUFIFA i forhold til, at den hidtidige ledelse, ledelsesform og praksis må ændres. Hertil kommer de indhøstede erfaringer fra et mangeårigt samarbejde og partnerskab med CtS inkl. tilhørende vanskeligheder. Det er derfor vigtigt, at der støttes op omkring COLUFIFAs udvikling. B.3 Hvordan er partnerskabsaktiviteten blevet forberedt? Den afsluttende evaluering med deltagelse af CtS i Senegal, som blev realiseret i februar 2009 samt efterfølgende møder i COLUFIFAs direktion og bestyrelse, møder i CtSs bestyrelse og projektgruppe, diskussioner og erfaringsudveksling danner baggrund for ansøgningen. Partnerorganisationen har anmodet om bistand til professionel udvikling af organisationen, stillet mange konstruktive forslag og taget de første, helt afgørende skridt. CtS har taget COLUFIFAs forslag og oplæg til indtægt, bidraget med refleksioner og kommentarer samt fremsat krav i forhold til præmisser for det fremtidige samarbejde og partnerskab. Der er tale om en ny fase i samarbejdet mellem CtS og COLUFIFA på baggrund af det fireårige Danidafinansierede projekt, hvor der har en været mange gode, men også en række negative erfaringer. Der er indgået kønsspecifik analyse i det forberedende arbejde i den forstand, at den afsluttende evaluering indeholdt en analyse af projektets gender-perspektiv. Analysen indeholdt bl.a. en kritik af kvinders manglende repræsentation på ledelsesniveau samt fravær af kønsspecifik mission og politik. C. PARTNERSKABSAKTIVITETEN C.1 Formål og forventede processer Det overordnede formål er at styrke COLUFIFAs arbejde med at gøre organisationen mere professionel, mere demokratisk samt øge kvinders deltagelse i ledelse og beslutninger med henblik på at afklare rammer og former for det fremtidige samarbejde. Processer: 1. Proces: Professionalisering og formalisering af ledelse og funktioner (drift, økonomistyring, administration af personale, administration af projekter) 2. Proces: Styrkelse af organisationens forskellige organer (Bestyrelse, koordineringsenhed centralt, ledelse decentralt) og repræsentation af kvindelige medlemmer på ledende poster. Forbedret informationsflow, horisontalt og vertikalt, internt og eksternt. PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 3

5 3. Proces: Sikre drift og planer for økonomisk bæredygtighed i organisationen. 4. Proces: Konsolidere, organisere indhøstede landbrugsfaglig ekspertise inden for felter som fjerkræ, husdyr, veterinære produkter, havebrug, sesam mv. COLUFIFA skal fortsætte udviklingen af sin landbrugsfaglige profil mhp. bedre at støtte og rådgive deres medlemmer (landbrugsproducenter). 5. Proces: Konsolidere et ekspertisefelt inden for mikrofinans i COLUFIFA; Viden og praksis opnået gennem projekterfaringer med mikrolån skal sikres ejerskab og institutionalisering gennem valg af ansvarlige ressourcepersoner. Derudover introduceres i tre udvalgte unioner MMD-systemet (udviklet af Care i Niger), der bygger på opsparing og selvorganisering, som et tilbud og alternativ til mikrolån i det etablerede banksystem. 1. Proces: Konsolidere alfabetisering som aktitivetsfelt i COLUFIFA. Identificere ansvarlige ressourcepersoner, udvikle strategi for et nyt alfabetiserings-program fra 2010 på baggrund af klare ønsker fra mange af organisationens kvindelige medlemmer om at fortsætte og udbygge alfabetiseringsundervisningen fra Danidaprojektet. Forventede positive ændringer: Vedr. Proces 1: De enkelte ledende instanser i COLUFIFA på centralt og decentralt niveau gennemfører en række ændringer i forhold til organisationens struktur, ledelse og drift. Vedr. Proces 2: De forskellige organer i organisationen har været genstand for revision, er styrket, evt. forandret og de personer, der beklæder de forskellige poster, kender deres aktivitetsfelt; den store repræsentation af kvinder blandt de menige medlemmer, afspejler sig i større antal kvinder i de besluttende organer (Bestyrelse, unionsledere mv.). Lokalt er medlemmerne velorienterede om organisationens aktiviteter og kommunikationen med eksterne partnere fungerer uproblematisk. Vedr. Proces 3: Nøglepersoner (repræsentanter for Bestyrelse, koordineringsenhed, ansatte mv.) er undervist i og behersker udarbejdelse af generel driftsplan for organisationen og forretningsplaner for udvalgte indtægtsgivende aktiviteter/enheder samt har etableret en strategi for fundraising. Vedr. Proces 4: Der vil være etableret ekspert-grupper i forskellige unioner, som dækker husdyr, havebrug, afsætning og mikrofinans. Samtidig inddrages centrale ressourcepersoner fra det tidligere projekt (AVEer) samt repræsentanter for unioner, undergrupper (groupements) og kvindegrupper (mikrolån). Disse fungerer som eksempler og kan efterhånden dække alle 12 unioner. Deres viden vil i et vist omfang blive videregivet til de lokale AVEer i landsbyerne. Vedr. Proces 5: Der er sikret ejerskab til et felt omkring mikrolån og mikrofinans i COLUFIFA. Udvalgte kvindegrupper har adgang til mikrokredit og deltager aktivt i administrationen heraf. MMD systemet er introduceret i 3 udvalgte unioner, ressourcepersoner er identificeret, således at kvindegrupperne kan vælge mellem det eller at fortsætte samarbejdet (fra Danida-projektet) med mikrofinans-institutionerne. Vedr. Proces 6: Der er sikret udvikling af en strategi for kontinuerlige alfabetiseringsprogrammer. Udvalgte alfabetiseringslærere og en ansvarlig har udarbejdet en kvalificeret ansøgning om finansiering af et alfabetiseringsprogram, tilpasset lokale forhold. PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 4

6 Langsigtet effekt for partneren: Vedr. Proces 1: COLUFIFA vil på baggrund af en revideret struktur fremstå som en professionel og demokratisk organisation. Vedr. Proces 2: På baggrund af en forbedret funktionsdygtighed i de forskellige organer vil COLUFIFA kunne opnå et større engagement fra de menige medlemmers side og samtidig fremstå som en mere effektiv partner for andre civilsamfundsorganisationer og donorer. Det er bestyrelsen, der tager stilling til og officielt indgår aftaler med eksterne partnere. Velfungerende kommunikationskanaler, vertikalt og horisontalt, internt og eksternt. Vedr. Proces 3: En revideret organisation og ledelse af organisationens økonomi skal sikre øget demokrati og transparens. På den baggrund vil landsbygrupperne få mere ud af deres medlemskab, og organisationen vil kunne opnå en mere slagkraftig udnyttelse af sine ressourcer (økonomiske, materielle og menneskelige). Vedr. Proces 4: Der vil være forankret en øget landbrugsfaglig viden decentralt i unionerne, og AVEerne er blevet et integreret fagligt element i organisationen. De 12 extension workers (APer) er integreret som landbrugsfaglige konsulenter med egen selvstændig virksomhed (landbrug/rådgivning). Samarbejdet med andre ressourcepersoner i unionerne sikrer at kompetencerne formidles og udvikles lokalt og regionalt. Idet AVEernes kompetencer styrkes, vil opkvalificeringen blive i lokalområdet, da disse for de flestes vedkommende er gifte kvinder. Vedr. Proces 5: COLUFIFA har samlet og integreret en ekspertise inden for mikrofinans, og der er ressourcepersoner i de enkelte unioner, som kan følge og støtte kvindegrupperne. Processen valideres centralt og decentralt af bestyrelsen. Vedr. Proces 6: COLUFIFA i sin egenskab af godkendt alfa-operatør (2008) behersker udarbejdelse af ansøgninger om finansiel støtte til alfa-programmer for deres medlemmer. Et antal alfa-lærere har fået styrket deres kompetencer, og i COLUFIFA er der lokaliseret min. 2 ankerpersoner for alfa-undervisning, der kan samarbejde med den regionale alfa-koordinator om at tiltrække programmer til organisationen. C.2 Målgruppe og deltagere Direkte involveret i aktiviteterne bliver COLUFIFAs bestyrelse CA) ca. 20 personer, koordineringsenheden samt ledere af organisationens lokalafdelinger (unioner). Desuden inddrages de 12 tidl. extension workers (Agents Polyvalents, AP). Endelig omfatter målgruppen en række menige medlemmer af organisationens 12 unioner. De etniske tilhørsforhold er blandede, idet befolkningen i Casamance og Gambia består af fula, manding, mandiak, diola, ballante m.fl., som generelt bor ret blandet. Geografisk forankres aktiviteterne primært i 3 unioner. Aktiviteterne skulle gerne i gang hurtigst muligt for at undgå, at den proces, der blev sat i gang via evalueringen mister for meget momentum. Aktiviteterne kommer efter al sandsynlighed til at starte i regntiden. Ved at inddrage alle unionsledere, de 12 APer samt en række af unionernes menige medlemmer og COLUFIFAs bestyrelse vil kapacitetsopbygningen få spredningseffekt i hele organisationen. Desuden vil vi lægge vægt på, at der bliver udarbejdet resumeer af mødereferater, projektbeskrivelse mm. på lokalsprog, også mhp. at Danida-projektets resultater inden for alfabetisering bliver kapitaliseret. C.3 Metode og arbejdsform Til kapacitetsopbygning af COLUFIFAs administrative organer vil vi benytte en kombination af workshops og møder med deltagelse af ledere fra alle 12 unioner, fra COLUFIFAs ansatte samt de øvrige medlemmer af CA. Formålet vil være dels at afklare, sensibilisere omkring samt følge op på statutter og ansvarsområder, og dels at indarbejde transparente og demokratiske ledelses- og regnskabsprocedurer. Allerede fra starten gøres det klart, at COLUFIFA skal udarbejde en strategi for at sikre bæredygtigheden af aktiviteterne og arbejde frem imod aftaler med andre partnere/donorer. På den indledende workshop med deltagelse fra CtS diskuteres en gender-strategi, hvis implementering iværksættes i forbindelse med projektet. I landsbyerne vil metoden basere sig meget på gruppemøder/workshops (fortsættelse af Farmer Field Schools, som man har arbejdet med igennem hele Danidaprojektet), med støtte dels fra 2 lokale konsulenter, som vi kender fra evalueringen, og dels fra APerne. Vi oplevede, hvordan de lokale konsulenter havde virkelig god gennemslagskraft i de workshops, der blev gennemført i forb.m. evalueringen. APerne har haft en meget vigtig funktion og er blevet højt værdsat ude i unionerne og i landsbyerne. De har forstået at aktivere mange kvinder og samarbejder godt med de ofte ældre, lokale ledere. Samtidig har de oparbejdet en stor viden, såvel teknisk vedr. land- og havebrug som mht. træning og facilitering. Vi mener derfor, også efter kraftig opfordring fra de 12 unioner, at det vil være altafgørende, at de deltager som nøglepersoner i COLUFIFAs udvikling. De 12 APer deles op i tre grupper à 4, hvor der i hver gruppe er 4 forskellige hoved-kompetencer, henh. gartneri, husdyr (høns, får/geder), afsætning og mikrofinans. Den- PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 5

7 ne model er ny, idet de tidligere arbejdede alene i hver sin union og dækkede alle områder. Vi vurderer, at det på dette stadium er vigtigt at udvikle gode eksempler, og at den organisatoriske opbygning på alle niveauer følges af aktiviteter, der direkte gavner bønderne og bygger videre på projektets landvindinger. Der sættes derfor ind med et stærkt hold i et begrænset lokalt område, hvorfra resultaterne så siden kan spredes, bl.a. ved at de lokale ledere fra de nærliggende unioner følger aktiviteterne tæt. De to fagligt relevante konsulenter fra det senegalesiske evalueringsteam ansættes for at akkompagnere og facilitere processerne. CtS s har nedsat en styregruppe på 4 personer, hvoraf 2 taler og skriver fransk. C.4 Aktivitetsplan og konkrete produkter Forløbet tager udgangspunkt i etablering af en resultatkontrakt mellem COLUFIFA og CtS, således at der til hver af de 6 processer er defineret et eller flere konkrete produkter/resultater. 1. Revideret udgave af vedtægter og regler. 2. Arbejdsbeskrivelser formuleret vedr. alle ledende poster samt gender- og kommunikations-strategi. 3. Driftsplan for COLUFIFA som organisation; forretningsplan for 2-3 indtægtsgivende aktiviteter/enheder; fundraising-strategi for Aktivitetsplan for ca. 3 faglige konsulentgrupper. 5. MMD-systemet er beskrevet let forståeligt på 2-3 lokalsprog. 6. Kvalificeret ansøgning om Alfabetiserings-program. Forløbet indledes med en workshop i Faoune (COLUFIFAs hovedsæde), hvori deltager to repræsentanter for CtS s styregruppe. Workshoppen vil omfatte: (i) en diskussion af evalueringsprocessen og de dertilhørende anbefalinger; (ii) diskussion af forløb og planer i relation til COLUFIFA s Generalforsamling ( ); (iii) diskussion og etablering af en gender-strategi; (iv) diskussion og endelig fastlæggelse af resultatkontrakt og aktivitetsplan for de kommende 6 måneder samt etablering af en procedure for gennemførelse af forløbet. Etablering og underskrift af samarbejdsaftale mellem COLUFIFA og CtS. To-tre lokale konsulenter (institutionel udvikling, landbrugsfaglig udvikl., mikrofinans, evt. driftsøkonomi) vil tilknyttes ad hoc i relation til implementering af de forskellige processer. Der tilstræbes en oversættelse og formidling af alle væsentlige dokumenter (resultater) på min. 2 lokalsprog. Proces 1 og 2: En organisations-konsulent vil sammen med de lokale unionsledere samt COLUFIFAs bestyrelse, administration og øvrige personale arbejde med statutter, regler og praksis samt forslå og facilitere ændringer henimod mere demokratisk og transparent funktion og ledelse. Bestyrelsen (Conseil d Administration, CA) samt de ansatte i administrationen har siden evalueringen, der påpegede en række problemer ved COLUFIFAs ledelse og organisation, forberedt en gennemgribende revision af organisationen. Denne ændring (jf. vedlagte redegørelse) har nu fundet sted på den nyligt afholdte generalforsamling ( ). Her har man desuden vedtaget i forlængelse af evalueringen at hvert bestyrelsesmedlem, der måtte være analfabet, får tilknyttet en alfabetiseret bisidder. Det foreslås, at man fremover arbejder hen imod, at disse bisiddere så vidt muligt bliver kvinder. Eksistensen af en række kvindelige bisiddere vil betyde, at kvinder bliver bekendt med ledelsesarbejdet uden at man behøver en egentlig kønskvotering. Samtidig vil det bidrage til spredning af informationer fra landsbyerne til ledelsen og omvendt. Tiltag mhp. genderstrategi skal diskuteres. Iværksættelse af gender- og kommunikationsstrategierne. Vedtægter, regler, arbejdsbeskrivelser mv. revideres eller udarbejdes. Proces 3: En lokal konsulent inddrages mhp. et input til undervisning i økonomi, protokol for regnskab, etablering af driftsplan, forretningsplaner og strategi for fundraising. Der etableres udkast til driftsplan, forretningsplaner for udvalgte indtægtsgivende aktiviteter samt strategi for fundraising Proces 4: Faglig professionalisering gennem: o I samarbejde med den lokale konsulent og bestyrelsen oprettes min. 3 faglige konsulentgrupper med tilhørende aktivitetsplan. o Organisering af faglige ekspertisegrupper i 3 unioner (inden for husdyr, havebrug, afsætning og mikrofinans). Det er de 12 APer, der udgør kernen i disse grupper, som etableres i samarbejde med og via sparring med den lokale konsulent og bestyrelsen. Konsulenten vil undervise de 12 APer og lokale ressourcepersoner i udformning af landbrugsfaglige forretningsplaner, dels som model for individuelle producenter og dels som model for grupper. Der tages udgangspunkt i konkrete lokale aktiviteter. o Udarbejdelse og implementering af en plan for indkøb, opbevaring og videresalg af veterinærprodukter til AVEerne. Bestyrelse og konsulent forslår og sparrer vedr. udarbejdelse af PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 6

8 o planen, som implementeres af de ansatte i samarbejde med AVEer og kvindegrupper i landsbyerne. o Udarbejdelse og implementering af en plan for afsætning af COLUFIFAs produkter (fjerkræ, grønsager, honning, sesam, tekstiler) til udvalgte markeder. Planen udarbejdes i tæt samarbejde mellem de ansatte (ansvarlige for alle relevante produktions-grene og koordineringsenheden) og bestyrelsen med inputs og sparring fra konsulenterne. Planen implementeres af de ansatte samt af producenterne i landsbyerne. o Endvidere nedskrives planerne for distribution af veterinærprodukter og for afsætning af CO- LUFIFAs produkter på lokalsprog Proces 5: Mikrofinans-konsulenten vil efterfølgende arbejde med kvindegrupperne og sammen med dem implementere en model for, hvorledes midler fra lånefonden kan igangsætte de indtægtsgivende aktiviteter, der passer bedst til deres individuelle miljø og interesser. Der opbygges ekspertise inden for mikrolån og opsparing gennem: o Mikrofinans-konsulenten i samarbejde med repræsentanter fra COLUFIFAs ledelse (centralt og decentralt) identificerer ressourcepersoner i 3 unioner. APer, lokale kvindelige repræsentanter fra unioner og undergrupper (groupements) samt udvalgte medlemmer af COLUFIFAs ledelse vil blive undervist i implementering og administration af MMD. o Der forventes oprettet 3 MMD-grupper, alt afhængig af efterspørgsel og engagement. Konsulenten underviser samt laver udkast til organisering og opfølgnings-plan. Konsulenten udarbejder en kortfattet formulering af MMD, som oversættes til lokalsprog af de ansatte. COLUFIFAs ledere, centralt og decentralt, står for at identificere de ansvarlige i de enkelte unioner, mens de ansatte organiserer og gennemfører møder lokalt. Disse sikrer desuden fortsat undervisning, follow-up og kommunikation. Proces 6: Ansøgning om finansiering af alfabetiseringsprogram gennem: o Valgte ressourcepersoner fra COLUFIFAs ledelse har til opgave at identificere en gruppe alfabetiseringslærere med det formål at udarbejde en overordnet alfabetiseringsstrategi og en konkret ansøgning. Bestyrelsen er ansvarlig for at udpege ressourcepersonerne. De ansatte bidrager til identificering af lærerne. Den regionale koordinator inddrages i samarbejdet relateret til udarbejdelse af ansøgning. Afslutningsvis afholdes en fælles workshop, hvor der gøres status over de opnåede resultater og erfaringer, og hvor de forsøges kapitaliseret i en fremadrettet strategi. Her gøres diskuteres også, hvilken form partnerskabet mellem COLUFIFA og CtS fromover skal have. C.5 Forudsætninger og risici Forudsætningen for, at denne aktivitet skal lykkes, er, at COLUFIFA seriøst arbejder med at gøre deres organisatoriske og økonomiske styring mere transparent, mere participatorisk og mindsker magtkoncentrationen. Dette er man allerede i gang med, idet generalforsamlingen har afsat Direktøren og det er besluttet, at bestyrelsen overtager mere af styringen. Der er ansat en koordinator, og den tidligere projektleder er erstattet af projektleder-assistenten. Desuden har generalforsamlingen pålagt bestyrelsen at sørge for, foreningens vedtægter følges samt at der laves en implementeringsplan for gennemførelse af evalueringens anbefalinger. En risiko er, at de mest dynamiske kræfter (blandt APerne især) finder andre græsgange i ventetiden, inden vi kan komme i gang. Dette ser foreløbig ikke ud til at være tilfældet, idet alle 12 APer arbejder videre (uden løn eller benzinpenge). Et andet problem, der kan besværliggøre gennemførelsen, er regntiden, der starter sidst i juni, og som ofte vil besværliggøre mødedeltagelse i landsbyerne. Disse to forhold modarbejder hinanden, idet den ene kræver hurtig igangsættelse, den anden peger på at vente til efteråret. Dette dilemma må diskuteres videre med COLUFIFA for at finde den bedste løsning. COLUFIFA har i samarbejde med organisations-konsulenten udarbejdet en tidsplan for implementering af partnerskabsprojektet (forudsat, at det bliver bevilget). Ifølge denne plan starter man så hurtigt som muligt, idet der er meget stor parathed, og man gerne vil fortsætte de initiativer, der blev igangsat under generalforsamlingen på baggrund af evalueringen af Danida-projektet. E. ORGANISERING OG- OPFØLGNING E.1 Erfaringsopsamling undervejs og efter afslutning Erfaringsopsamling vil ske kontinuerligt på basis af: referater fra workshops i Senegal, referat fra CA-møder hver måned, den senegalesiske projektgruppes referater hver 14 nde dag, den danske projekt-styregruppes månedlige mødereferater, de eksterne konsulenters månedlige rapporter, styregruppens afsluttende rapport i CtS, COLUFIFA-projektgruppens afsluttende rapport, selvevaluering i CtS og i COLUFIFA. Fremadrettet erfaringsopsamling vil i høj grad finde sted i forbindelse med den afsluttende workshop, hvori deltager 3 personer fra CtS s bestyrelse, og hvor også de to konsulenter er til stede. PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 7

9 E.2 Ansvars- og opgavefordeling i Partnerskabsaktiviteten COLUFIFA og CtS udarbejder i samarbejde det overordnede program for aktiviteterne og Terms of Reference (TOR) for de to lokale konsulenter. Sammen med disse og med sparring fra CtS planlægger COLUFIFA detaljeret program for den indledende og afsluttende workshop samt en aktivitetsplan for implementeringen i unionerne. Der planlægges regelmæssig kontakt mellem COLUFIFA og CtS via . F. FOLKELIG FORANKRING OG OPLYSNING F.1 Den danske organisations folkelige forankring Cykler til Senegal har ca. 110 medlemmer, hvoraf er aktive hele året. Den folkelige forankring består i offentlige kulturarrangementer med indsamling af cykler m.m., lysbilledforedrag, udstillinger m.m. samt udgivelse af et Nyhedsbrev på 16 A-4-sider to gange om året. CtS forestår venskabs- og kulturrejser i Senegal ligesom vi formidler gensidig kulturudveksling, så medlemmer af COLUFIFA kommer på besøg i Danmark. CtSs folkelige forankring er flere gange omtalt i offentlige skrifter, f.eks. i UM s publikation Udvikling. Gennem CtS har COLUFIFA modtaget gaver og lån fra flere private bidragsydere. F.2 Planlægges oplysningsarbejde i Danmark (projektrelateret oplysning) Der planlægges formidling i form af foredrag med tilhørende fotos, som vil blive integreret som del af CtS s omfattende og aktive oplysningsvirksomhed. Bemærk: Ansøgningsteksten skal følge den ovenstående disposition, som også er fulgt i den vejledning, som findes på de følgende sider. Dette afsnit må maksimalt fylde 16 sider. PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 8

10 3. Budgetresumé Her angives et resume af hovedposterne i budgettet. Et detaljeret budget med budgetnoter skal beskrives i bilaget Budgetformat som kan hentes på OBS: Husk at udfylde alle 3 faner i regnearket. Se også Vejledning om opstilling af budget på Budgetresume: Angiv de samlede omkostninger (dvs. både bidrag fra projektpuljen og bidrag fra andre): Heraf er bidrag fra Projektpuljen Angiv eventuelle andre finansieringskilder, herunder organisationens eller partnerens eventuelle egne bidrag. Angiv de samlede omkostninger i lokal valuta: Angiv anvendt kurs: Angiv skønsmæssigt, hvor stor en del (i DKK) af Minipuljens bidrag, der forventes anvendt til indkøb af varer og tjenesteydelser i Danmark: valuta d.kr (garantifond) (frivilligt arbejde) d.kr F CFA 87,5 F CFA /DKK d.kr Hovedbudgetlinier: Finansieringsplan Samlet budget Heraf Minipuljen Heraf andre 1. Aktiviteter Investeringer Udsendte medarbejdere 0 4. Lokale medarbejdere Lokal administration Projekttilsyn Evaluering 8. Oplysning i Danmark (maks 2% af 1-7) Budgetmargin (maks 10%, min 6%) Projektudgifter ialt (1-8) 11. Revision i Danmark Subtotal ( ) 13. Administration i Danmark (maks 7%) Total PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 9

11 4. Kontaktinformationer Basisoplysninger om ansøgende organisation. Organisationens navn Adresse Telefon og evt. faxnummer adresse Evt. web adresse Cykler til Senegal (CtS) Jungehøj 21, Kyndby, (ingen fax)... Navn og adresse på eventuelle andre deltagende danske organisationer Kontaktperson: Kontaktpersons adresse (hvis forskellig fra organisationens hjemadresse) Kontaktpersons Lone Frederiksen, Søgårdsvej..., DK-2820 Gentofte Kristina Grosmann Due, Frisersvej 22 D., DK-2920 Samarbejdspartner i syd. Organisationens navn Adresse Land adresse Evt. web adresse COLUFIFA B.P. 15, Sedhiou Sénégal Hvis der er tale om flere partnere, skal alle organisationer nævnes. PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 10

12 5. Bilag OBLIGATORISKE BILAG: Husk at følgende bilag vedr. den danske organisation skal vedlægges: a) organisationens vedtægter, b) seneste årsberetning (Den nyeste er ikke helt færdig kan eftersendes, hvis det øsnkes), c) senest reviderede årsregnskab (Underskrives først af alle ilige førestyrelsen på CtS s generalforsamling den 17. april), d) liste med navne på bestyrelsesmedlemmer og e) liste over organisationens Danida finansierede projekter (herunder Minipuljen og Projektpuljen) inden for de sidste 5 år. Angiv journal nr., titel, land, bevilliget beløb og projektperiode. Øvrige bilag: Bilagsnr. Bilagstitel: 1 Resume af slutevaluering af PRPMR (Danida-finansieret projekt) 2 Skema over Processer, produkter og aktiviteter Bemærk: Alle bilag skal medtages på listen. Alle bilag skal fremsendes i en form, der umiddelbart tillader hurtig kopiering (dvs. ingen blade, bøger, avisudklip men kopi af relevante uddrag af disse). PROJEKTPULJEN Partnerskabsaktivitet 11

c/o Mahamet Elhadji Äir Meubles Agadez BP 257 Niger +227 96983238 Email: mahamatnakocho@yahoo.fr

c/o Mahamet Elhadji Äir Meubles Agadez BP 257 Niger +227 96983238 Email: mahamatnakocho@yahoo.fr J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) Ansøgningsskema: MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget under 500.000) 1. Forside: MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 500.000) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation:

Læs mere

1. Forside: PARTNERSKABSAKTIVITET

1. Forside: PARTNERSKABSAKTIVITET 1. Forside: PARTNERSKABSAKTIVITET Titel på partnerskabsaktivitet: Navn på den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Towards Strenghtening the Civil Society Partnership with AKpartners

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.)

1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) 1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) Titel på partnerskabsaktivitet: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside Mindre udviklingsprojekt Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Ret til et liv

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag.

ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag. Bilag C.1 Ansøgning skal indsendes i fire eksemplarer (med bilag) til: Projektrådgivningen Klosterport 4A, 3.sal 8000 Århus C Desuden skal bilag C.1 og C.2 indsendes elektronisk til minipuljen@prngo.dk

Læs mere

1. Forside MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 1 mio. kr.)

1. Forside MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 1 mio. kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 1 mio. kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Forbedring

Læs mere

1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVILSAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

MINIPULJEN. Bilag C.1. ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag.

MINIPULJEN. Bilag C.1. ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag. Bilag C.1 Ansøgning skal indsendes i fire eksemplarer (med bilag) til: Projektrådgivningen Klosterport 4A, 3.sal 8000 Århus C Desuden skal bilag C.1 og C.2 indsendes elektronisk til minipuljen@prngo.dk

Læs mere

AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING

AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) - 1. Forside AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING Titel på afsluttende projektformulering: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er):

Læs mere

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene Retningslinier juli 2006 Disse retningslinier erstatter retningslinierne udsendt januar 2004 Forside:

Læs mere

Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015

Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015 Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015 Indholdsfortegnelse: Introduktion side 2 1. Udviklingsmål side 4 1.1 Mission side 4 1.2 Vision side 4 1.3 Overordnet målsætning side 4 1.4 Specifikke målsætninger

Læs mere

Forbedret indkomst og forbedrede livsvilkår på små landbrug i KIREKURA. Internationalt udvalg, Familielandbruget Sydvest

Forbedret indkomst og forbedrede livsvilkår på små landbrug i KIREKURA. Internationalt udvalg, Familielandbruget Sydvest J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) Forside MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (under 500.000) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Forbedret

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

MINDREUDVIKLINGSPROJEKT (under 500.000 kr.)

MINDREUDVIKLINGSPROJEKT (under 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) MINDREUDVIKLINGSPROJEKT (under 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Katanini Community Centre

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklingsprojekt over 3 mio. kr.

Ansøgningsskema Udviklingsprojekt over 3 mio. kr. Udenrigsministeriet Humanitær bistand og NGO-samarbejde Asiatisk Plads 2 1448 København K Email: hum@um.dk Ansøgningsskema Udviklingsprojekt over 3 mio. kr. UM j.nr. Dette ansøgningsskema anvendes ved

Læs mere

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version

Kapacitetsvurdering. Nepenthes. Endelig version Udenrigsministeriet HUC Kapacitetsvurdering af Nepenthes Endelig version Ref. No.: 104.N.264.A August 2009 Indhold FORKORTELSER... I RESUMÉ... III 1 INTRODUKTION... 1 2 PRÆSENTATION AF NEPENTHES... 2 3

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT

AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT OG STØRRE UDVIKLINGSPROJEKT Formateret Projektpuljen: BILAG 10 Skema til Afsluttende rapport Partnerskabsaktivitet, Mindre udviklingsprojekt og Større udviklingsprojekt AFSLUTTENDE RAPPORT PARTNERSKABSAKTIVITET, MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Rapport og anbefalinger fra udvalget om omlægning af statslige tilskud til frivillige sociale organisationer Februar 2010

Rapport og anbefalinger fra udvalget om omlægning af statslige tilskud til frivillige sociale organisationer Februar 2010 Rapport og anbefalinger fra udvalget om omlægning af statslige tilskud til frivillige sociale organisationer Februar 2010 Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1 Indhold KAPITEL

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Temahæfte I. Den gode ansøgning. Dansk Projektrådgivning

Temahæfte I. Den gode ansøgning. Dansk Projektrådgivning Temahæfte I Den gode ansøgning Dansk Projektrådgivning Indhold Hvorfor gives der tilskud... 4 Hvorfor søge om tilskud... 5 Den Gode ansøgning... 5 Ansøgningsmaterialets dele... 5 Ansøgningsskema... 6 Projektbeskrivelse...

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

EVALUERING AF LOKALUDVALGENE I KØBENHAVN

EVALUERING AF LOKALUDVALGENE I KØBENHAVN Als Research APS august 2010 DOKUMENT TIL HØRING EVALUERING AF LOKALUDVALGENE I KØBENHAVN 01 01 EVALUERING AF LOKALUDVALGENE I KØBENHAVN ALS RESEARCH FORORD...3 INTRODUKTION...4 HOVEDKONKLUSIONER OG ANBEFALINGER...8

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere