Henri Malosse, ordfører, og Gérard Dantin, medordfører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henri Malosse, ordfører, og Gérard Dantin, medordfører"

Transkript

1 Særudgave POLSK FORMANDSKAB EØSU info Det Eu ro pæ i ske Øko no mi ske og So cia le Ud valg en bro mel lem EU og det or ga ni se re de ci vil sam fund ISSN Juli 2011/6 Særudgave DA LEDER Kære læsere Ungdomsarbejdsløshedsprocenten i Spanien er lige nu på over 44 % (ifølge Eurostat). Det er naturligvis et nedslående tal, og der er ingen trøst at hente fra statistikkerne i andre EU-lande. I mere end halvdelen af EU s medlemsstater ligger ungdomsarbejdsløsheden på over 20 %. I samtlige EU-lande, for hvilke der foreligger data, er ungdomsarbejdsløshedsprocenten uvægerligt højere end den generelle ledighed. Ungdomsarbejdsløshed er et tragisk spild af potentiale, som ikke kun underminerer den økonomiske vækst, men også vil få alvorlige konsekvenser for sammenhængskraften i samfundet fremover. Arbejdsløshed er et samfundsproblem, som samtidig har store omkostninger for den enkelte. I henhold til Danny Dorling, der er professor i human geografi ved universitetet i Sheffield, findes der næsten ikke noget mere skadeligt for unge mennesker end arbejdsløshed, da den efterlader mén og kan have langtidsvirkninger i form af højere risiko for fremtidig arbejdsløshed og lavere livsindkomst for blot at nævne nogle få eksempler. EØSU har netop afholdt en række arrangementer, navnlig i Spanien og Malta (som De kan læse mere om i dette nummer), hvor vi tog direkte fat på problemet. Samtidig med at vi konkluderede, at der ikke findes nogen enestående mirakelløsning på dilemmaet, mener vi, at der bør træffes foranstaltninger på en række områder samtidigt. I første omgang er vi nødt til at sætte skub i den jobskabende økonomiske vækst. Med økonomisk vækst vil unges udsigt til beskæftigelse også blive forbedret. Dernæst må vi løse problemet med unge, der forlader skolen i utide, og få sat en stopper for den manglende overensstemmelse mellem uddannelsessystemerne og arbejdsmarkedets behov. Her er den ikke-formelle uddannelse også meget vigtig. For det tredje må de lovrammer, der gælder for vore arbejdsmarkeder, tages op til revision i forbindelse med flexicurity. Vi er nødt til at give de unge tydelige udsigter til omlægning af deres midlertidige og/eller deltidskontrakter efter nogen tid og under velafgrænsede betingelser til fuldtidskontrakter på ubestemt tid. Unge mennesker bør have klare udsigter til at opnå større stabilitet. Sidst, men ikke mindst, er vi nødt til at se nærmere på arbejdsformidlingssystemet. Det er vigtigt at gribe tidligt ind, når unge er i fare for at miste deres job. Ligeledes er det vigtigt at kunne tilbyde subventioneret beskæftigelse til sårbare grupper, som har vanskeligt ved at finde deres plads på det almindelige arbejdsmarked, især unge uden faglig uddannelse eller med meget ringe kvalifikationer. Et godt eksempel på en sådan foranstaltning er en»ungdomsgarantiordning«som den, der findes i»unge på vej«-flagskibsinitiativet. I henhold til denne ordning opfordres medlemsstaterne til at sikre, at unge mennesker, når de går ud af skolen, bliver tilbudt et job, videreuddannelse eller erhvervserfaring inden for et halvt år. VIGTIGE DATOER Anna Maria Darmanin Næstformand 20. juli 2011 Warszawa, Polen: konference til opfølgning på EØSU s udtalelse»bæredygtig udvikling af EU s transportpolitik og TEN-T«afholdes i samarbejde med det polske ministerium for infrastruktur 13. september 2011 EØSU, Bruxelles: møde mellem EØSU s»europa 2020«-styringsudvalg og nationale repræsentanter for de økonomiske og sociale råd september 2011 EØSU, Bruxelles, Belgien:»EESC Design Eleven«prisoverrækkelse og åbning af udstillingen I DETTE NUMMER Det europæiske år for frivilligt arbejde: påskønnelse af frivilligt arbejde Det polske formandskab: Polen vil arbejde for et konkurrencedygtigt, sikkert og åbent Europa, siger den polske minister for EU-anliggender Det polske formandskab anmodede EØSU om at udarbejde fire sonderende udtalelser EØSU retter lyset mod ungdomsarbejdsløsheden Workshop EU-Rusland: inddragelse af civilsamfundet i bestræbelserne på at opnå bæredygtighed Stræben mod budgetbalance Henri Malosse, ordfører, og Gérard Dantin, medordfører Gennemgangen af EU s budget foregår på et tidspunkt præget af stor økonomisk usikkerhed på tværs af kontinentet. EØSU har fremsat sine anbefalinger i en udtalelse udarbejdet af Henri Malosse (fransk medlem af Arbejdsgivergruppen) og Gérard Dantin (fransk medlem af Lønmodtagergruppen). På grund af den økonomiske og finansielle krise og de voksende underskud i de fleste medlemsstater virker det som om, at EU ikke har den budgetmæssige støtte til at gennemføre sin politiske strategi eller sine nye forpligtelser i henhold til Lissabonstrategien. Det kræver derfor et intelligent budget, der giver EU midlerne til at nå sine mål uden at øge den samlede skattebyrde, som EU s borgere og virksomheder skal bære. EØSU mener, at noget for nogetkonceptet må forkastes, da det er i strid med værdierne om solidaritet og gensidig fordel, som ligger til grund for den europæiske integration. Tværtimod er det vigtigt at anvende nærhedsprincippet, der betyder, at sager skal behandles af den mindste eller mest decentrale myndighed, og udvalget bifalder Kommissionens forslag om at vende tilbage til at anvende egne indtægter, som kan nyoprettes eller træde i stedet for nationale afgifter. De nationale budgetter og EU-budgettet bør komplettere hinanden for at maksimere EU s muligheder for at nå sine politiske mål. For at kunne gennemføre et ambitiøst budget er det afgørende at vinde offentlighedens opbakning. Den mest overbevisende måde at opnå dette på er at påpege omkostningerne ved det manglende Europa. Derfor ønsker udvalget i lighed med Europa-Parlamentet, at der gennemføres og offentliggøres undersøgelser af omkostningerne ved det manglende Europa, hvori dobbeltposteringerne i de nationale budgetter også belyses. Udvalget vil tage aktivt del i disse undersøgelser og tilvejebringe yderligere materiale for at informere EU s borgere. (ma) EØSU ved G20: globale løsninger til håndtering af prisudsving G20-landbrugsministrene mødtes i Paris den juni for at drøfte tendenser inden for globale landbrugsmarkeder og de dermed forbundne handelsrunder. Frankrig har som den nuværende indehaver af formandskabet for G20 gjort fødevaresikkerhed til en af sine vigtigste politiske prioriteter og har bedt EØSU om at yde et bidrag forud for mødet i juni. Fødevaresikkerhed har lige stor betydning for hhv. landbrugs-, handels- og udviklingspolitikkerne i EU. For at etablere et grundlag for EØSU s holdning afholdt udvalget den 23. maj en konference,»fødevarer til alle mod en global aftale«. Repræsentanter for blandt andre FN, FAO, G20 og EU mødtes i Bruxelles til et brainstormingmøde om, hvordan landbrugskrisen kan bekæmpes på globalt plan. Konferencen samlede topledere og eksperter for i fællesskab at udarbejde nogle EU-henstillinger forud for G20-topmødet for landbrugsministre den juni.»vi har ikke råd til en ny landbrugskrise på de globale markeder. Ukontrolleret spekulation er ødelæggende for udviklingslandene. Det medfører sult og udmarver vores landmænd. Vi er nødt til at sætte en stopper for det, og det er EU indstillet på at gøre«, udtalte Staffan Nilsson, formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og formand for konferencen. De konkrete idéer, der blev drøftet og aftalt i Paris den juni efter EØSU s forslag til det franske formandskab, dækker seks søjler: fremme af bæredygtigt landbrug, civilsamfundets afgørende rolle, anerkendelse af retten til fødevarer, behov for politisk sammenhæng, forbedring af den måde, hvorpå landbrugsmarkederne fungerer og beskyttelse af de mest udsatte. Derudover opmuntrede EØSU stærkt til bedre koordinering og samarbejde mellem internationale organisationer og ikke mindst større sammenhæng i de tiltag, de træffer. EØSU understregede tillige behovet for at lette adgangen til international og europæisk finansiering af landbrug, herunder også mindre brug, samt at sikre, at kvinder har lige og ubegrænset adgang til produktionsressourcer. (ail) Konklusionerne fra konferencen»fødevarer til alle mod en global aftale«kan læses via følgende link: 1

2 Påskønnelse af frivilligt arbejde»bliv frivillig! Gør en forskel!«det var emnet for den anden temakonference som led i det europæiske år for frivilligt arbejde (2011), der fandt sted den maj 2011, og som var en dundrende succes. Det overordnede mål med konferencen var at samle frivillige fra hele Europa for at give dem mulighed for netværkssamarbejde, udveksle erfaringer og lære af hinanden inden for EØSU opfordrer til åben dialog med Indien En EØSU-delegation under ledelse af Xavier Verboven, der er formand for EU- Indien-Opfølgningsudvalget, aflagde besøg i Indien på en mission den marts Besøget havde et dobbelt formål: dels at tale med forskellige interessenter i Indien om muligheden for at genoptage rundbordsdialogen mellem EU og Indien, dels at lytte til, hvad det indiske civilsamfunds organisationer mener om de igangværende forhandlinger om at indgå en frihandelsaftale mellem EU og Indien. Delegationen mødtes med EU-delegationen i Indien, handelskammeret, repræsentanter for industrien, fagforeninger, den uformelle sektor såsom gadehandlere, europæiske instanser og tænketanke. Alt i alt blev man enige om, at der skal finde en detaljeret debat og analyse sted, så man kan tage fat på en række emner, der lige nu forhindrer fremskridt i relationerne mellem Indien og EU, fordi de to parter har vidt forskellige synspunkter. Det gæl- Rundbordsdialogen EU-Kina Mellem den 9. og 12. maj mødtes medlemmerne af rundbordsdialogen EU-Kina i Xi an for at drøfte spørgsmål som inklusiv regional- 2 frivilligt arbejde. EØSU og Kommissionen afholdt i fællesskab en workshop i EØSU s bygning, hvor hovedvægten lå på virksomheders borgerengagement og erhvervsfrivillige. I 2006 var EØSU den første institution, der fremlagde tanken om et europæisk år for frivilligt arbejde, og denne konference er en vigtig milepæl i det europæiske år for frivilligt arbejde, i anerkendelse af frivilliges færdigheder og bidrag. EØSU har viet emnet stor opmærksomhed, da det anser dette for et værdifuldt bidrag til samfundet. I en tale til konferencens deltagere udtrykte EØSU s formand, Staffan Nilsson, tilfredshed med, at så mange mennesker var rede til at se nærmere på, hvordan erhvervslivet kan sætte skub i frivilligt arbejde. Han talte EØSU s delegation i Indien EØSU s delegation ved rundbordsdialogen EU-Kina der for eksempel bæredygtig udvikling og navnlig den sociale dimension af spørgsmålet. Den anden udfordring er helt klart dialogen om frihandelsaftalen mellem EU og Indien, herunder også dens økonomiske og sociale betydning for det indiske samfund og det voksende behov for mere detaljeret viden om en økonomi, der for 92 procents vedkommende beror på den uformelle udvikling og grøn økonomi som led i en bæredygtig udvikling med udgangspunkt i rapporter fra begge parter.»vi når nok ikke til også på det afsluttende plenarmøde på andendagen.»[ ] EØSU egner sig fortrinligt til at støtte og drøfte værdien af frivilligt arbejde; i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg repræsenterer mange af os frivillige organisationer, de fleste af os udfører frivilligt arbejde for udvalget, og vi har alle sammen været involveret i frivilligt arbejde på et eller andet tidspunkt i vort liv. Frivilligt arbejde er formentlig det bedste eksempel på aktivt medborgerskab; vigtigere end den gode følelse, som det giver de frivillige, er nok de fordele, som opstår for samfundet som helhed«, sagde formand Staffan Nilsson. (cc/mv) sektor, hvilket man ikke har undersøgt særligt grundigt i konsekvensundersøgelserne op til forhandlingerne, samt et egentligt instrument til at overvåge en sådan aftale. Fagforeningerne spiller en kritisk rolle over for disse udfordringer såvel i Europa som i Indien, og det samme gør arbejdsgiverorganisationerne og andre aktører i civilsamfundet. (xv/as) enighed om alt, men vi kan øge forståelsen for hinanden og lære af hinanden«, sagde Staffan Nilsson i sin åbningstale. Som leder af EØSU s delegation opfordrede Staffan Nilsson sine kinesiske kolleger til at gå ind i en åben og ærlig dialog og udveksle synspunkter om udfordrende økonomiske og sociale spørgsmål for at fremme gensidig forståelse og sikre et styrket samarbejde. Formanden for det kinesiske økonomiske og sociale råd redegjorde for Kinas reformproces og de moderniseringsbestræbelser, der har ført millioner af kinesere ud af fattigdom. Fælleserklæringen efter det 9. møde i rundbordsdialogen EU- Kina er tilgængelig på EØSU s hjemmeside. (cc) Nyt om medlemmerne EØSU-medlem Jillian van Turnhout bliver medlem af det irske senat Jillian van Turnhout»Alle skyer har en sølvrand«, siger englænderne. Så selv om EØSU på den ene side beklager, at det irske medlem Jillian van Turnhout for nylig har forladt udvalget, er det glad for, at hun er blevet udnævnt til senator i sit hjemland. EØSU ønsker hende til lykke og alt godt fremover i det nye hverv i det irske Senat (Seanad Éireann). Jillian van Turnhout er blevet udpeget af den irske premierminister (taoiseach) for sit arbejde i organisationen Children s Rights Alliance.»Det er meget tilfredsstillende for mig at modtage denne æresbevisning i forbindelse med mit professionelle arbejde for børns rettigheder i Children s Rights Alliance«, har hun udtalt. Jillian van Turnhout er tidligere næstformand for EØSU og har været et aktivt medlem af udvalget (i Gruppe III,»Andre Interesser«) i de seneste 12 år. Hendes stilling i præsidiet er nu blevet besat af Padraig Walshe. (ail) Lad os få de unge i tale I juni afholdt udvalget et»going local«-arrangement på Malta. En række EØSU-medlemmer mødtes umiddelbart efter et møde i Kommunikationsgruppen og de nationale kontaktpunkter for kommunikation med repræsentanter for det maltesiske civilsamfund for at debattere, hvordan man får engageret de unge i det europæiske projekt. Det var den på Malta kendte radiovært Andrew Azzopardi, der var ordstyrer for diskussionen, som fandt sted i Europahuset i Valletta. Der var fuldt hus, og arrangementet kunne følges på Facebook og Twitter. EØSU s medlemmer, herunder næstformændene Anna Maria Darmanin og Jacek Krawczyk samt medlemmerne af kommunikationsgruppen og de nationale kontaktpunkter for kommunikation, havde lejlighed til at udveksle synspunkter og meninger med unge EU-borgere. Nogle medlemsstater har succes med at sikre høj beskæftigelse, også blandt unge, men billedet varierer fra land til land med en dramatisk høj ungdomsarbejdsløshed på 45 % i Spanien. På mødet drøftede man også udfordringen med de unges dalende interesse for det europæiske projekt. Fortællingen om EU som et fredsskabende projekt er nok ikke det, der begejstrer de unge længere. Derfor er der behov for en ny fortælling. Generaldirektør for kommunikation i Kommissionen, Claus Sørensen, foreslog bæredygtighed og et grønt, velstående og socialt EU, der giver unge mennesker mulighed for at leve i frihed, indånde en luft, der er ren, drikke rent vand, spise fødevarer af god kvalitet til overkommelige priser og at rejse, arbejde og studere. EU kan pege på en række succeshistorier, f.eks. Erasmusprogrammet, der siden 1987 er blevet benyttet af 2,3 millioner studerende. EØSU har altid støttet den slags initiativer fra deres spæde begyndelse. I sin udtalelse om Europa 2020-strategiens flagskibsinitiativ»unge på vej«og udtalelsen fra 2009 om»en EU-strategi for unge«har udvalget understreget behovet for at tilrettelægge en ungestrategi til gavn for og i samarbejde med de unge. (pln) EØSU info Juli 2011/6 Særudgave

3 EØSU retter lyset mod ungdomsarbejdsløsheden Hvordan kan vi få nedbragt ungdomsarbejdsløsheden, som i EU er på 20 % og i visse medlemsstater endda højere? Den 6. juni afholdt EØSU i samarbejde med det spanske økonomiske og sociale råd en konference om ungdomsarbejdsløshed i Madrid for at drøfte dette højaktuelle spørgsmål. I Spanien er arbejdsløsheden blandt de unge på 40 %. Denne udvikling er noget af det, der bekymrer ungdommen allermest. EØSU s Observatorium for Arbejdsmarkedet deltog direkte i endagskonferencen, der blev ledet af observatoriets formand, Krzysztof Pater (Gruppen Andre Interesser, Polen). Mere end 130 deltagere havde mulighed for at deltage i debatterne. Også spanske medier deltog og rapporterede fra konferencen til deres læsere, seere og lyttere. Konferencen blev indledt med velkomsttaler ved Krzysztof Pater, Valeriano Gómez Sánchez, Spaniens minister for beskæftigelse og indvandring, og Marcos Peña Pinto, formand for Spaniens økonomiske og sociale råd. Blandt deltagerne var Javier Ferrer Dufol, næstformand i CEOE (den spanske arbejdsgiversammenslutning), Paloma Lopez, ansvarlig for beskæftigelse i den spanske fagforening CCOO, og Antonio Ferrer, ansvarlig for faglig virksomhed i den spanske fagforening UGT. Deltagerne var enige om, at der skal gøres mere vedrørende uddannelse og kvalifikationer og fra de offentlige og private arbejdsformidlingers side. Desuden må der omgående sættes gang i den økonomiske vækst, og regelsættet for vores arbejdsmarkeder må snarest tages op til revision. (ail) Det fælles europæiske luftrum II et fata morgana? KORT SAGT»In Between. Austria Contemporary«i EØSU Udstillingen»In Between. Austria Contemporary«blev åbnet i EØSU i samarbejde med det østrigske ministerium for uddannelse, kunst og kultur.»in Between. Austria Contemporary«præsenterede flere tendenser i østrigsk samtidskunst og gav dermed de besøgende et indblik i den østrigske kunstscene. 17 lovende, unge østrigske kunstnere viste deres værker på udstillingen, der blev set af mange af EØSU s gæster. Udstillingen tiltrak adskillige embedsmænd, der var ivrige efter at se og fejre udstillingen. Både Claudia Schmied, Østrigs minister for undervisning, kunst og kultur, og Staffan Nilsson, formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, var til stede ved åbningen. Blandt de øvrige gæster var Androulla Vassiliou, kommissær med ansvar for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, samt Johannes Hahn, kommissær med ansvar for regionalpolitik. (ma) For yderligere oplysninger: Luftfartsindustriens vigtigste aktører gjorde det klart, at det haster, da de mødtes til en høring, som EØSU arrangerede for at gøre status over gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum II. To år efter, at EU s lovgivere vedtog lovpakken, der skulle afhjælpe ineffektivitet i den europæiske luftfart, bliver den stadig ikke håndhævet.»forsinkelser og kødannelser over Europa er desværre en realitet med de deraf følgende negative følger for luftrumsbrugere, regulerende myndigheder og lufthavne. CO2- emissionerne ville blive mindsket med 12 % per flyvning, og effektiviteten, sikkerheden og kapaciteten ville få et kæmpe løft, hvis alle involverede parter ville bakke op om de ambitiøse mål for en bæredygtig fremtid for europæisk lufttrafikstyring«, sagde Jacek Krawczyk, der er næstformand i EØSU og ordfører for udtalelsen om det fælles luftrum II. En hurtig og fuldstændig gennemførelse af den anden lovpakke for det fælles europæiske luftrum ville sætte skub i mobiliteten, forbedre rejsekomforten og øge Europas konkurrenceevne, mente deltagerne på høringen. Uden reformerne sakker Europa bagud i den globale konkurrence med hensyn til bæredygtig transport og lavemissionsøkonomi. De bad Kommissionen vise det fornødne lederskab i processen.»jeg beder indtrængende Kommissionen om at bruge sit lederskab til at fjerne de forskellige hindringer og politiske problemer i forbindelse med gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum«, sagde Stephane Buffetaut, som er formand for EØSU s Transport- og Energisektion. Direktøren for det polske ministerium for infrastruktur, Krzysztof Kapis, understregede, at det kommende polske EU-formandskab vil arbejde hårdt på at sikre, at gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum II holder sin ambitiøse tidsplan. Polen menes at blive et af de hurtigst voksende luftfartsmarkeder inden for de næste 20 år.»vi ønsker at forberede os på denne stigning i trafikmængden«, sagde han. Flere repræsentanter for det amerikanske»federal Aviation Agency«(FAA) deltog i høringen. De fremhævede betydningen af et sikkert investeringsmiljø på begge sider af Atlanten. EØSU-høringen samlede repræsentanter for de regulerende myndigheder inden for lufttransport, luftrumsbrugere, lufthavnsoperatører og luftfartstjenesteudbydere samt repræsentanter for Kommissionen, Europa-Parlamentet og det kommende polske EU-formandskab. EØSU ventes at vedtage sin udtalelse om det fælles europæiske luftrum II i juli (mb) Come N Listen Franz Liszt Superstar Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afholdt den 15. juni et Come N Listen-musikarrangement i anledning af 200-året for Franz Liszts fødsel. Arrangementet, der blev afholdt som led i det ungarske EUformandskab, blev åbnet af EØSU s formand, Staffan Nilsson. Fremførelser af Liszts værker bragte tilhørerne ud på en musikalsk rejse tilbage i tid og rum en europæisk rejse. De illustrerede Franz Liszts liv, musik, kvinder og spiritualitet. De nævnte fire aspekter af Liszts liv blev præsenteret af Ákos Topolansky, et ungarsk medlem, og Caroline Henault fra EØSU s lægetjeneste. Udvalgte sange og klaverstykker, som var repræsentative for Liszts værker, blev fremført af den ukrainske pianist Dmytro Sukhovienko og Hanna Bardos- Feltoronyi, en mezzo-sopran af ungarsk oprindelse. EØSU er opsat på at fortsætte sit engagement i musikarrangementer som et væsentligt element i sit kulturelle program. Musik er en meget vigtig del af Europas kulturelle arv og har været med til at forme en europæisk identitet. I programmet for Come N Listen-arrangementerne betragtes markante udvalgte komponister i en europæisk kontekst, dvs. som europæiske borgere, hvis liv og arbejde var forankret i europæiske traditioner, og som efterlod en musikalsk arv til kommende generationer. (sb) PLENARFORSAMLINGEN I EN NØDDESKAL Civilsamfundet kan styrke østpartnerskabet Østpartnerskabet blev betegnet som en stor mulighed for at udvide netværket mellem EU og partnerlandene i en udtalelse udarbejdet af Gintaras Morkis (Arbejdsgivergruppen, Litauen). Udtalelsen blev vedtaget i overværelse af Enikő Győri, ungarsk minister med ansvar for EU-anliggender, som fremlagde resultaterne af det ungarske EU-formandskab for plenarforsamlingen. EØSU fremhævede sin støtte til østpartnerskabet som både en strategisk nødvendighed og en politisk investering for EU. Ud fra ønsket om at spille en rolle i bestræbelserne for at gøre processen til en succes opfordrede EØSU til en styrkelse af dialogen mellem regeringer og civilsamfund. De seneste begivenheder i Middelhavsområdet har vist, at civilsamfundets bidrag er uvurderligt, både når det drejer sig om forfatningsreformer og opbygning af institutioner. Det er afgørende, at dialogen på nationalt plan forbedres, og EØSU foreslår, at der skabes en mekanisme for høring af civilsamfundet i alle de østlige partnerskabslande. Dialogen vil foregå via organisationer, som afspejler de særlige forhold i de enkelte lande. EØSU er begejstret ved udsigten til at kunne dele sine erfaringer med civilsamfundet i nabolandene mod øst. (ma) Enikő Győri, ungarsk minister for EU-anliggender Strategi for romaernes integration Selv samme dag som Johannes Hahn, medlem af Kommissionen med ansvar for regionalpolitik, drøftede samhørighedspolitikken med EØSU s medlemmer, vedtog udvalget to relevante udtalelser om integrationen af romaer. EØSU har set nærmere på EU s behandling af den sociale integration af romaerne i to udtalelser, der blev udarbejdet af Ákos Topolánszky (Gruppen andre interesser, Ungarn) og Anne-Marie Kommissær Johannes Hahn Sigmund (Gruppen Andre Interesser, Østrig). Det blev besluttet, at måden, som denne vanskelige situation kunne afhjælpes på, måtte være en kombination af en integreret, koordineret og sammenhængende europæisk strategi og et program iværksat på både nationalt og lokalt plan. Ikke mindst blev det besluttet, at fremtidige foranstaltninger skulle udarbejdes sammen med romaerne og de organisationer, der repræsenterer dem. EØSU glæder sig over Kommissionens initiativ, men mener dog, at dens længe ventede strategi ikke lever op til forventningerne. Den kunne have været mere ambitiøs, specifik og også bedre struktureret. Grundlaget for enhver politik skal være, at en bred vifte af repræsentanter, lige fra medlemmer af det lokale civilsamfund til videnskabelige specialister, arbejdsmarkedsparter og ikke mindst repræsentanter for og For mere information: medlemmer af romasamfundet, inddrages på alle diskussionsniveauer. (ma) En styrkelse af platformen mod fattigdom Som et element i kampen mod fattigdom og social udstødelse som fastlagt i EU 2020-strategien, offentliggjorde Kommissionen meddelelsen om»den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse«. EØSU analyserede denne meddelelse i en udtalelse med Maureen O Neill (Gruppen Andre Interesser, Det Forenede Kongerige) som ordfører. Udtalelsen beskrev tiltag, der kan styrke fremskridtene i forbindelse med opfyldelsen af målet for fattigdomsbekæmpelse (mindst 20 millioner færre fattigdomsramte inden 2020). Ansvar og sammenhæng var de centrale principper, der lå til grund for EØSU s anbefalinger. Idet fattigdom betragtes som en krænkelse af menneskerettighederne, skal regeringer, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet påtage sig et fælles ansvar for fattigdomsudryddelsen. Som en konsekvens heraf bør de økonomiske stramninger ikke bringe fattigdomsbekæmpelsen i fare, og civilsamfundets deltagelse i platformen skal styrkes. EØSU opfordrede til, at der skabes sammenhæng mellem økonomiske, finansielle, beskæftigelsesmæssige og sociale foranstaltninger i Europa 2020-strategien, samtidig med at udvalget fremhævede behovet for at øge og forenkle EU s støtte, særligt i forbindelse med de sociale fonde. (ma) EØSU info Juli 2011/6 Særudgave 5

4 Workshop EU-Rusland Den 28. juni afholdtes i Bruxelles en fælles workshop mellem EØSU og Ruslands Civilkammer. Det var fjerde gang, de to parter mødtes, men denne gang fokuseredes på udsigten til at gøre fremskridt i retning af grønnere økonomier. Denne udveksling fandt sted i tilknytning til FN s konference om bæredygtig udvikling i Rio næste år og var en enestående lejlighed til at illustrere aftaleniveauet mellem civilsamfundene i EU og Rusland. Deltagerne i workshoppen sendte forud for FN-konferencen et resolut budskab af sted, hvori de opfordrede til større hensyntagen til miljøaspekterne i de nationale politikker. Derudover understregede de betydningen af at inddrage det organiserede civilsamfund i udformningen af sådanne bæredygtige miljøpolitikker. Deltagerne drøftede også andre emner af stor betydning, såsom migration og civilsamfundets rolle i partnerskabet for modernisering mellem EU og Rusland. Yderligere oplysninger og konklusionerne fra workshoppen kan findes her: eu/?i=portal.en.eastern-neighbours-and-russia s-an (ti) Det Økonomiske Samarbejdsområdes Rådgivende Udvalg besøger Estland På forslag fra sit præsidium afholdt Det Økonomiske Samarbejdsområdes Rådgivende Udvalg (EØS CC) sit 19. møde i Tartu, Estland. Mødet fandt sted den maj og omfattede besøg på den estiske Agrenskafonds rehabiliteringscenter for handicappede børn og deres familier samt Tartu Forskerpark. På mødet drøftede man aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Til stede var Lars Erik Nordgaard, direktør for EFTA-sekretariatet, og Per Sanderud, formand for EFTA- tilsynsmyndigheden. Islands indtræden i Den Europæiske Union stod også på dagsordenen. EØS CC s medlemmer diskuterede endvidere to resolutioner om akten for det indre marked og et arbejdsdokument om den økonomiske styring i EU. Professor Raul Eamets fra universitetet i Tartu gav en grundig fremstilling af den økonomiske situation og finanspolitiske disciplin samt en analyse af foreslåede foranstaltninger til hjælp for Eurozonen. En ny resolution og rapport om innovation på energiområdet understregede behovet for et mere omfattende kendskab til og øget anvendelse af energieffektiv teknologi. Den opfordrede også til at øge investeringerne i F&U, navnlig i den private sektor, hvor Europa halter bagefter. Det er en bekymrende kendsgerning, at ingen europæiske virksomheder er aktive på dette område. Efter møderne besøgte deltagerne den estiske Agrenskafonds rehabiliteringscenter for handicappede børn og deres familier i Tammistu. EØS CC s medformand, Meelis Joost, forklarede formålet med og aktiviteterne i det estisk-svenske permanente samarbejde, som blev indledt i Besøget var først og fremmest en lejlighed til at kigge nærmere på den norske/eøsfinansieringsmekanismes investering, som har finansieret oprettelsen af et studiekøkken for handicappede unge, hvor de kan lære at tilberede og servere mad, planlægge menuer osv. Det andet besøg fandt sted i Tartu Forskerpark, hvor gruppen fik et overblik over, hvor mange og hvilke slags virksomheder, etablerede såvel som nystartede, der benytter sig af deres ydelser. Tartu Forskerpark har oprettet laboratorier, som skal hjælpe både nystartede og etablerede virksomheder med produktudvikling. (mj) Ungarske og slovenske medlemmer møder nationale medier Anna Maria Darmanin mødes med ungarske og slovenske journalister Der blev afholdt møder for EØSU-medlemmer og journalister fra Slovenien og Ungarn henholdsvis den 15. og den 16. juni i EØSU s lokaler. De ungarske journalister, som var indbudt af det ungarske EØSU-medlem Kinga Joó (Gruppen»Andre Interesser«) fik også mulighed for at deltage i plenarmøder og få interne oplysninger om udvalgets rolle og funktionsmåde. En pressefrokost blev arrangeret af næstformand Anna Maria Darmanin, som benyttede lejligheden til at præsentere udvalgets arbejde og møde journalisterne personligt. Mødet var ét af en række uformelle møder, som Darmanin afholder for at hjælpe medlemmerne med at etablere direkte forbindelser til pressen og gøre det lettere at udveksle synspunkter i en uformel atmosfære. (ail) KORT SAGT Plenarmøde i EU s Kerneenergiforum På det seneste plenarmøde i EU s Kerneenergiforum (ENEF) den maj 2011 i Prag blev Richard Adams udnævnt som ny formand for ENEF s arbejdsgruppe om gennemsigtighed i stedet for hans meget savnede forgænger, tidligere formand for TEN-sektionen, János Tóth. ENEF er en unik platform for en bred diskussion uden nogen form for tabuer om spørgsmål som gennemsigtighed samt mulighederne og risiciene i forbindelse med atomkraft. I denne sammenhæng har EØSU arrangeret regelmæssige konferencer med deltagelse af forskellige europæiske aktører fra civilsamfundet med titlen»hvad mener det europæiske civilsamfund om atomkraft?«i 2009 og»risici og muligheder ved kerneenergi holdningen hos civilsamfund og aktører«i Fremtiden for kulstoffattig energi er et emne af stor interesse i alle medlemsstater, og udvalget planlægger at inddrage aktører yderligere i emner som nuklear sikkerhed i november 2011 og den fremtidige blanding af kulstoffattig energiproduktion i (ak) Formidling af finansiel viden og ansvarligt forbrug af finansielle produkter (ECO/297) I takt med at det finansielle system bliver stadigt mere sofistikeret og uigennemskueligt, er formidling af finansiel viden nøglen til et ansvarligt forbrug af finansielle produkter. De strategier og initiativer, som Kommissionen og OECD har sat i værk for at råde bod på manglerne i det finansielle system, skal ledsages af et klart tilsagn fra den finansielle sektor. Den korrekte gennemførelse af nye bestemmelser skal også fremme adgangen til gennemskuelige finansielle produkter. Formidling af finansiel viden bør betragtes som en omfattende politik, der er til stede i alle livets faser. Det bør indgå i skolernes læreplaner og efterfølgende tages op ved videreuddannelse og omskoling af arbejdstagere. Det bør ligeledes styrke finansiel inklusion og fremme ansvarlig opsparing. (ctp) IN MEMORIAM Mindeord om Zenonas Rokus Rudzikas Nyheden om, at vores kollega og ven, Zenonas Rokus Rudzikas i en alder af 71 år pludselig og alt for tidligt er gået bort, har efterladt os alle i dyb sorg. Han var et enestående menneske, der har sat sine spor i vore hjerter, i vores sind og i den videnskabelige verden. Hans rolige og ydmyge personlighed dækkede over og kompletterede et usædvanligt intellekt. Han var siden 2006 aktiv som litauisk medlem af EØSU og bidrog til udvalgets arbejde på en lang række områder hans medlemskab af NAT-, REX- og TEN-sektionerne blev eksempelvis værdsat meget højt. Ud over sine aktiviteter i EØSU levede Zenonas Rokus Rudzikas et rigt akademisk liv og var tidligere formand for Litauens Videnskabsakademi. Han var en usædvanligt dygtig videnskabsmand og en velrenommeret specialist inden for nuklear spektroskopi samt en fremtrædende ekspert i teoretisk fysik i Litauen. Han blev tildelt en lang række priser for sin forskning og sine opdagelser. Denne fremragende teoretiske fysiker og afholdte mand fik sågar et asteroidbælte opkaldt efter sig af sine kolleger:» Rudzikas«. Zenonas Rokus Rudzikas var ikke blot en strålende og højt respekteret videnskabsmand, men også en beskeden og selskabelig person samt en engageret europæisk medborger. Det faktum, at han var en af grundlæggerne af det litauiske nationale økonomiske og sociale råd, er et tydeligt bevis herpå. Hans store entusiasme, enestående intellektuelle og menneskelige sider vil blive savnet såvel inden for som uden for EØSU af alle, der var så heldige at kende ham og samarbejde med ham. Luca Jahier Formand for Gruppen Andre Interesser QE-AA DA-N EØSU info Juli Redaktør: Peter Lindvald-Nielsen (pln) Tomasz Jasiński medlem af EØSU, repræsentant i redaktionsudvalget (polsk medlem af Lønmodtagergruppen) Bidragydere til denne udgave: Maciej Bury (mb) Peter Lindvald-Nielsen (pln) Luca Jahier (lj) Mark Antell (ma) Alejandro Izquierdo Lopez (ail) Coralia Catana (cc) Xavier Verboven (xv) Andrea Subhan (as) Tzonka Iotzova (ti) Gabriela Sermek Zentková (gsz) Meelis Joost (mj) Alksandra Klenke (ak) Nadja Kačičnik (nk) Carlos Trias Pintó (ctp) Sylvia Binger (sb) Julietta-Doina Dobre-Lereanu (jddl) Bethany Isenberg (bi) Overordnet koordination: Nadja Kačičnik Adresse: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Jacques Delors-Bygningen, 99 Rue Belliard, 1040 Bruxelles, BELGIEN Tlf eller Fax E-post: Internet: EØSU info på 22 sprog: w.ee EØSU info udkommer 9 gange om året i forbindelse med EØSU s plenarforsamlinger. Trykte udgaver af EØSU info på engelsk, tysk og fransk kan rekvireres gratis hos EØSU s pressetjeneste. EØSU info findes på 22 sprog i pdf-format på EØSU s websted: URL: EØSU info er ikke officielt organ for EØSU. Der henvises til EU-Tidende eller andre af EØSU s udgivelser, hvis man ønsker indblik i det officielle arbejde. Gengivelse med kildehenvisning er tilladt (med kopi til redaktøren). Oplag: eksemplarer. Næste udgave: September 2011 TRYKT PÅ 100 % GENBRUGSPAPIR 2011/6 Særudgave

5 EØSU info Det Eu ro pæ i ske Øko no mi ske og So cia le Ud valg en bro mel lem EU og det or ga ni se re de ci vil sam fund ISSN Juli 2011/6 Særudgave DA LEDER Kære læsere Som næstformand for EØSU, som europæer og polak ser jeg med stor glæde og forventning frem til Polens allerførste rådsformandskab. Jeg bifalder Polens beslutning om at gøre en beslutsom indsats for væksten uden at stirre sig blind på Europas tilbagebetaling af gæld, der nok er vigtig, men ikke i sig selv giver garanti for stærk vækst. De grundlæggende årsager til krisen er fundet, og nu er tiden så inde til at se fremad og udforme gennemtænkte strategier for at opretholde væksten og dermed sikre Europas konkurrenceevne. Jeg håber virkelig, at det polske formandskab vil gøre fremskridt på en række vigtige områder, f.eks. det indre marked, der hvis det gennemføres vil kunne sætte skub i den økonomiske vækst. Et ambitiøst EU-budget vil også kunne øge Europas økonomiske potentiale. Jeg forventer, at det polske formandskab gør dette klart i forbindelse med de forestående budgetforhandlinger om det fremtidige finansielle overslag. Forud for de kommende forhandlinger har EØSU understreget, at princippet om rimelige modydelser skal afskaffes. Det strider imod værdier som solidaritet og gensidige fordele, som den europæiske integration bygger på. I stedet bør man anvende nærhedsprincippet og overføre det, der ikke længere kan forvaltes effektivt på nationalt niveau, til EU-niveau. EØSU støtter princippet om at lade EU s egne ressourcer indgå direkte i EU s budget og erstatte de nationale bidrag. Den måde, EU s budget finansieres på, er en klar indikator for den europæiske integrations udvikling. I løbet af de sidste to år har EØSU ufortrødent slået til lyd for, at civilsamfundet får en større rolle både når det gælder gennemførelsen af EU-inspireret lovgivning, og når den økonomiske integration skal fremmes i de lande, der er omfattet af østpartnerskabsinitiativet. Netop derfor er jeg så glad for, at østpartnerskabet som måske til en vis grad er gledet lidt i baggrunden i den seneste tid står højt på formandskabets dagsorden. De seneste hændelser i landene syd for Middelhavet har vist, hvor vigtigt det er at have et stabilt nabolag ikke kun når det gælder handel og energisikkerhed. I den forbindelse kan Polens erfaringer med en fredelig revolution mod kommunismen i 1989 og landets vellykkede transformation medvirke til at fremme udbredelsen af demokrati i den arabiske verden. Den aktuelle udvikling i den arabiske verden har, akkurat som hændelserne i Polen i sin tid, fremhævet civilsamfundets afgørende rolle, når der skrives historie med stort H. Jeg er glad for og stolt over, at det organiserede civilsamfund som EØSU repræsenterer på EU-niveau er parat og villigt til at bistå Polen i virkeliggørelsen af formandskabets ambitiøse og yderst relevante mål. Jacek Krawczyk Næstformand De hårdeste forhandlinger nogensinde om EU s budget venter forude Janusz Lewandowski De næste seks måneder vil blive alt andet end et stille og begivenhedsløst halvår for det polske EU-formandskab. Tænk blot på, at Donald Tusks regering overtager det roterende formandskab på et tidspunkt, hvor mange medlemsstater kæmper med konsekvenserne af, at de i mange år konsekvent har brugt flere penge, end de havde, hvor EU er i tvivl om kontrollen ved sine grænser og om, hvilken rolle det skal spille i Middelhavsområdet, og hvor der i øvrigt skal til at lægges budget! Med hensyn til budgettet vil det polske formandskab med det samme skulle træde i karakter, da Rådet forventes at vedtage sin holdning til EU s budget for I slutningen af april bad Kommissionen om en forhøjelse på 4,9 %, hvilket primært skyldes, at EU-finansierede projekter i hele Europa er ved at være afsluttede, og derfor vil det næste år være nødvendigt at tilbagebetale de medlemsstater, som har færdiggjort deres projekter (på områder som infrastruktur, beskæftigelse og miljø). Men allerede nu har mange medlemsstater meddelt, at de ikke ønsker en sådan forhøjelse af EU s budget. Det polske formandskab skal finde en metode, hvor der tages hensyn til medlemsstaternes modstridende prioriteter: Mange ønsker en så lille stigning i budgettet som muligt på den betingelse, at deres egne regioner, virksomheder, forskere, ngo er osv. bibeholder deres del af EU-midlerne! Næsten samtidigt skal det polske formandskab i gang med forhandlingerne om den næste finansielle ramme. Vi må ikke gøre os nogen illusioner: Der vil være tale om de hårdeste budgetforhandlinger i EU s historie, og det Polen går ind for et konkurrencedygtigt, sikkert og åbent Europa Mikołaj Dowgielewicz Den vigtigste opgave, som det polske formandskab vil blive stillet over for, vil være at styrke den økonomiske vækst og genskabe borgernes tillid. Europa har taget ved lære af krisen og har reformeret EU s økonomiske søjle. Det må nu skride resolut til værks for at fremme væksten og udvikle en konkurrencedygtig økonomi. Polen vil derfor fokusere på at udvide og uddybe EU s indre marked, fremme investeringspolitikker og styrke den intellektuelle kapital. Alle disse tiltag står øverst på listen over det polske formandskabs prioriteter»den europæiske integration som en kilde til vækst«. For effektivt at kunne gennemføre vore planer i den henseende, herunder en aktiv beskæftigelsespolitik, lægger vi stor vægt på at modtage de anbefalinger, som vi har bedt Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg udarbejde.»et sikkert Europa«er et andet spørgsmål, vi agter at tage op. Dette emne omfatter både energisikkerhed, som Polen igennem flere år har plæderet for i EU, fødevaresikkerhed og styrkelse af EU s sikkerheds- og forsvarspolitik. Vort mål er at styrke EU s stilling på den internationale scene, og vi vil støtte alle foranstaltninger, der kan bidrage til at nå dette mål. Et Europa, der drager fordel af åbningen, er den tredje og største prioritet på dagsordenen for det polske EU-formandskab. Vi ønsker at bringe Kroatien ind i EU og støtte andre landes tiltrædelsesproces. Vi agter at uddybe østpartnerskabet, som bringer Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Moldova og Ukraine tættere på EU. Inden for rammerne af dette partnerskab vil vi arbejde for at indgå associeringsaftaler og oprette frihandelszoner. I dén sammenhæng er EØSU i færd med at udarbejde en udtalelse til os om samspillet mellem østpartnerskabet og den østlige dimension af EU s politikker. Formandskabet handler ikke kun om at lægge fremtidsplaner, men først og fremmest om at reagere hensigtsmæssigt på aktuelle begivenheder. Vi vil derfor nøje følge udviklingen i EU s sydlige nabolande og støtte aktiviteter, der sigter mod at udvikle nye forbindelser mellem EU og den arabiske verden. Det er os også magtpåliggende at udvikle en omfattende strategi for indsatsen til fordel for demokratisering og indførelse af moderne statsstrukturer i landene i denne region. Sammenfattende ønsker det polske formandskab at opbygge et økonomisk stærkt Europa, som gør det muligt at se lyst på fremtiden og puste nyt liv i EU s samfund. Det er indlysende, at dette ikke kan opnås uden aktiv deltagelse af civilsamfundet, som på EU-plan er repræsenteret ved Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Mikołaj Dowgielewicz er statssekretær for EU-anliggender og økonomipolitik i det polske udenrigsministerium. PE Jerzy Buzek vil være op til den polske regering at imødekomme de modstridende holdninger i Rådet og fremlægge et forslag til forordning, der har en chance for at blive vedtaget i Europa-Parlamentet. Jeg ser også frem til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs bidrag til debatten om de næste finansielle overslag for at se, hvad der optager civilsamfundet, herunder arbejdsmarkedets parter, og hvilke forventninger det har. I denne tid med begrænsede finansielle ressourcer efterlyser medlemsstaterne med jævne mellemrum en større indsats fra EU s side på områderne energi, miljø, migration og diplomati, men samtidig vil de have et mindre EU-budget (og det er ikke på udgifterne til administrationen blot 5,8 % af budgettet at de vil kunne indhente besparelser, der kan mærkes). Løsningen af dette komplicerede budgetpuslespil bliver en af de største udfordringer for det polske formandskab. Jeg har flere gange været i kontakt med premierministeren og hans folk, og jeg ved, at de er på højde med opgaven. EU forventer, at Polen vil tilføre Europa ny kvalitet Interview med Jerzy Buzek, formand for Europa-Parlamentet EØSU info: Hvilket budskab har De til civilsamfundets repræsentanter i hele EU? Skal samarbejdet mellem medlemmerne af Europa- Parlamentet og civilsamfundets repræsentanter fortsat styrkes? JB: Jeg vil gerne endnu en gang understrege den rolle, som det organiserede civilsamfund spiller i et demokrati. Det talte jeg blandt andet om ved åbningen af Agora i januar i år, og jeg har nævnt det gang på gang i mine udtalelser mod regimerne i Nordafrika og i Belarus. Jeg har gentaget, at det er nødvendigt at øge støtten til civilsamfundets organisationer, og dette synspunkt genfindes i mange af Europa-Parlamentets resolutioner, for i Den Europæiske Union ved vi, at der ikke findes noget demokrati uden et civilsamfund. Som medlemmer af EØSU er I netop repræsentanter for civilsamfundet og for vigtige samfundsinteresser. I er med til at sikre en reel dialog mellem EU og dets borgere, og I udbreder viden om EU i jeres respektive lande. Uden dette ville der ikke være vilje til en større integration. Europa-Parlamentet har brug for jer. Vores samarbejde må videreføres til gavn for EU s borgere. Vores samlede erfaringer vil være til nytte for de lande, der nu eller i fremtiden vælger at iværksætte omfattende demokratiske reformer. Det vil være vores store succes. EØSU info: Hvad forventer De af det polske EU-formandskab? JB: Jeg gentager ofte, at EU forventer, at Polen vil tilføre Europa ny kvalitet, og at den iværksætterånd, åbenhed og entusiasme, der kendetegner landet, vil være en kilde til inspiration. Vi ønsker at gøre EU til den mest konkurrencedygtige økonomi i verden. Jeg bifalder derfor de målsætninger, som Polen har opstillet for formandskabet: et passende solidarisk budget, styrkelse af det indre marked og bedre udnyttelse af det potentiale, der ligger i den menneskelige kapital. Jeg bifalder Polens engagement i naboskabspolitikken, der bl.a. omfatter østpartnerskabet og de sydlige nabolande. Takket være denne politik spredes vore værdier og budskaber ud over EU s grænser. Som formand for Europa-Parlamentet ser jeg frem til et godt samarbejde med den polske regering, da vi efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse sammen med Rådet træffer afgørelse om størstedelen af EU s lovgivning. Jeg håber også, at Polen vil kunne foretage en passende afvejning af medlemsstaternes interesser, hvilket ikke er let, især ikke i krisetider. Det skorter ikke på udfordringer, men Polen har mere end én gang bevist, at det er et effektivt og solidarisk medlem af EU med et meget stort potentiale. (mb) EØSU info Juli 2011/6 Særudgave 3

6 EØSU set med polske medlemmers øjne Vi bør lytte opmærksomt til civilsamfundet i vore lande Interview med Marzena Mendza-Drozd, medlem af Gruppen»Andre Interesser«i EØSU, næstformand i Den Polske Sammenslutning af Ikke-statslige Organisationer EØSU info: Hvordan blev De medlem af EØSU? Marzena Mendza-Drozd MMD: Jeg blev medlem af EØSU i 2004 efter indstilling af Forummet for Ikke-statslige Initiativer. Forummet stod sammen med andre organisationer bl.a. bag polske ngo ers repræsentation i Bruxelles, hvis aktiviteter jeg var direkte involveret i. Netop derfor var EØSU ikke ukendt terræn for mig, selv om jeg naturligvis ikke vidste alt om, hvordan udvalget fungerede i praksis. EØSU info: Hvordan ville De med få ord forklare en almindelig borger, hvilken rolle EØSU spiller? MMD: Hvis jeg skal være helt ærlig, ville jeg sige, at det er et godt udtænkt organ, som i praksis ikke udnytter sine muligheder for at repræsentere civilsamfundsorganisationernes holdning fuldt ud. Det er der helt sikkert mange grunde til. Efter syv år i udvalget mener jeg fortsat, at vi i højere grad kunne og burde lytte til, hvad organisationerne i medlemsstaterne har på hjertet, og give mere klart udtryk for vore meninger. EØSU info: Hvordan påvirker det Deres daglige arbejde i Polen, at De er medlem af EØSU, og hvilke fordele giver det på nationalt plan? MMD: Mit medlemskab af EØSU påvirker mit arbejde i Polen såvel som mit privatliv. Heldigvis kan mange ting nu klares over internettet, men jeg tør slet ikke tænke på, hvordan vore forgængere i EØSU klarede sig for f.eks. 30 år siden. Som medlem af bestyrelsen for Den Polske Sammenslutning af Ikke-statslige Organisationer kan jeg nu, takket være min adgang til aktuelle informationer, lette ngo ernes tilpasning til kommende ændringer. (mb/nk) Mere end politiske krumspring: EØSU tager sig af borgernes reelle behov Interview med Tomasz Jasiński, medlem af EØSU s Lønmodtagergruppe, rådgiver vedrørende internationale forhold i Det Nationale Polske Fagforbund EØSU info: Hvor høstede De Deres første erfaringer med EU? TJ: Mine første erfaringer fik jeg via mit arbejde på vegne af Tomasz Jasiński Det Nationale Polske Fagforbund (OPZZ) i det blandede rådgivende udvalg EU-Polen i årene Det var en nyttig erfaring, som gjorde, at jeg uden større problemer kunne finde mig til rette, da jeg blev medlem af EØSU. EØSU info: Hvordan ville De med få ord forklare en almindelig borger, hvilken rolle EØSU spiller? TJ: Det er det organiserede civilsamfunds talerør. Det er ikke et politisk talerør, men det formidler borgernes faktiske behov, som de politiske beslutningstagere i EU skal tage med i betragtning. EØSU info: Hvordan påvirker det Deres daglige arbejde i Polen, at De er medlem af EØSU, og hvilke fordele giver det på nationalt plan? TJ: Det store antal rejser og de ekstra forpligtelser i forbindelse med mit arbejde i EØSU påvirker naturligvis mit arbejde i OPZZ, men også mit privatliv. Det vigtigste aspekt af mit arbejde i Bruxelles er, at jeg har adgang til oplysninger om de indledende faser af det arbejde, der gennemføres i EU. Det hjælper os til på nationalt plan at forberede os på mulige ændringer og at udarbejde vores egen holdning langt tidligere. (mb/nk) EØSU udarbejder fire sonderende udtalelser på anmodning af det polske rådsformandskab Medlemskab af EØSU er ensbetydende med lange og uregelmæssige arbejdstider EØSU så gerne, at landbrug, fødevareproduktion og landbrugspolitik stod højere på dagsordenen i EU s forhandlinger med østpartnerskabslandene, da de er en vigtig drivkraft for den økonomiske, sociale og regionale udvikling. Da partnerskabslandene har haft svært ved at leve op til standarderne og kriterierne i EU s sundheds- og plantesundhedsforskrifter, foreslår EØSU, at spørgsmål vedrørende sundhed og plantesundhed gøres til et nyt særligt punkt inden for rammerne af samarbejdet i østpartnerskabet. Hvordan ser fremtiden ud for klimavenlige erhvervsinvesteringer efter krisen? Interview med Krzysztof Ostrowski, medlem af EØSU s Arbejdsgivergruppe, direktør for Interventions Bureau i Business Centre Club EØSU info: Hvad var Deres første erfaringer med EU? KO: Mine første erfaringer var som turist, mens jeg læste. Jeg var meget imponeret over, hvor let det var at rejse mellem medlemsstaterne. Jeg Krzysztof Ostrowski tror, det har hjulpet mig under mine første faglige erfaringer med EU, hvor jeg var medlem af den gruppe, der forhandlede en aftale i stand med EU. EØSU info: Hvordan ville De med få ord forklare en almindelig borger, hvilken rolle EØSU spiller? KO: EØSU fungerer som»bro«mellem EU-institutionerne og civilsamfundets organisationer i medlemsstaterne. Det giver alle mulighed for at fremlægge alle deres bekymringer omkring økonomi og sociale emner på europæisk plan og at fremsætte nye idéer og komme med forslag til bedre EU-lovgivning. EØSU info: Hvordan påvirker det Deres daglige arbejde i Polen, at De er medlem af EØSU, og hvilke fordele giver det på nationalt plan? KO: Den største indvirkning, det har haft, er på mine arbejdstider, som blev meget uregelmæssige. Min arbejdsdag starter typisk kl. 4 om morgenen, når jeg skal af sted med et fly, og når jeg kommer meget sent tilbage til Polen eller bliver nødt til at overnatte i Bruxelles. Hastesager i forbindelse med mit arbejde i Polen bliver ordnet om bord på flyet til og fra Bruxelles. Hvis man vil være medlem af EØSU, så er man nødt til at synes om at rejse og være forberedt på at tage med flyet meget ofte og besøge forskellige lande. Den største fordel på nationalt plan er, at de virksomheder, der er medlemmer af vores organisation, har mulighed for at kunne debattere deres holdninger til europæisk lovgivning og modtage informationer om de vigtigste emner, der debatteres i EØSU. Udvalgets udtalelser til specifikke markedssektorer, såsom biomasse eller it, hjælper interesserede virksomheder med at tage højde for disse oplysninger, når de udarbejder forretningsplaner. (mb/nk) I sin anmodning om en tredje sonderende udtalelse opfordrer den polske regering EØSU til at se på det vanskelige spørgsmål om»den økonomiske krises betydning for de europæiske virksomheders muligheder for at foretage yderligere klimavenlige investeringer«. Demografiske udfordringer kræver omfattende og holdbar løsning I sin udtalelse om de fremtidige følgevirkninger af befolkningens aldring for arbejdsmarkedet, der udarbejdes med Wolfgang Greif (Lønmodtagergruppen, Østrig) som ordfører, er EØSU skeptisk over for nemme løsninger såsom at hæve den lovbestemte pensionsalder og overgå til fondsbaserede pensionsordninger. EØSU så i stedet hellere, at EU vedtog en målrettet vækstpolitik og fokuserede på at udvide beskæftigelsesmulighederne. Overordnet set er arbejdskraftreserverne i de fleste medlemsstater tilstrækkelige, og synspunktet er, at det fremtidige økonomiske pres, der skabes af den aldrende befolkning, vil kunne holdes i ave af integrationsstrategier. Styrkelse af landbrugssektoren i østpartnerskabslandene Ordføreren for den anden sonderende udtalelse, Seppo Kallio (Gruppen»Andre Interesser«, Finland), ser på samspillet mellem østpartnerskabet og EU-politikkernes østlige dimension. I et dokument, der analyserer mulighederne for at nedbringe drivhusgasemissionerne ud over 20 %, redegør Kommissionen for de forskellige muligheder, der er for at nå målet på 30 %. Dokumentet går imidlertid meget let hen over de følger, krisen har haft for erhvervslivets»grønne«investeringer. En studiegruppe med Josef Zbořil (Arbejdsgivergruppen, Tjekkiet) som ordfører har ufortrødent taget fat på emnet og forventes at have en udtalelse klar i oktober TEN-T i de nyere medlemsstater skal have højere prioritet i EU I en udtalelse med EØSU s næstformand, Jacek Krawczyk (Arbejdsgivergruppen, Polen), som ordfører om bæredygtig udvikling af EU s transportpolitik og TEN-T konstateres det med beklagelse, at udviklingen af effektive transeuropæiske net i de nyere medlemsstater ikke prioriteres højt nok af EU. Vi får hverken et fælles europæisk transportmarked eller et virkeligt indre marked, så længe EU s regioner og nationale net ikke er knyttet sammen af velfungerende, moderne infrastruktur. Der bør rettes særlig opmærksomhed mod naboskabspolitikken, altså EU s forbindelser mod nord, øst og syd, hvor man først og fremmest fokuserer på nettet og ikke på de enkelte infrastrukturprojekter. (mb/ma) 4 EØSU info Juli 2011/6 Særudgave

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. EU s budget. Et tilstrækkeligt stort budget til at varetage EU s forpligtelser

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. EU s budget. Et tilstrækkeligt stort budget til at varetage EU s forpligtelser Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg EU s budget Et tilstrækkeligt stort budget til at varetage EU s forpligtelser DA EØSU opfordrer til fornuftig brug af skatteydernes penge Det Europæiske Økonomiske

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RAPPORT fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Høring Din mening om Europa 2020 Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 HOVEDKONKLUSIONER, VURDERING OG POLITISKE KONSEKVENSER Regionsudvalgets

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Et rådgivende organ, der repræsenterer civilsamfundet.

Et rådgivende organ, der repræsenterer civilsamfundet. Hvad er EØSU? Et rådgivende organ, der repræsenterer civilsamfundet. "Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen bistås af et økonomisk og socialt udvalg og et regionsudvalg med rådgivende funktioner" Traktaten

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT)

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) DA Tale Bruxelles, den 13. oktober 2016 Tale af Klaus-Heiner Lehne, formand for Den Europæiske Revisionsret Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO)

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ECOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 10.2.2011 2010/2307(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om Unge på vej - en ramme for forbedring af undervisnings- og uddannelsessystemerne i Europa (2010/2307(INI))

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 246 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 246 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 246 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Hvad er Den Europæiske Union?

Hvad er Den Europæiske Union? Hvad er Den Europæiske Union? Den er europæisk fordi den ligger i Europa Den er en union fordi den forener lande og folk Lad os se nærmere på: Hvad har europæerne tilfælles? Hvordan opstod EU? Hvad laver

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Samlenotatet sendes efterfølgende til Videnskabsudvalget Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen?

Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen? MEMO/0/174 Bruxelles, den 7. april 00 Tolkning: Hvor står vi to år efter udvidelsen? EU har nu i to år haft 5 medlemsstater og 0 officielle sprog. De mange sprog gør EU unik i verden, og for nogle kan

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. august 2010 Grønbog

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) 10435/09 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Klimaændringer Mod en overordnet

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, December 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme 12664/97 (Presse 358) C/97/358 2049. samling i Rådet - TURISME - den 26. november 1997 i Bruxelles Formand: Fernand BODEN Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL

DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET I EN NØDDESKAL DET EUROPÆISKE RÅD EU S STRATEGISKE INSTITUTION Det Europæiske Råd er drivkraften bag Den Europæiske Union. Det fastlægger dens retningslinjer og dens politiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2011-5794 lec 1. november 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Organisation for erhvervslivet juni 2009 Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Den økonomiske krise skærper behovet for at omstille EU s budget, så det understøtter den fremtidige

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 11.01.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om klimaforandringernes økonomiske og finansielle indvirkning på AVS-staterne

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 6. april 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2013 COM(2013) 219 final 2013/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelsen af en rammeaftale mellem Den

Læs mere

Bratislavaerklæringen

Bratislavaerklæringen Bratislava, den 16. september 2016 Bratislavaerklæringen I dag er vi mødtes i Bratislava på et tidspunkt, der er kritisk for vores europæiske projekt. Bratislavatopmødet med 27 medlemsstater har været

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere