6 Z. Handlingspian for øget. gennemførelse. Institution ns navn: Erhvervsuddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6 Z. Handlingspian for øget. gennemførelse. Institution ns navn: Erhvervsuddannelserne 2013. www.sosusj.dk/sosusj/om"

Transkript

1 sosusj /kvalitet/handlingsplan. aspx Underskrift: Bestyr sesformand Per B. Christensen mer28o8/ 6 Z Institution ns navn: Erhvervsuddannelserne 2013 gennemførelse Handlingspian for øget

2 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Tabel 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for Historisk udvikling Mål og resultat Fremtidige mål Afbrud uden omvalg mdr. efter start måltal resultat måltal evt, rev. måltal mâltal Grundforlob under ét 92 19,3 7 20, Hovedforlob under ét 10, , Evaluering af resultater og indsats i handlingsplan for 2012 SOSU Sjællands resultat for 2012 viste en lille stigning i frafald på grundforlobet med l,5%, mens stig ningen i frafaldet på hovedforlobet er på 3,1%. I afsnit 3 beskrives det nærmere hvilke årsager og sam menhænge, der kan ligge til grund for afbruddene. Effekten af en del af de indsatser, der har været arbejdet på i 2012, kan endnu ikke måles, da indsatser ne forst er blevet implementeret efter resultatopgorelsen af dette rs Handlingspian for oget gennemfo relse, Som beskrevet i evalueringerne af indsatserne er der en forventning om, at indsatserne vil have en effekt på resultaterne fremadrettet. Alle SOSU Sjællands medarbejdere arbejder målrettet på at bidrage til 95% målsætningen. En del af de elever, der bliver hjulpet videre, f.eks. grundforlobselever der starter på en produktionsskole, for at de kan blive mere afklarede og uddannelsesparate, vil fremstå som afbrudte med omvalg efter 6 mdr. I Databanken (data fra 2011) ses det, at Ca. 1/3 af de registrerede elever fra feks. afdelin gen i Slagelse, som har et tæt samarbejde med den lokale produktionsskole, netop er startet på en pro duktionsskole. Som beskrevet i afsnit 3 arbejder Vejledningen på et stadigt tættere samarbejde med UU og andre interessenter for at sikre, at alle elever får den rette hjælp til det, for eleven, rette tilbud. Un derviserne og de administrative medarbejdere bidrager med deres viden om eleverne, og i kombination med indsatserne i Handlingsplan for øget gennemførelse, er arbejdet med at fastholde eleverne eller hjælpe dem videre til et andet tilbud forankret i alle medarbejdergrupper på SOSU Sjælland Evaluering afindsatsområde 1: øget ledelsesfokus på tilstedeværelse, fravær og frafald SOSU Sjælland oprettede i februar 2012 en Task Force med det formål at udarbejde aktuelle data for fravær og frafald til ledelsen. Handlingsplan for øget gennemførelse har i 2012/13 været et fast punkt på ledelsesmoderne, hvor de aktuelle tal for fravær og frafald er blevet præsenteret. Præsentationen af data på både skoleniveau (le dermøderne) og afdelingsniveau (data sendt til afdelinger med opgørelser for deres forløb) har været med til at sætte fravær, fastholdelse og datakvalitet på dagsordenen, og Task Force er flere gange blevet kontaktet for at bidrage med yderligere data eller forklaringer på opgorelserne. I forlængelse af ledermoderne har Task Force bidraget med input til SOSU Sjællands månedlige ny hedsbrev med status på Handlingspianens indsatser og aktuelle fravær- og frafalds data. 2 Tallene er opgjort ud fra UNI-C s forlobsstatistikker 09/10 for de tidligere 3 skoler (Greve, Vestsjælland og Næstved) Tallene er opgjort ud fra UNI-C s forlobsstatistikkcr 09/10 for de tidligere 3 skoler (Greve, Vestsjælland og Næstved) 7

3 Indsatsen har også medført et fokus på datakvalitet. Det har givet anledning til, at der er blevet udar bejdet procedurer for faste kvalitetstjek af diverse registreringer. Data kommer fra elevadrninistrationssystemet EASY A, suppleret med UNI-C s forlobsstatistikker (også baseret på data fra EASY). Det er en stor udfordring at trække relevante realtime data pga. be grænsede muligheder for at tilpasse udtrækkene, og fordi forlobsstatistikkerne kun opdateres maksimalt en gang i kvartalet. Samarbejdet med ESB-netværket og UDDATA har forbedret mulighederne, men der er stadig behov for at udvikle mulighederne. 2. kvartal har historisk (2012 og 2011) ligget højt i frafald i forhold til de øvrige kvartaler for både grundforlob og hovedforløb. I år er frafaldet ikke markant højere for hovedforløbet og det er lavere for grundforlobet i 2. kvartal, hvor indsatsen med et øget fokus på den enkelte elevs fravær (indsats 2) er forløbet i nogle måneder. Det vurderes, at indsatsen har haft en positiv effekt på arbejdet med tilstedeværelse, gennemførelse, fravær, og det samlede frafald, og at der stadig vil være en gevinst ved at fortsætte indsatsen, også set i lyset af muligheden for en forbedret tilgang til data Evaluering af indsatsområde 2: øget fokus på den enkelte elevs udfordringer og opfølgning på fravær Da fravær er det første skridt mod frafald, har SOSU Sjælland bl.a. udarbejdet ny procedure for fravær. Proceduren anviser konsekvent og systematisk opfølgning på den enkelte elevs fravær med en inklude rende tilgangsvinkel, idet SOSU Sjælland ønsker at tilbyde elever med fravær hjælp og støtte til at øge tilstedeværelsen og dermed til at gennemføre deres uddannelse. Som beskrevet i Handlingsplanen for 2012 forventes der ikke en synlig effekt af indsatsen i Den nye fraværsprocedure trådte i kraft pr. oktober 2012, og den beskriver i skematisk form, hvem der gør hvad hvornår. Formålet med den nye fraværsprocedure er: At øge elevernes tilstedeværelse og dermed deres gennemførelse af uddannelsen. At støtte eleverne i at være aktivt deltagende, så det faglige udbytte styrkes. Eleverne skal have et klart indtryk af at skolen tager deres tilstedeværelse alvorligt. SOSU Sjælland skal kunne dokumentere sine handlinger vedr, opfølgning på fravær. At afklare årsagerne til fraværet med inddragelse af fraværsmønster og fraværsprocent. Der skal reageres umiddelbart på fravær. At justere elevernes uddannelsesplaner så de imødekommer elevernes individuelle behov og uddannelsesperspektiv. Fraværsproceduren angiver mulige reaktionsindikatorer ved fravær, og angiver endvidere procedure for skriftlige advarsler til elever med fravær; advarsler om, at fortsat fravær kan føre til udelukkelse fra dervisningen (herunder vejledning til elever om klagemulighed). Endvidere har den etablerede Task Force (indsatsområde 1) bidraget til øget fokus på fravær ved at levere datamateriale til månedligt internt nyhedsbrev med beskrivelse af fravær og frafald for SOSU Sjællands 4 geografiske afdelinger og deres respektive uddannelser. Det øgede fokus på elevfravær synes at have en negativ korrelerende effekt på fravær og en positivt korrelerende effekt på studieaktivitet, og er blevet modtaget positivt af skolens samarbejdspartnere (Re gion og kommuner). Fraværstendensen følges fortsat nøje i 2013, hvor vi tillige planlægger endelig eva luering af indsatsen med udvilding og fortsat drift af indsatsen/proceduren for øje. 3

4 2.3. Evaluering afindsatsområde 3: Socialt miljø og relationer SOSU Sjælland har et ønske om at fadilitere relationsdannelse eleverne imellem, da analyser viser, at elever med afbrud ikke har haft samme tilknytning til deres skole- og klassekammerater som igangvæ rende elever har. Endvidere opfatter SOSU Sjælland relationsbegrebet bredt således, at relation til per sonale (administrativt, service, undervisere m.fl.) også vil have en fastholdelsesvirkning ved at give den enkelte elev oplevelsen af at blive set og at høre til. Der har derfor i 2012 været specifik fokus på: grundforlobet i Slagelse afdeling via dannelse af makkerpar, på trin-i -uddannelsen via vor vejlednings afdeling, og på trin-2-uddannlsen via implementering af undervisningsforlob om psykisk arbejdsmiljø. På grundforlobet i Slagelse afdelingen har der været sporadisk og usystematisk dannelse af makkerpar, men tiltaget forventes at fortsætte i styrket grad i 2013, da tilbagemeldinger fra eleverne er positive. Der er i 2012 en generel stigning i frafaldet, hvorfor der ikke kan foretages en kausalkonklusion på ind satsens hidtidige effekt. På trin-i-uddannelsen (SSH) har der fra Vejledningen været fokus på at oge elevernes læse- og skrive strategier, samt at hjælpe dem til at overskue lektier og læsemængde for derved at oge deres mulighed for at gennemfore uddannelsen. Der er i 2012 en generel stigning i frafaldet, hvorfor der ikke kan foretages en kausalkonklusion på ind satsens hidtidige effekt. På trin-2-uddannelsen (SSA) er der i SOSU Sjællands nye lokale undervisningsplan indfort undervisning i psykisk arbejdsrniljo, og denne undervisning affioldes allerede i løbet af de første 2-3 uger/måneder? af elevernes i. skoleperiode Der er i 2012 en generel stigning i frafaldet, hvorfor der ikke kan foretages en kausalkonklusion på ind satsens hidtidige effekt. For alle uddannelser gælder i ovrigt, at data fra ETU viser, at eleverne har en generel positiv oplevelse af skolens sociale miljø (score 73 ud af 100) Evaluering afindsatsområde 3: Læsevejledning på SOSU Sjælland Læsevejledningen er koblet organisatorisk til Vejledningen, som er et selvstændigt ledelsesområde, og koordineres i samarbejde med undervisere og uddannelseschefer på de enkelte uddannelsessteder. I forhold til beskrivelsen af indsatsområdet i Handlingsplan for øget Gennemforsel 2012 har læsevej ledningen i 2012 bl.a. arbejdet med nedenstående: De beskrevne tiltag har kort uændret videre i Dvs, nye hold introduceres til læsevejled ning og relevante læsefaglige tilbud i tæt samarbejde med undervisere og vejledere. Alle nye elever/hold er fra screenet med en digital læse-stavescreening LINU. Resul tater formidles til elever med utilstrækkelige læse/skrivekompetencer, vejledere og undervisere og indgår i elevens uddannelsesplan. På afdelingerne i Slagelse og Næstved er der etableret såkaldte Hotspot/Torvedag tirsdage efter undervisningen. Det er et tilbud til elever med behov for faglige læse- og notatteknikstrategier herunder eksamenskurser mv., som læsevejledningen udbyder i samarbejde med fastholdelses vejledere og undervisere. Skolen har købt licens til ViTre-programmerne (oplæsnings- og ordforslagsprogrammer), som er installeret på alle elevmaskiner. Læsevejlederne affiolder intro-kurser for elever med behov, der ønsker at anvende programmerne i den daglige undervisning og forberedelse. Elever med særlige behov, men som ikke er SPS-berettiget (it-rygsæksberettiget) kan få programpakken som elevlicens dvs. rettighed til at installere programmerne på deres egen pc. Desuden afholder læ- 4

5 er at sevejlederne workshops for alle undervisere, så de via hands-on har fået kendskab til program merne og kan understøtte brugen af dem i dagligdagen for elever med behov. Læsevejledningen har iværksat målingerne i indsatsteorien om faglig læsning på et udvalgt grundforlob på hver af de 4 afd. Der arbejdes pt. fortsat på udforelse af indsatsteorien. Procentdelen af elever med et karaktergennemsnit på 5 eller derunder eller et uoplyst gennemsnit (der kan skyldes, at eleven ikke har gennemført folkeskolens afgangsprover er steget siden sidste år, men kun få elever angiver, at deres afbrud skyldes, at niveauet er for højt. Både LINU-screeningens resulta ter, der bruges i forhold til udfordringerne for den enkelte elev og læsevejledernes indsats - eleverne kan søge hjælp, nr de har faglige udfordringer - elementer, der er med til at fastholde eleverne på både grundforlob og hovedforlob, selv når de faglige udfordringer bliver store Indsatsområde 5: Evaluering af undervisning Der blev i foråret 2011 nedsat en arbejdsgruppe bestående af undervisere fra skolens 4 afdelinger samt en lederrepræsentant. I løbet af 2011 og 2012 blev der udarbejdet koncepter for den obligatoriske eva luering af undervisningen i SOSU Sjælland. Beskrivelsen kan ndes på SOSU Sjællands hjemmeside. Se under Evaluering af undervisning og AMU løbende: http: / /www.sosusj.dk/sosusj /om sosusj /kvalitet/aarshjul-for-kvalitet.aspx. Sporgerammer og procedurer blev præsenteret for underviserne på lærermode i juni og august, og den systematiske evaluering blev startet op på alle hold i august Indsatsen har ikke haft nogen effekt på resultatet i 2011/2012. Udarbejdelsen af sporgerammerne, pro cedurerne og implementeringen har taget længere tid end forventet. Det har været en bevidst priorite ring for at opnå det bedste resultat. Det er en stor opgave at introducere et fælles evalueringssystem for alle undervisere, og for at sikre en så god implementering som muligt, er der opgaver, der har taget læn gere tid end forventet. Den erfaring kan bruges i forhold til lignende opgaver i organisationen. Evalueringen af undervisningen har nu været implementeret i mere end 1/2 år og bliver gennemført sy stematisk på alle hold, så indsatsen er gennemført. Det er besluttet at evaluere spørgerammer og køn cept efter i år. Her vil der blive indsamlet viden om spørgerammerne, og hvordan underviserne bruger evalueringerne i deres arbejde med at opnå de formål, evalueringerne har (se under Evaluering af un dervisning og AMU løbende: http: / /wv.sosusj.dk/sosusj /orn-sosusj /btalitet/aarshjul-for kvalitet.aspx) Ekstra indsatsområde: Blended Learning for SSH elever på SOSU Sjælland Blended Learning- projektet (BL) har i oktober/november 2012, i projektets fase I afprøvet undervis ning af to trin-i hold, som blev undervist hjemme i stedet for på skolen. (1 hold fra Næstved- og i hold fra Holbæk afdeling). Hvert hold har haft undervisning, hvor de således ikke var på skolen. Evalueringen viste, at eleverne generelt var glade for at blive undervist hjemme, og de kunne se nogle muligheder, som eks. mere to til at arbejde med opgaver, mindre stress om morgenen med aflevering af børn i institutioner m.m. Eleverne hentede deres opgaver via skolens intranet, Fronter, hvor deres opgaver efterfølgende også blev afleveret, og de kunne undervejs kommunikere med deres underviser via et chatforum i Fronter. De havde også mulighed for at kontakte underviseren pr. telefon. Det viste sig, at eleverne anvendte chatforum i høj grad til at få afidaret spørgsmål.. Den forskellige hastighed eleverne fik afleveret opgaver på, har betydet, at underviserne i fase 2 vil bru ge BL-projektet til at udvikle opgavetyper i forskellige sværhedsgrader med henblik på at differentiere undervisningen. Opgavetyperne vil samtidig blive udvildet, så de tager hensyn til elevernes forskellige læringsstile.

6 De to trin-i hold, som startede i oktober, kommer i skoleforlob efter deres praktikperiode i april 2013, og BL fortsættes for disse hold. Det er ikke endeligt planlagt endnu, men det forventes at antallet af lektioner udenfor klasserummet udvides. Frafaldet på de to deltagende hold var hhv. 7% i Holbæk og 22% i Næstved. Frafaldet i Holbæk er be tydeligt lavere end gennemsnittet, og det halve af et parallelt hold i Holbæk, mens det desværre er over gennemsnittet i Næstved. Mere end halvdelen af de elever, der afbrød i Næstved blev dog opsagt af arbejdsgiver. Det videre arbejde med indsatsen vil være med til at belyse, hvordan indsatsen påvirker fastholdelsen af eleverne. Der blev i 2012 indgået aftaler med diverse leverandører om opstilling af provelokaler til parallelunder visning i Holbæk- og Næstved afdeling. Der skal i 2013 tages beslutning om, hvilken leverandor vi fremover vil benytte. Der er i 2013 startet 3 nye BL-hold (Ii Næstved og 2 i Holbæk), hvor underviserne har arbejdet med at videreudvilde opgaverne, som blev brugt i fase 1. I april starter et SSA hold i Næstved-afdeling med BL. Der foregår pt. en afidaring af eventuelt BL for et trin-2 hold (SSA) samt I grundforlobshold i Holbæk-afdeling. I projektets fase 3 planlægges det, hvordan eleverne kan arbejde hjemme udenfor skemasatte lektioner, f.eks. sen eftermiddag eller aften. BL-projektet har i øvrigt givet anledning til at etablere et delprojekt i Kalundborg. Deiprojektet handler om, hvordan vi kan få fat i en ny målgruppe fra Kalundborg og Holbæk, nemlig de socialt belastede unge piger. Der skal oprettes et specielt hold for disse unge piger, og holdet skal undervises henholdsvis i Kalundborg og i Holbæk. Undervisningen skal foregå delvis virtuelt via parallelundervisningslokaler fra begge lokationer. Derudover er SOSU Sjælland i gang med at beskrive endnu et deiprojekt vedr, brug af den virtuelle mulighed i elevernes praktikperioder. Som det fremgår, forventer SOSU Sjælland, at inddragelse af Blended Learning er kommet for at bli ve, og at indsatsen positivt vil bidrage både til differentiering af undervisningen og til øget gennemfor sel.

7 Grundforlob under ét Hovedforlobet under ét UNI-C data UNI-C data (eget skøn) (eget skøn) Tilgang: 2010/ / / /14 SOSU Sjælland har haft fokus på fravær, der er kendt som en vigtig faktor i arbejdet mod frafald (Se beskrivelsen af indsatsen i afsnit 2 under evaluering af resultater og indsatser 2012). Frafaldet har gene relt været højt i 2. kvartal (de foregående år), og håbet er, at det fald der ses i år, bl.a. skyldes den øgede indsats mod fravær. dige omstændigheder. Der var en gruppe elever på holdet med stor modstand mod stort set alt, og fagligt og i forhold til trivsel. Stigningen i frafaldet i Næstved har helt konkret fundet sted i 1. kvartal i Her var et enkelt hold står dårlig stemning, så kan det få effekt pà hele holdet, og påvirke frafaldet. I SOSU Sjællands koncept det bredte sig desværre på holdet. De var desuden ramt af uheldige omstændigheder omkring en syge med et meget stort frafald. Undervisere og vejlederen på holdet forklarer frafaldet med en række uhel meldt underviser. Afdelingen har selvfolgelig gjort en indsat for at få vendt stemningen og iværksat losninger omkring den svgemeldte underviser, men det viser, at hvis der i en gruppe unge i klassen op for evaluering af undervisning finder første evaluering sted allerede efter 4 uger, og den har fokus på kommet. Det kan være et ekstra redskab i værktojskassen til at arbejde med stemningen på holdet, både flere elementer omkring trivselen på holdet, og om elevernes forventninger til forløbet er blevet imøde og elev frafald. blandt medarbejderne, og resultatet viser, at der kan være en sammenhæng mellem medarbejdertrivsel Frafaldet på Slagelse afdeling er faldet med 4,6%. Her har været arbejdet målrettet på arbejdsmiljoet det. afdelingerne, hvor Slagelse afdeling har oplevet et fald, mens Næstved har oplevet en stigning i frafal Det samlede frafald på grundforlobet på SOSU Sjælland er steget. Det dækker dog over en variation på SOSU Sjælland 19 20,8% Næstved 9 19,4% Slagelse 7 20,7% Greve 1 21,6% Holbæk 2 22,0% Afbr(mo) % Afbr(uo) % Afbr(uo) Antal Total antal elever Afdeling UNI-C data UNI-C data UNI-C data UNI-C data Tabel 3.2. Frafald fordelt på afdelinger 2011/2012 på grundforløbet 3.1 Grundforlobet Sundhed, omsorg og pædagogik kommende år. SOSU Sjælland forventer ikke, at der ændres betydeligt på lgangen af elever til skolens uddannelser de Tabel 3.1. Udviklingen i tilgangen 3. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer

8 7] (7trins-skala) Tabel 3.3. Frafald fordelt på kvartaler og alder 2011/2012 på grundforløbet Total antal Afbr(uo) 0/ Afbr(uo) elever UNI-C Antal UNI-C Kvartal data UNI-C data data 3. kvt ,2 /ø kvt ,9 /ø kvt ,2% kvt ,3% 4 30 SOSU Sjælland 20,8% Total Afbr(uo) antal Afbr(uo) % Antal elever UNI-C UNI-C UNI-C Mder data data data -17 år 16,4% år 24,1% år 28,3% år 23,7% 9 38 SOSU Sjælland 20,8% Frafaldet er storst i gruppen årige. Det er samme problematikker som tidligere: elever, der har provet flere grundforlob, og måske ikke helt afklarede omkring SOSU uddannelsen, elever med person lige udfordringer, elever, der ikke føler sig helt tilpas blandt de meget unge elever og så er der stadig en gruppe, der stopper, nr de ikke bliver optaget på PA-uddannelsen på trods af, at de kraftigt anbefales at gore grundforlobet færdigt og vejledes til et andet uddannelsesvalg af skolens fastholdelsesvejledere. Vejledningen har etableret et samarbejde med Koge Kommune omkring Garantiskolen, hvor elever kan flyttes til et andet grundforlob med dags varsel og på den måde fastholdes i et forløb uden en pause, hvor der er risiko for, at de ikke vender tilbage til en anden uddannelse så hurtigt, som ønsket. En til svarende aftale er på vej med Næstved Kommune. Som beskrevet starter nogle af de afbrudte elever efterfølgende på en produktionsskole feks. for at blive mere afklarede. De vil optræde som afbrudt uden omvalg i statistikken. Vejledningen har en række projekter omkring fastholdelse af unge med både UU, kommuner og andre relevante samarb ej dspartnere. Tabel 3.4. Ftafald fordelt på karaktergennemsnit 2011/2012 på grundforlobet Karakter Afbr(mo) 0/ Albr(mo) % Mlr(uo) 0/ Afbr(uo) Antal Total antal elever gennemsnit UNI-C data UNI-C data UNI-C data UNI..C data UNI-C data 5j (7trins-skala) 3,5% 13 20,7% ]7 - (7trins-skala) 2,2% 2 14,3% ,0% 7,7% i 13 Uoplyst/ukendt 3,6% 4 28,2% SOSU-Sjælland 3,2% 19 20,8% Langt de fleste af de elever, der starter på SOSU Sjælland har et karaktergennemsnit på 5 eller derunder, eller deres karaktergennemsnit er uoplvst. En del af eleverne med et uoplvst gennemsnit har ikke gen nemført de afsluttende prøver i folkeskolen. Det er unge, der har dårlige erfaringer med at gå i skole, kan have svært ved at strukturere et skoleforløb og få passet skolearbejdet. Differentiering er et nøg leord i forhold til denne elevgruppe. Indsatsen omkring lektielæsning i undervisningen retter sig mod denne gruppe, og samtidigt at give eleverne med bedre forudsætninger udfordringer. Udviklir gen af nye grundforlob har også haft fokus på en endnu højere grad af differentiering i forhold til elevernes inte

9 de resser og forudsætninger. Det betyder, at der udbydes anderledes tilrettelagt grundforlob i 1. og 2. kvar tal, hvor frafaldet historisk har været hojest. 3.2 Hovedforlobet Social og sundhedsuddannelsen, trin i og 2 Tabel 3.5. Frafald fordelt på afdelinger 2011/2012 på SOSU, trin 1 og 2 Albr(uo) % AIbr(uo) Antal Total antal elever Afdeling UNI..C data UNI-C data UNI-C data Greve 17 /b Slagelse 19 /b Holbæk 13% Næstved 22% SOSU Sjælland 18% Frafaldet på SOSU, trin 1 og 2 er steget med 4% i forhold til sidste år. Der er stor forskel på fordelin gen af årsagerne til elevernes afbrud i år i forhold til 2010/11. Antallet af elever, der er blevet opsagt af arbejdsgiver er steget fra 9% af de afbrudte elever i 2010/11 til 21,4% af de afbrudte elever i 2011/l2. Det er specielt på afdelingerne i Næstved og Slagelse, hvor der også er det hojeste samlede frafald, at stigningen har fundet sted. I Næstved blev 34% af de elever, der afbrød uddannelsen i 2011/12 opsagt af arbejdsgiver mod 14% i 2010/11. I Slagelse var de tilsvarende tal 26% mod lo%. Det understreger, hvor vigtigt samarbejdet mellem skolen og arbejdsgiverne er, for at opnå en helheds orienteret indsats i forhold til fastholdelsen. SOSU Sjælland har ansat 4 praktikkonsulenter pr (en på hver af de fire skoleafdelinger. Deres opgave med oge samarbejdet mellem skole og praktik om kring elevernes uddannelse, er beskrevet i afsnit Tabel 3.6. Frafald fordelt på alder 2011/2010 på SOSU, trin 1 og 2 Afbr(uo) % Afbr(uo) Antal Total antal elever Alder UNI-C data UNI-C data UNI-C data -17 år 17,9% år 27,1% år 23,0% år 15,3% SOSU Sjælland 17,8 /b Relativt er der et højere frafald blandt eleverne mellem 18 og 24 år. I denne gruppe oplever vejlederne elever, der bliver overrasket over voksenlivet krav og sociale omgangsformer, der er på en ar bejdsplads, og de kan føle sig ensomme blandt en gruppe af voksne kvinder. Det kan også være elever, der havde ønsket en PA-uddannelse og i stedet er startet på SSH, men som alligevel ikke ønsker SO SUuddannelsen. Igen er samarbejdet med praktikken omkring forberedelsen af eleverne til de krav, eleverne vil blive modt med, vigtigt. I den forberedelse af eleverne har skolens praktikkonsulenter en vigtig rolle. 4 Afgangsårsager fra EASY på elever med afbrud indenfor de forste 6. mdr. efter uddannelsesstart. Afgangsårsagerne er opgjort for elever med uddarmelsesstart i perioden og

10 3.3 Hovedforlobet Pædagogisk Assistent Tabel 3.7. Frafald fordelt på afdelinger 2010/2011 på PA-uddannelsen Afbr(uo) 0/ Afbr(uo) Antal Total antal elever Afdeling UNI..C data UNI-C data UNI-C data Greve 5% 3 61 Slagelse 10% 6 60 Holbæk 12% 7 60 Næstved 5% 3 66 SOSU Sjælland % Frafaldet på PA-uddannelsen er steget med2% i forhold til sidste år. Som for SOSU-eleverne har der fundet en stigning sted i antallet af PA-elever, der er blevet opsagt af arbejdsgiver(24% i 2011/12 mod 0% af de afbrudte elever i 2010/1 1). PA-eleverne er en meget motiveret elevgruppe, og årsagerne til frafald i denne gruppe er ofte meget personlige og forskellige fra elev til elev. Det er den håndholdte indsats overfor den enkelte elev, der er vigtig her. Samarbejdet mellem skolens undervisere, vejledere og praktikkonsulenter samt arbejdsgi veren er afgorende for, om der kan findes en losning, der kan fastholde den enkelte elev. Afgangsårsager fra EASY på elever med afbrud indenfor de første 6. mdr. efter uddannelsesstart. Afgangsårsagerne er opgjort for elever med uddannelsesstart i perioden og

11 4.1. Fælles didaktisk og pædagogisk grundlag SOSU Sjælland har i december 2011 udarbejdet en fælles pædagogisk vision. Dette arbejde er i 2012 ganisation. hele skolens virksomhed. Dette strategiske grundlag er stadig under implementering i den samlede or efterfulgt af et bredt funderet arbejde i organisationen om, hovedopgaver, mål og succeskriterier for SOSU Sjællands fælles didaktiske og pædagogiske grundlag Didaktisk og pædagogisk grundlag (overordnet) 11 det vil blive vurderet, om den pædagogiske vision fortsat skal opretholdes, tilrettes eller om den helt erstattes af de lokale undervisningsplaner. Udarbejdelsen af den lokale undervisningsplan for SOSU Sjælland er foregået over en længere periode. uddannelsen på SOSU Sjælland. Processen omkring udarbejdelsen af en fælles lokal undervisningsplan perioderne med dertil horende mål og emner, der skal arbejdes med. Det har ikke været intendonen at ensrette den måde, hvormed der arbejdes med temaerne lokalt i afdelingerne. Afdelingerne kan vælge at bruge forskellige pædagogiske metoder, s længe de arbejder indenfor rammerne i den lokale undervis Udarbejdelsen af den lokale undervisningsplan har bestået af to niveauer. Dels et niveau der omfatter har derfor været nedsat én central arbejdsgruppe, der har arbejdet med den generelle del og 2 centrale den generelle del af undervisningsplanen, som er gældende for alle Grund- og hovedforlob, samt et arbejdsgrupper, der har arbejdet med læringsaktiviteter for henholdsvis Grundforlobet og SOSU for PA-uddannelsen igangsættes i foråret ningsplan. niveau der omfatter læringsaktiviteter for henholdsvis Grundforlobet samt SOSU-uddannelsen. Der undervisningsplan. Formandsskabet for både PA-uddannelsen og SOSU-uddannelsen blev fra starten samarbejde mellem skolen og LUU i forbindelse med udarbejdelsen af den lokale undervisningsplan. get til løbende at give tilbagemeldinger til deres respektive afdelinger, samt inddrage ønsker fra afdelin gerne i arbejdsgrupperne. Der har på denne måde gennem hele processen være en dialog mellem ufl derviserne på den enkelte afdeling og arbejdsgrupperne. linger i SOSU Sjælland. Tovholderen for gruppen var en uddannelseschef. uddannelsen trin I og 2. I de tre arbejdsgrupper har der siddet underviserrepræsentanter for alle afde Fælles Lokal Undervisningsplan (LUP) for SOSU Sjælland Der er i 2012 blevet udarbejdet en ny lokal undervisningsplan for både Grundforlobet og for SOSU Grundforlobet samt SOSU-uddannelse. Der er blevet udarbejdet nogle overordnede temaer for skole For at skabe grobund for ejerskab i undervisergruppen, har arbejdsgruppernes deltagere været forpligd Implementering af den lokale undervisningsplan del af LUU, inden disse dele blev fremlagt for LUU til godkendelse. Generelt set har der været et godt inddraget i processen. Formandsskabet for LUU har gennemlæst og kommenteret dele af den generelle Det har bl.a. været hensigten at skabe en ramme for, hvordan der arbejdes med kompetencemålene på Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) har ligeledes været en vigtig del af udarbejdelsen af den lokale i 2013, vil de nye lokale undervisningsplaner udgøre SOSU Sjællands fælles pædagogiske grundlag, og Sjælland udarbejdet ny lokal undervisningsplan som er fælles for alle skolens afdelinger. En tilsvarende ny lokal undervisningsplan for PA-uddannelsen er under udarbejdelse. Når dette arbejde er tilendebragt I forbindelse med ny bekendtgorelse og uddannelsesordning for SOSU-uddannelserne, har SOSU 4. Obligatoriske indsatsområder

12 Arbejdet med implementeringen af den lokale undervisningsplan på SOSU-uddannelserne samt på pædagogiske dage, hvor underviserne har arbejdet målrettet med planen, og udmontningen af den lo og de nye tiltag blev synliggjort. i praktikken. På denne temadag blev den lokale undervisningsplan for SOSU-uddannelsen gennemgået I forhold til samarbejdet med praktikken er der blevet afholdt en temadag for de uddannelsesansvarlige tværs af teams. Der har været fælles forberedelse inden holdopstart. kalt. Der har været nedsat lokale arbejdsgrupper, nogle steder internt i det enkelte team, andre steder på 12 plementeringen. På fælles niveau bliver der arbejdet med udarbejdelsen af et fælles valgfagskatalog samt fælles litteratur på SOSU-uddannelsen. I efteråret 2013 igangsættes arbejdet med udarbejdelsen af fælles lokal undervisningsplan for PAuddannelsen. Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle afdelingerne. Denne arbejds gruppe skal udarbejde læringsaktiviteter for skoleperioderne. Deltagerne fra arbejdsgruppen er ansvarli PA-uddannelsen kommer til at foregå lokalt på afdelingerne og i fælles regi ved pædagogiske dage og Som ved irnplementeringen af LUP på SOSU og Grundforlobet forventes det, at implementeringen på ge for videreformidling af tankerne bag læringsaktiviteterne. Denne videreformidling vil foregå under selve udarbejdelsen af den lokale undervisningsplan og i forhold til den efterfolgende implementering. Grundforlobet fortsætter igennem I de enkelte afdelinger arbejdes der på forskellig vis med im opstart efter 1. januar Inden arbejdet med den nye lokale undervisningsplan for PA-uddannelse kan påbegyndes, har det været Det forventes at den nye lokale undervisningsplan for PA-uddannelse kan tages i brug på hold med arbejdsgrupper på tværs af afdelingerne. nødvendigt at træffe en beslutning om fordelingen af skole- og praktikperioder. Der har tidligere været opbakning fra praktikken. Fordelingen af skole- og praktikperioder er blevet diskuteret i en gruppe bestående af repræsentanter fra skolen og fra de forskellige praktikområder. Gruppen diskuterede for forudsætning for et fælles grundlag på trods af geografisk spredning og forskellige udgangspunkter. undervisere og ledere samt afviklet på en af SOSU Sjællands afdelinger. Denne afviklingsform giver ningen og sikre, at eleverne får et tilbud, der matcher deres forudsætninger. gode forudsætninger at etablere et fælles sprog omkring det pædagogiske og didaktiske arbejde, som en SOSU Sjælland arbejder med flere forskellige indsatser og tiltag i forhold til at differentiere undervis I samarbejde med UC Sjælland gennemføres PD-moduler, der er holdsammensat med SOSU Sjællands Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) for SOSU Sjælland hold få praktikken inddraget i forhold til at få lavet det bedste forlob for eleverne, og samtidig have en bred forskellige antal praktikperioder på de forskellige afdelinger i SOSU Sjælland. Derfor var det vigtigt, at dele og ulemper ved de tidligere antal praktikperioder og kom herefter med en indstilling til LUU om en fly fælles struktur på PA-uddannelsen på SOSU Sjælland. Det lokale uddannelsesudvalg valgte at følge indstillingen fra gruppen og en nv struktur blev besluttet Styrket differentiering ønskede at arbejde med implementeringen af den lokale undervisningsplan. Alle afdelinger har afholdt Efter godkendelsen af den lokale undervisningsplan har den enkelte afdeling selv valgt, hvordan de

13 SOSU Sjælland har ønsket, at det skulle etableres grundforlobstilbud både til elever med en solid faglig der blev arbejdet med grundforlobselever på skolens afdelinger. afdelinger havde omkring målgruppen. Arbejdet resulterede i, at det blev besluttet at udbyde folgende Grundforlob 20 uger mfrettet SOSU-uddannelsen. o Tematiseret arbejde med kompetencemålene. Undervisningen differentieres i forhold til baggrund, og til elever med særlige problematikker. Samtidig ønskede skolen en ensretning af hvordan, forløb på Grundforlobet på SOSU Sjælland: I arbejdet med udformningen af pakkerne blev der taget udgangspunkt i de erfaringer, de forskellige Grundforlobspakker differentierede 13 (se evt, indsatsen om Læsevejledningen vedr, disse). end dansk. Der er fokus på det danske sprog og den danske kultur. Der er afsat længere det læste bliver afprøvet via fx øvelser. Eleven ser dermed hvordan det, de lærer i sko ningstiden anvendes på lektielæsning og forberedelse til dagens faglige indhold. ningsmetoder i forhold til at favne hele elevgruppen. Grundforlobspakken er målrettet Underviserne har iagttaget, at mange elever oplever det at læse lektier som en uoverkommelig opgave. Grundforlobspakke 10 uger Turbo mftettet SOSU-uddannelsen eller PA-uddannelsen. Der bliver planlagt et individuelt forløb for den enkelte elev. Eleven skal deltage i un hold til de faglige forudsætninger er repræsenteret i denne gruppe. En stor del af eleverne har svært gruppe efterkommere (data fra UNI-C s forløbs statistik). Det kan desuden påvises i LINU-screening elever, der ønsker at fortsætte på social- og sundhedshjælperuddannelsen. opgave og projektarbejde. Grundforlob 20 uger målrettet PA-uddannelsen. o Tematiseret arbejde med kompetencemålene. Undervisningen differentieres i forhold til opgave og projektarbejde. opfylder en del af kompetencemålene på Grundforlobet. Eleven kan enten tidligere ha dervisning samt arbejde med forskellige kompendier. ved at strukturere deres forberedelse og har ikke de nødvendige redskaber og strategier til at bearbejde forstå det. De har svært ved at bruge grundbogen som arbejdsredskab, f.eks. til at slå op i. Lektielæsning med grundforlobselever Grundforlobspakke 40 uger Sprog & kultur målrettet SOSU-uddannelsen. o Denne grundforlobspakke er hovedsageligt målrettet elever med anden etnisk baggrund tid til at arbejde med kompetencemålene, og der gøres brug af forskellige undervis regel være elever, der har haft svært ved at følge med i folkeskolen. Der er afsat længere tid til at nå kompetencemålene og undervisningen er praksisnær, forstået på den måde at len, kan bruges i praksis. Grundforlobspakken er målrettet elever, der ønsker at fortsæt te p social- og sundhedshjælperuddannelsen. o Grundforlobspakken Turbo er et forkortet forløb, der er målrettet elever, der allerede Grundforlobspakke 40 uger Xtra målrettet SOSU-uddannelsen. o Denne pakke er målrettet elever, der har brug for ekstra tid til at nå målene. Det vil som På afdelingen i Greve har underviserne i samarbejde med læsevejledningen valgt, at noget af undervis ve påbegyndt en anden ungdomsuddannelse eller have erfaringer fra arbejdsmarkedet. Både elever med de grundlæggende faglige forudsætninger på plads og elever med udfordringer i for Mange af eleverne har svært ved at forstå og forklare for-faglige ord, så læseforståelsen går tabt. Det det, de læser hjemme. De har svært ved at finde fokus og mening med det læste, og dermed med at afspejles især i gruppen af efterkommere til indvandrere. På Greve afdeling er der en forholdsvis stor undervisningsforlob

14 til at understotte og kvalificere deres notatteknik. Lektielæsningens indhold er afhængig af undervisnin Lektielæsning foregår som en del af undervisningen, typisk de 2 første lektioner i løbet af undervis ningsdagen, hvor eleverne arbejder med læseformål, læsemål, læsestrategier og notatteknik under vej føres. men, men det er ikke hensigtsmæssigt, hvis en (for) stor del af det planlagte forløb ikke kan gennem ledning af en underviser og evt. læsevejlederen. Eleverne arbejder med arbejdssporgsmål og mmd maps altid være behov for at ændre og tilpasse undervisningsplanen i forhold til elevgruppen og dagsfor 14 opleves som mindre uddannelsesparate end elever fra Q3 og Q4. Eleverne fra Q1 og Q2 er i hojere Elevsegmentet i Q1 og Q2 adskiller sig fra optagene i især Q3. men også Q4., ved, at eleverne generelt SOSU-Sjælland Total 20,8% 19,4% 9,3% Q2 13,3% 31,0% 20,0% Q1 27,2% 23,8% 9,6% mindst at elevernes selvværd i forhold til læring, studieparathed og at være i uddannelse oges. Eleverne Erfaringerne fra forlobene med lektielæsning udbredes til resten af SOSU Sjællands grundforlob. Indsatsen kan måles og evalueres med fraværsprocenter, tal for gennemførsel af grundforløb og hovedforløb, samt karakter gennemsnit for afsluttende projekt (evt, sammenlignet med tidligere hold) og med Datamateriale for frafald på grundforløbene på alle skolens afdelinger viser en tydelig overrepræsentati on af elever optaget i Ql og Q2 i både 2010 og 2011 (Q2 adskiller sig i 2012 ved et lavere frafa1d. Q3 19,2% l6,0% 7,2% Q4 20,9% 21,3% 9,1% Kvartal 2012 Afbr(uo) 2011 Afbr(uo) 2010 Afbr(uo) Det er målet, at eleverne gennemforer med et højere gennemsnit til afsluttende projektprøve, og ikke Grundforløb i Q1 og Q2 interviews om elevernes oplevelse af egen læring, uddannelsesparathed og uddannelsesforlob. vil kunne blive mere studieparate til (et) hovedforlobet, og dermed til at gennemfore dette. Eleverne introduceres til læsevejlederen og hendes rolle, og de trænes i studieteknik og faglig læsning og holdene) Omkring halvvejs i elevernes skoleforlob arbejder underviserne med, at eleverne i større grad selv skal Indsatsen forventes at medføre en lavere fraværsprocent og øget gennemførsel (kan måles direkte på svage elever får et øget udbytte af læsningen. Alle eleverne læse-screenes ved forløbets start og slutning (gælder for alle elever på SOSU Sjælland). gens indhold og didaktiske overvejelser, men vigtigst er variation og tydelig rammesætning for elevernes en høj grad af differentiering i forhold til den enkelte elevs forudsætninger, så både fagligt stærke og kvalificere deres notater med de notatteknikker, de har lært og arbejdet med først på grundforlobet, for arbejde, og dermed monitorering af elevernes brug af faglig læsning. Lektielæsningen giver mulighed for at de selvstændig tilegner sig faglig læsning som en strategi. Læsevejlederen sparrer tæt med underviserne om elevernes forudsætninger og udfordringer i forløbet. skrivning. Det påvirker undervisningsplanen, og der er næsten altid behov for at ændre den i situationen. Der vil Eleverne har svært ved at koble det, de læste, til fagudtryk og til målbeskrivelsen for fagene.

15 grad uafklarede mht. studievalg, og de har typisk afprovet flere indgange. Elever på disse optag kan tillige være vejledt ind på SOSU af UU, snarere end ved selvmotivation, og holdene er ofte uhomogent sammensat. Endvidere kan eleverne have været udsat for Rosenthal-effekten. SOSU Sjælland oplever således, at skolens generelle uddannelsestilbud for grundforløbene ikke passer til elevsegmentet på Ql og Q2. Dels med den konsekvens, at eleverne i ringere grad fr tilegnet sig vi den og dels, at de ikke får læst lektier og ej heller afleveret opgaver. Elevernes manglende studieparat hed kan virke demotiverende for underviserne, med risiko for at understotte elevernes ønske om at stoppe på SOSU. Det hojere frafald kan virke demotiverende på klassens øvrige elever, med risiko for en selvforstærkende frafalds-effekt på øvrige elever. Indsatsen gennemføres som forsøg på grundforlobsoptag i Ql og Q2 i Holbæk-afdeling, og evalueres med henblik på eventuelt at udbrede tiltaget på alle afdelinger. SOSU Sjælland har en forventning om dels en øget gennemførsel på Ql- og Q2-optagene og dels, at elevernes faglige kompetenceniveau og studieaktivitet løftes hhv, øges. Endvidere er en ønsket effekt, at eventuelt frafaldne elever i højere grad gør et omvalg til anden uddannelse og ikke falder fra uden omvalg. Følgende elementer inddrages i en indsatsteori: Ql- og Q2-optagene gøres som udgangspunkt obligatotisk til 40-ugersforlob med mulighed for afkortelse efter 20 uger (v. opnåede kompetencemål) Differentieret undervisning p grundforlobene Ql og Q2 oges. Fagene der undervises i for at eleverne opnår de beskrevne kompetencemål, omdefmeres i forhold til nuværende beskrivelser. Dyskalkuli-screening (screening for ta1blindhed. Intensiveret samarbejde med UU mht. opfoigning på den enkelte elevs mulighed for omvalg snarere end frafald uden omvalg Organisering af indsatsen beskrives For dokumentation folges frafald i EASY, resultat af ETU, evaluering af undervisningen og screening af eleverne før og efter dvs, inden for de første 14 dage hhv, inden afsluttende projekt. Organisering og planlægning beskrives i 2013, og implementeres 1. og 2. kvartal Differentiering og digitalisering Formålet med det særlige indsatsområde Blended Learning er at udvikle undervisningsmetoder, der tilgodeser flere elevgrupper med forskellige undervisningsbehov (se beskrivelsen af indsatsen i afsnit 2.6 og afsnit 5). Herudover arbejdes der med flere forskellige indsatser i forhold til digitalisering og differentiering: LAB-forsog i Holbæk, der nu er i drift og tænkes udbredt til alle afdelinger. Her arbejder elever pà grundforløbet med en lang række af digitale medier som alternativ til den traditionelle un dervisning. Filmprojekt, hvor eleverne arbejder med formidling af fagligheden gennem anvendelse af film mediet. Forsøg med anvendelse af erfaringerne fra BL i elevernes praktikperioder Stærkere kobling mellem skoledel og praktikdel Det er en kendt problematik, at på de uddannelser, hvor eleverne uddannes i både et teoretisk felt og i et praksisfelt, oplever eleven i mange tilfælde et gab imellem den teoretiske fremstilling og den praksis, som møder den uddannelsessøgende i de perioder, hvor vedkommende er i uddannelse i praktikken. 15

16 er ansvarlig for udv gen af samarbejdet mellem skole og praktik. 2012, samt en central praktik og uddannelseskonsulent, som koordinerer og udvikler indsatsen, og som sammenhæng i uddannelsen og skabe en kontinuerlig læring hos den uddannelsessogende. På den måde sulent på hver af de fire skoleafdelinger: Holbæk, Slagelse/Ringsted, Greve og Næstved pr. 1. april For at imodekomme denne udfordring med en styrket indsats har SOSU Sjælland ansat en praktikkon oplever den uddannelsessogende ikke forskellig læring på skoleophold og i praktikophold. eleven kan reflektere sammen med over den oplevede forskel på de to felier, være med til at skabe en I disse uddannelser kan stotte fra en person, der har kendskab til både teorifeltet og praksisfeltet, som 16 tikperiode, når eleverne er tilbage på skolen. Disse elever har brug for at tale oplevelserne igen vanskeligheder for elever på et særligt praktiksted. proces er praktikkonsulentens samarbejde med kontaktlærerne, fastholdelsesvejlederne og prak tikpladserne en nodvendighed. nem med en, der kan stille nogle sporgsmål, der får eleverne til at reflektere over deres oplevel Praktikkonsulenterne modes med de uddannelsesansvarlige i kommuner og region for at drofte matche elev og praktiksted ud fra praktikkonsulentens kendskab til elev og praktiksted. I denne Praktikkonsulenterne har samtaler med elever, som har haft nogle svære oplevelser i deres prak læring og på den måde er bedre rustet til kommende oplevelser og kommende prakdkperioder. Praktikkonsulenterne er medansvarlige for at spotte og opsoge nye praktiksteder og i forbindel klæde dem på i forhold til de læringsværktojer, eleverne har med sig fra skolen. Praktikkonsulenterne fordeler SSA-elever på praktikpladserne, og i denne proces forsoges det at se, og praktikkonsulenterne har i disse samtaler fokus på, at eleven kan bruge deres oplevelse til se med, at nye praktikvejledere skal til at uddanne elever, er praktikkonsulenterne ofte med til at de uddannelsesmæssige forhold for eleverne, både overordnet, og hvis der skulle være specielle tes i praktikperioden, hvis eleverne oplever vanskeligheder, de ikke selv kan lose med deres vej den forste praktikperiode. Her introducerer praktikkonsulenterne eleverne til de generelle for Praktikkonsulenterne taler med elever, som er bekymrede, inden de skal i praktik. Det kan være taler afklarer problemstillinger for eleven eller giver eleven værktojer til at håndtere bekymrin gen og i alle tilfælde får eleven kontakt til en ekstra ressourceperson, eleven kan trække på i lose dette, opfordres vedkommende til at kontakte praktikkonsulenten, og praktikkonsulenten kan optræde som stotte for eleven i en samtale til afldaring af vanskelighederne på praktikstedet. dannelse. Praktikkonsulenterne moder eleverne på hvert hold på hovedforlobene, inden eleverne skal i Hvis en elev oplever, at han/hun har det svært på et praktiksted og ikke selv ser sig i stand til at Ud fra den nuværende funkdonsbeskrivelse er praktikkonsulenternes opgaver: ventninger, de vil mode på praktikstedet og besvarer de sporgsmål, eleverne har. leder eller med den uddannelsesansvarlige på praktikstedet, eller hvis eleverne har nogle sporgsmål dl afldaring. bekymring af forskellig art, både faglig, personlig eller rent praktisk. Det sker ofte, at disse sam Praktikkonsulenterne gor eleverne opmærksomme på, at de praktikkonsulenterne) kan kontak Praktikkonsulenten kan også i en samtale med eleven alene give denne nogle værktojer til at praktikperioden. komme videre med sin læring på praktikstedet ved hjælp af de læringsværktojer, eleven er intro duceret dl, og på denne måde kan praktikkonsulenten stotte eleven i at holde fokus på sin ud hæng i uddannelsen og i sidste ende at forblive i uddannelsen. Det giver i mange tilfælde eleven store udfordringer i forhold til at forstå uddannelsen, se en sammen

17 Praktikkonsulenten fordeler ligeledes skolens grundforløbselever på de institutioner eller i de plejegrupper, skolens samarbejdende kommuner melder ind til dem som modtagere af grund forlobselever, når eleverne skal i virksomhedsforlagt undervisning. Praktikkonsulenterne samarbejder med den internationale konsulent både i forhold til at ducere skolens elever til mulighederne for praktik i udlandet, og når skolen har gæster fra landet. intro Med udgangspunkt i det faktum, at der er sket et oget frafald for SSH-eleverne, og at en del af frafaldet sker ved at elever opsiges i provetiden, er det besluttet, at praktik- og uddannelseskonsulenten indleder en tættere dialog med de kommunale uddannelseskonsulenter om inddragelse af praktikkonsulenterne, når en SSH-elev har det svært i første praktikperiode. Hvis risiko for frafald skyldes, at kommunen overvejer at opsige eleven, kan praktikkonsulenten indgå i en dialog om, hvordan der kan støttes op om elevens udvikling og læring, tilbyde at støtte op om eleven i uddannelsen og tilbyde sparring for praktikvejlederen i et vanskeligt forløb. Hvis risikoen for frafald skyldes, at eleven får et praksischok (pga. de faglige krav og sociale gangsformer, som eleven bliver modt med, som beskrevet i afsnit 3) kan praktikkonsulenten være med til at støtte eleven i at bruge de værktojer, han/hun har fået i skoleperioden og opleve dem virke i sis. Praktikkonsulenten kan virke som en katalysator for etablering af tillid og samarbejde imellem elev og praktikvejleder, og praktikkonsulenten kan give eleven en oplevelse af, at skole og praktik arbejder sammen om at uddanne eleven. Praktik- og uddannelseskonsulenten arbejder med at udvikle samarbejdet med praktikken og derved med at skabe en større sammenhæng i uddannelsen for eleverne ved at om ud prak Være kontaktperson udadtil, både for kommunernes og regionenes uddannelseskonsulenter, for nye praktiksteder, som gerne vil modtage elever og for private virksomheder, som spørger ind til at modtage elever i praktik. Sparre uddannelsesfagligt med uddannelseskonsulenter og de pædagogiske konsulenter i munerne og i Regionen. Sparre uddannelsesfagligt med praktikkonsulenterne, samt vejlede og guide dem i deres samar bejde med kommuner/region og elever. Deltage i diverse arbejdsgrupper, hvor skole og praktik mødes, f. eks. som tovholder i arbejds gruppe omkring praktikdelen til LUP, og deltagelse i en arbejdsgruppe omkring godskrivning for praktik. Deltage i projekter, hvor skole og praktik deltager. Samarbejde med SOSU Sjællands Kursuscenter for at sikre, at aftalerne i LUP en omkring vernes praktikuddannelse implementeres i praktikvejlederuddannelsen. Opsoge og tage kontakt til nye praktiksteder for at drøfte mulighederne for praktikpladser. Besøge nye praktiksteder, der ikke er koncerngodkendte. Vejlede private virksomheder omkring det at ansætte en elev. Tovholder på LUU-moder og på Uddannelsesmoder. Deltage i internationale projekter, der sikrer fagligt gode praktikophold for eleverne i udlandet og for udenlandske elever i Danmark. kom SOSU Sjælland afholder to årlige uddannelsesmoder, hvor uddannelseskonsulenter fra de femten samarbejdende kommuner og fra Region Sjælland inviteres. Der inviteres ligeledes uddannelsesansvarlige fra flere niveauer og fra private praktikvirksomheder med til mødet. Fra skolesiden deltager, afhængigt af programmet lærere, vejledere, teamkoordinatorer og kursuskonsulenter. Uddannelseschefer, praktik konsulenter, uddannelsesdirektoren og praktik- og uddannelseskonsulenten deltager altid. ele 17

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 1 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling tallene er indsat

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: SOSU C Social- og SundhedsuddannelsesCentret Institutionsnummer: 153408 Journalnr.: 087.91K.391 http://www.sosuc.dk/media{233971/hp-2015-gaeldende-.pdf

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Kold College Institutionsnummer:461305 Journalnr.: 087.21K.391 Dato 29. april 2015 Underskrift: Thomas Johansen http://www.koldcollege.dk/files/filer/kold_da/om_skolen/handlingsplan-

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

SOSU Nord strategiske indsatser 2015

SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nords strategiske indsatser tager udgangspunkt i de henstillinger der er fra de politiske målsætninger, og som det forventes at skolen lever op til både lokalt,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: EUC Syd Institutionsnummer: 537401 Journalnr.: 089.82K.391 www.eucsyd.dk/om EUC Syd/Åbenhed og kvalitet 1 1. Opnåede

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling de eksisterende måltal

Læs mere

Sagsnr.: 088.36K.391 1

Sagsnr.: 088.36K.391 1 1 2 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Handelsgymnasiet Vestfyn Institutionsnummer:421401 Journalnr.: 093.97K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: EUC Syd Institutionsnummer:537401 Journalnr.: 089.82K.391 Dato: Underskrift: Thorkild Jacobsen, bestyrelsesformand http://eucsyd.dk/forside/kvalitet/294

Læs mere

Indhold. Uddannelsesrådet i Århus Amt Følgegruppen for læsevanskeligheder hos unge. Side

Indhold. Uddannelsesrådet i Århus Amt Følgegruppen for læsevanskeligheder hos unge. Side Uddannelsesrådet i Århus Amt Følgegruppen for læsevanskeligheder hos unge Indhold Side 1 Baggrund for Projektet 2 2 Organisering af Projektet 3 3 Fælles mål 4 4 Strategi for 3. pilotprojekt i skoleåret

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Tradium (før Minerva + Randers TS) Institutionsnummer: 280051 Journalnr: 087.97K.391 Randers den 1. marts 2012 Søren

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN Til KL og FOA Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN INDHOLD

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE 2014

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE 2014 HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE 2014 Indhold 1. Opnåede er i og målsætning for 2014-2015... 3 1.1 Skolens begrundelse for evt. at revidere let for 2014... 4 2. Overordnet beskrivelse og analyse af

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012 2013

Kvalitetsrapport 2012 2013 Odsherred Kommune e Kvalitetsrapport 2012 2013 1. Forord... 5 2. Arbejdet med kvalitetsrapporten... 5 3. Værdier og Mål i Odsherred Kommunes Skolevæsen... 6 4. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 Dynamisk

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

FOKUS afsluttende rapport

FOKUS afsluttende rapport FOKUS afsluttende rapport FOKUS det er så positivt. Man falder hurtigt til ro (FOKUS elev pige) Indhold 1. Indledning og læsevejledning 2. Hvad er fokus? 2.1. Beskrivelse af målgruppen 2.2. Beskrivelse

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7 Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5 Uddannelserne... 6 Kurser og efteruddannelse... 7 Nyt intranet til medarbejdere og elever... 7 ORGANISATIONEN... 8 Ny arbejdstid for underviserne...

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

Indhold. 3 Forord: Nye landskaber 5 Beretning ved bestyrelsesformand Ane Arnth Jensen 7 Beretning ved direktør Agi Csonka

Indhold. 3 Forord: Nye landskaber 5 Beretning ved bestyrelsesformand Ane Arnth Jensen 7 Beretning ved direktør Agi Csonka Årsberetning Årsberetning Indhold 3 Forord: Nye landskaber 5 Beretning ved bestyrelsesformand Ane Arnth Jensen 7 Beretning ved direktør Agi Csonka 9 Projekter afsluttet i 2006 GRUNDSKOLE 10 Skolefritidsordninger

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere