6 Z. Handlingspian for øget. gennemførelse. Institution ns navn: Erhvervsuddannelserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6 Z. Handlingspian for øget. gennemførelse. Institution ns navn: Erhvervsuddannelserne 2013. www.sosusj.dk/sosusj/om"

Transkript

1 sosusj /kvalitet/handlingsplan. aspx Underskrift: Bestyr sesformand Per B. Christensen mer28o8/ 6 Z Institution ns navn: Erhvervsuddannelserne 2013 gennemførelse Handlingspian for øget

2 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Tabel 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for Historisk udvikling Mål og resultat Fremtidige mål Afbrud uden omvalg mdr. efter start måltal resultat måltal evt, rev. måltal mâltal Grundforlob under ét 92 19,3 7 20, Hovedforlob under ét 10, , Evaluering af resultater og indsats i handlingsplan for 2012 SOSU Sjællands resultat for 2012 viste en lille stigning i frafald på grundforlobet med l,5%, mens stig ningen i frafaldet på hovedforlobet er på 3,1%. I afsnit 3 beskrives det nærmere hvilke årsager og sam menhænge, der kan ligge til grund for afbruddene. Effekten af en del af de indsatser, der har været arbejdet på i 2012, kan endnu ikke måles, da indsatser ne forst er blevet implementeret efter resultatopgorelsen af dette rs Handlingspian for oget gennemfo relse, Som beskrevet i evalueringerne af indsatserne er der en forventning om, at indsatserne vil have en effekt på resultaterne fremadrettet. Alle SOSU Sjællands medarbejdere arbejder målrettet på at bidrage til 95% målsætningen. En del af de elever, der bliver hjulpet videre, f.eks. grundforlobselever der starter på en produktionsskole, for at de kan blive mere afklarede og uddannelsesparate, vil fremstå som afbrudte med omvalg efter 6 mdr. I Databanken (data fra 2011) ses det, at Ca. 1/3 af de registrerede elever fra feks. afdelin gen i Slagelse, som har et tæt samarbejde med den lokale produktionsskole, netop er startet på en pro duktionsskole. Som beskrevet i afsnit 3 arbejder Vejledningen på et stadigt tættere samarbejde med UU og andre interessenter for at sikre, at alle elever får den rette hjælp til det, for eleven, rette tilbud. Un derviserne og de administrative medarbejdere bidrager med deres viden om eleverne, og i kombination med indsatserne i Handlingsplan for øget gennemførelse, er arbejdet med at fastholde eleverne eller hjælpe dem videre til et andet tilbud forankret i alle medarbejdergrupper på SOSU Sjælland Evaluering afindsatsområde 1: øget ledelsesfokus på tilstedeværelse, fravær og frafald SOSU Sjælland oprettede i februar 2012 en Task Force med det formål at udarbejde aktuelle data for fravær og frafald til ledelsen. Handlingsplan for øget gennemførelse har i 2012/13 været et fast punkt på ledelsesmoderne, hvor de aktuelle tal for fravær og frafald er blevet præsenteret. Præsentationen af data på både skoleniveau (le dermøderne) og afdelingsniveau (data sendt til afdelinger med opgørelser for deres forløb) har været med til at sætte fravær, fastholdelse og datakvalitet på dagsordenen, og Task Force er flere gange blevet kontaktet for at bidrage med yderligere data eller forklaringer på opgorelserne. I forlængelse af ledermoderne har Task Force bidraget med input til SOSU Sjællands månedlige ny hedsbrev med status på Handlingspianens indsatser og aktuelle fravær- og frafalds data. 2 Tallene er opgjort ud fra UNI-C s forlobsstatistikker 09/10 for de tidligere 3 skoler (Greve, Vestsjælland og Næstved) Tallene er opgjort ud fra UNI-C s forlobsstatistikkcr 09/10 for de tidligere 3 skoler (Greve, Vestsjælland og Næstved) 7

3 Indsatsen har også medført et fokus på datakvalitet. Det har givet anledning til, at der er blevet udar bejdet procedurer for faste kvalitetstjek af diverse registreringer. Data kommer fra elevadrninistrationssystemet EASY A, suppleret med UNI-C s forlobsstatistikker (også baseret på data fra EASY). Det er en stor udfordring at trække relevante realtime data pga. be grænsede muligheder for at tilpasse udtrækkene, og fordi forlobsstatistikkerne kun opdateres maksimalt en gang i kvartalet. Samarbejdet med ESB-netværket og UDDATA har forbedret mulighederne, men der er stadig behov for at udvikle mulighederne. 2. kvartal har historisk (2012 og 2011) ligget højt i frafald i forhold til de øvrige kvartaler for både grundforlob og hovedforløb. I år er frafaldet ikke markant højere for hovedforløbet og det er lavere for grundforlobet i 2. kvartal, hvor indsatsen med et øget fokus på den enkelte elevs fravær (indsats 2) er forløbet i nogle måneder. Det vurderes, at indsatsen har haft en positiv effekt på arbejdet med tilstedeværelse, gennemførelse, fravær, og det samlede frafald, og at der stadig vil være en gevinst ved at fortsætte indsatsen, også set i lyset af muligheden for en forbedret tilgang til data Evaluering af indsatsområde 2: øget fokus på den enkelte elevs udfordringer og opfølgning på fravær Da fravær er det første skridt mod frafald, har SOSU Sjælland bl.a. udarbejdet ny procedure for fravær. Proceduren anviser konsekvent og systematisk opfølgning på den enkelte elevs fravær med en inklude rende tilgangsvinkel, idet SOSU Sjælland ønsker at tilbyde elever med fravær hjælp og støtte til at øge tilstedeværelsen og dermed til at gennemføre deres uddannelse. Som beskrevet i Handlingsplanen for 2012 forventes der ikke en synlig effekt af indsatsen i Den nye fraværsprocedure trådte i kraft pr. oktober 2012, og den beskriver i skematisk form, hvem der gør hvad hvornår. Formålet med den nye fraværsprocedure er: At øge elevernes tilstedeværelse og dermed deres gennemførelse af uddannelsen. At støtte eleverne i at være aktivt deltagende, så det faglige udbytte styrkes. Eleverne skal have et klart indtryk af at skolen tager deres tilstedeværelse alvorligt. SOSU Sjælland skal kunne dokumentere sine handlinger vedr, opfølgning på fravær. At afklare årsagerne til fraværet med inddragelse af fraværsmønster og fraværsprocent. Der skal reageres umiddelbart på fravær. At justere elevernes uddannelsesplaner så de imødekommer elevernes individuelle behov og uddannelsesperspektiv. Fraværsproceduren angiver mulige reaktionsindikatorer ved fravær, og angiver endvidere procedure for skriftlige advarsler til elever med fravær; advarsler om, at fortsat fravær kan føre til udelukkelse fra dervisningen (herunder vejledning til elever om klagemulighed). Endvidere har den etablerede Task Force (indsatsområde 1) bidraget til øget fokus på fravær ved at levere datamateriale til månedligt internt nyhedsbrev med beskrivelse af fravær og frafald for SOSU Sjællands 4 geografiske afdelinger og deres respektive uddannelser. Det øgede fokus på elevfravær synes at have en negativ korrelerende effekt på fravær og en positivt korrelerende effekt på studieaktivitet, og er blevet modtaget positivt af skolens samarbejdspartnere (Re gion og kommuner). Fraværstendensen følges fortsat nøje i 2013, hvor vi tillige planlægger endelig eva luering af indsatsen med udvilding og fortsat drift af indsatsen/proceduren for øje. 3

4 2.3. Evaluering afindsatsområde 3: Socialt miljø og relationer SOSU Sjælland har et ønske om at fadilitere relationsdannelse eleverne imellem, da analyser viser, at elever med afbrud ikke har haft samme tilknytning til deres skole- og klassekammerater som igangvæ rende elever har. Endvidere opfatter SOSU Sjælland relationsbegrebet bredt således, at relation til per sonale (administrativt, service, undervisere m.fl.) også vil have en fastholdelsesvirkning ved at give den enkelte elev oplevelsen af at blive set og at høre til. Der har derfor i 2012 været specifik fokus på: grundforlobet i Slagelse afdeling via dannelse af makkerpar, på trin-i -uddannelsen via vor vejlednings afdeling, og på trin-2-uddannlsen via implementering af undervisningsforlob om psykisk arbejdsmiljø. På grundforlobet i Slagelse afdelingen har der været sporadisk og usystematisk dannelse af makkerpar, men tiltaget forventes at fortsætte i styrket grad i 2013, da tilbagemeldinger fra eleverne er positive. Der er i 2012 en generel stigning i frafaldet, hvorfor der ikke kan foretages en kausalkonklusion på ind satsens hidtidige effekt. På trin-i-uddannelsen (SSH) har der fra Vejledningen været fokus på at oge elevernes læse- og skrive strategier, samt at hjælpe dem til at overskue lektier og læsemængde for derved at oge deres mulighed for at gennemfore uddannelsen. Der er i 2012 en generel stigning i frafaldet, hvorfor der ikke kan foretages en kausalkonklusion på ind satsens hidtidige effekt. På trin-2-uddannelsen (SSA) er der i SOSU Sjællands nye lokale undervisningsplan indfort undervisning i psykisk arbejdsrniljo, og denne undervisning affioldes allerede i løbet af de første 2-3 uger/måneder? af elevernes i. skoleperiode Der er i 2012 en generel stigning i frafaldet, hvorfor der ikke kan foretages en kausalkonklusion på ind satsens hidtidige effekt. For alle uddannelser gælder i ovrigt, at data fra ETU viser, at eleverne har en generel positiv oplevelse af skolens sociale miljø (score 73 ud af 100) Evaluering afindsatsområde 3: Læsevejledning på SOSU Sjælland Læsevejledningen er koblet organisatorisk til Vejledningen, som er et selvstændigt ledelsesområde, og koordineres i samarbejde med undervisere og uddannelseschefer på de enkelte uddannelsessteder. I forhold til beskrivelsen af indsatsområdet i Handlingsplan for øget Gennemforsel 2012 har læsevej ledningen i 2012 bl.a. arbejdet med nedenstående: De beskrevne tiltag har kort uændret videre i Dvs, nye hold introduceres til læsevejled ning og relevante læsefaglige tilbud i tæt samarbejde med undervisere og vejledere. Alle nye elever/hold er fra screenet med en digital læse-stavescreening LINU. Resul tater formidles til elever med utilstrækkelige læse/skrivekompetencer, vejledere og undervisere og indgår i elevens uddannelsesplan. På afdelingerne i Slagelse og Næstved er der etableret såkaldte Hotspot/Torvedag tirsdage efter undervisningen. Det er et tilbud til elever med behov for faglige læse- og notatteknikstrategier herunder eksamenskurser mv., som læsevejledningen udbyder i samarbejde med fastholdelses vejledere og undervisere. Skolen har købt licens til ViTre-programmerne (oplæsnings- og ordforslagsprogrammer), som er installeret på alle elevmaskiner. Læsevejlederne affiolder intro-kurser for elever med behov, der ønsker at anvende programmerne i den daglige undervisning og forberedelse. Elever med særlige behov, men som ikke er SPS-berettiget (it-rygsæksberettiget) kan få programpakken som elevlicens dvs. rettighed til at installere programmerne på deres egen pc. Desuden afholder læ- 4

5 er at sevejlederne workshops for alle undervisere, så de via hands-on har fået kendskab til program merne og kan understøtte brugen af dem i dagligdagen for elever med behov. Læsevejledningen har iværksat målingerne i indsatsteorien om faglig læsning på et udvalgt grundforlob på hver af de 4 afd. Der arbejdes pt. fortsat på udforelse af indsatsteorien. Procentdelen af elever med et karaktergennemsnit på 5 eller derunder eller et uoplyst gennemsnit (der kan skyldes, at eleven ikke har gennemført folkeskolens afgangsprover er steget siden sidste år, men kun få elever angiver, at deres afbrud skyldes, at niveauet er for højt. Både LINU-screeningens resulta ter, der bruges i forhold til udfordringerne for den enkelte elev og læsevejledernes indsats - eleverne kan søge hjælp, nr de har faglige udfordringer - elementer, der er med til at fastholde eleverne på både grundforlob og hovedforlob, selv når de faglige udfordringer bliver store Indsatsområde 5: Evaluering af undervisning Der blev i foråret 2011 nedsat en arbejdsgruppe bestående af undervisere fra skolens 4 afdelinger samt en lederrepræsentant. I løbet af 2011 og 2012 blev der udarbejdet koncepter for den obligatoriske eva luering af undervisningen i SOSU Sjælland. Beskrivelsen kan ndes på SOSU Sjællands hjemmeside. Se under Evaluering af undervisning og AMU løbende: http: / /www.sosusj.dk/sosusj /om sosusj /kvalitet/aarshjul-for-kvalitet.aspx. Sporgerammer og procedurer blev præsenteret for underviserne på lærermode i juni og august, og den systematiske evaluering blev startet op på alle hold i august Indsatsen har ikke haft nogen effekt på resultatet i 2011/2012. Udarbejdelsen af sporgerammerne, pro cedurerne og implementeringen har taget længere tid end forventet. Det har været en bevidst priorite ring for at opnå det bedste resultat. Det er en stor opgave at introducere et fælles evalueringssystem for alle undervisere, og for at sikre en så god implementering som muligt, er der opgaver, der har taget læn gere tid end forventet. Den erfaring kan bruges i forhold til lignende opgaver i organisationen. Evalueringen af undervisningen har nu været implementeret i mere end 1/2 år og bliver gennemført sy stematisk på alle hold, så indsatsen er gennemført. Det er besluttet at evaluere spørgerammer og køn cept efter i år. Her vil der blive indsamlet viden om spørgerammerne, og hvordan underviserne bruger evalueringerne i deres arbejde med at opnå de formål, evalueringerne har (se under Evaluering af un dervisning og AMU løbende: http: / /wv.sosusj.dk/sosusj /orn-sosusj /btalitet/aarshjul-for kvalitet.aspx) Ekstra indsatsområde: Blended Learning for SSH elever på SOSU Sjælland Blended Learning- projektet (BL) har i oktober/november 2012, i projektets fase I afprøvet undervis ning af to trin-i hold, som blev undervist hjemme i stedet for på skolen. (1 hold fra Næstved- og i hold fra Holbæk afdeling). Hvert hold har haft undervisning, hvor de således ikke var på skolen. Evalueringen viste, at eleverne generelt var glade for at blive undervist hjemme, og de kunne se nogle muligheder, som eks. mere to til at arbejde med opgaver, mindre stress om morgenen med aflevering af børn i institutioner m.m. Eleverne hentede deres opgaver via skolens intranet, Fronter, hvor deres opgaver efterfølgende også blev afleveret, og de kunne undervejs kommunikere med deres underviser via et chatforum i Fronter. De havde også mulighed for at kontakte underviseren pr. telefon. Det viste sig, at eleverne anvendte chatforum i høj grad til at få afidaret spørgsmål.. Den forskellige hastighed eleverne fik afleveret opgaver på, har betydet, at underviserne i fase 2 vil bru ge BL-projektet til at udvikle opgavetyper i forskellige sværhedsgrader med henblik på at differentiere undervisningen. Opgavetyperne vil samtidig blive udvildet, så de tager hensyn til elevernes forskellige læringsstile.

6 De to trin-i hold, som startede i oktober, kommer i skoleforlob efter deres praktikperiode i april 2013, og BL fortsættes for disse hold. Det er ikke endeligt planlagt endnu, men det forventes at antallet af lektioner udenfor klasserummet udvides. Frafaldet på de to deltagende hold var hhv. 7% i Holbæk og 22% i Næstved. Frafaldet i Holbæk er be tydeligt lavere end gennemsnittet, og det halve af et parallelt hold i Holbæk, mens det desværre er over gennemsnittet i Næstved. Mere end halvdelen af de elever, der afbrød i Næstved blev dog opsagt af arbejdsgiver. Det videre arbejde med indsatsen vil være med til at belyse, hvordan indsatsen påvirker fastholdelsen af eleverne. Der blev i 2012 indgået aftaler med diverse leverandører om opstilling af provelokaler til parallelunder visning i Holbæk- og Næstved afdeling. Der skal i 2013 tages beslutning om, hvilken leverandor vi fremover vil benytte. Der er i 2013 startet 3 nye BL-hold (Ii Næstved og 2 i Holbæk), hvor underviserne har arbejdet med at videreudvilde opgaverne, som blev brugt i fase 1. I april starter et SSA hold i Næstved-afdeling med BL. Der foregår pt. en afidaring af eventuelt BL for et trin-2 hold (SSA) samt I grundforlobshold i Holbæk-afdeling. I projektets fase 3 planlægges det, hvordan eleverne kan arbejde hjemme udenfor skemasatte lektioner, f.eks. sen eftermiddag eller aften. BL-projektet har i øvrigt givet anledning til at etablere et delprojekt i Kalundborg. Deiprojektet handler om, hvordan vi kan få fat i en ny målgruppe fra Kalundborg og Holbæk, nemlig de socialt belastede unge piger. Der skal oprettes et specielt hold for disse unge piger, og holdet skal undervises henholdsvis i Kalundborg og i Holbæk. Undervisningen skal foregå delvis virtuelt via parallelundervisningslokaler fra begge lokationer. Derudover er SOSU Sjælland i gang med at beskrive endnu et deiprojekt vedr, brug af den virtuelle mulighed i elevernes praktikperioder. Som det fremgår, forventer SOSU Sjælland, at inddragelse af Blended Learning er kommet for at bli ve, og at indsatsen positivt vil bidrage både til differentiering af undervisningen og til øget gennemfor sel.

7 Grundforlob under ét Hovedforlobet under ét UNI-C data UNI-C data (eget skøn) (eget skøn) Tilgang: 2010/ / / /14 SOSU Sjælland har haft fokus på fravær, der er kendt som en vigtig faktor i arbejdet mod frafald (Se beskrivelsen af indsatsen i afsnit 2 under evaluering af resultater og indsatser 2012). Frafaldet har gene relt været højt i 2. kvartal (de foregående år), og håbet er, at det fald der ses i år, bl.a. skyldes den øgede indsats mod fravær. dige omstændigheder. Der var en gruppe elever på holdet med stor modstand mod stort set alt, og fagligt og i forhold til trivsel. Stigningen i frafaldet i Næstved har helt konkret fundet sted i 1. kvartal i Her var et enkelt hold står dårlig stemning, så kan det få effekt pà hele holdet, og påvirke frafaldet. I SOSU Sjællands koncept det bredte sig desværre på holdet. De var desuden ramt af uheldige omstændigheder omkring en syge med et meget stort frafald. Undervisere og vejlederen på holdet forklarer frafaldet med en række uhel meldt underviser. Afdelingen har selvfolgelig gjort en indsat for at få vendt stemningen og iværksat losninger omkring den svgemeldte underviser, men det viser, at hvis der i en gruppe unge i klassen op for evaluering af undervisning finder første evaluering sted allerede efter 4 uger, og den har fokus på kommet. Det kan være et ekstra redskab i værktojskassen til at arbejde med stemningen på holdet, både flere elementer omkring trivselen på holdet, og om elevernes forventninger til forløbet er blevet imøde og elev frafald. blandt medarbejderne, og resultatet viser, at der kan være en sammenhæng mellem medarbejdertrivsel Frafaldet på Slagelse afdeling er faldet med 4,6%. Her har været arbejdet målrettet på arbejdsmiljoet det. afdelingerne, hvor Slagelse afdeling har oplevet et fald, mens Næstved har oplevet en stigning i frafal Det samlede frafald på grundforlobet på SOSU Sjælland er steget. Det dækker dog over en variation på SOSU Sjælland 19 20,8% Næstved 9 19,4% Slagelse 7 20,7% Greve 1 21,6% Holbæk 2 22,0% Afbr(mo) % Afbr(uo) % Afbr(uo) Antal Total antal elever Afdeling UNI-C data UNI-C data UNI-C data UNI-C data Tabel 3.2. Frafald fordelt på afdelinger 2011/2012 på grundforløbet 3.1 Grundforlobet Sundhed, omsorg og pædagogik kommende år. SOSU Sjælland forventer ikke, at der ændres betydeligt på lgangen af elever til skolens uddannelser de Tabel 3.1. Udviklingen i tilgangen 3. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer

8 7] (7trins-skala) Tabel 3.3. Frafald fordelt på kvartaler og alder 2011/2012 på grundforløbet Total antal Afbr(uo) 0/ Afbr(uo) elever UNI-C Antal UNI-C Kvartal data UNI-C data data 3. kvt ,2 /ø kvt ,9 /ø kvt ,2% kvt ,3% 4 30 SOSU Sjælland 20,8% Total Afbr(uo) antal Afbr(uo) % Antal elever UNI-C UNI-C UNI-C Mder data data data -17 år 16,4% år 24,1% år 28,3% år 23,7% 9 38 SOSU Sjælland 20,8% Frafaldet er storst i gruppen årige. Det er samme problematikker som tidligere: elever, der har provet flere grundforlob, og måske ikke helt afklarede omkring SOSU uddannelsen, elever med person lige udfordringer, elever, der ikke føler sig helt tilpas blandt de meget unge elever og så er der stadig en gruppe, der stopper, nr de ikke bliver optaget på PA-uddannelsen på trods af, at de kraftigt anbefales at gore grundforlobet færdigt og vejledes til et andet uddannelsesvalg af skolens fastholdelsesvejledere. Vejledningen har etableret et samarbejde med Koge Kommune omkring Garantiskolen, hvor elever kan flyttes til et andet grundforlob med dags varsel og på den måde fastholdes i et forløb uden en pause, hvor der er risiko for, at de ikke vender tilbage til en anden uddannelse så hurtigt, som ønsket. En til svarende aftale er på vej med Næstved Kommune. Som beskrevet starter nogle af de afbrudte elever efterfølgende på en produktionsskole feks. for at blive mere afklarede. De vil optræde som afbrudt uden omvalg i statistikken. Vejledningen har en række projekter omkring fastholdelse af unge med både UU, kommuner og andre relevante samarb ej dspartnere. Tabel 3.4. Ftafald fordelt på karaktergennemsnit 2011/2012 på grundforlobet Karakter Afbr(mo) 0/ Albr(mo) % Mlr(uo) 0/ Afbr(uo) Antal Total antal elever gennemsnit UNI-C data UNI-C data UNI-C data UNI..C data UNI-C data 5j (7trins-skala) 3,5% 13 20,7% ]7 - (7trins-skala) 2,2% 2 14,3% ,0% 7,7% i 13 Uoplyst/ukendt 3,6% 4 28,2% SOSU-Sjælland 3,2% 19 20,8% Langt de fleste af de elever, der starter på SOSU Sjælland har et karaktergennemsnit på 5 eller derunder, eller deres karaktergennemsnit er uoplvst. En del af eleverne med et uoplvst gennemsnit har ikke gen nemført de afsluttende prøver i folkeskolen. Det er unge, der har dårlige erfaringer med at gå i skole, kan have svært ved at strukturere et skoleforløb og få passet skolearbejdet. Differentiering er et nøg leord i forhold til denne elevgruppe. Indsatsen omkring lektielæsning i undervisningen retter sig mod denne gruppe, og samtidigt at give eleverne med bedre forudsætninger udfordringer. Udviklir gen af nye grundforlob har også haft fokus på en endnu højere grad af differentiering i forhold til elevernes inte

9 de resser og forudsætninger. Det betyder, at der udbydes anderledes tilrettelagt grundforlob i 1. og 2. kvar tal, hvor frafaldet historisk har været hojest. 3.2 Hovedforlobet Social og sundhedsuddannelsen, trin i og 2 Tabel 3.5. Frafald fordelt på afdelinger 2011/2012 på SOSU, trin 1 og 2 Albr(uo) % AIbr(uo) Antal Total antal elever Afdeling UNI..C data UNI-C data UNI-C data Greve 17 /b Slagelse 19 /b Holbæk 13% Næstved 22% SOSU Sjælland 18% Frafaldet på SOSU, trin 1 og 2 er steget med 4% i forhold til sidste år. Der er stor forskel på fordelin gen af årsagerne til elevernes afbrud i år i forhold til 2010/11. Antallet af elever, der er blevet opsagt af arbejdsgiver er steget fra 9% af de afbrudte elever i 2010/11 til 21,4% af de afbrudte elever i 2011/l2. Det er specielt på afdelingerne i Næstved og Slagelse, hvor der også er det hojeste samlede frafald, at stigningen har fundet sted. I Næstved blev 34% af de elever, der afbrød uddannelsen i 2011/12 opsagt af arbejdsgiver mod 14% i 2010/11. I Slagelse var de tilsvarende tal 26% mod lo%. Det understreger, hvor vigtigt samarbejdet mellem skolen og arbejdsgiverne er, for at opnå en helheds orienteret indsats i forhold til fastholdelsen. SOSU Sjælland har ansat 4 praktikkonsulenter pr (en på hver af de fire skoleafdelinger. Deres opgave med oge samarbejdet mellem skole og praktik om kring elevernes uddannelse, er beskrevet i afsnit Tabel 3.6. Frafald fordelt på alder 2011/2010 på SOSU, trin 1 og 2 Afbr(uo) % Afbr(uo) Antal Total antal elever Alder UNI-C data UNI-C data UNI-C data -17 år 17,9% år 27,1% år 23,0% år 15,3% SOSU Sjælland 17,8 /b Relativt er der et højere frafald blandt eleverne mellem 18 og 24 år. I denne gruppe oplever vejlederne elever, der bliver overrasket over voksenlivet krav og sociale omgangsformer, der er på en ar bejdsplads, og de kan føle sig ensomme blandt en gruppe af voksne kvinder. Det kan også være elever, der havde ønsket en PA-uddannelse og i stedet er startet på SSH, men som alligevel ikke ønsker SO SUuddannelsen. Igen er samarbejdet med praktikken omkring forberedelsen af eleverne til de krav, eleverne vil blive modt med, vigtigt. I den forberedelse af eleverne har skolens praktikkonsulenter en vigtig rolle. 4 Afgangsårsager fra EASY på elever med afbrud indenfor de forste 6. mdr. efter uddannelsesstart. Afgangsårsagerne er opgjort for elever med uddarmelsesstart i perioden og

10 3.3 Hovedforlobet Pædagogisk Assistent Tabel 3.7. Frafald fordelt på afdelinger 2010/2011 på PA-uddannelsen Afbr(uo) 0/ Afbr(uo) Antal Total antal elever Afdeling UNI..C data UNI-C data UNI-C data Greve 5% 3 61 Slagelse 10% 6 60 Holbæk 12% 7 60 Næstved 5% 3 66 SOSU Sjælland % Frafaldet på PA-uddannelsen er steget med2% i forhold til sidste år. Som for SOSU-eleverne har der fundet en stigning sted i antallet af PA-elever, der er blevet opsagt af arbejdsgiver(24% i 2011/12 mod 0% af de afbrudte elever i 2010/1 1). PA-eleverne er en meget motiveret elevgruppe, og årsagerne til frafald i denne gruppe er ofte meget personlige og forskellige fra elev til elev. Det er den håndholdte indsats overfor den enkelte elev, der er vigtig her. Samarbejdet mellem skolens undervisere, vejledere og praktikkonsulenter samt arbejdsgi veren er afgorende for, om der kan findes en losning, der kan fastholde den enkelte elev. Afgangsårsager fra EASY på elever med afbrud indenfor de første 6. mdr. efter uddannelsesstart. Afgangsårsagerne er opgjort for elever med uddannelsesstart i perioden og

11 4.1. Fælles didaktisk og pædagogisk grundlag SOSU Sjælland har i december 2011 udarbejdet en fælles pædagogisk vision. Dette arbejde er i 2012 ganisation. hele skolens virksomhed. Dette strategiske grundlag er stadig under implementering i den samlede or efterfulgt af et bredt funderet arbejde i organisationen om, hovedopgaver, mål og succeskriterier for SOSU Sjællands fælles didaktiske og pædagogiske grundlag Didaktisk og pædagogisk grundlag (overordnet) 11 det vil blive vurderet, om den pædagogiske vision fortsat skal opretholdes, tilrettes eller om den helt erstattes af de lokale undervisningsplaner. Udarbejdelsen af den lokale undervisningsplan for SOSU Sjælland er foregået over en længere periode. uddannelsen på SOSU Sjælland. Processen omkring udarbejdelsen af en fælles lokal undervisningsplan perioderne med dertil horende mål og emner, der skal arbejdes med. Det har ikke været intendonen at ensrette den måde, hvormed der arbejdes med temaerne lokalt i afdelingerne. Afdelingerne kan vælge at bruge forskellige pædagogiske metoder, s længe de arbejder indenfor rammerne i den lokale undervis Udarbejdelsen af den lokale undervisningsplan har bestået af to niveauer. Dels et niveau der omfatter har derfor været nedsat én central arbejdsgruppe, der har arbejdet med den generelle del og 2 centrale den generelle del af undervisningsplanen, som er gældende for alle Grund- og hovedforlob, samt et arbejdsgrupper, der har arbejdet med læringsaktiviteter for henholdsvis Grundforlobet og SOSU for PA-uddannelsen igangsættes i foråret ningsplan. niveau der omfatter læringsaktiviteter for henholdsvis Grundforlobet samt SOSU-uddannelsen. Der undervisningsplan. Formandsskabet for både PA-uddannelsen og SOSU-uddannelsen blev fra starten samarbejde mellem skolen og LUU i forbindelse med udarbejdelsen af den lokale undervisningsplan. get til løbende at give tilbagemeldinger til deres respektive afdelinger, samt inddrage ønsker fra afdelin gerne i arbejdsgrupperne. Der har på denne måde gennem hele processen være en dialog mellem ufl derviserne på den enkelte afdeling og arbejdsgrupperne. linger i SOSU Sjælland. Tovholderen for gruppen var en uddannelseschef. uddannelsen trin I og 2. I de tre arbejdsgrupper har der siddet underviserrepræsentanter for alle afde Fælles Lokal Undervisningsplan (LUP) for SOSU Sjælland Der er i 2012 blevet udarbejdet en ny lokal undervisningsplan for både Grundforlobet og for SOSU Grundforlobet samt SOSU-uddannelse. Der er blevet udarbejdet nogle overordnede temaer for skole For at skabe grobund for ejerskab i undervisergruppen, har arbejdsgruppernes deltagere været forpligd Implementering af den lokale undervisningsplan del af LUU, inden disse dele blev fremlagt for LUU til godkendelse. Generelt set har der været et godt inddraget i processen. Formandsskabet for LUU har gennemlæst og kommenteret dele af den generelle Det har bl.a. været hensigten at skabe en ramme for, hvordan der arbejdes med kompetencemålene på Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) har ligeledes været en vigtig del af udarbejdelsen af den lokale i 2013, vil de nye lokale undervisningsplaner udgøre SOSU Sjællands fælles pædagogiske grundlag, og Sjælland udarbejdet ny lokal undervisningsplan som er fælles for alle skolens afdelinger. En tilsvarende ny lokal undervisningsplan for PA-uddannelsen er under udarbejdelse. Når dette arbejde er tilendebragt I forbindelse med ny bekendtgorelse og uddannelsesordning for SOSU-uddannelserne, har SOSU 4. Obligatoriske indsatsområder

12 Arbejdet med implementeringen af den lokale undervisningsplan på SOSU-uddannelserne samt på pædagogiske dage, hvor underviserne har arbejdet målrettet med planen, og udmontningen af den lo og de nye tiltag blev synliggjort. i praktikken. På denne temadag blev den lokale undervisningsplan for SOSU-uddannelsen gennemgået I forhold til samarbejdet med praktikken er der blevet afholdt en temadag for de uddannelsesansvarlige tværs af teams. Der har været fælles forberedelse inden holdopstart. kalt. Der har været nedsat lokale arbejdsgrupper, nogle steder internt i det enkelte team, andre steder på 12 plementeringen. På fælles niveau bliver der arbejdet med udarbejdelsen af et fælles valgfagskatalog samt fælles litteratur på SOSU-uddannelsen. I efteråret 2013 igangsættes arbejdet med udarbejdelsen af fælles lokal undervisningsplan for PAuddannelsen. Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle afdelingerne. Denne arbejds gruppe skal udarbejde læringsaktiviteter for skoleperioderne. Deltagerne fra arbejdsgruppen er ansvarli PA-uddannelsen kommer til at foregå lokalt på afdelingerne og i fælles regi ved pædagogiske dage og Som ved irnplementeringen af LUP på SOSU og Grundforlobet forventes det, at implementeringen på ge for videreformidling af tankerne bag læringsaktiviteterne. Denne videreformidling vil foregå under selve udarbejdelsen af den lokale undervisningsplan og i forhold til den efterfolgende implementering. Grundforlobet fortsætter igennem I de enkelte afdelinger arbejdes der på forskellig vis med im opstart efter 1. januar Inden arbejdet med den nye lokale undervisningsplan for PA-uddannelse kan påbegyndes, har det været Det forventes at den nye lokale undervisningsplan for PA-uddannelse kan tages i brug på hold med arbejdsgrupper på tværs af afdelingerne. nødvendigt at træffe en beslutning om fordelingen af skole- og praktikperioder. Der har tidligere været opbakning fra praktikken. Fordelingen af skole- og praktikperioder er blevet diskuteret i en gruppe bestående af repræsentanter fra skolen og fra de forskellige praktikområder. Gruppen diskuterede for forudsætning for et fælles grundlag på trods af geografisk spredning og forskellige udgangspunkter. undervisere og ledere samt afviklet på en af SOSU Sjællands afdelinger. Denne afviklingsform giver ningen og sikre, at eleverne får et tilbud, der matcher deres forudsætninger. gode forudsætninger at etablere et fælles sprog omkring det pædagogiske og didaktiske arbejde, som en SOSU Sjælland arbejder med flere forskellige indsatser og tiltag i forhold til at differentiere undervis I samarbejde med UC Sjælland gennemføres PD-moduler, der er holdsammensat med SOSU Sjællands Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) for SOSU Sjælland hold få praktikken inddraget i forhold til at få lavet det bedste forlob for eleverne, og samtidig have en bred forskellige antal praktikperioder på de forskellige afdelinger i SOSU Sjælland. Derfor var det vigtigt, at dele og ulemper ved de tidligere antal praktikperioder og kom herefter med en indstilling til LUU om en fly fælles struktur på PA-uddannelsen på SOSU Sjælland. Det lokale uddannelsesudvalg valgte at følge indstillingen fra gruppen og en nv struktur blev besluttet Styrket differentiering ønskede at arbejde med implementeringen af den lokale undervisningsplan. Alle afdelinger har afholdt Efter godkendelsen af den lokale undervisningsplan har den enkelte afdeling selv valgt, hvordan de

13 SOSU Sjælland har ønsket, at det skulle etableres grundforlobstilbud både til elever med en solid faglig der blev arbejdet med grundforlobselever på skolens afdelinger. afdelinger havde omkring målgruppen. Arbejdet resulterede i, at det blev besluttet at udbyde folgende Grundforlob 20 uger mfrettet SOSU-uddannelsen. o Tematiseret arbejde med kompetencemålene. Undervisningen differentieres i forhold til baggrund, og til elever med særlige problematikker. Samtidig ønskede skolen en ensretning af hvordan, forløb på Grundforlobet på SOSU Sjælland: I arbejdet med udformningen af pakkerne blev der taget udgangspunkt i de erfaringer, de forskellige Grundforlobspakker differentierede 13 (se evt, indsatsen om Læsevejledningen vedr, disse). end dansk. Der er fokus på det danske sprog og den danske kultur. Der er afsat længere det læste bliver afprøvet via fx øvelser. Eleven ser dermed hvordan det, de lærer i sko ningstiden anvendes på lektielæsning og forberedelse til dagens faglige indhold. ningsmetoder i forhold til at favne hele elevgruppen. Grundforlobspakken er målrettet Underviserne har iagttaget, at mange elever oplever det at læse lektier som en uoverkommelig opgave. Grundforlobspakke 10 uger Turbo mftettet SOSU-uddannelsen eller PA-uddannelsen. Der bliver planlagt et individuelt forløb for den enkelte elev. Eleven skal deltage i un hold til de faglige forudsætninger er repræsenteret i denne gruppe. En stor del af eleverne har svært gruppe efterkommere (data fra UNI-C s forløbs statistik). Det kan desuden påvises i LINU-screening elever, der ønsker at fortsætte på social- og sundhedshjælperuddannelsen. opgave og projektarbejde. Grundforlob 20 uger målrettet PA-uddannelsen. o Tematiseret arbejde med kompetencemålene. Undervisningen differentieres i forhold til opgave og projektarbejde. opfylder en del af kompetencemålene på Grundforlobet. Eleven kan enten tidligere ha dervisning samt arbejde med forskellige kompendier. ved at strukturere deres forberedelse og har ikke de nødvendige redskaber og strategier til at bearbejde forstå det. De har svært ved at bruge grundbogen som arbejdsredskab, f.eks. til at slå op i. Lektielæsning med grundforlobselever Grundforlobspakke 40 uger Sprog & kultur målrettet SOSU-uddannelsen. o Denne grundforlobspakke er hovedsageligt målrettet elever med anden etnisk baggrund tid til at arbejde med kompetencemålene, og der gøres brug af forskellige undervis regel være elever, der har haft svært ved at følge med i folkeskolen. Der er afsat længere tid til at nå kompetencemålene og undervisningen er praksisnær, forstået på den måde at len, kan bruges i praksis. Grundforlobspakken er målrettet elever, der ønsker at fortsæt te p social- og sundhedshjælperuddannelsen. o Grundforlobspakken Turbo er et forkortet forløb, der er målrettet elever, der allerede Grundforlobspakke 40 uger Xtra målrettet SOSU-uddannelsen. o Denne pakke er målrettet elever, der har brug for ekstra tid til at nå målene. Det vil som På afdelingen i Greve har underviserne i samarbejde med læsevejledningen valgt, at noget af undervis ve påbegyndt en anden ungdomsuddannelse eller have erfaringer fra arbejdsmarkedet. Både elever med de grundlæggende faglige forudsætninger på plads og elever med udfordringer i for Mange af eleverne har svært ved at forstå og forklare for-faglige ord, så læseforståelsen går tabt. Det det, de læser hjemme. De har svært ved at finde fokus og mening med det læste, og dermed med at afspejles især i gruppen af efterkommere til indvandrere. På Greve afdeling er der en forholdsvis stor undervisningsforlob

14 til at understotte og kvalificere deres notatteknik. Lektielæsningens indhold er afhængig af undervisnin Lektielæsning foregår som en del af undervisningen, typisk de 2 første lektioner i løbet af undervis ningsdagen, hvor eleverne arbejder med læseformål, læsemål, læsestrategier og notatteknik under vej føres. men, men det er ikke hensigtsmæssigt, hvis en (for) stor del af det planlagte forløb ikke kan gennem ledning af en underviser og evt. læsevejlederen. Eleverne arbejder med arbejdssporgsmål og mmd maps altid være behov for at ændre og tilpasse undervisningsplanen i forhold til elevgruppen og dagsfor 14 opleves som mindre uddannelsesparate end elever fra Q3 og Q4. Eleverne fra Q1 og Q2 er i hojere Elevsegmentet i Q1 og Q2 adskiller sig fra optagene i især Q3. men også Q4., ved, at eleverne generelt SOSU-Sjælland Total 20,8% 19,4% 9,3% Q2 13,3% 31,0% 20,0% Q1 27,2% 23,8% 9,6% mindst at elevernes selvværd i forhold til læring, studieparathed og at være i uddannelse oges. Eleverne Erfaringerne fra forlobene med lektielæsning udbredes til resten af SOSU Sjællands grundforlob. Indsatsen kan måles og evalueres med fraværsprocenter, tal for gennemførsel af grundforløb og hovedforløb, samt karakter gennemsnit for afsluttende projekt (evt, sammenlignet med tidligere hold) og med Datamateriale for frafald på grundforløbene på alle skolens afdelinger viser en tydelig overrepræsentati on af elever optaget i Ql og Q2 i både 2010 og 2011 (Q2 adskiller sig i 2012 ved et lavere frafa1d. Q3 19,2% l6,0% 7,2% Q4 20,9% 21,3% 9,1% Kvartal 2012 Afbr(uo) 2011 Afbr(uo) 2010 Afbr(uo) Det er målet, at eleverne gennemforer med et højere gennemsnit til afsluttende projektprøve, og ikke Grundforløb i Q1 og Q2 interviews om elevernes oplevelse af egen læring, uddannelsesparathed og uddannelsesforlob. vil kunne blive mere studieparate til (et) hovedforlobet, og dermed til at gennemfore dette. Eleverne introduceres til læsevejlederen og hendes rolle, og de trænes i studieteknik og faglig læsning og holdene) Omkring halvvejs i elevernes skoleforlob arbejder underviserne med, at eleverne i større grad selv skal Indsatsen forventes at medføre en lavere fraværsprocent og øget gennemførsel (kan måles direkte på svage elever får et øget udbytte af læsningen. Alle eleverne læse-screenes ved forløbets start og slutning (gælder for alle elever på SOSU Sjælland). gens indhold og didaktiske overvejelser, men vigtigst er variation og tydelig rammesætning for elevernes en høj grad af differentiering i forhold til den enkelte elevs forudsætninger, så både fagligt stærke og kvalificere deres notater med de notatteknikker, de har lært og arbejdet med først på grundforlobet, for arbejde, og dermed monitorering af elevernes brug af faglig læsning. Lektielæsningen giver mulighed for at de selvstændig tilegner sig faglig læsning som en strategi. Læsevejlederen sparrer tæt med underviserne om elevernes forudsætninger og udfordringer i forløbet. skrivning. Det påvirker undervisningsplanen, og der er næsten altid behov for at ændre den i situationen. Der vil Eleverne har svært ved at koble det, de læste, til fagudtryk og til målbeskrivelsen for fagene.

15 grad uafklarede mht. studievalg, og de har typisk afprovet flere indgange. Elever på disse optag kan tillige være vejledt ind på SOSU af UU, snarere end ved selvmotivation, og holdene er ofte uhomogent sammensat. Endvidere kan eleverne have været udsat for Rosenthal-effekten. SOSU Sjælland oplever således, at skolens generelle uddannelsestilbud for grundforløbene ikke passer til elevsegmentet på Ql og Q2. Dels med den konsekvens, at eleverne i ringere grad fr tilegnet sig vi den og dels, at de ikke får læst lektier og ej heller afleveret opgaver. Elevernes manglende studieparat hed kan virke demotiverende for underviserne, med risiko for at understotte elevernes ønske om at stoppe på SOSU. Det hojere frafald kan virke demotiverende på klassens øvrige elever, med risiko for en selvforstærkende frafalds-effekt på øvrige elever. Indsatsen gennemføres som forsøg på grundforlobsoptag i Ql og Q2 i Holbæk-afdeling, og evalueres med henblik på eventuelt at udbrede tiltaget på alle afdelinger. SOSU Sjælland har en forventning om dels en øget gennemførsel på Ql- og Q2-optagene og dels, at elevernes faglige kompetenceniveau og studieaktivitet løftes hhv, øges. Endvidere er en ønsket effekt, at eventuelt frafaldne elever i højere grad gør et omvalg til anden uddannelse og ikke falder fra uden omvalg. Følgende elementer inddrages i en indsatsteori: Ql- og Q2-optagene gøres som udgangspunkt obligatotisk til 40-ugersforlob med mulighed for afkortelse efter 20 uger (v. opnåede kompetencemål) Differentieret undervisning p grundforlobene Ql og Q2 oges. Fagene der undervises i for at eleverne opnår de beskrevne kompetencemål, omdefmeres i forhold til nuværende beskrivelser. Dyskalkuli-screening (screening for ta1blindhed. Intensiveret samarbejde med UU mht. opfoigning på den enkelte elevs mulighed for omvalg snarere end frafald uden omvalg Organisering af indsatsen beskrives For dokumentation folges frafald i EASY, resultat af ETU, evaluering af undervisningen og screening af eleverne før og efter dvs, inden for de første 14 dage hhv, inden afsluttende projekt. Organisering og planlægning beskrives i 2013, og implementeres 1. og 2. kvartal Differentiering og digitalisering Formålet med det særlige indsatsområde Blended Learning er at udvikle undervisningsmetoder, der tilgodeser flere elevgrupper med forskellige undervisningsbehov (se beskrivelsen af indsatsen i afsnit 2.6 og afsnit 5). Herudover arbejdes der med flere forskellige indsatser i forhold til digitalisering og differentiering: LAB-forsog i Holbæk, der nu er i drift og tænkes udbredt til alle afdelinger. Her arbejder elever pà grundforløbet med en lang række af digitale medier som alternativ til den traditionelle un dervisning. Filmprojekt, hvor eleverne arbejder med formidling af fagligheden gennem anvendelse af film mediet. Forsøg med anvendelse af erfaringerne fra BL i elevernes praktikperioder Stærkere kobling mellem skoledel og praktikdel Det er en kendt problematik, at på de uddannelser, hvor eleverne uddannes i både et teoretisk felt og i et praksisfelt, oplever eleven i mange tilfælde et gab imellem den teoretiske fremstilling og den praksis, som møder den uddannelsessøgende i de perioder, hvor vedkommende er i uddannelse i praktikken. 15

16 er ansvarlig for udv gen af samarbejdet mellem skole og praktik. 2012, samt en central praktik og uddannelseskonsulent, som koordinerer og udvikler indsatsen, og som sammenhæng i uddannelsen og skabe en kontinuerlig læring hos den uddannelsessogende. På den måde sulent på hver af de fire skoleafdelinger: Holbæk, Slagelse/Ringsted, Greve og Næstved pr. 1. april For at imodekomme denne udfordring med en styrket indsats har SOSU Sjælland ansat en praktikkon oplever den uddannelsessogende ikke forskellig læring på skoleophold og i praktikophold. eleven kan reflektere sammen med over den oplevede forskel på de to felier, være med til at skabe en I disse uddannelser kan stotte fra en person, der har kendskab til både teorifeltet og praksisfeltet, som 16 tikperiode, når eleverne er tilbage på skolen. Disse elever har brug for at tale oplevelserne igen vanskeligheder for elever på et særligt praktiksted. proces er praktikkonsulentens samarbejde med kontaktlærerne, fastholdelsesvejlederne og prak tikpladserne en nodvendighed. nem med en, der kan stille nogle sporgsmål, der får eleverne til at reflektere over deres oplevel Praktikkonsulenterne modes med de uddannelsesansvarlige i kommuner og region for at drofte matche elev og praktiksted ud fra praktikkonsulentens kendskab til elev og praktiksted. I denne Praktikkonsulenterne har samtaler med elever, som har haft nogle svære oplevelser i deres prak læring og på den måde er bedre rustet til kommende oplevelser og kommende prakdkperioder. Praktikkonsulenterne er medansvarlige for at spotte og opsoge nye praktiksteder og i forbindel klæde dem på i forhold til de læringsværktojer, eleverne har med sig fra skolen. Praktikkonsulenterne fordeler SSA-elever på praktikpladserne, og i denne proces forsoges det at se, og praktikkonsulenterne har i disse samtaler fokus på, at eleven kan bruge deres oplevelse til se med, at nye praktikvejledere skal til at uddanne elever, er praktikkonsulenterne ofte med til at de uddannelsesmæssige forhold for eleverne, både overordnet, og hvis der skulle være specielle tes i praktikperioden, hvis eleverne oplever vanskeligheder, de ikke selv kan lose med deres vej den forste praktikperiode. Her introducerer praktikkonsulenterne eleverne til de generelle for Praktikkonsulenterne taler med elever, som er bekymrede, inden de skal i praktik. Det kan være taler afklarer problemstillinger for eleven eller giver eleven værktojer til at håndtere bekymrin gen og i alle tilfælde får eleven kontakt til en ekstra ressourceperson, eleven kan trække på i lose dette, opfordres vedkommende til at kontakte praktikkonsulenten, og praktikkonsulenten kan optræde som stotte for eleven i en samtale til afldaring af vanskelighederne på praktikstedet. dannelse. Praktikkonsulenterne moder eleverne på hvert hold på hovedforlobene, inden eleverne skal i Hvis en elev oplever, at han/hun har det svært på et praktiksted og ikke selv ser sig i stand til at Ud fra den nuværende funkdonsbeskrivelse er praktikkonsulenternes opgaver: ventninger, de vil mode på praktikstedet og besvarer de sporgsmål, eleverne har. leder eller med den uddannelsesansvarlige på praktikstedet, eller hvis eleverne har nogle sporgsmål dl afldaring. bekymring af forskellig art, både faglig, personlig eller rent praktisk. Det sker ofte, at disse sam Praktikkonsulenterne gor eleverne opmærksomme på, at de praktikkonsulenterne) kan kontak Praktikkonsulenten kan også i en samtale med eleven alene give denne nogle værktojer til at praktikperioden. komme videre med sin læring på praktikstedet ved hjælp af de læringsværktojer, eleven er intro duceret dl, og på denne måde kan praktikkonsulenten stotte eleven i at holde fokus på sin ud hæng i uddannelsen og i sidste ende at forblive i uddannelsen. Det giver i mange tilfælde eleven store udfordringer i forhold til at forstå uddannelsen, se en sammen

17 Praktikkonsulenten fordeler ligeledes skolens grundforløbselever på de institutioner eller i de plejegrupper, skolens samarbejdende kommuner melder ind til dem som modtagere af grund forlobselever, når eleverne skal i virksomhedsforlagt undervisning. Praktikkonsulenterne samarbejder med den internationale konsulent både i forhold til at ducere skolens elever til mulighederne for praktik i udlandet, og når skolen har gæster fra landet. intro Med udgangspunkt i det faktum, at der er sket et oget frafald for SSH-eleverne, og at en del af frafaldet sker ved at elever opsiges i provetiden, er det besluttet, at praktik- og uddannelseskonsulenten indleder en tættere dialog med de kommunale uddannelseskonsulenter om inddragelse af praktikkonsulenterne, når en SSH-elev har det svært i første praktikperiode. Hvis risiko for frafald skyldes, at kommunen overvejer at opsige eleven, kan praktikkonsulenten indgå i en dialog om, hvordan der kan støttes op om elevens udvikling og læring, tilbyde at støtte op om eleven i uddannelsen og tilbyde sparring for praktikvejlederen i et vanskeligt forløb. Hvis risikoen for frafald skyldes, at eleven får et praksischok (pga. de faglige krav og sociale gangsformer, som eleven bliver modt med, som beskrevet i afsnit 3) kan praktikkonsulenten være med til at støtte eleven i at bruge de værktojer, han/hun har fået i skoleperioden og opleve dem virke i sis. Praktikkonsulenten kan virke som en katalysator for etablering af tillid og samarbejde imellem elev og praktikvejleder, og praktikkonsulenten kan give eleven en oplevelse af, at skole og praktik arbejder sammen om at uddanne eleven. Praktik- og uddannelseskonsulenten arbejder med at udvikle samarbejdet med praktikken og derved med at skabe en større sammenhæng i uddannelsen for eleverne ved at om ud prak Være kontaktperson udadtil, både for kommunernes og regionenes uddannelseskonsulenter, for nye praktiksteder, som gerne vil modtage elever og for private virksomheder, som spørger ind til at modtage elever i praktik. Sparre uddannelsesfagligt med uddannelseskonsulenter og de pædagogiske konsulenter i munerne og i Regionen. Sparre uddannelsesfagligt med praktikkonsulenterne, samt vejlede og guide dem i deres samar bejde med kommuner/region og elever. Deltage i diverse arbejdsgrupper, hvor skole og praktik mødes, f. eks. som tovholder i arbejds gruppe omkring praktikdelen til LUP, og deltagelse i en arbejdsgruppe omkring godskrivning for praktik. Deltage i projekter, hvor skole og praktik deltager. Samarbejde med SOSU Sjællands Kursuscenter for at sikre, at aftalerne i LUP en omkring vernes praktikuddannelse implementeres i praktikvejlederuddannelsen. Opsoge og tage kontakt til nye praktiksteder for at drøfte mulighederne for praktikpladser. Besøge nye praktiksteder, der ikke er koncerngodkendte. Vejlede private virksomheder omkring det at ansætte en elev. Tovholder på LUU-moder og på Uddannelsesmoder. Deltage i internationale projekter, der sikrer fagligt gode praktikophold for eleverne i udlandet og for udenlandske elever i Danmark. kom SOSU Sjælland afholder to årlige uddannelsesmoder, hvor uddannelseskonsulenter fra de femten samarbejdende kommuner og fra Region Sjælland inviteres. Der inviteres ligeledes uddannelsesansvarlige fra flere niveauer og fra private praktikvirksomheder med til mødet. Fra skolesiden deltager, afhængigt af programmet lærere, vejledere, teamkoordinatorer og kursuskonsulenter. Uddannelseschefer, praktik konsulenter, uddannelsesdirektoren og praktik- og uddannelseskonsulenten deltager altid. ele 17

18 Moderne består af fælles orientering, oplæg, workshops og kortere, lokale praktikmoder for skoleafde lingerne. De har været afholdt med gode evalueringer. Åbent Læringscenter På afdelingen i Slagelse har der gennem flere år været et samarbejde med praktikken om elever, der har brug for ekstra hjælp til at komme i gennem uddannelsen. Eleverne tilbydes teoretisk undervisning i deres praktikforlob i Abent Læringscenter (ÅLC), der forløber en dag om ugen på skolen. Det aftales mellem undervisere og praktikstedet, hvor mange gange eleven har behov for at deltage i ALC i løbet af sit praktikforlob. Erfaringer er, at elever der deltager i ALC, oplever storre forståelse for uddannelsen og det faglige hold. De oplever, at de gennem modet med andre ligestillede elever får mod på at få den faglige identi tet, der følger med uddannelsen. I forhold til fastholdelse kan man sige, at hvis ikke eleverne oplevede at få den intensive mulighed for at arbejde og udvikle sig i trygge og overskuelige rammer, ville de ikke have samme overskud til f.eks. at klare skoleperiode 2 eller 3. Indsatsen er ikke evalueret og dokumenteret systematisk. I løbet af foråret 2013 vil der blive udarbejdet evalueringer (både elektroniske og interviews) og systematiske registreringer af de deltagende elever, for af kunne dokumentere effekten af indsatsen og få viden om, om tiltaget skal udbredes på skolens ovlige afdelinger. De deltagende praktiksteder vil også blive inddraget i evalueringen af indsatsen. Kursuscenterets viden om praktikken SOSU Sjælland påtænker at inddrage skolens kursuscenter i arbejdet med kobling mellem skoledel og praktikdel. Kursuscenterets undervisere kursuskonsulenter har, via afholdelse af efter- og videreuddannelse på bade SOSU- og det pædagogiske område, et indgående og opdateret kendskab til praksisfeltet, og de har tillige et bredt netværk af fagpersoner i praksisfeltet. Denne viden og kontaktflade kan udnyttes dels til brug for ajourfort viden for undervisere på vore EUD-uddannelser, og dels til brug for facilitering af kontakt til fagpersoner i praksisfeltet med henblik på intensiveret samarbejde mellem EUD og praksisfeltet. SOSU Sjælland tænker således at anvende kursuscenterets medarbejderes viden om praksisfeltet i overlevering fra opsogende konsulent til tovholder og underviser på det konkrete uddannelsesforlob, og sikre intern vidensdeling eksempelvis gennem samarbejde om undervisning på tværs af EUD og Kur suscentetet og på praktikvejlederkurser. Elevplan SOSU Sjælland har, som beskrevet i tidligere Handlingspianer for øget gennemforelse, arbejdet målret tet på at bruge Elevplan som det centrale sted med oplysninger om elevens uddannelsesforlob. Alle elevers uddannelsesplan godkendes i Elevplan, og skemaer og læringsaktiviteter ligger også her. Karaktererne, der ligger til grund for skolevejledningen, som udtrykker elevens standpunkt i forhold til de fastsatte mål ved skoleopholdets afslutning i henhold til skolens undervisningsplan, afgives i Elevplan. Arbejdsgiveren har mulighed for at se disse oplysninger. På et uddannelsesmode i marts 2013 afholdt skolen en workshop Elev og praktikvejleder har mulighed for sammen at se elevens uddannel sesplan i Elevplan, og med udgangspunkt i denne at tilrettelægge prakiikforlobet for at facilitere tikkens brug af Elevplan som en fælles platform for elev, skole og praktikarbejdsgiver. ind prak 18

19 . tal - hold, datatræk fra EASY, samt gennem deltagelse i ESB-netværkets elevtriselsundersogelse ETU) og ger og kan desuden anvendes som udgangspunkt for undervisernes IVIUS med nærmeste leder. gange årligt, om data giver anledning til ændringer af prioriteringer eller andre tiltag. Evaluering af undervisningen anvendes som det enkelte underviserteams værktøj til løbende forbedrin Arbejdet dokumenteres gennem systematisk og løbende evaluering af undervisningen på hvert enkelt virksomhedstilfredshedsundersogelse (\TTU). Data om fastholdelse fra EASY anvendes som input til ledelsesinformation, og ledelsen vurderer fire Ny mesterlæreaftaler - Korte uddannelsesaftaler - Restuddannelsesaftaler Kombinationsaftaler I det omfang, skolen har registreret dette. der elever, s i m sl i] en \neal g idkeiklir irks lfl Sk 5h ii iidtids i Ski ko iidthiui Skok ii uda çi i 5k lii tidkidur har hafl telef ifl b int akt med s( ) Ifl Sk ldn tid I Is der jj3eti elever, skt den st Sk k udividuj Sk L ii id t Iskr Sk It i ilsifti It har ha1 tek f k i ntakt nwd der w.ii.-ii elever, som Skt tien ski 2011 fakt fakt mål 2014må1 5 ii.idftikr Skou ii iiiikid i SIskn idtid 5i Skolçii tiiltilsli Antal dkendie irks tnthe dt r itted soiyi i elever, skolen Sk Ltt wiiish Skisluti tidtviskr ksiis ti idhidi Skokij uiits]sh Ivir beso.t i idkendte virktomlw \ntal g idkendte virks mbe Tabel 4.2. Skolens mål for det praktikpladsopsogende arbejde (antal virksomheder) Delaftaler under skolepraktik - - Ordinære uddannelsesaftaler fakt fakt mål 2014må1 Tabel 4.1. Skolens mål for indgåelse af uddannelsesaftaler (antal aftaler) 4.2. Styrkelse af det praktikpladsopsøgende arbejde Arbejdet forankres fra sommeren 2013 i en nyoprettet funktion som kvalitets- og uddannelseskonsu uddannelsesområde. uddannelsesudvalg, og ledelsen udpeger de væsentligste indsatsområder samt handlingspianer for det videre arbejde. Indsatserne kan indgå i bestyrelsens indsatsområder og ledelsens resultatkontrakter. På baggrund af resultaterne i ETU og VTU præsenteres resultaterne for medarbejdere, ledelse og lokale lent, der bl.a. skal sikre en tæt sammenhæng mellem kvalitetsinitiativerne og det øvrige arbejde i skolens Dokumentation og evaluering

20 lhfl l)(sç)t Antal kk-godkendte virk somheder, som skolen har haft telefonkontakt med Antal 1-godkendte virk somheder, som skolen har besøgt SOSU Sjællands praktik- og uddannelseskonsulent er fuldtidsansat. Praktikkonsulenternes beskæftigel sesgrad er i forhold til antallet af årselever på afdelingen (svarerende til Ca. en halvtidsstiiling på hver afdeling). Det praktikpladsopsogende arbejde på SOSU Sjælland varetages af skolens praktik- og uddannelseskonsulent i samarbejde med de 4 praktikkonsulenter (som beskrevet i afsnit 4.13.) For SOSU-skolerne er der en fast dimensionering indtil 2015 på området i henhold til 38 i bekendtgorelse om erhvervs uddannelser. Det praktikpladsopsogende arbejde har ikke været prioriteret hojest, idet de ansættende myndigheder, kommuner og region, selv onsker at have deres elever i praktik, og disse ansættende myndigheder har koncerngodkendelse til at have elever i praktik, hvorfor skolen ikke skal godkende det enkelte praktik sted. Skolen anvender dog privatejede eller fondsejede institutioner, bofællesskaber, sociale botilbud m.m. som praktikpladser. De er hver især besogt og godkendte afluu. De fire praktikkonsulenter fordeler SSA-eleverne på praktikpladserne i samarbejde og er p den måde opmærksomme på at bruge praktikpladser i hele optageområdet. Fordelingen sker dog altid med øje for det match imellem elev og praktiksted, som er vigtigt, for at både elev og praktiksted oplever et godt praktikforløb. Kommunerne, der selv fordeler SSH- og PA-elever sørger ligeledes for en jævn fordeling på praktikstederne. Der er planer om at opsøge og besøge flere socialpsykiatriske bosteder i Disse er for manges vedkommende selvejende eller under kommunalt regi, men er endnu ikke under de kommunale uddan nelseskonsulenters vinger. Der vil sandsynligvis kunne uddannes både SSA-elever og PA-elever på disse steder. Det vil kræve praktikstedsgodkendelse i LUU, hvis de skal inddrages i praktikstedstilbud dene. Der er ligeledes planer om at opsoge og besøge selvejende borne/ungeinstitudoner, som er potentielle praktiksteder. Disse kan være praktiksteder for PA elever og vil ogsâ kræve praktikstedsgodkendelse i LUU, hvis de skal inddrages i praktikstedstilbuddene, ligesom ansættende myndigheder skal acceptere, at deres ansatte elev ikke kommer i praktik hos dem, men i en anden virksomhed. Praktik- og uddannelseskonsulenten vil i 2013 tage kontakt til private virksomheder indenfor området for at belyse mulighederne for dem for at ansætte elever. På SSA-området bytter kommuner og region elever imellem somatik og primær, og elevernes psyki atri-praktik foregår hhv, i kommunernes socialpsykiatri, i regionens behandlingspsykiatri og på enkelte selvej ende eller fondsej ede socialpsykiatriske bosteder. Praktik- og uddannelseskonsulenten arbejder i øjeblikket på, at kommuner og region bytter PAelever, men regionen har pt. kun 4 PA-elever ansat. Det vil enten kræve, at kommunerne vil afgive ele ver til regionen og betale lønnen, eller at regionen opretter flere prakdkpladser. Set fra et uddannelses- 20

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær TIRO/21.06.2017 Side 1 af 11 Indhold Tidlig indsats til sikring af elevtilstedeværelse... 3 Kontaktlærerfunktionen... 4 Principper for kontaktlærerfunktionen...

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens Institutionsnummer: 607410 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland

Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Referat fra møde i LUU SOSU for SOSU Sjælland Onsdag d.02.10.2013. Referent: Merete Frank Christensen 1. Opgørelse over frafald på SSH- og SSA-uddannelsen. SOSU Sjælland har fået lavet en opgørelse over

Læs mere

Handlingspian for øget gennemførelse

Handlingspian for øget gennemførelse sosusj/kvalitet/handlingsplan. aspx ttp://www.sosusj.dk/sosusj/om Journ nr.: 093.79K.391 Institutionsnummer: 280108 SOSU sjælland Institutionens navn: Erhvervsuddannelserne 2014 Handlingspian for øget

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2013 Pæd

Udviklingsredegørelse 2013 Pæd Udviklingsredegørelse 2013 Pæd 1. PASS er optaget af, hvordan PASS kan understøtte samarbejdet mellem skolen og praktikken for at øge udbyttet for elever og virksomheder. PASS vil derfor gerne høre, hvordan

Læs mere

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Social- og Sundhedsskolens øverste organ er bestyrelsen, som er ansvarlig for skolens drift, økonomi og organisation. Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016

Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016 Opfølgningsplan Pædagogisk assistentuddannelse UCC 2016 Alle indsatsområder afrapporteres i forhold til fastsatte mål og/eller succeskriterier. Indsatsområde: Gennemførsel og frafald Som erhvervsuddannelse

Læs mere

Referat af møde i Fælles-LUU for SOSU Sjælland

Referat af møde i Fælles-LUU for SOSU Sjælland Referat af møde i Fælles-LUU for SOSU Sjælland Tirsdag d. 15.01.2013 kl. 10.25-14.00 på Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted. Referent: Merete Frank Christensen Bilagsfortegnelse: Bilag 1 til punkt

Læs mere

Evalueringer Der gennemføres 3 evalueringer i løbet af det samlede uddannelsesforløb for alle skolens elever.

Evalueringer Der gennemføres 3 evalueringer i løbet af det samlede uddannelsesforløb for alle skolens elever. EVALUERING AF UNDERVISNING HVORFOR OG HVORNÅR EVALUERES DER? SOSU Sjælland ønsker at målrette evalueringen undervisningen for at opnå et fælles evalueringsgrundlag og -kultur for hele organisationen. Hensigten

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Randers Social- og Sundhedsskole indførte i efteråret 2013 en ny struktur for timerne ud i praktik og ind fra praktik. Tidligere

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Asmildkloster Landbrugsskole Institutionsnummer: 791300 Journalnr.: 089.54K.391 Dato, 15. april 2015 Underskrift: Indsæt

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 onsdag, den 30. november 2016 kl på Social & SundhedsSkolen Herning, Døesvej, Holstebro

Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 onsdag, den 30. november 2016 kl på Social & SundhedsSkolen Herning, Døesvej, Holstebro Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 onsdag, den 30. november 2016 kl. 9.00-12.30 på Social & SundhedsSkolen Herning, Døesvej, Holstebro 1. Godkendelse af dagsorden og prioritering af punkter

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Kjærgård Landbrugsskole Institutionsnummer: 557302 Journalnr: 090.30K.391 Dato: 28. februar 2012. Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Vi vil se på hvilke tiltag der har virket og hvilke tiltag der skal justeres eller udfases.

Vi vil se på hvilke tiltag der har virket og hvilke tiltag der skal justeres eller udfases. Indledning I denne handlingsplan har vi arbejdet med de udfordringer vi på Gråsten Landbrugsskole har i forbindelse med øget gennemførelse på vore uddannelser. Vi vil se på hvilke tiltag der har virket

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014.

Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014. 24-11-2014 Referat fra PA LUU møde den 19/11, 2014. Selandia Park 8, Demonstrationsstuen, 4100 Ringsted. Referent: Merete Frank Christensen Velkomst/Marianne Frederiksen. FOA har opfordret skolen til at

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Projektbeskrivelse Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk

Læs mere

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016 Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 06 Bilag til HandlingsPlan for Øget Gennemførelse 07 Tal ajourført primo januar 07 Den 0. januar 07 Denne informationsindsamling beskriver skolens egne

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-16 30.06.16...

Læs mere

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Til LBR i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Randers...4

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse,

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Succes-plan Social & SundhedsSkolen, Herning 1. SAMARBEJDE OM ELEVERNES LÆRING

Succes-plan Social & SundhedsSkolen, Herning 1. SAMARBEJDE OM ELEVERNES LÆRING Succes-plan 2015-16 Social & SundhedsSkolen, Herning 1. SAMARBEJDE OM ELEVERNES LÆRING BEHOVSAFKLARING OG DATAANALYSE Hvad kan vi konkludere på den baggrund? Elevernes faglige resultater: Gode karakterer

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne

HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Institutionsnummer: 787409 Dato: 15.04.2011, Version 2 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Det ønskes undersøgt, om vi kan skabe et forløb med en aktiv UEA-undervisning og vejledning, hvor der i målgruppen drenge (specifikt socialt udsatte og uddannelsessvage

Læs mere

PRAKTIKPLADS - SOSU SJÆLLAND PRAKTIKPLADS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT PÆDAGOGISK ASSISTENT

PRAKTIKPLADS - SOSU SJÆLLAND PRAKTIKPLADS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT PÆDAGOGISK ASSISTENT PRAKTIKPLADS - SOSU SJÆLLAND PRAKTIKPLADS SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT PÆDAGOGISK ASSISTENT Social- og sundhedsuddannelserne - opbygning og muligheder for videreuddannelse Kære

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015.

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1.

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik

Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik Revideret 19.11.2015, Louise Elmgaard Thiem, Uddannelsesleder SOSU-skolen, UCD efter drøftelse i Pædagogisk Råd Monitorering og kvalitetssikring af skolens pædagogik og didaktik SOSU-skolens kvalitetspolitik

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Kvalitet i praktik - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Udarbejdet af det Lokale UddannelsesUdvalg (LUU) for social og sundhedsuddannelsen og pædagogisk

Læs mere

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter.

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter. Produktions og udvikling, strøm, styring og it Handlingsplan for elevtrivselsundersøgelsen 2010. Denne handlingsplan vil følge op på områderapporten fra Ennova, fremstillet på baggrund af ETU tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Referat. Dimensioneringsudvalg. Møde nr.: 2 Dannet den: Fredag den 04-10-2013 Mødedato: Tirsdag den 01-10-2013 Mødetidspunkt: 12:00-13:00 Mødested:

Referat. Dimensioneringsudvalg. Møde nr.: 2 Dannet den: Fredag den 04-10-2013 Mødedato: Tirsdag den 01-10-2013 Mødetidspunkt: 12:00-13:00 Mødested: Referat Dimensioneringsudvalg Møde nr.: 2 Dannet den: Fredag den 04-10-2013 Mødedato: Tirsdag den 01-10-2013 Mødetidspunkt: 12:00-13:00 Mødested: Inkaværelset Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted Medlemmer

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: EUC Nord Institutionsnummer: 317 Dato: 26.02.2009 Underskrift: Bestyrelsesformand Preben Vestergaard Dokumentet findes

Læs mere

SOSU Nord i Tal 2015

SOSU Nord i Tal 2015 1 SOSU Nord i Tal 2015 Indhold Introkurser og brobygning... 3 Grundforløb... 5 Social og sundhedshjælperuddannelsen... 10 Social og sundhedsassistentuddannelsen... 16 Pædagogisk Assistentuddannelse...

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen, Fredericia- Horsens Institutionsnummer: 607410 Journalnr.: 093.74K.391 Dato Underskrift:

Læs mere

FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV

FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV Velfærdsaftalen: Uddannelse til alle 95% af en ungdomsårgang gennemfører ungdomsuddannelse i 2015 Kommunernes ansvar Erhvervsuddannelserne skal fornys: o Rummelighed o

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012 og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 212 For at er opdateret på status for optag og ikke mindst søgning til social- og sundhedsskolernes uddannelser, har lederforeningen

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser X.20 Attraktive arbejdspladser Projektopsamling for Udvikling af ny teamstruktur på Odense Tekniske Gymnasium Skole: Odense Tekniske Gymnasium, Syddansk Erhvervsskole 1 Beskrivelse I skoleåret 2010-2011

Læs mere

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen. Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evalueringens struktur Evalueringen har fulgt to spor, nemlig 1) selvevaluering i medarbejderteamet og bestyrelsen, samt spørgeskema

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker.

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker. August 2008 Debatoplæg - Grundforløbspakker Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen er med til at sikre, at den enkelte skole har

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014

2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014 20. juni 2014 en D A G S O R D E N til 45. møde i bestyrelsen torsdag den 26. juni 2014 kl. 19.00-21.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i bestyrelsen den 10. april 2014 Drøftelse:

Læs mere

Realkompetencevurderings projekt KL temadag den 3. juni 2015

Realkompetencevurderings projekt KL temadag den 3. juni 2015 Realkompetencevurderings projekt KL temadag den 3. juni 2015 Deltagere i projektet: SOSU Nord Hjørring kommune Brønderslev kommune Frederikshavn kommune Majbritt Sund Uddannelseskonsulent Frederikshavn

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2009 Institutionens navn: Uddannelsescenter Herning Institutionsnummer: 657401 Dato: 23. februar 2009 Underskrift: Benny Larsen (bestyrelsesformand)

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere