Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn Oktober

2 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger, anbefalinger og evt. anbefalinger om påbud. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete tilbud. Sidste del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse er ligger til grund for den samlede, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. 1

3 Indholdsfortegnelse 1 samlede bemærkninger og anbefalinger Oplysninger grundlag Opfølgning på foregående tilsyn Fysiske rammer Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Referenceramme, pædagogik og metode Pædagogisk plan Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Medindflydelse og brugerinddragelse Omgangsform og sprogbrug Tryghed og trivsel Organisatoriske og personalemæssige forhold Internt samarbejde og kommunikation Procedurer og retningslinjer Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

4 1 samlede BDO har på vegne af Ballerup Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Vedelsbo. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Det overordnede indtryk af Vedelsbo er, at det er et yderst velfungerende tilbud til målgruppen. Tilsynet vurderer, at Vedelsbo anvender faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til borgernes behov og udvikling. Disse tilgange og metoder er udtryk for og vurderes ud fra den aktuelt bedste viden om målgruppen og metoder. Yderligere har tilbuddets medarbejdere en ensartet faglig forståelse af de tilgange/metoder, der anvendes over for målgruppen og formår at omsætte faglig viden og metoder i praksis. På samme vis vurderer tilsyn, at Vedelsbo opstiller klare, konkrete mål for de enkelte borgeres trivsel og udvikling i individuelle planer. Der følges op på og dokumenteres på borgernes udvikling i forhold til de opstillede mål. Derudover vurderer tilsynet at handleplanen fungerer som et dynamisk redskab til gavn for borgerne. Det er tilsynets, at borgerne på Vedelsbo overordnet har en god hverdag med mulighed for mange forskellige aktiviteter. Borgerne deltager under hensyn til deres forudsætninger, ønsker og behov i sociale aktiviteter uden for tilbuddet. Det er derfor tilsynets, at Vedelsbo guider, motiverer og støtter borgerne i at være i beskæftigelse eller beskæftigelsesfremmende aktivitet. En hverdag med aktiviteter på og uden for Vedelsbo kræver et fundament af tryghed og trivsel, som tilsynet, vurderer borgerne er i besiddelse af. Dette skyldes i høj grad personalet, som er kompetente i deres arbejde med borgerne, hvilket bidrager til trygheden. Dette italesættes af borgene under dette tilsyn. Sammenholdet og fællesskabet med borgerne i mellem er ligeledes en vigtig faktor i at bibeholde tryghed og trivsel. I forlængelse af borgernes trivsel, er det tilsynets, at borgerne på Vedelsbo bliver hørt, respekteret og anerkendt. Borgerne har indflydelse på alle væsentlige beslutninger vedrørende dem selv og har mulighed for at give udtryk for deres ønsker og behov. Samtidig er omgangsformen og sprogbrug på Vedelsbo af overordnet god karakter. Det noteres positivt, at medarbejderne imellem indgår i dialog, hvis/når situationer med eventuelt uhensigtsmæssigt sprogbrug finder sted. På samme måde vurderes omgangsformen blandt borgerne som positivt. Tilsynet vurderer, at det interne samarbejde og kommunikation er velfungerende og at man er opmærksom på at opdatere sig med faglig viden om målgruppen og relevante metoder. Ligeledes sker der en nødvendig faglig vidensdeling og koordination mellem tilbuddets medarbejdere samt leder. Det er yderligere tilsynets, at medarbejdergruppe samlet set har relevant viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder, og at medarbejdere og leder er kompetente til de opgaver, de skal løse, og indgår i et positivt læringsmiljø. Det er tilsynets, at der ved medicinhåndtering findes relevante procedurer og retningslinjer, og at der her er sammenhæng med praksis. Hertil vurderes også, at utilsigtede hændelser indberettes. Vedrørende magtanvendelser vurderer tilsyn, at der ikke er uforholdsmæssigt mange magtanvendelser i forhold til målgruppen, og at der sker dokumentation og indberetning af magtanvendelser i overensstemmelse med lovgivningen. På samme vis, angående magtanvendelse i gråzoner, er det tilsynets, at der løbende reflekteres over dette. Tilsynet har noteret sig at der løbende afholdes brandøvelser. 3

5 Endeligt vurderes det, at de fysiske rammer og faciliteter på Vedelsbo imødekommer borgernes behov. Borgerne trives med de fysiske rammer og borgerne nævner alle den omkringliggende rolige natur som en yderst positiv faktor. 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger Anbefalinger Tilsynet gav ikke anledning til anbefalinger Anbefaling om påbud Ingen anbefaling om påbud 4

6 2 Oplysninger Adresse Appenæshoved 2, 4700 Næstved Leder Lonnie Rowland Haugaard Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et privat botilbud, der er godkendt af og har driftsoverenskomst med Ballerup Kommune. Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 108 og 107. Antal pladser Godkendt til pladser og plads. Takst pr. døgn Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn kr (både for 107 og 108) Målgruppebeskrivelse Målgruppen er yngre og midaldrende sindslidende. Beboerne har i flere år haft en sindslidelse. Alle har haft tæt forbindelse til det psykiatriske system og er stadig i medicinsk behandling. (kilde: hjemmeside) Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består af: Forstander Lonnie Rowland Haugaard, uddannet sygeplejerske 3 social- og sundhedsassistenter 1 pædagog Pædagogmedhjælper og uddannet værestedsassistent, der står for madlavningen 1 administrator og altmuligmand Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg 1. oktober 2013 kl Deltagere i interviews Ledelse: Medarbejdere: Borger: Lonnie Hauggard, leder i 13 år, uddannet sygeplejerske, efteruddannelse i kognitiv terapi (basisuddannelse og videregående uddannelse), i gang med efteruddannelse i positiv psykologi, færdiggjort mindfulness kursus. Administrator, har en baggrund som officer i hæren (Kaptajn). Han har taget MMD (Master of management and development) fra CBS, og har haft virke som konsulent inden for lederudvikling i 14 år, herunder senest 4 år i Implement Consulting group., ansat i 12 år Socialpædagog, efteruddannet i kognitiv pædagogik ansat i 11 år Værestedsmedarbejder, efteruddannelse i kognitiv pædagogik, ansat i 4 år Boet på stedet i 9 år Boet på stedet i 11 år 5

7 Borger, just indflyttet BDO blev vist rundt på stedet af forstander. Tilsynsførende Marianne Grube Christiansen (Chefkonsulent, cand.pæd., PD og socialpædagog) Sebastian Rogaczewski (Tilsynskonsulent BA. Socialvidenskab & Kommunikation) 3 grundlag 3.1 Opfølgning på foregående tilsyn Ved det foregående uanmeldte tilsyn, den oktober 2012, foretaget af BDO, blev der givet følgende anbefalinger/bemærkninger: 1. Tilsynet anbefaler, at Vedelsbo indkøber aflåselige medicinskabe til borgernes værelser. Leder oplyser, at situationen ved sidste tilsyn var en dum fejl, som kort tid efter tilsynet blev ordnet. Man har etableret aflåst medicinboks hos de borgere, hvor det er relevant. P.t. er der 2 borgere, som selv administrerer deres medicin. Adspurgt om der siden sidste tilsyn er sket store ændringer eller opstået nye udfordringer eller modtaget formelle klager, oplyses det, at det er der ikke. Tilsynet vurderer, at der er fulgt relevant op på sidste tilsyns anbefaling. 3.2 Fysiske rammer Ved de foregående tilsyn er de fysiske rammer blevet beskrevet således: Huset fremstår primært særdeles fint vedligeholdt. Værelser, fællesarealer og personalefaciliteter er indrettet efter de faktiske muligheder. Det betyder, at der er forskel på størrelsen på værelserne, der varierer mellem km, og at beboerne deles om tre fælles badeværelser. Huset er indrettet med ti værelser til beboere, tre fællesrum/stuer, kontor, mødelokale, tre toilet og badeværelser, køkken, vaskerum, motionsrum mv. Alle lokaler fremstår ved dette tilsyn (lig tidligere tilsyn) indbydende og med et præg af hjemligt islæt. Udendørsomgivelserne indbyder til gå-, løbe-, cykelture i den smukke natur. De fysiske rammer sætter dog også visse begrænsninger, idet placeringen frembyder en del transport i forbindelse med beboernes egne eksterne aktiviteter. Dette er imidlertid en udfordring, som løses gennem planlægning samt ved brug af såvel offentlig som privat kørsel af de beboere, der har aktiviteter i omegnen. Vedelsbo fremstår rent og ryddeligt med en høj standard for hygiejne. 6

8 Ved dette tilsyn spørger tilsynet ind til om der er sket ændringer i de fysiske rammer. Hertil oplyser leder og medarbejdere, at der er kommet nye badeværelser og toiletter, hvilket tilsynet kan observere er i proces. Medarbejderne vurderer, at de fysiske rammer imødekommer de nuværende borgeres behov, dog har stedet trapper, hvilket gør det umuligt at have fx kørestolsbrugere. Overordnet beskrives de fysiske rammer som værende fantastiske det ligger lidt langt fra centrum (7 km fra Næstved), men man har en bus til rådighed på stedet, hvis man vil ind til byen eller til anden aktivitet. Tilsynet spørger desuden ind til om borgerne trives med de fysiske rammer og om de fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov. Hertil svarer borgerne, at de generelt er meget tilfredse med de fysiske rammer på Vedelsbo, hvor især naturen omkring stedet italesættes. En borger er positivt stemt over for etableringen af et karbad, da dette har været et ønske fra borgernes side, som nu er kommet i opfyldelse med de nye badeværelser. Borgeren tilføjer, at vedkommende er tilfreds med størrelsen på sit værelse og tilbringer meget tid derinde, hvor vedkommende lytter til musik og ellers slapper af. Borgeren oplyser, at vedkommende har tænkt på at flytte i egen lejlighed, men ved, at det er bedst at blive boende på Vedelsbo, hvor der er mulighed for samvær med andre og et behjælpeligt personale (borgerens ord). En anden borger, som tilsynet taler med, oplyser, at vedkommende er tilfreds med sit værelse og fællesarealerne. Rengøringen ordnes af personalet og man kan selv hjælpe til. Den omkringliggende natur nævnes som værende rigtig dejlig og giver ro til sjælen. Tilsynet taler til sidst med en nylig indflyttet borger, som indtil videre er positivt stemt over for de fysiske rammer og omgivelser. Tilsynet observerer, at rengøringsniveauet overalt er tilfredsstillende. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer og faciliteter på Vedelsbo imødekommer borgernes særlige behov. Borgerne trives med de fysiske rammer og nævner den omkringliggende rolige natur som en positiv faktor. 3.3 Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Referenceramme, pædagogik og metode Ved de foregående tilsyn er der den pædagogiske referenceramme og metode blevet beskrevet således: Vedelsbos pædagogiske referenceramme tager afsæt i den kognitive miljøterapeutiske forståelsesramme og alle medarbejdere er enten uddannet i eller er godt orienteret omkring tilgangen. Ved dette tilsyn spørger tilsynet nærmere ind til den pædagogiske referenceramme og metode. Medarbejderne/leder oplyser, at man stadig arbejder overordnet kognitivt. I år har man et fokusområde: hvordan man omsætter den kognitive metode i praksis, eksempelvis ved samtale og herunder også den konkrete tilgang. Leder oplyser, at man arbejder målrettet med at ensrette arbejdsmetoder for medarbejdere, hvilket sker gennem praksiseksempler på personalemøderne og ved hjælp af kognitive skemaer, som medarbejderne støtter beboerne i at udfylde. Disse skemaer fungerer som redskaber i arbejdet, og stammer fra medarbejdernes uddannelse eller fra stedets psykolog. Leder oplyser, at hun nu og fremadrettet deltager i de ugentlige samtaler med borgerne og kontaktpersonen, alt for dels at orienterer sig i forhold til 7

9 metodetilgangen og arbejdet i praksis, men også for at kunne bidrage med læring til borgere og medarbejdere. Medarbejderne giver udtryk for, at de er meget glade for leders deltagelse og at det er med til at kvalificerer indsatsen, eksempelvis ved at medarbejderne har mulighed for at få svar på bestemte spørgsmål fra leder, samt fagligsparring Konkret aftaler man med borgerne fra uge til uge, hvad målene i handleplanen skal indeholde. Tilsynet spørger ind til borgernes oplevelse af, at der nu er to medarbejdere tilstede ved deres ugentlige samtale, hertil giver borgerne udtryk for at det er de meget tilfredse med og nævner, at lederen i forvejen er meget i huset og altid imødekommende. Adspurgt leder til supervision, så oplyser hun, at de er afventende i forhold til en bestemt psykolog, som de tidligere har haft et meget godt samarbejde med og som har de kompetencer stedet har gavn af. Psykologen er pt. på orlov. Tilsynet spørger medarbejderne omkring hvordan de vil beskrive deres pædagogiske referenceramme og her oplyser de, at der arbejdes ud fra et udarbejdet værdigrundlag, som tages op en gang om året på borger/personalemøde. Derudover arbejdes der med den kognitive tilgang og som eksemplificeres med praksiseksempler omkring den narrative tilgang. Konkret tages der udgangspunkt i borgernes egne ønsker for deres liv, og hvordan man kan imødekomme disse mål og ønsker. Endvidere indgår den miljøterapeutiske ramme ligeledes og denne ses blandt andet ved, at borgerne deltager i aktiviteter og huslige pligter /rutiner; madlavning, indkøb etc. Borgerne har alle forskellige praktiske opgaver relateret til fællesskabet og hertil bidrager de i det omgang det er dem muligt i den konkrete kontekst. Borgerne har således en fælles havedag om ugen hvor alle beboere og personalet deltager. Derudover deltager et par af beboerne i havearbejdet med stedets havedame. Medarbejderne understreger at man altid har for øje, hvad målet og værdien er for borgerne og derfor er borgernes også inddraget i valg af opgaver. Der lægges vægt på at motivationen skal være tilstede, og at borgerne bidrager med det de kan. Der gives et eksempel med en konkret aktivitet, hvor kun to borgere aktivt deltager aktiviteten, mens andre borgere forholder sig interesseret i periferien, eller måske har bagt en kage og på den måde bidrages der til fællesskabet. Adspurgt til at bibeholde den bedst mulige faglige viden og kompetencer, fortæller medarbejderne, at de på personalemøderne eksempelvis altid har et fokuspunkt omhandlende den kognitive referenceramme, således at denne er præsent for alle medarbejdere. Ligeledes bidrager supervision til at højne fagligheden. Medarbejderne tilføjer, at de også altid kan gå til deres leder med ønsker vedrørende opkvalificering af deres faglige viden. Tilsynet vurderer, at Vedelsbo anvender faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til borgernes behov og udvikling. Disse tilgange og metoder er udtryk for og vurderes efter den aktuelt bedste viden om målgruppen og metoder. Yderligere har tilbuddets medarbejdere en ensartet faglig forståelse af de tilgange/metoder, der anvendes over for målgruppen og formår at omsætte den faglige viden og metoder til praksis. 8

10 3.3.2 Pædagogisk plan Leder vil vise tilsynet hvordan de dokumenterer elektronisk, men oplyser, at serveren pt. er nede. Leder redegør for arbejdsprocessen med handleplanerne og forklarer, at der løbende justeres i målene, og at handleplanen er et aktivt og dynamisk redskab, som bruges aktivt i hverdagen. Konkret aftales dagsorden for samtalerne med beboeren fra uge til uge. Dagsorden kan blandt andet indeholde drøftelse/opfølgning af handleplanernes delmål, indsats og aktiviteter. Samtalen indledes med gennemgang af dagsorden hvor personalet skaber mulighed for at beboeren altid kan ændre denne, såfremt der måtte være mere presserende emner som ligger beboeren på sinde. Der er udarbejdet samarbejdsmapper for alle borgere med individuelle mål, hvor der dokumenteres i forskellige forhold: aktivitetsniveau, medicin mm. Derudover dokumenteres der for de daglige observationer. Eksempelvis i forhold til en borger der ønsker rygestop. Adspurgt til leders rolle i udarbejdelsen af handleplanen, fortæller hun, at hun kvalitetssikre planerne, og understreger at hun også har en forventning om at medarbejderne kan udarbejde en handleplan. Derudover indgår leder i dialog og sparrig med medarbejderne undervejs i udarbejdelsesprocessen. Leder vægter højt, at det skriftlige arbejde er ordentligt og etisk korrekt. Det oplyses, at handleplanen indgår som et dynamisk redskab og justeres en gang om måneden. Dertil kommer at leder en gang om året ud fra handleplanen udarbejder statusbeskrivelserne. Adspurgt leder om, de tager afsæt i 141 handeplanerne, oplyses det, at det gør de. Medarbejderne bekræfter, at de pædagogiske planer, handleplaner mm., er dynamiske og et godt redskab for borgere og medarbejdere, ligesom de anvendes aktivt i dagligdagen. Processen bag handleplanen er typisk, at medarbejder og leder aftaler møde omkring en borger. Her drøfter man specifikke nutidige og fremtidige mål med borger. I fællesskab udarbejdes delmål og udviklingen dokumenteres, så borgeren er inddraget i alle processer. Det oplyses, at man holder det levende og bevarer handleplanen som et dynamisk redskab. En borger fortæller, at de deltager i udarbejdelsen af handleplanen, og hvordan der ugentlig justeres i forhold til målet. Borgeren synes til tider, at handleplanen og samtalen herom er lidt stressende og godt kan komme lidt for tæt på. Sker dette siger borgeren det til medarbejderen og oplever, at det bliver imødekommet. Eksempelvis nævner borgeren, hvordan vedkommende ikke er glad for at lave mad og derfor har vedkommende fået tildelt andre tjanser, som vedkommende er meget tilfreds med. En anden borger fortæller ligeledes, at vedkommende har været med til at udarbejde sin handleplan og oplever handleplanen som en støtte. Borgeren tilføjer, at handleplanerne er meget fleksible i forhold til målene. Tilsyn fremvises en handleplan og statusbeskrivelse: Ved statusbeskrivelsen observerer tilsynet en generel beskrivelse af borgerens psykiske tilstand; en kort opsummering af borgerens diagnose, herunder hvilke symptomer det frembringer, efterfulgt af indsats af personale ved affektudbrud, af medicin og PN medicin, kort om hvilken psykiater der er tilknyttet og til slut en opsummeret statuskonklusion. Handleplanen indledes med en dato for udarbejdelse og revidering, samt en 9

11 oplysning om, at målet evalueres løbende ved de ugentlige samtaler. Der er fyldige og dækkende beskrivelse af borgerens udfordring/problemfelt, efterfulgt af et overordnet mål og delmål. Dertil kommer en meget deltaljeret beskrivelse af aktiviteter/indsatser/metoder, samt hvad succeskriteriet er for målet, etiske overvejelser og beskrivelse af pædagogiske metoder og overvejelser. Planen afsluttes med, hvad der er borgerens opgave og hvad der er medarbejderens. Tilsynet vurderer, at Vedelsbo opstiller klare og konkrete mål for de enkelte borgeres trivsel og udvikling i de individuelle planer. Der følges op på og dokumenteres på borgernes udvikling i forhold til de opstillede mål. Derudover vurderer tilsynet, at handleplanen fungerer som et dynamisk redskab til gavn for den enkelte borger. 3.4 Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Ved sidste tilsyn blev det bemærket, at der var sket en organisationsændring fra en sovende nattevagt til en tilkaldevagt, og at Vedelsbo håndterede situationen på faglig forsvarlig vis. Ved dette tilsyn oplyser leder, at det går rigtig godt og det kan tælles på en hånd, hvor mange gange der er tilkaldt en vagt. Leder redegør for hvordan aftenvagten forbereder borgerne ved at lave aftaler med borgerne om, at de skal ringe, hvis de har brug for det. Telefonen er forprogrammeret, så opkaldet er nemt for borgerne. Medarbejderne redegør for diverse aktiviteter i løbet af ugen og fortæller i relation til dette, at en borger har beskæftigelsestilbud. Endvidere kan borgerne bruge værestederne i kommunen, hvilket to borgere gør en del brug af. Nogle andre borgere går i fitness og bruger SISAM, blandt andet i forhold til svømning, yoga og fitness På tilbuddet er der også mulighed for at benytte et fitnessrum og gå eller løbe ture i den omkring liggende natur. Adspurgt til hvordan medarbejderne inddrage borgernes ressourcer i de valgte aktiviteter, eksemplificeres det med en borger der har en stor passion for fugle. Vedkommende fortæller de andre borgere og medarbejdere om diverse fugle og andre dyr, hvilket alle nyder godt af. Denne borger har blandt andet selv taget initiativ til at par fugle-ture. Derudover er mange af borgerne interesseret i musik, hvor de tager til koncerter både alene og med personale. Man har for nyligt taget tiltag med en stor tavle i et fællesrum, hvor borgerne kan se deres aktiviteter dag for dag. Borgerne er glade for dette og medarbejderne ligeså. Der er også lavet en tavle, hvor man kan se hvilke kontaktpersoner der er på arbejde. Medarbejderne fortæller at informationstavlerne bidrager til ro og struktur, hvilket er en kerne forudsætning for borgerne på Vedelsbo. Adspurgt borgerne om hverdagen, fortæller de, at der er huslige pligter og ting man skal udføre og hjælpe til med for fællesskabet skyld. Dette kan være havearbejde, madlavning og gåture. En borger oplyser, at han elsker at gå i haven og få frisk luft og arbejde i urtehaven. Blandt andet har vedkommende ansvaret for pap og papir, som køres på centralen en gang om måneden. Borgeren går ydermere i fitness to gange om ugen. Borgeren er overordnet meget tilfreds med dagligdagen på Vedelsbo. Der er 10

12 mange aktiviteter og vedkommende keder sig ikke. En anden borger fortæller ligeledes om de daglige opgaver, som de har i huset og om de aktiviteter vedkommende deltager i. Borgeren fortæller, at vedkommende skal starte til fitness om et par dage, hvilket vedkommende glæder sig til. Borgeren oplyser, at det også er et mål i vedkommendes handleplan. Derudover tager de på ture sammen; biografen, museum, kanalrundfart, ferier. Og til næste år skal de til Costa del sol. Borgeren oplyser, at vedkommende er tilfreds med hverdagen, som det fungerer nu og ønsker ingen ændringer. Det er tilsynets, at borgerne på Vedelsbo overordnet har en god hverdag med mulighed for mange forskellige aktiviteter. Borgerne deltager under hensyn til deres forudsætninger, ønsker og behov i sociale aktiviteter uden for tilbuddet. Det er derfor tilsynets, at Vedelsbo guider, motiverer og støtter borgerne i at være i beskæftigelse eller beskæftigelsesfremmende aktivitet Medindflydelse og brugerinddragelse Borgerne oplyser, at der afholdes beboermøde hver 14. dag. Der er dagsorden, referat til mødet og der synges altid en sang før og ved afslutning af mødet. En borger giver udtryk for ikke altid at bryde sig om, at deltage i mødet og begrunder det med de emner, der drøftes på mødet. Borgeren synes at mange af emnerne er indlysende og ikke særlig relevante. Eksempelvis synes borgeren ikke om, at andre borgere taler om deres sygdom eller mentale tilstand, men mener, at det bør drøftes med kontaktpersonerne. I den faktuelle høringsproces oplyser forstander, at beboernes personlige forhold og problemstillinger ALDRIG bringes på dagsordenen til beboermøderne. Her indgår således udelukkende relevante fælles emner som har til hensigt at skabe de bedste betingelser for alle beboerne. Derudover anser personalet det som en opgave at støtte beboerne i at holde sig til de fælles emner. Borgeren oplever nogle gange, at der kan være frivillig tvang, men understreger, at hvis man har det dårligt, tages der hensyn til det. En anden borger bekræfter, at der er beboermøder hver 14. dag. Her kan man være kritisk eller positiv, og det er generelt et godt forum, hvor man kan bringe forskellige emner op. Medarbejdere bekræfter ovenstående oplysninger fra borgerne og tilføjer, at dagsordner og referat som regel skrives af personalet. Har en beboer været ude af huset under et møde, så refereres det af kontaktpersonen. Man gør meget ud af, at borgerne skal være med til møderne, da det fremmer demokratiet og man her har en stemme, hvis man er utilfreds med noget. Tilsynet vurderer, at borgerne på Vedelsbo bliver hørt, respekteret og anerkendt. Borgerne har indflydelse på alle væsentlige beslutninger vedrørende dem selv og har mulighed for at give udtryk for deres ønsker og behov Omgangsform og sprogbrug Medarbejderne oplyser, at borgerne generelt har det rigtig godt med hinanden og savner hinanden, hvis nogen er på ferie eller væk i længere tid. De er meget omsorgsfulde; eksempelvis hvis en borger har det dårligt, så er borgerne gode til at overtage hinandens opgaver mm. Det tilføjes, at der kan 11

13 forekomme uoverensstemmelser og her hjælper medarbejderne hvis ikke borgerne formår at løse det selv. En anden borger oplyser, at man kan trække sig tilbage, hvis man bliver irriteret på hinanden, så går man op i sin bolig og køler ned (borgerens ord). Borgeren mener, at alle borgere er vedkommendes venner, men at man selvfølgelig bliver træt af hinanden i perioder, når man går op og ned ad hinanden hele tiden. Borgeren beskriver medarbejderne som meget opmærksomme, lyttende og hjælpsomme. Den nye borger fortæller, at vedkommende har været på besøg hver mandag i et par timer over en periode på ca. 1,5 måned. og har kun positive ting at sige om sine medborgere og medarbejderne på Vedelsbo. Adspurgt til medarbejdernes omgangsform og kommunikation med borgerne, fortæller medarbejderne, at de bruger tid på at drøfte, hvordan man omgås med borgerne og man er gode til at undre sig sammen. Det italesættes som en samarbejdskultur der er kendetegnet ved at være åben og hvor man kan stille undrende spørgsmål til hinanden. Hver dag er der morgenmøder, hvor man planlægger dagen og kan tage gårsdagens situationer op, hvis der er behov for det. Det er tilsynets, at omgangsformen og sprogbrugen på Vedelsbo er af overordnet god karakter. Det noteres positivt, at medarbejderne imellem indgår i dialog, hvis/når situationer med eventuelt uhensigtsmæssigt sprogbrug finder sted. På samme måde vurderes omgangsformen blandt borgerne som positivt Tryghed og trivsel Adspurgt medarbejderne, hvad de mener, der sikrer borgernes trivsel svares der den gode relation mellem medarbejder og borgerne er den vigtigste faktor i at skabe tryghed og trivsel for borgerne. Dertil kommer en genkendelig struktur med ugeplaner. En borger fortæller, at vedkommende føler sig rigtig tryg især når vedkommende ligger i sin seng med noget god musik og en kop kaffe. Tilsynet spørger indtil om borgeren også er tryg om natten uden en tilstedeværende medarbejder, og hertil svarer borgeren at det er vedkommende. En anden borger fortæller, at medarbejderne er det vigtigste for vedkommendes tryghed og tilføjer, at medarbejderne hele tiden opkvalificerer sig fagligt, hvilket borgeren er meget tilfreds med. Borgeren udtrykker ikke noget negativt i forhold til at sove alene om natten. I samme forbindelse fortæller borgeren, at vedkommende har haft pårørende på besøg og de har også overnattet. En ny borger føler sig meget tryg allerede, og giver udtryk for, at det har sammenhæng med hendes besøg på stedet gennem 1,5 måned, hvor vedkommende har lært de andre borgere og medarbejdere at kende. Dertil oplever borgeren også, at trygheden kommer til udtryk i den atmosfære der er på stedet og en struktureret hverdag, hvilket hjælper denne borger rigtig meget. Tilsynet vurderer, at borgerne på Vedelsbo er trygge og trives. Dette skyldes i høj grad personalet, som er kompetente i deres arbejde med borgerne, hvilket bidrager til trygheden. Dette italesættes af borgene, hvilket noteres positivt af tilsynet. Sammenholdet og fællesskabet med borgerne i mellem er ligeledes en vigtig faktor i at bibeholde tryghed og trivsel. 12

14 3.5 Organisatoriske og personalemæssige forhold Internt samarbejde og kommunikation Personalegruppen er den samme som ved sidste tilsyn og fungerer overordnet godt. Der er ikke noget mærkbart sygefravær. Leder oplyser, at hun har fokus på, at de hele tiden forholder sig kritiske til referenceramme og tilgange, alt for ikke at luller sig selv i søvn. Leder vurderer, at det er en åben personalegruppe som er rummelighed og har forståelse for hinanden, dog skal de være opmærksomme på tage de nødvendige diskussioner. Med hensyn til mødeaktiviteter oplyser medarbejdere, at der afholdes: Personalemøde ca. en gang om måneden og morgenmøde. Støtte-kontaktpersonsmøde med borgeren en gang om ugen. Ad hoc møder med ledelsen og temadage, flere gange om året. MUS-samtaler en gang om året. Medarbejderne giver udtryk for at det interne samarbejde, psykiske arbejdsmiljø og kommunikation er tilfredsstillende og de har fokus på at udvikle deres pædagogiske tilgang. Udfordringen kan være ikke at låse sig fast i arbejdsrutiner og komme til at ligne hinanden Ligeledes er information fra leder tilfredsstillende. Tilsynet vurderer, at det interne samarbejde og kommunikation er velfungerende og at man er opmærksom på at opdatere sig med faglig viden om målgruppen og relevante metoder. Ligeledes sker der en nødvendig faglig vidensdeling og koordination mellem tilbuddets medarbejdere samt leder. Det er yderligere tilsynets, at medarbejdergruppe samlet set har relevant viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder, ligesom medarbejdere og leder er kompetente til de opgaver, de skal løse, og indgår i et positivt læringsmiljø Procedurer og retningslinjer Medarbejderne har kendskab til indberetning af magtanvendelser, procedurer og retningslinjer. Adspurgt til magtanvendelser i gråzonerne oplyses det, at dette drøftes jævnligt og medarbejderne giver et konkret eksempel på dette. Der er procedurer og retningslinjer for medicinhåndtering og der kvitteres for udlevering. Dosering håndteres af det uddannede personale. Resten af personalet udleverer kun doseret medicin. Ved fejl i medicindosering og medicinudlevering registreres det i en bestemt mappe. Ved personalemøderne tages emnet op såfremt der har været fejl. Hændelsen drøftes og der reflekteres over årsag til fejlen samt plan for, hvordan man kan optimere proceduren, så en given fejl ikke opstår igen. Personalet som udleverer den doserede medicin skal forinden gennemgå medicinlisten og stemme af, at det passer med den doserede medicin. Brandinstruks og øvelser, evakueringsplan er alt sammen opdateret - der er laves brandøvelse med borgerne jævnligt. Det er tilsynets, at der ved medicinhåndtering findes relevante procedurer og retningslinjer og at der er sammenhæng med praksis. Hertil vurderes også, at utilsigtede hændelser indberettes. Vedrørende magtanvendelser, vurderer tilsynet, at der ikke er 13

15 uforholdsmæssigt mange magtanvendelser i forhold til målgruppen, og at der sker dokumentation og indberetning af magtanvendelser i overensstemmelse med lovgivningen. På samme vis, angående magtanvendelse i gråzoner, er det tilsynets, at der løbende reflekteres over dette. Tilsynet har noteret sig at der løbende afholdes brandøvelser. 14

16 4 Formål og metode 4.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Ballerup Kommune ikke i BDO s tilsyn. 4.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på 15

17 tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 4.3 varsling og tilrettelæggelse Tilsynsforløbet besluttes og planlægges ud fra de omstændigheder, som er gældende for det tidspunkt, hvor det uanmeldte tilsyn foregår. Så vidt muligt foregår tilsynet på et tidspunkt hvor der er mulighed for dialog eller samvær med flere af beboerne/brugerne. Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 4.4 BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt op. Anbefaling om påbud BDO kan anbefale Ballerup Kommune at give påbud, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. 16

18 5 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Senior Manager og forretningsansvarlig BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf.: Præsentation af BDO BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 17

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Støttecenter Vesterbo Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Bofællesskabet Egeparken Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Købmagergade 15 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Søndergade 44 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Støttecenter Lindely og De Gule Huse

Støttecenter Lindely og De Gule Huse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Støttecenter Lindely og De Gule Huse Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Abstinens - Teamet Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Bostedet Åbo Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Varde Kommune Krogen 3 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger... 4 3

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Kastaniebo Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bøgevej Hus E Uanmeldt tilsyn Juni 2013. WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet 4 2.2

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Nordmandshusene. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Nordmandshusene. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Nordmandshusene Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Tilsynsrapport Vejen Kommune Opholdsstedet Vesterbo APS Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Østre Boulevard 25 Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Rosengården. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Rosengården. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Rosengården Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet Uanmeldt og anmeldt December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord I rapporten præsenteres først en samlet konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldt tilsyn December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de først side

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Møllehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Støttecentret Parkvej. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Støttecentret Parkvej. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Støttecentret Parkvej Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Bofællesskabet Østre Boulevard

Bofællesskabet Østre Boulevard INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Østre Boulevard Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Halsnæs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Uanmeldt tilsyn, Drosthuset Juli Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Drosthuset

Halsnæs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Uanmeldt tilsyn, Drosthuset Juli Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Drosthuset INDLEVELSE SKABER UDVIKLING D Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Drosthuset Uanmeldt tilsyn Juli 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Rismøllegården Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Blommevej Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Nørresøgård Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldte tilsyn & stikprøver Juli 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren først

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Bofællesskabet Østre Boulevard

Bofællesskabet Østre Boulevard INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Østre Boulevard Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Ladegården. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Ladegården. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Ladegården Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Lunden. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Lunden. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Lunden Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 1 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tønder Kommune. Uanmeldt helhedstilsyn på plejecentre. November 2015. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tønder Kommune. Uanmeldt helhedstilsyn på plejecentre. November 2015. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger 2 2 Årsrapport Tilsynsresultat Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer på fællesarealer Fejl!

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Frilandsvej. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Frilandsvej. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Frilandsvej Uanmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Billund Kommune Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen Bofællesskab 2 Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter.

Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter. Anmeldt tilsyn December2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Uanmeldt tilsyn, Botilbuddet Lille Veum August 2013 Tilsynsrapport Vejen Kommune Botilbuddet Lille Veum Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Klejtrup Friplejehjem, Kløverbakken

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Klejtrup Friplejehjem, Kløverbakken Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Klejtrup Friplejehjem, Kløverbakken Uanmeldt tilsyn September 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilbud til Halsnæs Kommune Tilbud til Halsnæs Kommune Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 December 2010 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Måløvgård Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Bofællesskabet Østermarken 8-10

Bofællesskabet Østermarken 8-10 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Østermarken 8-10 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune Anmeldt tilsyn på Nøddeboparken Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMALIA... 3 2 TILSYNETS VURDERING...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport. Krisecentret. Uanmeldt tilsyn Juni 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune

Tilsynsrapport. Krisecentret. Uanmeldt tilsyn Juni 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING  Halsnæs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecentret Uanmeldt tilsyn Juni 2011 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS VURDERING... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenter Munke Mose

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenter Munke Mose Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenter Munke Mose Uanmeldt tilsyn December 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere