ii:l tl. :.41)q1 -\ qffi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ii:l tl. :.41)q1 -\ qffi"

Transkript

1 ii:l! tl. :.41)q1 -\ se qffi

2 Jvsk. Akadem is.k. Kqr.. N ordisk. r.omantik P E. Lange-Muller ltaso-tozol Tre Madonnasange, op. 65 (1900) Tekst: Thor Lange I Ave maris stella E-l Mndo.tu ovcr bolgerne E l Salve I{egina Emil Hartmann ( ) Fire indelige sange E-l Drg". nu,1. if'k"d t"g.. Tekst: Th. Kingo I So--"r"r settcr nu vinter i band r=;-l -.. L!l lek*t: \. F. S. Crundh ig lrocn srrrder, or[ien r]noer Tekst: Th. Kingo fj-] Bliv ba.. igen pa Jesu orcl Teksl: \. f. S. Crundtvip, 1:32 3:06 7:16 2:56 1:53 6:32 1:56 E Pingst (1911) l:56 Tekst: Oscar Levertin Edvard Crieg (1843-1eoz) Fire Salmer, op.74 (7906) for blandct kor og baryton lill Hvad est du dog skjon 5:38 Tekst: H. A. crar Son har glort mig fri 6:47 Tekst: H. A. Brorson Fll1"u. Kristus er opfaren 7:29 Tekst: Hans Thommison FEI I Him-elc. 5:31 Tekst: Laurentius Laurentii Laurinus Jysk Akademisk Kor Baryton: Robert Bogelund Vinther Dirigent: Soren Birch Oskar Lindberg (r 8sz-1es5) Fyra andliga singer med melodier frin Dalarna kristne vanner alla Tekst: A. H. Stittu, skcina aftontimma Tekst: J. Th. Gud skapade varlden Tekst: Anonym Fil Till fadershr"et, iill Guds stad Tekst: E. J. Thunstedt 2:01 3:17 1:,18 3:30 Oprog"l i t 1,rr.,p Ki.l* 22.-2r. & 2q. r.p'".ft".u,,'u,, Danmarks lladios OBR l1 /12 Producer: Henrik Thorngaard, WW Teknik: Knud Esmarch/Nicls Flensted, Dig.red.: Krud Esmarch/I-lcnrik Thorn gaard, M;istering: Niels Flc nsted, ffiw& Deme ccl er producerct i samarbejde m"o n*,,,,,",,, ForsidebiLlede: Olul Hartmatul: Landskab mi:b:i.1. Skejten ved Fuglsang (ca.1909). Verkonrtaler: Niels Vigflo Jensen/Morten Di gc T-ayout: Kenncth Bircir Kontakt: u'u'rv.iak.au.dk

3 N.ordisk romanti.k Cd'en indeholder udelukkende romantisk, skandinavisk kormusik til indelige tekster; Lange Miillers Madonnasange star tekstligt isoleret med dcres katolske anstrog i forhold til de resterende tekstcrs forankring i den protestantiske konfession. I svenskeren Oskar Lindbergs Fyra andjiga seinger og norclmanden Edvard Griegs Fire salmcr er det melodiske stof hentet fra en national, folkclig musiktradition, men i begge tilfelde er melodierne indfeldet i en kunstmusikalsk pcrsonalstil. P E. Lange-Muller ( ) Peter Erasmus Lange-Miillcr var i hovedsagen selvlert som komponist, men havde i sin ungdom modtaget undervisning i klaver og musikteori. Han skrcv dramatiskc verker, instrumentalmusik, korverker og san ie; og nar.nlig de klaverakkompagncrede sange har veret medvirkerrde til at hans musik til stadighed er blevet opfort. Men ogsii korsatser og romancer fra de dramatiske verker er i dag folkeeje, f. eks. Midsommervisen "Vi elsker vort land" og Sercnade "Se natten er svanger" fra scenemusikken til Holger Drachmanns eventyrkomedie Der var en gang I sammenligning med produktionen for solosang er det begranset hvad Lange-Miiller komponerede for kor. Vel indgir der kor i de sceniske verker, men antallet af selvstendige korverker er fa, og heraf er de omfangsrigeste samlinger for herrekor For blandet kor a cappella er Tre Madonnasange (opus 65, 1900) det v fltigste vfrk. Teksterne til Tre Madonnasange skyldes Thor Lange ( ), som i det hele taget havde stor betydning for Larrgc-Miiller som skabende kunstner. De to var oprindeligt skolekammerater, og selv om de sorr voksne levede langt fra hinanden, var der en ner forbindelse. Thor Lange sendte tekster i form af gendigtninger og egne cligte, som Lange-Miiller satte i musik; saledes er hen ved en fjerdedel af hans kompositioner skrevet til tckster af Thor Lange. Efter endt fikrlogistudium drog Thor Lange i 1875 til Ruslancl, hvor han bl. a. virkede som lcrer i klassiske sprog. Han blev gift med fyrstinde Natalia og blev i Rusland til sin clod. I sin korrespondance med Lange-Miiller opfordrede han ham gerrtagne gange til at besoge sig i Rusland, men Lange-Mtiller kom aldrig af sted. Thor Lange oversatte og gendigicde klassisk litteratur og slavisk folkepoesi og skrev egne digtsamlinger og boger om russisk og europeisk kultur. Langc-Miiller skrev Tre Madonnasange til Ceciliaforeningens madrigalkor og dets dirigent Frederik Rung, som uropfortc dem 19. februar Forste og tredje sats cr gendigtninger fra latin af hhv hymnen "Ave maris stella" os; antifonen "Salve Rcgina" fra det oldkirkelige, liturgiske repertorre.

4 Andensatsen, "Madonna over bolgerne", er Thor Langes originaltekst, der i sit motiv dog har slagtskab med "Ave maris stella". Om Madonnasangene skrev Lange til Lange-Miiller: "Jeg holder meget af dine Salmer. Hvor kan du som Protestant finde saadanne Toner til den hellige Jomfrus Lor-?" Og han fortsatte: "Tro kun, hun vil legge sin smertestillende Haand paa dit Hoved. Iovrigt er der ikke mindste Confessionsforskjel til mellem dem der bekender Guds Son." (HeJge Bom6n: P E. Lange Miiller. Kbh. lq4h.,. 7l). "Ave maris stella" er komponeret som to identiske dobbeltstrofer med et lille'amen'som coda. Der er en stillc, hojtidelig lovprisning i de indledende punktcringsfigurer, der som en sagte bolgebevagelsc pulserer gennem det meste af satsen. Samklangenc udviser typiske trek for Lange-Miillers helt personlige harmoniske stil, hvor der med den flittige brug af kromatisk sankede toner hentcs morke farver frcm fra paletten. Med "Madonna over bolgerne" stiger intensiteten i den maritime metaforik med understemmernes indledende bolgebevegelser hvorover forstesopranens melodi svever i blode buer. Satsen falder i to nodemessigt identiske dele, der stiger op til de massive ottestemmige klangvirkringer for i sidste ojeblik alligevel at blive neddempet til basscns hr.iskende krusninger pa overfladen; cfter de to strofcr lukkes satsen med et sidste udbrud af mottoet'hil dig' Den sidste sats, "Salvc Regina", er en rolig hymne, der med sine majestetiske klangsojler udvikler sig i tre varierede strofer og afsluttende coda, cler med sit gentagne'du er kommen'henviser til Marias barn, Kristus. Allerede vcd de forste fi klange hores Lange-Mtillers egenartede harmonik med udpregede modale trek, som peger frem mod det 20. Arhundredes neoklassiske mus:ik. Emil Hartmann ( B9B) Emil Hartmann var son J. P E. Hartmann ( ), dcr sammen med svigersonnen Niels W. Gade ( ) var de to stsrste skikkelser i 1800-tallets danske musikliv Emil havde siledes ikke musikken fra fremmede; ogsi hans mor Emma Hartmann f. Zinn ( ) komponerede sange og klaverstykker under pseudonymet Frederik Palmer. I Danmark blev han uddannet af blandt andre sin far, og han fortsatte stuclierne i Leipzig. IJans vcrkel der omfatter operaer, syngespil, syv symfonier, trc instrumentalkoncerter samt anden orkestermusik, kammermusik og vokalverker nod isar popularitet i Tyskland. Trods umiskendeligt kompositorisk talent ha\.de han svart ved at sla igemem i Danmark, hvor han led under at vare en beromt mands son. Bedre gik det i Tyskland, hvor mange af hans verker kom til opforelse, men hans irritation over dcn mangelende anerkendelse i Danmark kan leses af hans breve: "Man v:il saa p;jerne derhjemme reducere mig til at vpre min Faders Son og Gades Svoger, mcn saa er Sandheden clen at Fader hverken er eller nogen-

5 sinde bliver bekjendt hernede, og Gadcs Stjerne er dalende hvorimod min er Opgaaende " (lnger Sorensen: J. P E. Hartmann og hans krcds, Kbh. 1999, s. 1212). Han var organist i Joharureskirkcn i Kobenhavn 1E61-71 og derefter iil sin dod ved Christiansborg Slotskirkc. OgsA i dag er hans musik sjaldent opfort. og mest kendt cr nok salmemelodien "Som forirssolcn morgenrod" (1860). De Fire indelige Sange har alle et koncentrcret udtryk med dcres strofiske form og udpregede romantiske tonesprog, navnlig hvad det harmoniske ang.ir. Med brug af kromatik skaber Emil Hartmann snart oget spanding, der sogende kredser udenom det tonale centrum, og snart ralfinerede harmoniske vendinger, der bringer en frase til hvile. I "Dagen nu sin afsked tager", den ene af tg aftensalmer til tekst af Thomas Kingo ( ), er flugten fra det tonale centrum serlig iydelig; satsen st6r i c-mol, men det er forst i tredjesidste takt at der optrecler cn c-mol-akkord. Den anden Kingosalme "Tiden skrider, dagcn rinder" er roligt hr.ilende med dc nedadgaende skalatrin i understemmerne, der kan ses som en afspejling af tidcns gang. Mere kraftfuld og kontrastmattct cr "SommeLen setter nu vinter i band" til tekst af N. F. S. Grundtvig ( ), som anlorer, at den er gendigtet efter en engelsk paskesang fra 13. irh. Forste strofe indeholder store kontraster: den frydefulde fuglesang sat op mod den 'bitre sorg', som klinger i mol, og endelig h;bet til Crrds son i lysere dur. Skiftet til de mildere durklangc sker forst ved 'hvis ikke i lon den lille Cuds son os hitter'. I den sidste sang, "Bliv barn igen pi Jesu ord", der ogsi har tekst af Crundtvig, cr der en lin overenssternmelse mellem tekstcns mildere udtryk og Emil Hartmanns lyse E-dur og lidt sodme fulde melodiforing med de karakteristiske vippefigurer i melodi og akkompagnement. Oskar Ljndber g ( ) Oskar Lindberg er fodt i Gagnef syd for SiJjan-socn i det midtsvenske landskab Dalarna. Alleret.le som 14-tirig bcgyndte han som organist i Gagncf kirke. Som 16-irig pibegynclte han studier ved musikkonsen atoriet i Stockholm, som bl. ;r. resulterede i organistcksamen 1906 og musiklerer og kirkesangereksamen i 1908; samtidig studerede han komposition og direktion. Fra 1906 r'ar han or ianist i Stockholm forst ved Trefaldighetskyrkan og fra r'ed Englebrektskyrkan, cn stilling han beholdt iil sin dod. 1c) undervisle han i harmonilare vcd Musikhogskolan i Stockholm, og fra 1936 var han professor. Oskar Lindberg horte til er vidt forgrenet slegt af almucspillemencl j Dalarna. Gamle skikke indcn for kunsthtindr.crk og folkenusik har holdt sig lengcre i Dalarna end i det ovrigc Sverige, og silcdes er Dalarna blevet et symbol pii den svenske kulturarw Lindbergs kompositioner er preget af folkemusikken dels med anvenclclse af autentiske folkemelodier og dels ved anvendelse af forskelliee virkemidler fra folkemusikkcn. Flere af hans orkcsten,erker bere

6 titler med direkte hen\.isning til Dalarana. Lindbergs bedst kendte komposition er formodentligt Cammal fiibodpsalm frin Dalarna (1936) oprindeligt skrevet for orgel, og blandt vokalverkerne er Pingst (1911) den mest sungne. De Fyra andliga sanger med melodier fr.in Dalarna med den alternative titel Andliga sdrrger efter folkvisemotiv udkom i 1945, o2; de er tilegnet Nedan Siljanbygdens Korfcjrbund, altsa en korforening i Dalarn;r. Ved de enkelte sange er angivet i hvilken krkalitet, de er indsamlet: f. eks. anfores "l kristne viirner alla" til at stamme fra Mockfjiird, et sted omkr. 15 km SV for Lindbergs focleby AIle fire sange stir i mol, men, som det er almindeligt i folkemusik, med klare modale trek, f. eks. lavt 7. trin, dr.s. marglende ledetone til grundtonen. Lindberg har tilfajet sangene nogje forholdsvis errkle satser, hvor melodien i alt vesentligt er at finde overst i sopranstemmen. Klangligt har sangene et morkt, lidt melankolsk fellestrek. "Cud skapade viirlden" skiller sig ud fra de ovrige sange pii i hvert fald to punkter, dels varieres korsatsen for hver strofe, og dels rum mcr dcns gcnfortaltc bibclhistorie ikke den larrgsel efter et fredfyldt liv i clet hjnsjdes/ som pr&ger de ovrigc tekstcr. "l krishle viirmer alla" bestir af to musikalsk identiske strofer. Tekstens opfordring til lor.sang understreges af den indleclencle stigende melodikurve og den marchagtigc rvtmc. Aftensangcn "Sti11a, Skona aftontimma" er noget mere rolig i karakteren. Lindberg understotter sopranens melodi med et enkelt, homofont akkompagnement i de ovrige stemmeri kun i strofernes slutning tiltrekker tenoren sig opmcrksomhed mcd en lille imitation af sopranlinien. Cennem sangens tre strofer sker en bevegelse mod stadig storrc indcrlighed fra naturen, der i forste strofe falder til ro hen mod aftenstid over anden strofes daglejer, der soger hjem efter cn cndt arbejdsdag til tredje strofes henvendelse til hejrtet, der opfordres til at glede sig til den evigc hvilc i himlcns skorure havn. Den tredje sang "Cud skapada vdrlden" beretter j fire strofer om verdens skabelse med sarlig r agt pi tilblir.elsen af Adam og Eva. I forste strofe presenteres den smukt formede, folkelige melodi cnklest tenkeligt - i unisont kor. Anden og fjerde strofe synges pi samme overvejende homofone, firsternmige sats. Tredje strofe skiller sig ud som en tostemmig polyfon sats, hvor alt og bas synger meloclien og sopran og tcnor danner modstemme til. I den meget smukke fjerde sang, "Till fadershuset, till Guds stad", cr lengslen efter ct liv i det hinsides nervprende gennem alle fire strofer, der i musikalsk henseende er ligedannede. Lindberg har til sopranens melocli tilfojet et lettere polyfont akkompagnement, hvor tenoren det meste af tiden imitere melodien med en takts forskvdnins.

7 Den senromantiske musik med flittig brug af kromatik i Pingst stir i kontrast til enkeltheden i dc fire folkelige sange. Den monumentale sats med store dvnamiske uclsving fojer sig fint til den symbolladcde stemningsbeskrivelse af en pinsenat, som kommer til udtryk i den svenske forfatter Oscar Lo.ertins ( ) tekst. Edvard Crieg (1843'1901 ) Grieg mi regnes som den mest betydningsfulde romantiske, norske komporrist. Han blev fodt i Bergen og som seksarig begyndte han at spille klavel og studerede han I'ed konservatoriet i Leipzig. I 1863 rejste Grieg til KobenhaYn, hvor han stiftede bekcndtskab med Njels W. Gade og tillige modte den norskc komponist llikard Nordaak (1842-'l866), som rettede Criegs opmerksomhed mod det nationale og kvaliteterne i den norske folkemusik. Griegs interesse for folkemusik holdt sig til det sidste, som det scs af de Fire Salmel som blev Griegs sidste vark; det melodiske og tekstlige stof hertil hentecie han fra L. M. Lindemanns udgivelser af, ldre og nyere norske fjeldmelodier ( ). Grieg er niske mest kerdt for sine sange og kjavervarker, men ogsi orkesterverkernc Peer Gvnt-suite nr. 1 og nr. 2 og Klaverkoncert i a mol bljver ofte opfrurl. For blandet kor er hans Avc maris stella sarligt yndet. Af de Fire salmer er nt. 2,3 og 4 skrcvet i september 1906, mens nr. 1 "Hvad cst du dog skjon" farst var fardigkomponeret i begyndelsen af decenber samme 6r; det virker dog i henseende til det tekstlige indhold logisk, at Gricg har anbragt "I Himmelen" som den sidste Samlingen begynder siledes med Griegs sidstc komposition "Hvad cst du dog skjon". Til at begynde med lrores en introcluktion, som er bygget pi melodiens temahoved. Brorsons (1691-1'764) tekst bestir af tre strofer, som Grieg har arrangeret som en vekselsang mellem solist og korets sopranet der legger sig ovcr et akkompagremcnt i korets ovrige stcmmer, dannet af gcntagne punkteringsfigurcr. De tre strofcrs forholdsvis enkle udformning fir markant modv gt i den vidt udspundne og dramatiske coda, som tekstugt vender tilbage til forsic strofe. Over to pi hinanden folgende orgelpunkter byg ier satsen op til et par m gtige uclladrringer med korets stemmer i hojt leje sammen mcd en spendl harmonik, for til sidst at klinge ud g;;rnskc tyst. Den anden salme, "Guds son lrar gjort mig fri", har ogsti tckst af Brorsolli et prcgtigt digt, cter I et fabelagtigt billedsprog udnaler dc genvordigheder som den troende er blevet frigiort fra ved Jesu hjelp. Salmemelodien berer med sine smi pvntenoder udpragede folkemusikalske trek. Af tekstens tre strofer er forste og trcdje strofe musikalsk identisk, ogsii hr.ad angar den korte introduktion, hvor melodiens indledende opadgiende kvartspring imiteres op gcnnem stemmerne. Selvc salmemclodien ligger som hovedregei i sopr;rnstcmmen, men i to g;rngc to linier skabes klanglig

8 afveksling ved at lade tenoren verc melodiforende. Salmens andcn strofe skiller sig klart ud ved at salmemelodien, der her er brudt op i mindre fraser, fremforcs af solobarytonen ledsaget af korcts herrer, dcr i firestemmig sats dels danner efterklange til solostemmen, og dels drir.er satsen videre i storc dynamiske opbygninger. Tonalt er der indkomponeret en markant harmonisk modstilling mcllem herrekorets morke molklange og solistens stedige fastholden af salmclodiens durtoneart. Anden strofe er veldig ckspressiv og dramatisk med tenorstemmerne i et ekstremt hajt leje, men sluttelig senkes man ned i msrket med en genoptagelse af den irdledende tekst 'Nu er ieg Cud i vold'. Hele satsen afsluttes efter tredie strofe mcd en coda, som i markante klangsojler med overraskende harmoniskift genoptager forste strofcs begynclelsesord. I forhold til disse energiudladningcr cr den tredje salme, "Jesus Kristus er opfaren", med sin rncditative karaktcr meget afdempet i udtrykket. Teksten er skrevet af den presten Hans Thommtson ( ). Satsen et opbygget som en vekselsang mellem solist og kor, siledes at koret gcntager solistens cnkle folkemelodi linje for linje. De tre strofet dcr musikalsk er ens, indledcs alle af forste strofes begyndelseslinie,'jesus Kristus er opfaren', frcmfort af koret. VekselsangsprinciPpet og!trofernes afsluttende'kyrie cleison'giver sammen mcd den det rolige tempo og dcn morke moltoneart salmeudsettelsen et vist liturgisk pr i. Teksten til sidste salme, "1 Himmelen", cr skrevet af den sr.enske prcst Laurentius Laurentii Laurinus (1573/7-1655/6), og den beskriver den herlighed, der r.cnter den troende i det hinsides. De tre strofer er musikalsk ens. Den folkelige salmemelodi liggcr til stadighecl i solobarytonen, som ledsages af en sch.stendigt udformet korsats, der dels danner harmonisk fundament, og dcls friere udformede cftersrtninger til de cnkelte linier i salmemelodien. Durtonearten giver sammen med den rige forckomst af treklangsmclodik salmen en r.is lys og lyrisk karakter, men ved sin korsats fojer Gricg et udpraget eksprcssivt element, navnlig hcn mod slutningerne af stroferne med den markerede opsti ining til cn kraftig, udholdt og stcrkt dissonerende akkord, som solisten oploser pi 'Herrcn Zebaot'. Det er bemarkclsesverdigt at Grieg, dcr ansi sig selv som unitar, kunne bruge si specifikt kristne tekster som "Guds Son har gjort mig fri". Salmerne er tile inet vennen o!! Pr sten Budtz Christie, til hvem Grieg adskillige ir tidligere (1881) i en julehilsen skrcr.: "for selv om jeg ikke tror p6 de samme bokstaver som du, si tror jeg dog fullt og fast pi den samme kjarlighedens 5nd: At alt er skapt til det gode, og kjierkligheten har aldri vist seg si hel som gjennom Ham, hvis fest vi ni skal Ietre." (I1une l. Andersen: Edtnrd Crieg. Et k jcntpende netmeskc, '1993, s. 322). Crieg er tydcligvis preget af en kristen ncstekierlighedstanke, men om han pi sine gamle dage ville betegne sig som kristen, stir hen i dct uvisse.

9 Jysk Akademjsk Kor Jysk Akademisk Kor horer til blandt de mest traditionsrige i Danmark. Det blev stiftet i 1948 som en parallel til Unge Akactcmikeres Kor i Ksbenhar.n, og koret har sit udspring i Musikvidenskabeligt Institut ved Aarhus Universitet, hvor det ogsa stadig har svelokalcr og rekrutterer en del af smc sangere. Igerurem sin lange historie har korct steet centrlrlt i det.lrhusianske musiklir. og har blandt andet vfret fast samarbejdspartner for Aarhus Symfoniorkcster ved en lang rekke storc musikbegivenheder I dc senere Ar har koret dog primert markeret sig som et ambitiost kor inden for et bredt udsnit af dcn klassiske a cappclla-musik fra renessance til ny musik. Koret har cn serlig interesse for romantik og nv dansk musik. Det forste ses af nervarende cd, og dct sidste af cd'en Spejlinger fra 1998 med vrrker af Holmboe, Lewkovitch, Svcnd Nielsen og Soren Birch. JAK's forste dirigent var Svend C. Asmussen og siden har Walther Borner, Jesper Crove, Henrik Svane, Soren K. Hansnen, Soren Birch og Lars Somod dirigeret. S.qren Birch Soren Birch var korets dirigent , og indspilningen af masterbindet til nprverende cd var en af de sidste opgaver han varetos som korcts faste dirigent. Sorcn Birch er uddannet som kor og ensemblelcder ved Det Jyske Mnsikkonservatorium ned afgangseksamen i Videregiende studicr hos Anders Eby i Stockholm og i orkesterdircktion i Tjekkiet. Han er ansat som docent i kor- og ensembleledelse ved Nordjysk Musikkonscrvatorium. Ud over at lcde konservatoriets kammerkor htrr han dirigcret adskillige operaopforelser og underviscr endvidere ved Aalborg Universitet. Soren Birch cr stifter af og dirigcnt for Coro Misto, Aalborg, har jevnligt opgaver mcd Danmarks Radios Kor og Det svenskc Radiokor og er desuden aktiv som komponist og arrangor.

10 N ordi c.. Roman.tr cis.m This CD contains Scandinavian romantic choral music written for sacred texts; Lange-Mtiller's Madonnasange (Madonna songs) have a Catholic touch as op-posed to the remaining texts, firmly anchored as thcy are in the Protestant con fession. ln the Fyra andliga singer (Four spiritual songs) by thc Sn'cdish Oskar Lindberg and the Fire salmer (Four psalms) by the Norwcgian Edvard Grieg, thc melodic material was taken from a national folkrnusic tradition. P E. Lange-Muller ( ) Peter Erasmus Lange-Miiller was rnainly an autodidact as a conposer, but in his youth he had received tuition in piano and musical theory. Hc n'rotc dramatic works, instrumental music, choral rvorks and songs. His nost important n'ork for mixed choir a cappella is the Madonnasange (opus 65, 1900). Tlre texts for thc Three Madonna Songs n'ere u'ritten by Thor Lange ( ), who n'as generajly of great importance b Lange-Miiller as a creative artist. About a quarter of Lange-Miiller's vocal compositions u'ere u'ritten for texts by Thor Lange. Langc-Miiller wrote the Three Maclonna Songs for the madrigal choir of the Cccilia Socictv and its conductor Frederik Rung, who gave them their first performance on Fcbruary 19, The first and the third movements are free paraphrases from Latin of the hymn "Avc naris stella" and the antiphon "Salve Regina", respectively from the liturgical repertoirc of the ancient church. The second movement, "Madonna over boigerne" (Madonna or.cr thc wavcs), was written by Thor Lange himself, and in its subiect matter js related to "Ave maris stclla". The "Avc maris stella" was composed as two identjcal double stanzas u'ith a short'arncn'as a coda. There is a quiet, solemn eulogy in the introductory dotted figures which pulsate likc cluict waves throughout most of the movement. The harmonies demonstrate features typical of Lange-Miiller's entirely personal stvle in n'hich the extensive use of clrromatically lowercd notcs emphasises the ddrk col('rr15 of thc pjlette. ln "Madonna or.er bolgerne" the use of maritime metaphors becomes more in tense ['ith the introductory undulations of the lou'cr voiccs ovcr u.hich the mekrdy of the first soprano floats jn soft curves. The movencnt fal1s into tu.o parts, identical in notes, rising into massive, eight-part harmonic effects only to be subdued to the basses'u'hispering ripples on the surface; after the two stanzas tlre movcment closes u'ith a final exclamation of the rnotto'hail thee'.

11 "Salve Regina", the last movement, is a calm hymn n'ith majestic harmonic pillars developing in three variation-like stanzas and a final coda referring with its repeated 'Du er kommen' (Thou hast come) to Christ, Mary's child. From the very beginning one can hear Lange-Milller's charactcristic harmonic idiom with pronouncedlv modal fcatures whiclr point forward to the neo-classical mrrsic of the 20th centurv Emil Hartmann ( ) Emil Hartmann was a son of l. P E. Hartmann ( ). He and Niels W Gade ( ), his son inlaw, u.ere the two most important figures in the Danish musical life of the 19th century. Also his mother Emma Hartmann, n6e Zinn (1807-i851) urote songs and piano pieces under the pseudonym of Frcderik Palmer. In Denmark he wtrs tatrght by his fathel among others, and he continued studying in Leipzig. His t'orks, n'hich comprise operas, singspiels, scven symphonies, threc concertos as u'ell as other orchestral music, chamber music and vocal works, were especial]y popular rn Germany, whereas he had difficulty in achieving reco inition in Dcnmark, where he nadc a living as an organist. A11 of the Four spiritual songs are concentrated in their exprcssion with their strophic form and distinctly romantic musical idiom, especially regarding the harmony. By extensivc use of chromaticism, Hartmann creatcs non'an increasecl tension circlins; around the tonal centre, now subtle harmontc expressions which bring the phrase to rest. ln "Dagen nu sin afsked tager" (Non' the day takes its leave), onc of the tu'o evening hymns u'ith a text by Thomas Kingo ( ), the escape from the tonal centre is especially clear; the movement is in C minor, but thc first C minor chord does not arr:ive until the antepenujtirrate bar The other h1,mn by Kingo, "Tiden skrider, dagen rindcr" (Time passes, day runs out) is cahr and resting with its descendjng scale in the lon'er voiccs, which can be understood as a reflection of pass ing time. More vigorous and rich in contrasts is "Sommeren si tter nu vinter i bancl" (Summer nou' bans Winter) to a text by N. F. S. Grundti,ig ( )1. Accorcling to Grundtvig, it is a paraphrase of an English Easter song from the 13th cen-tury. The first stanzlr contains great contrasts: the joyful sing ing of birds contrasts the 'bitter sorrow' in the minor, and finally the confidence in God's son in.r brighter major key. The change into thc gentler major harmonies does not take place until the words 'hvis ikke i lon den lille Guds son os hitter'(unless tlre littlc son of Cod secretly finds us).

12 in the last song, "Bliv barn igen pi Jesu ord" (Become a chilcl again through [esus), which a]so has a text by Crundtvig, there is a fine rapport between the gentle expression of the tcxt and Emil Hartmann's bright E major tonality and somen'hat swcet melodic style u'ith the characteristic rocking figures in the tune and accompaniment. Oskar Li ndber g (1 BB7' 1955) Oskar Lindberg n'as born in Gagnef in the landscape of Dalarna in Middle Swcdcn. Already at 14 he started out as an organist in the church of Cagnef. At 16 he began studying at thc Academy of Music (Musikhogskolan) in Stockholm, rcsulting in an organist's diploma in 1906 and diplomas as a musrc teacher antl church sirger in 1908; at thc same time he studiecl composition and conducting. Besides working as an organist he taught harmony at the conservatoire in Stockholm, and from 1936 he was a professor there. Lindberg bclongcd to a large family of folk musicians in Dalarna. Folklore in lrandicrafts and folk music had stayed alive in Dalarna longer than in the rest of Sweden, so Dalarna has become a symbol of the Su'edish cultural hcritage. Lindberg's compositions are influcnced by folk music partly by using authentic folk tuncs and partly by using; various effects characteristic of folk-music. A number of his orchestral works bear titles dircctly associated with Dalarna. The Fyra andliga singer (Four spiritual songs) with tunes from Dalarna, tr'ith the alternative title Arrdliga singer efter folkvisemotiv (Spiritual songs inspired by folk themes) were published in 1945, dcdicated to a choral society in Dalarna. All four songs are in minor keys, but in accordance with common practice in folk-music, have distinctly modal {eatures, such as flattened Jeading notes. Lindberg's arrangemcnts of thc songs are relatively sirnple; the tune is mainly in the soprano part. Harmonically the songs arc all dark and slightly melancholy in character. "l kristne viinner alla" (All you Christian friends) consists of two musically identical stanzas. The text calls for praise, emphasisetl by the introductory rising melodic curve and the march-like rhythm. The cvcning song "stilla, Skcina aftontimma" (Quiet, beautiful evcning hours) is strrnewlrrt calmer ln charactcr. Lindberg underpins the soprano melody u'ith a simple, homophonous accompaniment in the other parts; only at the errd of the stanzas does the tenor attract attention with an imitation of the soprano line. During the three stanz.rs of the song there is a movement towards an increasing intimacy with nature, calming down tou.ards evening in the first stanza, passing in thc second stanza the day labourer going home after his working day, and in the third stanza approaching thc heart, invitins it to look forward to the eternal rcst in the beautiful harbour of heaven.

13 The third song, "Gud skapada vdrlden" (God created the u'orld), is in four stanzas and tells about the creation of the world, especially concerning the making of Adam and Eve. In thc first stanza the beautifully,shapcd, homely melody is presented in the simplest imas;inable way by the choir singing in mison. The second and fourth stanzas are identical, four-part compositions, mainly in a homophonic texture. The third stanza stands isolatcd as a two-part Polyphonic composition, in which the alto and the bass sing the tune, and the soprano and tenor the other part. In the very beautiful fourth song, "Till fadershuset, till Guds stad" (To the house of the Father, to Gocl's city), the longing for a life in the hereafter is present throughout all four stanzas which are similarly structured with regard to the music. To the melody of the soprano Lindbcrg has added a slightly polyphonic accompaniment, in which the tenor mostly imitates the melody with a displacement of one bar. Thc late-romantic music h'ith its frecluent use of chromaticism in "Pingsi" contrasts u'ith the simplicity of the four homely songs. with its big dynamic movements the monumental composition neatly accompanies the symbol-ladcn mood of a Whitsun night expressing itself in the worcls of thc Swedish poet Oscar Levertins ( ). Edvard Crieg ( ) Grieg may bc considered to be the most important Norwegian composer of the romantic era. He was bornin Bergen and stated playing the piano at the age of six. In he studied at the Academy of Music in Leipzig, going to Copenhagen in 1863, where he made thc acquaintance of the Danish Composer Niels W. Gade ( ). He also met the Norwegian composer Rikard Nordraak ( ) who drew Grieg's attention to the qualities of Norwegian folk music an interest he kept to the e1d of his life, as is evident in the Four Psalms, Grieg's last work; he gathered the tunes and words for the psalms from L.M. Lindemann's edition of Norwegian mountain tunes. Gricg may be most well-known for his songs and piano works, but the orchestral works Peer Cymt Suitc No. 1 & 2 and the Concerto for Piano in a minor are also per-formed frequently. Nos. 2,3 and 4 of the Four Psalms u'ere written in SePtember 1906, n'hereas no..1 "Hvacl esi du dog Skjon", was not completed until December of the same year; howevcr, it seems logical considering the textual subiect matter to place "l Himmelen" at the end. Thus, the collection starts with Grie8's last composition "Hvad est du dog skjan" (How beautiful art Thou). It sets out with an introduction based on the main motive of the tune. The words by H.A. Brorson ( ) consist of three stan-

14 zas, arranged by Gricg to be sung antiphonally by the solojst and the sopranos of the choir, accompanied by repeated dotted figures in the other voices of the choir. The relativejy simple structure of the three stanzas is counterpoised bv the considcrably cxtcncled, dramatic coda retruninti to the n'ortls of the first stanza. The movement culminatcs in two powerful eruptions s'ith the voices of the choir at high pitch combined with tense harmonies before a hushed cnding. The u'ords of the next psalm, "Cucls Son bar gjort mig fri" (The Son of Cod has liberated me), are ajso by Brorson; a magnificent poem depicting in fabulous imagery the believer's liberation from the tribulations of life with the hclp of Jesus. With its ornamental rotes the psalm's melody bears a distinct resemblancc to folkrnusic. The first and last of the tlrree stanzas are musically identical, including the short introduction, in u'hich tlre rising fourths in the tune are imitated upwards through the voices. As a main rule the psalm's tunc is placed in the soprano part, but the tenor part carries the tune in tu'o pairs of lincs, lending r.arie-ty to the sound. The second stanza is quite clifferent, since the tune is broken into shorter phrases and carricd by thc solo baritone accompanied only by the male voices of the choir, who partly echo the sokr voice and partly propcl the movcment forn'ard into great dynamic build-ups. Regarding tonality there is a pronounccd contrast bcts'een the dark, minor keys of the male choir and the soloist's stubborn insistence on the tune's major key. Thc sccond stanza is im mensely expressive and dramatic u'ith the tenor voices at an cxtrcmely high pitch, but firrally we descend into the darkness with the repetition of the intnrductory tcxt'now I commcnd myself to Cod'. The n'hole movement ends n'ith a coda after the third stanza in n'hich the first u'ords of the first stanza are repeatecl in powerful pillars of sound and u,ith surprising shi{ts of harmony. In comparison n'ith thcsc cruptions of cnergy, a muclr more subdued expression is heard in the mcditative third psalm, "Jcsus Kristus cr opfaren" (Jesus Clrrist has ascended), written by the Danish clcrgyman Hans Thommison ( ). Thc movemcnt is constructed as a dialogue betn'een soloist and choir, so that the choir repeats the sokrist's simple folk-tune linc bv line. Thc musically identical three stanzas are all introduced by the first stanza's opening linc,'jesus Kristus er opfaren', presented by the choir. The antiphonal principle and the concluding 'Kvrie clcison' in cach stanza combined u'ith the steady pace and the dark minor key impart a certain liturgical character to thc sctting o{ tlre P-aIm' The words of the last psalm, "I Himmelen" (h Heaven), were n'ritten bv the Su'edish clergyman Laurentius Laurentii Laurinus (1573/7-1655/6) and describe the pqlory awaiting the believer in the hercaftcr Thc thrcc stanzas are iclentical, musicallv speaking. The popular tune for Lhe psalm is the whole timc carricd by thc solo baritone, accompanied by an independently n'orked-out choral rnove-ment that forms both a harmonic foundation and more freely worked-out echoes of the tune's individual lines. The major key and the prer.alcncc of triadic mclodies result in a light and lyrical character, but Crieg adds a pronouncedly exprcssive elemcnt, cspecially towards the end of the stan-

15 zas when thcy make a marked ascent to a powerful, sustained and heavily dissonant chord, resoh,ed by the soloist at'herren Zebaot' (The Lord, Zebaoth). It is remarkable that Cricg, who considered himself Unitarjan, found use for specifically Christian lyrics like "Guds Son har gjort mig fri". The psalms are dedicatcd to his friend, the clergyman Brrdtz Christie, to n'hom Grieg several years earlier (1881) wrote in a Christmas Sreeting: "For even if T drr not believe in the same letters as you, I do believe firmly in the same spirit of lor.e: That everything is created for the gurd, and love never showed itself so complete than through Him that we are now about to celebrate". Grieg was obviously cleeply influenced by the Christian idea of charity, but u,hether hc considered himself a Christian in his old ase remains undecided.

16 Ihe. J.utjand. Academic..Ch.oi r The Jutland Academic Choir is among the richest in tradition in Denmark. It u'as founded in 1948 as a counterpart to The Academic Youth Choir in Copenhagcn. Its birthplace is the Department ot Musicology at the University of Aarhus where it still rchearses and recruits some of its singers. The choir has had a central position in Aarhus' musical life during its long history and has collaborated with The Aarhus Symphony Orchestra on a regular basis, partic:ipating in a number of major musrcal events. Jn recent years, however, The Jutland Academjc Choir has become renowned primarily as an ambitious choir with a broad repertoire of a cappella music from the renaissance to the present day. lt has earned its reputation particularly in romantic and contemporary Danish music. The former :is representcd on the present CD, the latter on the CD "Reflections" ("Spejlinger") from 1998 with u'orks by Holmboe, Lewkovitch, Svend Nielsen and Ssren Birch. lts first conductor n'as Svend C. Asmussen and since then the conductors have been Walter Borner, Iesper Crove, Henrik Svane, Soren K. Hansen, Ssren Birch and Lars Somod. S.oren Birch Ssrcn Birch conducted the choir in the ycars and the recording of the master tape for this CD was one of his last tasks as its pcrmanent conductor. He obtained his diploma in choral and ensemble conducting at The Royal Academy of Music, Aarhus, in 1981 and continucd his studies in Stockholm under Anders Eby and in the Czech Republic, n'here he studied orchestral conducting. Soren Birch now lectures in choral and ensemble conducting at The Academy of Music, Aalborg. He has conducted several operatic performances besides lcading the Academy's chamber choir and tejchinp,,)l A.rlborg Un11 sr'11r. He is the founder of Coro Misto, Aalborg n'hich he still conclucts and has frequent engagemcnts u'ith Radio Denmark's Choir and the Swedish Radio Choir as u,ell as being active as a cornposcr and arranger

17 P E. Lange-Muller (rsso-tsze) Tre Madonnasange f Ave maris stella Hil dig, havets stjerne, stjerne, klare, milde, redningsblus pa rrerdens morke vover vilde! 5terkc ll s i nrtten, alle blin..les oje. havets stjerne, hjalp, Cuds moder hoje! Hjelp os vej at finde hjem til Ham, hvem alle videstedte sjele dybt til fode falde! Hil dig, havets stjerne, med din Szn tilsammen Ham, vor sol, alverdens Cud og Frelser, Amen! E-l Mudo.ru over bolgerne Hil dig, du lys over havet, tindrende blus pa den skummende, stenede strand! Hil dig, de angstedes frelse, der lindrende ibner din favn for hver skibbrudden mand. Du, som pi revet omkring Opatija sprang som et under af fieldblokken ud, hil dig, my:terieti dronning, Varia, sjalenes moder, soster og brud! Her, hr.or min jordiske lcngsel forstnmmede, daler ct hjerte, som du kun gor glad, ned for din snehvide, bolgeomskummede jomfrufod tyst som ct faldende blad. Ungmo, lillie, gratie via, elskov evindelig pletfri og prud, hil dig, mysteriets droming Maria, sjalenes moder, soster og brud! f:-l salve Regina Glad dig, en6;les herskerinde, glands fra hellig hojheds iinde, veld, hvorfra et uudgrundet lys er over verden runclet! Hil dig, alles altid nare hjelp og trost, hvem Cud lod bere frem pi jorden i det lave Himmeriges julegave! Julegave, Christe milde! Intet liv gar mer til spilde, irrgen sjrl gar tabt vcd dommen, Du er kommen, Du er kommen. Emil Hartmann ( ) Fire indelige sange fol org"n nu sin afsked tager Dagen nu sin afsked tager, natten ham af lande jager; jeg vil knele, Jesus sad, og mit suk op til dig sende, at du til mig ville vende fred og sundhed, lir. og brzd. Civ din kirke ro og glede,

18 lad i kongens sal og secle ingen modgangs skygge gi! Lad ethvert bedror.et hjerte og hver kristen i sin smerte lys, ja lys og lindring fa. Lad og mig, o jesus, hvile fri fra synds og dodens pile, tag mig i din' armc fat, sa vil jeg i morgen sjunge denne lovsang med min tung;e: Jesus var min sol i natl! So*-"r"r s tter nu vinter i band Sommeren setter nu vinter i band, nu har vi dagene langc, alle de fugle, som er i vort land, synge med fryd dercs sange, trods gleden pa jord er sorfjen dog stor og bitter, hvis ikkc i lon den lillc Guds son os hittcr Barnet det sode dog har mig opledt, spared ej tid eller moje, hr.or mellem buske jeg sukked uset, mig dog udspejdecl hans oje; for cblet, jeg stjal i skonne lovsal, de bandt mig i bast og i bind, genloserens hind den fandt ria". skrider, dagen rinder Tiden skrider, dagen rinder, solen claler, morket binder lyset med en aftensky; sjel og hjerte, moder begge, takker Cud, I kan nedhgge eder under Herrens ly. Tak, min gode Gud og Fader, som fra sjels og legems skader har mig friet ved din hind! Lad cndnu din store nacle fri mig ud fra nattens vide ved dit oje og clin And! Viger bort, I syndedrommc, flyder ind, I gledesstrornme fra Cucls Himle, i mit sind! VAg, min sjel, og lad dig ikke drage ind i Satans strikke, nar nu ssvnen gor mig blind! Cak si hen, min krop, at slumme, dog, mens sovn din sans t il dumme skal din Jesus sta dig bi, lyse pa dig fred og frelse, give rolig so\.n og helse og dig fra ulykke fri. Sov da, sov i Jesu arme, viger, alle verdens larme, jeg er i min Jesu skacl; han mig skal af morket fore, han min sidste sovn vil gore salig, rolig, sagte, sod.

19 Fl nlit bu.r igen pi Jesu ord Bliv barn igen pi Jesu ord, da skal du det fornemme: der lyder end til os pa jord en kerlig faderstemme; den siger: frygt kun ej, men tro, du skal hos mig i Hirnlen bo! og d6r har gladen hjemme. For hver, som jordens strid har stridt, er d6r et hvilesede, for hvet som dodcns ve har lidt, er d6r et milfuld glede. Og gleden d6r bli'r aldrig tomt, er uden skuffelse og skromt, thi d6r har gleden hjemme. Oskar Li ndberg (i887-1e55) Fyra andliga singer med melodier frin I kristne vinner alla I kristne vanner alla uppstdmmen nu med friijd en sing vir Herre och var Gud till iira. Och prisen hopjt hans k.irleks omiiteliga hiiid att alla arma syndare mi lara hur Jesus har oss ijlskat, ja in till korsets dcid hur han oss alla fr;ilsat frin synd och avgrunds nod och for oss oppnat salighetens portar. Ja, latom oss da sjunga med lust och fr6jdeljud uppmuntrancle och styrkande varandra. Att prisa och beromma var Herre och vir Gud som genom ciknen lovat med oss vandra och troget oss ledsaga i morker og i ljus, till dess han oss intager uti sin faders hus, diir ingen nod och inga brister finnas. I stittu, skiina aftontimma Stilla, skona aftontimma, o, hur skon din ankomst i:irl UppA fiistet ser jag glimma nattens tysta sqarnehari tyst ar mdrka skogens susning sangen tysnat ock i den; blot en kallas sakta brusning likt en \.aggsang tonar an. Dagakarlen onskar vila efter arbetsdasjens strid, och mot hemmet ses han ila fdr att niuta av dess frid. Seglarn, som ur nod och fara lyckligt ridit stormen ut, frojdas att fi hemma vara efter stormig resas slut. Frojda ocksi dig, mitt hiarta, se i tron ditt nya hem! Inga sorger, ingen smarta bo i Cuds Jerusalem. Kort Ar resan snart, mi kdnda

20 vilar du i Jesu famn Mi vi alla lyckligt liinda sist i himlens skona C"a skapade virlden Ack Herre Gud Fader, som ;ir i himmelrik, du dr ju en Herre si misskundelig och allting har Du danat hdr pa jorden. Fdrst skapade Cud v;irlden med ljuset uti, sen dannade han Adam att bo i paradis, en herre over djuren uppi marken. Och Adam han somnade den somnen si tung, di tog Cud ett ben utav Adams sidorev och ddrutav si skapade han kvrman. Och Adam han vaknade sa hasteligen opp: O kvinna, o kvima du ar tagen ur min kropp, sa dejlig som du stindar hiir pa jorden. Jag iir si trott, iag sova vill, o Jesus, :i din famn! Se, jag iir din, jag hor dig till, du kallat mig vid namn. Hur skdnt det blir att vakna se'n och se din hiirlighet vid nya himlars morgonsken, uti all evighet! Fll rtngst Hogt over land och vatten sig pingskviillens sgarnor tant, och sangen doftar i natten, som man kostelig rokelse briint. Som solsken den dimmorna skingrar, den stiger fran viirldarnes ort och klappar med \.itaste fingrar pa himlarnes stengda port. Fll Till faderstrrset, till Guds stad Det blir, det blir en julhelg glad, da jag fir fara hem till fadershuset, till Guds stad, till virt Jerusalem. Farvdl, farvdl, du kara jord! jag ger dig i forvar min klddnad utav stoffet gjord, tills den far uppsti klar Edvard C rieg (i843-1e07) Fire salmer, op. Hvaa est du dog skjon Hvad est du dog skjon, ja skjon, ja skjon, du allerlifligste Cuds Ssnl Du min Sulamit, Sulamit, ja mit, ia mit, alt, hvad jeg har er ogsa dit.

21 Min ven, du est min, ja min, ja min, sa lad mig altid vere din! Ja vist, evig vist, ia vist, ia vist du min skal bl:ive her og hist. Men tank, jeg er her, ja her, ja her, iblandt semange dragne sverd! SA kom, due! kom due! ja, kom! ja kom! i klippens rif er ro og cra" son har gjort mig fri Cuds Son har gjort mig fri fra Satans tyrani, {ra syndestand, fra lovens band, fra dodens skrak og helvedbrand Min Goel lagde sig imellem Gud og mig, sig undergav min slndestraf, til marter, dod og grav. Det var den kerlighed til mig, som er si ubegribelig; sa god, imod en ond fra top til rod: der ingen ting var til behag, undtagen den forbudne smag med mund og hand, ja sjel og And i fjendens lankebind. Nu er jeg Cud i vold, trods slangen tusindfold! Lad ham kun sta og se mig ga med friheds purpurkledning Hvad gor det godt i bryst, at folge Jesu rost pa sandheds sti, alt ondt forbi, til Ijimlenc Sorupnfril Lad verden sig ei bilde ind endnu engang at fa mig blind, nej, nej, den vej til polen gar leg ej; nej, jeg er kobt for dyre til at prove syndens lykkespil; jeg blaser ad den lokkemad, og ser til Himlen glad. Mit hjerte i mig ler, nir ipo min or:w hespr ej blomsterdal, ej fyrstesal, si tryg en seng mig vise skal. Min dod er fergemand til livets faste land, Gud Zebaot, hans eget slot, jal det er evig godt. Er vinden her skjont tidt imod, at spage lidt det kide blod, al kur er sur for mennesklig natur; den gjor dog let, som ra og hind pi

22 det derudi forsogte sind, ja, korsets hegn er just det tegn til friheds rette egn. Fll;"ror Kristus er opfaren Jesus Kristus er opfaren over alle engleskare. Himlen indgmgen og tog s& fengslet fangen, Kyrie eleison! Herre Jesus, vi takker dig for dine velgjerninger slig, som du beteede os til stor trost og giade Kyrie eleison! Og legemet, og legemet, som lagdes bort i mu1d, det vorder alt se skimende, ja som det skjere guld, og ved af ingen vmde mer, mens Asln det til As;n ser Gud Herren Zebaot. Og sjelen far sin prydelse, den krone, som er sagt, retferdighedens brudekrans, og si den hvide dragt. O Gud! Hvad lyst at vere dig ner, at se i lyset, som du er dig, Herren Zebaot. Nu vi prise din himmelgang med idel englefryd og sang, din lov vi sjmge med hjerte, mmd og tmge. ' Kyrie eleison! Fe li Himmelen I Himelen, i Himmelen hvor Gud, vor Herre bor, hvor saligt did at komme hen hvor er den glede stor. For evig, evig skal vi der se Gud i lyset, som han er, se Herren Zebaot.

23

24

Sommernatt - sanger av Johannes Haarklou

Sommernatt - sanger av Johannes Haarklou treat us to a delicious flower bouquet of romances and songs by Norwegian composer Johannes Haarklou (1847 1925). Haarklou s compositional output reflects his love for substantial musical forms like operas,

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Om lidt bli r her stille Tekst: Kim Larsen - Leif Petersen, 1986 Musik: Kim Larsen, 1986. Svantes Svanesang Benny Andersen (1973)

Om lidt bli r her stille Tekst: Kim Larsen - Leif Petersen, 1986 Musik: Kim Larsen, 1986. Svantes Svanesang Benny Andersen (1973) Svantes Svanesang Benny Andersen (1973) Timerne føles så korte ingenting varer ved. Mor jer nu godt, når jeg er borte Jeg ønsker jer sange og kærlighed Bag mig er misbrugte dage. Foran mig noget jeg ikke

Læs mere

CARL NIELSEN STUDIES VOLUME V 2012

CARL NIELSEN STUDIES VOLUME V 2012 CARL NIELSEN STUDIES VOLUME V 2012 CARL NIELSEN S CULTURAL SELF-EDUCATION His Early Engagement with Fine Art and Ideas and the Path towards Hymnus Amoris 1 By Colin Roth In recent decades we have been

Læs mere

Knud Jeppesens værker for a cappella-kor

Knud Jeppesens værker for a cappella-kor Knud Jeppesens værker for a cappella-kor af Jens Peter Jacobsen hundredåret for Knud Jeppesens fødsel er han verden over agtet som en af vort århundredes største stilforskere. Adskillige biografiske artikler

Læs mere

Danish Church in Australia Inc.

Danish Church in Australia Inc. Danish Church in Australia Inc. September 2014 - Oktober 2014 3 NYT FRA KIRKER OG UDVALG - FRIVILLIGE - AGM KONCERT MED HERNING KIRKES DRENGEKOR, SIDEN SIDST EN HILSEN FRA ASSISTENTEN - DANSK FOR VOKSNE

Læs mere

40 år. 33. sæson 2003. 42. sæson 2010. 30. juni 29. august. sæsonprogram. sorø klosterkirke. 42. sæson 1969-2009

40 år. 33. sæson 2003. 42. sæson 2010. 30. juni 29. august. sæsonprogram. sorø klosterkirke. 42. sæson 1969-2009 40 år 42. sæson 1969-2009 sæsonprogram 42. sæson 2010 33. sæson 2003 sorø klosterkirke 30. juni 29. august FESTIVALENS ÆRESMEDLEMMER 1975: Wilhelm Kempff Helge Brilioth 1976: Ernst Gerold Schramm Den Skandinaviske

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 1 1 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev

Læs mere

Linen ud, Viborg. Guitarkursus. V/Gorm Dalbøge Bersan & Troels Schnetler

Linen ud, Viborg. Guitarkursus. V/Gorm Dalbøge Bersan & Troels Schnetler Linen ud, Viborg uitarkursus V/orm albøge Bersan & Troels Schnetler 2013 Indholdsfortegnelse NÅR U SKAL I AN ME UITARSPIL... 4 STEMNIN AF UITAREN... 4 SÅAN ER UITAREN OPBYET... 5 UITARENS TONER... 6 KVINTIRKLEN...

Læs mere

Odense Adelige Jomfrukloster

Odense Adelige Jomfrukloster Odense Adelige Jomfrukloster Bygninger er en del af vores kulturarv. Et håndgribeligt levn, som vores forfædre har givet videre, og som vi er forpligtet til at værne om. Realdania Byg er et ejendomsselskab

Læs mere

Første verdenskrigs sange

Første verdenskrigs sange Første verdenskrigs sange Samlet og dokumenteret af Holger Terp, Det danske Fredsakademi 2 3 Fredssange Saks eller skriv den sangtitel du er interesseret i, ind i din favorit søgemaskine eller i You Tube,

Læs mere

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS

LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS LEITNERS KLOGE KASSE 1005 WORDS Redigeret af Bente D Eskildsen, januar 2007 1 Leitners kloge kasse Af Bente D Eskildsen januar 2007 I de tidlige 70 ere opfandt en tysk psykolog ved navn Sebastian Leitner et indlæringssystem som gør selektiv

Læs mere

Kære Sanna, 1. november 2008

Kære Sanna, 1. november 2008 Kære Sanna, 1. november 2008 Det du nu skal læse, vil blive dit livs overraskelse. Du vil her høre en historie, som du nok skal gentage nogle gange for dig selv, før du bliver overbevist om, at historien

Læs mere

KLASSIK MODERNE MØBELKUNST. kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29

KLASSIK MODERNE MØBELKUNST. kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29 KLASSIK MODERNE MØBELKUNST kmm_katalog_210x270+3mm.indd 1 25/08/08 19:48:29 VELKOMMEN TIL KLASSIK MODERNE MØBELKUNST WELCOME TO KLASSIK MODERNE MØBELKUNST Èn af de ting, som jeg finder mest spændende ved

Læs mere

Heksekundskab. Tekst af Samantha Riisom Olesen Fra www.enchantedforest.dk/wicca. Side 1

Heksekundskab. Tekst af Samantha Riisom Olesen Fra www.enchantedforest.dk/wicca. Side 1 Heksekundskab Tekst af Samantha Riisom Olesen Fra www.enchantedforest.dk/wicca Side 1 Indholdsfortegnelse Om wicca 3 Baggrund 5 Gudinden 6 - Gudindens sang 7 - Gudindens formaning 7 - Legenden om den nedstigende

Læs mere

1. Indledning...7. 1.2. Asger Hameriks liv og værker...10. 2. Hamerik-receptionen...12. 2.1. Behandling af kildematerialet...12

1. Indledning...7. 1.2. Asger Hameriks liv og værker...10. 2. Hamerik-receptionen...12. 2.1. Behandling af kildematerialet...12 Asger H ameriks K or- Symfoni Life, D eath a nd I mmortality Christian H ildebrandt august 2 005 Speciale v ed M usikvidenskabeligt I nstitut, D et H umanistiske F akultet, K øbenhavns U niversitet Vejleder:

Læs mere

Eros bog The book of Eros

Eros bog The book of Eros Eros bog The book of Eros Jeg Eros underviser menneskeheden I Eros teaches mankind Alle tiders seksualitet The Sexuality of all times Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach Henning@Aaager.dk

Læs mere

THE TIGER LILLIES PERFORM. HAMLET Republique 2015

THE TIGER LILLIES PERFORM. HAMLET Republique 2015 THE TIGER LILLIES PERFORM HAMLET Republique 2015 1.akt PROLOGUE 1: Darkness PROLOGUE 2: Who s There No Music. All: WHO S THERE PROLOGUE 3: The King, my father (BO Martyn Jaques ligger på kisten NC Hamlet

Læs mere

De bedste billeder taget af danske fotojournalister. The best photos taken by danish photojournalists. Foreword by Klaus Rifbjerg

De bedste billeder taget af danske fotojournalister. The best photos taken by danish photojournalists. Foreword by Klaus Rifbjerg The best photos taken by danish photojournalists Foreword by Klaus Rifbjerg De bedste billeder taget af danske fotojournalister Med forord af Klaus Rifbjerg dk dk 5 dk De bedste billeder taget af danske

Læs mere

HJEM FØR OG EFTER DØDEN

HJEM FØR OG EFTER DØDEN HJEM FØR OG EFTER DØDEN Projekt af: Emma, Anine, Sia og Frederik 1 2 Indholdsfortegnelse Side 1: forside Side 2: Indholdsfortegnelse Side 3: Indledning Side 4-5: Buddhisme Side 6: Hinduisme Side 7-8: Islam

Læs mere

Elephant Parade COPENHAGEN 2011 ELEPHANTPARADE.DK DEN STORE AUKTION THE GRAND AUCTION

Elephant Parade COPENHAGEN 2011 ELEPHANTPARADE.DK DEN STORE AUKTION THE GRAND AUCTION Sponsor: Post Danmark 1 Sponsor: Post Danmark Sponsor: Post Danmark 4 6 POUL AGGER ADI HOLZER KIRSTEN MURHART "ENG " "SPERÃNZA" "TRAFIFANTEN" Poul Agger's inspiration: "Det utrolige dyr, som elefanten

Læs mere

FORSLAG TIL NY SALMEBOG

FORSLAG TIL NY SALMEBOG FORSLAG TIL NY SALMEBOG Betænkning afgivet af den af Kirkeministeriet 5. januar 1993 nedsatte SALMEBOGSKOMMISSION Bind 1 Indledning - Salmer - Bønner og tekster BETÆNKNING NR. 1381 2 FORSLAG TIL NY SALMEBOG

Læs mere

dorf el Jar Lina Mur 1

dorf el Jar Lina Mur 1 1Lina Murel Jardorf Forsideskulptur: Op til livet Den 4 meter høje skulptur som pryder foran Sjælsøegruppen, Ny Allerødgård i Allerød. Besøg Galleri No.11 se fotos på s. 102 & 103 Kunst & Kærlighed Citat

Læs mere

AN EBOLA NURSE S DIARY

AN EBOLA NURSE S DIARY AN EBOLA NURSE S DIARY A Radio documentary by Karen Albertsen Idea and Editor: Jesper Hyhne Presenter: Emil Eusebius Jakobsen Broadcast December 4 2014 P1 Dokumentar DR Danmark 2014 Length: 42 40 Page

Læs mere

Uden titel. Handlingen

Uden titel. Handlingen Uden titel Uden titel Handlingen PREELUDE nsrettet Hej nye, de taler højt, hundene gør dem i munden, jeg er så den nye, men jeg har mange år på bagen, sidder bare løst i min skjorte og den kalder på koldt

Læs mere

1111 2 3 4 5 6 7 Colloquial 8 9 10 Danish 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4211

1111 2 3 4 5 6 7 Colloquial 8 9 10 Danish 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4211 Colloquial Danish The Colloquial Series Series Adviser: Gary King The following languages are available in the Colloquial series: * Afrikaans Albanian * Amharic Arabic (Levantine) Arabic of Egypt Arabic

Læs mere

Sceneskift. H. C. Andersen. Homopolitik. side 6-7. Interview med Klaus Bondam. side 10-11. Nationalsymbol med løse håndled.

Sceneskift. H. C. Andersen. Homopolitik. side 6-7. Interview med Klaus Bondam. side 10-11. Nationalsymbol med løse håndled. side 6-7 Sceneskift Interview med Klaus Bondam side 10-11 H. C. Andersen Nationalsymbol med løse håndled side 24 Homopolitik Politikere i kamp om homostemmer 2 O&A March 2005 Issue 27 Spotlight på Heaven

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

B-P ORD. Ingen opgave er for stor - når der hersker god vilje og godt samarbejde til at løse den.

B-P ORD. Ingen opgave er for stor - når der hersker god vilje og godt samarbejde til at løse den. B-P ORD Ingen opgave er for stor - når der hersker god vilje og godt samarbejde til at løse den. Paragraf 11: A scout is not a fool (en spejder er ikke et fjols ) There is a world of difference between

Læs mere

SILKEBORG. DUKKETEATERFESTIVAL 8. 11. november 2007. Festival of Wonder Billetter: Silkeborg Bibliotek, tlf. 8722 1930 www.dukketeaterfestival.

SILKEBORG. DUKKETEATERFESTIVAL 8. 11. november 2007. Festival of Wonder Billetter: Silkeborg Bibliotek, tlf. 8722 1930 www.dukketeaterfestival. SILKEBORG DUKKETEATERFESTIVAL 8. 11. november 2007 Festival of Wonder Billetter: Silkeborg Bibliotek, tlf. 8722 1930 www.dukketeaterfestival.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indhold 4 Velkomst Ulla Dengsøe

Læs mere