Glaskeramisk indbygningskogeplade VFTC-04 Installations- og betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glaskeramisk indbygningskogeplade VFTC-04 Installations- og betjeningsvejledning"

Transkript

1 Glaskeramisk indbygningskogeplade VFTC-04 Installations- og betjeningsvejledning eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:40

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF KOGEPLADEN... 3 SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 INSTALLATION... 6 Placering af indbygningskogepladen... 6 El-tilslutning af kogepladen... 7 ANVENDELSE... 8 Sådan tændes og slukkes kogepladen... 8 Valg af kogezone... 9 Sådan tændes dobbelte og tredobbelte kogezoner... 9 Indstilling af varmeniveau med og uden opkogningsautomatik Sådan slukkes de individuelle kogezoner Timer-funktion Tastaturlås Børnesikring SIKKERHEDSFUNKTIONER FOR TOUCH-KONTROL Sensor-styret sikkerhedsslukning Slukning ved overhedning Begrænsning af driftstid Restvarme-funktioner RENGØRING OG PLEJE eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:40

3 BESKRIVELSE AF KOGEPLADEN Kære kunde Det er vigtigt at læse denne installations- og betjeningsvejledning for at opnå de bedste resultater og sikre kogepladen lang levetid. Det anbefales at passe godt på vejledningen, da der kan blive brug for den på et senere tidspunkt. Den nye kogeplade er garantidækket og vil kunne holde i lang tid. Garantien dækker kun, hvis kogepladen installeres og betjenes i overensstemmelse med installations- og betjeningsinstrukserne i denne vejledning. Dobbelt kogezone Enkelt kogezone Kogepladens ramme Touch-panel Touch-panel Bemærk: Kogepladen er ikke nødvendigvis udformet som den viste model eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:40

4 SIKKERHEDSANVISNINGER Overhold venligst disse anvisninger. Hvis de ikke overholdes, dækker garantien ikke skader, der skyldes fejlagtig, ukorrekt eller skødesløst brug eller forkert tilslutning eller installation. W Kogepladen må kun anvendes til normal husholdningsbrug. W Kogepladen må kun anvendes til opvarmning eller til beredning af mad. Enhver anden brug, f.eks. rumopvarmning, arbejds- eller opbevaringsflade, er farlig. W Kogepladen må ikke ændres eller udbygges. W Brandbare væsker og letantændelige eller smeltelige materialer må ikke anbringes eller opbevares på eller i nærheden af kogepladen. W Små børn må ikke komme i nærheden af kogepladen. W Kogepladen må kun installeres og tilsluttes af en autoriseret servicetekniker. W Kogepladens el-sikkerhed garanteres kun, hvis den tilsluttes til et korrekt jordet system, som overholder de elektriske sikkerhedsnormer. W Indbygningskogeplader må først anvendes, når de er blevet indbygget i dertil egnede indbygningselementer og bordplader, som opfylder kravene. W Strømforsyningskablet må ikke klemmes, når kogepladen monteres. Strømforsyningskablet må maksimalt være 2 m af isoleringsmæssige hensyn. W Hvis der opstår fejl på kogepladen, eller den glaskeramiske plade beskadiges (revner, ridser eller skår), skal kogepladen slukkes og dets stik tages ud af kontakten for at undgå elektrisk stød. W Reparationer på kogepladen må kun udføres af autoriserede serviceteknikere. W Sørg for, at al emballagen er fjernet, før kogepladen tages i brug eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:40

5 W Ledninger fra elektriske apparater må ikke komme i berøring med kogepladens varme overflade eller varmt kogegrej. W Forlad aldrig kogepladen, når der tilberedes mad med fedt eller olie. De kan let bryde i brand, hvis de overhedes. W Brug ikke den keramiske kogeplade som skærebræt. Glaspladen må ikke anvendes som arbejdsflade. W Vær forsigtig, når der anvendes små husholdningsapparater, såsom strygejern, i nærheden af kogepladen. W Tænd ikke for kogezonerne uden kogegrej eller med tomt kogegrej. Sørg for, at alle zoner er slukket, når kogepladen ikke er i brug. Sluk for kogepladen og lad den køle ned, før den rengøres. W Af sikkerhedsgrunde må kogepladen ikke rengøres med dampstråle eller højtryksudstyr. W Brug kun stabile, fladbundede gryder og pander eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:41

6 INSTALLATION El-tilslutning af denne kogeplade skal udføres af en autoriseret servicetekniker eller faguddannet elektriker efter instrukserne i denne vejledning og i overensstemmelse med gældende regler. W Husk at kontrollere, at de lokale forsyningsforhold passer til kogepladens krav, inden den installeres. W De love, forordninger, direktiver og standarder, der er gældende i anvendelseslandet, skal følges. (Sikkerhedsanvisninger, genbrug mv. skal være i overensstemmelse med reglerne). Placering af indbygningskogepladen Tjek, at kogepladen og dens tilbehør ikke er beskadiget, når emballagen er fjernet. Brug ikke kogepladen, og kontakt omgående en autoriseret servicetekniker eller faguddannet elektriker, hvis der er mistanke om beskadigelse. Denne indbygningskogeplade skal placeres i en udskæring i en bordplade. Den tilsluttes el-skabet nedenunder, som er specielt beregnet hertil. Lav en åbning med de mål, der vises i tegningen til højre. Anbring det medleverede selvklæbende tætningsbånd langs yderkanten af den glaskeramiske plade på underkanten af kogefladen. Undlad at strække det. Skru de fire monteringsbeslag på kogepladens sidevægge. Tilstødende vægge A [mm] B [mm] Brandbar Ikke-brandbar Monteringsbeslag til kogepladen eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:45

7 El-tilslutning af kogepladen Kontroller, at el-systemet og kontakten er beregnet til kogepladens maksimale nominelle effekt, før installationen påbegyndes. Boligens el-installation og stikket skal være jordet og opfylde sikkerhedsregulativerne. Hvis der ikke er en sikringsgruppe og kontakt beregnet til kogepladen, skal disse installeres af en faguddannet elektriker, før kogepladen tilsluttes. Kontakten skal være let tilgængelig, når først kogepladen er installeret. Anvend ikke adaptere, fordelerstik og/eller forlængerledninger. Kogepladen opfylder kravene i følgende af rådets direktiver. 1. Keramisk kogeplade: 73/23/EØF og 93/68/EØF samt 89/336/EØF vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet /109/EØF vedrørende kontakt med levnedsmidler. Der skal være monteret en afbryder med en kontaktåbning på min. 3 mm og forsinkelse i forsyningskredsen. Ledningen til den touch-betjente keramiske kogeplade skal være af typen H05VV-F 5X1,5 mm² / IEC 53. Forbindelsesdiagrammet er placeret på bagsiden af kogepladen. Sørg for, at der benyttes isolerede kabler til installationen. En forkert tilslutning kan beskadige kogepladen. Garantien dækker ikke sådanne skader. Alle reparationer skal udføres af en autoriseret servicetekniker eller faguddannet elektriker. Tag kogepladens stik ud af kontakten før vedligeholdelse. Følg forbindelsesdiagrammet nøje, når kogepladen tilsluttes igen. 3 x 2.5 mm ² 220V~ 3 x 2.5 mm ² 230V~ 3 x 2.5 mm ² 240V~ x 1.5 mm ² 380V~,3N~ 4 x 2.5 mm ² 380V~,3N~ 5 x 1.5 mm ² 400V~,3N~ 4 x 2.5 mm ² 400V~,3N~ 5 x 1.5 mm ² 415V~,3N~ 4 x 2.5 mm ² 415V~,3N~ eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:46

8 ANVENDELSE Kogepladen betjenes ved hjælp af touchknapper, og funktionerne bekræftes af displays og lydsignaler. Kogezonedisplay Aktiver/deaktiver kogezone Timer-display Kogezoneindikatorer Timer-funktion Decimaltegn Indikator for dobbeltzone Indikator for tredobbelt zone Valg af dobbeltzone Varmeindstilling/ Timerindstilling ned Aktiver/deaktiver timer Varmeindstilling/ Timerindstilling op Indikator for tastaturlås Tastaturlås On/Off Sådan tændes og slukkes kogepladen Kogepladen tændes ved at trykke på On/ Off-knappen mindst 1 sekund. En brummelyd signalerer, at det er sket. Der vises et 0 for alle kogezoner, og alle decimaltegn for kogezonerne blinker (1 sek. on, 1 sek. off). Hvis ingen kogezone aktiveres inden for 10 sek., slukkes alle kogezonernes displays. Hvis der trykkes i mere end 2 sek. på, slukkes kogepladen og går i standby. Kogepladen kan slukkes når som helst ved at trykke på, selv hvis der samtidig trykkes på andre knapper eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:46

9 Hvis der er restvarme i en af kogezonerne, vises dette i det pågældende kogezonedisplay. Valg af kogezone Hvis der vælges en enkelt kogezone med den pågældende aktiver/deaktiver kogezone-knap, blinker decimaltegnet på det dertil hørende kogezonedisplay. Varme niveauet for den valgte kogezone kan indstilles fra 1-9 ved at røre ved touchknapperne eller. Der skal trykkes på knapperne inden for 3 sek., ellers slettes kogezonevalget, og varme indstillingsprikken forsvinder (decimaltegn). Hvis der ikke foretages yderligere inden for 10 sek., vender kogezonen tilbage til standby. Varmeindstillingen kan altid ændres ved at trykke eller fra niveau 1-9. Hver gang der trykkes på en touch-knap, eller et display ændres, kvitteres der med et brummesignal. Sådan tændes dobbelte og tredobbelte kogezoner (findes kun på nogle modeller) Sådan tændes den dobbelte zone Den dobbelte zone aktiveres, efter at den ønskede kogezone er valgt ved aktivering af. Dette bekræftes af et brumme signal. Samtidig begynder den pågældende dobbeltzone-indikator at lyse. Gentagne tryk på ændrer status for dobbeltzonen: der skiftes fra dobbeltzone til enkeltzone og omvendt. Udvidelseszonen kan først aktiveres, når kogezonens varmeniveau 1-9 er indstillet eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:48

10 Sådan tændes de tredobbelte zoner En dobbelt eller tredobbelt zone kan kun tændes, hvis selve kogezonen er indstillet til varmeniveau 1-9, og kogezonen er aktiv prikken lyser. Hvis der trykkes på, lyder der en brummelyd, og dobbeltzoneindikatoren lyser. Hvis der trykkes på igen, kommer der et andet lydsignal, hvorefter den tredobbelte zone tændes. Indikatoren for tredobbelt zone begynder at lyse, og den tredobbelte zone er aktiv. Trykkes der igen på, slukkes den tredobbelte zone igen. For hvert tryk skifter de dobbelte/tredobbelte zoner status således: (Dobbeltzone tændt, tredobbelt zone tændt, alle udvidelseszoner slukket, dobbeltzone tændt, tredobbelt zone tændt osv....) Indstilling af varmeniveau med og uden opkogningsautomatik Alle kogezoner er forsynet med opkogningsautomatik. Hvis opkogningsautomatikken er aktiv, kører kogezonen ved maks. effekt i en bestemt periode, som afhænger af den valgte varmeindstilling. Kogezonedisplayet viser skiftevis et blinkende A og varmeindstillingsværdien (f.eks. 0,5 sek. A, og 0,5 sek. 9 ) for at indikere dette. Når opkogningstiden er gået, vises kun varmeindstillingen. Hvis opkogningsautomatikken skal anvendes for en kogezone, skal varmeniveau 9 vælges ved at trykke på med start fra 0. Når varmeniveau 9 er indstillet, vil A og 9 blive vist skiftevis. Det betyder, at varmeniveau 9 og opkogningsautomatikken nu er aktive eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:48

11 Opkogningsautomatikken kan slukkes ved at trykke på, indtil indstillingen 0 vises. Hvis opkogningsautomatikken skal bruges, kan den altid aktiveres ved at trykke på igen, hvis varmeindstillingen er varmeniveau 9. A/9 blinker i kogezonedisplayet. Sådan slukkes de individuelle kogezoner En valgt kogezone kan slukkes på tre forskellige måder: Samtidig betjening af touch-knapperne og Reduktion af varmeindstillingen til 0 ved betjening af touch-knappen Anvendelse af timer-funktionen til slukning af kogezonen. Samtidig betjening af touch-knapperne og Den pågældende kogezone skal vælges med aktiver/deaktiver kogezone-knappen, hvorefter decimaltegnet for det dertil hørende kogezonedisplay blinker. For at slukke kogezonen skal der trykkes sam tidig på og. Der høres en brummelyd, og 0 vises i varmeindstillingsdisplayet. Hvis timer-funktionen for den valgte kogezone er aktiv, vises 0 i kogezonedisplayet, og der slukkes også for indikatoren for koge zone/timerfunktion og for timerdisplayet. Hvis der er restvarme i kogezonen, vises dette med et H i varmeindstillingsdisplayet. Reduktion af varmeindstillingen til 0 ved betjening af touch-knappen Kogezonen kan også slukkes ved at reducere varmeindstillingen til 0. Når kogezonedisplayet viser 0, slukkes decimaltegnet for den pågældende kogezone ligeledes eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:49

12 Når der slukkes for en aktiv kogezone, vises der ikke bare et 0 i kogezonedisplayet, men der slukkes også for kogezoneindikatoren og timerdisplayet. Hvis der er restvarme i kogezonen, vises dette med et H i varmeindstillingsdisplayet. Anvendelse af timer-funktionen til slukning af kogezonen (findes kun på nogle modeller) Når resttiden er nede på 0 minutter, stopper timeren den tilhørende kogezone, viser 0 i kogezonedisplayet og slukker for timerdisplayet. I timerdisplayet vises nu 00. Den tilhørende kogezoneindikator forsvinder. Indikatoren for valgt dobbelt/tredobbelt zone forsvinder også, hvis den er aktiv. Derudover lyder der en brummelyd, når timeren er løbet ud. Brummelyden ophører, når der trykkes på en vilkårlig knap, efter at timeren er løbet ud. Timer-funktion (findes kun på nogle modeller) Timeren har følgende funktioner: Timeren kan styre maks. 4 kogezoner og fungere som minutur (som ikke er tilknyttet en bestemt kogezone) samtidig. En kogezone kan kun styres af timeren, hvis den er aktiv, og dens varmeniveau er fra 1-9. Minuturet er uafhængigt af koge zonerne. Timer-funktionen skal aktiveres med touch-knappen aktiver/deaktiver timer, for at begge funktioner kan benyttes. Ved første tryk på, efter at kogezonerne er aktiveret, bliver minuturet foreslået (ingen af kogezoneindikatorerne blinker, men er alle tændt eller slukkede) eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:49

13 Ved andet tryk på, foreslås det, at timeren tildeles en af de aktiverede kogezoner ved at blinke med kogezoneindikatoren for denne.der vises et signal for, at timeren er forbundet med kogezonen. Ved næste tryk på, foreslås det, at næste aktive kogezone (i urets retning) tildeles den næste timer. Og så videre... Minutur Minuturet kan altid startes ved at trykke på, uanset om nogen af kogezonerne er aktive eller ej. Tallene 00 viser, at timeren er aktiv, og prikken i det højre timerdisplay indikerer, at og er aktive til indstilling af tiden. Minuturet vælges, når alle kogezoneindikatorer er tændt eller slukket (ingen kogezoneindikator blinker). Tiden kan indstilles med og. Når tiden er indstillet, begynder timeren nedtællingen. Minuturet stopper ikke, hvis kogepladen slukkes, eller tastaturlåsen aktiveres, men vil fortsætte nedtællingen, indtil tiden er udløbet. Når tiden er gået, viser displayet 00, og der lyder en brummen. Brummeren standses ved at bekræfte, at tiden er udløbet. Dette gøres ved at trykke på en vilkårlig knap. Kogezone-timer Kogezone-timere kan kun indstilles for aktiverede kogezoner (varmeniveauet skal være fra 1-9). Ved første tryk på aktiveres minuturet. Ved næste tryk på tildeles timeren til den aktiverede kogezone. Den foreslåede tildeling vises, ved at den tilhørende kogezoneindikator blinker eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:50

14 Ved endnu et tryk på, efter at den første kogezone-timer er blevet aktiveret, foreslås det, at næste timer tildeles næste aktive kogezone (i retning med uret). Den anbefalede tildeling vises med den blinkende kogezoneindikator. Ved tryk på og kan tiden indstilles for kogezonen. En konstant lysende kogezoneindikator indikerer, at den først indstillede kogezonetimer er i gang. Med endnu et tryk på kan der tildeles timere til andre aktiverede kogezoner. 10 sek. efter sidste betjening skifter timerdisplayet til den timer, som næste gang løber ud. Tildelingen af den timer vises altid med en blinkende kogezoneindikator. Hvor mange timere, der er i gang, kan ses ud fra det antal kogezoneindikatorer, som lyser konstant. Timerværdierne for kogezone-timeren og minuturet vises ved at trykke på. Tildelingen vises altid med den blinkende koge zoneindikator. Hvis ingen af kogezoneindkatorerne blinker, vises minuturet i det 2-cifrede timer-display. Alle kogezone-timere kan slettes ved at slukke for kogepladen ved hjælp af. Minut uret slettes ikke, men fortsætter med at køre, til tiden er løbet ud. For at slette en timer, der er i gang, skal timeren vælges ved at trykke på knappen aktiver/deaktiver timer, indtil den vises. Indstillingen kan slettes på to forskellige måder: eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:50

15 Nedtælling ved at trykke på, indtil 00 vises i timer-displayet. Samtidigt tryk på og i 0,5 sek., indtil 00 vises i timer-displayet. Når kogezone-timeren er nået til 00, skifter varmeniveauindstillingen for den tildelte kogezone til 0. Når kogezone-timeren eller minuturet løber ud, afgives der en brummelyd. Denne stoppes ved at røre en vilkårlig knap. Tastaturlås Tastaturlåsen blokerer for indstillinger og sætter kogepladen i en sikker driftsfunktion under drift. Indstillingsændringer, f.eks. øgning af varmeindstillingen, er dermed ikke mulig. Det er kun muligt at slukke for kogepladen. Låsefunktionen er aktiv, hvis tastaturlåsknappen holdes nede i mindst 2 sek. Denne handling bekræftes med en brummelyd. Når knappen har været holdt nede i mere end 2 sek., blinker tastaturlåsindikatoren, og kogepladen er låst. Hvis kogezonen er låst, kan kun aktiveres, alle andre knapper er blokeret. Hvis en af de andre knapper betjenes, når tastaturet er låst, lyder der et brummesignal, og tastaturlåsindikatoren blinker for at vise, at tastaturlåsen er aktiveret. Det er kun muligt at slukke kogepladen ved at aktivere. Men hvis kogepladen slukkes, kan den ikke aktiveres igen, før tastaturlåsen er låst op. Efter at have trykket på i 2 sek., forsvinder tastaturlåsindikatoren. Tastaturet er nu låst op og kan betjenes på normal vis. Børnesikring Børnesikringen er beregnet til at låse for kogepladen i en kompliceret flertrins proces eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:51

16 Først skal der trykkes på, indtil brummeren lyder, så skal der trykkes samtidig på og i mindst 0,5 sek., men maks. 1 sek. Derefter kan kogepladen børnesikres ved at trykkes på. Der vises et L i alle kogezone-displays som kvittering. Hvis minuturet stadig kører, fortsætter det, indtil 00 er nået, og timeren bipper. Når der er kvitteret for timer-udløbet, er kogepladen fuldstændig børnesikret. Så længe kogepladen er børnesikret, kan ingen af knapperne bruges. Børnesikringen deaktiveres på samme måde, som den aktiveres. Når der er trykket på, indtil bippet lyder, så skal og holdes nede samtidig i mindst 0,5 sek., hvorefter der skal trykkes på. Som kvittering for, at børnesikringen er deaktiveret, forsvinder L -symbolet i displayene omgående eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:52

17 SIKKERHEDSFUNKTIONER FOR TOUCH-KONTROL Kogepladen har følgende sikkerhedsfunktioner for at undgå utilsigtet betjening af touch-knapperne. Sensor-styret sikkerhedsslukning For at forhindre kogepladen i uønsket, tilfældig sensor-styret drift er den forsynet med sensorovervågning. Hvis en eller flere knapper holdes nede i mere end 12 sek., indikerer sensorovervågningen med lyd, at der er tale om fejlbetjening (gryde eller anden genstand placeret på knappen, sensorsvigt osv.), og slukker for kogepladen. Sikkerhedsslukningen bevirker, at kogepladen sættes i standby. Et F begynder at blinke i alle kogezonedisplays. Hvis der er restvarme i nogle af kogezonerne, vises det i alle andre kogezonedisplays. Kogepladens knapper går derefter over i standby. Samtidig lyder der et brummesignal. Brummesignalet stopper efter 10 minutter. Hvis fejlbetjeningen ikke længere finder sted, forsvinder såvel det visuelle signal som lydsignalet. Slukning ved overhedning På grund af betjeningspanelets placering midt for på kogepladen og meget tæt ved kogezonerne kan det ske, at en fejlplaceret gryde, der står halvvejs inde på betjeningspanelet, men ikke registreres af den sensorstyrede sikkerhedsslukning (ved ikke at dække en knap), bevirker, at kogepladen bliver så varm, at man brænder fingrene, hvis man rører ved touch-knapperne eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:52

18 For at forhindre betjeningsenheden i at blive beskadiget overvåger den hele tiden temperaturen og slukker for kogepladen i tilfælde af overhedning. Dette vises i de fire kogezonedisplays med bogstavet t, som forbliver tændt, mens temperaturen falder. Når temperaturen er faldet, slettes t -visningen, og kogepladens betjeningsknapper vender tilbage til standby. Det betyder, at brugeren kan genaktivere kogepladen ved at trykke på. Begrænsning af driftstid Kogepladens betjeningsknapper har en begrænset driftstid. Hvis varmeindstillingen for en kogezone ikke er blevet ændret i en bestemt periode, slukkes der automatisk for kogezonen (der vises et 0 i 10 sek., derefter symbolet for restvarme). Driftstidens begrænsning afhænger af den valgte varmeindstilling. Hvis kogezonen er forsynet med en timer, vil 00 blive vist i timerdisplayet i 10 sek. Derefter slukkes der for timer-displayet. Når kogezonen er blevet slukket automatisk som beskrevet ovenfor, kan den betjenes igen, og den maksimale driftstid for den nye varmeindstilling gælder så. Restvarme-funktioner Efter alle tilberedningsprocesser er der en vis varme tilbage i den glaskeramiske plade. Demme varme kaldes restvarme. Systemet kan i grove træk beregne, hvor varm glaspladen i værste fald er. Hvis den beregnede temperatur er over +60 C, så vises dette i det pågældende kogezonedisplay, efter at der er slukket for koge zonen eller kogepladen. Restvarmedisplayet vises, så længe den beregnede temperatur for kogezonen er over +60 C eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:52

19 Restvarmevisningen har lavest prioritet og overskrives af alle andre displaymeddelelser ved sikkerhedsslukning og visning af en fejlkode. Hvis en kogezone har en restvarme på over +60 C før en strømafbrydelse, vil restvarmedisplayet for den pågældende kogezone blinke, når strømmen igen sluttes til kogepladen. Displayet vil blinke, indtil den maksimale restvarmetid er udløbet, eller kogezonen vælges og aktiveres. RENGØRING OG PLEJE Kogegrej med ru bunde bør ikke anvendes, da det kan ridse den glaskeramiske overflade. Bunden på godt kogegrej bør være så tyk og plan som muligt. Tjek, inden brug, at bunden på kogegrejet er ren og tør. Anbring altid kogegrejet på kogezonen, inden der tændes for den. Læg om muligt låg på. Bunden på kogegrejet må ikke være større eller mindre end kogezonerne. For ikke at spilde energi, skal de altid have den korrekte størrelse som vist nedenfor. Rigtigt Forkert Krum grydebund Forkert For lille grydestørrelse Forkert Gryden står ikke rigtigt Tag stikket ud af kontakten, før kogepladen rengøres. Tjek derefter, at der ikke er restvarme i kogepladen. Keramisk glas er meget modstandsdygtigt over for høje temperaturer og overhedning. Hvis der er restvarme i kogepladen, blinker H i kogezonedisplayet. Lad kogepladen køle ned for at undgå forbrændinger eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:52

20 Fjern spildt mad og fedt med en glasskraber. Tør derefter kogepladen af med et velegnet opvaskemiddel, og tør efter med en ren, fugtig klud. Gnub kogepladen med en ren, tør klud. Hvis aluminium- eller plastikdele ved et uheld smelter fast på kogepladen, skal de straks fjernes fra det varme kogeområde med en skraber. Således kan eventuel beskadigelse af overfladen undgås. Dette gælder også sukker eller fødevarer indeholdende sukker, der måtte blive spildt på kogepladen. Hvis andre fødevarer smelter fast på kogepladen, fjernes snavset, når kogepladen er kølet ned. Anvend et rensemiddel til glaskeramik eller rustfrit stål til rengøring af overfladen. Anvend ikke opvaskeklud eller grydesvamp til rengøring af den glaskeramiske overflade. Disse materialer kan beskadige overfladen. Anvend ikke kemiske rensemidler, sprays eller pletfjernere på den glaskeramiske overflade. Disse materialer kan udløse brand eller få den glaskeramiske plade til at falme. Rengør med vand og opvaskemiddel. Dette symbol på apparatet eller dets emballage viser, at det ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på den lokale genbrugsplads for elapparater og elektronik. Ved at sørge for korrekt bortskaffelse af dette apparat kan man hjælpe til at undgå potentielle negative følgevirkninger for miljø og mennesker, som ellers kunne udløses, hvis affaldshåndteringen af dette apparat er mangelfuld. Nærmere oplysninger om recirkulering af dette apparat fås ved kontakt til kommunens afdeling for teknik og miljø, renovationsselskabet eller den butik, hvor apparatet blev købt eng-dan Vestfrost ocak.indd :16:52

21 OPERATING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS BUILT-IN VITROCERAMIC HOB

22 CONTENTS: DESCRIPTION OF THE HOB... 2 SAFETY INSTRUCTIONS... 3 INSTALLATON... 5 Locating Your Built-in Hob... 5 Electrical Connection of Your Hob... 7 USAGE... 9 Turn On and Turn Off The Control Select Heater Turn on dual- and triple zones Set Cooking Level With and Without Heat Boost Turn Off Individual Heaters Timer Function Key Lock Child Lock Stop & Go Function TOUCH CONTROL SAFETY FUNCTIONS Sensor Safety Cut Off Over Temperature Switch Off Operating Time Limitations Residual Heat Functions CLEANING AND CARE

23 DESCRIPTION OF THE HOB Dear Customer, It is important that you should read this manual for best performance and to extend the life of your appliance. We recommend you to keep this manual for future reference. Your new hob is guaranteed and will give lasting service. This guarantee is only applicable if the appliance has been installed and operated in accordance with the operating and installation instructions detailed in this manual. DUAL ZONE HEATER SINGLE ZONE HEATER TOUCH CONTROL PANEL VITROCERAMIC SURFACE HOB FRAME Note: Appearance of your hob maybe different than the model shown above due to its configuration. 2

24 SAFETY INSTRUCTIONS Please comply with these instructions. If you do not, any damage resulting from improper, incorrect or negligent use or improper connection or installation is not covered by the warranty. This appliance should be used only for normal domestic use. This appliance must only be used for the purpose of heating or cooking food, any other use, for example heating rooms, working surface or storage surface, is dangerous. Additions or modifications to the appliance are not permitted. Do not place or store flammable liquids, highly inflammable materials or fusible objects on or near the appliance. Small children must be kept away from the appliance. The appliance may only be installed and connected by an authorised service personal. The electrical safety of this hob is guaranteed only if it is connected to a properly earthed system, which complies with the electrical safety standards. Built-in appliances may only be used after they have been built in to suitable built-in units and work surfaces that meet the standards. Do not put pressure on the power supply cable while fitting the hob. Power supply cable length should not exceed 2m for isolation safety. In the event of faults with the appliance or damage to the glass ceramic (cracks, scratches or splits), the appliance must be switched off and disconnected from the electrical supply to prevent the possibility of an electric shock. Repairs to the appliance must only be carried out by authorised service personal. Make sure all the packaging has been removed before you use the appliance. Cables from electrical appliances must not touch the hot surface of the appliance or hot cookware. 3

25 Never leave the the appliance hob unattended when cooking with fat or oil. They can rapidly catch fire if overheated. Do not cut any food on the glass of the vitroceramic hob. Glass panels should not be used as working surfaces. Be careful when using small household appliances, such as irons, near the elements. Do not use the cooking zones with empty cookware or without cookware. Make sure all the controls are in the off position when not in use. For cleaning, the appliance must be switched off and cooled down. For safety reasons, the cleaning of the appliance with steam jet or highpressure cleaning equipment is not permitted.. Use only stable flat-based pans. 4

26 INSTALLATION The electrical connection of this hob should be carried out by an authorised service personal or a qualified electrician, according to the instructions in this guide and in compliance with the current regulations. Prior to installation, ensure that the local distribution conditions and the adjustment of the appliance are compatible. The laws, ordinances, directives and standards in force in the country of use are to be followed (safety regulations, proper recycling in accordance with the regulations, etc.) Locating your built-in hob After removing the packaging material from the appliance and its accessories, ensure that the hob is not damaged. If you suspect any damage, do not use the appliance and contact an authorised service personal or a qualified electrician immediately. This built-in hob is to be inserted into a cut out of a worktop. It will be electrically connected with the switch box below, especially provided for this purpose. 5

27 Create an opening with the dimensions shown in the picture below. 520mm 590mm 41mm Min. 25mm Min. 150mm 560mm 60mm 490mm Min. Neighboorhood walls A [mm] B [mm] Combustible Non-combustible Min. 130mm Apply the one-sided self-adhesive sealing tape supplied all the way round the lower edge of the cooking surface along the outer edge of the glass ceramic panel. Do not stretch it. Screw the 4 worktop mounting brackets on the side walls of product. worktop mounting bracket 6

28 Electrical connection of your hob. Before proceeding with the electrical connection, verify that the current carrying capacity of the system and the socket is adequate for the maximum power rating of the hob. Electrical installation of the residence and the electrical current plug in use must be earthed and conform with safety regulations. If there is no dedicated hob circuit and fused switch, they must be installed by a qualified electrician before the hob is connected. Fused switch must be easily accessible once the hob has been installed. Do not use adaptors, multiple sockets and/or extension leads. This appliance conforms with the requirements ofthe following EEC Directives: 1. Vitroceramic hob EEC/73/23 and 93/68, EEC/89/336 relating to radio interference, 2. EEC/89/109 relating to contact with foods. A circuit breaker with a contact opening of at least 3 mm, rated 20 A and delayed functioning type must be installed inside the supply circuit. 7

29 x 2.5 mm ² 220V~ 3 x 2.5 mm ² 230V~ 3 x 2.5 mm ² 240V~ 5 x 1.5 mm ² 380V~,3N~ 5 x 1.5 mm ² 400V~,3N~ 5 x 1.5 mm ² 415V~,3N~ 4 x 2.5 mm ² 380V~,3N~ 4 x 2.5 mm ² 400V~,3N~ 4 x 2.5 mm ² 415V~,3N~ * This appliance must be earthed. * For this connection a power lead of wire type H05V V -F should be used.. For the touch controlled vitroceramic hob, the cable must be H05VV-F 3C2,5 mmd / 6022= IEC 53. You will find the connection diagram shown on the back of your appliance. During installation, please insure that isolated cables are used. An incorrect connection might damage your appliance. The guarantee will not cover such damages. All repairs must be carried out by an authorised service personal or a qualified electrician. Unplug your appliance before each maintenance. For reconnection, follow the connection diagrams strictly. A

30 USAGE The appliance is operated by touching buttons and the functions are confirmed by displays and acoustic signals. Dual Zone Selection Stand-By-Mode S-Mode The mains are applied to the hob control and all heater displays are off or a residual heat display is active. Operating-Mode B-Mode At least one heater display shows a heat setting between 0`and 9` Lock Mode VR-Mode The hob control is locked. Mode Descriptions 9

31 Turn On and Turn Off The Appliance If the appliance is in Stand-By-Mode, it is put in Operating-Mode by pressing the On/Off button at least 1 second. A buzzer signal indicates the successful operation acoustically. On all heaters a 0` appears and all Decimal Point of the heater flashes (1 sec on, 1 sec off). If there is no operation within 10 sec, the display of all heaters will turn off. If the displays are turned off, the heater will be set into Stand-By-Mode. If is pressed more than 2 sec (in Operating-Mode), the appliance is switched off and is set into the S-Mode again. The appliance can be turned off by pressing at any time; even if other buttons are pressed simultaneously. If there is a residual heat of a heater remaining, this will be indicated in the correspondent heat setting Heater Display. Select Heater If a single heater is chosen with the corresponding Active/Deactive Heater Button, the Decimal Point of the related Heater Display flashes. For the selected heater, you can set the heat level between 1-9 by touching the Heat Setting Buttons or. The buttons must be pressed within 3 sec, otherwise the heater selection is erased and heat setting dot will disappear (Decimal Point). If there is no further operation within 10 sec, the heater falls back into the S-Mode. The heat setting can always be changed by pressing or between level 1-9. Each button operation or each display change is quitted by a buzzer signal. 10

32 Turn on dual and triple zones (available only in some models) Turn on the dual zone The activation of the dual zone is done after selecting the desired heater by actuating. This is confirmed by a buzzer signal. At the same time, the corresponding Dual Zone Indicator goes on statically. Touching for a second time, the status of the dual zone toggles: it changes from dual zone on to dual zone off and back again. The extension zone can be activated only, after a level between 1-9 is set on the basic zone of the heater. Turn on triple zones A dual or triple zone can only be switched on, if the basic zone of a heater is set to level 1 9 and the heater is selected, the dot is on. If is pressed, the buzzer signal sounds and the Dual Zone Indicator is statically on. If is pressed once again, there is another acoustical signal and the triple heater is switched on. The Triple Zone Indicator will be illuminated and the triple zone will be energized. After touching once again, the triple zone of the heater will be switched off again. Each operation causes a status change of the dual/triple zones following in this manner (Dual zone on, triple zone on, all extended zones off, dual zone on, triple zone on, dual zone on, etc....) Set Cooking Level With and Without Heat Boost All heaters are equipped with heat boost functionality. If the heat boost is active, than the heater will be operated with maximum power for the period of the heat boost time, that is dependent from the selected heat setting. This is indicated through a flashing A`, alternating with the heat setting value (e.g. 0,5 sec A` and 0,5 sec 9`) in the heater display. Once the heat boost time ended only the heat setting will be indicated. If the heat boost should be used for a heater, heater level 9 must be operated by pressing starting from level 0. After setting the heat to level 9, A` will be indicated alternating. This means that level 9 and heat boost is active now. 11

33 The heat boost can be turned off by pressing until heat setting 0` appears. If the heat boost should be used, it can always be activated by actuating again if the heat setting is set to level 9. In the heat display A/9` flashes. Turn Off Individual Heaters A selective heater can be turned off with 3 different ways:. Simultaneous operation of and buttons Reduction of the heat setting to 0` by operating button Use of timer turn off function for the corresponding heater Simultaneous operation of and buttons The corresponding heater must be chosen with the Active/Deactive Heater Button, the Decimal Point of the related Heater Display flashes. To turn off the heater, and must be pressed at the same time. A buzzer signal sounds and 0` appears in the heat setting display. If the timer is active for the selected heater, then 0` will appear in the heater display and also the related timer Cooking Zone Indicator Timer Function and the Timer Display is turned off. If there is a residual heat for this heater remaining, this will be indicated by a static display H` in the heat setting display. Reduction of the heat setting to 0` by operating button The heater can also be turned off by reducing the operated heat setting to 0`. When Heater Display indicates 0`, an associated Decimal Point of the heater will also be turned off. Turning off an active heater, not only the 0` appears in the Heater Display, but also the related timer Cooking Zone Indicator and the Timer Display is turned off. If there is a residual heat for this heater remaining, this will be indicated by a static display H` in the heat setting display. 12

34 Use of timer turn off function for corresponding heater (available only in some models) After reaching a remaining time of 0 minutes, the timer stops the linked heater, showing the 0` shown in the Heater Display and shuts down Timer Display. In the Timer Display is shown 00`. The related timer Cooking Zone Indicator disappears. An assigned Dual/Triple Zone Selection Indicator also disappears if it is active. Additionally the buzzer indicates acoustically the timer run out. After confirmation of the timer run out by touching any button, the buzzer goes silent. Timer Function (available only in some models) The timer provides following features: The control can run max. 4 heater assigned timers and 1 minute minder (which is assigned to no heater) simultaneously. All timers can be used only in B-Mode. A heater timer can only be assigned to a active heater, running in levels between 1-9. The minute minder is independent of any heater. In order to use both functions, timer function must be activated by the Active/Deactive Timer button. Touching for the fist time after activating the heaters, the control proposes the minute minder (no Cooking Zone Indicator is flashing, they are all on or off). Touching for the second time, the control proposes the assignment to one of the activated heaters by flashing Cooking Zone Indicator. Now the timer to the linked timer signalised. Touching again, the next timer in the in the clockwise direction, is proposed for assignment of the next active heater. And so on 13

35 Minute Minder No matter whether a heater is activated or not, the minute minder can be operated by touching. The appearing 00` shows that timer is active and the dot in the right Timer Display indicates that and are now linked for setting the timer value. The minute minder is selected when all Cooking Zone Indicators are statically on or off (no Cooking Zone Indicator is flashing). With and, the timer value can be set. After successful setting of the minute minder time, the timer starts to decrement the time. The minute minder will not be stopped by switching off the appliance or activating the key lock function, it will proceed increasing the minutes until run out indication. After reaching the 00` of the timer, buzzer indicates the run out of time. To stop the buzzer you have to confirm the run out` by touching any button. Heater timer Heater timers can be set only for activated heaters (heater level must be set between 1-9) First touch of, the minute minder is activated. After touching for the second time, the timer is assigned to the activated heater. The proposed assignment is indicated by the related Cooking Zone Indicator, who is flashing. Touching again after activating the fist heater timer, the control recommends the next active heater assigned to the timer in the clockwise direction. The assignment recommendation is indicated by the flashing Cooking Zone Indicator. Touching and, the timer value for the heater can be set. The running timer of the first set heater timer is indicated by the statically lighting Cooking Zone Indicator. Touching heaters. once again further timers can be assigned to other activated 14

36 10 sec after the last operation, the timer display changes to the timer that will run out next. The assignment of that timer is displayed always by a flashing Cooking Zone Indicator. How many timer are running you can identify by the number of Cooking Zone Indicator that are statically on. By toggling, you can display the timer values for the heater timer and the minute minder. The assignment is always indicated by the flashing Cooking Zone Indicator. If no Cooking Zone Indicator flashes, the minute minder time is shown in the 2-digit Timer Display. All heater timers can be erased by switching off the appliance into the S- Mode using. A minute minder will not be erased, it will proceed operation until run out. To erase a timer in Operation Mode, you first have to select the timer by toggling the Active/Deactive Timer Button until it is displayed. The value can be erased then in 2 different ways: Decrement by touching until 00` appears on the Timer Display. Touch and simultaneously for 0,5sec until 00` is shown in Timer Display. After reaching the 00` of a heater timer, the assigned heater level will be set to 0`. The heater timer or minute minder run out is indicated acoustically by a buzzer tone. This will be erased by touching any button for acknowledgement. Key Lock Key lock functionality is for blocking and set the appliance into a save modus during operation. Touch modifications as for example rise heat settings and others should not be possible. It is only possible to switch the appliance off. The lock function is active, if the Key Lock button is pressed at least 2 sec. This operation is acknowledged by a buzzer. After successful operation of more than 2 sec, the Key Lock Indicator flashes and the heater is locked. The heater can only be locked in Operating Mode (B-Mode). 15

37 If the heater is locked, only can be operated, all other buttons are blocked. If there is any other button operated in the blocked mode, the buzzer signal sounds and the Key Lock Indicator flashes as indication for the activated key lock functionality. Only the switch off by operation of is possible. But if you switched off the appliance, you can not restart it again without unlocking. After pressing 2 sec, the Key Lock Indicator disappears. Now, the hob control is unlocked and can be operated in normal order. Child Lock Child lock functionality is foreseen to lock the appliance in a complicated Multi-Step process. Child locking and unlocking is only available in the S-Mode. First has to be pressed until the buzzer beeps, then the and have to be pressed for at least 0,5 sec, but max 1 sec. simultaneously. Following that, the appliance can be locked by touching the. All 4 heater displays L` is showed as a confirmation. In the case the minute minder is still running, it will proceed until 00` is reached and the timer will beep. After confirmation of timer run out, the appliance is fully locked. None of the buttons can be used as long as the appliance is locked. 16

38 The same way the child lock is activated, it can also get deactivated. After pressing until the beep, then the and have to be pressed simultaneously for at least 0,5 sec, followed by touching only the. As a confirmation for successful unlocking, L` symbol in the displays will be erased immediately. 17

39 TOUCH CONTROL SAFETY FUNCTIONS The following safety functions are available to avoid unintended operations of the hob control. Sensor Safety Cut Off To prevent the appliance from unwanted, random sensor operation, a sensor monitoring is included. In case of one or more buttons are pressed longer than 12 sec, the sensor monitoring routine indicates acoustically that wrong operation (pot or other object placed on the button, sensor failure, etc.) and switches off the appliance. The safety turn off causes that the hob control is turned off to the S-Mode. An F` will flash in all heater displays. If residual heat is present, it will be displayed in all other heater displays. The hob control will then go in S-Mode. At the same time a buzzer signal appears. After 10 minutes the acoustic signaling will stop. If there is no erroneous operation present any longer, both the visual and the acoustic signal will disappear. 18

40 Over Temperature Switch Off Due to the placement of the control is very close to the heater in the middle front of the hob, it can occur that a not correctly placed pot half on the control and not sensed by the sensor safety cut off (not covering a button) heats up the hob to a very high temperature, which makes the glass and the buttons untouchable without get burned the finger. To prevent the hob control unit from damage, the control monitors all the time the temperature and switches off in case of overheating emergency. It is indicated in the heater 4 heater display with the letter t` for all the time until the temperature decreases. After the temperature falling, the t` displays will be erased and the hob control unit falls back into the S-Mode. This means that the user can reactivate the appliance by touching. Operating Time Limitations The hob control unit has a limitation of the operating time. If the heat setting for this heater has not been changed for a certain time, than the heater will turn off automatically (for 10 sec a 0` is displayed, afterwards the residual heat). The limit of the operating time depends of the selected heat setting. If a timer was associated with the heater than a 00` will be displays on the timer display for 10 sec. Afterwards the timer display turns off. After an automatic turn off of the heater, as described above, the heater is operable again and the maximum operating time for this heat setting is applied. 19

41 Residual Heat Functions After all cooking processes there is some heat stored in the vitroceramic glass called residual heat. The control can calculate roughly how hot the glass is in the worst case. If the calculated temperature is higher than + 60 C, then this will be indicated in the corresponding heater display after the heater or the hob control was turned off. The residual heat display is shown as long as the calculated heater temperature is > + 60 C. The display of the residual heat has the lowest priority and is overwritten by every other display value, during safety turn offs and displaying an error code. After reapplying the supply voltage to the hob control after an interruption of the supply voltage occurred, causes that the residual heat display flashes, if the corresponding heater had a residual heat of greater + 60 C before the power interruption occurred. The display will flash until the max. residual heat time has expired or the heater will be selected and activated. 20

42 CLEANING AND CARE Cookware with rough bottoms should not be used since these can scratch the glass ceramic surface. The bottom of the good cookwares should be as thick and flat as possible. Before use, make sure that cookware bottoms are clean and dry. Always place the cookware on the cooking zone before it is switched on. If possible, always place the lids on the cookware. Bottom of cookwares must not be smaller or larger than the cooking zones, they should be at the proper size as indicated below, not to waste energy. CORRECT FALSE FALSE FALSE Before cleaning the hob, first remove the plug from the electrical supply socket. Then ensure that there is no residual heat stored in the appliance. Vitroceramic glass is very resistant to high temperature and overheating. If there is residual heat stored in the appliance, H` is flashing in the Heater Display. In order to avoid burns, let the appliance cool down. Remove all split food and fat with a window scrape. Then wipe the hob with a suitable washing up liquid and a clean damp cloth. Rub the appliance using a clean dry cloth. If aluminium foil or plastic items are accidentally melt on the hob surface, they should be immediately removed from the hot cooking area with a scraper. This will avoid any possible damage to the surface. This also applies to sugar or food containing sugar may be spilled on the hob. In the event of other food melt on the hob surface, remove the dirt when the appliance has cooled down. Use cleaner for glass ceramic or stainless steel when cleaning the surface. Do not use dishcloth or abrasive sponge to clean the vitroceramic surface. These materials may damage the surface. Do not use chemical detergents, sprays or spot removers on the vitroceramic surface. These materials may cause fire or vitroceramic color fade. Clean with water and washing up liquid. 21

43 The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Instructions Manual FABULA

Monterings- og brugsanvisning Instructions Manual FABULA Monterings- og brugsanvisning Instructions Manual FABULA INDHOLD ANBEFALINGER... 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 DIMENSIONER... 4 INSTALLATION... 5 BRUG... 15 VEDLIGEHOLD... 17 INDEX RECOMMENDATIONS AND

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации SW... M UK UK Instructions for for use use DK DE Brugsanvisning Bedienungsanleitung FR Mode d emploi DK Brugsanvisning NO Bruksanvisning NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití

Læs mere

V190SG2e BK. GB Instructions for use DK Brugsanvisning

V190SG2e BK. GB Instructions for use DK Brugsanvisning V190SG2e BK GB Instructions for use DK Brugsanvisning GB Warning In case this appliance contains hydrocarbon refrigerant please refer to guidelines listed below. As the appliance contains a flammable refrigerant,

Læs mere

V190SG2EBK. GB Instructions for use DK brugsanvisning

V190SG2EBK. GB Instructions for use DK brugsanvisning V190SG2EBK GB Instructions for use DK brugsanvisning GB Warning In case this appliance contains hydrocarbon refrigerant please refer to guidelines listed below. As the appliance contains a flammable refrigerant,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

DAB/DAB+/DMB/FM Clock Radio OWNER S MANUAL

DAB/DAB+/DMB/FM Clock Radio OWNER S MANUAL DAB/DAB+/DMB/FM Clock Radio OWNER S MANUAL Multi-language Manual: English... 4 Dansk... 17 Deutsch... 30 Français... 45 Norsk... 58 Declaration of Conformity... 71 DAB/DAB+/DMB/FM Clock Radio Table of

Læs mere

VIBRATION ALARM CLOCK

VIBRATION ALARM CLOCK VIBRATION ALARM CLOCK GB IE DK User manual and service information Brugervejledning og serviceinformation Vibrating Alarm Clock Auriol VWS2010 Operating and Safety Instructions... 2 Vibrerende vækkeur

Læs mere

Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany)

Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany) Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany) Information last updated - Informationernes aktualitet - Opplysninger gjeldende: 08/2007 Ident.-No.: 08-2007-BA-611-GB/IE/DK/NO C ALARM AND

Læs mere

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder NUVOLA PREMIX 23 DK/137394,2 (Rev. Dec. 01) PREMIX 23 Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Wall-mounted, condensing gas boilers with built-in hot-water cylinder Installations-

Læs mere

SmartRadiator Controller Pro

SmartRadiator Controller Pro Brugermanual Operating Manual SmartRadiator Controller Pro 650CC-DK-W SmartRadiator Kontroller, Kommerciel Elektronisk Trådløs Radiator Termostat (p. 2) SmartRadiator Controller, Commercial Electronic

Læs mere

Brugervejledning User Manual BS12

Brugervejledning User Manual BS12 Brugervejledning User Manual BS12 ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske, såsom vaser på apparatet. Netstikket kan benyttes som hovedafbryder

Læs mere

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215)

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Instruction Manual Betjeningsvejledning Table of contents 1. Notes on how to use these instructions...3 1.1. Symbols and keywords

Læs mere

XXL-Rehab Vekseltryksmadras XXL-Rehab Alternating Mattress

XXL-Rehab Vekseltryksmadras XXL-Rehab Alternating Mattress BRUGSANVISNING USER MANUAL Vekseltryksmadras Alternating Mattress MAX 270 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere, der på grund af deres overvægt eller anden sygdom skal have hjælp til stillingsskift.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

TGE 1000 Ti. TGE 2000 Ti. Betjeningsvejledning User manual. Generator 2004 / 1

TGE 1000 Ti. TGE 2000 Ti. Betjeningsvejledning User manual. Generator 2004 / 1 2004 / 1 Betjeningsvejledning User manual Generator TGE 1000 Ti TGE 2000 Ti Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 0045 6395 5555 - Fax 0045 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid

Læs mere

Amplified telephone with teleloop and light-signalling UK DK SE. User guide Brugervejledning Bruksanvisning

Amplified telephone with teleloop and light-signalling UK DK SE. User guide Brugervejledning Bruksanvisning Amplified telephone with teleloop and light-signalling UK DK SE User guide Brugervejledning Bruksanvisning Table of contents Relation 2 user guide (English) 4 Relation 2 brugervejledning (Dansk) 30 Relation

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

SmartRadiator Gateway. Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14)

SmartRadiator Gateway. Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14) SmartRadiator Gateway Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14) 1 Indholdsfortegnelse 1. Tilsigtet anvendelse...3 2. Oversigt...4 3. Sikkerhedsanvisninger...5 4. Instruktioner for bortskaffelse...5

Læs mere

ENGLISH...PAGE 01 DANISH...PAGE 35 GERMAN. PAGE

ENGLISH...PAGE 01 DANISH...PAGE 35 GERMAN. PAGE VENTUS W831 ENGLISH.....PAGE 01 DANISH....PAGE 35 GERMAN. PAGE 68 0 This Operation Manual is part of this product and should be kept in a safe place for future reference. It contains important notes on

Læs mere

Instruction Manual Betjeningsvejledning

Instruction Manual Betjeningsvejledning Network hard drive/nas with two integrated hard drives 2 x 3 TB (2 x 3000 GB)/ Netværksharddisk/NAS med to integrerede harddiske 2 x 3 TB (2 x 3000 GB) MEDION LIFE P89653 (MD 90223) Instruction Manual

Læs mere

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2 Aduro 5-1 Brugsvejledning User Manual Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Version 2 Tillykke med din nye Aduro pejseindsats! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye

Læs mere

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual

JAZZY 1121 KONCEPT STOL. Servicemanual JAZZY 1121 KONCEPT STOL Servicemanual Version 3.0.0 KS 18022008 Indholdsfortegnelse 1.0...Introduktion... 3 2.0...Sikker service... 4 3.0...Værktøjsliste... 5 4.0...Vedligeholdelse... 6 4.1...Dagligt...

Læs mere

Bluetooth Carkit CKZ2140 Brugsvejledning / User Manual DANSK / ENGLISH

Bluetooth Carkit CKZ2140 Brugsvejledning / User Manual DANSK / ENGLISH Bluetooth Carkit CKZ2140 Brugsvejledning / User Manual DANSK / ENGLISH ENCLOSURES 1. 2. 3. 4. 5. 1. Carkit 2. Metal Clip 3. Car charger 4. Manual 5.Optional items[ac/dc adapter] Product Components Hands-Free

Læs mere

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning...

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning... WIKING Miro 1 WIKING Miro 2 WIKING Miro 3 WIKING Miro 4 WIKING Miro 5 WIKING Miro 6 DK GB Installations- og brugsvejledning... 8 Installation- and User s Manual... 26 27.01.2015 / 53-0691 A B 7 8 1 2 3

Læs mere

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk SubElectro 175 SubElectro 200 manual brugsanvisning english dansk 2010 Thank you for choosing SA. This manual will help you get off to a good start with your new subwoofer. Follow the advice in it for

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual

Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual Parkeringsskive/Parking disc Brugervejledning/ user manual Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Solar 11 Hvordan virker Park Solar? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden

Læs mere

Posemaskine E-serie Juni 2001

Posemaskine E-serie Juni 2001 Posemaskine E-serie Juni 2001 Brugsanvisning Alt personale bør instrueres i brug af brugsanvisningen af hensyn til den personlige sikkerhed af drift- og vedligeholdelsespersonale i deres arbejde med FAS-udstyret.

Læs mere