l^^ / Nr. 8 \ Knud Rasmussens \ P a P ker A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l^^ / Nr. 8 \ Knud Rasmussens \ P a P ker A"

Transkript

1 l^^ \, / Nr. 8 \ Knud Rasmussens \ P a P ker A

2

3 Knud Rasmussens papirer

4

5 Knud Rasmussens papirer Registratur Ved Jens Henrik Tiemroth Redaktion Bruno Svindborg Det kongelige Bibliotek København 1996

6 Det kongelige Bibliotek Indsigt. Håndskriftafdelingens Arkiv registraturer, nr. Udgiver: Det kongelige Bibliotek Sats: Lisbet Holtse, Det kongelige Bibliotek Omslag: Kristin Wiborg Tryk: Vinderup Bogtrykkeri ISSN ISBN Salg: Det kongelige Biblioteks Driftsafdeling Postboks 2149, 1016 København K ( )

7 Forord Med dette 8. bind af Håndskriftafdelingens registraturserie "Indsigt" opfyldes et længe næret ønske om at give forskere og andre interesserede mulighed for at få en samlet oversigt over de af Knud Rasmussens efterladte papirer, som findes på Hundested bibliotek og i Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling. Idéen til denne samregistrering opstod i 1980erne og har kun kunnet virkeliggøres på grund af rundhåndet støtte i flere omgange fra Edvard Pedersens Biblioteksfond. For denne støtte til både registrerings- og trykkeomkostninger bringer Det kongelige Bibliotek hermed sin hjerteligste tak. Arkivar, cand.mag. Jens Henrik Tiemroth har for bevillingen været ansat til at nyordne og registrere papirerne i Hundested. Arbejdet udførtes under tilsyn af og efter retningslinjer fra et særligt udvalg bestående af ovennævnte samt overbibliotekar Ellen Albæk, museumsinspektør, mag.scient og Ph.d. Rolf Gilberg og forskningsbibliotekar, mag. art. Bruno Svindborg. En fornyet bevilling fra Edvard Pedersens Biblioteksfond gjorde det muligt for Håndskriftafdelingen at ansætte forskningsbibliotekar, cand. phil. Leon Jaurnow til en nyregistrering af Knud Rasmussens papirer på Det kongelige Bibliotek på basis af eksisterende, men ufuldstændige registeringer på kort. Dette arbejde udførtes under tilsyn af Bruno Svindborg, der ligeledes har koordineret registreringsarbejdet på de to biblioteker og sørget for redigeringen af registraturen og den praktiske tilrettelæggelse af udgivelsen. Udskriftsprogrammer og layout er udført af forskningsbibliotekar, mag. art. Lisbet Holtse, Det kongelige Bibliotek. Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling bringer alle en varm tak for indsatsen. Birgitte Possing dr.phil., overarkivar Juni 1996

8

9 INDHOLDSFORTEGNELSE Knud Rasmussens papirer i Hundested Bibliotek 9 Indledning 11 Register 19 Registratur 45 Knud Rasmussens papirer i Det kongelige Bibliotek 269 Indledning 271 Registratur 273 Breve fra Knud Rasmussen 273 Breve til Knud Rasmussen 277 Manuskripter. Knud Rasmussens arkiv 278 Andre manuskripter fra Knud Rasmussens arkiv 282

10

11 KNUD RASMUSSENS PAPIRER I HUNDESTED BIBLIOTEK

12

13 INDLEDNING Personen Knud Rasmussen ( ) Polarforskeren og forfatteren Knud Rasmussen blev født i Jakobshavn i Grønland, hvor faderen, en lærersøn fra Danmark, var præst, mens moderen, af bestyrerfamilie, var af delvis grønlandsk afstamning. Ved sin død på Gentofte Amtssygehus i december 1933, 54 år gammel, var Knud Rasmussen nationalhelt i Grønland og i Danmark. Gennem sin virksomhed og den respekt, der stod om ham i internationale kredse, havde han haft sin store andel i, at Danmark samme år havde fået tilkendt suveræniteten over Østgrønland ved den internationale domstol i Haag. En anden ting, han blev husket for, var hans store rejse et årti tidligere, under den 5. Thuleekspedition, hvor han med hundeslæde krydsede arktisk Nordamerika (med en lille afstikker til Sibirien), en bedrift der gjorde ham verdensberømt. Det var dog også andre grunde til, at Knud Rasmussens navn kom til at stråle med en særlig eventyrglans i en heltetørstende dansk offentlighed. Medvirkende var hans personlige uimodståelighed og hans flersidige etniske baggrund, og hertil kom det skær af idealitet og succes, der lå over hele hans virksomhed. Det galdt ikke mindst driften af den handelsstation, Kap York stationen Thule, som var blevet oprettet blandt polareskimoerne i 1910, og som gav navn til de syv Thuleekspeditioner, der blev betragtet som videnskabelige bedrifter og måske ikke mindst som mandfolkepræstationer af første rang. En af de ting, der gjorde disse ekspeditioner til noget særligt i offentlighedens bevidsthed, var Knud Rasmussens rejseskildringer, der var en væsentlig del af hans litterære virksomhed. I Knud Rasmussens korte og udtryksfulde fortælleform blev et stort publikum her præsenteret for fremmedartede egne og folkeslag og med enerens livtag med sin skæbne på en måde, der kunne føre til livslang interesse for emnet. I dag, et halvt århundrede senere, er vi mere tilbøjelige end samtiden med dens romantiske heltedyrkelse til at se et menneskes livsgeming i lyset af dets egen tids historie. Alligevel har senere bogudgivelser ikke rokket afgørende ved det traditionelle billede af Knud Rasmussen, omend det er blevet mere nuanceret. Det anerkendes, at han som indsamler af nu forsvundne eskimoiske kulturformer udførte et pionerarbejde på områder, hvor den videnskabelige specialisering og professionalisering først senere satte ind, men hans egentlige videnskabelige indsats står svagere end tidligere. Et andet træk er, at offentligheden har fået indblik i hans efter samtidens normer ikke helt uproblematiske forhold til kvinder, ligesom der på bredere basis er peget på konflikter i hans personlighed,

14 12 INDLEDNING.4,% Knud Rasmussen klædt på til endnu en ekspedition

15 INDLEDNING 13 der måske er generelle for de aktuelle problemer med at forene dansk og grønlandsk og europæisk og eskimoisk kultur. Knud Rasmussen-papirer i Hundested Bibliotek Det må formodes, at der her i landet stadig er en række private personer, som ligger inde med materiale om Knud Rasmussen, hans liv og hans verden. I offentlig eje findes i dag en lang række papirer fordelt på Arktisk Institut, Det kongelige Bibliotek, Nationalmuseet, Rigsarkivet samt Hundested Bibliotek. Den sidste samling er skænket Hundested Kommune af Knud Rasmussens datter, Inge Thorborg, på grund af Knud Rasmussens særlige tilknytning til Hundested, og den brede interesse man her viser for hans liv og for grønlandske forhold i det hele taget. Materialet i Hundested er for langt størstedelens vedkommende samlet af Knud Rasmussens svigersøn, Niels Rasmussen, og er i nyordnet og registreret efter moderne principper. Det omfatter først og fremmest et velbevaret arkiv fra, hvad man kunne kalde for Forretningen Knud Rasmussen, dvs. aktiviteterne omkring handelsstationen Kap York Stationen Thule fra grundlæggelsen i 1910 og frem til afviklingen i årene efter Knud Rasmussens død. Materialet omfatter også en del papirer af privat proveniens uden dog at rumme væsentligt nyt om privatpersonen Knud Rasmussen. Det vil også kun indirekte kunne bruges til at kaste lys over den traditionelle opfattelse af hans personlige udvikling, hvor de tolv første barndomsår i Grønland beskrives som lykkelige, mens resten af barndomstiden og den første ungdom i Danmark var præget af vanskeligheder med at leve op til tidens krav om en borgerlig karriere. I materialet i Hundested findes fotografier og dagbøger fra hans tidlige rejser, men ellers er der ikke meget fra tiden frem til o. 1908, hvor han blev gift med Dagmar, en datter af entreprenør, etatsråd Niels Andersen, og hvor planerne om etablering af handelsstationen i Thuleområdet tog form. Tyngdepunktet i materialet ligger i de følgende tiår, hvor handelsstationen på den ene side blev basis for de syv Thuleekspeditioner til udforskning af eskimokulturen, dens oprindelse og eskimoernes vandrings veje, og hvoraf de to sidste i årene 1931 og tilmed havde til formål at sikre Østgrønland for Danmark. Den anden side af denne proces var, at den hidtil næsten isolerede fangerbefolkning i Thuleområdet (polareskimoerne) kom i varig forbindelse med omverdenen og gradvist fik opbygget et moderne samfund i et forløb, der på mange måder er enestående. Det er sider af dette begivenhedsforløb, der med baggrund i det registrede materiale i Hundested kort skal beskrives i det følgende. Thuleområdet og Kap York Stationen Thule Arkæologiske fund har vist, at lokalbefolkningen i Thuleområdet i 1600-tallet blev isoleret fra omverdenen. De troede derfor, at de var de eneste mennesker i verden, da de i 1818 blev besøgt første gang af hvide mennesker. Siden har der fundet indvandringer sted af inuit (menneske; eskimoernes betegnelse for sig

16 14 INDLEDNING selv) fra Canada over Ellesmere Island, sidste gang o. 1860, hvor de bl.a. medbragte kajakken, som var gået af glemme i Thuleområdet. Efter 1818 har navnlig Kap York og Saunders 0 været anløbssteder for hvalfangere og ekspeditioner, hvis medbragte grønlandske tolke gav polareskimoerne viden om den grønlandske befolkning syd for Melvillebugten. Polareskimoernes levevis blev dog først afgørende ændret ved kontakten med den amerikanske polarforsker Robert E. Peary. Fra 1891 og til 1909, hvor han med deres hjælp nåede sit endelige mål, Nordpolen, deltog de i hans talrige ekspeditioner og blev i løbet af få år forsynet med moderne rifler, jernknive og træslæder med jernmeder. Der blev skabt en slædeforbindelse over Melvillebugten, efter at en dansk ekspedition, Den litterære Grønlandsekspedition , der havde vestgrønlandske kulturforhold som opgave, i overvintrede blandt polareskimoerne; en af deltagerne var Knud Rasmussen. Udover at knytte en varig forbindelse mellem polareskimoerne og deres fremtidige landsmænd i Vestgrønland gav Den litterære Grønlandsekspedition stødet til oprettelsen både af en missionsstation i 1909 og en handelsstation i 1910, der skulle dække det opståede behov for forsyninger udefra. Hermed var polareskimoerne varigt inddraget i den europæiske kulturkreds, og man var fra dansk side kommet amerikanske og norske planer om at oprette en egentlig fangst- og handelsstation på stedet i forkøbet. Både missions- og handelsstation blev anlagt ved bopladsen Umanq, det nuværende Dundas, ved North Star Bay. Missionsstationen, der hed Nordstjernen, blev drevet i samarbejde mellem Dansk Missionsselskab og Den grønlandske Kirkesag, der var oprettet i Den første missionær og præst var Gustav Olsen ( ); han efterfulgtes af sin fætter Jens Olsen ( ). Handelsstationen, Kap York Stationen Thule, blev grundlagt i 1910 og ejedes som nævnt af Knud Rasmussen, der havde deltaget i Den litterære Grønlandsekspedition og i 1909 havde berejst Vestgrønland for indenrigsministeriet for at forklare nye love for befolkningen. Stationen blev drevet som en privat virksomhed. Den overordnede ledelse havde Komitéen for Kap York Stationen Thule, der var hjemmehørende i København og vil blive nærmere beskrevet nedenfor. Ledere af selve handelsstationen i det fjerne Thule var først Peter Freuchen ( ), som Knud Rasmussen havde stiftet venskab med under Den litterære Grønlandsekspedition, herefter Jeppe Noe Nygaaid ( ), og endelig vestgrønlænderen Hans Nielsen ( ), der var fætter til Knud Rasmussen. Stationens overskud, der fremkom ved en fornuftig butiksforsyning og indhandling af fangernes produkter (først og fremmest ræveskind, som blev solgt på auktion i Europa og USA) blev brugt til delvis financiering af Thuleekspeditionerne, til hjælp for de dårligst stillede blandt lokalbefolkningen, samt til opbygning af en moderne infrastruktur med størst mulig hensyntagen til fangerkulturen og befolkningens levevis i øvrigt. Således blev oprettet et sygehus i 1928 (med Mogens Holm som læge og ) og en kirke i

17 INDLEDNING Hertil kom butiksfilialer i nord- og syddistriktet, bl.a. for at undgå en for stærk befolkningskoncentration omkring selve handelsstationen. Et andet led i moderniseringen af området var oprettelsen af et 6-mands fangerråd fra 1927 (med handelsbesty reren som født formand), der i 1929 vedtog en slags hjemmestyreordning, den såkaldte Thule-lov. Ordningen blev stadfæstet af Grønlands styrelse i 1931, hvorved Thule så at sige kom under det officielle Danmarks vinger. Samme år bemyndigedes Knud Rasmussen til at repræsentere den danske stat og udøve politimyndighed. Efter hans død blev handelsstationen i 1937 overtaget af den danske stat og underlagt Grønlands styrelse som en del af den danske grønlandskoloni. Komitéen Kap York Stationen Thule Komitéen for Kap York Stationen Thule, der stod bag Knud Rasmussens grundlæggelse af handelsstationen i 1910, bestod af fremtrædende forretningsfolk med tilknytning til Rusland, hvortil kom Knud Rasmussens far, sognepræst og grønlandslektor Chr. Rasmussen. I tilknytning hertil oprettedes senere en videnskabelig komité bestående af folk med særlig videnskabelig og arktisk erfaring. Formand for Thulekomitéen var ingeniør M. Ib Nyeboe, der utrætteligt varetog stationens interesser i Danmark, hvadenten det drejede sig om indkøb, opsejling af handelsvarer og salg af de indhandlede produkter, eller om udrustning, financiering og markedsføring af Thuleekspeditionerne. Udover en oprigtig idealisme, der bundede i et ønske om at opdrage det grønlandske folk til civilisation og selvhjulpenhed, havde Nyeboe en række kommercielle interesser i Grønland, koncentreret om minedrift og tørveproduktion, et felt hvor han var foregangsmand i Danmark. Med nationaliseringen af udenlandsk ejendom i det revolutionære Rusland og med Landmandsbankens krak i 1923 blev Nyeboes virkefelt alvorligt indskrænket, samtidig med at gennemførelsen af den berømte 5. Thuleekspedition, der fandt sted i årene , blev væsentligt dyrere end beregnet. Til disse vanskeligheder kom en intern strid i det filantropiske foretagende, Det Grønlandske Litteraturselskab, hvor bl.a. indgik en i bestemte kredse stigende grønlandsk selvbevidsthed, der var national i europæisk forstand, og som ikke mindst havde fundet næring i Knud Rasmussens indsamling og udgivelse af myter og sagn. Resultatet blev, at administrationen af handelsstationen i løbet af 1927 overgik til Knud Rasmussens svoger, overretssagfører Rudolf Sand. I denne periode gennemførtes de to sidste Thuleekspeditioner til Østgrønland, som var med til at sikre området for Danmark, men ellers blev kræfterne koncentreret om den ovenfor beskrevne opbygning af infrastrukturen i Thuleområdet. Arkiverne fra handelsstationen og fra Komitéen fra Kap York Stationen Thule afspejler på mange måder disse aktiviteter og er således enestående. På grund af de særlige forhold i området udgør de en slags rigsarkiv for Thule-området. Hertil kommer, at man eksempelvis kan følge hver enkelt families varekøb og -salg i perioden i stationens regnskabsbøger og hermed dokumentere en væsentlig side af polareskimoernes inddragelse i den europæiske kulturkreds.

18 16 INDLEDNING mm- Knud Rasmussen i civil med vennen Peter Freuchen Som en anden side af denne proces kan man se nogle enkeltsager om konflikter mellem danske søfolk og polareskimoer, som en nidkær butiks bestyrer Peter Freuchen forgæves indberetter til det fjerne ingeniørkontor i København. Danmark og Thule Den danske stats holdning til Knud Rasmussen og hans private handelsstation nord for den danske grønlandskoloni kan umiddelbart forekomme besynderlig, men skal helt fra begyndelsen ses som led i opbygningen af et internationalt politisk system i de arktiske egne, en proces der for Grønlands vedkommende først var afsluttet med Haag-dommen i De koloniserede områder syd for Melvillebugten regnedes i hele perioden for at stå under dansk overhøjhed, men den danske stat havde også interesser i Thuleområdet, som man af hensyn til fremmede magter imidlertid ikke selv kunne varetage og derfor overlod til privat initiativ, under forudsætning af at der her blev fulgt de samme retningslinier for kolonisationen som i det øvrige Grønland. At de centrale myndigheders rolle i de arktiske egne i det hele taget var usikker, ses af en række fotokopier i samlingen i Hundested, som er tilvejebragt af Niels Rasmussen fra arkivet for Royal Canadian Mounted Police. Det fremgår heraf, at den canadiske stat under den 5. Thuleekspedition til eskimostammerne i Canada og Alaska længe stod tøvende overfor, om rejserne som påstået fra

19 INDLEDNING 17 dansk side havde rene forskningsformål, eller om det også var hensigten at hævde danske interesser på andre måder i området. Vindere og tabere Uden på nogen måde at anfægte Knud Rasmussens format kan man på baggrund af materialet i Hundested hævde som hans største bedrift, at han kendte sin besøgelsestid, da det gamle og prøvede samarbejde mellem handel, skibsfart og mission gik op i en højere enhed med to af det nye århundredes mest magtfulde størrelser: videnskaben og journalistikken. I ethvert begivenhedsforløb på dette plan vil der vel ikke blot være vindere, men også tabere blandt initiativtagerne, og breve og redegørelser blandt materialet viser, at det var der også her. I begyndelsen af 20'rne havde Peter Freuchen vistnok gode grunde til at føle sig tilsidesat, men han bevarede sin loyalitet og tilsyneladende også sin hengivenhed overfor Knud Rasmussen, og forstod jo også på andre måder at drage nytte af Thule-perioden i sit liv. Anderledes med M. Ib Nyeboe. Efter at administrationen af handelsstationen i 1927 var overgået til Rudolf Sand, fortsatte han som formand for Thulekomitéen, men kom bag kulisserne i bitter strid med Knud Rasmussen og Sand om retten til det økonomiske udbytte af handelsstationen gennem årene. Han satsede resten af sit liv på en tørvebriketf abrik i Jylland. Det blev privatøkonomisk en tvivlsom affære, men hans pionervirksomhed for tørveindustriens rationalisering fik stor nationaløkonomisk betydning under de vanskelige forsyningsforhold under anden verdenskrig. Forsoningen kom i næste generation, hvor Johs. C. Ib Nyeboe har bidraget væsentligt til Niels Rasmussens indsamling af det materiale, der nu er registreret i Hundested. Ordningsprindpper Ved vurderingen af materiale af denne karakter er det vigtigt at kunne fastslå, i hvilke sammenhænge de enkelte dokumenter er blevet til og anvendt, inden de blev samlet med henblik på eftertiden. Ved registreringen i Hundested Bibliotek er materialet derfor søgt nyordnet efter proveniens. Ved den oprindelige aflevering var materialet ordnet i 59 papkasser efter kronologiske kriterier, således at bestemte kasser indeholdt papirer fra bestemte år. På tværs af denne opdeling var papirer omhandlende visse saggrupper (f.eks. ekspeditioner og myter og sagn), udskilt i særlige kasser. Denne orden er i det store og hele bibeholdt ved nyordningen af materialet. Kun ved oplagte fejlanbringelser er der flyttet rundt på materialet kasserne imellem. Inden for de enkelte kasser var papirerne ved afleveringen ordnet på forskellig måde. For en dels vedkommende lå de i mærkede læg, som helt tydeligt hidrørte fra Nyeboes kontor, og i sådanne tilfælde er denne orden og nummerering søgt bibeholdt. For størstedelens vedkommende lå papirerne imidlertid i datoorden, og i så tilfælde er de inden registreringen samlet i læg, hvor det overordnede formål har været at rekonstruere den oprindelige orden, således

20 18 INDLEDNING at materiale, der formodes at være blevet anvendt eller blevet til i samme situation, er lagt sammen. En af vanskelighederne ved rekonstruktionen har været, at en del af materialet i bestemte situationer har cirkuleret i en snæver kreds. Det har f.eks. vist sig, at man ikke altid kan regne med, at et originalbrev er endt hos adressaten, og derfor er der ved ordning og registrering af materialet ikke altid skelnet mellem originalmateriale og de ofte talrige afskrifter og gennemslag, som datidens kontorsekretærer var travlt beskæftiget med at udfærdige. På samme måde er der ikke søgt skelnet mellem de forskellige institutioner og selskaber i den mangeartede virksomhed, som prægede Nyeboes kontor; i alle tilfælde er proveniensen angivet som Komitéen for Kap York Stationen Thule. Da Rudolf Sand fra slutningen af 20'rne overtager administrationen af handelsstationen, er proveniensen her angivet som Sagførerkontoret Rudolf Sand, undtagen i de tilfælde hvor det af sammenhængen fremgår, at materialet har befundet sig hos Nyeboe; i så tilfælde er proveniensen angivet som Personarkiv: Nyeboe, M. Ib. Det skal tilføjes, at hvor der kan være tvivl om proveniensen, er materialet normalt tilskrevet Komitéen for Kap York Stationen Thule eller Sagførerkontoret Rudolf Sand. Indenfor de enkelte provenienser er materialet ordnet efter indholdsmæssige kriterier, for korrespondance og lignende dog først og fremmest efter afsender og modtager. En undtagelse er den store gruppe, der hedder vareleverandører. Hvor oprindelsen af materialet ikke har været til at fastslå, eller hvor de praktiske forhold har talt for det, er materialet i stedet lagt efter materialegrupper, f.eks. fotos, eller emnesamlinger af forskellig art.

21 REGISTER Registeret omfatter fire grupper: Saglige emneord, institutionsnavne, personnnavne og stednavne. Institutionerne, der også omfatter de videnskabelige ekspeditioner, er ordnet efter første betydende ord i de enkelte institutionsnavne, f.eks. Litterære Grønlandsekspedition, Den. Personnavnene er standardiseret efter Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg. Titulaturen er således kun beregnet til nærmere identifikation og dækker ikke nødvendigvis personens karriere i sin helhed eller status på det pågældende tidspunkt. Det samme gælder for de grønlandske hjemstedsangivelser. Stednavnene er standardiseret efter Trap, Danmark, 5. udg. Ved bebyggelser er således angivet status og administrativt tilhørsforhold o Ved udenlandske lokaliteter er det statslige tilhørsforhold angivet. Endelig skal bemærkes, at diakritiske tegn er udeladt i grønlandske person- og stednavne. Aberdeen 13, 230, 250, 258, 666, 684, 714 Admiralty Inlet 1086 Adventurerers' Club 66 Aeroarctic 848, 872, 917 Agto 1555 Aidt 26 Aininaq 410 Ajako 142, 152, 302, 333, 410, 453, , 507, 510, 1553, 1558 Alabama-ekspeditionen , 384, 417 Alaska 561, 734, 739, 755, 770, 775, 1039, 1056, , , 1078, 1107, , 1151, , , 1314, 1411, 1529 Alison Fjord 141,224,257 Allison, James, & Sons 160 Ameralik 1332 Amdrup, Georg Carl 200, 238, 323, 384, 972, 983,1560 American Scandinavian Foundation 1523 Amerikanistkongres, den 21. internationale 697, 741 Amitsoq 5, 10, 13, 256, 453, 494, 496, 603, 715, 799, 861, 1049, 1196 Ammundsen, Leon 350, 352, , 364 Ammundsen, Roald , , , 456, 847, 1491 Andersen, A. O. 422, 509, 1170, 1184, 1186 Andersen, H. N. 814 Andersen, Niels 1225, 1229 Andreassen, Karale 965,1412

22 20 REGISTER Angmagssalik 364, 444, 664, 930, 936, 1446, 1471, , 1502 Angusinaq 1411, 1413 Anning & Cobb 623, 684, 706, 714, 780, 802, 850, 1170, , 1194, 1547 Apilak 280 Appeljacob 1138 Aqioq 1090 Arbejderforsikringsrådet 17 Arktisk Institut 1128 Arktisk Station ved Godhavn 386, 415, 1483 arkæologi 38, 259, 301, 325, 377, 380, 696, 707, 723, 740, 791, 803, , 845, 906, 917, 1008, 1060, , 1070, , 1086, 1098, 1100, 1236, 1532, 1533 Arnarulunguaq 1217,1523 Arsuk Aschehougs Forlag 1311 Astrup, Eivind , 359, 1230, 1550 Atitaq 410 Atuainiutit 1328 Autdaruta ,1339,1341, 1347, , avisartikler 6, 21, 62, 112, 127, 164, 168, 224, 238, 261, 386, 541, 582, 595, 604, 624, 693, 725, 775, 857, 897, 933, 965, 1031, 1080, 1128, 1149, 1182, 1201, 1289 f 1303, 1509, 1519, 1531, 1560 Avortunguak 152,410 BaffinBugt 340,1537 Baffin Island 30, 530, 773 Baker Lake 1085, 1087 Balle, Astrid 985 Balle, Frederik 501,881,905,912, 937, 970, 984, 1281, , 1456 Balle, Knud 1449,1453 Bangert, C. 85 Bangsted, Helge 63, 492, 496, 608, , 771, 808, , , 1094, 1100, , 1155, 1217, 1546, 1559 Bang, Herman 116 Bang, Nina 732, 734, 1138, 1216 Bartlett, Robert 259, 762, 913, 952, 1507 Bauditz,Rolf 111 befolkning 167, , 910, , 1294 Belgien 1427 Bendixen, O Bergen 462, 754, 1553 Bering, Vitus 923, 1490 Beringstrædet 918 Berlin 605, 1191 Bernard, Joseph F. 268 Bernier, J. E. N Bertelsen, Alfred 31, 64, 154, 673 Bertelsen, Johanne 1266 Bertelsen, Aage 305 Besættelsen betænkning 56, 1440, , 1485 Biering, Adam 41, 43, 106, 134, 166, 701 Binzer 10, 407, 1267 biologi 707, 1060, 1098, 1100 Birkerød 7557 Birkerød Kostskole 7557 Birket-Smith, Kaj 63, 558, 633, 646, 698, 741, 767, 791, 803, 815, 821, 866, 882, 885, 918, 929, 936, 951, 972, 1020, 1031, 1053, 1070, , 1087, 1090, , 1140, , 1150, 1155, 1202, 1217, 1546, 1559 Birket-Smith, Minna 7140, 1146 Bistrup, Lauritz 524, 1280

23 REGISTER 21 Bistrup, Aage 603,626, 670,1280, 1447 Bjare Boesgaard, H. 127, 172, 394, 450, 624, 933 Bohr, Niels 866 Borup, George 261 botanik 115, 314, 340, 347, 377, 529, 866, 1072, 1098, 1224, 1252, 1533, 1558 Botaniske Museum, Universitetets 167, 542 Brandes, Edvard 1534 Brandt, Thomas 1253 Brandt, Ville 1265 Bretling, A. E Bruun, Daniel 1132 Brødrene Andersen Bådebyggeri 113, 457 Brødrene Bendix 158 Brønlund, Jørgen 143, 1550 budget 1123 Bugge, Aage 1312 Bureau Veritas 8 Bøggild, O. B. 216, 219, , 866, 890, 1043, 1060, , 1539 Bøgvad, Richard 664 Bønnelycke, Emil 1544 Børresen, P Callisen, Karen , 223 Canada 235, 245, 281, 288, , 582, 648, 654, , 744, 767, , , 796, 812, 1029, 1039, 1056, , 1066, 1071, 1078, 1083, 1107, , 1144, , 1221, , , 1411, 1529 Canada Geological Survey 1111 Canadian Arctic Expedition , 1096, Canadian Historical Review 821 canadiske stat, den 534, 582, 648, , 744, 749, 765, , 770, 772, 796, , , 1083, , 1117, 1128, 1144, 1151, 1154, Cape Columbia 351, , 359, 360, 363, 365 CapeEast 1065, 1077 Cape Smythe Whaling & Trading Co Carlsbergfondet 755, 163, 216, 226, 440, 686, 698, 760, 845, 885, 909, 951, 969 Centralanstalten for Revision og Driftsorganisation Mil06,476 Chemnitz 1177 Chemnitz, J Chemnitz, Karl , 1253, 1257, 1268,1290, 1438 Chesterfield Inlet 67, 608, 660, 661, 1052, , 1088, 1094, 1115, 1146, 1149, , 1559 Christian X 216, 314, 627, 742, 968, 1134 Christianshåb 1256, 1267, 1306 Christianssand 5 Clavering Committee Bay 7559 Cook, Frederick Albert 70, 72, 263, 807 Crocker Land Expedition , 185, 190, 192, 231, , 251, 254, , 261, , 374, , 386,411,461,499,746,1553 Crown Cork Co dagbog 86, 301, 310, , 636, 1075, 1085, , 1125, , , 1535, 1550, 1555 Danish Island 65, 67, 559, 580, 589, 606, 645, 661, 1053, , , 1090, 1092,

24 22 REGISTER 1094, 1102, , 1128, , 1139, 1141, 1146, 1149 Danmark-ekspeditionen , 384, 425, 1550 Danmarks Fjord 7550 Dansk Komité for Indsamling til Nansen-Mindefondet MI925 Dansk Samvirke 1216,1487,1530 Danske ekspedition , den danskere i Grønland 35, 221, 237, 251, 256, 358, 374, 386, 411, 430, , 438, 454, 465, 488, , 505, 514, , 523, , 569, 572, 576, 610, 618, 657, 673, 700, , 719, 730, , , 794, , , ,896, , , 920, , 942, 953, 957, 961, , , 995, 997, 1024, 1032, 1200, 1530, 1548, 1560 Dansk-Islandsk Samfund 1492 Dark Head 1233 Daugaard-Jensen, Jens 63, 136, 165, 195, 229, 259, 286, 383, 480, 492, 497, 544, 546, 576, 728, 914, 1018, 1025, 1067, , 1272, , 1438, 1560 Deichmann, Christine 305 Department of Naval Service Department of The Interior Canada 1114, 1117 Dessau, Benny 937, 944, 969 D.F.D.S. 422,588,598,686 digte og sange 62, 79, 86, , , 1303, 1402, 1425, 1432, 1439, 1486, 1511, 1514, 1544 Disko 0 386, 1328, 1483 Disko Bugt 340 Diskofjorden 1253 distriktslægen i Upernivik 798 Djævelens tommelfinger 377 Doegen,Wilh dragt 342, 349, 399, 905, 1282 Dreyer, Johan Waldemar 7552 Drucker, H. L, & Søn 777ft 1180 Dundas 7027 Eberlin, Viggo C. 439 Egede, Hans 453, 546, 1249 Egedesminde 7, 10, 19, 453, 1265 Ekblaw, W. Elmer 277,499 ekspeditioner, mindre 747, 163, 259, 262, 267, 456, 522, , ekspeditionsdeltagere 183, 192, 267, 294, 296, 559, 606, 641, 660, 667, 680, 685, , 707, 733, , 774, , 1037, , 1052, 1069, 1079, 1091, 1100, 1120, 1126, 1155, , 1217, 1560 ekspeditions pi an 72, 136, 142, 190, 246, 258, 262, 267, 279, 282, 297, 302, , 330, 340, 351, 357, 363, 375, 408, 456, 497, 530, 534, 577, 608, 774, , 909, 918, 927, 936, , , 1091, 1104, 1110, , 1559 Elfelt, Peter 1223 Ellesmere Island 27, , , 293, 297, , 765, , 889, 1083 Elton, Charles 288 Enehøje 62-63, 1031 Engelhardt 7274 Engstrøm, Albert 452, 1021, 1538 erhvervsudvikling 730, 762,1016, 1452, 1458, 1462, , 1484 Erichsen, Chr. 41, 63, 93, 110, 134, 166, 170, 198, 210, 224,

25 REGISTER , 261, 278, 390, 401, 477, 482, 529, 579, 587, 674, 789, 810, 1032, 1119, 1175, 1186, , 1539, 1549 Erichsen, Michella 390, 401, 587, 810, 950 erindringer 55 Erlandsen, Andreas 548 Esbjerg 1069 Eskeldsen, Abraham 23 Eskimo Point 1073, 1087, 1146, 1559 eskimoisk sprog 23, 54, 775, 797, , 1008, 1029, 1077, 1098, 1130, 1207, , 1405, , 1428, Etah 256, , 281, , , 293, 300, 322, 357, 363, 374, 377, 499, 735, 792, 930, 1553, 1558 etnografi 255, 522, 696, , 756, 791, 803, 885, 910, 918, 929, 1060, 1066, 1070, , , 1087, 1095, 1100, 1145, , , 1275, 1495, 1505, 1508, , 1517, 1520, 1526, Eugenius, Klaus 1315 fangerråd 95, 851, 852, 859, 926, fangst og fangstmetoder 10, 30, 36, 70, 76, 81, 85, 90, 133, , 172, 187, 190, 204, , 251, 298, 342, 346, 349, 363, 374, 381, 399, 407, 422, 425, 460, 486, 497, 560, 570, 606, 638, 668, , 734, 736, 742, 765, 768, , 775, 802, 808, 814, 842, 855, 873, 876, 926, 930, 947, 967, 984, 1017, 1026, 1083, 1088, 1115, 1145, 1154, , , 1214, 1226, , 1232, 1240, , 1459, 1465, , 1540, , 1560 fest 62, 70, 80, 192, , 587, 686, 875, 950,1024,1214,1216, 1226, 1313, 1425, 1432, 1439, 1555 filmoptagelser 66, 341, 377, 530, 537, , 591, 604, 628, 645, 667, 676, 690, 722, 726, 736, 738, 751, 759, , 768, 789, 795, 800, 806, 812, 916, 1021, 1081, , 1131, 1138, 1146, 1149, 1183, 1222, 1493, 1507 finansiering 11, 15, 134, 144, 166, 170, , , 388, 422, 476, 509, 557, 574, 577, 579, 601, 604, 623, 645, 720, 732, 845, 864, , 969, 1015, , 1081, 1104, 1138, 1150, 1156, 1269, 1310, flyvning 854, 855, 927, 937, 944, 967, 1027, 1164, 1165 Folkeoplysningens Fremme, Udvalget for 1279 foredragsvirksomhed 22, 63, 66, 264, 325, 408, 679, 734, , 753, 755, 761, , 819, 821, 847, 917, 925, 937, 1101, 1109, 1202, 1235, 1242, , 1492, , , 1504, , , , , 1532, 1553 forelæsninger forhandlingsprotokol 477, 1438, 1443, 1450,1453, 1542 forsikring 1, 10, 16-17, 97, 124, 159, 168, 180, , 232, 362, 387, 411, 419, 448, 458, 475, 492, , 558, 599, 614, 641, 651, 654, 666, 688,

26 24 REGISTER 706, 716, 747, 751, 806, 820, 827, 911 forskningsprojekt 26, 38, 63, 85, 163, , 440, 575, 698, , 803, 845, , 864, 872, , 924, 931, 963, 1008, , 1138, , 1147, 1483, 1489 Foss, Alexander 1150 fotooptagelser 6, 24, 62, 100, 101, 116, 172, 217, 250, , 339, , 392, 401, 664, 856, 885, 923, 927, 949, , 1028, 1072, 1074, 1094, 1129, , 1195, 1212, , , 1516, 1519, 1529, 1539 Fougstedt, C. & M Fraser, C. McLean 1096 Frederiksborgmuseet 446, 479, 760, 821, 846, 863 Frederiksdal 1257, 1262, 1268, 1278, 1334, 1347, 1356 Frederiksen 407 Frederikshavns jernstøberi & maskinfabrik 592, 654, 752 Frederikshåb 10, 403, 405, 409, 453, 460, 502, 670, 718, 1257, 1262, 1268, 1318, 1319 Freuchen, Aug., & co. 179 Freuchen,Ib 99 Freuchen, L. B. 74, 98, 116,193 Freuchen, Magdalene 62, 66 Freuchen, Navarana 62, 67, , 405, , 533, 558, 670, 694, 1054, 1092 Freuchen, Peter 6, 17, 25, 34, 39, 41-43, 45, 52-53, 57, 61-75, 81, 85, 91-92, 97, , , , 119, , 139, 142, 146, , , ,171, , , , 198, 205, 209, 214, 217, 237, , , 262, 269, 271, 274, , , 318, 324, 351, , , , , , , ,419, 429, , 456, 459, 464, 467, 477, 486, 492, , 499, 507, 538, 542, 578, 608, 645, 661, 676, 688, , 708, 732, , 750, 767, 806, 810, , 826, 898, 937, 1022, , , , , 1119, 1123, 1136, 1139, , 1146, 1155, 1183, 1190, 1195, 1214, , 1230, 1235, 1546, 1548, 1549, 1550, 1553, Freuchen, Pipaluk 62, 551 Friis, Achton 305 Funder, Lotte 817 Færøerne 10, 223, 311, 407, 493, 818, 1192 føde 64, 318, , 501, 749, , 1538 Gabel-Jørgensen, Carl C. A. 1160, 1163, 1309 Gabrielsen, Tobias 141, 1278 Genéve 596, 1427 geografi 707, 1098, 1100, 1552 Geografisk tidsskrift 40, 409, 416, 490, 721, 1056, 1097, 1120, 1150 geografiske selskaber , 246, 357, 439, 450, 490, 538, , 644, 677, 686, 721, 731, 753, 769, 773, 807, 821, 888, 919, 933, 943, 948, 951, 966,972,983,1007,1013,1116, 1427, , 1493, 1498, 1500, 1518, 1521, 1525, geologi 757, 312, 314, 325, 328, , 377, 484, 664, 707, 972, 1060, 1072, 1100, 1111, 1520, 1558 Geologisk Selskab 223, 1502

27 REGISTER 25 Geologiske ekspedition, den, Gerteraq 1412 gesandter og konsuler 179, 195, 230, 245, 250, 258, , 351, 368, 462, 506, 521, 644, , 680, 691, 699, 716, , 724, 736, 770, 789, 792, 1012, 1110,1548 Godhavn 5, 7,9,13,195,256, , 386, 415, 453, 654, 662, 668, 678, 715, 841, 1022, 1232, 1256 Godthåb , 232, 249, 364, 392, 403, 405, 460, 501, 524, 533, 559, 603, 631, 633, 670, 672, 678, 718, 748, 798, 841, 972, 1050, 1054, 1071, 1258, 1275, 1281, 1284, , Godthåbsfj orden 1373 grafit og grafitbrydning 157, 223, 496, 603, 690, 715, 799 gravminder 670, 694, 946 Green, Fitzhugh 269, 274, 277, 499, 795 Gregory, Arthur G., films 764, 800, 886 Grosserersocietetet 1185 Grønlands styrelse 109, 136, 165, 195, 211, , 226, 229, 281, , 288, 291, , 355, 368, 423, 436, , 492, 544, 576, 593, 639, 664, 678, 706, 744, 765, 780, 799, 808, 841, 854, 889, 913, 926, 930, 933, 952, , 968, 984, 1025, 1032, 1067, 1272, , 1307 Grønlandsfestl Grønlandsk Minedrifts Aktieselskab 3-4, 7, 59, 159, 168, 181, 211, 223, 228, 231, 235, 251, 276, 342, 355, 388 t 405, 458, 467, 484, 492, 496, 780, 933, 981, 1175, 1192, 1196, 1252 grønlandske anløbssteder 157, 511, 544, 576, 585, 593, , 666, , 714, 751, 795, 854, 873 Grønlandske handel, den kgl. 28, 109, 399, 1123, 1186, 1465, 1484, 1548 Grønlandske kirkesag, den 22, 34, 36, 39, 45, 140, 196, 233, 391, 498, 611, 662, 667, 669, 695, 700, 709, 720, 729, 784, 811, 821, 844, 868, 871, 876, 881, 893, 900, 902, , 920, 934, , , 970, 973, 984, , 994, 997, 1018, 1244, 1548 Grønlandske litteraturselskab, det 172, 195, 199, 244, 395, 403, 439, 535, 603, 631, 634, 672, 691, 748, 798, , 854, , , Grønlandske selskab, det 28, 56, 404, 445, 485, 505, 531, 545, 622, 679, 698, 730, 1130, 1146, 1149, 1486, 1501 grønlandspolitik 129, 459, 708, 730, 734, 878, 926, 1414, , 1494, 1501, , 1534, 1540, 1542 grønlandsrejse grønlandsrejse , 31, 1430 grønlandsrejse , , 1555 Grønlandsudvalget , 543, , 1542 grønlændere 407, 501, 1240 grønlændere i Danmark 190, 410, 504, 589, 637, 671, 678, , 745, 749, 798, 1282, 1544

28 26 REGISTER Gyldendals forlag 63, 541, 595, 1081, 1137, , 1355, 1424 Gyldendalske boghandel Gållivare 536, 754, 1189 Haag-sagen 665, 930, 933, 951, 958, 1501 Halifax 13 Hall Land 312 Hamburg 724 handel 9,18, 34, 36-37, 40, 46,49, 58, 68, 75, 83, 84-85, 89, 93, 97, 103, , 128, 133, 137, 142, 152, 162, , 181, , 192, 205, 207, , 251, 255, 269, 270, 280, 290, 293, 342, 362, 374, 379, 400, 408, , 419, , 460, , , 502, 508, , 523, 526, , , 572, 583, 609, , 618, 632, 645, ,662, , , 719, 771, 773, , 780, , 785, 808, 825, 844, , 860, , 884, 894, 896, , , , ,942, , ,984, , , , 1002, 1005, 1032, 1115, , 1135, 1138, 1144, 1151, , 1170, 1197, 1465, 1471, , 1546 Handels- og Søfartsmuseet 1019 Hans Justs Magasiner 1181 Hansen, Bodil 1321 Hansen, Chr. A. 767, 171, 235, 251, 256, 358, 374, 376, 406, 551, 651 Hansen, Ernst 882, 929, 1212 Hansen, F. C. C. 221 Hansen, Frederik C. C. 910 Hansen, Gerhard 1253 Hansen, Godfred 152, , , , 438, 453, 467, 486, 488, 492, 497, 506, 521, 1103, 1120 Hansen, Hans 821 Hansen, Holger Blichert 215, , 583, 626, 632, 652, 685 Hansen, Leo 628, 693, 726, 761, 1081, 1104, 1131, 1183 Harding, Christie 1053, 1135 Harries, C. 162, 1272, , 1461 Hastrup, O. 603, 747, 1259, 1482 Hauge, C. N. 676, 734, 744, 878, 1216 Hauge, Hans Hansen 1130 Hedegaard, A. T. 1446,1480 Hedegaard, Einar 12, 17, 751 Hederstrom, Sune 473, 536, 699, 725 Heiberg, Axel 78, 352, 356, 363, 485 Heilborn, Jacob 1172 Heilmann, Netta 613, 637, 671, 678, 745, 749, 792, 798, 861, 947, 1024 Hendriksen, Vivi Juliane 81 Herning 1235 Hikuligjuaq 1087 historier og sagn 35,153,461,866, 1157, , , 1395, 1401, 1510, 1514, 1559 historieskrivning 34, 88-89, 94-96, , 255, 264, 409, 418, 533, 617, 734, 744, 765, 769, 786, 865, , 1006, 1010, 1015, , 1127, 1208, 1275, 1285, 1291, 1302, 1410, 1442, 1490, 1505, , 1520, 1530 HjortsballeHøje 1231 Holm, Emil 937 Holm, Gustav , 384, y 489, 622, 693, 936, 1560

29 REGISTER 27 Holm, Mogens , 842, 849, 853, 859, 891, 905, 947, 963, 1022, 1224 Holsteinsborg 10, 118, , , 294, 296, 407, 453, 795, 841, 1028, 1168, 1255, 1267, 1280, 1555 Hovey, EdmundO. 278,499,1553 Hudson Bay 534, 561,1096,1151, 1154, 1524 Hudson Bay Co. 245, 534, 537, 561, 604, 643, , 689, , 767, 823, 1053, 1089, 1093, , 1115, 1119, , , , 1151,1156, 1197,1546 Humboldt Gletscher 111,1550 Humpreys, Noel 290 hundeslæde 187, 192, 273, 275, 284, 286, 288, 297, , 331, 337, 359, 363, 377, 507, 562, 578, 798, 934, 960, 967, , 1094, , 1217, 1226, 1230, 1524, 1550, 1553, , 1560 Hundested , 229, 239, 393 f , 485, 496, 606, 694, 733, 738, 758, 1007, 1014, 1019, 1046, , Hunt, Harrison 275 husbygning og boligforhold 7, 28, 53, 55-56, 142, 167, 169, 187, , 229, 239, 285, , 349, 374, 378, 393, 430, 496, 694, 853, 861, 873, 881, 891, 906, 934, 984, 1016, 1046, 1053, 1102, 1167, 1196, , 1224, 1226, , 1234, 1543,1560 husdyravl 857, 1259, 1452, 1458, 1470, 1484 Hvidøre 1226 Høeg Hagen, N. P Høegh, Pavia 1444 Høffding, Harald 866 højhedsrettigheder 29, 137, 165, 374, 386, 408, 477, 496, 533, 543, 582, 648, 676, 687, , 744, , 1083, 1117, 1138, 1151, 1154, 1501, 1540, 1542 Ibsen, familien 403,460, 502, 670, 718, 861, 1014 Igdlukasik 1008, , 1333, 1338, , , Igdluluaissuit 438, 873, , 907, , 938, 1352,1356 Igdluluaissuk 1351,1353, 1361 Iggenguak 25 Iglulik 1140 Iliarmut ved Umi vik 1157 Inaluk 410 Indenrigsministeriet 36-38, 46, 137, 165, , 304, 537, 701, 734, 737, 744, 926, 952, 981, 1534 Independence Fjord 72, , 384 indhandlingslister 61, 83, 185, 379, 398, 464, 570, 610, 656, 785, 824, 843, 922, 940, 942, 954, 975, 990, 994, 1548 Inglefield Fjord 493, 890, Inglefield Land 332 Internationale Kommission for polaråret , den 924 Inugpassugssuk 1378 inuit 21, 35, 61,64, 69-70, 83,128, 154, 167, 185, 187, 234, 255, 261, 275, 284, , 293, , 315, 359, 374, 379, 386, 392, , 408, 411, 418, 425, , 438, 454, 460, , , 500, 514, , , , , 569, 572, 583, 588, , , 618, 632,

30 28 REGISTER 634, , 669, 673, 676, 695, , 708, 719, 722, , , 739, 744, 749, 755, 765, 767, , 775, , , 794, , , 824, 826, , , 854, 859, 861, , 873, 889, , 896, , , 910, , , 942, 946, 949, , 957, 960, , , , , 1005, 1017, 1027, 1032, 1066, 1095, 1099, 1115, 1139, 1141, 1157, 1204, , , 1224, 1226, , , 1251, , 1262, , , , 1280, , , , 1306, , , 1428, 1486, , , 1498, 1510, , 1520, , 1529, 1545, 1548, 1560 Inukitsoq 430, 729, 746, 776,1550 Inuterssuaq 290 Island 451, 855, 865, 1492, Islands Universitet Islandstogt Issa 12, 17, 751 Itivdleq 407 Itukusuk 70 Ivarluartjuk 1379 Ivigtut 7, 19, 118, 135, 143, 751, 827, 1274, 1550 Jacobsen, Hansine , 905, 962 Jacobsen, Vagn 846, 883, 885, 929, 1503 Jacobsen, Xenia 66, 1503 Jakobshavn 841, , 1278, 1473,1519 Jensen, Adolf 505, 560, 577, 579, 629, 692, 762, 1220, 1539, 1549 Jensen, fru 1260 Jensen, Hans 588 Jensen, Johannes V. 878, 882, 1511, 1544 Jensen, Pavia 492 Jensen, Peter 374, 678 Jepsen, E Jespersen, E Jespersen, Otto 1152 Johannes Døberen 817 Johansen, Fritz 1112 Johanseruj uk Jonsson, Finnur 866 Josvaminen 59, 87, 112, 118, 135, 194, 453, 827 Jubilæumsekspeditionen nord om Grønland , 334, , 477, 480, 492, 507, 544, 548, 564, 745, Julianehåb 165, 223, 228, 403, 603, 715, 747, 789, 930, 972, 1014, 1200, 1234, 1260, 1276, 1401, 1452 Jungersen, Hector F. E. 381,1043, 1549 Justitsministeriet 455, 494, 573, 638 Jøkelbugten 1550 Jørgensen, H Jørgensen, Knud 26, 412, 580, 1132 Jørgensen, Ono 7557 Kalinguak 31 Kallevig, Johan Salve 486 Kane Bassin 289 Kangamiut 407 Kangelineq 7377 Kangerdlugssuaq 779, 162, 169 Kangersuneq 1375 Kap Constitution 377 Kap Farvel 7502 Kap Hatherton 289

31 REGISTER 29 Kap York 259,332,391 Kap York ekspeditionen , 1431 Kap York Stationen Thule 9, 25, 34, 36-38, 40-47, 49, 51, 57-58, 61, 64, 67-70, 72-73, 75, 82, 88-89, 91-93, 95-96, , 112, 116, , 128, 132, , , 152, 156, 161, , 169, , 181, , 192, 196, 199, , 205, , , 237, , 255, 262, , 273, 276, 280, 290, 320, 350, , 362, , 374, 386, , , , 405, 408, 410, , , , , , , ,508, , 523, 525, 550, , 558, , 572, 583, 600, 602, , , 626, 632, 635, 640, 645, 655,- 659, , , , 687, 695, , , , 720, 733, 735, , , 749, , , 769, 773, , , 798, 804, 808, 811, , , ,858, 860, , , , 879, 881, 884, 889, , , ,911, , 928, 930, 934, , , 951, , , 970, , 984, , , , , , 1017, 1022, 1024, 1026, , 1051, 1088, 1116, , 1170, 1185, 1192, 1196, , , 1235, 1309, 1528, 1539, 1542, 1548 kassebog 49, 103, 186, 207, 379, 434, 520, , 777, 782, 825, 844, 871, 896, 899, , 938, 940, , , , 995, , 1247 Kerrortusak 1255 King William Land 676,1559 kirkebygning 165, , 862, 906, 912, 1229, 1232, 1234 kirke- og skoleforhold 501, 708, 729, 770, 772, 797, 937, 962, 970, 1018, 1283, , 1453, , 1472, , 1485, 1551 Kirkwall 199 Kiruna 473, 536, 699, 725, 1176 Kisuk 152,437 Kiær, H. 543, , 1482 klichéer 1132, 1212, , 1541, 1543 Klint, Kaare 7355 Klintmp-Jensen 277,499 Knud Rasmussen Museet 1028 Knud Rasmussens Højskole 1028 Knud Rasmussens Museum 1014, 1019 kobber og kobberbrydning 59, 87, 157, 167, 827 Koch, Carl 326 Koch, J. P. 112,127, ,200, 238, 279, 315, 336, 384, 406, 418, 459, 477, 481, 528, 533, 582, 630, 693, 732, 745, 812, 1043, , 1242, 1539, 1550 Koch, Lauge 63, 141, 223, 257, 269, 281, , , 316, , 375, 378, 406, 477, , 490, 492, 495, 507, 541, 544, , 564, 584, 737, 745, 808, 814, 848, 983, 1060, , 1549, 1553, 1558, 1560 Kommissionen for Grønlands undersøgelser 38, 109, , 232, 248, 384, 426, 549, 575,

32 30 REGISTER 579, 621, 933, 952, 958, 972, 1013 koncessionsrettigheder 211 kontobog 102, 206, 379, 398, 466, 518, 610, 656, 702, 778, 844, , , ,939, 973, 989, 997, 1548 kontrakt 18, 41, 45, 57, 73, 134, 180, 191, 231, 325, 341, 362, 487, 530, 541, 587, 591, , 628, 633, 787, 810, 853, 928, 1085, 1104, 1143, 1147, 1201, 1202 kontrolløren ved Ivigtut 135, 195, 383, 751 Kopp & Clausen 1193 Korsgaard, Cathrine 233, 483, 999, 1009, 1034 kort og kortlægning 55, 63, 165, 194, 200, 223, 245, 274, 312, 314, 321, , , , 360, 364, 377, 384, 408, 425, 474, 481, 490, 534, 590, 607, 625, 664, 693, 707, 812, 906, 951,1008,1039, , 1083, 1098, 1100, 1107, , 1133, 1160, 1212, 1226, , 1537, 1550 Kotzebue 1080 Krarup Nielsen, Aage 1302, 1311 Kreutzmann, Johannes 407 Krieger, A. 417, 742, 1134 Kristiansen, Enok 167, 187, 192, 374, 391, 430, 441, 562, 585, 611, 667, 700, 859, 946, 1000, 1005, 1548 Kristiansen, Gudrun 962 Kristiansen, Thomas 1253 Kristianssand 722 Krogh, August 1271 Krogh, Joh Krueger, H. K. E , 908 Kruegerekspeditionerne , , 905, 908, 947 kryolit og kryolitbrydning 223 kul og kulbrydning 10,28,59,157, 187, 223, 374, 405, 423, 453, 873, 1442 kultusministeriet 1251, 1261 Kyhn, Knud 305 Københavns Universitet 216, 883, 1526 Labrador 522,533,559,929 lagerbeholdning 44-45, 75, 204, 367, 429, 464, 467, 517, 572, 611, 658, 710, 779, , 824, 869, 894, 904, 954, 956, 978, , 995, 1003, 1170, 1291 Landmandsbank, den danske 11, 15, 134,170, 422, 476, 509, 557, 601,623, 645,676, 706, 720, 981 landsfogeden i Godhavn 289, 808, 930, 952 Landsråd, Nordgrønlands 665, 1451 Landsråd, Sydgrønlands 1443, 1450 Landsudstillingen i Årtius Langberg, Emmy 63,66,287, 483, 856, 943, 1034, 1097, 1170 Lange, H. O. 500 Langskov, C Lapland 1538 Larsen, Helge 1027 ledous,p Leclercq, Jules 1427 Leningrad 390 Lichtenau 1257 Lincoln hav 1537 Lindow, Harald 454, 522, 533, 1253 Litterære grønlandsekspedition , den 24, 26, 147, 1429, , 1507, 1556 livscyklus 12, 17, 26, 62, 67, 70, 229, 249, 261, 277, 314, 319, 322, , 386, , 409, 412, 444, 446, 479, 499,

33 REGISTER , 627, 644, 715, 727, 729, 746, 751, 776, 808, 866, 889, 950, 965, 983, 985, 1006, 1010, 1020, 1024, 1028, 1092, 1157, 1192, 1303, 1313, 1463, 1491, , 1503, 1511, 1519, 1523, 1551, 1553, 1556,1558 London 795, 199, 245, 395, 596, , 722, , 1197, 1498, 1521 Louise 1334 love 95, 239, 708, , 873, 926, 946, 948, ,1270, , 1447,1474, 1485 lovovertrædelser 167, 277, 298, 499, , 719, 729, 746, 771, 776, 842, 859,1115 Ludvigsen, Daniel Ludvigsen, Kai Ludwigs, Chr. 112, 140, 169, 197 Lund 338,442,491,527,636 Lunds Universitet 338, 442, 491, 527, 636 Lund, Isak 1254 Lund, Jacob Lunn & Co., A. 823 Lyberth, Gerth 407 lydoptagelser Lynge 26, 190, 210, 389, 412, 1552 Lynge, Frederik 1249 Lynge, Kristoffer 298, 392, 403, 460, 603, 631, 672, 748, 798, , , 1250, , 1291, , , , 1312 Lynge, Niels 1258 Lyonlnlet 604,1065 Lutzen, familien 443,489 lægen i Ivigtut 827 læsning 172, 376, 392, 395, 439, 535, 1200, 1249, 1251, , 1262, , , , , , , , 1306, 1312, 1552 løn- og arbejdsforhold 14, 81,167, 187, 400, 411, 421, 646, 653, 666, 805, 873, 1168 MacMillan, Donald 192, , 264, 269, 271, 273, 277, 357, 377, 499, , 723, 740, 746, 769, 773, 808, 1111 Makavaaq 1348 Malmgren, Finn 1511 Malmø 1175,1179 Markus ,1333 Martensen-Larsen, A. 617, 687, 735, 786, 823 Marwin 729, 746, 776 Mathiassen, Andreas , Mathiassen, Asta 1140 Mathiassen, Josef 1317 Mathiassen, Mathias 23 Mathiassen, Therkel 63, 65, 321, 483, 558, 698, 739, 741, 767, 791, 803, 816, 821, 840, 848, 864, 1067, , , 1090, , 1115, 1125, , , 1150, 1155, 1195, 1202, 1211, 1217, 1305,1559 Mathiesen, Laur Mathiesen, Otto 1264 McGill University meddeler , , , 1375, , , 1411 medicin 64, 67, 70, 142, 154, 187, 275, 280, 374, 376, 394, 403, 410, 421, 460, 487, , 501, 533, 583, 618, 651, , 673, 678, 688, 708, 719, 738, 770, 798, 806, 808, , , 849, 853, 859, 873, 891, 905, 908, 947, 960, , 1017, 1022, 1054,

34 32 REGISTER 1224, , 1515, 1550, 1554, 1559 Melville Bugt 257, 332, 337, 340, 377, 474, 590 meteorologi 182, 188, 301, 303, 373, 382, 413, 456, 493, 540, 913, 924, 1098,1106 Meteorologisk institut 188, 226, 382, 413, 456, 493, 742, 848, 913, 924, 952, 961 meteorsten 742, 164, 167, 187, 190, 193, , 271, 313, 337, 576, 583, 626, 632, 652, 685, 799, 866, 890, 1226 Meyerhof, M Mikkelsen, Ejnar 127, 146, 200, 937, 1021, 1033,1550, 1560 mindesmærke 143, 406, , 453, 461, 489, 491, 496, 527, , 636, 923, 952, 983, 1007, 1128, 1226, 1229, 1233 Mindre ekspeditioner 313, 316, 719, 723, 740, 769, 854,909,930 minearbejdere 827 Mineralogiske og geologiske museum, universitetets , , 890 Missionsselskab, det danske 22, 45 missionsvirksomhed 22, 45, 51, 89,112,137,139,140,142,167, 169, 187, 197, 213, 266, 374, 391, 423, 729, 771, 881, 1051, 1398, 1471 Moberg 338,491,527 Moltke,C. 925,948 Moltke,Carl 241 Moltke, Harald 755, 163, 240, 305, 442, 454, 491, 532, 1022, 1560 Monrad, Johanne 196 Montreal , 680, 720, 722, 792, 1110, 1146 Morrissey-ekspeditionen , 789, 795, , 1509 Mortensen, M. R. 457 Mortensen, Th Motzfeld Bøggild 402 Moutandon, Raoul 7427 Munch, P. 36 Munk, Kaj 1015 Museet for Thy og Vester Hanherred 7077 museumsgenstande 63, 71, 204, 226, 234, 342, 344, 374, , 383, 405, 414, 436, 446, 479, 542, 560, 581, 632, 635, 661, , 696, 723, 738, 756, 760, 767, 789, 792, 799, 846, 885, 906, 913, 929, 934, 949, 951, 1011, 1019, 1025, 1028, 1115, , , 1226, 1549 musik 80, 1023, 1024 Mylius-Erichsen, Ludvig 24, 28, 384, , 1550, 1560 Muller, Sophus 234, 414, 542 mødereferat 56, 132, 543, 707, 770, 821, 848, 872, 931, 958, 1137, 1270, Møller, A.P. 969 Møller, Helge B. 694 Møller, J. B Møller, Jens 239,459 Møller, John 772, 460, 718, 1275, 1290 Møller, Lars 249, 392, 403, 1243, 1290 Møller, Ole 23 Nakskov 20 Nakskov Skibsværft 77, 75, 457, , 551 Nanortalik 443, 489, 962, 1254, 1260, 1262, Nansen, Fridtjof , 925, 950, , 1504 Napa 7358 Narssalik 1319 Narssaq 26, 165

Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54. En historisk udredning

Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54. En historisk udredning Afvikling af Grønlands kolonistatus 1945-54 En historisk udredning DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER 2007 København 2007 Dansk Institut for Internationale Studier Strandgade 56 1401 København K

Læs mere

Udredningen bør afgives til regeringen senest den 1. oktober 2006 med henblik på efterfølgende offentliggørelse. Kildemateriale

Udredningen bør afgives til regeringen senest den 1. oktober 2006 med henblik på efterfølgende offentliggørelse. Kildemateriale Bilag 1 Kommissorium for udarbejdelse af en historisk udredning om omstændighederne i forbindelse med Grønlands ændrede status fra koloni til ligeberettiget del af riget ved ændringen af grundloven i 1953:

Læs mere

Kapitel 2 Grønland og Danmark før 1945

Kapitel 2 Grønland og Danmark før 1945 Kapitel 2 Grønland og Danmark før 1945 Indledning Med henblik på en kortfattet omtale af historiske baggrundsfaktorer, som er vigtige for at forstå udviklingen i Grønlandsspørgsmålet i årene 1945-54, gennemgår

Læs mere

-Erindringer indsamlet ved en interviewundersøgelse i Sydgrønland 2010. Einar Lund Jensen, Anthon Møller, Magdalene Møller, Paarnannguaq Olsen

-Erindringer indsamlet ved en interviewundersøgelse i Sydgrønland 2010. Einar Lund Jensen, Anthon Møller, Magdalene Møller, Paarnannguaq Olsen Affolkningen af Kap Farvel området -Erindringer indsamlet ved en interviewundersøgelse i Sydgrønland 2010 Einar Lund Jensen, Anthon Møller, Magdalene Møller, Paarnannguaq Olsen Kap Farvel området 1900-1950

Læs mere

Skolelove, administration og fangersamfund på Grønland i tiden 1950-1974

Skolelove, administration og fangersamfund på Grønland i tiden 1950-1974 Skolelove, administration og fangersamfund på Grønland i tiden 1950-1974 Af JENS TOMMERUP Cand.pæd. Jens Tommerup retter i denne artikel søgelyset mod specielt fangerområderne for at vurdere den grønlandske

Læs mere

Polar fronten. tema: fra hjemmestyre til selvstyre 4-11 nyt center til havforskningen 14 fra ikkasøjle til mælkekarton 16

Polar fronten. tema: fra hjemmestyre til selvstyre 4-11 nyt center til havforskningen 14 fra ikkasøjle til mælkekarton 16 UDGIVET AF FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSTYRELSEN NR. 2/2009 Polar fronten tema: fra hjemmestyre til selvstyre 4-11 nyt center til havforskningen 14 fra ikkasøjle til mælkekarton 16 INDHOLD En satsning i

Læs mere

Afsnit I Afsnit II 1903 til 1914 21 Afsnit III 1914 til 1924 64

Afsnit I Afsnit II 1903 til 1914 21 Afsnit III 1914 til 1924 64 Afsnit I 3 1. Indledning 4 1.1 Problemstilling 5 2. Metode, teori og materiale 6 2.1 Metode og teori 6 2.2 Materiale 7 3. De vestindiske øers historie frem til 1940 12 3.1 De vestindiske øers historie

Læs mere

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Hans Christiansen Johan, Professor emeritus, dr.oecon.

Læs mere

En egn og en ø - Jegindø 200 års kirkeliv og vækkelse Af FRANDS OLE OVERGAARD, Kirkehistorisk Institut. Aarhus Universitet

En egn og en ø - Jegindø 200 års kirkeliv og vækkelse Af FRANDS OLE OVERGAARD, Kirkehistorisk Institut. Aarhus Universitet En egn og en ø - Jegindø 200 års kirkeliv og vækkelse Af FRANDS OLE OVERGAARD, Kirkehistorisk Institut. Aarhus Universitet Medens det er nogenlunde let at danne sig et indtryk af den almene historiske

Læs mere

Kaldet til Kina - Danske missionærers liv og oplevelser i Manchuriet 1893-1960

Kaldet til Kina - Danske missionærers liv og oplevelser i Manchuriet 1893-1960 Kaldet til Kina - Danske missionærers liv og oplevelser i Manchuriet 1893-1960 Copyright Forlaget UNIVERS Kopiering fra denne bog må kun finde sted i overensstemmelse med aftale mellem Copy-Dan og Undervisningsministeriet

Læs mere

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Henrik Andersson, Flemming Conrad, Per Dahl og Jørgen Hunosøe: UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800 En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Marts 1996 Udgivelse af danske litterære

Læs mere

Musikken i Grønland og Grønland i musikken

Musikken i Grønland og Grønland i musikken Musikken i Grønland og Grønland i musikken Om sted og globalisering i musik fra Grønland Af Andreas Otte Ph.d.-studerende Finansieret af: Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland Musikken

Læs mere

UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2000. Polar fronten LØSSA LGSPRIS 25. Store oliereserver i Nordøstgrønland læs side 4

UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2000. Polar fronten LØSSA LGSPRIS 25. Store oliereserver i Nordøstgrønland læs side 4 LØSSA LGSPRIS 25 UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2000 Polar fronten Store oliereserver i Nordøstgrønland læs side 4 Dansk Polarcenter er en institution under Forskningsministeriet og har til

Læs mere

Mennesker mellem samfund og natur

Mennesker mellem samfund og natur Särtryck ur: Årsbok 2013 KVHAA Stockholm 2013 (isbn 978-91-7402-422-7, issn 0083-6796) KIRSTEN HASTRUP Mennesker mellem samfund og natur fangerfolk og klimaforandringer i nordvestgrønland Der er store

Læs mere

Til Commerciens och det deraf dependerede Almindelige bestes Handelskompagnier i dansk økonomisk politik 1670-1754

Til Commerciens och det deraf dependerede Almindelige bestes Handelskompagnier i dansk økonomisk politik 1670-1754 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S a x o i n s t i t u t, a f d e l i n g f o r h i s t o r i e Magisterkonferens Caspar Christiansen Til Commerciens

Læs mere

Knud Ellitsgaard-Rasmussen 23. juni 1923-1. december 2009 In Memoriam

Knud Ellitsgaard-Rasmussen 23. juni 1923-1. december 2009 In Memoriam Knud Ellitsgaard-Rasmussen 23. juni 1923-1. december 2009 In Memoriam Knud Ellitsgaard-Rasmussen var som Grønlands Geologiske Undersøgelses første direktør en af hovedkræfterne i den indsats, som i de

Læs mere

NATIONALMUSEETS FORSKNING

NATIONALMUSEETS FORSKNING NATIONALMUSEETS FORSKNING 2005 Nationalmuseet 2011 Forord Forskningsberetning 2005 giver en oversigt over forskningsindsatsen på Nationalmuseets ti nuværende forskningsområder, Forskningssekretariatets

Læs mere

Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974

Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974 Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974 Afgivet til Statsministeriet d. 1. juni 2011 Udarbejdet af Ph.d. Jens Heinrich Ph.d., adjunkt Sniff Andersen Nexø

Læs mere

Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget

Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget The North Atlantic Group in the Danish Parliament Atlantikup Avannaani Suleqatigiit Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi den nordatlantiske gruppe i folketinget 6

Læs mere

Danmark og det Nye Nordatlanten

Danmark og det Nye Nordatlanten AF ANN-SOFIE GREMAUD OG KIRSTEN THISTED Danmark og det Nye Nordatlanten Ann-Sofie Nielsen Gremaud blev ph.d. i visuel kultur i 2012 med en afhandling om tid, steder og rumlighed i islandske landskabsbilleder,

Læs mere

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN 1934 FOR UNIVERSITETSJUBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG H. H.THIELES BOGTRYKKERI INDHOLD WILLIAM THALBITZER,

Læs mere

Danske Tjukotka Ekspeditioner Danish Chukotka Expeditions ~ Датские Чукотские Экспедиции EKSPEDITIONSRAPPORT FOR. 3. Danske Tjukotka Ekspedition

Danske Tjukotka Ekspeditioner Danish Chukotka Expeditions ~ Датские Чукотские Экспедиции EKSPEDITIONSRAPPORT FOR. 3. Danske Tjukotka Ekspedition Danske Tjukotka Ekspeditioner Danish Chukotka Expeditions ~ Датские Чукотские Экспедиции EKSPEDITIONSRAPPORT FOR 3. Danske Tjukotka Ekspedition Bent Nielsen Danske Tjukotka Ekspeditioner København, 2004

Læs mere

DANSKE STUDIER 1977 AKADEMISK FORLAG KØBENHAVN ERIK DAL OG IVER KJÆR HANNE RUUS UDGIVET AF UNDER MEDVIRKEN AF

DANSKE STUDIER 1977 AKADEMISK FORLAG KØBENHAVN ERIK DAL OG IVER KJÆR HANNE RUUS UDGIVET AF UNDER MEDVIRKEN AF DANSKE STUDIER 1977 UDGIVET AF ERIK DAL OG IVER KJÆR UNDER MEDVIRKEN AF HANNE RUUS AKADEMISK FORLAG KØBENHAVN INDHOLD Jørgen Lorenzen, adjunkt, cand. mag., Hjørring Danmarks gamle Folkeviser 1853-1976

Læs mere

TEMA: Den nødvendige historie

TEMA: Den nødvendige historie TEMA: Den nødvendige historie Relanceringen af kanonbegrebet Af professor i pædagogik Ove Korsgaard, Institut for Pædagogik, DPU En bevægelse med en historie kan ikke væltes Af dr.phil. adjungeret professor

Læs mere

Birgitte Sonne Lektor emerita jbsonne@mail.dk

Birgitte Sonne Lektor emerita jbsonne@mail.dk Birgitte Sonne Lektor emerita jbsonne@mail.dk Birgitte Sonne 2011 Eksempler på Fortolkningsmuligheder i SONNES BASE 2005 over grønlandske fortællinger Indhold Introduktion...3 Visse retningslinjer 4 Kulturoversættelse...8

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. I lov nr. 197 af 16. juni 1962 for Grønland om børns retsstilling foretages følgende ændringer:

UDKAST. Forslag. til. I lov nr. 197 af 16. juni 1962 for Grønland om børns retsstilling foretages følgende ændringer: Social- og Integrationsministeriet Familieret 9. april 2013 J.nr. 2012-165 / LTH UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om børns retsstilling og arvelov for Grønland (Fastslåelse af faderskab

Læs mere

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006

Vejby-Tibirke Selskabet. Årbog 2006 Vejby-Tibirke Selskabet Årbog 2006 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 2006 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 1. Carl Nielsen Brevudgaven

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 1. Carl Nielsen Brevudgaven Carl Nielsen Brevudgaven Carl Nielsen, 1890 Carl Nielsen Brevudgaven Bind 1 1886-1897 Redaktion, indledninger og noter: John Fellow Carl Nielsen Brevudgaven bind 1: 1886-1897 Redaktion, indledninger og

Læs mere

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab. 40 år

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab. 40 år Dansk Idrætsmedicinsk Selskab 40 år 1958 1998 DIMS Jubilæumsbog er udgivet af Dansk Idrætsmedicinsk Selskab i anledning af selskabets 40-års jubilæum i 1998. Redaktør: Erik Darre DTP: Gorm Helleberg Rasmussen

Læs mere

UNGDOMMEN OG FRITIDEN

UNGDOMMEN OG FRITIDEN UNGDOMSKOMMISSIONEN UNGDOMMEN OG FRITIDEN BETÆNKNING AFGIVET AF UNGDOMSKOMMISSIONEN INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forod 7 Første del, Indledning. Kapitel 1. Ungdomsårenes særpræg 13 1. Indledende bemærkninger.

Læs mere