l^^ / Nr. 8 \ Knud Rasmussens \ P a P ker A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "l^^ / Nr. 8 \ Knud Rasmussens \ P a P ker A"

Transkript

1 l^^ \, / Nr. 8 \ Knud Rasmussens \ P a P ker A

2

3 Knud Rasmussens papirer

4

5 Knud Rasmussens papirer Registratur Ved Jens Henrik Tiemroth Redaktion Bruno Svindborg Det kongelige Bibliotek København 1996

6 Det kongelige Bibliotek Indsigt. Håndskriftafdelingens Arkiv registraturer, nr. Udgiver: Det kongelige Bibliotek Sats: Lisbet Holtse, Det kongelige Bibliotek Omslag: Kristin Wiborg Tryk: Vinderup Bogtrykkeri ISSN ISBN Salg: Det kongelige Biblioteks Driftsafdeling Postboks 2149, 1016 København K ( )

7 Forord Med dette 8. bind af Håndskriftafdelingens registraturserie "Indsigt" opfyldes et længe næret ønske om at give forskere og andre interesserede mulighed for at få en samlet oversigt over de af Knud Rasmussens efterladte papirer, som findes på Hundested bibliotek og i Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling. Idéen til denne samregistrering opstod i 1980erne og har kun kunnet virkeliggøres på grund af rundhåndet støtte i flere omgange fra Edvard Pedersens Biblioteksfond. For denne støtte til både registrerings- og trykkeomkostninger bringer Det kongelige Bibliotek hermed sin hjerteligste tak. Arkivar, cand.mag. Jens Henrik Tiemroth har for bevillingen været ansat til at nyordne og registrere papirerne i Hundested. Arbejdet udførtes under tilsyn af og efter retningslinjer fra et særligt udvalg bestående af ovennævnte samt overbibliotekar Ellen Albæk, museumsinspektør, mag.scient og Ph.d. Rolf Gilberg og forskningsbibliotekar, mag. art. Bruno Svindborg. En fornyet bevilling fra Edvard Pedersens Biblioteksfond gjorde det muligt for Håndskriftafdelingen at ansætte forskningsbibliotekar, cand. phil. Leon Jaurnow til en nyregistrering af Knud Rasmussens papirer på Det kongelige Bibliotek på basis af eksisterende, men ufuldstændige registeringer på kort. Dette arbejde udførtes under tilsyn af Bruno Svindborg, der ligeledes har koordineret registreringsarbejdet på de to biblioteker og sørget for redigeringen af registraturen og den praktiske tilrettelæggelse af udgivelsen. Udskriftsprogrammer og layout er udført af forskningsbibliotekar, mag. art. Lisbet Holtse, Det kongelige Bibliotek. Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling bringer alle en varm tak for indsatsen. Birgitte Possing dr.phil., overarkivar Juni 1996

8

9 INDHOLDSFORTEGNELSE Knud Rasmussens papirer i Hundested Bibliotek 9 Indledning 11 Register 19 Registratur 45 Knud Rasmussens papirer i Det kongelige Bibliotek 269 Indledning 271 Registratur 273 Breve fra Knud Rasmussen 273 Breve til Knud Rasmussen 277 Manuskripter. Knud Rasmussens arkiv 278 Andre manuskripter fra Knud Rasmussens arkiv 282

10

11 KNUD RASMUSSENS PAPIRER I HUNDESTED BIBLIOTEK

12

13 INDLEDNING Personen Knud Rasmussen ( ) Polarforskeren og forfatteren Knud Rasmussen blev født i Jakobshavn i Grønland, hvor faderen, en lærersøn fra Danmark, var præst, mens moderen, af bestyrerfamilie, var af delvis grønlandsk afstamning. Ved sin død på Gentofte Amtssygehus i december 1933, 54 år gammel, var Knud Rasmussen nationalhelt i Grønland og i Danmark. Gennem sin virksomhed og den respekt, der stod om ham i internationale kredse, havde han haft sin store andel i, at Danmark samme år havde fået tilkendt suveræniteten over Østgrønland ved den internationale domstol i Haag. En anden ting, han blev husket for, var hans store rejse et årti tidligere, under den 5. Thuleekspedition, hvor han med hundeslæde krydsede arktisk Nordamerika (med en lille afstikker til Sibirien), en bedrift der gjorde ham verdensberømt. Det var dog også andre grunde til, at Knud Rasmussens navn kom til at stråle med en særlig eventyrglans i en heltetørstende dansk offentlighed. Medvirkende var hans personlige uimodståelighed og hans flersidige etniske baggrund, og hertil kom det skær af idealitet og succes, der lå over hele hans virksomhed. Det galdt ikke mindst driften af den handelsstation, Kap York stationen Thule, som var blevet oprettet blandt polareskimoerne i 1910, og som gav navn til de syv Thuleekspeditioner, der blev betragtet som videnskabelige bedrifter og måske ikke mindst som mandfolkepræstationer af første rang. En af de ting, der gjorde disse ekspeditioner til noget særligt i offentlighedens bevidsthed, var Knud Rasmussens rejseskildringer, der var en væsentlig del af hans litterære virksomhed. I Knud Rasmussens korte og udtryksfulde fortælleform blev et stort publikum her præsenteret for fremmedartede egne og folkeslag og med enerens livtag med sin skæbne på en måde, der kunne føre til livslang interesse for emnet. I dag, et halvt århundrede senere, er vi mere tilbøjelige end samtiden med dens romantiske heltedyrkelse til at se et menneskes livsgeming i lyset af dets egen tids historie. Alligevel har senere bogudgivelser ikke rokket afgørende ved det traditionelle billede af Knud Rasmussen, omend det er blevet mere nuanceret. Det anerkendes, at han som indsamler af nu forsvundne eskimoiske kulturformer udførte et pionerarbejde på områder, hvor den videnskabelige specialisering og professionalisering først senere satte ind, men hans egentlige videnskabelige indsats står svagere end tidligere. Et andet træk er, at offentligheden har fået indblik i hans efter samtidens normer ikke helt uproblematiske forhold til kvinder, ligesom der på bredere basis er peget på konflikter i hans personlighed,

14 12 INDLEDNING.4,% Knud Rasmussen klædt på til endnu en ekspedition

15 INDLEDNING 13 der måske er generelle for de aktuelle problemer med at forene dansk og grønlandsk og europæisk og eskimoisk kultur. Knud Rasmussen-papirer i Hundested Bibliotek Det må formodes, at der her i landet stadig er en række private personer, som ligger inde med materiale om Knud Rasmussen, hans liv og hans verden. I offentlig eje findes i dag en lang række papirer fordelt på Arktisk Institut, Det kongelige Bibliotek, Nationalmuseet, Rigsarkivet samt Hundested Bibliotek. Den sidste samling er skænket Hundested Kommune af Knud Rasmussens datter, Inge Thorborg, på grund af Knud Rasmussens særlige tilknytning til Hundested, og den brede interesse man her viser for hans liv og for grønlandske forhold i det hele taget. Materialet i Hundested er for langt størstedelens vedkommende samlet af Knud Rasmussens svigersøn, Niels Rasmussen, og er i nyordnet og registreret efter moderne principper. Det omfatter først og fremmest et velbevaret arkiv fra, hvad man kunne kalde for Forretningen Knud Rasmussen, dvs. aktiviteterne omkring handelsstationen Kap York Stationen Thule fra grundlæggelsen i 1910 og frem til afviklingen i årene efter Knud Rasmussens død. Materialet omfatter også en del papirer af privat proveniens uden dog at rumme væsentligt nyt om privatpersonen Knud Rasmussen. Det vil også kun indirekte kunne bruges til at kaste lys over den traditionelle opfattelse af hans personlige udvikling, hvor de tolv første barndomsår i Grønland beskrives som lykkelige, mens resten af barndomstiden og den første ungdom i Danmark var præget af vanskeligheder med at leve op til tidens krav om en borgerlig karriere. I materialet i Hundested findes fotografier og dagbøger fra hans tidlige rejser, men ellers er der ikke meget fra tiden frem til o. 1908, hvor han blev gift med Dagmar, en datter af entreprenør, etatsråd Niels Andersen, og hvor planerne om etablering af handelsstationen i Thuleområdet tog form. Tyngdepunktet i materialet ligger i de følgende tiår, hvor handelsstationen på den ene side blev basis for de syv Thuleekspeditioner til udforskning af eskimokulturen, dens oprindelse og eskimoernes vandrings veje, og hvoraf de to sidste i årene 1931 og tilmed havde til formål at sikre Østgrønland for Danmark. Den anden side af denne proces var, at den hidtil næsten isolerede fangerbefolkning i Thuleområdet (polareskimoerne) kom i varig forbindelse med omverdenen og gradvist fik opbygget et moderne samfund i et forløb, der på mange måder er enestående. Det er sider af dette begivenhedsforløb, der med baggrund i det registrede materiale i Hundested kort skal beskrives i det følgende. Thuleområdet og Kap York Stationen Thule Arkæologiske fund har vist, at lokalbefolkningen i Thuleområdet i 1600-tallet blev isoleret fra omverdenen. De troede derfor, at de var de eneste mennesker i verden, da de i 1818 blev besøgt første gang af hvide mennesker. Siden har der fundet indvandringer sted af inuit (menneske; eskimoernes betegnelse for sig

16 14 INDLEDNING selv) fra Canada over Ellesmere Island, sidste gang o. 1860, hvor de bl.a. medbragte kajakken, som var gået af glemme i Thuleområdet. Efter 1818 har navnlig Kap York og Saunders 0 været anløbssteder for hvalfangere og ekspeditioner, hvis medbragte grønlandske tolke gav polareskimoerne viden om den grønlandske befolkning syd for Melvillebugten. Polareskimoernes levevis blev dog først afgørende ændret ved kontakten med den amerikanske polarforsker Robert E. Peary. Fra 1891 og til 1909, hvor han med deres hjælp nåede sit endelige mål, Nordpolen, deltog de i hans talrige ekspeditioner og blev i løbet af få år forsynet med moderne rifler, jernknive og træslæder med jernmeder. Der blev skabt en slædeforbindelse over Melvillebugten, efter at en dansk ekspedition, Den litterære Grønlandsekspedition , der havde vestgrønlandske kulturforhold som opgave, i overvintrede blandt polareskimoerne; en af deltagerne var Knud Rasmussen. Udover at knytte en varig forbindelse mellem polareskimoerne og deres fremtidige landsmænd i Vestgrønland gav Den litterære Grønlandsekspedition stødet til oprettelsen både af en missionsstation i 1909 og en handelsstation i 1910, der skulle dække det opståede behov for forsyninger udefra. Hermed var polareskimoerne varigt inddraget i den europæiske kulturkreds, og man var fra dansk side kommet amerikanske og norske planer om at oprette en egentlig fangst- og handelsstation på stedet i forkøbet. Både missions- og handelsstation blev anlagt ved bopladsen Umanq, det nuværende Dundas, ved North Star Bay. Missionsstationen, der hed Nordstjernen, blev drevet i samarbejde mellem Dansk Missionsselskab og Den grønlandske Kirkesag, der var oprettet i Den første missionær og præst var Gustav Olsen ( ); han efterfulgtes af sin fætter Jens Olsen ( ). Handelsstationen, Kap York Stationen Thule, blev grundlagt i 1910 og ejedes som nævnt af Knud Rasmussen, der havde deltaget i Den litterære Grønlandsekspedition og i 1909 havde berejst Vestgrønland for indenrigsministeriet for at forklare nye love for befolkningen. Stationen blev drevet som en privat virksomhed. Den overordnede ledelse havde Komitéen for Kap York Stationen Thule, der var hjemmehørende i København og vil blive nærmere beskrevet nedenfor. Ledere af selve handelsstationen i det fjerne Thule var først Peter Freuchen ( ), som Knud Rasmussen havde stiftet venskab med under Den litterære Grønlandsekspedition, herefter Jeppe Noe Nygaaid ( ), og endelig vestgrønlænderen Hans Nielsen ( ), der var fætter til Knud Rasmussen. Stationens overskud, der fremkom ved en fornuftig butiksforsyning og indhandling af fangernes produkter (først og fremmest ræveskind, som blev solgt på auktion i Europa og USA) blev brugt til delvis financiering af Thuleekspeditionerne, til hjælp for de dårligst stillede blandt lokalbefolkningen, samt til opbygning af en moderne infrastruktur med størst mulig hensyntagen til fangerkulturen og befolkningens levevis i øvrigt. Således blev oprettet et sygehus i 1928 (med Mogens Holm som læge og ) og en kirke i

17 INDLEDNING Hertil kom butiksfilialer i nord- og syddistriktet, bl.a. for at undgå en for stærk befolkningskoncentration omkring selve handelsstationen. Et andet led i moderniseringen af området var oprettelsen af et 6-mands fangerråd fra 1927 (med handelsbesty reren som født formand), der i 1929 vedtog en slags hjemmestyreordning, den såkaldte Thule-lov. Ordningen blev stadfæstet af Grønlands styrelse i 1931, hvorved Thule så at sige kom under det officielle Danmarks vinger. Samme år bemyndigedes Knud Rasmussen til at repræsentere den danske stat og udøve politimyndighed. Efter hans død blev handelsstationen i 1937 overtaget af den danske stat og underlagt Grønlands styrelse som en del af den danske grønlandskoloni. Komitéen Kap York Stationen Thule Komitéen for Kap York Stationen Thule, der stod bag Knud Rasmussens grundlæggelse af handelsstationen i 1910, bestod af fremtrædende forretningsfolk med tilknytning til Rusland, hvortil kom Knud Rasmussens far, sognepræst og grønlandslektor Chr. Rasmussen. I tilknytning hertil oprettedes senere en videnskabelig komité bestående af folk med særlig videnskabelig og arktisk erfaring. Formand for Thulekomitéen var ingeniør M. Ib Nyeboe, der utrætteligt varetog stationens interesser i Danmark, hvadenten det drejede sig om indkøb, opsejling af handelsvarer og salg af de indhandlede produkter, eller om udrustning, financiering og markedsføring af Thuleekspeditionerne. Udover en oprigtig idealisme, der bundede i et ønske om at opdrage det grønlandske folk til civilisation og selvhjulpenhed, havde Nyeboe en række kommercielle interesser i Grønland, koncentreret om minedrift og tørveproduktion, et felt hvor han var foregangsmand i Danmark. Med nationaliseringen af udenlandsk ejendom i det revolutionære Rusland og med Landmandsbankens krak i 1923 blev Nyeboes virkefelt alvorligt indskrænket, samtidig med at gennemførelsen af den berømte 5. Thuleekspedition, der fandt sted i årene , blev væsentligt dyrere end beregnet. Til disse vanskeligheder kom en intern strid i det filantropiske foretagende, Det Grønlandske Litteraturselskab, hvor bl.a. indgik en i bestemte kredse stigende grønlandsk selvbevidsthed, der var national i europæisk forstand, og som ikke mindst havde fundet næring i Knud Rasmussens indsamling og udgivelse af myter og sagn. Resultatet blev, at administrationen af handelsstationen i løbet af 1927 overgik til Knud Rasmussens svoger, overretssagfører Rudolf Sand. I denne periode gennemførtes de to sidste Thuleekspeditioner til Østgrønland, som var med til at sikre området for Danmark, men ellers blev kræfterne koncentreret om den ovenfor beskrevne opbygning af infrastrukturen i Thuleområdet. Arkiverne fra handelsstationen og fra Komitéen fra Kap York Stationen Thule afspejler på mange måder disse aktiviteter og er således enestående. På grund af de særlige forhold i området udgør de en slags rigsarkiv for Thule-området. Hertil kommer, at man eksempelvis kan følge hver enkelt families varekøb og -salg i perioden i stationens regnskabsbøger og hermed dokumentere en væsentlig side af polareskimoernes inddragelse i den europæiske kulturkreds.

18 16 INDLEDNING mm- Knud Rasmussen i civil med vennen Peter Freuchen Som en anden side af denne proces kan man se nogle enkeltsager om konflikter mellem danske søfolk og polareskimoer, som en nidkær butiks bestyrer Peter Freuchen forgæves indberetter til det fjerne ingeniørkontor i København. Danmark og Thule Den danske stats holdning til Knud Rasmussen og hans private handelsstation nord for den danske grønlandskoloni kan umiddelbart forekomme besynderlig, men skal helt fra begyndelsen ses som led i opbygningen af et internationalt politisk system i de arktiske egne, en proces der for Grønlands vedkommende først var afsluttet med Haag-dommen i De koloniserede områder syd for Melvillebugten regnedes i hele perioden for at stå under dansk overhøjhed, men den danske stat havde også interesser i Thuleområdet, som man af hensyn til fremmede magter imidlertid ikke selv kunne varetage og derfor overlod til privat initiativ, under forudsætning af at der her blev fulgt de samme retningslinier for kolonisationen som i det øvrige Grønland. At de centrale myndigheders rolle i de arktiske egne i det hele taget var usikker, ses af en række fotokopier i samlingen i Hundested, som er tilvejebragt af Niels Rasmussen fra arkivet for Royal Canadian Mounted Police. Det fremgår heraf, at den canadiske stat under den 5. Thuleekspedition til eskimostammerne i Canada og Alaska længe stod tøvende overfor, om rejserne som påstået fra

19 INDLEDNING 17 dansk side havde rene forskningsformål, eller om det også var hensigten at hævde danske interesser på andre måder i området. Vindere og tabere Uden på nogen måde at anfægte Knud Rasmussens format kan man på baggrund af materialet i Hundested hævde som hans største bedrift, at han kendte sin besøgelsestid, da det gamle og prøvede samarbejde mellem handel, skibsfart og mission gik op i en højere enhed med to af det nye århundredes mest magtfulde størrelser: videnskaben og journalistikken. I ethvert begivenhedsforløb på dette plan vil der vel ikke blot være vindere, men også tabere blandt initiativtagerne, og breve og redegørelser blandt materialet viser, at det var der også her. I begyndelsen af 20'rne havde Peter Freuchen vistnok gode grunde til at føle sig tilsidesat, men han bevarede sin loyalitet og tilsyneladende også sin hengivenhed overfor Knud Rasmussen, og forstod jo også på andre måder at drage nytte af Thule-perioden i sit liv. Anderledes med M. Ib Nyeboe. Efter at administrationen af handelsstationen i 1927 var overgået til Rudolf Sand, fortsatte han som formand for Thulekomitéen, men kom bag kulisserne i bitter strid med Knud Rasmussen og Sand om retten til det økonomiske udbytte af handelsstationen gennem årene. Han satsede resten af sit liv på en tørvebriketf abrik i Jylland. Det blev privatøkonomisk en tvivlsom affære, men hans pionervirksomhed for tørveindustriens rationalisering fik stor nationaløkonomisk betydning under de vanskelige forsyningsforhold under anden verdenskrig. Forsoningen kom i næste generation, hvor Johs. C. Ib Nyeboe har bidraget væsentligt til Niels Rasmussens indsamling af det materiale, der nu er registreret i Hundested. Ordningsprindpper Ved vurderingen af materiale af denne karakter er det vigtigt at kunne fastslå, i hvilke sammenhænge de enkelte dokumenter er blevet til og anvendt, inden de blev samlet med henblik på eftertiden. Ved registreringen i Hundested Bibliotek er materialet derfor søgt nyordnet efter proveniens. Ved den oprindelige aflevering var materialet ordnet i 59 papkasser efter kronologiske kriterier, således at bestemte kasser indeholdt papirer fra bestemte år. På tværs af denne opdeling var papirer omhandlende visse saggrupper (f.eks. ekspeditioner og myter og sagn), udskilt i særlige kasser. Denne orden er i det store og hele bibeholdt ved nyordningen af materialet. Kun ved oplagte fejlanbringelser er der flyttet rundt på materialet kasserne imellem. Inden for de enkelte kasser var papirerne ved afleveringen ordnet på forskellig måde. For en dels vedkommende lå de i mærkede læg, som helt tydeligt hidrørte fra Nyeboes kontor, og i sådanne tilfælde er denne orden og nummerering søgt bibeholdt. For størstedelens vedkommende lå papirerne imidlertid i datoorden, og i så tilfælde er de inden registreringen samlet i læg, hvor det overordnede formål har været at rekonstruere den oprindelige orden, således

20 18 INDLEDNING at materiale, der formodes at være blevet anvendt eller blevet til i samme situation, er lagt sammen. En af vanskelighederne ved rekonstruktionen har været, at en del af materialet i bestemte situationer har cirkuleret i en snæver kreds. Det har f.eks. vist sig, at man ikke altid kan regne med, at et originalbrev er endt hos adressaten, og derfor er der ved ordning og registrering af materialet ikke altid skelnet mellem originalmateriale og de ofte talrige afskrifter og gennemslag, som datidens kontorsekretærer var travlt beskæftiget med at udfærdige. På samme måde er der ikke søgt skelnet mellem de forskellige institutioner og selskaber i den mangeartede virksomhed, som prægede Nyeboes kontor; i alle tilfælde er proveniensen angivet som Komitéen for Kap York Stationen Thule. Da Rudolf Sand fra slutningen af 20'rne overtager administrationen af handelsstationen, er proveniensen her angivet som Sagførerkontoret Rudolf Sand, undtagen i de tilfælde hvor det af sammenhængen fremgår, at materialet har befundet sig hos Nyeboe; i så tilfælde er proveniensen angivet som Personarkiv: Nyeboe, M. Ib. Det skal tilføjes, at hvor der kan være tvivl om proveniensen, er materialet normalt tilskrevet Komitéen for Kap York Stationen Thule eller Sagførerkontoret Rudolf Sand. Indenfor de enkelte provenienser er materialet ordnet efter indholdsmæssige kriterier, for korrespondance og lignende dog først og fremmest efter afsender og modtager. En undtagelse er den store gruppe, der hedder vareleverandører. Hvor oprindelsen af materialet ikke har været til at fastslå, eller hvor de praktiske forhold har talt for det, er materialet i stedet lagt efter materialegrupper, f.eks. fotos, eller emnesamlinger af forskellig art.

21 REGISTER Registeret omfatter fire grupper: Saglige emneord, institutionsnavne, personnnavne og stednavne. Institutionerne, der også omfatter de videnskabelige ekspeditioner, er ordnet efter første betydende ord i de enkelte institutionsnavne, f.eks. Litterære Grønlandsekspedition, Den. Personnavnene er standardiseret efter Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg. Titulaturen er således kun beregnet til nærmere identifikation og dækker ikke nødvendigvis personens karriere i sin helhed eller status på det pågældende tidspunkt. Det samme gælder for de grønlandske hjemstedsangivelser. Stednavnene er standardiseret efter Trap, Danmark, 5. udg. Ved bebyggelser er således angivet status og administrativt tilhørsforhold o Ved udenlandske lokaliteter er det statslige tilhørsforhold angivet. Endelig skal bemærkes, at diakritiske tegn er udeladt i grønlandske person- og stednavne. Aberdeen 13, 230, 250, 258, 666, 684, 714 Admiralty Inlet 1086 Adventurerers' Club 66 Aeroarctic 848, 872, 917 Agto 1555 Aidt 26 Aininaq 410 Ajako 142, 152, 302, 333, 410, 453, , 507, 510, 1553, 1558 Alabama-ekspeditionen , 384, 417 Alaska 561, 734, 739, 755, 770, 775, 1039, 1056, , , 1078, 1107, , 1151, , , 1314, 1411, 1529 Alison Fjord 141,224,257 Allison, James, & Sons 160 Ameralik 1332 Amdrup, Georg Carl 200, 238, 323, 384, 972, 983,1560 American Scandinavian Foundation 1523 Amerikanistkongres, den 21. internationale 697, 741 Amitsoq 5, 10, 13, 256, 453, 494, 496, 603, 715, 799, 861, 1049, 1196 Ammundsen, Leon 350, 352, , 364 Ammundsen, Roald , , , 456, 847, 1491 Andersen, A. O. 422, 509, 1170, 1184, 1186 Andersen, H. N. 814 Andersen, Niels 1225, 1229 Andreassen, Karale 965,1412

22 20 REGISTER Angmagssalik 364, 444, 664, 930, 936, 1446, 1471, , 1502 Angusinaq 1411, 1413 Anning & Cobb 623, 684, 706, 714, 780, 802, 850, 1170, , 1194, 1547 Apilak 280 Appeljacob 1138 Aqioq 1090 Arbejderforsikringsrådet 17 Arktisk Institut 1128 Arktisk Station ved Godhavn 386, 415, 1483 arkæologi 38, 259, 301, 325, 377, 380, 696, 707, 723, 740, 791, 803, , 845, 906, 917, 1008, 1060, , 1070, , 1086, 1098, 1100, 1236, 1532, 1533 Arnarulunguaq 1217,1523 Arsuk Aschehougs Forlag 1311 Astrup, Eivind , 359, 1230, 1550 Atitaq 410 Atuainiutit 1328 Autdaruta ,1339,1341, 1347, , avisartikler 6, 21, 62, 112, 127, 164, 168, 224, 238, 261, 386, 541, 582, 595, 604, 624, 693, 725, 775, 857, 897, 933, 965, 1031, 1080, 1128, 1149, 1182, 1201, 1289 f 1303, 1509, 1519, 1531, 1560 Avortunguak 152,410 BaffinBugt 340,1537 Baffin Island 30, 530, 773 Baker Lake 1085, 1087 Balle, Astrid 985 Balle, Frederik 501,881,905,912, 937, 970, 984, 1281, , 1456 Balle, Knud 1449,1453 Bangert, C. 85 Bangsted, Helge 63, 492, 496, 608, , 771, 808, , , 1094, 1100, , 1155, 1217, 1546, 1559 Bang, Herman 116 Bang, Nina 732, 734, 1138, 1216 Bartlett, Robert 259, 762, 913, 952, 1507 Bauditz,Rolf 111 befolkning 167, , 910, , 1294 Belgien 1427 Bendixen, O Bergen 462, 754, 1553 Bering, Vitus 923, 1490 Beringstrædet 918 Berlin 605, 1191 Bernard, Joseph F. 268 Bernier, J. E. N Bertelsen, Alfred 31, 64, 154, 673 Bertelsen, Johanne 1266 Bertelsen, Aage 305 Besættelsen betænkning 56, 1440, , 1485 Biering, Adam 41, 43, 106, 134, 166, 701 Binzer 10, 407, 1267 biologi 707, 1060, 1098, 1100 Birkerød 7557 Birkerød Kostskole 7557 Birket-Smith, Kaj 63, 558, 633, 646, 698, 741, 767, 791, 803, 815, 821, 866, 882, 885, 918, 929, 936, 951, 972, 1020, 1031, 1053, 1070, , 1087, 1090, , 1140, , 1150, 1155, 1202, 1217, 1546, 1559 Birket-Smith, Minna 7140, 1146 Bistrup, Lauritz 524, 1280

23 REGISTER 21 Bistrup, Aage 603,626, 670,1280, 1447 Bjare Boesgaard, H. 127, 172, 394, 450, 624, 933 Bohr, Niels 866 Borup, George 261 botanik 115, 314, 340, 347, 377, 529, 866, 1072, 1098, 1224, 1252, 1533, 1558 Botaniske Museum, Universitetets 167, 542 Brandes, Edvard 1534 Brandt, Thomas 1253 Brandt, Ville 1265 Bretling, A. E Bruun, Daniel 1132 Brødrene Andersen Bådebyggeri 113, 457 Brødrene Bendix 158 Brønlund, Jørgen 143, 1550 budget 1123 Bugge, Aage 1312 Bureau Veritas 8 Bøggild, O. B. 216, 219, , 866, 890, 1043, 1060, , 1539 Bøgvad, Richard 664 Bønnelycke, Emil 1544 Børresen, P Callisen, Karen , 223 Canada 235, 245, 281, 288, , 582, 648, 654, , 744, 767, , , 796, 812, 1029, 1039, 1056, , 1066, 1071, 1078, 1083, 1107, , 1144, , 1221, , , 1411, 1529 Canada Geological Survey 1111 Canadian Arctic Expedition , 1096, Canadian Historical Review 821 canadiske stat, den 534, 582, 648, , 744, 749, 765, , 770, 772, 796, , , 1083, , 1117, 1128, 1144, 1151, 1154, Cape Columbia 351, , 359, 360, 363, 365 CapeEast 1065, 1077 Cape Smythe Whaling & Trading Co Carlsbergfondet 755, 163, 216, 226, 440, 686, 698, 760, 845, 885, 909, 951, 969 Centralanstalten for Revision og Driftsorganisation Mil06,476 Chemnitz 1177 Chemnitz, J Chemnitz, Karl , 1253, 1257, 1268,1290, 1438 Chesterfield Inlet 67, 608, 660, 661, 1052, , 1088, 1094, 1115, 1146, 1149, , 1559 Christian X 216, 314, 627, 742, 968, 1134 Christianshåb 1256, 1267, 1306 Christianssand 5 Clavering Committee Bay 7559 Cook, Frederick Albert 70, 72, 263, 807 Crocker Land Expedition , 185, 190, 192, 231, , 251, 254, , 261, , 374, , 386,411,461,499,746,1553 Crown Cork Co dagbog 86, 301, 310, , 636, 1075, 1085, , 1125, , , 1535, 1550, 1555 Danish Island 65, 67, 559, 580, 589, 606, 645, 661, 1053, , , 1090, 1092,

24 22 REGISTER 1094, 1102, , 1128, , 1139, 1141, 1146, 1149 Danmark-ekspeditionen , 384, 425, 1550 Danmarks Fjord 7550 Dansk Komité for Indsamling til Nansen-Mindefondet MI925 Dansk Samvirke 1216,1487,1530 Danske ekspedition , den danskere i Grønland 35, 221, 237, 251, 256, 358, 374, 386, 411, 430, , 438, 454, 465, 488, , 505, 514, , 523, , 569, 572, 576, 610, 618, 657, 673, 700, , 719, 730, , , 794, , , ,896, , , 920, , 942, 953, 957, 961, , , 995, 997, 1024, 1032, 1200, 1530, 1548, 1560 Dansk-Islandsk Samfund 1492 Dark Head 1233 Daugaard-Jensen, Jens 63, 136, 165, 195, 229, 259, 286, 383, 480, 492, 497, 544, 546, 576, 728, 914, 1018, 1025, 1067, , 1272, , 1438, 1560 Deichmann, Christine 305 Department of Naval Service Department of The Interior Canada 1114, 1117 Dessau, Benny 937, 944, 969 D.F.D.S. 422,588,598,686 digte og sange 62, 79, 86, , , 1303, 1402, 1425, 1432, 1439, 1486, 1511, 1514, 1544 Disko 0 386, 1328, 1483 Disko Bugt 340 Diskofjorden 1253 distriktslægen i Upernivik 798 Djævelens tommelfinger 377 Doegen,Wilh dragt 342, 349, 399, 905, 1282 Dreyer, Johan Waldemar 7552 Drucker, H. L, & Søn 777ft 1180 Dundas 7027 Eberlin, Viggo C. 439 Egede, Hans 453, 546, 1249 Egedesminde 7, 10, 19, 453, 1265 Ekblaw, W. Elmer 277,499 ekspeditioner, mindre 747, 163, 259, 262, 267, 456, 522, , ekspeditionsdeltagere 183, 192, 267, 294, 296, 559, 606, 641, 660, 667, 680, 685, , 707, 733, , 774, , 1037, , 1052, 1069, 1079, 1091, 1100, 1120, 1126, 1155, , 1217, 1560 ekspeditions pi an 72, 136, 142, 190, 246, 258, 262, 267, 279, 282, 297, 302, , 330, 340, 351, 357, 363, 375, 408, 456, 497, 530, 534, 577, 608, 774, , 909, 918, 927, 936, , , 1091, 1104, 1110, , 1559 Elfelt, Peter 1223 Ellesmere Island 27, , , 293, 297, , 765, , 889, 1083 Elton, Charles 288 Enehøje 62-63, 1031 Engelhardt 7274 Engstrøm, Albert 452, 1021, 1538 erhvervsudvikling 730, 762,1016, 1452, 1458, 1462, , 1484 Erichsen, Chr. 41, 63, 93, 110, 134, 166, 170, 198, 210, 224,

25 REGISTER , 261, 278, 390, 401, 477, 482, 529, 579, 587, 674, 789, 810, 1032, 1119, 1175, 1186, , 1539, 1549 Erichsen, Michella 390, 401, 587, 810, 950 erindringer 55 Erlandsen, Andreas 548 Esbjerg 1069 Eskeldsen, Abraham 23 Eskimo Point 1073, 1087, 1146, 1559 eskimoisk sprog 23, 54, 775, 797, , 1008, 1029, 1077, 1098, 1130, 1207, , 1405, , 1428, Etah 256, , 281, , , 293, 300, 322, 357, 363, 374, 377, 499, 735, 792, 930, 1553, 1558 etnografi 255, 522, 696, , 756, 791, 803, 885, 910, 918, 929, 1060, 1066, 1070, , , 1087, 1095, 1100, 1145, , , 1275, 1495, 1505, 1508, , 1517, 1520, 1526, Eugenius, Klaus 1315 fangerråd 95, 851, 852, 859, 926, fangst og fangstmetoder 10, 30, 36, 70, 76, 81, 85, 90, 133, , 172, 187, 190, 204, , 251, 298, 342, 346, 349, 363, 374, 381, 399, 407, 422, 425, 460, 486, 497, 560, 570, 606, 638, 668, , 734, 736, 742, 765, 768, , 775, 802, 808, 814, 842, 855, 873, 876, 926, 930, 947, 967, 984, 1017, 1026, 1083, 1088, 1115, 1145, 1154, , , 1214, 1226, , 1232, 1240, , 1459, 1465, , 1540, , 1560 fest 62, 70, 80, 192, , 587, 686, 875, 950,1024,1214,1216, 1226, 1313, 1425, 1432, 1439, 1555 filmoptagelser 66, 341, 377, 530, 537, , 591, 604, 628, 645, 667, 676, 690, 722, 726, 736, 738, 751, 759, , 768, 789, 795, 800, 806, 812, 916, 1021, 1081, , 1131, 1138, 1146, 1149, 1183, 1222, 1493, 1507 finansiering 11, 15, 134, 144, 166, 170, , , 388, 422, 476, 509, 557, 574, 577, 579, 601, 604, 623, 645, 720, 732, 845, 864, , 969, 1015, , 1081, 1104, 1138, 1150, 1156, 1269, 1310, flyvning 854, 855, 927, 937, 944, 967, 1027, 1164, 1165 Folkeoplysningens Fremme, Udvalget for 1279 foredragsvirksomhed 22, 63, 66, 264, 325, 408, 679, 734, , 753, 755, 761, , 819, 821, 847, 917, 925, 937, 1101, 1109, 1202, 1235, 1242, , 1492, , , 1504, , , , , 1532, 1553 forelæsninger forhandlingsprotokol 477, 1438, 1443, 1450,1453, 1542 forsikring 1, 10, 16-17, 97, 124, 159, 168, 180, , 232, 362, 387, 411, 419, 448, 458, 475, 492, , 558, 599, 614, 641, 651, 654, 666, 688,

26 24 REGISTER 706, 716, 747, 751, 806, 820, 827, 911 forskningsprojekt 26, 38, 63, 85, 163, , 440, 575, 698, , 803, 845, , 864, 872, , 924, 931, 963, 1008, , 1138, , 1147, 1483, 1489 Foss, Alexander 1150 fotooptagelser 6, 24, 62, 100, 101, 116, 172, 217, 250, , 339, , 392, 401, 664, 856, 885, 923, 927, 949, , 1028, 1072, 1074, 1094, 1129, , 1195, 1212, , , 1516, 1519, 1529, 1539 Fougstedt, C. & M Fraser, C. McLean 1096 Frederiksborgmuseet 446, 479, 760, 821, 846, 863 Frederiksdal 1257, 1262, 1268, 1278, 1334, 1347, 1356 Frederiksen 407 Frederikshavns jernstøberi & maskinfabrik 592, 654, 752 Frederikshåb 10, 403, 405, 409, 453, 460, 502, 670, 718, 1257, 1262, 1268, 1318, 1319 Freuchen, Aug., & co. 179 Freuchen,Ib 99 Freuchen, L. B. 74, 98, 116,193 Freuchen, Magdalene 62, 66 Freuchen, Navarana 62, 67, , 405, , 533, 558, 670, 694, 1054, 1092 Freuchen, Peter 6, 17, 25, 34, 39, 41-43, 45, 52-53, 57, 61-75, 81, 85, 91-92, 97, , , , 119, , 139, 142, 146, , , ,171, , , , 198, 205, 209, 214, 217, 237, , , 262, 269, 271, 274, , , 318, 324, 351, , , , , , , ,419, 429, , 456, 459, 464, 467, 477, 486, 492, , 499, 507, 538, 542, 578, 608, 645, 661, 676, 688, , 708, 732, , 750, 767, 806, 810, , 826, 898, 937, 1022, , , , , 1119, 1123, 1136, 1139, , 1146, 1155, 1183, 1190, 1195, 1214, , 1230, 1235, 1546, 1548, 1549, 1550, 1553, Freuchen, Pipaluk 62, 551 Friis, Achton 305 Funder, Lotte 817 Færøerne 10, 223, 311, 407, 493, 818, 1192 føde 64, 318, , 501, 749, , 1538 Gabel-Jørgensen, Carl C. A. 1160, 1163, 1309 Gabrielsen, Tobias 141, 1278 Genéve 596, 1427 geografi 707, 1098, 1100, 1552 Geografisk tidsskrift 40, 409, 416, 490, 721, 1056, 1097, 1120, 1150 geografiske selskaber , 246, 357, 439, 450, 490, 538, , 644, 677, 686, 721, 731, 753, 769, 773, 807, 821, 888, 919, 933, 943, 948, 951, 966,972,983,1007,1013,1116, 1427, , 1493, 1498, 1500, 1518, 1521, 1525, geologi 757, 312, 314, 325, 328, , 377, 484, 664, 707, 972, 1060, 1072, 1100, 1111, 1520, 1558 Geologisk Selskab 223, 1502

27 REGISTER 25 Geologiske ekspedition, den, Gerteraq 1412 gesandter og konsuler 179, 195, 230, 245, 250, 258, , 351, 368, 462, 506, 521, 644, , 680, 691, 699, 716, , 724, 736, 770, 789, 792, 1012, 1110,1548 Godhavn 5, 7,9,13,195,256, , 386, 415, 453, 654, 662, 668, 678, 715, 841, 1022, 1232, 1256 Godthåb , 232, 249, 364, 392, 403, 405, 460, 501, 524, 533, 559, 603, 631, 633, 670, 672, 678, 718, 748, 798, 841, 972, 1050, 1054, 1071, 1258, 1275, 1281, 1284, , Godthåbsfj orden 1373 grafit og grafitbrydning 157, 223, 496, 603, 690, 715, 799 gravminder 670, 694, 946 Green, Fitzhugh 269, 274, 277, 499, 795 Gregory, Arthur G., films 764, 800, 886 Grosserersocietetet 1185 Grønlands styrelse 109, 136, 165, 195, 211, , 226, 229, 281, , 288, 291, , 355, 368, 423, 436, , 492, 544, 576, 593, 639, 664, 678, 706, 744, 765, 780, 799, 808, 841, 854, 889, 913, 926, 930, 933, 952, , 968, 984, 1025, 1032, 1067, 1272, , 1307 Grønlandsfestl Grønlandsk Minedrifts Aktieselskab 3-4, 7, 59, 159, 168, 181, 211, 223, 228, 231, 235, 251, 276, 342, 355, 388 t 405, 458, 467, 484, 492, 496, 780, 933, 981, 1175, 1192, 1196, 1252 grønlandske anløbssteder 157, 511, 544, 576, 585, 593, , 666, , 714, 751, 795, 854, 873 Grønlandske handel, den kgl. 28, 109, 399, 1123, 1186, 1465, 1484, 1548 Grønlandske kirkesag, den 22, 34, 36, 39, 45, 140, 196, 233, 391, 498, 611, 662, 667, 669, 695, 700, 709, 720, 729, 784, 811, 821, 844, 868, 871, 876, 881, 893, 900, 902, , 920, 934, , , 970, 973, 984, , 994, 997, 1018, 1244, 1548 Grønlandske litteraturselskab, det 172, 195, 199, 244, 395, 403, 439, 535, 603, 631, 634, 672, 691, 748, 798, , 854, , , Grønlandske selskab, det 28, 56, 404, 445, 485, 505, 531, 545, 622, 679, 698, 730, 1130, 1146, 1149, 1486, 1501 grønlandspolitik 129, 459, 708, 730, 734, 878, 926, 1414, , 1494, 1501, , 1534, 1540, 1542 grønlandsrejse grønlandsrejse , 31, 1430 grønlandsrejse , , 1555 Grønlandsudvalget , 543, , 1542 grønlændere 407, 501, 1240 grønlændere i Danmark 190, 410, 504, 589, 637, 671, 678, , 745, 749, 798, 1282, 1544

28 26 REGISTER Gyldendals forlag 63, 541, 595, 1081, 1137, , 1355, 1424 Gyldendalske boghandel Gållivare 536, 754, 1189 Haag-sagen 665, 930, 933, 951, 958, 1501 Halifax 13 Hall Land 312 Hamburg 724 handel 9,18, 34, 36-37, 40, 46,49, 58, 68, 75, 83, 84-85, 89, 93, 97, 103, , 128, 133, 137, 142, 152, 162, , 181, , 192, 205, 207, , 251, 255, 269, 270, 280, 290, 293, 342, 362, 374, 379, 400, 408, , 419, , 460, , , 502, 508, , 523, 526, , , 572, 583, 609, , 618, 632, 645, ,662, , , 719, 771, 773, , 780, , 785, 808, 825, 844, , 860, , 884, 894, 896, , , , ,942, , ,984, , , , 1002, 1005, 1032, 1115, , 1135, 1138, 1144, 1151, , 1170, 1197, 1465, 1471, , 1546 Handels- og Søfartsmuseet 1019 Hans Justs Magasiner 1181 Hansen, Bodil 1321 Hansen, Chr. A. 767, 171, 235, 251, 256, 358, 374, 376, 406, 551, 651 Hansen, Ernst 882, 929, 1212 Hansen, F. C. C. 221 Hansen, Frederik C. C. 910 Hansen, Gerhard 1253 Hansen, Godfred 152, , , , 438, 453, 467, 486, 488, 492, 497, 506, 521, 1103, 1120 Hansen, Hans 821 Hansen, Holger Blichert 215, , 583, 626, 632, 652, 685 Hansen, Leo 628, 693, 726, 761, 1081, 1104, 1131, 1183 Harding, Christie 1053, 1135 Harries, C. 162, 1272, , 1461 Hastrup, O. 603, 747, 1259, 1482 Hauge, C. N. 676, 734, 744, 878, 1216 Hauge, Hans Hansen 1130 Hedegaard, A. T. 1446,1480 Hedegaard, Einar 12, 17, 751 Hederstrom, Sune 473, 536, 699, 725 Heiberg, Axel 78, 352, 356, 363, 485 Heilborn, Jacob 1172 Heilmann, Netta 613, 637, 671, 678, 745, 749, 792, 798, 861, 947, 1024 Hendriksen, Vivi Juliane 81 Herning 1235 Hikuligjuaq 1087 historier og sagn 35,153,461,866, 1157, , , 1395, 1401, 1510, 1514, 1559 historieskrivning 34, 88-89, 94-96, , 255, 264, 409, 418, 533, 617, 734, 744, 765, 769, 786, 865, , 1006, 1010, 1015, , 1127, 1208, 1275, 1285, 1291, 1302, 1410, 1442, 1490, 1505, , 1520, 1530 HjortsballeHøje 1231 Holm, Emil 937 Holm, Gustav , 384, y 489, 622, 693, 936, 1560

29 REGISTER 27 Holm, Mogens , 842, 849, 853, 859, 891, 905, 947, 963, 1022, 1224 Holsteinsborg 10, 118, , , 294, 296, 407, 453, 795, 841, 1028, 1168, 1255, 1267, 1280, 1555 Hovey, EdmundO. 278,499,1553 Hudson Bay 534, 561,1096,1151, 1154, 1524 Hudson Bay Co. 245, 534, 537, 561, 604, 643, , 689, , 767, 823, 1053, 1089, 1093, , 1115, 1119, , , , 1151,1156, 1197,1546 Humboldt Gletscher 111,1550 Humpreys, Noel 290 hundeslæde 187, 192, 273, 275, 284, 286, 288, 297, , 331, 337, 359, 363, 377, 507, 562, 578, 798, 934, 960, 967, , 1094, , 1217, 1226, 1230, 1524, 1550, 1553, , 1560 Hundested , 229, 239, 393 f , 485, 496, 606, 694, 733, 738, 758, 1007, 1014, 1019, 1046, , Hunt, Harrison 275 husbygning og boligforhold 7, 28, 53, 55-56, 142, 167, 169, 187, , 229, 239, 285, , 349, 374, 378, 393, 430, 496, 694, 853, 861, 873, 881, 891, 906, 934, 984, 1016, 1046, 1053, 1102, 1167, 1196, , 1224, 1226, , 1234, 1543,1560 husdyravl 857, 1259, 1452, 1458, 1470, 1484 Hvidøre 1226 Høeg Hagen, N. P Høegh, Pavia 1444 Høffding, Harald 866 højhedsrettigheder 29, 137, 165, 374, 386, 408, 477, 496, 533, 543, 582, 648, 676, 687, , 744, , 1083, 1117, 1138, 1151, 1154, 1501, 1540, 1542 Ibsen, familien 403,460, 502, 670, 718, 861, 1014 Igdlukasik 1008, , 1333, 1338, , , Igdluluaissuit 438, 873, , 907, , 938, 1352,1356 Igdluluaissuk 1351,1353, 1361 Iggenguak 25 Iglulik 1140 Iliarmut ved Umi vik 1157 Inaluk 410 Indenrigsministeriet 36-38, 46, 137, 165, , 304, 537, 701, 734, 737, 744, 926, 952, 981, 1534 Independence Fjord 72, , 384 indhandlingslister 61, 83, 185, 379, 398, 464, 570, 610, 656, 785, 824, 843, 922, 940, 942, 954, 975, 990, 994, 1548 Inglefield Fjord 493, 890, Inglefield Land 332 Internationale Kommission for polaråret , den 924 Inugpassugssuk 1378 inuit 21, 35, 61,64, 69-70, 83,128, 154, 167, 185, 187, 234, 255, 261, 275, 284, , 293, , 315, 359, 374, 379, 386, 392, , 408, 411, 418, 425, , 438, 454, 460, , , 500, 514, , , , , 569, 572, 583, 588, , , 618, 632,

30 28 REGISTER 634, , 669, 673, 676, 695, , 708, 719, 722, , , 739, 744, 749, 755, 765, 767, , 775, , , 794, , , 824, 826, , , 854, 859, 861, , 873, 889, , 896, , , 910, , , 942, 946, 949, , 957, 960, , , , , 1005, 1017, 1027, 1032, 1066, 1095, 1099, 1115, 1139, 1141, 1157, 1204, , , 1224, 1226, , , 1251, , 1262, , , , 1280, , , , 1306, , , 1428, 1486, , , 1498, 1510, , 1520, , 1529, 1545, 1548, 1560 Inukitsoq 430, 729, 746, 776,1550 Inuterssuaq 290 Island 451, 855, 865, 1492, Islands Universitet Islandstogt Issa 12, 17, 751 Itivdleq 407 Itukusuk 70 Ivarluartjuk 1379 Ivigtut 7, 19, 118, 135, 143, 751, 827, 1274, 1550 Jacobsen, Hansine , 905, 962 Jacobsen, Vagn 846, 883, 885, 929, 1503 Jacobsen, Xenia 66, 1503 Jakobshavn 841, , 1278, 1473,1519 Jensen, Adolf 505, 560, 577, 579, 629, 692, 762, 1220, 1539, 1549 Jensen, fru 1260 Jensen, Hans 588 Jensen, Johannes V. 878, 882, 1511, 1544 Jensen, Pavia 492 Jensen, Peter 374, 678 Jepsen, E Jespersen, E Jespersen, Otto 1152 Johannes Døberen 817 Johansen, Fritz 1112 Johanseruj uk Jonsson, Finnur 866 Josvaminen 59, 87, 112, 118, 135, 194, 453, 827 Jubilæumsekspeditionen nord om Grønland , 334, , 477, 480, 492, 507, 544, 548, 564, 745, Julianehåb 165, 223, 228, 403, 603, 715, 747, 789, 930, 972, 1014, 1200, 1234, 1260, 1276, 1401, 1452 Jungersen, Hector F. E. 381,1043, 1549 Justitsministeriet 455, 494, 573, 638 Jøkelbugten 1550 Jørgensen, H Jørgensen, Knud 26, 412, 580, 1132 Jørgensen, Ono 7557 Kalinguak 31 Kallevig, Johan Salve 486 Kane Bassin 289 Kangamiut 407 Kangelineq 7377 Kangerdlugssuaq 779, 162, 169 Kangersuneq 1375 Kap Constitution 377 Kap Farvel 7502 Kap Hatherton 289

31 REGISTER 29 Kap York 259,332,391 Kap York ekspeditionen , 1431 Kap York Stationen Thule 9, 25, 34, 36-38, 40-47, 49, 51, 57-58, 61, 64, 67-70, 72-73, 75, 82, 88-89, 91-93, 95-96, , 112, 116, , 128, 132, , , 152, 156, 161, , 169, , 181, , 192, 196, 199, , 205, , , 237, , 255, 262, , 273, 276, 280, 290, 320, 350, , 362, , 374, 386, , , , 405, 408, 410, , , , , , , ,508, , 523, 525, 550, , 558, , 572, 583, 600, 602, , , 626, 632, 635, 640, 645, 655,- 659, , , , 687, 695, , , , 720, 733, 735, , , 749, , , 769, 773, , , 798, 804, 808, 811, , , ,858, 860, , , , 879, 881, 884, 889, , , ,911, , 928, 930, 934, , , 951, , , 970, , 984, , , , , , 1017, 1022, 1024, 1026, , 1051, 1088, 1116, , 1170, 1185, 1192, 1196, , , 1235, 1309, 1528, 1539, 1542, 1548 kassebog 49, 103, 186, 207, 379, 434, 520, , 777, 782, 825, 844, 871, 896, 899, , 938, 940, , , , 995, , 1247 Kerrortusak 1255 King William Land 676,1559 kirkebygning 165, , 862, 906, 912, 1229, 1232, 1234 kirke- og skoleforhold 501, 708, 729, 770, 772, 797, 937, 962, 970, 1018, 1283, , 1453, , 1472, , 1485, 1551 Kirkwall 199 Kiruna 473, 536, 699, 725, 1176 Kisuk 152,437 Kiær, H. 543, , 1482 klichéer 1132, 1212, , 1541, 1543 Klint, Kaare 7355 Klintmp-Jensen 277,499 Knud Rasmussen Museet 1028 Knud Rasmussens Højskole 1028 Knud Rasmussens Museum 1014, 1019 kobber og kobberbrydning 59, 87, 157, 167, 827 Koch, Carl 326 Koch, J. P. 112,127, ,200, 238, 279, 315, 336, 384, 406, 418, 459, 477, 481, 528, 533, 582, 630, 693, 732, 745, 812, 1043, , 1242, 1539, 1550 Koch, Lauge 63, 141, 223, 257, 269, 281, , , 316, , 375, 378, 406, 477, , 490, 492, 495, 507, 541, 544, , 564, 584, 737, 745, 808, 814, 848, 983, 1060, , 1549, 1553, 1558, 1560 Kommissionen for Grønlands undersøgelser 38, 109, , 232, 248, 384, 426, 549, 575,

32 30 REGISTER 579, 621, 933, 952, 958, 972, 1013 koncessionsrettigheder 211 kontobog 102, 206, 379, 398, 466, 518, 610, 656, 702, 778, 844, , , ,939, 973, 989, 997, 1548 kontrakt 18, 41, 45, 57, 73, 134, 180, 191, 231, 325, 341, 362, 487, 530, 541, 587, 591, , 628, 633, 787, 810, 853, 928, 1085, 1104, 1143, 1147, 1201, 1202 kontrolløren ved Ivigtut 135, 195, 383, 751 Kopp & Clausen 1193 Korsgaard, Cathrine 233, 483, 999, 1009, 1034 kort og kortlægning 55, 63, 165, 194, 200, 223, 245, 274, 312, 314, 321, , , , 360, 364, 377, 384, 408, 425, 474, 481, 490, 534, 590, 607, 625, 664, 693, 707, 812, 906, 951,1008,1039, , 1083, 1098, 1100, 1107, , 1133, 1160, 1212, 1226, , 1537, 1550 Kotzebue 1080 Krarup Nielsen, Aage 1302, 1311 Kreutzmann, Johannes 407 Krieger, A. 417, 742, 1134 Kristiansen, Enok 167, 187, 192, 374, 391, 430, 441, 562, 585, 611, 667, 700, 859, 946, 1000, 1005, 1548 Kristiansen, Gudrun 962 Kristiansen, Thomas 1253 Kristianssand 722 Krogh, August 1271 Krogh, Joh Krueger, H. K. E , 908 Kruegerekspeditionerne , , 905, 908, 947 kryolit og kryolitbrydning 223 kul og kulbrydning 10,28,59,157, 187, 223, 374, 405, 423, 453, 873, 1442 kultusministeriet 1251, 1261 Kyhn, Knud 305 Københavns Universitet 216, 883, 1526 Labrador 522,533,559,929 lagerbeholdning 44-45, 75, 204, 367, 429, 464, 467, 517, 572, 611, 658, 710, 779, , 824, 869, 894, 904, 954, 956, 978, , 995, 1003, 1170, 1291 Landmandsbank, den danske 11, 15, 134,170, 422, 476, 509, 557, 601,623, 645,676, 706, 720, 981 landsfogeden i Godhavn 289, 808, 930, 952 Landsråd, Nordgrønlands 665, 1451 Landsråd, Sydgrønlands 1443, 1450 Landsudstillingen i Årtius Langberg, Emmy 63,66,287, 483, 856, 943, 1034, 1097, 1170 Lange, H. O. 500 Langskov, C Lapland 1538 Larsen, Helge 1027 ledous,p Leclercq, Jules 1427 Leningrad 390 Lichtenau 1257 Lincoln hav 1537 Lindow, Harald 454, 522, 533, 1253 Litterære grønlandsekspedition , den 24, 26, 147, 1429, , 1507, 1556 livscyklus 12, 17, 26, 62, 67, 70, 229, 249, 261, 277, 314, 319, 322, , 386, , 409, 412, 444, 446, 479, 499,

33 REGISTER , 627, 644, 715, 727, 729, 746, 751, 776, 808, 866, 889, 950, 965, 983, 985, 1006, 1010, 1020, 1024, 1028, 1092, 1157, 1192, 1303, 1313, 1463, 1491, , 1503, 1511, 1519, 1523, 1551, 1553, 1556,1558 London 795, 199, 245, 395, 596, , 722, , 1197, 1498, 1521 Louise 1334 love 95, 239, 708, , 873, 926, 946, 948, ,1270, , 1447,1474, 1485 lovovertrædelser 167, 277, 298, 499, , 719, 729, 746, 771, 776, 842, 859,1115 Ludvigsen, Daniel Ludvigsen, Kai Ludwigs, Chr. 112, 140, 169, 197 Lund 338,442,491,527,636 Lunds Universitet 338, 442, 491, 527, 636 Lund, Isak 1254 Lund, Jacob Lunn & Co., A. 823 Lyberth, Gerth 407 lydoptagelser Lynge 26, 190, 210, 389, 412, 1552 Lynge, Frederik 1249 Lynge, Kristoffer 298, 392, 403, 460, 603, 631, 672, 748, 798, , , 1250, , 1291, , , , 1312 Lynge, Niels 1258 Lyonlnlet 604,1065 Lutzen, familien 443,489 lægen i Ivigtut 827 læsning 172, 376, 392, 395, 439, 535, 1200, 1249, 1251, , 1262, , , , , , , , 1306, 1312, 1552 løn- og arbejdsforhold 14, 81,167, 187, 400, 411, 421, 646, 653, 666, 805, 873, 1168 MacMillan, Donald 192, , 264, 269, 271, 273, 277, 357, 377, 499, , 723, 740, 746, 769, 773, 808, 1111 Makavaaq 1348 Malmgren, Finn 1511 Malmø 1175,1179 Markus ,1333 Martensen-Larsen, A. 617, 687, 735, 786, 823 Marwin 729, 746, 776 Mathiassen, Andreas , Mathiassen, Asta 1140 Mathiassen, Josef 1317 Mathiassen, Mathias 23 Mathiassen, Therkel 63, 65, 321, 483, 558, 698, 739, 741, 767, 791, 803, 816, 821, 840, 848, 864, 1067, , , 1090, , 1115, 1125, , , 1150, 1155, 1195, 1202, 1211, 1217, 1305,1559 Mathiesen, Laur Mathiesen, Otto 1264 McGill University meddeler , , , 1375, , , 1411 medicin 64, 67, 70, 142, 154, 187, 275, 280, 374, 376, 394, 403, 410, 421, 460, 487, , 501, 533, 583, 618, 651, , 673, 678, 688, 708, 719, 738, 770, 798, 806, 808, , , 849, 853, 859, 873, 891, 905, 908, 947, 960, , 1017, 1022, 1054,

34 32 REGISTER 1224, , 1515, 1550, 1554, 1559 Melville Bugt 257, 332, 337, 340, 377, 474, 590 meteorologi 182, 188, 301, 303, 373, 382, 413, 456, 493, 540, 913, 924, 1098,1106 Meteorologisk institut 188, 226, 382, 413, 456, 493, 742, 848, 913, 924, 952, 961 meteorsten 742, 164, 167, 187, 190, 193, , 271, 313, 337, 576, 583, 626, 632, 652, 685, 799, 866, 890, 1226 Meyerhof, M Mikkelsen, Ejnar 127, 146, 200, 937, 1021, 1033,1550, 1560 mindesmærke 143, 406, , 453, 461, 489, 491, 496, 527, , 636, 923, 952, 983, 1007, 1128, 1226, 1229, 1233 Mindre ekspeditioner 313, 316, 719, 723, 740, 769, 854,909,930 minearbejdere 827 Mineralogiske og geologiske museum, universitetets , , 890 Missionsselskab, det danske 22, 45 missionsvirksomhed 22, 45, 51, 89,112,137,139,140,142,167, 169, 187, 197, 213, 266, 374, 391, 423, 729, 771, 881, 1051, 1398, 1471 Moberg 338,491,527 Moltke,C. 925,948 Moltke,Carl 241 Moltke, Harald 755, 163, 240, 305, 442, 454, 491, 532, 1022, 1560 Monrad, Johanne 196 Montreal , 680, 720, 722, 792, 1110, 1146 Morrissey-ekspeditionen , 789, 795, , 1509 Mortensen, M. R. 457 Mortensen, Th Motzfeld Bøggild 402 Moutandon, Raoul 7427 Munch, P. 36 Munk, Kaj 1015 Museet for Thy og Vester Hanherred 7077 museumsgenstande 63, 71, 204, 226, 234, 342, 344, 374, , 383, 405, 414, 436, 446, 479, 542, 560, 581, 632, 635, 661, , 696, 723, 738, 756, 760, 767, 789, 792, 799, 846, 885, 906, 913, 929, 934, 949, 951, 1011, 1019, 1025, 1028, 1115, , , 1226, 1549 musik 80, 1023, 1024 Mylius-Erichsen, Ludvig 24, 28, 384, , 1550, 1560 Muller, Sophus 234, 414, 542 mødereferat 56, 132, 543, 707, 770, 821, 848, 872, 931, 958, 1137, 1270, Møller, A.P. 969 Møller, Helge B. 694 Møller, J. B Møller, Jens 239,459 Møller, John 772, 460, 718, 1275, 1290 Møller, Lars 249, 392, 403, 1243, 1290 Møller, Ole 23 Nakskov 20 Nakskov Skibsværft 77, 75, 457, , 551 Nanortalik 443, 489, 962, 1254, 1260, 1262, Nansen, Fridtjof , 925, 950, , 1504 Napa 7358 Narssalik 1319 Narssaq 26, 165

26. maj Erling Høegh Landsrådets første folkevalgte formand. 50-års jubilæum den 26. maj 2017

26. maj Erling Høegh Landsrådets første folkevalgte formand. 50-års jubilæum den 26. maj 2017 26. maj 1967 Erling Høegh Landsrådets første folkevalgte formand 50-års jubilæum den 26. maj 2017 I dag kan vi fejre 50-årsdagen for valget af Erling Høegh som Landsrådets første folkevalgte formand Udgivet

Læs mere

Knud Rasmussen et liv med ski og slædehunde i den kolde sne

Knud Rasmussen et liv med ski og slædehunde i den kolde sne Knud Rasmussen et liv med ski og slædehunde i den kolde sne 1879: Knud fødes i Jakobshavn i Nordgrønland. 1891: Knud tager til Danmark for at gå i skole. 1900: Knud får job som journalist på Kristelig

Læs mere

Inuitisk religion og mytologi. Myter, ritualer og religiøse forestillinger i det traditionelle inuitsamfund.

Inuitisk religion og mytologi. Myter, ritualer og religiøse forestillinger i det traditionelle inuitsamfund. Inuitisk religion og mytologi Myter, ritualer og religiøse forestillinger i det traditionelle inuitsamfund. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Skabelsesmyterne og kosmologien 13 Tekst 1. De første mennesker.

Læs mere

Quiz-spørgsmål historiedysten klasse: Grønland (60 spørgsmål) Introduktion. 1) Hvad betyder Kalaallit Nunaat?

Quiz-spørgsmål historiedysten klasse: Grønland (60 spørgsmål) Introduktion. 1) Hvad betyder Kalaallit Nunaat? 7.-9. klasse: Grønland (60 spørgsmål) Introduktion 1) Hvad betyder Kalaallit Nunaat? Grønt land Grønlændernes/menneskenes land* Landet mod Nord 2) Hvem navngav landet Grønland? Hans Egede Erik den Røde*

Læs mere

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG KØBENHAVN skildret af danske forfattere En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG Indhold Rastnus Ny er up: Danmark i Compendium*) 9 Fra»Kjøbenhavns Beskrivelse«, 1800 Jacob Paludan: Midnatsjunglen

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Grønland i årstal. 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland.

Grønland i årstal. 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland. Grønland i årstal 2500 f.v.t. Independence-I-kulturen. De første mennesker kommer fra Canada til Grønland og slår sig ned i Nordøstgrønland. 2100 f.v.t. Saqqaq-kulturen. Folket der indvandrer fra vest

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Gårdmøller i Mygdal Sogn

Gårdmøller i Mygdal Sogn Nr. Adresse/navn Matr. Nr År Mølletype m.m. Erstatningsværdi Ejer Kilde Foto af mølle 1??? 1ei odden hovedgård 1945 Vindmotor bygget 1938 1500 Anton Hansen 2 Degnbølvej 13 "Odden Mølle" 1b odden møllegård

Læs mere

Navnestatistik for Grønland 2004

Navnestatistik for Grønland 2004 Befolkning 2004:2 Navnestatistik for Grønland 2004 Navne i Grønland Hans og Ane er de populæreste fornavne Oplysninger pr. 1. januar 2004 De mest populære fornavne i Grønland pr. 1. januar 2004 er henholdsvis

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne

Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne Ændringer og udfordringer Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne Ændringer og udfordringer Rapport fra workshop

Læs mere

Tidtagerchef: Ari Egede

Tidtagerchef: Ari Egede Disciplin: Dag: Fri-Teknik Tirsdag d. 26. marts Piger 14-15 år 1 1 ASP Ninni Jeremiassen Piger 14-15 år 6 km 09:00:00 09:24:17 00:24:17 00:00:00 2 2 ASP Hjørdis Stæhr Piger 14-15 år 6 km 09:00:00 09:26:58

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

I 100-ÅRET FOR DANMARK-EKSPEDITIONEN 1906-08

I 100-ÅRET FOR DANMARK-EKSPEDITIONEN 1906-08 I 100-ÅRET FOR DANMARK-EKSPEDITIONEN 1906-08 Tre danske museer, Ringkøbing, Odder og Gilleleje, har sammen med Grønlands Landsmuseum, Arktisk Institut og Kaptajn Alf Trolles Legat valgt at markere Danmark-Ekspeditionens

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union Resultatliste Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter 2. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk 30 liggende

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Ungdom

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Ungdom 1. omgang total 1. division 1 Viborg 1 906,7 8 906,7 8 2 Boddum Ydby 1 905,1 6 905,1 6 3 Bredstrup-Pjedsted 1 897,9 4 897,9 4 4 Nykøbing F. 1 889,5 2 889,5 2 5 Helle 1 882,4 0 882,4 0 2. division 1 Ørre

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Grønlands Landstings medlemmer af udvalg og repræsentationer samt råd og nævn, 24. september 2008.

Grønlands Landstings medlemmer af udvalg og repræsentationer samt råd og nævn, 24. september 2008. Grønlands Landstings medlemmer af udvalg og repræsentationer samt råd og nævn, 24. september 2008. A D IA S KD L = Atassut = Demokraterne = Inuit Ataqatigiit = Siumut = Kandidatforbundets Parti = Løsgænger

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Ungskytternes Turnering 50 meter riffel

Ungskytternes Turnering 50 meter riffel Ungskytternes Turnering 50 meter riffel Resultatliste 2014 4. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk

Læs mere

Side Spalte Afsnit Linje Tekst

Side Spalte Afsnit Linje Tekst Side Spalte Afsnit Linje Tekst Forklaring 5 v 1 5 Viggos hus Dybvigvej 40 5 Morten Hansens hus Dybvigvej 51 9 Maskinfabrik Dybvigvej 45 h 3 2 Kaj Nielsens forretning Dybvigvej 41 8 h 1 4 Ejler Kulles hus

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Forfatter Tekst Ideer til anvendelsesmuligheder, parallelle tekster m.m. H. C. Andersen (1805 1875) Herman Bang (1857 1912) Historien om en moder Det døende

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014 RESULTATLISTE Ølgod Skydning 204 Gevær, 5m. - Mesterskab BK 07780 Mads Olesen 05-09 Skjern Skytteforening 200/09 99/06 399/5 Guld 2 88088 Marie Bæk Pagaard 05-09 Skjern Skytteforening 200/2 98/09 398/2

Læs mere

Videnskabelige højdepunkter

Videnskabelige højdepunkter O E Som optakt til det internationale Polarår i 2007 sættes nu Helge Bangsteds hidtil utilgængelige arkiv med enestående optegnelser, fotografier og tegninger fra 5. Thuleekspedition under hammeren. Arkivet

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 30-10-2016 17:58:47 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1G 121871 Chris Olsen 23-035 Stege Ndr. Skytteforening 200/12 200/13 400/25 2S 121512 Laurits

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Arktisk Institut / Ledelsesberetning 2003

Arktisk Institut / Ledelsesberetning 2003 Arktisk Institut / Ledelsesberetning 2003 Arktisk Institut blev som en privat selvejende institution stiftet i 1954 ved Kgl. Resolution efter at en kreds bestående af universitetsfolk, aktive danske arktiske

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

præsenterer OTTO MORTENSEN

præsenterer OTTO MORTENSEN T R I O E N S A M K L A N G præsenterer OTTO MORTENSEN 1907 1986 Som komponist, pædagog, dirigent, pianist og musikvidenskabelig forsker. I Sang / Musik Fortælling og Billeder Hvilken betydning har Otto

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

Forslag til opgaver: På rejse blandt inuit

Forslag til opgaver: På rejse blandt inuit Forslag til opgaver: På rejse blandt inuit Læs Inge Kleivans artikel om Knud Rasmussen og evt. Jens Dahls Nunarput ultima Thule i Inuit, mennesker og samfund. Hvad ville Knud Rasmussen have set, hvis han

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

Herman Bang. Dramatik

Herman Bang. Dramatik Herman Bang Dramatik Herman Bang Dramatik Udgivet med indledning, kommentarer og ordforklaringer af Knud Arne Jürgensen Syddansk Universitetsforlag 2016 Udarbejdet og udgivet med støtte fra Carlsbergfondet

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014 8-05-04 4:57:49 - DDS SP v.3.4.4. RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 04 Holdkonkurrence: Foreningshold bk Kongsted Skytteforening runde 08973 Tobias Ellehøj Klasse: MB 97/06 99/ 396/8 08974 Kamilla

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE JOA J. Oskar Andersen 150 år Kirkehistorisk eftermiddag mandag den 14. november 2016 kl. 13-16. Det Teologiske Fakultet i København. Kældercafeen, Købmagergade 44,

Læs mere

RESULTATLISTE Hvalsø 50 m 2016

RESULTATLISTE Hvalsø 50 m 2016 RESULTATLISTE Hvalsø 50 m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 110303 Markus Bech 17-009 Ringsted Skf. 200/14 200/14 400/28 G 2 90829 Jonas Olsen 17-037 Tuse Skf. 199/12 200/10 399/22 S 3 114552 Gorm

Læs mere

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958.

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958. Det var en stor glæde for både min kone og mig Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958 Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958 Dornendreher 117 Fru Lilian Harvey

Læs mere

Stiftet den 26. januar 1999. Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19

Stiftet den 26. januar 1999. Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19 Fjends Lystfiskerklub Stiftet den 26. januar 1999 November 2015 Så starter vi igen! Tirsdag den 3. november kl. 19 Se side 2 3 Kom og få nogle hyggelige timer sammen med gode venner - du kan binde nogle

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Landsturneringen i atletik 1959-1993

Landsturneringen i atletik 1959-1993 Landsturneringen i atletik 1959-1993 Lidt historie (se jubilæumsårbogen) Ny turneringsform fra 1959. LT som forkortelsen var, blev indført. Kun fire holdkampe hvert år. Egentlig otte, men da man hver gang

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 28 (1) 24 (2) 15 (4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 6 (1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere