METODEANMELDELSE: UDBUD AF LEVERINGSEVNEKONTRAKTER FOR SEKUNDÆRE RESERVER (ENERGI- NET.DK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "METODEANMELDELSE: UDBUD AF LEVERINGSEVNEKONTRAKTER FOR SEKUNDÆRE RESERVER (ENERGI- NET.DK)"

Transkript

1 PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 METODEANMELDELSE: UDBUD AF LEVERINGSEVNEKONTRAKTER FOR SEKUNDÆRE RESERVER (ENERGI- NET.DK) 19. maj 2015 Engros & Transmission 14/12336 HGO RESUMÉ 1. I denne sag skal Energitilsynet tage stilling til Energinet.dk s metode for udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter for sekundære reserver på elområdet. Leveringsevnekontrakterne skal sikre en kapacitet til levering af sekundære reserver i Danmark, i de tilfælde, hvor der ikke kan leveres fra Norge gennem transmissionslinjen SK4 fx ved planlagte vedligeholdesesarbejder mv. på SK4, pludselige nedbrud eller flaskehalse i de interne norske net m.m. Leveringsevnekontrakterne skal også medvirke til dansk deltagelse på et kommende internationalt marked for sekundære reserver (FRR-A - Frequency Restoration Reserves (Automatic)) ved at udnytte samhandel med nabo TSOer. SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Carl Jacobsens Vej Valby Tlf FRR-A er en automatisk 15-minutters effektregulering med tre funktioner: Frigøre primærreserven, udligne ubalancer, der er for små for regulerkraftaktivering og genoprette den aftalte balance på udlandsforbindelsen mod Tyskland. FRR-A kan leveres af anlæg, der kører på dellast og af hurtigt startende anlæg. Anlæggene skal have en særlig funktion i kontrolsystemet installeret, der automatisk reagerer på et effektsignal fra Energinet.dk. 3. Leveringsevnekontrakterne skal sikre Energinet.dk, at der er leverandører af sekundære reserver i Danmark, der via disse kontrakter er forpligtet til at byde på auktioner over konkrete leverancer af sekundære reserver, når der er brug herfor. Leveringsevnekontrakterne omfatter ikke konkrete leverancer af sekundære reserver. Leveringsevnekontrakterne skal alene sikre, at der vil være bydere ved et udbud af en konkret leverance af sekundære reserver. 4. Sekretariatet vurderer, at formålet med indførelsen af leveringsevnekontrakter er i overensstemmelse med de formål omkring forsyningssikkerhed og fremme af konkurrence, Energinet.dk skal opfylde i henhold til elforsyningsloven. 5. I relation til gennemsigtighed vurderer sekretariatet, at den anmeldte metode sikrer gennemsigtighed for markedsaktørerne. En række uafklarede forhold omkring konkrete leveringssituationer (hvad udløser et konkret udbud af sekundære reserver, fordeling sekundære reserver gennem SK4/kommerciel trafik på SK4 i tilfælde af kapacitetsbegrænsninger på transmissionslinjen m.m.) har således ikke afgørende betydning for vurderingen af metoden, men kan være relevante i relation til en kommende evaluering og vurdering af Energinet.dk s reservation i SK4.

2 Side 2/23 ENERGITILSYNET 6. I relation til udbud af leveringsevnekontrakter i DK 2 vurderer sekretariatet, at usikkerheden om et kommende fællesnordisk marked og størrelsen heraf ikke er problematiske i relation til en godkendelse af den anmeldte metode for udbud og indkøb af leveringsevnekontrakter. Det fællesnordiske marked er under opbygning, og det er naturligt, at en række forhold skal afklares i samarbejde med de øvrige nordiske lande. Sekretariatet forventer, at Energinet.dk løbende vil bidrage til at skabe den fornødne gennemsigtighed om såvel proces og resultater af det igangværende arbejde med udviklingen et fællesnordisk FRR-A marked. 7. Sekretariatet vurderer endvidere, at metoden bygger på objektive kriterier, hvor aktørernes mulighed for at deltage er baseret på objektive krav omkring teknik, it mv. der skal sikre, at en given aktør er i stand til at levere en sekundær reserve i overensstemmelse med de krav, der er til en sådan. Sekretariatet lægger endvidere vægt på, at der ikke indgår kvalitative vurderinger i de krav, som der stilles til aktørerne. 8. Sekretariatet vurderer også, at metoden ikke indeholder elementer, der er uforenelige med kravet om rimelighed. Der kan være betænkeligheder ved det valgte prissætnings princip (pay-as-bid) for udbuddet af leveringsevnekontrakter, men der er ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at tilsidesætte Energinet.dk s valg af princip. Sekretariatet finder imidlertid, at det metoden bør evalueres, når den har fungeret i en rimelig periode. SET vurderer, at en sådan periode minimum bør være 12 mdr., og finder på denne baggrund, at Energinet.dk skal gennemføre en evaluering af metoden og indsende resultatet af denne til Energitilsynet inden udgangen af Sekretariatet vurderer endelig, at den anmeldte metode opfylder kravet om ikkediskrimination. Leveringsevnekontrakter er tilgængelige for alle aktører, der er i stand til at levere sekundære reserver i overensstemmelse med kravene hertil, og alle interesserede aktører også uden en leveringsevnekontrakt kan byde på de konkrete leverancer af sekundære reserver under forudsætning af, at de er i stand til at levere i overensstemmelse med kravene til levering af sekundære reserver. 10. Sekretariatet vurderer således samlet, at Energinet.dk s metode for udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter ikke er i strid med elforsyningslovens krav om gennemsigtighed, objektivitet, rimelighed og ikke-diskrimination. AFGØRELSE 11. På baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering indstilles, at Energitilsynet træffer afgørelse om: At godkende den anmeldte metode for udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter, jf. elforsyningslovens 73 a, stk Det er et vilkår for godkendelsen, at Energinet.dk gennemfører en evaluering af metoden for udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter og forelægger resulta-

3 tet heraf bilagt dokumentation for Energitilsynet inden udgangen af 2016 med henblik på, at Energitilsynet kan vurdere metoden på ny. ENERGITILSYNET Side 3/23

4 Side 4/23 ENERGITILSYNET SAGSFREMSTILLING 13. Energinet.dk har anmeldt en metode for udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter for sekundære reserver 1 (bilag 1). Energinet indkøber forskellige typer af reserver, jf. nedenstående oversigt: BOKS 1: ENERGINET.DK S INDKØB AF RESERVETYPER Reservebenævnelse Kendetegn: 1. Automatiske primære reserver Primære automatiske reserver aktiveres for at opretholde frekvensen på 50 Hz. Primærreserven skal leveres fuldt ud i løbet af 15 sekunder ved frekvensafvigelse under 100 MHz og i løbet af 30 sekunder ved frekvensafvigelser over 100 og under 200 MHz. Aktiverede primære automatiske reserver skal kunne opretholdes i 15 minutter. 2. Automatiske sekundære reserver Herefter aktiveres de sekundære automatiske reserver (FRR-A), hvor aktiveringen skal finde sted inden for 30 sekunder, herunder skal en del af den samlede op - eller nedregulering finde sted med en vis andel inden for hvert minut 3. Manuelle tertiære reserver Efter aktivering af de automatiske sekundære reserver aktiveres de manuelle reserver efter 15 minutter (regulerkraft) 14. Den anmeldte metode for udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter vedrører de sekundære reserver under pkt. 2 i oversigten. Formålet med metoden er at sikre en kapacitet til levering af sekundære reserver i Danmark, i de tilfælde, hvor der ikke kan leveres fra Norge gennem SK4 fx ved planlagte vedligeholdesesarbejder mv. på SK4, pludselige nedbrud eller flaskehalse i de interne norske net m.m. Herudover oplyser Energinet.dk, at leveringsevnekontrakterne også skal medvirke til dansk deltagelse på et kommende internationalt marked for FRR-A ved at udnytte samhandel med nabo TSOer. 1 Den sekundære reserve, i europæisk regi kaldet FRR-A, er en automatisk 15-minutters effektregulering, også kaldet Load Frequency Control (LFC). Reserven er aktiv over stort set hele driftsdøgnet og opfylder tre funktioner: For det første frigør den primærreserven ved at bringe frekvensen tilbage til 50 Hz efter primærreserven indledningsvist har stabiliseret den, for det andet udligner den ubalancer, der er for små for regulerkraftaktivering, og for det tredje genoprettes den aftalte balance på udlandsforbindelserne.

5 ENERGITILSYNET Side 5/23 BAGGRUND 15. Frem til den 1. januar 2015 har Energinet.dk indkøbt de sekundære reserver i Vestdanmark. Det har typisk drejet sig om 94 MW (lejlighedsvis op til 140 MW), hvoraf 4 MW har været brugt til at dække behovet i Østdanmark. 16. I 2008 indgik Energinet.dk imidlertid en aftale med Statnett (Norge) om udveksling af systemtjenester over SK4 kablet mellem Danmark og Norge. Aftalen er gældende i en 5-årig periode fra 1. januar 2015, hvor SK4 blev sat i drift. 17. Aftalen indebærer, at Energinet.dk fra 1. januar 2015 indkøber 100 MW sekundære reserver (FRR-A) og 10 MW primære reserver (FCR (frequency containment reserves)) i Norge til levering i Danmark gennem SK4. I forbindelse hermed godkendte Energitilsynet den 2. december 2010, at Energinet.dk kunne have en reservation i SK Det betyder, at markedet for de potentielle leverandører af reserver forsvinder, og de mulige danske leverandører af sekundære reserver må forventes at forlade markedet, da der ikke længere vil være et økonomisk incitament til at opretholde kapaciteten (IT-systemer, personale m.m.) til at levere FRR-A. 19. Når markedet for FRR-A forsvinder, forsvinder også leverandørernes mulighed for at opnå et dækningsbidrag på salg af FRR-A, der kan dække omkostningerne til de særlige tekniske kapaciteter (IT m.m.), som levering af FRR-A kræver. 20. Den anmeldte metode for udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter kan med andre ord ses som en erstatning for det dækningsbidrag, salg af sekundære reserver tidligere har leveret til leverandørerne, således er der fortsat kan eksistere en dansk back-up for leverance af FRR-A fra Norge via SK Energinet.dk anfører herudover, at den anmeldte metode også skal ses i lyset af den internationale udvikling mod at skabe internationale markeder for systemydelser, der kan bidrage til likvide konkurrenceprægede markeder til fordel for den samlede samfundsøkonomi. Energinet.dk finder i lyset af denne udvikling, at det er væsentligt, at der fortsat bør være et vist dansk udbud af FRR-A, idet det er en udfordring at etablere et samarbejde omkring fælles markeder, hvis Danmark kun bringer efterspørgsel og ikke udbud ind i et fælles marked. METODE FOR UDBUD AF INDKØB AF LEVERINGSEVNEKONTRAKTER 22. Energinet.dk har oplyst, at implementeringen af leveringsevnekontrakter blev valgt efter at have været diskuteret i en dedikeret arbejdsgruppe for systemydelser, som har eksisteret siden januar Arbejdsgruppen har deltagelse af bl.a. Dong Energy, Vattenfall, NEAS Energy, Energi Danmark, Markedskraft, dcgeneration og Dansk Energi. 2 Metodegodkendelse i medfør af elforsyningslovens 73 a - vilkår for adgang til Skagerraksforbindelsen

6 Side 6/23 ENERGITILSYNET Udgangspunktet for drøftelserne var, at aftalen mellem Energinet.dk og Statnett om leverance af 100 MW FRR-A træder i kraft pr Situationen i DK1 ville herefter være den, at danske aktører stort set ikke har afsætningsmuligheder for FRR-A. 23. Set i dette lys, blev tre løsninger drøftet: a) Indkøbe FRR-A reserver ved behov f.eks. ved revisioner af SK4 og herudover ingen nye initiativer for at bevare leveringsevnen. a) Regelmæssigt indkøb af FRR-A leveringsevnekontrakter ved separat udbud og hertil indkøb af FRR-A reserver ved behov. b) Opretholde det vestdanske marked for FRR-A i uændret form ved siden af leverancer fra Norge. 24. Under model a) ser aktørerne ind i stor usikkerhed, da de ikke kender omfanget af de fremtidige ad hoc indkøb. Forventningen i denne model er derfor meget høje priser ved sporadisk indkøb af FRR-A reserver og en reel risiko for, at leveringsevnen ville bortfalde på lang sigt. Model a) blev fravalgt på dette grundlag. 25. Model c) vil bevare leveringsevnen fuldt intakt, men medfører ekstra omkostninger (~ 100 mio.kr. pr. år) til reserver, som der reelt ikke er behov for. Model c) blev fravalgt på dette grundlag. 26. Forventningen ved model b) er, at leveringsevnen hos danske aktører opretholdes, og aktørerne derigennem kan få dækket en del af de faste omkostninger (vedligeholdelse af kompetencer, it-systemer mv.) i forbindelse med FRR-A. Det er samtidig forventningen, at reservationsprisen ved indkøb af FRR-A reserver under model b) vil være lavere her end under model a). 27. På baggrund af disse overvejelser blev modellen med leveringsevnekontrakter valgt. PRINCIP 28. Den anmeldte metode til udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter etablerer et system, der skal sikre en dansk kapacitet til at levere sekundære reserver i de tilfælde, hvor leverancerne fra Norge ikke kan gennemføres. Leveringsevnekontrakterne skal indgås med danske producenter, der mod betaling forpligter sig til at byde på de konkrete udbud af levering af sekundære reserver, som Energinet.dk udbyder i leveringsevnekontraktens løbetid. 29. Leveringsevnekontrakten er således alene en kapacitetssikring hvor Energinet.dk betaler producenter for at sikre, at der er kapacitet til rådighed for levering af FRR-A. Disse producenter er så samtidig forpligtet til at byde på de konkrete udbud af levering af sekundære reserver, der måtte komme i den periode kontrakten løber.

7 ENERGITILSYNET Side 7/23 INDKØB AF SEKUNDÆRE RESERVER Leveringsevnekontrakter 30. For at sikre en leveringsevne på markedet i Danmark vil Energinet.dk som nævnt udbyde leveringsevnekontrakter. Kontrakterne vil blive udbudt på månedlige auktioner. Normalt vil der blive udbudt +/- 90 MW i DK1 og +/- 12 MW i DK2. Tilbud på leveringsevnekontrakter skal angives med enheden MW og prisen i DKK for hele buddets mængde og for hele den måned, leveringsevnekontrakten vil løbe. 31. Mindste budstørrelse er fastsat til 1 MW og maksimale budstørrelse til 50 MW, og tilbudsgiverne skal være i stand til at levere sekundære reserver med et varsel på timer i henhold til de tekniske krav i hhv. Vest- og Østdanmark De afgivne bud vælges i deres helhed eller slet ikke i forhold til, hvordan Energinet.dk får behovet dækket billigst muligt. Afregning af buddene vil ske efter pay-as-bid princippet. 33. Alle tilbudsgivere får direkte besked om resultatet af auktionen, der også offentliggøres på Energinet.dk s hjemmeside senest dagen efter, auktionen har været afholdt. Indkøb og konkret leverance af sekundære reserver 34. Når Energinet.dk får brug for at indkøbe sekundære reserver i DK1, vil det ske gennem ad hoc udbud af reservation. Det vil typisk være afhængigt af belastningssituationen i Norge, planlagte revisioner på SK4 m.m. I DK2 fordeles reserven efter aftale med de øvrige nordiske TSO er afhængigt af driften af den nordiske LFC (load frequency control). 35. Konkrete indkøb af sekundære reserver vil ikke blive begrænset til de aktører, der har indgået en leveringsevnekontrakt med Energinet.dk. Alle aktører, der rent teknisk og systemmæssigt mv. opfylder kravene til at levere sekundære reserver i overensstemmelse med kravene hertil, vil kunne byde på de kontrakter om konkrete leverancer, Energinet.dk vil udbyde. De tekniske og systemmæssige krav skal bl.a. sikre, at aktøren er i stand til at reagere på Energinet.dk s aktiveringssignal, som er et FRR-A onlinesignal, der udsendes af Energinet.dk med angivelse af retning og mængde på den ønskede regulering, at aktøren kan levere den ønskede effekt inden for de tidsmæssige grænser, der er defineret for FRR-A m.m. 36. Indehaverne af leveringsevnekontrakter er imidlertid forpligtet til at indgive bud på den mængde, som deres leveringsevnekontrakt omhandler. Herudover kan de som andre aktører der opfylder kravene til at kunne levere sekundære reserver afgive frivillige bud på større mængder, end omfattet af deres leveringsevnekontrakt. 3 I Vestdanmark skal leverandøren kunne levere fuld respons inden for 15 minutter svarende til kravene i Systemydelser til levering i Danmark. I Østdanmark skal leverandørerne kunne levere fuld respons inden for 5 min. svarende til kravene i den nordiske LFC (load frequency control).

8 Side 8/23 ENERGITILSYNET 37. Når tilbuddene er indkommet vælges de (t) tilbud, der sikrer den fornødne reservekraft billigst muligt. Økonomiske konsekvenser 38. Leveringsevnekontrakterne er et nyt produkt for Energinet.dk og markedsaktørerne, og de konkrete økonomiske konsekvenser er derfor vanskelige at vurdere. 39. Energinet.dk s skønnede omkostninger til leveringsevnekontrakter i henholdsvis Vest- og Østdanmark er vist i tabel 1. TABEL 1 SKØNNEDE OMKOSTNINGER TIL LEVERINGSEVNEKONTRAKTER I VEST- OG ØSTDANMARK Omkostningsestimat (alle tal i mio. DKK/år) DK1 FRR-A leveringsevne (90 MW) 5-10 DK2 FRR-A leveringsevne (12 MW) 2-4 Samlet omkostning 7-14 Kilde: Energinet.dk 40. Udgangspunktet for Energinet.dk s omkostningsskøn er, at aktørerne skal have et incitament til at opretholde leveringsevnen, dvs. dækning for de omkostninger, der særligt knytter sig hertil dvs. drift og vedligehold af IT-systemer og andre støttesystemer, opretholdelse af relevante kompetencer mv. Derimod forventer Energinet.dk ikke, at omkostninger til at holde produktionsanlæg varme eller rullende indgår i omkostningen til opretholdelse af leveringsevnen. Disse omkostninger er en del af aktørernes almindelige markedsmæssige beredskab og må dækkes af aktørernes ageren på det kommercielle marked. 41. Som det fremgår, er der et meget stort spænd i omkostningsskønnet grundet vanskelighederne ved at vurdere det nye produkt. Grundlaget for skønnet er analyser af priserne i det eksisterende FRR-A marked i forhold til en teoretisk alternativ omkostning ved reservation af anlæg i spotmarkedet. Herudover er inddraget erfaringer fra et tilsvarende udbud, der blev gennemført i Norge i 2012, hvor den samlede pris blev 12 mio. NOK for ca. 300 MW leveringsevne fordelt på 5 aktører i 1 år.

9 ENERGITILSYNET Side 9/23 HØRING Energinet.dk høring i forbindelse med udarbejdelse af metode 42. Energinet.dk har i forbindelse med udarbejdelsen af den anmeldte metode til udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter gennemført en høring af markedsaktører mv. Syv selskaber/organisationer indsendte høringssvar: Dansk Energi Dansk Fjernvarme DONG Energy EMD International Energi Danmark Vattenfall dcgenerator 43. Høringssvarene og Energinet.dk s svar herpå er vedlagt som bilag 2 og 3. Det fremgår yderligere af anmeldelsen, at den anmeldte metode er ændret på 3 punkter som følge af de aktørernes høringssvar til Energinet.dk. Det drejer sig om følgende a) Månedlige auktioner over leveringsevnekontrakter erstatter udbud af årskontrakter med forhandling b) Varslingtiden er nedsat fra 3 døgn til ca. 1 døgn c) Responstiden i DK1 er øget fra 5 minutter til 15 minutter SET høring i forbindelse med anmeldelse 44. Efter modtagelsen af anmeldelsen fra Energinet.dk gennemførte SET en offentlig høring via hjemmesiden og modtog høringssvar fra: Dansk Energi DONG Energy Rigsrevisionen 45. Høringssvarene fra Dansk Energi og DONG Energy er vedlagt som bilag 4 til 5. Det bemærkes, at Rigsrevisionen ikke har afgivet materielle bemærkninger til den anmeldte metode. 46. Høringssvaret fra Dansk Energi indeholder en række betragtninger omkring Energinet.dk s indkøb af sekundære reserver i udlandet (Norge), hensigtsmæssigheden heri, de samfundsøkonomiske forhold heromkring og beregningen af disse m.m. 47. SET skal i den anledning bemærke, at dette er forhold, der ikke vil blive taget op til behandling i dette notat. 48. Energinet.dk s indkøb af reserver i Norge og den nødvendige reservation i SK4 forbindelsen til transport heraf vil blive taget op til vurdering primo 2016, jf. Energitilsynets afgørelse af 2. december 2010 Vilkår for adgang til Skagerakfor-

10 Side 10/23 ENERGITILSYNET bindelsen. I nærværende notat vil der således udelukkende blive fokuseret på den anmeldte metode til udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter. 49. Det bemærkes særligt i relation til Dansk Energi s betragtning om, at det ikke er hensigtsmæssigt at vente med en evaluering af SK4 reservationen, at evalueringen følger af Energitilsynets ovennævnte afgørelse af 2. december 2010 Vilkår for adgang til Skagerakforbindelsen. Sekretariatet vurderer ikke, at der er fremkommet nye forhold, der kan begrunde en omgørelse af Energitilsynets afgørelse af 2. december Høringssvaret fra DONG Energy indeholder i lighed med høringssvaret fra Dansk Energi en række betragtninger omkring Energinet.dk s indkøb af sekundære reserver i udlandet (Norge). 51. Sekretariatet skal henvise til bemærkningerne vedrørende høringssvaret fra Dansk Energi for så vidt angår disse forhold. 52. DONG Energy anfører herudover en række betragtninger vedrørende levering ved reduceret kapacitet på Skagerakforbindelsen, efterspørgsel efter leveringsevne, internationale forpligtelser, DK2 FRR-A marked, nødprocedure, prissætning og cap & floor, varslingstid og responstid. Sekretariatet vil tage disse spørgsmål og DONG Energy s bemærkninger op i vurderingen. SET høring af udkast til afgørelse 53. SET har haft det foreliggende udkast til afgørelse i høring hos Energinet.dk, der ikke havde bemærkninger. Udkastet har endvidere været i offentlig høring i perioden 10. april april Der er modtaget høringssvar fra DONG, (bilag 8) og Dansk Energi (bilag 9). 54. DONG giver i høringssvaret udtryk for, at selskabet finder det positivt, at Energitilsynet vil vurdere Energinet.dk s reservation på SK 4 i starten af 2016 samt, at det er fornuftigt at vurdere metoden m.m. for udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter efter 1 år, således som udkastet til afgørelse lægger op til. 55. DONG gør herudover gældende, at selskabet har en række bekymringer i forhold til, om markedet (for leveringsevnekontrakter) designes hensigtsmæssigt i forhold til Energinet.dk s formål: Den anmeldte metode for udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter kan med andre ord ses som en erstatning for det dækningsbidrag, salg af sekundære reserver tidligere har leveret til leverandørerne, således at der fortsat kan eksistere en dansk back-up for leverance af FRR-A fra Norge via SK I den forbindelse fremhæver DONG behovet for et prisgulv til at sikre et vist dækningsbidrag, se også vores høringssvar dateret 12. januar 2015: I et månedsmarked, hvor stort set alle relevante omkostninger er faste fra måned til måned, må markedspriserne forventes at blive konkurreret ned til et lavt niveau. Dermed forventes ikke et dækningsbidrag af nogen betydning (eller slet ikke) hverken til dækning af faste omkostninger ved den konkrete levering af leveringsevne eller til

11 ENERGITILSYNET Side 11/23 afholdelse af øvrige faste omkostninger på kraftværkerne, som er nødvendige for at opretholde dansk leveringsevne. Et gulv under prisen kunne afhjælpe dette og skabe rum for et vist dækningsbidrag i tråd med formålet med markedet. (Se vores høringssvar af 12. januar 2015 for yderligere betragtninger.) Vores vurdering er, at et sådant prisgulv kan anvendes uanset om prissætningen foregår gennem marginalpris eller pay-as-bid. 57. SET skal i relation hertil indledningsvis henvise til sekretariatets bemærkninger i afsnit 105 og 106, hvoraf det fremgår, at sekretariatet ikke har taget disse forhold op til selvstændig vurdering henset til, at der ikke vurderes at være konkrete holdepunkter for at afvise pay-as-bid som prissætnings princip på nuværende tidspunkt. 58. SET skal herudover bemærke i relation til DONG s vurdering af at et gulv under prisen på leveringsevnekontrakter også ville kunne anvendes i forbindelse med pay-as-bid at Energitilsynet her skal vurdere og tage stilling den metode, Energinet.dk har anmeldt, idet det som udgangspunkt er op til Energinet.dk at fastlægge hvilken metode, man ønsker at anvende. 59. Sekretariatet bemærker endvidere, at hvis en kommende evaluering af metoden for udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter peger på, at der er behov for ændringer i metoden vil sådanne forhold (eksempelvis indførelse af et gulv under prissætningen) kunne inddrages i arbejdet, og i Energitilsynets vurdering. 60. Dansk Energi bemærker, at man ser positivt på en godkendelse af Energinet.dk s metode til udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter. Man gør samtidig opmærksom på, at det er et problem for markedsaktørerne, at Energinet.dk ikke har startet processen omkring leveringsevnekontrakter tidligere. Der gøres endvidere opmærksom på, at man er ærgerlig over, at sekretariatet ikke finder at foreningens samfundsøkonomiske beregninger omkring reservationen i SK4 er fornødent grundlag til at tage reservationen op til fornyet vurdering nu. Endelig henvises til foreningens kommentarer i bilag 4. SET skal generelt henvise til sekretariatets bemærkninger vedr. bilag 4 (afsnit 49). Endvidere bemærkes, at den foreliggende sag omhandler Energinet.dk s metode til udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter. En revurdering af SK4 mv. er efter sekretariatets vurdering ikke relevant i relation til vurderingen af den anmeldte metode vedr. leveringsevnekontrakter, men udgør et selvstændigt spørgsmål, der som nævnt vil blive taget op i starten af 2016.

12 Side 12/23 ENERGITILSYNET LOVGRUNDLAG Danske retskilder Elforsyningsloven Formålet med elforsyningsloven (EFL) defineres i 1: 1. Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning sikre forbrugerne adgang til billig elektricitet og fortsat give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier. Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt fremme en bæredygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser og anvendelse af kraftvarme, vedvarende og miljøvenlige energikilder, samt sikre en effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet. 62. I 6, stk. 4 fremgår det, at de kollektive elforsyningsvirksomheders ydelser skal stilles til rådighed på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår: 6, stk. 4. Kollektive elforsyningsvirksomheder samt forsyningspligtige virksomheder, for så vidt angår deres forsyningspligtydelse, skal stille deres ydelser til rådighed for forbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår , stk. 4 gælder også for Energinet.dk, da Energinet.dk hører ind under definitionen af kollektive elforsyningsvirksomheder, jf. 5, stk. 1, nr. 10: 5, stk. 1, nr. 10. Kollektiv elforsyningsvirksomhed: Offentlig eller privatejet elforsyningsvirksomhed med bevilling samt elforsyningsvirksomhed, der varetages af Energinet.dk eller denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.dk, som på offentligt regulerede vilkår har til formål at udføre aktiviteter som net-, transmissions-, eller systemansvarlig virksomhed. 64. Kravet om objektivitet, gennemsigtighed, rimelighed og ikke-diskrimination er i øvrigt et grundlæggende princip, der går igen i en lang række af lovens bestemmelser , stk. 1, nr. 15 definerer systemansvarlig virksomhed som: 4 Lovbekendtgørelse nr af 25/11/2013 (elforsyningsloven)

13 ENERGITILSYNET Side 13/23 5, stk. 1, nr. 15. Systemansvarlig virksomhed: Virksomhed, der har det overordnede ansvar for at opretholde forsyningssikkerhed og en effektiv udnyttelse af et sammenhængende elforsyningssystem 66. Det følger af 31, stk. 1 og 2, at Energinet.dk bl.a. skal bidrage til at sikre de bedst mulige betingelser for konkurrence: 31. Energinet.dk skal ved udførelsen af sine opgaver bidrage til at sikre, at der skabes de bedst mulige betingelser for konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet, jf. 1, stk. 2. Stk. 2. Energinet.dk kan stille vilkår for brugernes adgang til at benytte virksomhedens ydelser. Disse vilkår skal være objektive, ikkediskriminerende og offentligt tilgængelige og kan vedrøre.. 3) forhold, som bidrager til at sikre bedst mulig konkurrence for produktion og handel med elektricitet. 67. Det følger af 27 a, at Energinet.dk er ansvarlig for forsyningssikkerheden. 27 a. Energinet.dk er ansvarlig for forsyningssikkerheden og skal for at opfylde denne forpligtelse 1) opretholde den tekniske kvalitet og balance inden for det sammenhængende elforsyningssystem og 2) sikre tilstedeværelsen af en tilstrækkelig produktionskapacitet i det sammenhængende elforsyningssystem. Stk. 2. Energinet.dk kan til varetagelsen af sine forpligtelser i stk. 1 indhente nødvendige oplysninger hos brugerne af nettet. 68. Det følger af elforsyningslovens 71, stk. 1, at Energinet.dk kan indregne nødvendige omkostninger til varetagelse af aktiviteter efter 2, stk. 2 og 3 i lov om Energinet.dk: 71. Energinet.dk og denne virksomheds helejede datterselskaber kan i priserne for de aktiviteter, der varetages i medfør af 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.dk, indregne nødvendige omkostninger, herundertil indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger, herunder også omkostninger til dækning af tab på debitorer, og afskrivninger, samt nødvendig forrentning af virksomhedens kapital. 69 finder ikke anvendelse, bortset fra stk. 1, sidste pkt. 69. Elforsyningslovens 73, stk. 1 fastlægger, at de kollektive elforsyningsvirksomheders (herunder Energinet.dk) prissætning af deres ydelser skal ske efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til:

14 Side 14/23 ENERGITILSYNET 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til. Prisdifferentiering af hensyn til effektiv udnyttelse af elnettet og forsyningssikkerhed er tilladt. Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk afgrænsning er kun tilladt i særlige tilfælde. 70. Elforsyningslovens 73 a, stk. 1, fastlægger, at Energitilsynet skal godkende metoder til fastsættelse af priser og betingelser for anvendelse af transmissionsog distributionsnet: 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet. 71. Vedrørende fastsættelse og godkendelse af metoder fremgår det yderligere af bemærkningerne til 73 a, at formålet er at sikre, at metoderne er i overensstemmelse med elforsyningslovens bestemmelser. Der skal blandt andet redegøres for, hvilke overvejelser, der ligger bag forskelle i tariffer som følge af forbrugeres og netbrugeres forskellige karakteristika. og videre Forpligtelsen til at anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for adgang til transmissionsnet, omfatter også metoder til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for tilvejebringelse af balanceringsydelser, jf. direktivets artikel 11. Når der, i modsætning til direktivet, ikke fastsættes en særskilt bestemmelse i loven herom, skyldes det, at balanceringsydelser er en integreret del af Energinet.dks opgaver og således kan betragtes som omfattet af stk Det fremgår af 77, at Hvis Energitilsynet finder, at priser og leveringsbetingelser må anses for at være i strid med bestemmelserne i denne lov, kan tilsynet give pålæg om ændring af priser og betingelser.

15 ENERGITILSYNET Side 15/23 BEGRUNDELSE 73. I denne sag skal Energitilsynet tage stilling til Energinet.dks metode til udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter for sekundære reserver. Det bemærkes jf. også sekretariatet for Energitilsynet s (SET) tidligere bemærkninger i forbindelse med omtalen af indkomne høringssvar, at spørgsmål om Energinet.dks indkøb af sekundære reserver i Norge, reservationen hertil i SK4, samfundsøkonomiske beregninger og antagelser i forbindelse hermed etc. ikke tages op i denne forbindelse. 74. Disse spørgsmål må ses i sammenhæng med Energitilsynets afgørelse af 2. december 2010 vedrørende Vilkår for adgang til Skagerakforbindelsen, hvor Energinet.dk fik en reservation i SK4 forbindelsen til leverance af sekundære reserver fra Norge. De henvises derfor til den kommende evaluering af reservationen i SK4 og Energitilsynets vurdering heraf i starten af Det bemærkes endvidere for god ordens skyld, at spørgsmål om eventuelle statsstøtteelementer i den anmeldte metode for udbud og indkøb af leveringsevnekontrakter ikke hører under Energitilsynets kompetence og derfor ikke vurderes i dette notat. 76. Sekretariatet for Energitilsynet (SET) bemærker herudover indledningsvis, at sekretariatet vurderer den anmeldte metode vedrørende leveringsevnekontrakter mv. samt hensigten hermed til generelt at falde inden for de formål, Energinet.dk skal varetage efter elforsyningsloven bl.a. forsyningssikkerhed (elforsyningslovens 27 a) og fremme af konkurrence for produktion og handel med elektricitet (elforsyningslovens 31). 77. I det følgende vurderes den anmeldte metode for udbud af indkøb af sekundære reservers forenelighed med elforsyningslovens krav om gennemsigtighed, objektivitet, rimelighed og ikke-diskrimination, jf. elforsyningslovens 73, stk. 1. Gennemsigtighed 78. Energinet.dk har i forbindelse med udarbejdelsen af den anmeldte metode for udbud af indkøb af sekundære reserver været i dialog med markedsaktørerne samt haft et udkast til metoden i høring. Det resulterede i en række bemærkninger og kommentarer, som bl.a. har ført til ændringer i den anmeldte metode i forhold til det oprindelige udkast, jf. Energinet.dk s anmeldelse, bilag 1, side 7 (bilagsside 7). 79. SET vurderer i den forbindelse, at der generelt har været gennemsigtighed og aktørinddragelse i udarbejdelsen af metoden, ligesom den endelige metode vil være offentligt tilgængelig på Energinet.dk s hjemmeside i overensstemmelse med elforsyningslovens krav. 80. SET vurderer endvidere, at metodens regler om, at mængder og pris for alle accepterede bud ved auktion over leveringsevnekontrakter vil blive offentliggjort senest dagen efter auktionen, lever op til elforsyningslovens krav om gennemsigtighed.

16 Side 16/23 ENERGITILSYNET 81. Kravet om gennemsigtighed indebærer herudover, at der er gennemsigtighed om de konkrete forhold vedrørende leveringsevnekontrakterne og udbuddet heraf. I den forbindelse anfører DONG Energy i høringssvaret af 12. januar 2015 bl.a. en række forhold, som selskabet ikke finder, der er klarhed over i anmeldelsen. Det drejer sig om: Levering ved reduceret kapacitet på Skagerrak-forbindelsen, hvor DONG anfører, at det af anmeldelsen fremgår, at leverancer af FRR-A fra Norge prioriteres over kapacitet til spotmarkedet, samt at det ikke er entydigt beskrevet, hvilken reduktion, der skal være tale om, før FRR-A leverancen fra Norge indstilles DK2 FRR-A marked, hvor DONG Energy finder det uklart, hvad leveringsevnen i DK2 skal bruges til. 82. I relation spørgsmålet om levering ved reduceret kapacitet på SK4 henviser Energinet.dk til, at man efter aftale med Energitilsynet er ved at udarbejde et notat Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrakforbindelsen og levering af systemydelser i samarbejde med Statnett. Notatet forventes fremsendt til Energitilsynet ultimo april og vil afklare bl.a., hvorledes Energinet.dk og Statnett vil håndtere de spørgsmål, DONG Energy rejser. 83. SET bemærker indledningsvis, at sekretariatet har modtaget det nævnte notat 30. april SET bemærker endvidere, at håndteringen af begrænsninger ikke blev eksplicit behandlet i forbindelse med Energitilsynets godkendelse af Energinet.dk s reservation i SK4 i Det er spørgsmål, der dels relaterer sig til reservationen og begrundelsen herfor, dels til Energinet.dk s konkrete indkøb af leverancer af sekundære reserver, og SET finder på den baggrund ikke, at det er spørgsmål, der har selvstændig betydning i forhold til en vurdering af den anmeldte metode for udbud og indkøb af leveringsevnekontrakter. 85. SET finder derimod spørgsmålene relevante i relation Energitilsynets kommende evaluering og vurdering af Energinet.dk s reservation i SK4 (jf. afsnit 61) i starten af 2016 og vil sikre, at de bliver inddraget i den kommende evaluering og vurdering af reservationen. 86. SET skal endvidere nævne, at Energinet.dk og Statnett forventes at fremlægge et notat, der afklarer de ovenfor nævnte spørgsmål. Notatet femsendes til Energitilsynet, der således får mulighed for at vurdere, om de beskrevne fremgangsmåder m.m. i øvrigt lever op til reguleringens krav. Det pågældende notat såvel som Energitilsynets vurdering af dette vil være offentligt tilgængeligt og i øvrigt indgå i den kommende evaluering og vurdering af Energinet.dk s reservation i SK4 som omtalt i afsnit 61 og I relation til DK2 FRR-A marked oplyser Energinet.dk, at det er hensigten at starte med fælles nordiske indkøb af FRR-A reserver fra starten af Hensigten med leveringsevnekontrakterne i DK2 er således, at hjælpe danske aktører med

17 ENERGITILSYNET Side 17/23 at blive klar til et sådant fælles nordisk marked (jf. bilag 6, side 3 (bilagsside 60). Det fremgår således, at der ikke p.t. er aktører i DK2, der har etableret den nødvendige infrastruktur til at levere FRR-A. Energinet.dk nævner endelig, at da opbygning og udvikling af det fælles nordiske marked stadig pågår, er det vanskeligt at give mere præcis information om markedets størrelse set med danske øjne. 88. Sekretariatet vurderer på den baggrund, at de nævnte forhold omkring DK2 FRR-A ikke er problematiske i relation til en godkendelse af den anmeldte metode for udbud og indkøb af leveringsevnekontrakter. Sekretariatet lægger vægt på, at det fællesnordiske marked er under opbygning, og at der derfor naturligt er en række forhold, der skal afklares i samarbejde med de øvrige nordiske lande. Sekretariatet forventer, at Energinet.dk løbende vil bidrage til at skabe den fornødne gennemsigtighed om såvel proces og resultater af det igangværende arbejde med udviklingen et fællesnordisk FRR-A marked. 89. Sekretariatet konstaterer herudover, leveringsevnekontrakterne i DK2 giver interessererede aktører mulighed for at opbygge de nødvendige tekniske og personelle ressourcer til at deltage i et kommende fællesnordisk marked for disse ydelser. 90. På den baggrund vurderer SET samlet, at den anmeldte metode til udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter for sekundære reserver lever op til elforsyningslovens krav om gennemsigtighed, jf. EfL 73, stk. 1. Objektivitet 91. Den anmeldte metode for udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter gør det muligt for alle interesserede aktører at byde på leveringsevnekontrakter forudsat at de er i stand til at leve op til de krav (teknik), som er forudsætningen for, at de pågældende aktører vil være i stand til at foretage en konkret leverance af sekundære reserver. Det drejer sig om: reguleringsevne (anlæg skal være konstrueret på en måde, så de kan regulere med den ønskede tekniske kvalitet mht. responstid etc.) leveringsevne (anlæg skal have den tilstrækkelige grad af vedligehold, støttesystemer, kompetencer mv. så aftaler om reservationer og aktivering kan indgås) reservation (anlæg skal være i en driftsituaiton, hvorfra de er i stand til at regulere i den ønskede retning med den ønskede mængde) aktivering (anlæg skal være i stand til at reagere på et aktiveringssignal, som er et online signal, der udsendes af Energinet.dk med angivelse af retning og mængde på den ønskede regulering). 92. SET vurderer, at de nævnte krav er fastsat på et objektivt grundlag og dermed lever op til kravene i elforsyningslovens 73, stk. 1. SET lægger således vægt på, at en vurdering af hvorvidt en given aktør lever op til kravene baseres på objektive kriterier. SET lægger endvidere vægt på, at der ikke udover de nævnte krav, er kvalitative vurderinger eller lignende, der afgør om en given aktør kan byde på leveringsevnekontrakter.

18 Side 18/23 ENERGITILSYNET Rimelighed 93. Det fremgår af den anmeldte metode til udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter, at der er en række forhold/krav, der stilles til de markedsaktører, der ønsker at byde på leveringsevnekontrakter. 94. I det følgende vil de forskellige kravs rimelighed blive vurderet med inddragelse af de kommentarer m.v., der er fremkommet i forbindelse med høringen og Energinet.dk s bemærkninger til disse. Mængde og budstørrelse 95. Det fremgår af anmeldelsen, at Energinet.dk i normalsituationer vil udbyde +/- 90 MW i DK 1 og +/- 12 MW i DK2 med budstørrelser fra 1 MW til 50 MW. 96. I forbindelse med høringen har DONG Energy anført, at der lejlighedsvis er behov for 140 MW FRR-A, hvorfor Energinet.dk bør indkøbe leveringsevne for 140 MW i stedte for 90 MW. Energinet.dk har oplyst, af behovet i langt hovedparten af tiden er 90 MW, hvorfor man har tilpasset metoden hertil. Leveringskontrakterne udbydes på månedsbasis, og selskabet forventer, at der vil være yderligere tilgængelig FRR-A kapacitet tilgængelig i markedet, udover hvad der er indkøbt på leveringsevnekontrakt. 97. SET vurderer, at et udbud af leveringsevnekontrakter på 90 MW ikke er urimeligt i relation til elforsyningslovens 73, stk SET lægger her vægt på, at udgangspunktet for elforsyningsloven er, at de enkelte aktører har metodefrihed. Det er således som udgangspunkt op til Energinet.dk at fastsætte metoder mv., der efter selskabets opfattelse sikrer den bedste varetagelse af de opgaver, selskabet skal forestå (fx forsyningssikkerhed). I det foreliggende tilfælde vurderer SET ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte Energinet.dk s vurdering af behovet for indkøb af leveringsevnekontrakter og mulighederne for at dække et tidsbegrænset merbehov ad andre veje. Det bemærkes for god ordens skyld, at SET forventer, at Energinet.dk vil reagere på ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for udformningen af den anmeldte metode fx hvis det viser sig, at det forventede behov for kapacitetsafdækning gennem leveringsevnekontrakter er større (eller mindre) end forudsat. Udvælgelse, afregning og offentliggørelse af bud 99. Det fremgår af den anmeldte metode, at bud på leveringsevnekontrakter vil blive accepteret i deres helhed eller slet ikke, samt at bud vil blive valgt, så Energinet.dk får dækket behovet med mindst mulig omkostning SET vurderer, at disse kriterier ikke er i strid med kravet om rimelighed. Energinet.dk skal agere økonomisk effektivt, og de anførte kriterier er med til at sikre dette.

19 ENERGITILSYNET Side 19/ Det fremgår endvidere af anmeldelsen, at accepterede bud vil blive afregnet efter pay-as-bid princippet DONG Energy bemærker i deres høringssvar, at denne prissætning ikke harmonerer med Energinet.dk s overvejelser om prissætningen på den strategiske reserve, hvor Energinet.dk har argumenteret imod at benytte pay-as-bid princippet på gentagne markeder DONG Energy vurderer, at ulemperne ved pay-as-bid vil opstå ved en budfrekvens på månedsbasis og foreslår derfor, at markedet gøres til et marginalprissat marked i stedet for Selskabet foreslår endvidere, at der herudover indføres et gulv og et loft for marginalprisen for leveringsevnekontrakterne. Det indebærer, at marginalprisen i fx kr/mw/måned ikke kan blive lavere end gulvet og ikke højere end loftet dvs. at marginalprisen altid vil ligge inden for det bånd, gulv og loft fastlægger. DONG foreslår endvidere, at der specificeres et relativt smalt bånd mellem gulv og loft fx loft = 3*gulv. Hensigten med at fastsætte et gulv/loft er, at sikre aktørerne en vis indtjening selv ved overbud og selv hvis der ikke opnås salg af en aktørs fulde mængde. Uden et gulv skal der, ifølge DONG Energy, kun få MW overbud til at drive prisen i Energinet.dk bemærker i relation til DONG Energys høringssvar, at pay-asbid princippet generelt anvendes ved auktioner, der gennemføres med store mellemrum (fx årligt), mens marginalprisprincippet er at foretrække ved ofte gentagne 5 Der eksisterer to forskellige alternativer til prisfastsættelse af rådighedsbetalingen for systemydelser i Danmark. Systemydelserne bliver enten prisfastsat efter princippet Pay-As-Bid eller som marginal prisfastsættelse. De to alternativer adskiller sig i måden prisen til accepterede aktører gives på. Ved prisfastsættelse efter princippet Pay-As-Bid vil accepterede bud modtage en betaling svarende til prisen, som den enkelte aktør har budt, dvs. aktørerne med accepterede bud modtager forskellige betalinger alt afhængig af deres bud og den resulterende markedspris findes som et gennemsnit af accepterede bud. Denne type prisfastsættelse anvendes i højere grad på markeder, der ikke er velfungerende, da Pay-As-Bid er mindre sårbar overfor prisaftale mellem aktørerne. På den anden side vil Pay-As-Bid ikke resultere i lavere priser for forbrugerne, da byderne kan forsøge at maksimere deres profit ved at estimere den resulterende markedspris, og byde deres kapacitet ind på markedet til en pris lige under den resulterende markedspris i stedet for at basere buddene på deres marginale omkostninger. Det gælder reelt kun større markedsaktører, der har ressourcerne til at foretage denne vurdering og den økonomiske mulighed for at foretage denne spekulationsrisiko på markedet. Mindre markedsaktører vil være mindre tilbøjelige til at spekulere på markedet, da de råder over færre ressourcer, har en lavere produktionskapacitet samt mindre information om markedet. Ved marginal prisfastsættelse, ligeledes benævnt marginal prissætning, vil alle accepterede bud modtage en betaling svarende til prisen for det dyreste accepterede bud. Alle aktører vil hermed modtage den samme betaling, selvom aktørerne har budt deres kapacitet ind til forskellige priser. Teoretisk set betyder dette, at den økonomisk mest effektive produktionsenhed vil opnå den største gevinst. Marginal prisfastsættelse er den mest anvendte auktionsform på elektricitetsmarkederne. Det skyldes blandt andet, at auktionsformen anses som rimelig, da alle aktører modtager den samme betaling uanset deres bud. Det er desuden reelt nemmere for nye aktører at indgå på et marked med denne auktionsform, da nye aktører kun har et behov for at koncentrere sig om egne marginale omkostninger. Marginal prisfastsættelse vil kun være effektiv, hvis der ikke eksisterer ulovlig samordning mellem aktørerne, hvilket vil sige, at aktørerne ikke eksplicit eller taktisk arbejder sammen for at opnå en højere gevinst. Risikoen for ulovlig samordning antages generelt at være størst på markeder med få markedsaktører/mindre velfungerende konkurrence.

20 Side 20/23 ENERGITILSYNET auktioner (fx daglige eller timeauktioner). De anmeldte auktioner over leveringsevnekontrakter bliver månedlige og falder derfor midt mellem to stole i forhold til de to prissætningsprincipper. Ved valget af pay-as-bid har Energinet.dk dels lagt vægt på, at der kun vil blive et fåtal af leverandører (2-4 på sigt), dels at erfaringerne fra udbuddet af FRR-A reserver siden starten af 2004 og frem til 2014 er foregået fornuftigt på månedsbasis med anvendelse af pay-as-bid SET bemærker indledningsvis i relation til prissætningsprincippet, at sekretariatet som udgangspunkt generelt anser marginalprissætning som den mest effektive prissætningsmekanisme på et konkurrencepræget marked, der bedst sikrer en effektivitetsbaseret udvikling blandt markedsdeltagerne og lave priser for forbrugerne Sekretariatet finder det derfor også naturligt, at marginalprissætning overvejes som prissætnings princip i forbindelse med udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter, således som DONG Energy anfører Den konkrete vurdering må imidlertid også inddrage de særlige karakteristika omkring udbuddet af indkøb af leveringsevnekontrakter dvs. et marked med (forventeligt) få markedsdeltagere og en auktionsfrekvens, som ikke helt entydigt peger på det ene prissætningsprincip frem for det andet. Udgangspunktet for vurderingen af prissætningsprincippet er endvidere, at Energinet.dk har frihed til at fastsætte metoden for udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter, så længe metoden eller elementer heri ikke er uforenelige med elforsyningslovens krav til metoder m.v Sekretariatet finder således konkret, at der ikke foreligger oplysninger mv. på nuværende tidspunkt, der giver grundlag for at tilsidesætte pay-as-bid som prissætnings princip ved udbuddet af leveringsevnekontrakter. SET vurderer således, at pay-as-bid ikke er et urimeligt kriterie i metoden for udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter, jf. EfL 73, stk Sekretariatet forventer, at Energinet.dk vil følge såvel prissætning som markedsudvikling i øvrigt for udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter, når ordningen er trådt i kraft. Det vil derfor efter SETs vurdering være hensigtsmæssigt at pålægge Energinet.dk at fremlægge en evaluering af metoden herunder markedsudvikling, aktørantal, prissætning m.m. med eventuelle forslag til justeringer etc. når ordningen har fungeret et rimeligt stykke tid, dvs. når der kan forventes et rimeligt erfaringsgrundlag for ordningen I relation til DONG Energys bemærkninger om udformningen af et marginalprissætnings princip (gulv/loft fastsættelse mv.) bemærker SET, at sekretariatet ikke har taget disse forhold op til selvstændig vurdering henset til, at der ikke vurderes at være konkrete holdepunkter for at afvise pay-as-bid som prissætnings princip på nuværende tidspunkt SET bemærker endvidere, at hvis en kommende evaluering af metoden for udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter skulle pege på behov for ændringer i

21 ENERGITILSYNET Side 21/23 metoden fx ændret prissætnings princip - vil sådanne forhold kunne inddrages i arbejdet med sådanne ændringer og i Energitilsynets vurdering heraf. Varslings- og responstid 113. Den endelige varslingstid for indkøb af FRR-A reserver i kølvandet på pludseligt opståede fejl m.v. er ikke endeligt fastlagt. DONG Energy foreslår i selskabets høringssvar, jf. bilag 5, side 6 (bilagsside 57), at varslingstiden lægges tidsmæssigt sammenfaldende med indkøbet af manuelle reserver DONG Energy finder endvidere, at det ikke er præciseret, hvorledes effektresponset skal komme inden for intervallet 0 5 minutter samt, at den fastsatte responstid i den anmeldte metode for udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter på 15 minutter i DK1 og 5 minutter i DK2 bør harmoniseres til 5 minutter Energinet.dk anfører i relation til varslingstid, jf. bilag 6, at DONG Energys forslag vil blive medtaget i den endelige tilrettelæggelse. I relation til responstid anfører Energinet.dk, at effektresponsen skal komme inden for et område, der har været vist for de danske aktører, jf. bilag 6, side 5 (bilagsside 62). I relation til harmonisering af responstiden mellem DK1 og DK2 anfører Energinet.dk, at selskabet oprindeligt havde fastsat en harmoniseret responstid på 5 min. men dette blev ændret efter høring af markedsaktørerne, jf. bilag 6, side 5 (bilagsside 62). Det er i øvrigt et spørgsmål, der diskuteres internationalt som led i udmøntningen af de såkaldte Network codes og skabelsen af et europæisk reservemarked SET bemærker i den forbindelse, at varslingstiden ikke som udgangspunkt kan vurderes at være i strid med elforsyningslovens krav om rimelighed i det omfang de fastsatte mål afspejler balancen mellem de krav, Energinet.dk s behov for leveringsevnekontrakter m.m. sætter og markedsaktørernes mulighed for at agere i forbindelse med udbuddet af indkøb af leveringsevnekontrakter I relation til responstiden vurderer SET, at det ikke er urimeligt, at der fastsættes en responstid på 15 min. i DK1 og 5 min. i DK2. Der lægges her vægt på, at de nævnte responstider afspejler de reelle markedsmuligheder m.m. pt. samt sikrer det største udbud i DK1 under de gældende forhold. Endvidere er responstiderne fastsat under hensyntagen til de bemærkninger mm, der er indkommet under Energinet.dk s høringsfase af udkast til metode for udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter SET lægger endvidere vægt på, at spørgsmålet om responstider kan tages op igen, når der er sket en international afklaring heraf i forbindelse med implementering/udmøntning af Network codes mv. Ikke-diskriminering 119. Energinet.dk s anmeldte metode for udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter samt indkøb af FRR-A reserver i Danmark bygger på, at alle aktører, der er i stand til at leve op til de tekniske krav, som de konkrete leverancer af FRR-A stiller, kan byde ved de månedlige auktioner over leveringsevnekontrakter. Acceptable budstørrelser er fastsat i et bredt interval mellem 1 MW og 50 MW symme-

1. At sikre backup for leverance af FRR-A via SK4 2. At forberede det danske marked for FRR-A til fremtidig, international handel

1. At sikre backup for leverance af FRR-A via SK4 2. At forberede det danske marked for FRR-A til fremtidig, international handel Til Energitilsynet Anmeldelse af metode for indkøb af leveringsevne for sekundær reserve (FRR-A) Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet om godkendelse af metode

Læs mere

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser Til Energitilsynets sekretariat. Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser 30. april 2015 SKL/SKL Dette notat beskriver håndteringen af leveringen

Læs mere

1. Sekretariatet for Energitilsynet (Sekretariatet) har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrundelse truffet følgende afgørelse

1. Sekretariatet for Energitilsynet (Sekretariatet) har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrundelse truffet følgende afgørelse Energinet Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia 29. august 2017 Engros & Transmission Afgørelse Fjernelse af krav til online målinger og justering af udbudsbetingelser for Frekvensstyrede reserver AFGØRELSE

Læs mere

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation Energinet.dk C/O Sisse Carlsen Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

Introduktion til systemydelser

Introduktion til systemydelser Introduktion til systemydelser 28. februar 2013 MSO 1. Indledning... 2 2. Systemydelser... 2 2.1 Reservetyper... 3 2.2 Manuelle reserver... 4 2.2.1 Indkøb af manuel reserve... 4 2.3 Regulerkraftmarkedet...

Læs mere

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo LEVERING AF SYSTEMYDELSER Henning Parbo DET DANSKE ELSYSTEM INSTALLERET KAPACITET, PRIMO 2017 20 centrale kraftværker 6.150 vindmøller 4.200 MW 670 decentrale kraftvarmeværker 5.250 MW 96.000 solcelleanlæg

Læs mere

UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATION AF HAV- VINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDRE- GULERING

UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATION AF HAV- VINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDRE- GULERING UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATION AF HAV- VINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDRE- GULERING 27. september 2016 Engros & Transmission 16/03264 PCO SAGSFREMSTILLING BAGGRUND 1. I denne sag

Læs mere

ÆNDREDE UDBUDSBETINGELSER FOR ENERGINET.DK S INDKØB AF SYSTEMBÆ- RENDE EGENSKABER

ÆNDREDE UDBUDSBETINGELSER FOR ENERGINET.DK S INDKØB AF SYSTEMBÆ- RENDE EGENSKABER ÆNDREDE UDBUDSBETINGELSER FOR ENERGINET.DK S INDKØB AF SYSTEMBÆ- RENDE EGENSKABER 5. april 2017 Engros & Transmission 16/03159 HGO RESUMÉ 1. Energinet.dk har anmeldt en ændring af udbudsbetingelserne for

Læs mere

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende:

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende: DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 18. august 2015 Ret & Administration 15/05258 LRN AFGØRELSE BETINGELSER FOR STIKLEDNINGER OVERDRAGET TIL DONG ENERGY Sekretariatet har i mail af

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag Statoil Refining Denmark A/S v/ Kromann Reumert/Ida Sander Rådhuspladsen 3 8000 Århus C 19. december 2012 Engros 12/06484 HTH/SEY Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net A/S 20. november 2015 Detail & Distribution 15/10509 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Net A/S (Energi Fyn) anmeldelse

Læs mere

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Prognoser for systemydelser 1/7 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Dato: 23/2 2017 INDHOLD Forfatter:

Læs mere

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse Til Energitilsynets sekretariat Att.: Henrik Thomsen Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse 20. september

Læs mere

Foreløbig evaluering af reservation på Skagerrak 4- forbindelsen

Foreløbig evaluering af reservation på Skagerrak 4- forbindelsen Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Att.: Sisse Carlsen DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

Att: Sisse Carlsen Dok. ansvarlig: CDW Sekretær: ILA Sagsnr: Doknr: d januar 2016

Att: Sisse Carlsen Dok. ansvarlig: CDW Sekretær: ILA Sagsnr: Doknr: d januar 2016 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Att: Sisse Carlsen Dok. ansvarlig: CDW Sekretær: ILA Sagsnr: 2010-221 Doknr: d2015-14423-11.0 11. januar 2016 Høringssvar: Energinet.dk s foreløbige evaluering

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

Introduktion til systemydelser

Introduktion til systemydelser Introduktion til systemydelser 25. februar 2015 MSO/CPL 1. Indledning... 2 2. Systemydelser... 2 2.1 Reservetyper... 3 2.2 Manuelle reserver... 4 2.2.1 Indkøb af manuel reserve... 4 2.3 Regulerkraftmarkedet...

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

UDKAST EVALUERING AF ENERGINET.DKS RESER- VATION I SK4

UDKAST EVALUERING AF ENERGINET.DKS RESER- VATION I SK4 PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN [X. MÅNED ÅR] UDKAST EVALUERING AF ENERGINET.DKS RESER- VATION I SK4 11. august 2016 Engros & Transmission RESUMÉ 1. I denne sag skal Energitilsynet tage stilling til

Læs mere

3. Den 7. august 2017 anmeldte Energinet den supplerende metode, jf. bilag 2, til Sekretariatet.

3. Den 7. august 2017 anmeldte Energinet den supplerende metode, jf. bilag 2, til Sekretariatet. Energinet Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia 2. november 2017 Engros & Transmission Fremsendt via mail: hpa@energinet.dk GODKENDELSE AF SUPPLERENDE METODE TIL KOMPENSATION AF HAVVINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT

Læs mere

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN DE INTERNATIONALE ELMARKEDER Geografisk integration af elmarkeder Danmark er en del af ENTSO-E (Regional Group Northern Europe) ACER Agency for the Cooperation

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015. RAH Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/11094 LBA/LAA GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF RÅDIGHEDSTARIF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse

Læs mere

Høringsnotat vedrørende metode til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen

Høringsnotat vedrørende metode til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen Til Energitilsynet og markedsaktører Høringsnotat vedrørende metode til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen 6. november 2015 SKL-HKN-JPE-SCR/SCR Energinet.dk gennemførte en høring af

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 24. februar 2016 Ret & Administration 15/09333 OTS Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE Net A/S SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29.

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Nibe El-forsyning Net A.m.b.a. 9. november 2015 Detail & Distribution 15/08223 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe El-forsyning Net A.m.b.a.

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NRGi Net 23. november 2015 Detail & Distribution 15/11009 LBA AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget NRGI Net A/S (NRGI) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser I samarbejde med Grøn Energi har Houmoller Consulting udarbejdet en rapport om systemydelser. Rapporten er Grøn Energis forslag til

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse

Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse Punkt 5 Energitilsynets møde den 30. oktober 2012 15. oktober 2011 ENGROS 12/07737 /HTH /PR Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse

Læs mere

3. Meddelelser fra direktøren samt fra Sekretariatet for Energitilsynet

3. Meddelelser fra direktøren samt fra Sekretariatet for Energitilsynet Referat Energitilsynsmøde 181 den 28. marts 2017 Dagsorden: 1. Inhabilitet på mødet 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra direktøren samt fra Sekretariatet for Energitilsynet 4a. Benchmarkekspertgruppens

Læs mere

Workshop. Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet

Workshop. Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet Workshop Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet 1 Dagsorden Introduktion og velkomst ved Peter Markussen, afdelingsleder i Systemydelser Rammer og formål med pilotprojektet ved Christina

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v.

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Anvendelse af transmissionsnettet Forskrifter Planlægning Miljøberetninger Forskning-

Læs mere

Metodenotat til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen

Metodenotat til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen Til Markedets aktører og Energitilsynets sekretariat Metodenotat til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen 28. september 2015 SCR-HKN-JPE-SKL/SCR Dette notat beskriver metodikkerne til

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg Energi Viborg A/S Bøssemagervej 8 8800 Viborg 8. august 2016 Detail & Distribution 15/11329 /BEJ, NOJ AFGØRELSE GODKENDELSE AF METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

Betingelser for deltagelse i automatisk balancering i Danmark (FRR-A)

Betingelser for deltagelse i automatisk balancering i Danmark (FRR-A) Til Danske aktører i balancemarkedet Betingelser for deltagelse i automatisk balancering i Danmark (FRR-A) 17. juli 2015 EOR/KAC Dok. 13/93066-47 1/8 Indholdsfortegelse 0. Indledning... 3 1. Tekniske betingelser...

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

UDKAST. Metodegodkendelse af markedsmodel for Kriegers Flak havvindmøllepark elforsyningslovens 73 a

UDKAST. Metodegodkendelse af markedsmodel for Kriegers Flak havvindmøllepark elforsyningslovens 73 a Punkt Energitilsynets møde den 17. november 2013 Engros & transmission 13/08233 /HGO UDKAST Metodegodkendelse af markedsmodel for Kriegers Flak havvindmøllepark elforsyningslovens 73 a Resumé 1. I denne

Læs mere

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Dong Energy Eldistribution 13.02.2012 Sag 4/0720-0200-0122 / Deres ref. Laa & lba Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Anmeldelsen Energitilsynets

Læs mere

o At projektet løber i et begrænset tidsrum på foreløbigt et år, hvorefter en forlængelse vil kræve ansøgning om, og godkendelse

o At projektet løber i et begrænset tidsrum på foreløbigt et år, hvorefter en forlængelse vil kræve ansøgning om, og godkendelse Thy-Mors Elnet A/S 17. januar 2014 Sag 13/11105 /LBA Deres ref. Ansøgning om demonstrationsprojekt med tarifering til elpatron på Hanstholm Varmeværk 1. Thy-Mors Elnet A/S (herefter Thy-Mors) har ansøgt

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej 16 5250 Odense SV 7. februar 2017 Detail & Distribution 16/10977 laa AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba 8. maj 2017 Detail & Distribution 17/04291 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STAN Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe Elforsyning Netvirksomhed

Læs mere

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynets sekretariat Att: Iben Hvilsted-Olsen UDKAST Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen 2. august 211 SKL-HEP/SKL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 16. januar 2018 Detail & Distribution 18/01250 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STANDARDGEBYR: Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode

Læs mere

31/82 32/82 33/82 34/82 35/82 36/82 37/82 38/82 39/82 40/82 41/82 42/82 43/82 44/82 45/82 46/82 47/82 48/82 49/82 50/82 51/82 Bilag 2 Svar på spørgsmål fra ENT Til Energitilsynet Besvarelse af Energitilsynets

Læs mere

Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver. 1. Indledning. Til. 28. november 2013 Revideret 7. april og 25. august 2014 JSS/JSS

Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver. 1. Indledning. Til. 28. november 2013 Revideret 7. april og 25. august 2014 JSS/JSS Til Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver 1. Indledning Svenska Kraftnät og Energinet.dk indførte i oktober 2012 et fælles indkøb af frekvensstyrede reserver frekvensstyret normaldriftsreserve

Læs mere

Det danske behov for systemydelser. Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk

Det danske behov for systemydelser. Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Det danske behov for systemydelser Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Danmark et ben i hver elektrisk lejr Energinet.dk er ansvarlig for forsyningssikkerheden i hele Danmark Kendetegn

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S Ndr. Ringvej 4 6950 Ringkøbing 24. november 2016 Detail & Distribution AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Analyse af markedet for frekvensstyrede

Analyse af markedet for frekvensstyrede Sekretariatet for Energitilsynet Analyse af markedet for frekvensstyrede reserver i Danmark Oktober 2013 Arbejdspapir 1/2013 Side 1 af 36 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af synkronområder

Læs mere

Workshop om systemydelser - Opsamling på gruppearbejdet

Workshop om systemydelser - Opsamling på gruppearbejdet Workshop om systemydelser - Opsamling på gruppearbejdet Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Bemærk: Denne præsentation opsummerer vurderinger, forslag og ideer fra aktørernes gruppedrøftelser.

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 17. december 2014 Sagnr. 12/07839 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S (RAH) anmeldelse af ny metode for fastsættelse af

Læs mere

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia CVR nr.: 28980671 (herefter kaldet Energinet.dk) og XX A/S Vej nr. DK-yyyy By CVR nr.: xxxxxxxx (herefter kaldet leverandøren) har indgået følgende:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023362 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 K E N D E L S E Østermose BioEnergi A/S (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 6. februar 2008 Reguleringsreserver Tilbudsgivning for marts måned 2008 Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Aftalegrundlag 3 3. Tilbudsgivning 4 3.1 Generelt 4 3.2

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

INTRODUKTION TIL SYSTEMYDELSER

INTRODUKTION TIL SYSTEMYDELSER Introduktion til systemydelser 1/12 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 INTRODUKTION TIL SYSTEMYDELSER Dato: 10/3 2017 INDHOLD

Læs mere

Metodegodkendelse af markedsmodel for Kriegers Flak havvindmøllepark elforsyningslovens 73 a

Metodegodkendelse af markedsmodel for Kriegers Flak havvindmøllepark elforsyningslovens 73 a Punkt 5 Energitilsynets møde den 28. januar 2014 15. januar 2014 Engros & transmission 13/08233 /HGO Sekretariatet for Energitilsynet Metodegodkendelse af markedsmodel for Kriegers Flak havvindmøllepark

Læs mere

Internt notat. Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder

Internt notat. Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder Internt notat Markedsdesign Dato: 9. Marts 2005 Sagsnr.: - Dok.nr.: 218874 v4 Reference: SDK/GIA/JCH Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder

Læs mere

Markedet for manuelle elreserver er brudt sammen

Markedet for manuelle elreserver er brudt sammen Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 187 Offentligt Foreningen for Regulerkraftanlæg i Danmark Markedet for manuelle elreserver er brudt sammen Brancheforeningen for Regulerkraftanlæg

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse"

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse" 1. september 2015 HSF/LJD Energinet.dk har i peroden

Læs mere

Introduktion til udtræk af markedsdata

Introduktion til udtræk af markedsdata Introduktion til udtræk af markedsdata Opdatering af markedsdata Hjemmesiden opdateres to gange ugentligt med seneste godkendte data. Der opdateres 3 måneder tilbage i tiden for at få eventuelle ændringer

Læs mere

Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen. Workshop den 10. december 2015

Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen. Workshop den 10. december 2015 Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen Workshop den 10. december 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst ved Peter Markussen 2. Resultater fra Energinet.dk evaluering 3. Eventuelt 4. Frokost 2 Velkomst

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 30. oktober 2012 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 30. oktober 2012 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Energinet.dk OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

1 1 9 Energinet.dk: Metodeanmeldelse af metode til udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter

1 1 9 Energinet.dk: Metodeanmeldelse af metode til udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter Bilagsoversigt Punkt 4 Energitilsynets møde den 19. maj 2015 Metodegodkendelse af udbud af indkøb af leveringsevnekontrakter Bilag Nr. Bilagsside 1 1 9 Energinet.dk: Metodeanmeldelse af metode til udbud

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

Input til strategi for systemydelser

Input til strategi for systemydelser Input til strategi for systemydelser FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 26. august 2015 Udarbejdet af: Anders Houmøller Kontrolleret af: Nina Detlefsen Beskrivelse: Notatet indeholder input til strategi for

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw for termiske anlæg større end 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A2 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED

Læs mere

HMN Naturgas I/S Ændring af anvendte metoder til fastlæggelse af distributionstariffer

HMN Naturgas I/S Ændring af anvendte metoder til fastlæggelse af distributionstariffer ENERGITILSYNET Afgørelse 21. december 2012 D&D /LBA HMN Naturgas I/S Ændring af anvendte metoder til fastlæggelse af distributionstariffer 1. HMN Naturgas I/S (herefter HMN) har d. 6. november 2012 indsendt

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Gældende fra 1. juni 2015 Dok. 13/80940-84 1/43 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Systemydelser... 4 1.1 Primær reserve, DK1... 5 1.2 FRR-A

Læs mere

Frekvensen i det nordiske område er gradvis blevet forværret gennem de sidste 15 år, jf. nedenstående figur 1.

Frekvensen i det nordiske område er gradvis blevet forværret gennem de sidste 15 år, jf. nedenstående figur 1. Til Sekretariatet for Energitilsynet Anmeldelse af nyt marked for afrr kapacitet i Norden 16. februar 2017 HEP/HEP Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet om

Læs mere

Energinet.dk Strategi for systemydelser. Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011

Energinet.dk Strategi for systemydelser. Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 Energinet.dk Strategi for systemydelser Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 1 Velkomst Energinet.dk s aktørmøde den 15. marts 2011 V. Søren Dupont Kristensen 2 Videre proces Udarbejdelse af strategien

Læs mere

Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet

Metodeanmeldelse af Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" September 2015 MFA/HSF 1. Baggrund Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

BILAGSOVERSIGT TIL EVALUERING AF ENERGINET.DKS RESERVATION I SK4

BILAGSOVERSIGT TIL EVALUERING AF ENERGINET.DKS RESERVATION I SK4 PUNKT 5 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 28. MARTS 2917 BILAGSOVERSIGT TIL EVALUERING AF ENERGINET.DKS RESERVATION I SK4 28. marts 2017 Engros & Transmission 16/02065 HGO BILAGS NR. SIDE 0. 1-11

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw Tillæg til Teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 3 Publiceret udgave 24.05.2017 30.05.2017 06.06.2017 06.06.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Markedsarbejdsgruppemøde

Markedsarbejdsgruppemøde Markedsarbejdsgruppemøde 24. September 2015 24. september 2015 Markedsarbejdsgruppe 1 1 Velkommen Markedsarbejdsgruppemøde den 24. september 2015 Udkast til dagsorden 2 Mandat Diskussion og færdiggørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Punkt 5. Form af tildelingsmodel af langturskoncessioner på Gudenåen

Punkt 5. Form af tildelingsmodel af langturskoncessioner på Gudenåen Punkt 5. Form af tildelingsmodel af langturskoncessioner på Gudenåen Baggrund På Gudenåkomitéens møde, blev det besluttet, at Sekretariatet til indeværende møde skulle undersøger hvorvidt en godkendelsesmodel

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE 28. marts 2017 Ret & Administration 16/13465 SBCL ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE BAGGRUND 1. Ret og Administration har

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion.

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion. Til Energitilsynet Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion 8. september 2016 IAL/STO Indholdsfortegnelse 1. Ny tarifering... 2 2. Baggrund... 2 3.

Læs mere

Fremtidens systemydelser

Fremtidens systemydelser Fremtidens systemydelser - en kommentar fra Dansk Energi Ph.d. Stine Grenaa Jensen Dansk Energi Stikord 15 minutter Visioner Barrierer (hvad skal der til?) Hvor er vi om 5 år? Hvad kræver det? Den ideelle

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

BILAG 1 LOVGRUNDLAG ENERGINET.DKS VILKÅR FOR ADGANG TIL OG BRUG AF DATAHUBBEN - TREDJEPART

BILAG 1 LOVGRUNDLAG ENERGINET.DKS VILKÅR FOR ADGANG TIL OG BRUG AF DATAHUBBEN - TREDJEPART PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN [X. MÅNED ÅR] BILAG 1 LOVGRUNDLAG ENERGINET.DKS VILKÅR FOR ADGANG TIL OG BRUG AF DATAHUBBEN - TREDJEPART 9. februar 2016 Ret & Administration 16/00932 LRN LOVGRUNDLAG

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Referat Energitilsynsmøde den 23. september 2014 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde 155 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Sager

Læs mere