BG PENSION. Årsrapport 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BG PENSION. Årsrapport 1999"

Transkript

1 BG PENSION Årsrapport 1999

2 2

3 Indhold Femårsoversigt 4 Beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 7 Ledsagetakst til nøgletal 10 Revisionspåtegninger 11 Aktiver og afkast til markedsværdi 12 Resultatopgørelse 13 Balance 14 Noter 16 Ledelse 23 3

4 Femårsoversigt Mio. kr For egen regning Præmier Forsikringsydelser Ændring i livsforsikringshensættelser Forsikringsmæssige omkostninger Forsikringsteknisk investeringsafkast Bonusudjævning Teknisk resultat af livsforsikring Teknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring Årets resultat Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Egenkapital Aktiver Nøgletal Afkastnøgletal Afkast før realrenteafgift 10,2% 4,9% 12,2% 13,5% 14,5% Afkast efter realrenteafgift 9,6% 3,7% 10,0% 10,0% 9,4% Afkast efter korrigeret realrenteafgift 9,6% 3,5% 9,9% 10,0% 9,4% Omkostningsnøgletal Omkostningsprocent 5,1% 4,2% 4,4% 4,3% 5,0% Omkostninger som rentemarginal 1,3% 1,6% 1,9% 2,3% 3,3% Omkostninger per forsikret (kroner) Omkostningsresultat 0,00% 0,25% 0,16% 0,01% -0,38% Risikonøgletal Risikoresultat 0,24% 0,31% 0,66% 0,52% 0,30% Konsolideringsnøgletal Bonusreserve 7,9% 3,3% 8,0% 5,0% 1,2% Egenkapitalreserve 2,2% 3,3% 5,3% 3,0% 7,3% Solvensgrad 140% 158% 184% 144% 212% Syge- og ulykkesforsikring Erstatningsprocent f.e.r. 72,7% 43,9% 58,3% 70,6% Omkostningsprocent f.e.r. 24,4% 27,3% 15,3% 14,4% 4

5 Beretning BG Pension, Livsforsikringsaktieselskab tegner livrenter, kapital- og rateforsikringer samt livs- og invaliditetsforsikringer på individuel eller på gruppebasis. Al tegning foregår gennem BG Banks filialnet. BG Pension er 100% ejet af Topdanmark Livsforsikring. BG Pension har sin egen produktlinie og sælger sine forsikringsprodukter med eget BG Bankdesign gennem bankens filialnet. Forsikringsvirksomheden Salget har i 1999 i lighed med 2. halvår 1998 været påvirket af Pinsepakken (regeringsindgrebet i sommeren 1998). Det har således bevirket, at der i 1999 har været en vis tilbageholdenhed hos kunderne til specielt at foretage engangsindskud. For løbende præmier viser 1999 en pæn stigning på 12% i forhold til 1998, men denne stigning har ikke kunnet modvirke faldet i engangspræmier. Den samlede præmieindtægt for 1999 blev 905 mio. kr. mod mio. kr. i Det samlede forløb af invalide- og dødsfaldsrisiko vurderes som tilfredsstillende. Fra 1. november 1999 er dækningen til BG Banks lånegruppeforsikringer blevet udvidet med dækning ved kritisk sygdom. Den udvidede dækning er positivt modtaget af ordningens ca medlemmer. Stigningen i de forsikringsmæssige hensættelser er på 898 mio. kr. og ved udgangen af 1999 udgør disse mio. kr. svarende til en stigning på 27 pct. i forhold til året før. Investeringsvirksomheden Også i 1999 har udviklingen på de finansielle markeder været særdeles turbulent. Aktiekurserne startede 1999 med en kraftig nedgang, men specielt i slutningen af 1999 viste aktiekurserne stigninger og året sluttede med et ganske pænt afkast. Obligationsafkastet til markedsværdi blev til gengæld beskedent i 1999, hvilket dog til fulde er modsvaret af det pæne aktieafkast. Der er således i 1999 opnået et samlet resultat, der ligger over den rente, der er tilskrevet kunderne i samme periode. Som en følge af forskellen mellem det bogførte afkast af aktiverne og den rente, der er tilskrevet kunderne, samt et gunstigt risikoforløb er der henlagt 235 mio. kr. til bonusudjævningshensættelse. Ved udgangen af 1999 udgør bonusreserven herefter 7,9 pct. Vilkår for pensionsopsparing 1999 har været præget af ændret lovgivning. Som en del af Pinsepakken erstattes realrenteafgiften fra 1. januar 2000 med en fast skat på 26 pct. af afkast på obligationer. I Pinsepakken blev tillige gennemført en yderligere beskatning, idet afkast af ejendomme og af nyudstedte indeksobligationer fremover også er omfattet af 26 pct. skatten. Desuden er der indført en afgift på 5 pct. af aktieafkast. Da det generelle renteniveau synes at være faldende, medfører Pinsepakken en forøget beskatning af afkastet på pensionsopsparing. Kammeradvokaten har i en redegørelse i april 1999 tilkendegivet, at en eventuel reduktion i pensionstilsagn som følge af den forøgede beskatning alene er statens ansvar og ikke kan lægges selskaberne til last. Regeringen har da også delvist erkendt problemet og har i december 1999 afgivet en Redegørelse om rentegarantier til Folketinget. Heri foreslås forskellige løsninger til at imødegå de værste uhensigtsmæssigheder i Pinsepakken. Indtil det konkrete indhold af disse initiativer er endeligt fastlagt, er der dog grund til at udvise forsigtighed ved fastsættelse af depotrenter og opgørelsesrenter. BG Pension har derfor valgt at fastsætte depotrenter for 2000 til 4,5 pct. efter og 5,3 pct. før afgift. Finanstilsynet har med virkning fra 1. juli 1999 fastsat den maksimale grundlagsrente for ny pensionsforsikring til 2 pct. svarende til en opgørelsesrente på 1,5 pct. Desuden har Finanstilsynet krævet at der for forsikringer tegnet på baggrund af en opgørelsesrente på 4,5 pct. eller mere, som en del af livsforsikringshensættelserne afsættes en kollektiv merhensættelse til sikring af de afgivne garantier. BG Pension har garanteret forsikringsmæssige forpligtelser med en maksimal opgørelserente på 2,5 pct., hvorfor der ikke er foretaget særlige hensættelser til dækning af ydelsesgarantier. BG Pension vil i år 2000 gennemføre en strukturtilpasning for at sikre pensionskunderne størst muligt afkast og ledelsen vil løbende følge udviklingen med henblik på at foretage en fornøden tilpasning. 5

6 Beretning Resultat Årets overskud udgjorde 16 mio. kr. mod 18 mio. kr. i 1998 og vurderes af bestyrelsen som tilfredsstillende. Bestyrelsen foreslår, at overskuddet for 1999 udloddes som udbytte. Egenkapitalen udgør herefter pr. 31. december 1999 uændret 186 mio. kr. Solvensgraden er ultimo 1999 beregnet til 140 pct. og for at styrke kapitalgrundlaget er det planlagt, at der i 2000 skal ske en kapitaltilførsel i form af egenkapital eventuelt suppleret med ansvarlig lånekapital. Lovgivningen er i slutningen af 1999 ændret, således at der fra 1. januar 2000 i mindre omfang end tidligere kan anvendes ansvarlig lånekapital til afdækning af selskabets solvenskrav. Administration Omkostningerne til erhvervelse og administration er i 1999 steget med 4,6 pct., men trods en nedgang i bruttopræmieindtægterne er der for 1999 fortsat balance mellem administrationsindtægter og -udgifter. En del af stigningen i administrationsomkostninger er anvendt til IT-udvikling, der på sigt vil forbedre administrationsresultatet. BGP Ejendom BGP Ejendom koncernen realiserede et resultat - før skat - på 35 mio. kr. i 1999, hvor resultatet året før androg 19 mio. kr. Ved udgangen af 1999 androg ejendomsporteføljen 441 mio. kr., hvilket er en forøgelse i forhold til 1998 med 23 pct. Der budgetteres med en afkastprocent på 7,13 for regnskabsåret 2000 på grundlag af en udlejningsprocent på knap 98 ved indgangen til det nye regnskabsår. Ejendomsporteføljen er primært placeret i kontorejendomme med hovedvægt på hovedstadsområdet. Boliginvesteringer udgør knap 10 pct. af porteføljen. År 2000 Forberedelserne af overgangen til år 2000 har været grundigt tilrettelagt, og har betydet, at der ikke er konstateret problemer af nogen art i forbindelse med årsskiftet. Fremtiden BG Pension forventer vækst i bruttopræmieindtægten i Det er håbet, at der nu er faldet tilstrækkelig ro omkring vilkår for pensionsopsparing og efterløn, således at befolkningens tro til pensionssystemet kan blive genoprettet. Der er fortsat incitamenter til at foretage pensionsopsparing, og det bliver mere og mere vigtigt, at den enkelte bidrager til at sikre egen pension. Denne udvikling har da også allerede udmøntet sig i et stigende salg af pensionsordninger i 2. halvår af 1999, hvilket forventes at fortsætte i Der er fra regnskabsårets slutning til i dag ikke indtrådt hændelser af væsentlig betydning for regnskabet. Selskabets påtegning Det er vor opfattelse, at de hermed aflagte beretninger og årsregnskaber med tilhørende noter indeholder alle oplysninger - herunder også for tiden efter regnskabsårets udløb - der er nødvendige til bedømmelse af koncernens og moderselskabets økonomiske stilling. Direktion Albertslund, den 10. februar 2000 Christian Sagild Jan Hoffmann Bestyrelse Albertslund, den 10. februar 2000 Michael Pram Rasmussen Poul Almlund Lars Thykier Svend Erik Hovmand Britha Nielsen 6

7 Anvendt regnskabspraksis GENERELT Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om forsikringsvirksomhed samt Finanstilsynets bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers årsregnskaber. Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med almindelig anerkendt regnskabspraksis. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Koncerninterne transaktioner Koncerninterne ydelser afregnes på omkostningsdækkende basis. Husleje til Topdanmark Ejendom A/S er dog fastsat på markedsbaserede vilkår. Koncerninterne handler med værdipapirer og andre aktiver afregnes til markedspriser. RESULTATOPGØRELSEN Præmier for egen regning Præmier f.e.r. består af årets forfaldne præmier og indskud med fradrag af genforsikringens andel. Indtægter fra tilknyttede virksomheder indeholder selskabets andel af resultat i dattervirksomheder. Renter og udbytter m.v. indeholder de i regnskabsåret indtjente renter, indfrielsesgevinster og -tab på værdipapirer, herunder gevinst og tab ved salg af udtrukne obligationer og matematisk kursregulering ved løbetidsforkortelse. Endvidere indgår indeksregulering af indeksobligationer samt modtagne udbytter af kapitalandele. Gevinster og tab på investeringsaktiver Realiserede gevinster og tab ved salg af investeringsaktiver samt urealiserede gevinster og tab ved værdiregulering af investeringsaktiver ansat til markedsværdi, indgår i resultatopgørelsen. Forsikringsydelser for egen regning indeholder ud over udbetalinger som følge af en forsikringsbegivenhed, udbetalte beløb ved tilbagekøb samt kontant udbetalte bonusbeløb. Heri fradrages refunderede genforsikringserstatninger. Endvidere indgår årets ændring i erstatningshensættelser efter genforsikringens andel. Ændring i livsforsikringshensættelser for egen regning indeholder årets forskydning i de opgjorte livsforsikringshensættelser med fradrag af genforsikringens andel. Ændring i bonusudjævningshensættelser omfatter årets forskydning i hensættelser, som anvendes til fremtidig bonusudlodning. Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning Den andel af de forsikringsmæssige driftsomkostninger, der kan henføres til erhvervelse og fornyelse af livsforsikringsbestanden, opføres under erhvervelsesomkostninger. Samtlige erhvervelsesomkostninger udgiftsføres ved forsikringens tegning. Administrationsomkostninger omfatter de øvrige periodiserede udgifter, der kan henføres til regnskabsåret, herunder afgifter til offentlige myndigheder samt årets afskrivninger på inventar, edbanlæg og biler. Administrationsvederlag fra tilknyttede virksomheder opgøres på omkostningsdækkende basis og modregnes i de forsikringsmæssige driftsomkostninger. Endvidere modregnes provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskab. Administrationsomkostninger ved investeringsvirksomhed omfatter alle omkostninger ved formueforvaltning. Valutakursregulering Indtægter og udgifter i fremmed valuta er bogført til transaktionsdagens valutakurs. Aktiver og passiver omregnes til statusdagens valutakurs. Alle valutakursgevinster og tab indgår i resultatopgørelsen under regnskabsposten valutakursregulering. Realrenteafgift omfatter den beregnede afgift af alle afgiftspligtige indtægter og udgifter, som er medtaget i resultatopgørelsen. I posten indgår tillige aktieafkastskat. Overført investeringsafkast omfatter den forholdsmæssige andel af årets resultat af investeringsvirksomhed, som kan henføres til egenkapitalen og resultat af syge- og ulykkesforsikring. Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring Det forsikringstekniske resultat af selskabets bestand af syge- og ulykkesforsikringer er specificeret i en note til årsregnskabet på følgende poster: Præmieindtægter f.e.r. omfatter årets opkrævede bruttopræmier med fradrag af de til genforsikringen afgivne præmier og reguleret for bevægelserne i præmiehensættelserne svarende til en periodisering efter forsikringens dækningsperiode. Præmiehensættelserne er opført særskilt under de forsikringsmæssige hensættelser. 7

8 Anvendt regnskabspraksis Overført investeringsafkast omfatter den forholdsmæssige andel af årets resultat af investeringsvirksomhed, der kan henføres til syge- og ulykkesforsikring med fradrag af den del af årets ændring i de forsikringsmæssige hensættelser, som fremkommer ved diskontering. Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter årets udbetalte erstatninger med fradrag af de fra genforsikringen refunderede erstatninger og reguleret for bevægelserne i erstatningshensættelser. Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter således kendte og forventede erstatningsudgifter vedrørende regnskabsåret. Den del af årets ændring i erstatningshensættelserne som kan henføres til diskontering, fradrages i det overførte investeringsafkast vedrørende syge- og ulykkesforsikring. Ændring i andre forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. omfatter ændring i hensættelser vedrørende stigende risiko som følge af alder. Den del af årets ændring som kan henføres til diskontering, fradrages i det overførte investeringsafkast vedrørende syge- og ulykkesforsikring. Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. omfatter den andel af de forsikringsmæssige driftsomkostninger, der kan henføres til erhvervelse, fornyelse og administration af bestanden af syge- og ulykkesforsikring med fradrag af modtagne genforsikringsprovisioner og gevinstandele. Ekstraordinære poster Indtægter og udgifter, der adskiller sig fra selskabets ordinære drift, opføres under ekstraordinære poster. Skat I resultatopgørelsen føres den samlede skat, som udgøres af beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret med den for året opgjorte ændring af udskudte skatter. Udskudt skat hensættes efter gældsmetoden af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdi af aktiver og passiver. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af udskudt skat, såfremt underskuddene med overvejende sandsynlighed vil kunne udnyttes inden for en kortere tidsperiode. Fremkommer der ved opgørelsen af udskudt skat et aktiv, hvor det skønnes sandsynligt, at dette kan udnyttes, placeres aktivet under andre aktiver i posten skatteaktiv. Den udskudte skat opgøres ved diskontering. BALANCEN Kapitalandele i tilknyttede virksomheder værdiansættes til den regnskabsmæssige indre værdi. Andre finansielle investeringsaktiver Børsnoterede kapitalandele og investeringsforeningsandele ansættes til den senest noterede børskurs på balancetidspunktet. Unoterede andele ansættes til en skønnet markedsværdi med udgangspunkt i senest foreliggende regnskab. Fast forrentede obligationer og udlån værdiansættes til anskaffelsessummen reguleret for løbetidsforkortelse. Indeksobligationer er værdiansat til anskaffelsessum med tillæg af indeksregulering og reguleret for løbetidsforkortelse. Variabelt forrentede obligationer, konvertible obligationer og finansielle instrumenter, som er børsnoterede, værdiansættes til den senest noterede børskurs på balancetidspunktet. Unoterede obligationer og finansielle instrumenter ansættes til en skønnet markedsværdi. Tilgodehavender værdiansættes til pålydende værdi med fradrag af hensættelser til forventede tab. Inventar, edb-anlæg, biler m.v. værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af lineære afskrivninger over en brugsperiode, som ikke overstiger henholdsvis 5, 3 og 7 år. Efterstillede kapitalindskud omfatter lån, hvor kreditors krav træder tilbage for alle øvrige kreditorkrav. Forsikringsmæssige hensættelser De forsikringsmæssige hensættelser beregnes af selskabets ansvarshavende aktuar i overensstemmelse med det til Finanstilsynet anmeldte tekniske grundlag. Præmiehensættelserne vedrører syge- og ulykkesforsikring og omfatter den del af de opkrævede præmier, der kan henføres til perioden efter udgangen af regnskabsåret. Hvis de beregnede hensættelser ikke er tilstrækkelige, fordi risikoen ikke afløber proportionalt med tiden i forsikringsperioden, forøges hensættelserne med de nødvendige beløb til dækning heraf. 8

9 Anvendt regnskabspraksis Bruttolivsforsikringshensættelserne opgøres som forskellen mellem kapitalværdien af selskabets forpligtelser i henhold til de indgåede forsikringsaftaler inklusive fordelt bonus og kapitalværdien af de præmier, som forsikringstageren skal betale i fremtiden. Endvidere indgår hensættelser til dækning af indtrufne, men endnu ikke anmeldte skader samt hensættelser til dækning af omkostninger ved den fremtidige administration af forsikringerne. Erstatningshensættelser omfatter forfaldne, endnu ikke betalte erstatninger vedrørende livsforsikring samt den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige løbende ydelser vedrørende syge- og ulykkesforsikring. I hensættelsen vedrørende syge- og ulykkesforsikring indgår endvidere hensættelser til dækning af indtrufne endnu ikke anmeldte skader. Andre hensættelser Hensættelser til udskudt realrenteafgift er beregnet som nutidsværdien af den afgift, der hviler på kursgevinster, som allerede er medtaget i resultatopgørelsen, men som i henhold til realrenteafgiftslovens bestemmelser først indgår i afgiftsgrundlaget i de kommende år. Genforsikringsdepoter omfatter modtagne beløb fra selskabets genforsikringsselskab, som henstår til dækning af genforsikringsselskabets forpligtelser overfor selskabet. Gæld er optaget til den pålydende værdi. NØGLETAL Afkastprocenterne er opgjort eksklusive afkastet af selskabets udstedte konvertible obligationer. Bonusudjævningshensættelser udgøres af beløb, som hensættes til udjævning af bonusudlodninger over kommende år. Andre forsikringsmæssige hensættelser vedrører syge- og ulykkesforsikring og omfatter hensættelser for stigende alder. 9

10 Ledsagetekst til nøgletal AFKASTNØGLETAL Den forrentning, der ligger til grund for selskabets bonustildeling, er en forrentning udregnet efter de værdiansættelsesregler, der anvendes i årsregnskabet, de såkaldte bogførte værdier, hvor man udjævner udsvingene i de årlige afkast. Nøgletallene er derimod baseret på forrentningen udregnet på baggrund af aktivernes afkast og kursændring opgjort til markedsværdi, hvorved de årlige udsving fuldt ud ses. Dette svarer ikke til afkastet i årsregnskabet. Der angives tre nøgletal for selskabets afkast, idet realrenteafgiften har indflydelse på investeringsstrategien. Nogle aktiver er realrenteafgiftspligtige (bl.a. sædvanlige obligationer), mens andre er realrenteafgiftsfri (bl.a. aktier og indeksobligationer). Endvidere har de fleste selskaber et såkaldt overgangsfradrag, hvor realrenteafgiften nedsættes i forhold til, hvor stor en del af opsparingen der hidrører fra før realrenteafgiftens indførelse. Investeringsstrategien afhænger derfor af overgangsfradragets størrelse, som igen afhænger bl.a. af bestandens alder. Afkastet før realrenteafgift viser afkastet før realrenteafgift målt i procent af de investerede midler, opgjort til markedsværdi. Herved angives det afkast, som selskabet ville have opnået med uændret investeringsstrategi, hvis der ikke skulle betales realrenteafgift. Det giver udtryk for, hvorledes selskabets forrentning ville være, hvis realrenteafgiftsloven ikke eksisterede. Afkast efter selskabets realrenteafgift viser afkastet målt i procent af de investerede midler, opgjort til markedsværdi og efter realrenteafgift. Det udtrykker årets faktiske afkast med selskabets aktuelle overgangsfradrag. Afkast efter korrigeret realrenteafgift viser afkastet målt i procent af de investerede midler, opgjort til markedsværdi, som selskabet ville have opnået, dersom overgangsfradraget var 0. Det skal understreges, at hvis realrenteafgiftsforholdene var anderledes, som nævnt under de enkelte nøgletal, ville aktivsammensætningen være en anden. OMKOSTNINGSNØGLETAL Selskabets omkostninger kan dækkes af flere kilder. F.eks. kan en del af præmierne (løbende præmier og indskud) anvendes til dækning af omkostninger, og endvidere kan en del af årets afkast anvendes til omkostningsdækning. Hvis bidragene til omkostningsdækning overstiger de afholdte omkostninger, kan noget af overskuddet leveres tilbage som en del af selskabets bonus til forsikringstagerne (omkostningsbonus). Der kan således opstilles et omkostningsregnskab, hvor man udregner bidragene til omkostningsdækning og fratrækker de afholdte omkostninger og omkostningsbonus. Omkostningsprocenten viser omkostningerne målt i forhold til årets præmier til selskabet. Herved vises, hvor stor en del af præmierne der skulle anvendes til administration, hvis dette var den eneste kilde til omkostningsdækning. Omkostningerne beregnet som rentemarginal viser omkostningerne målt i forhold til livsforsikringshensættelserne (de midler, der er hensat til dækning af de forsikringsmæssige forpligtelser). Herved vises, hvor meget selskabets forrentningsevne ville blive nedsat, hvis afkastet var den eneste kilde til omkostningsdækning. Omkostninger per forsikret viser det bidrag til omkostninger, som hver forsikret ville betale, hvis omkostningerne blev fordelt ligeligt blandt dem. Omkostningsresultat kan fortolkes som overskuddet på omkostningsregnskabet målt i forhold til livsforsikringshensættelserne. RISIKONØGLETALLET Vedrørende risiko kan der opstilles et risikoregnskab. Et risikoregnskab opstilles ved at opregne bidragene til risikodækning og fratrække de afholdte risikoomkostninger og risikobonus. Risikoresultat kan fortolkes som overskuddet på risikoregnskabet målt i forhold til livsforsikringshensættelserne. Herved vises, hvor meget selskabets forrentningsevne kunne forøges, hvis hele risikoresultatet anvendtes til bonus. Risikoresultatet udtrykker ikke noget om prisen på risikodækning i selskabet og heller ikke, om de forsikrede har været udsat for flere eller færre dødsfald og invaliditet end en normal gruppe af forsikrede. KONSOLIDERINGSNØGLETAL Bonusreserven udtrykker de ufordelte reserver målt i forhold til livsforsikringshensættelserne. Egenkapitalreserven viser, hvor meget den korrigerede egenkapital (egenkapitalen med tillæg af visse merværdier og ansvarlig indskudskapital) overstiger lovgivningens mindstekrav målt i forhold til livsforsikringshensættelserne. Solvensgraden viser, hvor meget egenkapitalen korrigeret for eventuelle merværdier udgør i forhold til lovgivningens mindstekrav til den (solvensmargenen). Bonusreserven er udtryk for værdier, som skal anvendes til fordel for de forsikrede. Egenkapitalreserven udtrykker ekstra værdier, der tilhører selskabet. I pensionskasser og selskaber, hvor der er sammenfald eller andre særlige relationer mellem kunde- og ejerkreds, kan henlæggelser til egenkapitalen i nogen udstrækning være afsat til udjævning af afkastet for de forsikrede. Nøgletallene bidrager således til vurdering af selskabets bonusevne og økonomiske styrke, dvs. bl.a. selskabets mulighed for at modstå udsving i afkastet samt imødegå uforudsete forsikringsmæssige og finansielle risici. 10

11 Revisionspåtegninger Intern revision Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 1999 for BG Pension, Livsforsikringsaktieselskab. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner og efter almindeligt anerkendte revisionsprincipper. Under revisionen har vi ud fra væsentlighed og risiko vurderet forretningsgange samt efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i regnskabet. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at regnskaberne giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Ballerup, den 10. februar 2000 Jørn Sønderup Revisionschef Ulla Hansen Vicerevisionschef Generalforsamlingsvalgte revisorer Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 1999 for BG Pension, Livsforsikringsaktieselskab. Den udførte revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at regnskaberne er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i regnskaberne anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om regnskabet informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at regnskaberne giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. København, den 10. februar 2000 Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab KPMG C. Jespersen Henning Møller Leif Zilmer Bjarne Fabienke Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor 11

12 Aktiver og afkast til markedsværdi Mio. kr. Bogført værdi Markedsværdi Afkast Primo Ultimo Primo Ultimo i % * Ejendomsaktieselskab ,2 Børsnoterede danske aktier ,3 Unoterede danske kapitalandele ,0 Udenlandske kapitalandele ,7 Øvrige kapitalandele, i alt Nominelle obligationer i DKK ,8 Indeksobligationer i DKK ,5 Obligationer i fremmed valuta ,2 Obligationer, i alt Andre finansielle investeringsaktiver ,2 Investeringsaktiver, i alt Øvrige aktiver Aktiver, i alt Gæld, m.v ,3 Nettoaktiver, i alt ,2 * Afkast i % p.a. før realrenteafgift og selskabsskat I opstillingen er det valgt at se bort fra, at visse porteføljeinvesteringer er foretaget i særskilte juridiske enheder, idet det vurderes, at en aggregering over ensartede underliggende aktiver bidrager til at sikre et retvisende billede. Afkastprocenten for gæld er opgjort eksklusive afkastet af udstedte konvertible obligationer. Eksponeringen i udenlandske kapitalandele er tilpasset ved hjælp af finansielle instrumenter. Ultimoeksponeringen i udenlandske kapitalandele efter indregning af finansielle instrumenter udgør kr 493,3 mio. Afkastet af finansielle instrumenter sættes i forhold til størrelsen af eksponeringen i det underliggende aktiv ved beregning af afkastprocenter. 12

13 Resultatopgørelse Mio. kr. Note Præmier Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier 0 0 Præmier f.e.r Indtægter af investeringsaktiver Indtægter fra tilknyttede virksomheder Renter og udbytter m.v Realiserede gevinster på investeringsaktiver Indtægter af investeringsaktiver, i alt Urealiserede gevinster på investeringsaktiver Forsikringsydelser Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning 0 0 Ændring i erstatningshensættelser 0-3 Forsikringsydelser f.e.r Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Ændring i genforsikringsandel 0 0 Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r Bonus Ændring i bonusudjævningshensættelser Forsikringsmæssige driftsomkostninger 6 Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber 0 0 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver Administrationsomkostninger -3-2 Renteudgifter Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver, i alt Urealiserede tab på investeringsaktiver Valutakursregulering -8-7 Realrenteafgift Overført investeringsafkast Forsikringsteknisk resultat af livsforsikring Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring Overført investeringsafkast Andre ordinære udgifter 0 0 Resultat før skat Skat Årets resultat

14 Balance Mio. kr. Note AKTIVER Investeringsaktiver Investeringer i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Andre finansielle investeringsaktiver 12 Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Indlån i kreditinstitutter Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver, i alt Tilgodehavender Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsselskaber Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender 1 0 Tilgodehavender, i alt Andre aktiver Biler 1 1 Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Skatteaktiv Øvrige 0 12 Andre aktiver, i alt Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt Aktiver, i alt

15 Balance Mio. kr. Note PASSIVER Egenkapital 15 Aktiekapital Overkurs ved emission Overført overskud Egenkapital, i alt Efterstillede kapitalindskud Forsikringsmæssige hensættelser Præmiehensættelser Bruttohensættelser Præmiehensættelser f.e.r Livsforsikringshensættelser 18 Bruttohensættelser Genforsikringsandel -1 0 Livsforsikringshensættelser f.e.r Erstatningshensættelser 19 Bruttohensættelser Genforsikringsandel Erstatningshensættelser f.e.r Bonusudjævningshensættelser Andre forsikringsmæssige hensættelser 20 Bruttohensættelser Andre forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r., i alt Hensættelser til andre risici og omkostninger Udskudt realrenteafgift 0 6 Genforsikringsdepoter 4 1 Gæld Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring 1 6 Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat 0 7 Finansielle instrumenter 1 2 Anden gæld Udbytte Gæld, i alt Passiver, i alt Personale 21 Koncerninterne transaktioner 22 Koncernregnskab og koncernforbindelser 23 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser 24 15

16 Noter Mio. kr Note 1. Løbende præmier Bruttopræmier Engangspræmier Bruttopræmier Individuelt tegnede forsikringer Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold Gruppeliv Bruttopræmier udgøres udelukkende af direkte dansk forretning. Antal forsikrede ved årets udgang (1.000 stk.): Individuelt tegnede forsikringer Forsikringer tegnet som led i et ansættelsesforhold 4 3 Gruppeliv Alle bruttopræmier vedrører forsikringer tegnet med bonusordning. Note 2. Årsresultat Indtægter fra tilknyttede 1999 virksomheder Ejendomsselskabet BGP ApS BGP.052 ApS INV.002 ApS Indtægter fra tilknyttede virksomheder Note 3. Kapitalandele Gevinster og tab på Investeringsforeningsandele investeringsaktiver Obligationer Finansielle instrumenter 2 0 Gevinster og tab på investeringsaktiver Realiserede gevinster og tab på investeringsaktiver Urealiserede gevinster og tab på investeringsaktiver Note 4. Forsikringssummer ved død Udbetalte ydelser Forsikringssummer ved invaliditet 9 8 Forsikringssummer ved udløb 4 1 Pensions- og renteydelser Tilbagekøb Kontant udbetalte bonusbeløb Udbetalte ydelser

17 Noter Mio. kr Bruttopræmier Rentetilskrivning Forsikringsydelser Omkostningstillæg efter tilskrivning af omkostningsbonus Risikogevinst efter tilskrivning af risikobonus -8-8 Hensættelser til fremtidig administration 6 8 Andet 1 1 Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Note 5. Ændring i bruttolivsforsikringshensættelser Provisioner for direkte forsikringer Øvrige erhvervelsesomkostninger 7 7 Overført til syge- og ulykkesforsikring -5-5 Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Overført til syge- og ulykkesforsikring -9-7 Refusioner -5-5 Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger Note 6. Forsikringsmæssige driftsomkostninger Honorar til generalforsamlingsvalgt revision: (1.000 kr.) Deloitte & Touche Revision Andet KPMG C.Jespersen Revision Andet Koncernens interne revisionsafdeling udfører den overvejende del af revisionen. Aktuel realrenteafgift Ændring i udskudt realrenteafgift -6-1 Aktieafkastskat 17-2 Realrenteafgift Note 7. Realrenteafgift Latent pensionsafkastskat/realrenteafgift vedrørende ikke bogførte merværdier 9 21 Friholdt for realrenteafgift (%) 0,8 0,9 Andel af investeringsaktiver, hvoraf afkastet indgår i realrenteafgiftsgrundlaget, og hvor afgiften beregnes med den fulde afgiftssats (%) 50,5 39,7 Andel af investeringsaktiver, hvoraf afkastet indgår i realrenteafgiftsgrundlaget, og hvor afgiften beregnes med en sats reduceret med selskabsskatteprocenten (%) 0,0 25,0 17

18 Noter Mio. kr Note 8. Overført til syge- og ulykkesforsikring 19 6 Overført Overført til ikke forsikringsteknisk virksomhed 17 7 investeringsafkast Overført investeringsafkast Note 9. Bruttopræmier Forsikringsteknisk Afgivne genforsikringspræmier -8-8 resultat af syge- og Ændring i bruttopræmiehensættelser 1 0 ulykkesforsikring Præmieindtægter f.e.r Overført investeringsafkast 10-5 Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning 0 6 Ændring i bruttoerstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r Ændring i andre forsikringsmæssige hensættelser Erhvervelsesomkostninger -5-5 Administrationsomkostninger -9-7 Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber -3-6 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Resultat af syge- og ulykkesforsikring 10 7 Afløbsresultat Brutto -6-9 For egen regning 0 5 Overført investeringsafkast fremkommer således: Investeringsafkast af forsikringsmæssige hensættelser 19 6 Ændring af hensættelser som følge af diskontering: Erstatningshensættelser -5-5 Andre hensættelser -5-7 Genforsikrings andel af hensættelser 1 1 Overført investeringsafkast 10-5 Note 10. Beregnet skat af årets resultat 0 0 Skat Beregnet skat i datterselskaber 0-7 Regulering til tidligere år 2 0 Regulering af udskudt skat 32 0 Skat 34-7 Der er betalt 5 mio. kr. selskabsskat i regnskabsåret. 18

19 Noter Mio. kr Anskaffelsessum 1. januar Tilgang 0 0 Afgang Anskaffelsessum 31. december Note 11. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Opskrivninger 1. januar 27 9 Årets resultat Udbytte Opskrivninger 31. december Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Ejendomsselskabet BGP ApS, Albertslund Investeringsselskaber: BGP.052 ApS, Albertslund 0 0 INV.002 ApS, Ballerup Selskaberne er alle 100 % ejet Anskaffelsespriser for aktiver værdiansat til markedsværdier Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer (markedsværdi 439/261 mio. kr) Note 12. Andre finansielle investeringsaktiver Egenkapital i h.t. seneste årsregnskab for selskaber, som ejes 5% eller derover: Forenede Gruppeliv, København, 6,67% Note 13. Kapitalandele Obligationer 0-8 Driftmidler 2 3 Fremførte underskud 30 5 Skatteaktiv 32 0 Note 14. Skatteaktiv 19

20 Noter Mio. kr Note 15. Egenkapital 1. januar Egenkapital Årets resultat Udbytte Egenkapital 31. december Andel af efterstillede kapitalindskud som kan henregnes til basiskapitalen Basiskapital 31. december Solvensmargen Aktiekapital Overkurs ved emission Overført overskud 1. januar Årets resultat Udbytte Overført overskud 31. december Egenkapital 31. december Note 16. Aktiekapital Aktiekapitalen er fordelt på 3 aktiebreve på henholdsvis tkr tkr. og 10 tkr. Note 17. Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud 100 mio. kr., er indskudt som ansvarligt lån mod udstedelse af konvertibelt gældsbrev. Gældsbrevet kan konverteres til kurs 100 indtil år 2017, hvor lånet forfalder til kurs 100. Lånet forrentes med en rentesats svarende til selskabets udbytteprocent. Note 18. Bruttohensættelser 1. januar Livsforsikringshensættelser Ændring i bruttohensættelser jvf. resultatopgørelsen Bruttohensættelser 31. december Genforsikringsandel -1 0 Livsforsikringshensættelser f.e.r Opdeling af livsforsikringshensættelserne brutto efter størrelsen af de tekniske renter: Opgørelsesrente %: 0,0 Teknisk rente %: , ,

21 Noter Mio. kr Hensættelser vedrørende livsforsikring Bruttohensættelser 8 8 Hensættelser f.e.r. 8 8 Hensættelser vedrørende syge- og ulykke Bruttohensættelser Genforsikringsandel Hensættelser f.e.r Erstatningshensættelser i alt Bruttohensættelser Genforsikringsandel Erstatningshensættelser f.e.r Note 19. Erstatningshensættelser Hensættelser for stigende alder Andre forsikringsmæssige hensættelser Personaleudgifter: Løn Pension og social sikring 2 2 Lønsumsafgift Vederlag til direktion (1.000 kr.) Vederlag til bestyrelse (1.000 kr.) Note 20. Andre forsikringsmæssige hensættelser Note 21. Personale Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere Løbende koncerninterne ydelser: Markedsbaserede: Husleje og forvaltning 1 1 Omkostningsrefusioner: Edb m.v. 3 1 Andet 5 3 Note 22. Koncerninterne transaktioner I henhold til 8 i Bekendtgørelsen om forsikringsselskabers og pensionskassers koncernregnskaber udarbejder selskabet ikke koncernregnskab. Note 23. Koncernregnskab og koncernforbindelser Regnskabet for BG Pension, Livsforsikringsaktieselskab indgår i koncernregnskabet for Topdanmark Livsforsikring A/S som laveste koncern, og for Topdanmark A/S som højeste koncern. 21

22 Noter Mio. kr Note 24. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser Selskabet hæfter solidarisk for den i koncernens moderselskab Topdanmark A/S afsatte aktuelle selskabsskat. Selskabet hæfter tillige solidarisk for A-skat og lønsumsafgift m.m., som påhviler de i Topdanmark koncernen fællesregistrerede selskaber. Selskabet deltager med andre forsikringsselskaber i Forenede Gruppeliv (FG), der er en interessentskabslignende virksomhed, hvor deltagerne hæfter solidarisk for FG s forpligtelser, herunder de forsikringsmæssige forpligtelser. Udtræder selskabet af FG, uden at FG opløses, kan selskabets ideelle andel af nettoaktiverne ikke umiddelbart udtages af FG. BG Pension, Livsforsikringsaktieselskab har en flerårig lejeforpligtelse over for Topdanmark Ejendom A/S. Årlig leje 2 Finansielle instrumenter Køb af aktiver på termin 751 Salg af aktiver på termin 888 Registrerede aktiver Til sikkerhed for de forsikringsmæssige hensættelser er registreret aktiver til en bogført værdi af

23 Ledelse Bestyrelse Michael Pram Rasmussen, adm. direktør, formand Poul Almlund, direktør, næstformand Lars Thykier, vicedirektør Svend Erik Hovmand, MF, udnævnt af Økonomiministeriet Britha Nielsen, Konsulent, valgt af medarbejderne Direktion Christian Sagild, adm. direktør Jan Hoffmann, direktør Ansvarhavende aktuar Lene Lentz Ledende medarbejdere Henrik Linde, underdirektør Salg Eigil Sejling Berwald, kontorchef Økonomi Erik Eriksen, kontorchef IT Annelise Wilmann, kontorchef Teknik Revision Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab KPMG C.Jespersen, Statsautoriserede Revisorer BG Pension, Livsforsikringsaktieselskab Roskildevej Albertslund Telefon Telefax CVR-nr

24 BG PENSION Livsforsikringsaktieselskab Roskildevej Albertslund Telefon Telefax

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Jens Erik Christensen, administrerende direktør, formand Poul Mortensen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 63 20 74 B&T Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør formand Jan Kondrup, bankdirektør Per Klitgård Poulsen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring Årsrapport 1999

Topdanmark Livsforsikring Årsrapport 1999 Topdanmark Livsforsikring Årsrapport 1999 Hoveddiagram Topdanmark Livsforsikring A/S BG Pension, Livsforsikringsaktieselskab Topdanmark Livsforsikring II A/S Topdanmark Ejendom A/S Forretningsmæssig struktur

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS

HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 16 32 79 HTS Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS

BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 10 10 95 B&A Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR KVINDELIGE ARBEJDERE OG

PENSIONSKASSEN FOR KVINDELIGE ARBEJDERE OG PENSIONSKASSEN FOR KVINDELIGE ARBEJDERE OG SPECIALARBEJDERE ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 15 75 34 71 PKS Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Alice Lykke Doris

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport januar 31. juni 2017

Halvårsrapport januar 31. juni 2017 Halvårsrapport 2017 1. januar 31. juni 2017 Lille Tornbjerg Vej 30 5220 Odense SØ CVR-nr. 25 12 19 02 Hjemsted: Odense Indholdsfortegnelse Oversigt s. 3 Ledelsesberetning og -påtegning s. 4-5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2013 Skandia Livsforsikring A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Begivenheder

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere