FAGLIG LEDELSE OG STYRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAGLIG LEDELSE OG STYRING"

Transkript

1 FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION INSPIRATIONSVÆRKTØJ

2 Hent inspiration til at arbejde med faglig ledelse og styring Modellen for faglig ledelse og styring beskriver centrale elementer og giver redskaber til at styrke den faglige ledelse og styring på området børn og unge med særlige behov. Modellens centrale elementer er: styringsgrundlag, organisering og tværfagligt samarbejde, faglig udvikling, arbejdstilrettelæggelse, opfølgning og ledelsesinformation. Socialstyrelsen har udarbejdet et værktøj til refleksion, der henvender sig til den faglige ledelse på alle niveauer. Det vil sige direktionen, afdelingsledere og teamledere. Værktøjet kan bruges til, at: Skabe et fælles billede i ledelsen om styrker og udfordringer i den lokale faglige ledelse og styring. Få inspiration til hvilke elementer og redskaber, der er relevante for jer at hente og arbejde videre med i Socialstyrelsens redskabskasse til faglig ledelse og styring. Sådan bruger I inspirationsværktøjet Vi anbefaler, at de relevante ledere hver for sig ser nærmere på den faglige ledelse og styring med afsæt i de spørgsmål, der er i redskabet, og at I herefter drøfter jeres vurderinger i fællesskab. Det kan give inspiration til, hvad der giver mening for jer at arbejde med, hvis I vil styrke den faglige ledelse og styring i jeres kommune. Inden for hvert af modellens seks elementer skal I i det følgende tage stilling til en række udsagn for hvert enkelt element. Sæt et kryds ud fra de enkelte udsagn, som passer til din vurdering. I mål Godt i gang Kun lige begyndt Sæt derefter et kryds på skalaen ud fra en samlet og overordnet vurdering af besvarelsen for udsagnene. Den samlede vurdering skal give et overblik over, hvilke elementer der er mest oplagt for jer at arbejde med. I mål Godt i gang Kun lige begyndt Hvis I bliver inspirerede til at arbejde videre med et element, kan I hurtigt finde de relevante temaer i redskabskassen i bunden af hver side. Brug eventuelt også den samlede oversigt over temaer og de konkrete redskaber, som I finder bagerst efter side 11. Den samlede model og redskabskasse ligger på Socialstyrelsens hjemmeside: God fornøjelse! 2 Inspirationsværktøj

3 STYRINGSGRUNDLAG Styringsgrundlag: Kommunen sætter med styringsgrundlaget kursen for indsatsen på området børn og unge med særlige behov. Styringsgrundlaget sætter også rammer og retning for, hvordan byråd og ledelse vil videreudvikle og følge op på kvaliteten på området. Under Styringsgrundlag findes redskaber til ledelsens arbejde med mål og retning i den sammenhængende børne- og ungepolitik, serviceniveauer og retningslinjer for sagsbehandlingen. Klik her / kryds af I mål Godt i gang Kun lige begyndt 1. Vores sammenhængende børne- og ungepolitik sætter klare mål og en helt tydelig retning for, hvordan vi vil arbejde i forhold til børn og unge med særlige behov. 2. Vi har konkretiseret de politiske mål og rammer i faglige retningslinjer, som tydeliggør vores fælles faglige grundlag for myndighedsarbejdet. Det er dermed tydeligt for os, hvordan vi på myndighedsområdet kommer i mål med den udvikling, vi ønsker. 3. Vores serviceniveau er tydeligt defineret og dækker alle områder. Serviceniveauet hjælper os til at indfri de politiske målsætninger og tydeliggør de faglige ambitioner, vi har for børn og unge med særlige behov. 4. Vi har formidlet den sammenhængende børne- og ungepolitik, serviceniveauet og de faglige retningslinjer til ledere og medarbejdere. 5. Vi har en tydelig forståelse i ledelsen af, hvordan vi sikrer fokus og følger op på, om vi når vores målsætninger og arbejder, som vi ønsker. Samlet vurdering Sæt kryds på skalaen ud fra en samlet vurdering af din besvarelse ovenfor: I hvilken udstrækning sætter styringsgrundlaget tydeligt mål og retning for børne-ungeområdet? I mål Godt i gang Kun lige begyndt Gå til redskabskasssen (se side 12) og få inspiration til: Hvordan understøttes fagudvalget i at varetage sin politiske styringsrolle? Hvordan tilrettelægges politikudviklingen? Hvordan fastlægges serviceniveauet? Hvordan udarbejdes retningslinjer for sagsbehandlingen? Hvordan sikres implementering og forankring? Hvordan følges der op på styringsgrundlaget? Find den samlede model og redskabskasse på Socialstyrelsens hjemmeside: SOCIALSTYRELSEN Viden til gavn 3

4 ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE Organisering og tværfagligt samarbejde: Ledelsen skaber i organiseringen strukturer, processer og kultur for kommunens praksis. Ledelsesopgaven handler om at skabe sammenhæng mellem styringsgrundlag, organisering og daglig praksis. Under Organisering og tværfagligt samarbejde findes redskaber til at understøtte mål, retning og tværfagligt samarbejde på området gennem det organisatoriske grundlag. Fokus er særligt på valget blandt forskellige organiseringsformer på kommune-, fagområde- og teamniveau. Klik her / kryds af I mål Godt i gang Kun lige begyndt 1. Vores organisering af området for børn og unge med særlige behov tager afsæt i de politiske mål og rammer. 2. Organiseringen af myndighedsarbejdet og det tværfaglige samarbejde med eksempelvis dagtilbud, skoler, PPR, sundhedsplejerske og leverandører understøtter den retning, vi ønsker at arbejde hen i mod. 3. Vi har klare samarbejdsaftaler og en fælles forståelse for det tværfaglige samarbejde med eksempelvis dagtilbud, skoler, PPR, sundhedsplejerske og leverandører. 4. Vi har procedurer og værktøjer til tværfaglige samarbejdskanaler. Vi arbejder derfor ud fra beskrevne formål og arbejdsmetoder, ligesom vi indleder samarbejdet med at drøfte forventede resultater, og aftaler hvordan vi vil følge op. 5. Vores teamstruktur på myndighedsområdet understøtter sammenhængende sagsgange og arbejdet ud fra det fælles faglige grundlag. 6. Vi evaluerer løbende, hvordan vores organisering og tværfaglige samarbejde for myndighedsarbejdet fungerer. Vi har derfor en føling med, om organiseringen lever op til de mål og krav, som vi vil opnå med den valgte organisering. Samlet vurdering Sæt kryds på skalaen ud fra en samlet vurdering af din besvarelse ovenfor: Giver organiseringen samlet set gode rammer for at arbejde i den retning, som vi skal? I mål Godt i gang Kun lige begyndt Gå til redskabskasssen (se side 13) og få inspiration til: Hvordan spiller organisering og styringsgrundlag sammen? Hvordan vælges mellem forskellige organiseringsformer? Hvordan understøttes organisering af tværfagligt samarbejde? Hvordan implementerer og evaluerer man de valgte organiseringsformer? Find den samlede model og redskabskasse på Socialstyrelsens hjemmeside: 4 Inspirationsværktøj

5 FAGLIG UDVIKLING Faglig udvikling: Ledelsen fastholder og udvikler den faglige praksis via et fælles faglige grundlag, det faglige læringsmiljø og strategisk kompetenceudvikling. Under Faglig udvikling findes redskaber til at forankre det faglige grundlag i praksis, skabe læring i det daglige arbejde og implementere ny viden og lovgivning. Der er fokus både på det strategiske arbejde med at forankre mål og retning i god faglig praksis og de konkrete processer, som skaber faglig udvikling. Klik her / kryds af I mål Godt i gang Kun lige begyndt 1. Vi understøtter de politiske mål og rammer gennem tydelige faglige retningslinjer, som kommer til udtryk i de metoder og kompetencer, vi anvender i myndighedsarbejdet. 2. Vores faglige udvikling er i fokus i den faglige ledelse. Vi skaber derfor læring gennem det daglige arbejde i vores teams og i det faglige læringsmiljø på myndighedsområdet. 3. Vi har klare rammer for at indarbejde ny viden og lovgivning på området. 4. Vi arbejder strategisk med at udvikle og fastholde vores kompetencer på myndighedsområdet. 5. Vi sikrer, at nye medarbejdere arbejder efter det fælles faglige grundlag. Vi har derfor en strategi for, hvordan vi over tid fastholder og videreudvikler det fælles faglige grundlag for medarbejderne. Samlet vurdering Sæt kryds på skalaen ud fra en samlet vurdering af din besvarelse ovenfor: Skaber vi samlet set en sammenhængende og fælles forståelse af kvalitet i myndighedsarbejdet? I mål Godt i gang Kun lige begyndt Gå til redskabskasssen (se side 14) og få inspiration til: Hvordan bliver kommunens mål og strategier pejlemærker for den faglige udvikling? Hvordan skabes der læring gennem det daglige arbejde? Hvordan omsættes ny viden og ny lovgivning i den faglige praksis? Hvordan introduceres nye medarbejdere? Find den samlede model og redskabskasse på Socialstyrelsens hjemmeside: SOCIALSTYRELSEN Viden til gavn 5

6 TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET Arbejdstilrettelæggelse: Ledelsen omsætter organisering og fagligt grundlag til en fælles sammenhængende praksis gennem tilrettelæggelsen af myndighedsarbejdet. Under Arbejdstilrettelæggelse findes redskaber, der støtter ledelsen i at sikre gode processer i sagsbehandlingen, fordele, overdrage og it-understøtte sagerne samt støtte brugen af de valgte sagsbehandlingsmetoder. Klik her / kryds af I mål Godt i gang Kun lige begyndt 1. Vores arbejdsgange understøtter de politiske mål og rammer, og vores sagsbehandlingsproces er tilrettelagt, så den lever op til de faglige retningslinjer og lovgivningen på området. 2. Der er faste kriterier for fordeling af sager, som understøtter de arbejdsgange, den organisering og de mål der er på området. 3. Den faglige ledelse har løbende fokus på fordeling og antallet af sager ud fra de krav og forventninger, der er til myndighedsarbejdet. 4. Vi sikrer en god overlevering af sager mellem sagsbehandlere og til andre organisatoriske enheder. 5. Vi bruger IT-systemet til at understøtte sagsbehandlingen, og både superbrugere og den faglige ledelse er med til at sikre dette. Samlet vurdering Sæt kryds på skalaen ud fra en samlet vurdering af din besvarelse ovenfor: Understøtter vores arbejdsgange samlet set sammenhæng og kvaliteten i myndighedsarbejdet? I mål Godt i gang Kun lige begyndt Gå til redskabskasssen (se side 15) og få inspiration til: Hvordan kan retningslinjerne for sagsbehandling omsættes til faglig praksis? Hvordan sikres en god fordeling af sager? Hvordan overdrages sager? Hvordan understøtter IT-systemet god sagsbehandling? Find den samlede model og redskabskasse på Socialstyrelsens hjemmeside: 6 Inspirationsværktøj

7 OPFØLGNING Opfølgning: Ledelsen sætter gennem meningsfuld opfølgning fokus på løbende justering, udvikling og læring på området som en integreret del af den daglige drift. Opfølgning kan derved understøtte omsætning af styringsgrundlaget, faglig kvalitet i sagsbehandlingen, resultater for børn og unge med mere. Under Opfølgning findes redskaber til ledelsestilsyn og opfølgning på mål, ressourcer, indsatser og resultater. Klik her / kryds af I mål Godt i gang Kun lige begyndt 1. Vi bygger bro mellem politik og hverdag ved at tilrettelægge opfølgninger, fx i et sammenhængende årshjul, så vi løbende har overblik over området, hvad vi følger op på hvornår og med hvilket datagrundlag. 2. Vi sikrer, om fagudvalget har den fornødne viden på området til at træffe de bedste beslutninger. Vi følger derfor også op på, hvordan andre forvaltninger og fagområders aktiviteter, indsatser og strategier kan påvirke og tænkes sammen med udviklingen på vores område. 3. Vi bruger ledelsestilsynet til at sætte løbende fokus på vores mål og faglige grundlag, så vi kan justere, udvikle og skabe læring på området som en integreret del af den daglige drift. 4. Vi følger op på lovmedholdelighed, indsatser, økonomi og resultater. Og vi tager aktivt stilling til, hvordan resultaterne af opfølgningerne skal bruges. 5. Vi følger op på de politiske mål, og om vi arbejder i den rigtige faglige retning. Vi vurderer, om vores faglige udvikling, arbejdsgange og organisering understøtter den måde vi gerne vil arbejde på. Samlet vurdering Sæt kryds på skalaen ud fra en samlet vurdering af din besvarelse ovenfor: Har vi samlet set vedholdende fokus på, om og hvordan vi opnår det, vi vil? I mål Godt i gang Kun lige begyndt Gå til redskabskasssen (se side 16) og få inspiration til: Hvordan kan opfølgning overordnet tilrettelægges? Ledelsestilsyn hvordan er sammenhængen mellem retningslinjer og praksis i sagsbehandlingen? Opfølgning på lovmedholdelighed gør vi, hvad vi skal? Opfølgning på indsatser hvilke indsatser anvendes og til hvad? Opfølgning på økonomi anvendes ressourcerne som ønsket? Opfølgning på resultater hvad kommer der ud af indsatserne? Opfølgning på de politiske mål arbejder vi i den rigtige retning? Find den samlede model og redskabskasse på Socialstyrelsens hjemmeside: SOCIALSTYRELSEN Viden til gavn 7

8 LEDELSESINFORMATION Ledelsesinformation: Ledelsen tilvejebringer og formidler ledelsesinformation til medarbejdere, ledere og politikere, og understøtter derved deres forskellige roller i forhold til at planlægge, udvikle, prioritere og styre området. Under Ledelsesinformation findes redskaber til afklaring af, hvem der har brug for hvilken ledelsesinformation, operationaliseringen af hvilke data, der imødekommer behovet, hvordan data indsamles og formidlingen af ledelsesinformationen. Klik her / kryds af I mål Godt i gang Kun lige begyndt 1. Vi har afdækket vores behov for ledelsesinformation, og ved hvilke forhold der skal belyses. 2. Vi har overblik over, hvem der har brug for hvilken ledelsesinformation om eksempelvis lovmedholdelighed, indsatser, målgrupper, resultater og økonomi. 3. Vi ved hvilke data, der imødekommer behovet for ledelsesinformation hos centrale interessenter på tværs af organisationen, og hvordan vi indsamler data. 4. Vi ved, hvordan vores ledelsesinformation indgår i vores udviklingsarbejde på tværs af organisationen. 5. Vi tilvejebringer og formidler ledelsesinformation til medarbejdere, ledere og politikere, så de kan bruge den aktivt. På den måde understøtter vi deres forskellige roller i forhold til at planlægge, udvikle, prioritere og styre området. Samlet vurdering Sæt kryds på skalaen ud fra en samlet vurdering af din besvarelse ovenfor: Har vi samlet set målrettet brugen af ledelsesinformation, så der er rød tråd fra politik til, at den omsættes i hverdagen? I mål Godt i gang Kun lige begyndt Gå til redskabskasssen (se side 17) og få inspiration til: Hvad kan ledelsesinformation bruges til - behov og anvendelse? Hvem bruger ledelsesinformation - modtagere? Hvad har modtagerne brug for - indhold? Hvordan indsamles ledelsesinformation? Hvordan formidles ledelsesinformation? Find den samlede model og redskabskasse på Socialstyrelsens hjemmeside: 8 Inspirationsværktøj

9 Her kan du skrive dine umiddelbare bemærkninger og refleksioner til besvarelsen SOCIALSTYRELSEN Viden til gavn 9

10 10 Inspirationsværktøj

11 FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION TEMAER OG REDSKABER SOCIALSTYRELSEN Viden til gavn 11

12 STYRINGSGRUNDLAG Styringsgrundlag: Kommunen sætter med styringsgrundlaget kursen for indsatsen på området børn og unge med særlige behov. Styringsgrundlaget sætter også rammer og retning for, hvordan byråd og ledelse vil videreudvikle og følge op på kvaliteten på området. Under Styringsgrundlag findes redskaber til ledelsens arbejde med mål og retning i den sammenhængende børne- og ungepolitik, serviceniveauer og retningslinjer for sagsbehandlingen. Tema 1: Hvordan understøttes fagudvalget i at varetage sin politiske styringsrolle? Procesbeskrivelse til at understøtte fagudvalgets styringsrolle Tema 2: Hvordan tilrettelægges politikudviklingen? Skabelon til proces for udvikling eller revision af børne- og ungepolitikken Vejledning til interessentanalyse og involveringsplan Vejledning til udarbejdelse af indhold i børne- og ungepolitikken Vejledning til design og formidling af børne- og ungepolitikken Eksempler på børne- og ungepolitikker Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3+3A Tema 3: Hvordan fastlægges serviceniveauet? Vejledning til udarbejdelse af serviceniveau Skabelon til etablering af datagrundlag for serviceniveau Skabelon til afdækning af eksisterende rammer for serviceniveau Vejledning til rolle- og ansvarsfordeling i arbejdet med serviceniveau Skabelon til udarbejdelse af serviceniveau Vejledning til implementering af serviceniveau Tema 4: Hvordan udarbejdes retningslinjer for sagsbehandlingen? Vejledning til udarbejdelse af retningslinjer for sagsbehandlingen Skabelon til udarbejdelse af retningslinjer for sagsbehandlingen Tema 5: Hvordan sikres implementering og forankring? Proces for implementering af styringsgrundlaget Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Eksempel på formidling af sammenhængen mellem styringsgrundlag og daglig praksis Tjekliste til rolle- og ansvarsfordeling for implementering og forankring Tema 6: Hvordan følges der op på styringsgrundlaget? Skabelon til tilrettelæggelse af opfølgning 12 Redskabskasse Januar 2016

13 ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE Organisering og tværfagligt samarbejde: Ledelsen skaber i organiseringen strukturer, processer og kultur for kommunens praksis. Ledelsesopgaven handler om at skabe sammenhæng mellem styringsgrundlag, organisering og daglig praksis. Under Organisering og tværfagligt samarbejde findes redskaber til at understøtte mål, retning og tværfagligt samarbejde på området gennem det organisatoriske grundlag. Fokus er særligt på valget blandt forskellige organiseringsformer på kommune-, fagområde- og teamniveau. Tema 1: Hvordan spiller organisering og styringsgrundlag sammen? Skabelon til overvejelser om behov for ændringer af organiseringen Eksempel på strategi til at omsætte politiske visioner og mål Tema 2: Hvordan vælges mellem forskellige organiseringsformer? Tjekliste til fordele og udfordringer ved forskellige organiseringsformer Vejledning til ansvars- og rollefordeling for linjeledelsen Tjekliste til fordele og ulemper ved forskellig teamorganisering Eksempel på beslutningskompetenceplan Eksempler på organisering Eksempel 1 på organisering Eksempel 2 på organisering Vejledning til at skabe et fælles afsæt for god faglig praksis Tema 3: Hvordan understøttes organisering af tværfagligt samarbejde? Eksempel på samarbejdsaftale med det almene børne- og ungeområde Eksempel på procesregulerende aftale Eksempel på tværfaglig model Vejledning til dannelse og anvendelse af netværk Procesbeskrivelse til netværksbaseret handleplansmøde for et barn eller ung med særlige beho Skabelon til opfølgningsaftaler Skabelon til opfølgningsaftaler på tværfagligt samarbejde Skabelon til opfølgningsaftaler Skabelon til overblik over tværfaglige indsatser for et barn eller ung med særlige behov Tjekliste til leverandøraftaler Vejledning til udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde Vejledning til organiseringsmodeller til tværfagligt samarbejde Tema 4: Hvordan implementerer og evaluerer man de valgte organiseringsformer? Tjekliste til evaluering af organisationsændringer Procesbeskrivelse af ti trin til evaluering af organisationsændringer SOCIALSTYRELSEN Viden til gavn 13

14 FAGLIG UDVIKLING Faglig udvikling: Ledelsen fastholder og udvikler den faglige praksis via et fælles faglige grundlag, det faglige læringsmiljø og strategisk kompetenceudvikling. Under Faglig udvikling findes redskaber til at forankre det faglige grundlag i praksis, skabe læring i det daglige arbejde og implementere ny viden og lovgivning. Der er fokus både på det strategiske arbejde med at forankre mål og retning i god faglig praksis og de konkrete processer, som skaber faglig udvikling. Tema 1: Hvordan bliver kommunens mål og strategier pejlemærker for den faglige udvikling Proces til at skabe sammenhæng mellem politiske mål og rammer og faglig praksis Eksempel på handleguide Vejledning til at skabe rammerne for faglig sparring Eksempel fra kommune til understøttelse af faglige retningslinjer Tema 2: Hvordan skabes der læring gennem det daglige arbejde? Proces for teamunderstøttelse af den faglige udvikling Proces for teamunderstøttelse af den faglige udvikling Procesbeskrivelse for fælles læring på baggrund af teamsparring om enkeltsager Proces for skabelse af et fagligt læringsmiljø som grundlag for faglig udvikling Læring på møde Kollegial sparring og feedback Andres perspektiv på opgaveløsningen Proces for hvordan ledelsestilsyn anvendes til faglig udvikling Vejledning til udarbejdelse af strategi for den faglige udvikling Tema 3: Hvordan omsættes ny viden og ny lovgivning i den faglige praksis? Tjekliste til identifikation og vurdering af ny lovgivning og ny viden Tjekliste til vurdering af hvordan ny lovgivning påvirker vores praksis Tjekliste til vurdering af hvordan ny faglig viden påvirker vores praksis Styringsskema til implementering af ny praksis Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Tjekliste ved overvejelser om dannelse af tværkommunalt samarbejde Tema 4: Hvordan introduceres nye medarbejdere? Proces for introduktion til nye sagsbehandlere Vurdering af kompetencer i forbindelse med introduktionsforløb for nye medarbejdere Proces for god overlevering af sager mellem sagsbehandlere 14 Redskabskasse Januar 2016

15 TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET Arbejdstilrettelæggelse: Ledelsen omsætter organisering og fagligt grundlag til en fælles sammenhængende praksis gennem tilrettelæggelsen af myndighedsarbejdet. Under Arbejdstilrettelæggelse findes redskaber, der støtter ledelsen i at sikre gode processer i sagsbehandlingen, fordele, overdrage og it-understøtte sagerne samt støtte brugen af de valgte sagsbehandlingsmetoder. Tema 1: Hvordan kan retningslinjerne for sagsbehandling omsættes til faglig praksis? Vejledning til udarbejdelse af arbejdsgange Eksempel på dialogorienteret udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse Tjekliste for adgang til redskaber og viden Tema 2: Hvordan sikres en god fordeling af sager? Vejledning til overvejelser ved fordeling af sager Vejledning til vurdering af metodevalg ved sagsfordeling Eksempel på overvejelser ved fastlæggelse af antallet af sager pr. sagsbehandler Eksempel på en kategoriseringsmodel af sager for børn med funktionsnedsættelse Tema 3: Hvordan overdrages sager? Eksempel på proces for vurdering af specialisering versus skift af sagsbehandler Sådan sikres overlevering af sager mellem sagsbehandlere Skabelon til overblik over sagsstamme Eksempel på sagsliste Overlevering af sager mellem organisatoriske enheder Eksempel på procedure for sagsoverdragelse Eksempel på samarbejdsaftale Tema 4: Hvordan understøtter IT-systemet god sagsbehandling? Proces for realisering af mål ved IT-understøttelse af sagsbehandlingen Proces for realisering af mål ved IT-understøttelse af sagsbehandlingen Skabelon for proces til realisering af fordele ved IT-understøttelse af sagsbehandlingen Proces for fælles anvendelse af IT-system Eksempel på opgaver og kompetencer hos IT-superbrugere Eksempel på anvendelse af data fra IT-systemer SOCIALSTYRELSEN Viden til gavn 15

16 OPFØLGNING Opfølgning: Ledelsen sætter gennem meningsfuld opfølgning fokus på løbende justering, udvikling og læring på området som en integreret del af den daglige drift. Opfølgning kan derved understøtte omsætning af styringsgrundlaget, faglig kvalitet i sagsbehandlingen, resultater for børn og unge med mere. Under Opfølgning findes redskaber til ledelsestilsyn og opfølgning på mål, ressourcer, indsatser og resultater. Tema 1: Hvordan kan opfølgning overordnet tilrettelægges? Tema 2: Ledelsestilsyn hvordan er sammenhængen mellem retningslinjer og praksis i sagsbehandlingen? Vejledning til ledelsestilsyn Skabelon til ledelsestilsyn Skabelon til dokumentation af ledelsestilsyn Skabelon A til dokumentation af ledelsestilsyn Låst Skabelon B til dokumentation af ledelsestilsyn Åben Vejledning til tematiseret ledelsestilsyn Tema 3: Opfølgning på lovmedholdelighed gør vi, hvad vi skal? Eksempel på præsentation af opfølgning på lovmedholdelighed Tema 4: Opfølgning på indsatser hvilke indsatser anvendes og til hvad? Vejledning til målgruppeklassifikation Tema 5: Opfølgning på økonomi anvendes ressourcerne som ønsket? Skabelon til opfølgning på økonomi Skabelon til opfølgning på forbrug på individniveau Tema 6: Opfølgning på resultater hvad kommer der ud af indsatserne? Vejledning til resultatdokumentation Eksempler på formidling af resultatdokumentation Eksempler på resultatmålinger på det sociale område Tema 7: Opfølgning på de politiske mål arbejder vi i den rigtige retning? 16 Redskabskasse Januar 2016

17 LEDELSESINFORMATION Ledelsesinformation: Ledelsen tilvejebringer og formidler ledelsesinformation til medarbejdere, ledere og politikere, og understøtter derved deres forskellige roller i forhold til at planlægge, udvikle, prioritere og styre området. Under Ledelsesinformation findes redskaber til afklaring af, hvem der har brug for hvilken ledelsesinformation, operationaliseringen af hvilke data, der imødekommer behovet, hvordan data indsamles og formidlingen af ledelsesinformationen. Tema 1: Hvad kan ledelsesinformation bruges til behov og anvendelse? Tema 2: Hvem bruger ledelsesinformation - modtagere? Vejledning til overvejelser om modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Tema 3: Hvad har modtagerne brug for - indhold? Eksempler på sammenligning Eksempler på sammenhængende ledelsesinformation Eksempel 1 på elementer og indhold i ledelsesinformation Eksempel 2 på årlig ledelsesinformation til fagudvalget Eksempel 3 på ledelsesinformation til fagudvalget om politiske fokusområder Eksempel 4 på månedlig økonomisk ledelsesinformation til mellemledelsen Eksempel 5 på ledelsesinformation, der sammenligner på tværs af kommuner (FLIS) Eksempel 6 på dagligt overblik til sagsbehandleren over egne sager Skabelon til overblik over nøgletal og modtagergrupper Tema 4: Hvordan indsamles ledelsesinformation? Vejledning til indsamling af ledelsesinformation Eksempel på årsplan til indsamling af ledelsesinformation Tema 5: Hvordan formidles ledelsesinformation? Vejledning til formidling af ledelsesinformation SOCIALSTYRELSEN Viden til gavn 17

18 Mere at vide Model og redskaber findes på Socialstyrelsens hjemmeside: Model og redskaber er udviklet og afprøvet i ti kommuner med bistand fra Deloitte og KL s konsulentvirksomhed (KLK). 18

19 SOCIALSTYRELSEN Viden til gavn 19

20 Socialstyrelsen Edisonsvej 18, Odense C Tlf.: PLUS4

FAGLIG LEDELSE OG STYRING

FAGLIG LEDELSE OG STYRING FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

Vejledning til formidling af ledelsesinformation

Vejledning til formidling af ledelsesinformation Vejledning til formidling af ledelsesinformation Formidlingen betyder meget for at opnå en god og hensigtsmæssig anvendelse af ledelsesinformation. Derfor anbefales det, at formidlingen tilrettelægges

Læs mere

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Indledning Implementering og forankring af styringsgrundlaget er afgørende for, at grundlaget bliver anvendt i praksis. Det er med andre ord centralt

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Børne- og Socialministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Task Forcen tilbyder rådgivning

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Udviklingsplan for det specialiserede børneområde

Udviklingsplan for det specialiserede børneområde Udviklingsplan Center for Familie og Forebyggelse 9. januar 2017 Forord Denne udviklingsplan tager afsæt i analyserapport fra Socialstyrelsens Task Force på det specialiserede børneområde, der er offentliggjort

Læs mere

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Indsatser Formål Resultatmål frem til 31. december 2014 Ledelsesinformation Der er etableret en fast kadence for og udvikling af skemaer,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Resultatopfølgning. Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning. Netværksinddragende Metoder

Resultatopfølgning. Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning. Netværksinddragende Metoder Resultatopfølgning Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning Netværksinddragende Metoder 1 Resultatopfølgning for Netværksinddragende Metoder Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august 2016. Task force anbefalinger Politik og strategi Fastsætter konkrete målsætninger for voksenhandicapområdet. Tilretter de nævnte styringsdokumenter i forhold

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indledning Denne pjece giver inspiration til, hvordan dagtilbud og kommuner kan anvende den systematiske dokumentation, som indsamles i Læringshjulet 1. De danske dagtilbud og kommuner har forskellige

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb Ansøgningsfrist d. 14. december 2016

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Rådgivning om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats

Rådgivning om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats Rådgivning om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats Socialstyrelsen tilbyder rådgivning til kommuner, der vil styrke den tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge. Der er opstart

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 4: Baggrunden for evalueringen af dhuv www.bdo.dk Forfatter: BDO og

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

EFFEKTIV DRIFTSTYRING MED AFSÆT I OVERENSKOMSTER

EFFEKTIV DRIFTSTYRING MED AFSÆT I OVERENSKOMSTER NOVEMBER 2015 EFFEKTIV DRIFTSTYRING MED AFSÆT I OVERENSKOMSTER FORLØB MÅLRETTET DET DØGNBEMANDEDE ÆLDREOMRÅDE EFFEKTIV DRIFTSTYRING MED AFSÆT I OVERENSKOMSTER 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL

Læs mere

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter MASTERPLAN Udviklingsplanen i forbindelse med Analaysen fra TASK FORCE Den Samlede indsats. Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem Task Force 1.10.2013

Læs mere

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet Faglig

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb Ansøgningsfrist d.

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formål 2. VUM og information til styring og udvikling 3. Erfaringer og potentiale 4. Praktiske eksempler 5. Læring

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Voksenudredningsmetoden. Pjece om metoden Maj 2011 1 Voksenudredningsmetoden en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksneområdet Socialministeriet og KL har udviklet en ny

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Brobygningsprojekt. Det gode samarbejde mellem myndighed, leverandør og borgere.

Brobygningsprojekt. Det gode samarbejde mellem myndighed, leverandør og borgere. Brobygningsprojekt Det gode samarbejde mellem myndighed, leverandør og borgere. Forventninger? Hvilke forventninger har I til deltagelse i workshoppen? Lysthuset o Åbnede i april 2012 o Unge med særlige,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater 1.juli 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

SERVICENIVEAU. Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1

SERVICENIVEAU. Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1 SERVICENIVEAU Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. NDLEDNING....3 2. HVORFOR SKAL VI HAVE ET SERVICENIVEAU?.... 3 3. VEJEN MOD ET

Læs mere

Faglig ledelse og ledelsesinformation på området børn og unge med særlige behov Resumé: Hovedresultater fra kortlægningen

Faglig ledelse og ledelsesinformation på området børn og unge med særlige behov Resumé: Hovedresultater fra kortlægningen Faglig ledelse og ledelsesinformation på området børn og unge med særlige behov Resumé: Hovedresultater fra kortlægningen Socialstyrelsen Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1. Formål og

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer Region Midtjylland Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for individuelle planer Resume over arbejdsgange vedrørende individuelle planer Udarbejdelse af individuelle planer Generelt

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Indhold Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 4 Læringsmiljøer 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud September 2014 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Akkreditering i Socialforvaltningen i Københavns Kommune

Akkreditering i Socialforvaltningen i Københavns Kommune Akkreditering i Socialforvaltningen i Københavns Kommune Hvorfor kommunal akkreditering Pilotprojekt Beslutning om akkreditering i Socialforvaltningen i KK Formålet med akkreditering i Socialforvaltningen

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om et Task Force pilotforløb

Vejledning til ansøgning om et Task Force pilotforløb Børne- og Socialministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om et Task Force pilotforløb Task Forcen tilbyder rådgivning til kommuner,

Læs mere

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse:

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: DE BORGERRETTEDE VISIONER 1. Medbestemmelse PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: PPR vil udbrede arbejdet med er, og indarbejde det som en fast metode i det forebyggende arbejde med børn

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere Guide til netværk i fagene med faglige vejledere I denne guide sættes fokus på, hvordan skolens faglige vejledere kan medvirke til at arbejde med implementering af forenklede Fælles Mål, bidrage til den

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 30. januar 2015 kl. 12

Ansøgningsfrist d. 30. januar 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om at indgå i projekt om afprøvning og videreudvikling af model og redskaber til faglig ledelse og ledelsesinformation

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Kompetencestrategien og den medfølgende årlige handlingsplan er udfærdiget af Samarbejdsudvalget.

Kompetencestrategien og den medfølgende årlige handlingsplan er udfærdiget af Samarbejdsudvalget. HR 4. juli 2016 PEIT Kompetencestrategi for Ankestyrelsen 1. Indledning Ankestyrelsens kompetencestrategi gælder for alle medarbejdere i styrelsen uanset organisatorisk placering, uddannelsesbaggrund og

Læs mere

Implementeringsvejledning. Signs of Safety

Implementeringsvejledning. Signs of Safety Implementeringsvejledning Signs of Safety 1 Indholdsfortegnelse Hvad er implementeringsvejledningen?...3 Ledelse...4 Milepæl: Kommunens mål med og målgruppe for indsatsen er beskrevet...4 Milepæl: Det

Læs mere

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling?

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Ledelse af læsning - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Flemming Olsen Børne- og Kulturdirektør i Herlev Kommune Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Læs mere

KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010

KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010 Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. KL s Handicap og Psykiatrikonference 22. november 2010 Indhold 1. Kort om behovet for projektet 2. Præsentation af DHUV projektet 1. Formål med metoden

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Læs mere

Rigsrevisionens beretning om Indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens beretning om Indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens beretning om Indsatsen over for anbragte børn August 2016 Oplæg BSU 28.11.2016 Rigsrevisionen har afgivet beretning om indsatsen over for anbragte børn. Beretningen omhandler: - Social-

Læs mere

Viden fra analyser og sagsgennemgange i Task Force og Partnerskabsprojektet. Temaseminar 10. november 2015

Viden fra analyser og sagsgennemgange i Task Force og Partnerskabsprojektet. Temaseminar 10. november 2015 Viden fra analyser og sagsgennemgange i Task Force og Partnerskabsprojektet Temaseminar 10. november 2015 Task Forcens erfaringer Erfaringerne er baseret på: 4 afsluttede Task Force forløb 8 igangværende

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Børnehaverne Støvring Nord

Børnehaverne Støvring Nord Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Nord Bavnebakken, Bavnebakken 99, 9530 Støvring Skovhuset, Hermesvej 47, 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle

Læs mere

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Fælles borger, fælles praksis v/ Anja U. Lindholst Hjerneskadekoordinator i Gribskov kommune VUM superbrugerseminar 7. maj 2014 Program Præsentation

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1AFD_1KT Sagsnr.: 168 Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet 2010-2013 Oktober 2009 1 1. En indsats skal vise effekt Fødevareministeriets

Læs mere

Vejledning til organiseringsmodeller til tværfagligt samarbejde

Vejledning til organiseringsmodeller til tværfagligt samarbejde Vejledning til organiseringsmodeller til tværfagligt samarbejde Der er behov for en særlig opmærksomhed på samarbejdet mellem almenområdet og specialområdet for børn og unge med særlige behov. Dette behov

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Indledning Kvalitetsmåling Formål og rammer for tilsyn Kvalitet- og tilsynsprocessen År 1 ulige år År 2 lige år...

Indledning Kvalitetsmåling Formål og rammer for tilsyn Kvalitet- og tilsynsprocessen År 1 ulige år År 2 lige år... - Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kvalitetsmåling... 1 Formål og rammer for tilsyn... 2 Kvalitet- og tilsynsprocessen... 2 År 1 ulige år... 3 År 2 lige år... 3 Ledelse af kvalitetsudvikling... 4 Bilag

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gør tanke til handling VIA University College Den pædagogiske læreplan Ledelseskonference BUPL Nordsjælland Den 11-12.01.2018 1 Tidlige indsatser er vigtige 09-01-2018 2 Fokus Fra aktiviteter til evaluering

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS

STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS STYRINGSMODEL PÅ FOREBYGGELSESOMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE MYNDIGHED (FAMILIERÅDGIVNING OG UNGEENHED) OG LEVERANDØR PFI (PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS)

Læs mere

Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR. Informationsmøde om puljen

Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR. Informationsmøde om puljen Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR Informationsmøde om puljen Velkommen Formål med informationsmødet Socialstyrelsens perspektiver på den tidlige og forebyggende indsats på børnog

Læs mere

Notat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn

Notat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn Notat 28. marts 2017 Ledelsestilsynskoncept for Beskæftigelse og Sundhed Koncept for ledelsestilsyn 1. Ledelsestilsyn I henhold til regnskabsbekendtgørelsen (BEK nr. 1509 af 13.12.2013) skal kommunen sikre

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere