Vådrum med gipspladevægge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vådrum med gipspladevægge"

Transkript

1 Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold

2 Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af: Gipspladeproducenterne i Danmark Redaktion: Erik Brandt, SBi Niels Strange, Dansk Byggeri Knauf Danogips A/S Gyproc A/S

3 Indholdsfortegnelse Baggrund 5 Grundlæggende krav Bygningsreglementerne 8 By og Bygs anvisninger 8 MK-godkendelser 8 Definition af vådrum 8 Vådzone og fugtig zone 9 Belastningsklasse Mekanisk belastning 11 Vandbelastning 11 Fugtbelastning 11 Ventilation 12 Forudsætninger Levering, aflæsning og lagring 14 Bygningens tilstand 14 Træ i vægge og loft / tag 14 Stål i vægge og loft / tag 15 Gipspladebeklædning 15 Mål og tolerancer 16 Måling af tolerancer 16 Projektering Generelt 17 Disponering / udformning af vådrum 18 Installationer 19 Forslag til beskrivelse Kvalitetssikring 5 Projektgranskning 6 Checkliste til projektgranskning 6 Modtagekontrol / opbevaring 27 Konstruktioner og materialer Hvor anvendes gipspladevægge Opbygning Opsætning af gipsplader m.v. Forstærkninger for ophæng og gennemføringer Vandtætte beklædninger og malebehandlinger Vandtætte flisebeklædninger

4 Indholdsfortegnelse Flisebeklædning i vådzone Flisebeklædning i fugtig zone Pvc-beklædning Vandtætte malebehandlinger Loftkonstruktion Principdetaljer 40 Procesbeskrivelse - monteringsforløb 1. Opsætning af gulv- og loftskinner Opsætning af montagestel Montering af stålstolper / lægter Montering af montageplader Rørføring og montering af rørgennemføringer Fremføring af El-installationer Montering af vådrumsgipsplader mod vådrum Udførelse af gulv Montering af gulvafløb Opsætning af loft Påføring af membran Isolering og beklædning med gipsplader Montering af fliser og klinker Malebehandling Montering af sanitetsgenstande, blandingsbatterier og brusestang 53 Procesdiagram 54 Udførelseskontrol 55 Drift og vedligehold 57 Ordliste - Terminologi 58 Litteratur

5 Baggrund I 1995 blev der i forbindelse med udgivelsen af bygningsreglementet BR 95 foretaget en række stramninger på området vådrumskonstruktioner. I forbindelse hermed blev de nye vådrumsgipsplader introduceret på markedet. Vådrumsgipsplader er gipskartonplader, som er specielt udviklet til anvendelse i vådrum. Gipspladeproducenterne tog samtidig initiativ til at udarbejde en anvisning omfattende projektering, udførelse, drift og vedligehold af gipspladevægge i vådrum senest 3. udgave Denne publikation er en ny udgave af ovennævnte. Den udgives på baggrund af de ændringer der er sket i reglerne for vådrum med udgivelsen af By og Byg Anvisning 200, og knytter sig i høj grad til denne. Nærværende anvisning fokuserer især på brugen af gipspladevægge i vådrum og omtalen af disse er derfor behandlet mere indgående end i By og Byg Anvisning 200. Publikationen omhandler lette vådrum udført med gipspladebeklædte vægge med flisebeklædning, pvc-beklædning eller malebehandling. Desuden behandles tilslutninger til både lette og tunge vådrumsgulve. Publikationen er udarbejdet i et tværfagligt forum, hvor forskere, projekterende, udførende entreprenører og en række leverandører og byggematerialeproducenter har været inddraget i arbejdet. Publikationen kan anvendes direkte af den projekterende og udførende. Den er udarbejdet, så den er i overensstemmelse med gældende regler og anvisninger på området, dvs. primært Bygningsreglementerne og By og Bygs anvisninger på området. Følges de anvisninger om materialevalg og konstruktionsopbygning, der er givet i denne publikation, kan de udførte konstruktioner anses for at være i overensstemmelse med kravene i BR-95 og BR-S 98. 5

6 Baggrund Principperne for anvendelse af gipspladevægge i vådrum er følgende: Vådrum opdeles i en vådzone og en fugtig zone, se side 9 og 10. Der skal anvendes specielle gipsplader af typen Vådrumsgipsplader. Der anvendes min. 70 mm stålstolper eller 45 x 70 mm træstolper. Stolpeafstand max c/c 450 mm. Dette er også gældende ved vandrette underlag af stolper i ydervægge og på skrå vægge. (Andre opbygninger / afstande kræver særskilt MK-godkendelse). Der skal anvendes vådrumsgipsplader på vægge i hele rummet. Der skal anvendes montageunderlag for badeværelsesudstyr fx brusestang m.v. Der anvendes montagestel for ophængning af sanitetsgenstande, som håndvask, armstøtter m.v. I vådzonen må der kun anvendes MK-godkendt flisebeklædning eller pvc-beklædning der føres helt til normal lofthøjde. (mindst 2,3 m) Til MK-godkendte flisebeklædninger til brug i badeværelsets vådzone skal der indgå en mindst 1 mm tyk vådrumsmembran. Rørgennemføringer skal udføres vandtætte, fx med gennemføringsbøsninger eller koblingsdåser til VA-godkendte tomrør. Der må ikke være rørgennemføringer i gulvet i den mest vandbelastede del af vådrummet, dvs. i og omkring bruseniche og badekar. Der skal være let tilgængelighed til installationer, fx rensning af gulvafløb. 6

7 Baggrund Gipspladevæggen skal udgøre et stabilt underlag for vandtætningssystemet, og derfor er det vigtigt at den udføres i nøje overensstemmelse med retningslinierne i denne publikation. Flisebeklædninger er normalt vandafvisende, men ikke vandtætte. Derfor er det vandtætningssystemet bag fliserne, der er den primære tætning. Vandtætningssystemet vådrumsmembranen - er speciel vigtig ved lette vådrum, og derfor bør der ofres ekstra opmærksomhed på projektering, udførelse og tilsyn heraf. Krav til og udførelse af flisebeklædninger i vådrum er nærmere beskrevet i By og Byg Anvisning 200. Som vandtæt beklædning på gipspladevægge og på lette gulvopbygninger kan også anvendes pvc-beklædning. Projektering og udførelse af pvc-beklædninger er nærmere beskrevet i By og Byg Anvisning 200 og i materiale fra Gulvbranchens Vådrumskontrol, (GVK), tlf Endelig kan vandtæt beklædning i form af malebehandling anvendes i vådrums fugtige zone, dvs. på vægge som ikke udsættes for jævnlig vandpåvirkning. Yderligere information om malebehandling i vådrum findes i By og Byg Anvisning 200 og Byg-Erfa-blad Malebehandling af vægge i vådrums fugtige zone. Gulvet er det mest kritiske i vådrummet, og der arbejdes fra flere sider på at udvikle nye løsninger med fx beton, fiberbeton eller rustfri stålplade. I alle disse løsninger, vil det normalt være muligt at tilslutte en gipspladevæg til gulvopbygningen. Såfremt der opstår tvivlsspørgsmål vedrørende mere generelle spørgsmål mht. udførelsen af vådrum efter denne publikation, henvises der til By og Byg Anvisning 200 eller de øvrige publikationer nævnt i litteraturlisten. En del af de i publikationen anvendte ord er nærmere forklaret i ordlisten bagest i publikationen. Gipspladeproducenterne i Danmark. 7

8 Grundlæggende krav Bygningsreglementerne Vådrum skal udføres efter et af de to bygningsreglementer BR-95 eller BR-S 98, som begge har et overordnet krav om at materialer skal være holdbare og egnede til deres formål. Derudover er der i begge reglementer særlige afsnit om vådrum disse er gengivet i ordlisten bagest i denne publikation under "Bygningsreglementets krav". Bygningsreglementerne gælder ved nybyggeri samt ved alle væsentlige om- og tilbygninger. SBi-anvisninger I tilknytning til bygningsreglementerne er der udarbejdet anvisninger vedrørende vådrum af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi). Da der i bygningsreglementerne er henvist til disse anvisninger fremgår det, at konstruktioner, der er omtalt i anvisningerne, kan anvendes direkte uden yderligere dokumentation. De publikationer der er tale om er: By og Byg Anvisning 200 der giver et samlet overblik over de gulv- og vægkonstruktioner, der kan anvendes i vådrum både i etageejendomme og småhuse SBi-anvisning 180 der indeholder 5 specifikke eksempler på udførelse af vådrum SBi-anvisning 189 der i kortfattet form redegør for gulv- og vægkonstruktioner til småhuse. MK-godkendelser Ønskes der anvendt andre lette konstruktioner end de, der er omtalt i SBi-anvisninger, skal de have en såkaldt MK-godkendelse, dvs. en specifik godkendelse af de pågældende materialer samt konstruktionsopbygningen. MK-godkendelser bliver normalt udstedt på baggrund af en funktionsprøvning af det produkt, der ønskes godkendt. Definition af vådrum I følge By og Byg Anvisning 200 defineres vådrum således: "Ved vådrum forstås rum påvirket af vand eller høj relativ luftfugtighed". 8

9 Vådzone og fugtig zone Det væsentligste kriterie for om et rum betragtes som vådrum er altså, om der er overflader, der påvirkes direkte af vand, eller om der er et højt fugtindhold i rummet. Kriterierne kan være gældende i andre rum end baderum, fx bryggers og vaskerum. Vådrum opdeles i to forskellige zoner afhængigt af den vandpåvirkning, der forventes. Zonerne er: Vådzone som omfatter hele gulvet og 100 mm op ad vægge, samt de vægområder, der jævnligt kan forventes udsat for direkte vandpåvirkning, fx i og omkring bruseniche og badekar. Fugtig zone omfatter den del af væggene, der ikke er vådzone, dvs. de vægområder, der ikke forventes jævnligt vandpåvirket men som påvirkes af høj luftfugtighed. Begreberne benyttes ved valg af vandtætningssystem. Bemærk at vådzonen omfatter hele gulvet, og at også forbindelserne mellem vægge og gulv skal udføres vandtæt. Vådzonen på væggene omfatter bruseniche/badekar indtil 0,5 m fra afgrænsningerne af niche eller kar, se figur 1. Anvendes der brusevinger i tæt tilslutning til væg og gulv med en bredde på mindst 250 mm og en højde på mindst 1800 mm omkring bruseniche eller badekar, regnes kun området indenfor skærmvæggen som vådzone, se figur 2. Fig. 1 Vådzone Fig. 2 Vådzone a a Fugtig zone Fugtig zone Vådzone Vådzone a = min. 0,5 m 9

10 Vådzone og fugtig zone Der må ikke føres rør gennem gulvet i brusenichen og de nærmeste 0,5 m fra brusenichen. Anvendes der skærmvægge, må rør godt placeres direkte bag disse udenfor brusenichen. Fig. 3 Området omkring håndvask regnes kun som vådzone, hvis der er armatur med supplerende bruser på håndvasken. Vådzonen går i så fald fra gulv til 0,5 m over håndvaskens overkant, og strækker sig 0,5 m ud fra hver side af håndvasken. Vådzone Vådzone Anvendes der armatur med supplerende bruser på håndvasken, skal der også etableres gulvafløb med fornødent fald omkring håndvasken. Hvis der er gulvafløb under håndvasken, må der ikke føres rør gennem gulvet indtil en afstand af 0,5 m fra afløb. Hvis bruseren på håndvaskens armatur er den eneste bruser i rummet, regnes hele området omkring bruseren for vådzone som ved figur. 1. Små vådrum Små vådrum defineres som badeværelser, hvor bredden er mindre end 1,30 m, eller det samlede gulvareal er mindre end 3,25 m 2. I små vådrum betragtes alle badeværelsets vægge som vådzone. I små rum er det særligt vigtig at planlægge indretningen omhyggeligt, så vindue, dør og andre fugtfølsomme dele beskyttes bedst muligt mod direkte vandpåvirkning. Se Byg-Erfa "Indbygning af små baderum i ældre etagelejligheder". a a a Fugtig zone a = min. 0,5 m 10

11 Belastningsklasser Ved valg af vådrumskonstruktioner er det også vigtigt at kende vådrummets belastning. Vådrummets vandbelastning afhænger især af, hvor tit vådrummet bruges, hvor meget det belastes hver gang, og om der er gode ventilationsmuligheder. Desuden har det betydning, om der ud over vand- og fugtbelastningen er store mekaniske belastninger. Mekanisk belastning De mekaniske belastninger på vådrumskonstruktioner afhænger af arten af brugen samt hyppigheden af påvirkningerne. I et almindeligt badeværelse skal væggene kunne modstå påvirkninger fra personer, der støder mod overfladerne, eller personer der anvender installationsog sanitetsgenstandene i rummet. De vægge der omtales i denne publikation er prøvet og kan anvendes i vådrum i boliger uden yderligere dokumentation. De vådrumsvægge som er beskrevet i denne anvisning kan anvendes i belastningsklasse L og N. (Se side 12). Vandbelastning kan forekomme fra direkte vandpåsprøjtning fra brusebadning, karbadning, brug af håndvask samt rengøring. Den tid vandbelastningen varer, spiller selvfølgelig også en vigtig rolle. Det kan i særlige tilfælde også være relevant at tage hensyn til kemiske belastninger fra rengøring. Fugtbelastningen i vådrummet afhænger af luftfugtigheden og temperaturen. Fugtkilderne er især badning, tøjvask, tøjtørring og rengøring. Ved vurdering af fugtbelastningen på en væg er det også væsentligt at se på udtørringsmulighederne. Der vil altid diffundere mindre mængder vanddamp ind i vægge fra vådrummet. Denne vanddamp må ikke forårsage skadelig fugtophobning. Vådrumsmembranen skal i ydervægge også være dampspærre. Derfor skal den normale dampspærre i ydervægge udelades, idet der normalt ikke må indbygges 2 membraner i væggen, så der opstår risiko for fugtophobning. Badeværelsesløsninger med badekar, brusekar eller brusekabiner begrænser vandbelastningen på gulvet og evt. væggene. Indbygningen skal foretages, så den vandtætte beklædning dækker væggene i hele deres udstrækning, altså også bag ved brusekabine, badekar eller lignende. 11

12 Belastningsklasser Der skelnes i By og Byg Anvisning 200 mellem følgende belastningsklasser: Klasse L (Lav) Få daglige bade af kortere varighed, god udluftning efter brug. Lav belastning findes typisk i enfamiliehuse, sommerhuse og lign. Klasse N (Normal) Flere daglige bade, også af længere varighed, og evt. mangelfuld udluftning. Normal belastning findes typisk i tæt-lavt byggeri, etageboliger og lign. Klasse H (Hård) Vådrum, hvor vandpåvirkningen er større eller hyppigere, eller hvor de mekaniske belastninger er større end normalt i boliger. Hård belastning findes typisk i fælles badeværelser, storkøkkener og produktionslokaler i levnedsmiddelindustrien, hvor rengøring sker vha. trykspuling, hedtvandsrenser eller skumrengøring. I vådrum i klasse H, dvs. hvor vandpåvirkningen må forventes at blive større eller hyppigere end normalt i boliger, eller hvor der forventes større mekaniske belastninger, må vægge ikke udføres som gipspladevægge. Ventilation er nødvendig i badeværelser og wc-rum for at fjerne fugtig luft. Der er i bygningsreglementerne krav om såvel tilførsel af frisk luft som aftræk. Tilførsel af frisk luft sikres ved, at der mod adgangsrummet etableres en spalte under døren eller en rist i døren eller væggen med en åbning på mindst 100 cm 2. Om muligt tilføres udeluft fx gennem et oplukkeligt vindue, lem eller udeluftventil. For småhuse gælder, at når blot én væg er en ydervæg, skal der kunne tilføres udeluft til rummet gennem vindue, lem eller ventil med en fri åbning på 100 cm 2. 12

13 Belastningsklasser For etageejendomme skal der være mekanisk ventilation med udsugning, der sikrer en konstant volumenstrøm på mindst 15 l/s i badeværelser og 10 l/s i særskilte wc-rum. Dette kan også anvendes i småhuse, men her accepteres som alternativ naturlig ventilation. Ved naturlig ventilation skal den fugtige indeluft fra rummet fjernes gennem en aftrækskanal med et kanaltværsnit på mindst 200 cm 2. 13

14 Forudsætninger En forudsætning for et korrekt udført gipspladearbejde omfattende underlag, gipsplademontering og efterfølgende arbejder, er, at byggeprocessen er gennemtænkt og planlagt i alle faser. Levering, aflæsning og lagring Transport skal udføres med overdækkede biler. Hvis lastning og aflæsning udføres i regnvejr, skal dette foretages, så pladerne udsættes for et minimum af fugtpåvirkning. Eksempler på forholdsregler: Pladebundter bør ikke placeres udendørs. Afdæk gipsbundterne midlertidigt under truck- eller krantransport mellem bil og lager/brugssted. Indstil lastning og aflæsning under kraftige regnbyger. Bestil plastemballerede gipsbundter. Bygningens tilstand Bygningen skal være tæt og tør. Det indebærer at: Der ikke må forekomme nedsivende vand gennem tag eller dækkonstruktioner. Der ikke må stå vand på gulvet. Det ikke må kunne regne ind gennem vinduesåbninger eller andre facadeåbninger. Ved udtørring af byggefugt skal det sikres, at den relative fugtighed (RF) ikke bliver for høj, generelt må den ikke overstige 80% RF. Opvarmning bør normalt kombineres med affugtning eller styret ventilation. Træ i vægge og loft / tag Træ til råhusets væg- og tagkonstruktioner leveres som alm. handelsvare med et fugtindhold på ca. 18 %. Det betyder, at træet vil svinde under byggeperioden og ind i brugsperioden. 14

15 Forudsætninger Svindet i træet kan medføre en ændring af konstruktionens tolerancer, hvilket kan betyde, at en konstruktion udført i overensstemmelse med gældende regler og tolerancer, efterfølgende ikke opfylder indfaldskrav til forskellige overfladebehandlinger og -belægninger. Yderligere er der ved fugtige konstruktioner risiko for, at der kan opstå skimmelsvampeangreb i konstruktionen. Når træet har et fugtindhold på ca. 12%, må det anses for at være så stabilt, at risikoen for svigt i konstruktionen er minimal. Bevægelser fra belastninger, såvel statiske som dynamiske, kan over tid medføre ændringer i planheden. Stål i vægge og loft / tag Stålprofiler har ingen svind, men fx vil loftprofiler være påvirket af bevægelser i træspærskonstruktion, der kan medføre ændringer i overfladernes planhed. Yderligere skal man være opmærksom på, at hvor stolper og skinner samles, vil der være en ændring i overfladens planhed som følge af skinnens godstykkelse. Dette gælder ligeledes hvor der er samlinger mellem profiler i væggens plane flade, fx ved døre. Afvigelser i planheden kan aftegne sig som skyggevirkninger ved strejflys i væggens plan. Hvor der monteres hjørnebeskyttere og kantskinner, vil der også kunne forekomme en mindre skyggeeffekt. Gipspladebeklædning Gipspladevægge i vådrum skal altid udføres med 2 lag vådrumsgipsplader i hele rummet. De opstillede tolerancekrav til overfladen i denne pjece er alene gældende for konstruktioner udført med 2 lag gipsplader. I MK-godkendte konstruktioner kan der forekomme andre opbygninger end de her beskrevne. 15

16 Forudsætninger Mål og tolerancer Afsætning af lodrette og vandrette mål må ikke afvige/have tolerancer på mere end ± 3 mm. Kravene til overfladetolerancer på vægge og lofter. Planhedsklasser: Overflader på: Stålunderlag Lav klasse Normal klasse Høj klasse ± 5 mm ± 3 mm ± 2 mm Træunderlag ± 8 mm ± 5 mm ± 3 mm Hvis ikke andet er nævnt i udbudsmaterialet, arbejdes der efter normal klasse. Ved høje krav til planhed bør der anvendes stålprofiler. Måling af tolerancer Måling af tolerancer på overflader udføres med et 2 meter retholt med fx 20 mm høje ben (bolte) i begge ender. Retholtet anbringes, så benene i begge ender ligger an mod overfladen, og afstanden mellem retholtet og overfladen måles. Målingen kan fx ske ved, at en kile med afmærkede højder stikkes ind mellem retholt og underlag eller simpelthen et par klodser afpasset efter den valgte tolerance. Hvis tolerancekravet fx er fastsat til ± 3 mm for den færdige overflade, skal afstanden mellem retholt og overflade ligge mellem 17 og 23 mm, når der anvendes 20 mm høje ben. Måles med klodser skal klodsen på 17 mm kunne passere alle vegne, mens der for klodsen på 23 mm ikke må være luft mellem klods og retholt. 16

17 Projektering Generelt Vådrum er pr. m 2 husets dyreste rum, og skader i vådrum kan være meget kostbare. Derfor bør der ofres meget opmærksomhed på projekteringen, så der opnås sikre løsninger. Følgende forhold bør indgå i projekteringen: Vælg belastningsklasse (se side 12) Vælg konstruktioner som passer til den aktuelle belastningsklasse Ved disponeringen/udformningen skal fugtfølsomme bygningsdele beskyttes Placering og udstrækning af vådzone fastlægges (husk at for små vådrum betragtes hele rummet som vådzone) Grundig beskrivelse inklusiv nødvendigt tegningsmateriale skal udarbejdes og forelægges entreprenøren Henvisninger til publikationer skal være entydige. - angiv kap., side eller tegn.nr. Vådrum kan fremtidssikres ved at vælge vådzone i hele rummet I de mest vandbelastede områder, fx i og omkring bruseniche, må der ikke anbringes rørgennemføringer i gulvet. Rørgennemføringer i vægge i vådzone begrænses mest muligt Alle rørgennemføringer skal udføres med koblingsdåser, gennemføringsbøsninger eller lign., der muliggør vandtæt tilslutning af vådrumsmembranen Installationer skal sikres uskiftelighed/tilgængelighed - herunder skjulte installationer Badeværelseudstyr skal etableres i så vidt omfang at brugerne ikke har behov for opsætning af eget udstyr Evt. eftermontering af udstyr skal alene foretages med limløsning Der udarbejdes driftvejledning for brug og regelmæssig inspektion Der udføres kvalitetssikring af såvel projektering som udførelse. 17

18 Projektering Disponering / udformning af vådrum Vådrum udført med gipspladebeklædte vægge giver stor frihed ved udformningen af badeværelser m.v. Der er fx mulighed for at anvende gipspladevæggene til nicher, installationsvægge m.v. Der skal både ved renovering og nybyggeri tages hensyn til vådrummets egnethed for bevægelseshæmmede brugere, bl.a. ved at sikre gode adgangsforhold til brusenicher m.v. Desuden skal konstruktionerne indrettes, så det er muligt at opsætte gribehåndtag, støttebøjler m.v. Endelig kan en fornuftig placering af installationer nedsætte antallet af rørgennemføringer. a a a = min 250 mm Fig. 4 Brusenicher med vinger. Installationskanal ved internt vådrum. Installationskanal ved lejlighedsskel. Fig. 5 Udvidelse af væg til installationskanal ved internt badeværelse og lejlighedsskel. 18

19 Projektering Installationer Installationer til vand og afløb fremføres i væggens hulrum eller i installationsskakte opbygget med gipspladebeklædte skeletvægge. Så vidt muligt bør det tilstræbes at føre installationer i indervægge, så der ikke skal føres installationer gennem membranen i de områder, hvor denne også skal virke som dampspærre (ydervægge). Ved lejlighedsskel kan hulrummet mellem de to vægoverflader udvides til en skakt, som kan være fælles for de to badeværelser. I givet fald skal der tages højde for kravene til brand- og lydisolering af lejlighedsskellet. Det er også muligt at fremføre installationerne i et panel, som kun dækker en del af væghøjden. Fig. 6 Installationspanel ved håndvask og toilet. Hvis installationerne i et vådrum skjules i en skakt eller et panel, skal de kunne inspiceres. Inspektionslemmen bør udføres så stor, at den giver mulighed for mindre reparationer og udskiftninger. 19

20 Projektering Inspektionslem bag spejl Inspektionslemmen anbringes bedst på bagsiden af installationsvæggen mod et tørt rum men kan også monteres i badeværelset, fx bag et spejl. Inspektionslemme i badeværelset skal placeres uden for brusenichen og slutte vand- og lufttæt til væggen, fx ved hjælp af en gummiliste. Inspektionslem mod naborum Fig. 7 Inspektionslemme mod naborum eller vådrum. Rørgennemføringer Alle rørgennemføringer i vægge placeret i vådzonen skal udføres med gennemføringsbøsninger, der kan sikre vandtætheden. Bøsninger skal være med tilhørende tætningsmanchetter. Gulvafløb skal være VA-godkendt til brug i den aktuelle type gulv. Fig. 8 Karfa Type GV rørbøsning, fastgjort til montageplade. 20

21 Projektering Montagedele Håndvask og toilet skal ophænges på montagestel, som skal monteres samtidig med væggens skelet. Blandingsbatterier skal fastgøres på montageplade. Der skal monteres montageplader til opsætning af brusestang m.v. Montageplade til brusestang Montagestel for håndvask Travers til armatur Montagestel for WC Fig. 9 Montagestel og traverser / montageplade. 21

22 Projektering Forslag til beskrivelse tømrerarbejdet ved opførelse af vådrumsvægge murerarbejdet ved opsætning af flisebeklædning i vådrum koordinering med VVS, maler og elektriker. For pvc-beklædte vådrum henvises til GVK s regler og anvisninger. Udførelse Vådrummene udføres som beskrevet i procesbeskrivelsen i publikation Vådrum med gipspladevægge (side 48 ff). Under arbejdets tilrettelæggelse planlægges arbejdet mellem de udførende fag, og det aftales, hvem der står for den samlede koordinering mellem fagene. Der bør her henvises til de aktuelt anvendte detaljer fra denne publikation. Tømrerarbejdet Omfang Arbejdet omfatter opbygning af vådrum udført med lette gipspladebeklædte vægge. Arbejdet omfatter levering og montering af vægge og gulvopbygninger til følgende vådrum: Her anføres antal og placering af vådrum. Grundlag Grundlaget for udførelse af vådrummene: Vådrum med gipspladevægge. By og Byg Anvisning 200. MK-godkendelser for vægge og vandtætningssystemer. DS 413, Norm for trækonstruktioner m. fl. Materialer Der anvendes følgende materialer og komponenter: Komponenter Gipsvægge Materialer Gulv- og loftskinner - Stålstolper/træstolper Hjørneprofiler - Vådrumsgipsplader (hårde imprægnerede gipsplader) - Skruer 22

23 Projektering Gulve, lette Gulve, tunge Montagedele Nedhængt loft Gulvplader Gulvopklodsninger/kileskårne lægter Gulvisolering - Lim og skruer Afretningslag Gulvisolering/trinlyddæmpning Montagestel Montageplader/Traverser Vægskinne - Stålskinner Stålstolper - Monteringsprofil Gipsplader Skruer Inspektionslem (ved ovenliggende vådrum) Murerarbejdet Omfang Arbejdet omfatter (evt. udførelse af støbt gulv), vandtætning af gulve og lette gipspladebeklædte vådrumsvægge samt flisebeklædning. Arbejdet omfatter levering af materialer, (støbning), vandtætning og flisebeklædning af gulve og vægge i følgende vådrum: Her anføres antal og placering af vådrum. Grundlag Grundlaget for udførelse af vådrummene: Vådrum med gipspladevægge. By og Byg Anvisning 200. MK-godkendelser for vægge og vandtætningssystemer. Materialer Der anvendes følgende materialer og komponenter: Komponenter Gulvkonstruktion Vådrumsmembran Materialer Beton/afretningslag Gulvisolering/trinlyddæmpning Flydende membran - Banemembran Armeringsbånd/strimler - Manchetter/kraver 23

24 Projektering Afdækning Flisebeklædning Vådrumsmembran på gulv afdækkes med fiberdug eller PE-skummåtte. Fjernes ikke før lægning af fliser på gulv Fliser - Fliseklæber - Fugemørtel Elastisk fugemasse - Afdækning af gulv VVS arbejdet Omfang Arbejdet omfatter levering og montering af: Gulvafløb Vandrør med tilhørende manchetter Afløbsrør med tilhørende manchetter Vand- og afløbskomponenter, fx armaturer, håndvask og wc Her anføres antal og placering af vådrum. Grundlag Grundlaget for udførelsen af vådrummene: Vådrum med gipspladevægge By og Byg Anvisning 200 DS 432 Norm for afløbsinstallationer DS 439 Norm for vandinstallationer Materialer Der anvendes følgende komponenter og materialer: Komponenter Gulvafløb Vandrør Afløbsrør Rørgennemføringer Armaturer Sanitetsudstyr Materialer Rustfrit stål Pex rør PVC Karfa Efter nærmere aftale Efter nærmere aftale 24

25 Projektering Kvalitetssikring Kvalitetssikring af projekt og udførelse er sammen med disponeringen afgørende faktorer for at opnå et velfungerende og holdbart vådrum. Vådrumsarbejdet skal udføres med kvalitetskontrol af hver aktivitet i hvert enkelt vådrum. Erfaringen har vist at de fleste skader opstår som følge af svigt omkring kritiske detaljer som: Overgang mellem væg/gulv Gulvafløb Rørgennemføringer i vådzone Ophængning af udstyr Kvalitetskontrollen bør omfatte projekt- og procesgranskning, modtagekontrol for materialer og udførelseskontrol, fx som angivet i denne publikation. 25

26 Projektering Projektgranskning Når projektmaterialet foreligger, bør der gennemføres en projektgranskning af projektet for at sikre, at alle regler er overholdt, og at alle forhold er gennemtænkt. Følgende checkliste kan anvendes for lette flisebeklædte vådrum: Checkliste til projektgranskning Generelt Er der sørget for nødvendig planlægning og koordinering af alle aktiviteter? Er der udarbejdet realistiske tidsplaner? Disponering Er der ved disponeringen sørget for beskyttelse af fugtfølsomme materialer og konstruktioner? Er adgangsforhold og tilgængelighed i overensstemmelse med ønsker og krav, fx for bevægelseshæmmede? Er føringsveje for installationer vand, afløb, el og gulvvarme overvejet? Konstruktioner Er belastningsklassen rigtigt valgt? Er vægkonstruktionen i overensstemmelse med denne publikation, eller har den MK-godkendelse? Er gulvkonstruktionen i overensstemmelse med denne publikation og By og Byg Anvisning 200? Vandtætningssystem Er vandtætningssystemet MK-godkendt til de anvendte gulve og vægge? Foreligger der monteringsvejledning fra leverandøren, og er anvisningerne fulgt i projekteringen? Er det beskrevet hvordan kvalitetssikring af vandtætningssystemet skal gennemføres? 26

27 Projektering Installationer Er alle gennemføringer tilpasset vandtætningssystemet? Er der foreskrevet anvendelse af montagestel og montageplader? Er gulvafløb VA-godkendt, og passer det til vandtætningssystemet? Er afstandskrav til gulvafløb og gennemføringer overholdt? Fliser Er fliseklæber og fugemørtel en del af vandtætningssystemet? Maling Er de malede overflader projekteret med en malebehandling til vådrum, dvs. som opfylder kravene for at opnå MK-godkendelse? Modtage kontrol/opbevaring Materialerne kontrolleres ved modtagelsen for: Type, dvs. er det de rigtige materialer i forhold til projektmaterialet? Mængde, dvs. er der de nødvendige mængder af alle materialer? Transportskader, dvs. er materialerne intakte ved modtagelsen på byggepladsen? Eventuelle afvigelser noteres De modtagne materialer opbevares indtil brugen på et tørt sted, beskyttet mod vejrliget og mod mekanisk overlast. 27

28 28

29 Konstruktioner og materialer Hvor anvendes gipspladevægge Gipspladevægge i vådrum kan udføres som: Nye inder-, yder- og skråvægge på skelet af træ eller stålprofiler Påforing på eksisterende vægge ved renovering Der anvendes overalt 2 lag 12,5 mm Vådrumsgipsplader alternativt MK-godkendte konstruktioner. Anvendelsesområdet for skeletvægge afhænger af opbygningen og det vandtætningsprincip, som anvendes. Væggene skal være vandtætte fra gulv til loft. Gipspladevægge kan benyttes i belastningsklasserne L og N forudsat, at der anvendes en af de korrekte typer vandtætningssystem. Fx kan en skillevæg med vådrumsgipsplader og med beklædning af pvc anvendes i belastningsklasse N. Mulige anvendelsesområder for gipspladevægge afhængigt af zone og overfladebeklædning, jf. By og Byg Anvisning 200 tabel 3 og 4. Vægkonstruktioner Vandtætning MK-godkendte flisesystemer med membran Pvc Flisesystem uden membran/malebehandling. * Vådrumsgipsplader I vådzone L og N L og N Vådrumsgipsplader I fugtig zone L og N L og N L og N * Kravene for at opnå MK-godkendelse skal være opfyldte og kunne dokumenteres Kun ét vandtæt lag For at hindre råd- og svampeskader som følge af fugtophobning må der kun være ét vandtæt lag. Ingen dampspærre I ydervægge udført som skeletvægge anbringes der normalt en dampspærre på isoleringens varme side, fx mellem skelet og indvendig 29

Malebehandling af vægge i vådrum

Malebehandling af vægge i vådrum Malebehandling af vægge i vådrum Baggrund I 1995 blev der i forbindelse med udgivelsen af bygningsreglement BR 95 foretaget en række stramninger på området vådrumskonstruktioner. Disse ændringer angik

Læs mere

Vådrumsvægge. Vådrumsvægge

Vådrumsvægge. Vådrumsvægge 71 Vådrumsvægge Vådrumsvægge Væggens stålskelet opbygges med min. 70 mm brede stållægter og skinner. Lægterne opsættes typisk pr. 450 mm efter samme princip som for standardvægge. Stålskelet beklædes med

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Deitermann Den optimale vådrumsløsning

Deitermann Den optimale vådrumsløsning Deitermann Den optimale vådrumsløsning Vådrum Baderum Storkøkkener Levnedsmiddelindustri DEITERMANN Deitermann vådrumsløsning Tryghed for et varigt godt resultat I dag ofrer de fleste mennesker masser

Læs mere

Vådrum. Erik Brandt Martin Morelli

Vådrum. Erik Brandt Martin Morelli Vådrum Erik Brandt Martin Morelli SBi-anvisning 252 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Vådrum Serietitel SBi-anvisning 252 Format E-bog Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2015 Forfatter

Læs mere

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser.

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser. AB Stubmøllegård Rubinsteinsvej 39, kælderen 2450 København SV Den 30. januar 2015, Sag nr. 00.1464.24 HAK, HAK/ip AB Stubmøllegården Istandsættelse af badeværelser Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001

By og Byg Anvisning 200. Vådrum. 1. udgave, 2001 By og Byg Anvisning 200 Vådrum 1. udgave, 2001 Vådrum Erik Brandt By og Byg Anvisning 200 Statens Byggeforskningsinstitut 2001 Titel Vådrum Serietitel By og Byg Anvisning 200 Udgave 1. udgave, 2. oplag

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014

Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Temagruppe om badeværelserne - 1. møde 12. februar 2014 Dagsorden 12. februar 2014 Kl. 19.30 Velkomst og præsentationsrunde Kl. 19.45 Rammerne for

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n Gældende for februar 0 D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion...

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651.

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651. Jackon vådrum V Å D R U M Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651 Godkendelse MK 7.22/1687 01-2013 erstatter 06-2011 2Jackon vådrum

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion... I vores enkle design

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum!

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum! Se brochuren - for gulvvarme til husets øvrige rum! - gulvpladen til gulvvarme VÅDRUM Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk - vandbaseret gulvvarme til

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel Gyproc Spartelsystem Når man bygger gipsvægge og -lofter vil der altid forekomme samlinger. Dels mellem de enkelte gipsplader og dels mellem de enkelte bygningsdele. Papirstrimmel af gipsplader har 2 formål:

Læs mere

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab Du Kan - Du Må Vejledning til råderet i Køge Boligselskab Du Kan Du Må Om mulighederne til at forny og forandre Dette hæfte er en vejledning til hvordan du kan udføre forbedringer, fornyelser og forandringer

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

S 1- K ARDEX VÅDRUMSSYSTEM

S 1- K ARDEX VÅDRUMSSYSTEM ARDEX S 1- K VÅDRUMSSYSTEM Vådrumsmembran til vandtætning af vægge, gulve og rørgennemføringer i badeværelser Færdigoprørt, klar til brug Primerfri 1-komponent MK-GODKENDT Væg: MK 7.32 / 1448 Gulv: MK

Læs mere

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion V+G +95 VÅDRUMSGUIDE Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion Udgave marts 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN Til

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering

Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Guide Guide til håndværksmæssig udførelse: Hvorfor tætne et eksisterende hus? UDGIVET NOVEMBER 2009 Tætning af klimaskærm i forbindelse med energirenovering Når man vil spare på varmen i sit hus, er et

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING Til Domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Domea afd. 04/06 Baunebjerghuse BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING 1-2 Revision 01 Dato 2014-08-19 Udarbejdet af MARB Kontrolleret af ABI Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder)

Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder) EJNER LAREN Ap. A.B. igersted Vejledning til andelshaveren 12. august 2005 Udførelsesprocedurer. Husk I GOD TID at varsle / lave aftaler med underbo. (eller måske indehaveren af kælderrummet nedenunder)

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Tætte og sikre vådrum med PCI-Vådrumssystem Udførselsvejledning for MK-godkendte systemer. Til fagfolk

Tætte og sikre vådrum med PCI-Vådrumssystem Udførselsvejledning for MK-godkendte systemer. Til fagfolk R Tætte og sikre vådrum med -Vådrumssystem Udførselsvejledning for MK-godkendte systemer Til fagfolk Vandtætning i badeværelser, køkkener m.m. Ved renovering af ældre badeværelser og ved nybyg er det nødvendigt

Læs mere

Nye tider INTRODUKTION

Nye tider INTRODUKTION Produktkatalog Danmark 2009 Nye tider Unidrain har ændret gulvafløbet fra et uskønt hul i gulvet til et designobjekt, der skaber nye muligheder i baderummet. Og samtidig har Unidrain løst problemerne

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING 10-2014 (1. revidering 07-2015) erstatter 02-2013 jackon.dk Lette løsninger for et bedre klima! Byg fugtsikre badeværelser

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

EKSEMPEL. Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg. Ombygning og modernisering lejlighed xx

EKSEMPEL. Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg. Ombygning og modernisering lejlighed xx EKSEMPEL Frederiksberg, d. Navn adresse. 2000 Frederiksberg Ombygning og modernisering lejlighed xx Vi har modtaget din henvendelse vedr. renovering af badeværelse, herunder nedtagning samt opsætning af

Læs mere

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20%

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20% Lufttæthed projektering generelt Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% Blad 40 s. -6 Dato: Februar 008. Side Projektering Lufttæthed Indholdsfortegnelse Bygningsreglementets krav -- -- Kan

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri 03/2012 RADONSIKRING i eksisterende og nyt byggeri Radonsikring Radon er en radioaktiv luftart, som over tid er kræftfremkaldende. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon findes

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

metoder og løsninger

metoder og løsninger metoder og løsninger Vejen til gode vådrum Denne brochure er en del af BVB og GI s vådrums tema»gode Vådrum«. Heri beskrives de grund læggende forhold omkring etablering af vådrum i ældre etageejendomme

Læs mere

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage.

BR10. Membran-Erfa møde om Tætte Tage. Orientering om BR10 s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Membran-Erfa møde om Tætte Tage Orientering om s krav til energiforbedringer ved tagrenoveringer: samt Sikker oplægning af undertage. Sted: GI, Ny Kongensgade 15, København K. Dato: Onsdag den 14. maj

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Byg-Selv Vejledning for. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus. Bestyrelsen kan findes på adressen. Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø

Byg-Selv Vejledning for. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus. Bestyrelsen kan findes på adressen. Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø Bestyrelsen kan findes på adressen Lange-Müllers Gade 3, Kælderen 2100 København Ø Bestyrelsens kontortid: Mandag 18.30 19.30 Tlf.: 3918 1303 E-mail.: bestyrelsen@sctkjeldshus.dk www.sctkjeldshus.dk Byg-Selv

Læs mere

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen... Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...

Læs mere

Sikker og enkel installation

Sikker og enkel installation DK 83-07 MS nr. 999703 2007 Sikker og enkel installation Ifö Sign installationssystem og Ifö S indbygningscisterne www.maxsibbern.dk En effektiv løsning med mange fordele. Ifö Sign installationssystem

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

Triomont fra Gustavsberg

Triomont fra Gustavsberg Triomont fra Gustavsberg Der skal kun 14 cm til Der kan opsættes et væghængt toilet på de fleste baderum. Triomont XS fra Gustavsberg er et smalt og fleksibelt installationssystem, der kun er 14 cm dybt.

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Glasroc H Ocean. Fugtsikker vådrumsplade for lette vådrumsvægge

Glasroc H Ocean. Fugtsikker vådrumsplade for lette vådrumsvægge Glasroc H Ocean Fugtsikker vådrumsplade for lette vådrumsvægge Glasroc H Ocean Vådrumsplade Glasroc H Ocean Vådrumsplade er en ny generation af Glasroc kompositplader. Glasroc H GHOE 13 Ocean Ergo Vådrumsplade

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere