SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer"

Transkript

1 SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afdeling Egedalsvænge (Boliger) Egedalsvænge Kokkedal Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. november 2012 Til den 9. november Energimærkningsnummer

2 ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget til opvarmning er vist her. Med venlig hilsen Søren Pedersen Kuben Management A/S Dusager 22, 8200 Aarhus N tlf Mulighederne for Egedalsvænge 1, 2980 Kokkedal El Investering Årlig besparelse BELYSNING Belysningen i trappeopgange består af armaturer med kompaktlysrør eller sparepærer, samt enkelte lysstofrør. I 38 opgange er lyset tændt konstant, mens belysningsanlæg i 21 opgange er blevet renoveret, med nye armaturer og automatisk lysstyring via PIR-sensorer. Belysning i kældre er overvejende monteret med PL-rør (kompaktlysrør), som styres via PIR-sensorer eller trapperelæer. FORBEDRING Etablering af automatisk lysstyring på trapper, hvor lyset er konstant tændt. Det anbefales, at der etableres tilstedeværelsesstyring via PIR-sensorer eller akustisk styring kr kr. 38,93 ton CO₂ Eventuel udskiftning af armaturer og elkabler er ikke indeholdt i overslagsprisen. Energimærkningsnummer

3 Varmt vand Investering Årlig besparelse VARMTVANDSRØR Varmtvands stigstrenge, som er fremført synligt er uisoleret FORBEDRING Uisolerede varmtvands stigstrenge forsynes med 20 mm Uni-rørskåle. Det er en forudsætning for forslagets gennemførelse, at stigstrengene er ført tilgængeligt kr kr. 7,03 ton CO₂ Varmefordeling Investering Årlig besparelse AUTOMATIK Der er overvejende monteret manuelle ventiler på radiatorer i ejendommen. Det skønnes, at ca. 15 % af radiatorerne er monteret med termostatventiler. FORBEDRING Haneventiler på radiatorer udskiftes til nye godkendte termostatiske reguleringsventiler kr kr. 47,91 ton CO₂ Energimærkningsnummer

4 ENERGIMÆRKET FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN Energimærkning af bygninger har to formål: 1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes. 2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger. Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild. BYGNINGENS ENERGIMÆRKE Bygningens energimærke ligger på en skala fra A1 til G. A1 repræsenterer lavenergibygninger med et meget lille forbrug, A2 repræsenterer bygninger der opfylder bygningsreglementets krav til nybyggeri. B til G repræsenterer bygninger med stadig højere energiforbrug. På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke og energimærket for en ny bygning. Beregnet varmeforbrug per år: 5.286,31 MWh fjernvarme kr. 745,37 ton CO₂ udledning Energimærkningsnummer

5 BYGNINGEN Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre. Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter. Tag og loft Investering Årlig besparelse LOFT Etageadskillelse mod uopvarmet tagrum består af betondæk, som skønnes, at være med 70 mm indstøbt isolering og efterisoleret med 100 mm oven på etagedæk. FORBEDRING Etageadskillelse mod tagrum efterisoleres med 250 mm granulat kr kr. 20,18 ton CO₂ FLADT TAG Tag på tilbygninger er isoleret med 200 mm. Tag på karnapper er isoleret med 250 mm mineraluld. Ydervægge Investering Årlig besparelse HULE YDERVÆGGE Gavlvægge er udført som 275 mm betonelementer, med 70 mm indstøbt isolering og udvendigt efterisoleret med ca. 120 mm. MASSIVE YDERVÆGGE Gavle i tilbygninger består af 120 mm betonelementer og 125 mm A-batts. Energimærkningsnummer

6 LETTE YDERVÆGGE Lette ydervægskonstruktioner er overvejende isoleret med 75 mm mineraluld og udvendigt beklædt med fiberelementplader. FORBEDRING VED RENOVERING Lette ydervægge efterisoleres, op til 250 mm kr. 92,40 ton CO₂ LETTE YDERVÆGGE Lette vægge i tilbygninger er isoleret med 220 mm Ydervægge ved karnapper (Hybler) er isoleret med 200 mm mineraluld. Vinduer, døre ovenlys mv. Investering Årlig besparelse VINDUER Vinduer og altandøre er generelt monteret med 2 lags termoglas. Trækvinduer mod altaner er monteret med 1 lags glas. FORBEDRING VED RENOVERING Vinduer og altandøre, som er monteret med 2 lags termoglas, udskiftes til nye med 3 lags energiglas, varm kant og krypton gasfyldning kr. 157,87 ton CO₂ YDERDØRE Yderdøre ved trapper er monteret med 1 lags glas. FORBEDRING Yderdøre ved trapper udskiftes til nye yderdøre monteret med 3 lags energiglas, varm kant og krypton gasfyldning kr kr. 7,82 ton CO₂ Gulve Investering Årlig besparelse TERRÆNDÆK Terrændæk i tilbygninger skønnes, at være isoleret med ca. 200 mm. Energimærkningsnummer

7 ETAGEADSKILLELSE Etageadskillelse mod kælder skønnes, at være udført som betondæk med 70 mm støbt isolering og gulv på strøer. Gulv i karnapper skønnes, at være isoleret med ca. 200 mm mineraluld. Ventilation Investering Årlig besparelse VENTILATION Der er mekanisk udsugning fra køkken og baderum via ældre udsugningsventilatorer med F-skovlhjul og uden el-sparermotorer. Det er oplyst, at enkelte ventilatorer er blevet renoveret. Omfang af renovering er ukendt. FORBEDRING VED RENOVERING Eksisterende udsugningsanlæg ombygges til balanceret anlæg med varmegenvinding. Der etableres nye kanaler til indblæsning af friskluft, mens eksisterende udsugningskanaler fra køkken og baderum genanvendes. Udsugningsventilatorer erstattes af nye energieffektive aggregater med effektiv varmeveksler(modstrømsveksler) kr. 246,58 ton CO₂ Forslaget omfatter udskiftning af aggregater, etablering af nye indblæsningskanaler og etablering af automatik. Det forudsættes, at de eksisterende udsugningskanaler kan genanvendes (det anbefales, at de renses). Foruden energibesparelsen, vil der kunne opnås et væsentligt forbedret indeklima. Alternativt erstattes ældre udsugningsventilatorer med nye energibesparende ventilatorer med B-skovlhjul og el-sparermotorer. Energimærkningsnummer

8 VARMEANLÆG Varmeanlæg Investering Årlig besparelse FJERNVARME Ejendommen opvarmes med fjernvarme fra Nordforbrænding Fjernvarme. Der er 3 stk. varmecentraler i bebyggelsen, som forsyner blokkene: Varmecentral i blok nr. 4 forsyner blokkene: 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 Varmecentral i blok nr. 10 forsyner blokkene: 8, 9, 10, 11, 13 og 15 Varmecentral i blok nr. 14 forsyner blokkene: 12, 14, 17, 19 og 21 I hver varmecentral er placeret 2 stk. isolerede rørvarmevekslere af typen: Blok 4: Cetetherm, årgang 2003 Blok 10: Elge, årgang 1984 Blok 14: Cetetherm, årgang 2004 VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i ejendommen. Konvertering af forsyningsformen fra fjernvarme til el via varmepumpe vil ikke være rentabelt. SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på ejendommen. Etablering af solvarmeanlæg vil ikke være rentabelt. Varmefordeling Investering Årlig besparelse VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. VARMERØR Varmefordelingsrør i jord skønnes, at være isoleret med ca. 40 mm. Varmefordelingsrør i kældre er isoleret med mm. Varmerør før veksler er isoleret ca. 50 mm. Energimærkningsnummer

9 VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er monteret 3 stk. automatisk modulerende cirkulationspumper af typen Grundfos, UPE AUTOMATIK Der er overvejende monteret manuelle ventiler på radiatorer i ejendommen. Det skønnes, at ca. 15 % af radiatorerne er monteret med termostatventiler. FORBEDRING Haneventiler på radiatorer udskiftes til nye godkendte termostatiske reguleringsventiler kr kr. 47,91 ton CO₂ AUTOMATIK Til regulering af varmeanlæg efter udetemperatur er monteret automatik af typen Trend CTS. Energimærkningsnummer

10 VARMT VAND Varmt vand Investering Årlig besparelse VARMTVANDSRØR Varmtvands stigstrenge, som er fremført synligt er uisoleret FORBEDRING Uisolerede varmtvands stigstrenge forsynes med 20 mm Uni-rørskåle. Det er en forudsætning for forslagets gennemførelse, at stigstrengene er ført tilgængeligt kr kr. 7,03 ton CO₂ VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør til varmtvandsbeholderne er isoleret med ca. 40 mm. Varmtvandsrør i kældre er isoleret med mm. Varmtvands stigstrenge som er ført i skakte er isoleret med ca. 15 mm. Varmtvandsrør i jord er isoleret med ca. 40 mm. VARMTVANDSPUMPER Til varmtvandscirkulation er monetret følgende cirkulationspumper: Blok 4: Grundfos, USP F, 720 watt Blok 10: Grundfos, UPS 50-60/4, 430 watt Blok 14: Grundfos, Magna , 800 watt VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 3 stk liter varmtvandsbeholdere (1 stk. i hver varmecentral). Beholderne er isoleret med 80 mm mineraluld og mandedæksler er monteret med aftagelige isoleringskapper. Energimærkningsnummer

11 EL El Investering Årlig besparelse BELYSNING Belysningen i trappeopgange består af armaturer med kompaktlysrør eller sparepærer, samt enkelte lysstofrør. I 38 opgange er lyset tændt konstant, mens belysningsanlæg i 21 opgange er blevet renoveret, med nye armaturer og automatisk lysstyring via PIR-sensorer. Belysning i kældre er overvejende monteret med PL-rør (kompaktlysrør), som styres via PIR-sensorer eller trapperelæer. FORBEDRING Etablering af automatisk lysstyring på trapper, hvor lyset er konstant tændt. Det anbefales, at der etableres tilstedeværelsesstyring via PIR-sensorer eller akustisk styring kr kr. 38,93 ton CO₂ Eventuel udskiftning af armaturer og elkabler er ikke indeholdt i overslagsprisen. SOLCELLER Der er ingen solceller på ejendommen. FORBEDRING Montering af solceller på tagflader mod syd. Det anbefales, at der monteres krystallinske solceller af god kvalitet med et panelareal på ca m². Eventuelle tilskudsmuligheder er ikke medtaget i overslagsprisen kr kr. 62,04 ton CO₂ Vilkår vedrørende afregningsbetingelser for overskydende el-produktion anbefales nærmere undersøgt, forud for dette forslags gennemførelse. ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER Ejendommen er en beboelsesejendom, bestående af 18 bygninger med 624 lejligheder. Lejlighedstyperne er 1, 2, 3, 4 og 5 værelses. Baggrunden for energimærket er en besigtigelse af ejendommen, ejeroplysninger, byggeskik på tidspunktet for ejendommens opførelse og renovering samt bygningstegninger. Energimærke er udarbejdet efter retningslinjerne for etageboligbebyggelse. Det opvarmede areal udgøres af det samlede boligareal. Arealerne stammer fra BBR-meddelsen og opmålinger på bygningstegninger. Energimærkningsnummer

12 Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af klimaskærmen. I energimærkningen foretages et skøn ved utilgængelige konstruktioner baseret på tidstypiske byggeskikke og krav samt det aktuelle bygningsisolationsniveau i øvrigt. Samme skøn gør sig gældende for varmeanlæg mv. Der tages i den forbindelse forbehold for afvigelser fra faktiske forhold, der kan have betydning for energimærkningens besparelsesforslag. I forbindelse med forslag til isolering af rørinstallationer er det en generel forudsætning for forslagets gennemførelse, at rørene har minimum 10 års resterende levetid, alternativt øges isoleringen i forbindelse med fremtidig rørudskiftning. Rørenes restlevetid bør undersøges forud for igangsætning af isoleringsarbejder. Der er anført forbedringsforslag med forholdsvise korte tilbagebetalingstider, som det vil være rentabelt at gennemføre her og nu. Der er yderligere anført forslag, som kun vil være rentable i forbindelse med fremtidige renoveringsopgaver. Alle forslag vil dog have en miljømæssig og samfundsgavnlig effekt ved gennemførelse. Energimærkningsnummer

13 Ejendommens lejligheder LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER Lejligheder på m² Bygning Adresse Ejendomsnummer Egedalsvænge 1-73 og m² 20 Antal 95 Kr./år Lejligheder på m² Bygning Adresse Ejendomsnummer Egedalsvænge 1-73 og m² 48 Antal 47 Kr./år Lejligheder på m² Bygning Adresse Ejendomsnummer Egedalsvænge 1-73 og m² 57 Antal 58 Kr./år Lejligheder på m² Bygning Adresse Ejendomsnummer Egedalsvænge 1-73 og m² 73,5 Antal 11 Kr./år Lejligheder på m² Bygning Adresse Ejendomsnummer Egedalsvænge 1-73 og m² 86,5 Antal 83 Kr./år Lejligheder på m² Bygning Adresse Ejendomsnummer Egedalsvænge 1-73 og m² 92,5 Antal 112 Kr./år Lejligheder på 110 m² Bygning Adresse Ejendomsnummer Egedalsvænge 1-73 og m² 110 Antal 176 Kr./år Lejligheder på m² Bygning Adresse Ejendomsnummer Egedalsvænge 1-73 og m² 125,5 Antal 42 Kr./år Energimærkningsnummer

14 RENTABLE BESPARELSESFORSLAG Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år. For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen. Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen. Priser er inkl. moms. Emne Forslag Investering Bygning Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse Loft Etageadskillelse mod tagrum efterisoleres kr. 142,27 MWh fjernvarme kr. 176 kwh el Yderdøre Yderdøre ved trapper udskiftes kr. 55,26 MWh fjernvarme kr. 37 kwh el Varmeanlæg Automatik Haneventiler på radiatorer udskiftes kr. 335,82 MWh fjernvarme kr. 838 kwh el Varmt og koldt vand Varmtvandsrør Isolering af uisolerede varmtvands stigstrenge kr. 50,98 MWh fjernvarme kr kwh el El Belysning Etablering af automatisk lysstyring på trapper, hvor lyset er tændt konstant kr kwh el kr. Energimærkningsnummer

15 Solceller Montering af solceller til elproduktion kr kwh el kr. Energimærkningsnummer

16 BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes. Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget. Priser er inkl. moms Emne Forslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse Ydervægge Lette ydervægge Lette ydervægge efterisoleres 651,58 MWh fjernvarme kr. 802 kwh el Vinduer Udskiftning af vinduer og altandøre 1.118,07 MWh fjernvarme kr. 342 kwh el Ventilation Ombygning af udsugningsanlæg 2.088,89 MWh fjernvarme kr kwh el Energimærkningsnummer

17 BAGGRUNDSINFORMATION OPLYST FORBRUG INKL. AFGIFTER Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. Fjernvarme Varmeudgifter kr. i afregningsperioden Fast afgift kr. per år Varmeudgift i alt kr. Varmeforbrug ,27 MWh fjernvarme i afregningsperioden Aflæst periode til OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug. Varmeudgifter kr. per år Fast afgift kr. per år Varmeudgift i alt kr. per år Varmeforbrug ,05 MWh fjernvarme per år CO2 udledning ,56 ton CO₂ per år KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG Det beregnede årlige varmeforbrug udgør MWh. mens det oplyste (klimakorrigerede) forbrug udgør MWh. Det oplyste forbrug er ca. 0,6 % højere end det beregnede forbrug. Afvigelsen giver ikke anledning til kommentarer. ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser: Varme ,00 kr. per MWh fjernvarme kr. i fast afgift per år for fjernvarme El... 2,04 kr. per kwh Vand... 49,39 kr. per m³ FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Energimærkningsnummer

18 BAGGRUNDSINFORMATION Blok 1 Adresse... Egedalsvænge 1 BBR nr År for væsentlig renovering Boligareal i følge BBR m² Boligareal opvarmet m² Opvarmet areal i alt m² Uopvarmet kælderetage m² Energimærke... D Blok 3 Adresse... Egedalsvænge 63 BBR nr År for væsentlig renovering Boligareal i følge BBR m² Boligareal opvarmet m² Opvarmet areal i alt m² Uopvarmet kælderetage m² Energimærke... D Blok 5 Energimærkningsnummer

19 Adresse... Egedalsvænge 57 BBR nr År for væsentlig renovering Boligareal i følge BBR m² Boligareal opvarmet m² Opvarmet areal i alt m² Uopvarmet kælderetage m² Energimærke... D Blok 7 Adresse... Egedalsvænge 51 BBR nr År for væsentlig renovering Boligareal i følge BBR m² Boligareal opvarmet m² Opvarmet areal i alt m² Uopvarmet kælderetage m² Energimærke... D Blok 9 Adresse... Egedalsvænge 45 BBR nr År for væsentlig renovering Boligareal i følge BBR m² Energimærkningsnummer

20 Boligareal opvarmet m² Opvarmet areal i alt m² Uopvarmet kælderetage m² Energimærke... D Blok 11 Adresse... Egedalsvænge 39 BBR nr År for væsentlig renovering Boligareal i følge BBR m² Boligareal opvarmet m² Opvarmet areal i alt m² Uopvarmet kælderetage m² Energimærke... D Blok 10 Adresse... Egedalsvænge 16 BBR nr År for væsentlig renovering Boligareal i følge BBR m² Boligareal opvarmet m² Opvarmet areal i alt m² Uopvarmet kælderetage m² Energimærke... C Energimærkningsnummer

21 Blok 12 Adresse... Egedalsvænge 10 BBR nr År for væsentlig renovering Boligareal i følge BBR m² Boligareal opvarmet m² Opvarmet areal i alt m² Uopvarmet kælderetage m² Energimærke... C Blok 13 Adresse... Egedalsvænge 33 BBR nr År for væsentlig renovering Boligareal i følge BBR m² Boligareal opvarmet m² Opvarmet areal i alt m² Uopvarmet kælderetage m² Energimærke... C Blok 15 Adresse... Egedalsvænge 27 BBR nr År for væsentlig renovering Energimærkningsnummer

22 Boligareal i følge BBR m² Boligareal opvarmet m² Opvarmet areal i alt m² Uopvarmet kælderetage m² Energimærke... C Blok 2 Adresse... Egedalsvænge 46 BBR nr År for væsentlig renovering Boligareal i følge BBR m² Boligareal opvarmet m² Opvarmet areal i alt m² Uopvarmet kælderetage m² Energimærke... D Blok 4 Adresse... Egedalsvænge 38 BBR nr År for væsentlig renovering Boligareal i følge BBR m² Boligareal opvarmet m² Opvarmet areal i alt m² Energimærkningsnummer

23 Uopvarmet kælderetage m² Energimærke... D Blok 6 Adresse... Egedalsvænge 30 BBR nr År for væsentlig renovering Boligareal i følge BBR m² Boligareal opvarmet m² Opvarmet areal i alt m² Uopvarmet kælderetage m² Energimærke... D Blok 8 Adresse... Egedalsvænge 22 BBR nr År for væsentlig renovering Boligareal i følge BBR m² Boligareal opvarmet m² Opvarmet areal i alt m² Uopvarmet kælderetage m² Energimærke... D Blok 21 Energimærkningsnummer

24 Adresse... Egedalsvænge 1 BBR nr År for væsentlig renovering Boligareal i følge BBR m² Boligareal opvarmet m² Opvarmet areal i alt m² Uopvarmet kælderetage m² Energimærke... D Blok 14 Adresse... Egedalsvænge 2 BBR nr År for væsentlig renovering Boligareal i følge BBR m² Boligareal opvarmet m² Opvarmet areal i alt m² Uopvarmet kælderetage m² Energimærke... C Blok 19 Adresse... Egedalsvænge 9 BBR nr År for væsentlig renovering Boligareal i følge BBR m² Energimærkningsnummer

25 Boligareal opvarmet m² Opvarmet areal i alt m² Uopvarmet kælderetage m² Energimærke... D Blok 17 Adresse... Egedalsvænge 23 BBR nr År for væsentlig renovering Boligareal i følge BBR m² Boligareal opvarmet m² Opvarmet areal i alt m² Uopvarmet kælderetage m² Energimærke... E HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser. FIRMA Energimærkningsrapporten er udarbejdet af: Kuben Management A/S Dusager 22, 8200 Aarhus N tlf Ved energikonsulent Søren Pedersen Energimærkningsnummer

26 KLAGEMULIGHEDER Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen. Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Reglerne fremgår af 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 25. juni Energistyrelsens adresse er: Energistyrelsen Amaliegade København K Energimærkningsnummer

27 Energimærke for Egedalsvænge Kokkedal Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 9. november 2012 til den 9. november 2019 Energimærkningsnummer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport E/F Flakholmen 7-13 Flakholmen 7 2720 Vanløse Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. maj 2015 Til den 29. maj 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport E/F Rantzausgade 50-54 Rantzausgade 50A 2200 København N Bygningernes energimærke: Gyldig fra 17. september 2014 Til den

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mørkhøjvænge, Rækkehuse Juni Alle 4 2860 Søborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 2. marts 2015 Til den 2. marts 2025.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport E/F Højagerbo Højagerparken 2 2750 Ballerup Bygningernes energimærke: Gyldig fra 19. november 2013 Til den 19. november

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afdeling 1-6072 - Hørgården 2 (elvarme) Amagerfælledvej 97 2300 København S Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. november

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fælledvej 7 4350 Ugerløse Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. april 2015 Til den 22. april 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Horsevænget 3 3400 Hillerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. marts 2015 Til den 10. marts 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 6094 Blækhuset Bogholder Allé 28 2720 Vanløse Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2012 Til den 4. juli 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nordborggade 19 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. september 2012 Til den 12. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport SHB - Afd. 20, Lindholm Søpark 34-40 Lindholm Søpark 34 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. oktober 2012

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Flerfamiliehus Hørsholmsgade 28 2200 København N Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. november 2012 Til den 14. november

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 01-28 Lygten 3A 2400 København NV ens energimærke: Gyldig fra 19. marts 2013 Til den 19. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER status og forbedringer Energimærkningsrapport Elmelyparken 6A 2680 Solrød Strand ernes energimærke: Gyldig fra 6. juli 2015 Til den 6. juli 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Boligforeningen Enggaarden. Afd. 3 Gl. Stadionvej 4 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 23. maj 2012 Til den 23. maj

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Slagterivej 18 8800 Viborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Boligforeningen Enggaarden. Afd. 4 Gl. Stadionvej 6 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 23. maj 2012 Til den 23. maj

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 6083 Poppelvænget August Wimmers Vej 12 2500 Valby Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. oktober 2012 Til den 17. oktober

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Afd 10 - Elsdyrvej 6A,B Elsdyrvej 6A 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. september 2013 Til den 16.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Marielyst, erhverv Gladsaxevej 130 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. marts 2015 Til den 31. marts 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 39-97 Brobæklunden 39 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. oktober 2012 Til den 15. oktober 2019.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport SHB Afd. 3 Ringholmsvej 2-4 og 6-8 Ringholmsvej 2 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. november 2012 Til

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo Afd 18-2 Moldevej 29 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. juni 2013 Til den 27. juni 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Boligforeningen Enggaarden, Afd. 16B og afd. 17 Sygehusvej 8 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. september 2012

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo afd. 18-3 Moldevej 51 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. juni 2013 Til den 27. juni 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hørgården 2, vaskeri, varmecentral m.m. Amagerfælledvej 75 2300 København S Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. november

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport SHB Afd. 15 Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. december 2012 Til den 18. december 2022.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport SHB Afd 10 Uldalsvej 11 Uldalsvej 11 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. november 2012 Til den 20. november

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport SHB - Afd. 7 Gl. Kongevej 75-77 Gammel Kongevej 75 9400 Nørresundby Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. februar 2013 Til

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hængebøgen 2 Hængebøgen 2 8600 Silkeborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. december 2012 Til den 26. december 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Beboerhus Røde Mellemvej 7 2300 København S Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2012 Til den 6. august 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere