Boligadministratorerne informerer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligadministratorerne informerer"

Transkript

1 Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson hos Boligadministratorerne. Nyhedsbrevets redaktion kan også kontaktes, for eksempel hvis der ønskes medtaget særlige emner i fremtidige nyhedsbreve eller hvis nyhedsbrevet ønskes modtaget på anden vis. Kontakt da Allan Rigelsø, via mail til Indhold Ændring af lov om andelsboligforeninger... 2 Digital postkasse pr. 1. november Støtte til byfornyelse i København... 4 Energimærkning... 5 Andelsboligmarkedet op og ned... 7 Mægler mægler ikke... 8 Side nr. 1 af 9.

2 Ændring af lov om andelsboligforeninger Folketinget vedtog den 4. juni 2013 at ændre lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Ændringen medfører bl.a., at der for andelsboligforeninger, der stiftes efter 1. juli 2013 ved erhvervelse af en udlejningsejendom, gælder en karensperiode på to år med hensyn til værdifastsættelsen af andelsboligforeningens faste ejendom. Værdifastsættelsen kan i denne periode alene ske efter anskaffelsesprisen. Anvendelse af den offentlige vurdering eller en valuarvurdering kan for disse foreninger tidligst ske to år efter stiftelsen af andelsboligforeningen. For alle andelsboligforeninger - nye som gamle medfører lovændringen, at kravene til sælgers og andelsboligforeningens oplysningspligt overfor køber ved overdragelse af andele udvides med virkning pr. 1. januar Det er hensigten med de nye regler, at købere af andelsboliger gives et bedre beslutningsgrundlag. De nye krav er ikke beskrevet i lovbestemmelserne. I stedet er ministeren bemyndiget til at fastsætte de nærmere regler om, hvilke yderligere dokumenter og nøgleoplysninger, sælger skal udlevere til køber, hvilke nye retningslinjer der skal gælde for foreningernes nøgleoplysninger, hvilke nøgleoplysninger, der skal indgå i årsregnskabet, samt hvorledes proceduren for udarbejdelse af nøgleoplysningerne skal foregå. De nye retningslinjer er endnu ikke offentliggjort af ministeriet, men vi vil orientere omkring dem, så snart de offentliggøres. Disse nye retningslinjer træder i kraft den 1. januar Side nr. 2 af 9.

3 Digital postkasse pr. 1. november 2013 Udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerforeninger og øvrige ejendomme, der har et cvr.nr., skal med virkning pr. 1. november 2013 have etableret en digital postkasse. Post fra det offentlige kan med virkning pr. denne dato sendes til ejendommenes digitale postkasser med samme status som den gamle fysiske post. Da en stor del af posten, der sendes fra det offentlige, har relevans for administrationen af ejendommene, vil vi for vores kunder sørge for alt det praktiske, herunder oprettelse af en digital medarbejdersignatur, etablering af den digitale postkasse, oprettelse af læserettigheder m.m. en fuldmagt fra bestyrelsen. Vi udsender en sådan fuldmagt til bestyrelserne senest primo oktober De enkelte bestyrelser kan selvfølgelig godt selv oprette den digitale postkasse efter ønske, men den faste kontaktperson hos Boligadministratorerne A/S skal i givet fald informeres herom, da vi skal have se-adgang til postkassen og advisering ved indkommen post. Det offentlige sender et informationsbrev ud til alle ejendomme/foreninger indenfor de næste par måneder. Kunder i vores administration behøver ikke at foretage sig noget i den forbindelse, da vi som nævnt sørger for de nødvendige tilmeldinger etc. For at kunne oprette adgangen til den nye digitale postkasse har vi brug for Hvis man har spørgsmål vedrørende den digitale postkasse, er bestyrelsesmedlemmer selvfølgelig velkomne Side nr. 3 af 9.

4 til at henvende sig til deres faste kontaktperson hos Boligadministratorerne A/S. Der kan i øvrigt findes yderligere information på Støtte til byfornyelse i København Nye procedurer nye frister. Fristen for ansøgning om byfornyelsestilskud i København er ændret til den 1. november Støtten gives primært til ejendomme, der ved gennemførelse af det ønskede byggeprojekt bliver mere tidssvarende, fremtidssikret og vil bidrage til forbedring af beboernes livskvalitet. For at få tildelt støtte skal et eller flere af følgende kriterier være opfyldt: - i ejendommen mangler der toilet og bad/eller fjernvarme i boligen, - ejendommen er opført før år 1950 og er væsentlig nedslidt, - ejendommen har væsentlige energimæssige mangler i henhold til ejendommens energimærkning eller - ejendommen ønsker at gennemføre projekter med bæredygtige tiltag, der har demonstrationsværdi i forhold til byfornyelsesindsatsen. Ansøgningsproceduren er i år ændret. Den foregår i korte træk således: - Indsendelse af kortfattet ansøgning, ansøgningsfristen er den 1. november Side nr. 4 af 9.

5 - Deltagelse i vejledningsmøde med kommunen. - Indsendelse af kvalificeret ansøgning, ansøgningsfristen er den 1. februar Ansøgningen skal indeholde alle nødvendige bilag. Med den kvalificerede ansøgning skal der som minimum indsendes en beskrivelse af projektet, dokumentation for beboernes tilslutning til gennemførelse af byggeprojektet (generalforsamlingsbeslutning), dokumentation for mulig midlertidig og endelig finansiering af byggeprojektet m.v. Ansøgningen med bilag skal indsendes til Center for Bydesign på Ansøgning byfornyelse. For byfornyelse i andre kommuner, frister og procedurer, kan der tages kontakt til kommunen for en afklaring alternativt søges information på kommunens hjemmeside. Hvis kunder i vores administration ønsker at undersøge mulighederne for deres ejendom, er bestyrelsesmedlemmerne selvfølgelig velkomne til at henvende sig til deres faste kontaktperson hos Boligadministratorerne A/S for drøftelse, råd og vejledning. Energimærkning Det er et lovkrav at alle ejendomme, med ganske få undtagelser, har et gyldigt energimærke. I henhold til lovbekendtgørelse nr. 636 af 19. juni Side nr. 5 af 9.

6 2012 lov om fremme af energibesparelser i bygninger og bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger skal ejeren af ejendommen sørge for, at der foreligger et gyldigt energimærke. I praksis har købere af andelslejligheder og nye lejere i en ejendom krav på at få forevist et energimærke for den pågældende ejendom, ligesom ejendomsmæglere er forpligtet til at indhente ejendommens energimærke, når de skal formidle salget af en andelslejlighed. Ifølge de regler, der trådte i kraft 1. januar 2013, er der i bekendtgørelse nr. 262 af 15. marts 2013 om anvendelse af administrative bødeforlæg ved overtrædelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, givet mulighed for Energistyrelsen til at udstede administrative bødeforlæg til ejere af ejendomme, der ikke efterlever kravet om, at der skal foreligge et gyldigt energimærke. I henhold til de gældende regler er energimærker indberettet før 1. september 2006 gyldige i 5 år, energimærker indberettet i perioden 1. september 2006 til 31. januar 2011 er gyldige i 7 år og energimærker indberettet efter 31. januar 2011 er som udgangspunkt gyldige i 10 år, med mindre der i energimærket er identificeret besparelser med en tilbagebetalingstid under 10 år, der tilsammen udgør mere end 5 pct. af energiforbruget. Hvis dette er tilfældet, er energimærket gyldigt i 7 år. Hvis der er spørgsmål til energimærker eller ønske om indhentelse af tilbud herpå, er man velkommen til at kontakte ejendommens faste kontaktperson hos Boligadministratorerne A/S. Side nr. 6 af 9.

7 Andelsboligmarkedet op og ned I pressen læser man i den ene avis, at andelsboliger rider med på bølgen, og at købspriserne er stigende, mens man i en anden avis ugen efter læser, at prisen på andelslejligheder har taget et mindre dyk i foråret af Sandheden ligger nok et sted i mellem, og udviklingen samlet set dækker over en stor geografisk spredning. Herudover er der for andelslejligheder også tale om et kompliceret marked at sætte tal på, for hvor man på ejerboligmarkedet har den faste størrelse i prisen, er der på andelsboligmarkedet som bekendt et differentieret maksimalprissystem, hvorfor prisen ikke kan bruges som et barometer for markedet, i hvert fald ikke blandt de andele, der sælges til maksimalpriser. Priserne på ejerlejligheder i Københavnsområdet er det seneste år gået en del i vejret, og der er ingen tvivl om, at det har haft en afsmittende positiv effekt på andelsboligerne i Københavnsområdet. Det er vores erfaring, at andelslejligheder i København især men faktisk også generelt ér blevet lettere at sælge, men det handler individuelt om en række variable lige fra ejendommens beliggenhed, foreningens økonomi til blandt andet lejlighedens tilstand. Der er derfor foreninger, der ikke har oplevet bedring, mens der er andre foreninger, som er på vej tilbage til de gode gamle dage med ventelister på deres boliger. Vi håber, at de positive tendenser fortsætter og spreder sig længere ud end til det centrale København og de mest populære byer. Side nr. 7 af 9.

8 Mægler mægler ikke Selvom der spores bedring på andelsboligmarkedet, er der stadig mange boliger, der sælges via ejendomsmægleres formidling. Kigger man 10 år tilbage var det populært sagt snarere reglen end undtagelsen, at andelsboliger blev solgt uden ejendomsmægleres deltagelse. For et par år siden var det nærmest omvendt og nu er billedet en anelse mere nuanceret. Ejendomsmæglernes pludselige deltagelse på andelsboligmarkedet var en kombination af 2 ting; 1. andelene var blevet sværere at sælge og 2. ejendomsmæglerne var sultne efter et nyt marked, da nu ejerboligmarkedet var gået i stå. til andelsboligernes særlige forhold og utallige er de eksempler, hvor der hos mæglerne blev indgået overdragelsesaftaler uden foreningernes vidende, uden respekt for bestyrelsernes godkendelse af de nye andelshavere, særlige vedtægts- og husordensforhold med meget mere. Vi ser desværre stadig nogle mæglere agere på andelsboliger som var det ejerboliger de sælger. Vi oplever mæglere, der ikke sætter sig ordentlig ind i foreningens forhold, som ikke respekterer krav om vvs- og el-eftersyn samt lejlighedsvurderinger og som ikke tager særlig hånd om problematikkerne vedrørende mangler og løsøre. Det var afgjort ikke uden problemer, at mæglerne kastede sig over det nye marked, mange mæglere kendte ikke Vi er netop blevet forelagt en mulighed for at indlede et samarbejde med en ny spændende mæglervirksomhed på Side nr. 8 af 9.

9 markedet, der i langt større grad end de eksisterende mæglere inddrager foreningernes administratorer, hvilket sammen med brug af den nyeste teknologi på markedet gør dem i stand til at dæmme op for en af mæglerbranchens andre store problemer, nemlig de typisk meget høje mæglerhonorarer. Man kunne have haft ønske om, at dette alternativ var blevet bragt på banen langt tidligere end tilfældet, men bedre sent end aldrig. Vi håber at drøftelserne bærer frugt og at vi vil kunne lancere dette samarbejde for vores kunder. Som kunde hos Boligadministratorerne kan man være sikker på, at vi kun har interesse i det direkte samarbejde. Ud over, at vi alene tilbyder selve kernen i ejendomsadministration, er det hos os, kunderne der vælger samarbejdspartnerne. Det er derfor en afgørende forudsætning for os, forinden vi går ind i nogen former for samarbejde, at vores kunder selv har mulighed for at vælge til eller fra. Vores kunder kan derfor vide sig sikker på, at deltagelsen i et eventuelt mæglersamarbejde vil være 100 % frivilligt. Boligadministratorerne A/S, Den 6. september 2013 Side nr. 9 af 9.

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Dette er Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 6 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 1 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 4 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 5 i 2012. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er I velkomne til at henvende jer til jeres kontaktperson

Læs mere

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14 Indholdsfortegnelse Problemformulering:...3 Problemstilling:...4 Metode...5 Definitionenpåenandelsboligforening...7 Andelsboligmarkedet...8 Bestemmelsesforholdienandelsboligforening... 10 Typerafandelsboliger...

Læs mere

Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, 3 2400 København NV Tlf. 23 30 16 60 e-mail: vagnsvendsen@privat.dk

Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, 3 2400 København NV Tlf. 23 30 16 60 e-mail: vagnsvendsen@privat.dk By- og Boligudvalget 2011-12 BYB alm. del Bilag 109 Offentligt Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, 3 2400 København NV Tlf. 23 30 16 60 e-mail: vagnsvendsen@privat.dk Sag Andelsboligforeningen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

Nyhedsbrev 3-2010. Indhold

Nyhedsbrev 3-2010. Indhold BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 3-2010 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Såfremt det ønskes i flere eksemplarer, eller ønskes fremsendt pr. mail, bedes I venligst

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI Den 3. juni 2003 med rettelser januar 2009 Ref JEG jeg@kl.dk Dir 3370 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Fax 3370 3371 www.kl.dk

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Dette er Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 5 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.) 1 I lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber,

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Analyse af andelsboligsektorens rolle på boligmarkedet

Analyse af andelsboligsektorens rolle på boligmarkedet Analyse af andelsboligsektorens rolle på boligmarkedet 2006 2 Kapitel 1. Indledning 5 1.1 Baggrunden for analysen 5 1.2 Analysens indhold 5 1.3 Arbejdets tilrettelæggelse 5 Kapitel 2. Resumé af rapporten

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Dette er Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2015. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2007-2008 aflagt på foreningens generalforsamling den 30. juni 2008

Bestyrelsens beretning for året 2007-2008 aflagt på foreningens generalforsamling den 30. juni 2008 Bestyrelsens beretning for året 2007-2008 aflagt på foreningens generalforsamling den 30. juni 2008 Generel information Det forløbne år har været et lidt uroligt år for bestyrelsen og dermed også for foreningen,

Læs mere

A/B Griffenfeldsgade 37-39

A/B Griffenfeldsgade 37-39 A/B Griffenfeldsgade 37-39 Marts 2014 Bestyrelsens beretning for 2013 Fakta om foreningen A/B Griffenfeldsgade 37-39 har eksisteret siden 1980. Ved udgangen af 2013 havde foreningen: 108 Andelsboliger

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere