ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA."

Transkript

1 Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Brevid: Administrationen Alléen Sorø Tlf.: ELENA-ordningen kan bruges til at forberede energieffektiviseringer m.v. Støtten kan anvendes til at planlægge investeringer i energibesparelser, vedvarende energianlæg og transport. Støtten udgør potentielt 75-90% af udgifterne til den tekniske bistand. Selve investeringerne som ligger uden for ELENA-ansøgningen kan lånefinansieres. Resurser til gennemførelsen af investeringerne skal parterne selv tilvejebringe. Investeringerne er en forudsætning for at få støtte fra ELENA. Kommunernes og regionens administrationer forventer at kunne gennemføre (lånefinansierede) investeringer i energibesparelser og vedvarende energianlæg tilknyttet bygninger for i alt ca. 377 mio. kr. fordelt over årene forudsat, at der opnås ELENA-støtte. Det ansøgte støttebeløb til den tekniske bistand vil være 15 mio. kr. fordelt over årene Afgrænsning af investeringerne/investeringernes fokus ELENA giver mulighed for støtte til energieffektiviseringer i bygninger, vedvarende energianlæg i bygninger og transport mv. ELENA støtter generelt alt, der kan sænke CO2-niveauet, jf. EU s såkaldte mål. Disse mål stammer fra en ny energi- og klimapolitik, som EU s stats- og regeringsledere vedtog i marts 2007 ved et topmøde i Berlin målene handler bl.a. om bindende målsætninger for reduktion af CO2-udledning og brug af vedvarende energi. Kommunerne og regionen, som står bag denne ansøgning, har dog besluttet sig for at fokusere arbejdet på investeringer i bygninger både energieffektiviseringer og vedvarende energianlæg. Side 1

2 Parterne forpligter sig Vigtige betingelser for støtte er, at region og kommuner kan tilslutte sig følgende vilkår: Gearing af midlerne: 1 krone i støtte fra ELENA til tekniske forberedelser af investeringerne skal resultere i, at ansøger investerer 25 kroner i energieffektiviseringer (EE) eller vedvarende energianlæg (VE) Organiseringen af projektet er godt skruet sammen. Det skal sandsynliggøres, at parterne kan levere det, der lægges op til. Videndeling er helt afgørende for ELENA. De deltagende parter skal lære af hinanden, dele erfaringer og resultater. Måske kan der opstå nye måder at lave udbuddene på. Konkret vil det sige, at parterne skal dele viden om leverandører og produkter. Stordrift det handler ikke om at få penge til at gøre tingene på den måde, vi hidtil har kendt. Midlerne fra ELENA skal give de deltagende parter mulighed for at opbygge ny kapacitet, det vil sige fx lave udbud sammen, hvor det er relevant. I forlængelse af den økonomiske krise, som også har ramt Europa hårdt, har Den europæiske Investeringsbank fremhævet, at investeringerne i energieffektiviseringer også kan medvirke til at skabe vækst i de relevante brancher. Ovenstående punkter skal fremgå tydeligt af ansøgningen. Ansøgningens opbygning Ansøgernes udgangspunkt... 3 Ansøgers data... 3 Strategisk udgangspunkt... 3 Tidligere støtte fra EU-programmer... 3 Beskrivelse af, hvordan ansøger vil organisere arbejdet med at implementere investeringerne... 3 Præsentation af investeringsprogrammet... 3 Lokale målsætninger for investeringerne... 3 Beskrivelse af investeringerne (investeringsprogrammet)... 3 Beskrivelse af tilgangen til arbejdet med investeringsprogrammet... 4 Forventede resultater... 4 Andre forventede resultater... 4 Beskrivelse af tidligere forstudier og forberedende rapporter om investeringerne... 4 Foreløbig finansieringsplan for investeringerne... 4 Foreløbig tidsplan for investeringerne... 5 Oplysninger om støtte og tilskud til investeringerne... 5 Beskrivelse af behovet for støtte fra ELENA... 5 Engelsk projekttitel: REEEZ Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand... 5 Erfaring fra lignende investeringsprogrammer... 5 Begrund behovet for ELENA-støtte... 5 Handlingsplan for anvendelse af ELENA-støtte... 5 Tidsplan for ELENA-støtten/den tekniske forberedelse... 5 Videndeling om erfaringer og resultater... 5 Andre EU-tilskud til den tekniske bistand... 6 Side 2

3 Kort version af ansøgningen på dansk Ansøgernes udgangspunkt Ansøgers data Strategisk udgangspunkt Næsten alle kommuner og regionen knytter kommende investeringer op på Borgmesterpagten om klima. Mange af kommunerne har supplerende strategier. Strategier nævnes for de deltagende kommuner og regionen. Tidligere støtte fra EU-programmer Opgørelse over hvilken EU-støtte kommuner og region tidligere har modtaget fra EU. Beskrivelse af, hvordan ansøger vil organisere arbejdet med at implementere investeringerne Styregruppe: Med to ledelsesrepræsentanter fra Region Sjælland og tre fra de deltagende kommuner. Styregruppen tager stilling til organisering af arbejdet, rådgiver regionen om etablering af støttefunktion, tager stilling til anvendelsen af støttemidlerne og godkender rapporter og regnskaber. Partnerforum: Et rådgivende organ, hvor alle partnere er repræsenteret. Partnerforum rådgiver styregruppen i større og principielle spørgsmål, og drøfter faglige spørgsmål på tværs af projektgrupperne. Støttefunktion: Etableres af Region Sjælland efter drøftelse i styregruppen. Støttefunktionen bistår styregruppen og projektgrupperne med formidling, facilitering af møder, udbud af teknisk bistand, rapportering, økonomi og regnskab m.v. Tre til fem projektgrupper: Inden for vedvarende energi, energibesparelser og sygehuse. Projektgrupperne forestår de tiltag, der er beskrevet i ansøgningen, med hjælp fra støttefunktionen og den af ELENA finansierede tekniske bistand. Præsentation af investeringsprogrammet Lokale målsætninger for investeringerne Borgmesterpagten nævnes. Den forpligter deltagende kommuner (undt. Køge) til at reducere CO2-udslippet med 20% i Der refereres også til aftalen med Danmarks Naturfredningsforening, som forpligter de deltagende kommuner (undt. Guldborgsund) til at reducere CO2-udslippet med 32% i Specifikke kommuners særlige mål nævnes, fx Næstved kommunes mål om at være 45% forsynet med vedvarende energi i Guldborgssund har som målsætning at være selvforsynende med vedvarende energi i Beskrivelse af investeringerne (investeringsprogrammet) Det overordnede investeringsprogram består af to dele: Dels energieffektiviserende investeringer i kommunale og regionale bygninger, fx sygehuse, skoler, institutioner og administrationsbygninger. Dels i forsyning af bygningerne med vedvarende energi. De konkrete projekter handler om isolering af vægge og tage, udskiftning af vinduer (med energi-besparende glas), optimering af overvågning og regulering af tekniske installationer Side 3

4 og udskiftning af ineffektive installationer. Endvidere vil der være projekter om CO2-neutral eller CO2-besparende energiforsyning af offentlige bygninger, især i form af solceller. Herudover vil der blive igangsat projekter om forbedringer af kølesystemer, dampproduktion og hospitalsudstyr. I bilag til den engelsksprogede ansøgning beskrives den samlede, konkrete indsats for energieffektiviseringer og vedvarende energiaktiviteter. Fem overordnede projekt- og fokusområder er: 1. Solcelleanlæg 2. Jordvarmeanlæg 3. Sygehuse 4. Isolering af bygningsmasse 5. Regulering og udskiftning af ineffektive installationer Beskrivelse af tilgangen til arbejdet med investeringsprogrammet Parterne bag denne ansøgning har besluttet sig for at fokusere arbejdet på investeringer i bygninger både energieffektiviseringer og vedvarende energianlæg. Region Sjælland vil etablere en støttefunktion til at administrere ELENA-projektet og hjælpe de deltagende kommuner med at etablere rammer for at kunne planlægge og foretage investeringerne. Kommunerne har begrænset eller ingen mulighed for at øge deres gæld. Der lægges op til følgende tilgang til projektet: - Projektets støttefunktion vil hjælpe parterne med at forberede investeringerne. Efter behov inddrages eksterne konsulenter. - Der gennemføres større udbud ved, at flere kommuner går sammen om udvalgte opgaver. - Projektet skal, via partnernes samarbejde, give økonomiske stordriftsfordele, fx i form af større entrepriser. - Parterne forventer, at de ovenstående fordele ved at gennemføre investeringerne i regi af ELENA-projektet vil betyde, at der kan gennemføres endnu flere investeringer altså at parterne vil nå en gearing, der er højere end de krævede 25 gange. Der vedlægges bilag til den engelsksprogede ansøgning om de tekniske detaljer i ovenstående. Forventede resultater I et bilag til den endelige ansøgning vil der være en tidsplan med oplysninger om investeringer i henholdsvis energibesparelser og vedvarende energi, fordelt på de tre år (inkl.), og den forventede effekt heraf i kilowatt-timer og tons CO2. Andre forventede resultater For nuværende vurderes det, investeringerne i energieffektiviseringer og vedvarende energianlæg vil skabe årsværk inden for rammen på 377 mio. kr. Projektpartnerne forventer ikke at kunne dokumentere denne effekt, da det i praksis vil være vanskeligt at gøre. Beskrivelse af tidligere forstudier og forberedende rapporter om investeringerne Foreløbig finansieringsplan for investeringerne Investeringerne vil primært blive finansieret gennem optagelse af lån i danske pengeinstitutter. Side 4

5 Foreløbig tidsplan for investeringerne Januar 2012 januar Oplysninger om støtte og tilskud til investeringerne Det er ikke muligt for kommunerne og regionen at opnå støtte til investeringsaktiviteter gennem danske regionale eller nationale energipuljer. Beskrivelse af behovet for støtte fra ELENA Engelsk projekttitel: REEEZ Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand Erfaring fra lignende investeringsprogrammer Ingen. Begrund behovet for ELENA-støtte Støttefunktionen, som kan etableres med støtte fra ELENA, vil bidrage med juridisk, teknisk og finansiel vejledning til at gennemføre projektet, således at parterne kan sikre investeringerne og skabe yderligere investeringer over den treårige periode, som projektet løber over. Uden støtte fra ELENA ville de individuelle kommuner og regionen ikke kunne gennemføre investeringerne i samme omfang, med samme effekt og inden for den treårige periode. Handlingsplan for anvendelse af ELENA-støtte Teknisk gennemgang af energimærker, herunder de foreslåede initiativer, omkostninger og effekter. Tekniske undersøgelser af bygninger (om nødvendigt ud fra energimærker). Tilføjelse af viden om nuværende og fremtidig anvendelse af bygningerne, deres energiforbrug og forsyning og deres vedligeholdelse. Systematisering af disse oplysninger. Etablere tekniske, arkitektoniske og økonomiske kriterier for udvælgelse af bygninger til solceller og andre VE-anlæg relateret til bygninger. Vurdere egnede lokaliteter til installation af solceller på bygninger. Vurdere mulighederne for andre lokale VE-anlæg relateret til bygninger. Undersøge mulighederne for at strømline fremstilling af damp og køling på sygehusene. Undersøge mulighederne for energiproduktion og energibesparelser i forhold til energitungt sygehusudstyr. Udvikle effektive projekter og vurdere deres omkostninger og effekter på energiforbrug og CO2-udledning. Samling af projekterne i finansieringsegnede investeringsprogrammer. Vælge de mest effektive udbudsmetoder (fx fagentrepriser, hovedentreprise eller totalentreprise, gruppering af projekter efter type og størrelse). Udarbejde udbudsmateriale. Forberede kontrakter. Tidsplan for ELENA-støtten/den tekniske forberedelse Januar 2012 januar Tidsplanen forudsætter, at tilsagn om ELENA-støtten opnås senest oktober Videndeling om erfaringer og resultater Alle deltagende kommuner og regionen har forpligtet sig til at gennemføre betydelige energibesparelser ved at forbedre nuværende systemer og strukturer (fx i offentlige bygninger). Side 5

6 Region Sjælland og kommunerne ønsker at blive et eksempel på, at man med ELENA-støtte kan investere i energieffektiviseringer og vedvarende energianlæg og skabe betydelige resultater uden ekstra omkostninger og uden gældsættelse. Alle parter er indstillet på, at samarbejde i enhver sammenhæng for at dele viden og resultater om dette projekt. Andre EU-tilskud til den tekniske bistand Ansøger skal redegøre for, om deres modtages anden form for EU-tilskud til forberedelse af investeringerne. Bilag til den engelsksprogede ansøgning - Skema med milepæle for måling af gearingen (kravet om at 1 krone i støtte til tekniske bistand resulterer i 25 kroners investeringer) og med de forventede resultater i form af energibesparelser og CO 2 reduktioner - Skema med konkretisering af projektets enkelte dele - Forventede udgifter til og finansiering af projektets støttefunktion - Erklæring fra ansøgere Forkortelser EE Energieffektiviseringer VE Vedvarende energi RE Renewable energy ELENA European Local Energy Assistance EIB Den europæiske Investeringsbank REEEZ Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand (projekttitlen på engelsk) Side 6

1. Ansøger identifikation

1. Ansøger identifikation 1. Ansøger identifikation Organisation Navn Legal Status Region Sjælland Regional myndighed Ansøgers addresse Vejnavn og nr. Alleen 15 Post nr. DK- 4180 Cedex By Sorø Land Projektets leder Køn [Ms, Mr]

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger.

ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN. ELENA-satsning i Hovedstadsregionen. Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger. ELENA-SATSNING I HOVEDSTADSREGIONEN ELENA-satsning i Hovedstadsregionen Energibesparelser i kommunernes og regionens bygninger Gate 21 Side 1/63 Indhold Resume 3 Baggrund, formål og indhold 4 ELENA - Europæisk

Læs mere

Forprojekt Fremme af energibesparelser og vedvarende energi i offentlige og private bygninger i Region Syddanmark via støtte fra EU s ELENA-ordning

Forprojekt Fremme af energibesparelser og vedvarende energi i offentlige og private bygninger i Region Syddanmark via støtte fra EU s ELENA-ordning Rapport til Region Syddanmark, december 2012 Region Syddanmark Forprojekt Fremme af energibesparelser og vedvarende energi i offentlige og private bygninger i Region Syddanmark via støtte fra EU s ELENA-ordning

Læs mere

Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år.

Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år. Bilag 2 Handlingsplan 2013 Handlingsplanen beskriver i kort form de væsentligste interne og eksterne indsatser for at sikre målopfyldelse for de kommende år. Kommunikationsstrategi Kommunikation af klimaindsatsen

Læs mere

Halvårsrapport 1. september 2013 til 28. februar 2014 1

Halvårsrapport 1. september 2013 til 28. februar 2014 1 Halvårsrapport 1. september 2013 til 28. februar 2014 1 Projektets navn: REEEZ Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand Projektets nummer: ELENA-2011-25 I henhold til kontrakten mellem Den europæiske

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats

Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats Mode i KKR Sjælland den % ENERGIKLYNGECENTER SJÆLLAND Dagsordenens punkt 3. 2 /9 Maribo april 2011 Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats KKR Sjælland drøftede den 9. november 2010

Læs mere

Halvårsrapport 1. september 2012 til 28. februar 2013 1

Halvårsrapport 1. september 2012 til 28. februar 2013 1 Halvårsrapport 1. september til 28. februar 2013 1 Projektets navn: REEEZ Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand Projektets nummer: ELENA-2011-25 I henhold til kontrakten mellem Den europæiske

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Forvaltningen har ikke forslag til omplaceringer af budget imellem udvalgets fagområder.

Forvaltningen har ikke forslag til omplaceringer af budget imellem udvalgets fagområder. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2119036 Ref. PIBE Dir. tlf. 4631 3405 piaberring@roskilde.dk 12. august 2015 Budgetnotat for Klima- og Miljøudvalget - budget 2016 afsluttende budgetdrøftelse

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 Kravspecifikation side 2/25 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Formålet med

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

MORE skal skabe sammenhæng mellem kommunale strategier og politiske prioriteter og internationalisering

MORE skal skabe sammenhæng mellem kommunale strategier og politiske prioriteter og internationalisering Municipality OutReach Europe MORE EUROPÆISK MERVÆRDI FOR MIDTJYSKE KOMMUNER Central Denmark EU Office (CDEU) går nye veje. I samarbejde med de midtjyske kommuner, vil vi være med til at skabe internationalisering,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 December 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 10. december 2013

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014 Rigsrevisionens virksomhed i 2013 April 2014 RIGSREVISIONENS VIRKSOMHED I 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Rigsrevisionen... 2 Faglige og økonomiske resultater Målopfyldelse i 2013... 7 Fordelingen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 2013 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING 1 Indledning - Netværksgruppernes Grundkatalog Realiseringen af regeringens mål om, at energiforsyningen

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 24. august 2009 AEL Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 2009 Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik - præsentation af en samlet evaluering Forfattere Anders Larsen; Ea Energianalyse

Læs mere

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 260323 Brevid. 1930553 Ref. TKS Dir. tlf. 46 31 36 18 trineks@roskilde.dk Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør

Læs mere