MED-aftale Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO."

Transkript

1 MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

2 Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale rammeaftale og BRKs ændrede organisationsmodel. Aftalen har betydning for alle ansatte i Bornholms Regionskommune og bør derfor have alles interesse. En bærende værdi i regionskommunen er inddragelse af medarbejdere i beslutningsprocesserne. Dette skal forstås i bredeste forstand, og MEDaftalen udgør rammerne herfor. Medarbejderne skal ikke kun inddrages i spørgsmål om personaleforhold, men i lige så høj grad i fastsættelse, prioritering og udmøntning af målene for det arbejde, der skal udføres i forhold til regionskommunens borgere. Der skal være synlighed både omkring den opgave, der skal løses, og vedrørende de rammer, der er til stede for opgavevaretagelsen. Den enkelte medarbejder skal kunne se sig selv i forhold til disse mål og rammer. Hvad bidrager jeg med for at vi kan løse opgaven? Hvad skal jeg kunne nu og i fremtiden for at vi kan løse vores opgave på bedst mulig måde? Hvilke arbejdsbetingelser skal være til stede for at jeg er motiveret til at yde den størst mulige indsats og finder min arbejdsplads spændende? Det kræver et tæt samspil mellem ledelse og medarbejdere for at alt dette kan opfyldes. Et samspil der nødvendigvis må struktureres og foregå inden for rammerne af nogle spilleregler, som både ledelse og medarbejdere er ansvarlige for. Det er MED-aftalens vigtigste funktion. MED-systemet skal være drivkraft tage initiativ, følge op og sørge for, at alle medarbejdere på arbejdspladsen får indflydelse og med rette føler sig inddraget i arbejdet. MED-aftalen indeholder bestemmelser der tydeliggør både muligheden og ansvaret for nedsættelse af ad hoc-udvalg for at sikre medindflydelse og medbestemmelse på tværgående emner. De formelle regler for samarbejdet er nedfældet i denne MED-aftale. Processen med at skabe positiv dynamik i samarbejdet mellem ledere og medarbejdere kan imidlertid kun skabes i dagligdagen i det enkelte center og den enkelte enhed. Alle har et ansvar for at det sker. Reglerne er grundlaget for et godt samarbejde, men må ikke blive et mål i sig selv. De udtrykker den positive holdning til samarbejde, som er den bærende ide bag de formelle paragraffer. Men holdninger er vigtigere end regler. Side 2

3 Bornholms Regionskommunes værdigrundlag BRK har et sæt værdiord samlet i værdigrundlaget. Værdiordene stammer fra 2003, hvor afsættet var at arbejde mod en fælles kultur efter kommunesammenlægningen. I dag indgår værdiordene i mange personalepolitikker, både de fælles og de lokale. Værdigrundlaget som kendetegner Bornholms Regionskommune: o o o o Tillid er en afgørende forudsætning for et positivt samspil mennesker imellem. Respekt respekten for det hele menneske og respekten for menneskenes forskellighed. Åbenhed åbenhed er en forudsætning for menneskelig tryghed og har betydning for vores dialog, lydhørhed og informationsniveau. Engagement og ansvarlighed vi arbejder på tværs mod et fælles mål. Vi deler viden og erfaring. Vi er fleksible og vi er ambitiøse. Effekten af disse værdier skal være trygge arbejdspladser, som er kendetegnet af frodighed og livsglæde. Side 3

4 Indholdsfortegnelse til MED-aftalen FORORD... 2 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG... 3 BILAG TIL MED-AFTALEN... 5 KAP. 1. OMRÅDE, FORMÅL, STRUKTUR MV OMRÅDE OG RAMME FOR AFTALEN FORMÅL FORM OG STRUKTUR SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSARBEJDET KOMPETENCE KAP. 2. MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE INFORMATION OG DRØFTELSE RETNINGSLINJER HOVEDMEDS OPGAVER KAP. 3. TILLIDSREPRÆSENTANTER...15 KAP. 4. DE CENTRALE PARTER...15 KAP. 5. IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE IKRAFTTRÆDEN EVALUERING OPSIGELSE UNDERSKRIFTER...16 Side 4

5 Bilag til MED-aftalen Side 5

6 Kap. 1. Område, formål, struktur mv. 1 Område og ramme for aftalen Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Bornholms Regionskommune, der er omfattet af KLs forhandlingsområde. Stk. 2. Aftalen gælder endvidere i selvejende dag- og/eller døgninstitutioner, der har indgået driftsoverenskomst med Bornholms Regionskommune, hvis løn og ansættelsesvilkår er omfattet Kommunernes Lønningsnævns tilsyn. Kommunale 60 selskaber skal indgå deres egen lokale MED-aftale og kan ikke omfattes af denne aftale. 2 Formål Stk. 1. Aftalen om medindflydelse og medbestemmelse for Bornholms Regionskommune skal skabe grundlag for fortsat forbedring og udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Aftalen skal tillige sikre, at alle medarbejdere - enten direkte eller gennem en medarbejderrepræsentant har mulighed for medindflydelse og medbestemmelse på egne arbejdsforhold og på rammerne for arbejdet. Stk.2. Medindflydelse og medbestemmelse har til formål: 1. at sikre, at der mellem ledere, medarbejderrepræsentanter og medarbejdere er en gensidig respekt, åbenhed og tillid i forhold til den enkeltes funktion i organisationen for herved at styrke den enkeltes engagement, ansvarsfølelse og arbejdsglæde 2. at sikre, at der i Bornholms Regionskommune til stadighed er mulighed og grundlag for udvikling såvel organisatorisk som for den enkelte medarbejder og derved ruste Bornholms Regionskommune til at imødekomme fremtidens opgaver og forandringer 3. at sikre, at Bornholms Regionskommune også i fremtiden kan leve op til det omkringliggende samfunds krav om god service og effektiv opgaveløsning 4. at medvirke til, at arbejdsmiljøarbejdet bliver opprioriteret og koordineret med den øvrige medindflydelse og medbestemmelse, således at arbejdsmiljøet bliver tilpasset og styrket i forhold til de lokale behov og muligheder 5. at give mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af MED-arbejdet. 3 Form og struktur Stk. 1. MED strukturen matcher ledelsesstrukturen og skal sikre medarbejderne formaliseret og kvalificeret adgang til medindflydelse- og medbestemmelse. Stk. 2. Der er 4 niveauer for medindflydelse. Side 6

7 Stk. 3. Niveauerne er formaliseret på følgende måde: 1. HovedMED-udvalg 2. CenterMED-udvalg 3. AfdelingsMED-udvalg 4. PersonalemødeMED Stk.4. Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen. MED-udvalgenes størrelse fastsættes således: 1. HovedMED-udvalget (HMU) HMU har 9 medarbejderrepræsentanter fordelt med LO: 4, FTF: 3, AC:2. Medarbejderrepræsentanterne samt personlige suppleanter udpeges af hovedorganisationerne blandt valgte tillidsrepræsentanter for 2 år ad gangen. I HMU indgår yderligere 3 arbejdsmiljørepræsentanter (AMR). Disse og deres personlige suppleanter vælges af og blandt samtlige AMR i BRK. Valgene gælder for 2 år. 2. CenterMED-udvalg (CMU) CMU har op til 6 medarbejderrepræsentanter, med mulighed for udvidelse efter godkendelse i HMU. Fordeling af pladser i forhold til hovedorganisationer aftales mellem disse. Inden for hovedorganisationen aftales fordeling af pladser mellem organisationerne. Valg foretages for en 2-årig periode blandt de berørte organisationers tillidsrepræsentanter. Der vælges personlige suppleanter for repræsentanterne. I CMU indgår yderligere 1-2 AMR. Disse og deres personlige suppleanter vælges af og blandt samtlige AMR i centeret. Valgene gælder for 2 år. Antal repræsentanter i centre uden AfdelingsMED kan udvides med max. 3 repræsentanter op til 9. Fravigelser forelægges HMU. I CenterMED aftales opgavefordelingen med eventuelle underliggende MED-niveauer. Bemærkning I mindre centre med få personalegrupper er antal medarbejderrepræsentanter AfdelingsMED-udvalg (AMU) og anden form for medindflydelse og medinddragelse på niveau 3 AfdelingsMED AMU har 3-5 medarbejderrepræsentanter med mulighed for fravigelse efter godkendelse i CMU. Side 7

8 Fordeling af pladser i forhold til hovedorganisationer aftales mellem disse. Inden for hovedorganisationen aftales fordeling af pladser mellem organisationerne. Valg foretages for en 2-årig periode blandt de berørte organisationers tillidsrepræsentanter. Der vælges personlige suppleanter for repræsentanterne. I AMU indgår yderligere 1 AMR. Denne og dennes personlig suppleant vælges af og blandt samtlige AMR i afdeling(er)/ enheder der som AMU omfatter. Valgene gælder for 2 år. Andre former for medindflydelse og medinddragelse på niveau 3: Der kan lokalt, hvor der i denne aftale ligger 3 niveauer i MED, foreslås, at der for centeret er mulighed for at aftale en anden struktur for personalemøde og møder mellem niveau 3 leder og TR/AMR, sådan at der udelukkende er MED på centerniveau. Forslag til ændringer skal drøftes i forhandlingsorganet. 4. PersonalemødeMED Mulighed for PersonalemødeMED eller løbende samarbejde med TR og AMR - eller andre former for medinddragelse og medindflydelse. Stk. 5. MED-strukturen er skematisk beskrevet i bilag 7. Af organisationsplanen fremgår, hvor der er aftalt AfdelingsMED. Stk. 6. Ad hoc-udvalg Der skal etableres ad hoc-udvalg i forbindelse med f.eks. omstilling og omstrukturering, hvor flere centre/afdelinger er omfattet. Et ad hoc-udvalg nedsættes af og refererer til et eller flere CenterMED-udvalg. Større tværgående ad hoc-udvalg nedsættes af eller i samarbejde med HovedMED. Kommissorium skal foreligge før ad hoc-udvalget nedsættes. Ad hoc-udvalgets kompetence og arbejdsområde defineres af de/det MED udvalg, ad hoc-udvalget refererer til, og skal indskrives i kommissoriet. Ad hoc-udvalg skal informere det/de udvalg, det er nedsat af, om sit arbejde. For tværgående ad hoc-udvalg har direktøren/centerchefen det overordnede ansvar for fastsættelse af kommissorium, ligesom det overordnede ansvar for et tilfredsstillende forløb, herunder tidsplan, er hos direktør/centerchef. Ved nedsættelse af et ad hoc-udvalg skal der ved sammensætningen tænkes på repræsentativitet, funktionsdygtighed og på omfanget af den opgave udvalget skal i gang med. I et ad hoc-udvalg, der er nedsat på tværs af flere MED-udvalg, skal der ud over en paritetisk sammensætning samtidig sikres at der er en ligelig repræsentation fra de nedsættende MED-udvalg. Side 8

9 Med hensyn til størrelse og repræsentativitet af et ad hoc-udvalg følges bestemmelserne for nedsættelse af MED-udvalg, med følgende tilføjelser: o o o Normalt ikke flere end 7 medarbejderrepræsentanter + arbejdsmiljørepræsentant. Hvis opgavens karakter gør det nødvendigt at overskride dette, orienteres HovedMED Arbejdsmiljøorganisationen skal altid medtænkes, når ad hoc-udvalg nedsættes Medlemmer vælges af og blandt medlemmer af de berørte MEDudvalg. Bemærkninger Temadage: Det vil være en god ide at afholde temadag(e) for ledere og tillidsvalgte inden for et område, når f.eks. tværgående opgaver har interesse for flere end de direkte berørte centre/enheder. Stk. 7. Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen. Stk. 8. Ledelsen udpeger ledelsesrepræsentanter af sin midte. Ledelsesrepræsentanter til HovedMED udpeges af kommunaldirektøren blandt direktionsmedlemmer, centerchefer, afdelingsledere. Stk. 9. Tillids- og arbejdsmiljørepræsentantopgaven kan varetages af samme person. Valgene skal foregå på to særskilt indkaldte møder. Bemærkninger Se også bestemmelser om valg af arbejdsmiljørepræsentanter i bekendtgørelse om Samarbejde om sikkerhed og sundhed samt i bilag Vilkår for arbejdsmiljørepræsentanter. Stk. 10. MED-udvalg og ad hoc-udvalg kan tilkalde sagkyndige, hvis arbejdsopgaven fordrer det. Stk. 11 De enkelte MED-udvalg fastsætter selv deres forretningsorden med udgangspunkt i minimumsforretningsordenen (bilag 4). Stk. 12. Valgperiode/udpegningsperiode for alle MED-udvalg er 2 år regnet fra 1. oktober i ulige år. Stk. 13. Arbejdsmiljøgrupper Der skal for hver center/enhed oprettes mindst én arbejdsmiljøgruppe, som består af en arbejdsleder og en arbejdsmiljørepræsentant. Ved oprettelse af arbejdsmiljøgruppe skal det vurderes, hvorvidt opgaven kan løses i forhold til geografiske forhold, medarbejderantal samt mængden/størrelsen af arbejdsmiljøopgaven, det vil sige 1. ledelsesstruktur 2. øvrige struktur, herunder geografiske forhold, størrelse og beliggenhed Side 9

10 3. arbejdsmiljøforhold, herunder arbejdets art, farlighed, risici og positive arbejdsmiljøfaktorer 4. arbejdets organisering 5. særlige ansættelsesformer og 6. andre hensyn, som påvirker arbejdsmiljøopgaverne i arbejdsmiljøorganisationen. Antallet af arbejdsmiljøgrupper skal til hver tid være dækkende i forhold til antallet af arbejdssteder, og således at arbejdsmiljørepræsentanterne repræsenterer et antal kolleger, der gør at viden, erfaring og uddannelse på arbejdsmiljøområdet, samles, og arbejdsmiljørepræsentanten derved kan indgå i et konstruktivt samarbejde med ledelsen. BRK værdsætter arbejdsmiljørepræsentanternes arbejdsindsats, ved bl.a. at give funktionstillæg til arbejdsmiljørepræsentanten. Alle ansatte skal være omfattet af arbejdsmiljøorganisationens aktiviteter. Dette skal sikres, også hvor centeret har mange enheder eller mange ansatte. MED-aftalen fastlægger den konkrete arbejdsmiljøstruktur (se bilag 6). Ændringer af den aftalte struktur skal aftales i forhandlingsorganet. 4 Sikkerheds- og sundhedsarbejdet Bemærkninger Kompetence/ansvar på arbejdsmiljøområdet fremgår af bilag 3. Se også ATs bekendtgørelse om Samarbejde om sikkerhed og sundhed. Stk.1. Organiseringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet tager lige som organiseringen af medindflydelse og medbestemmelse udgangspunkt i ledelseskompetencen. Stk. 2. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal styrkes og effektiviseres ved: o at der i alle MED-udvalg er mindst en repræsentant på hhv. ledersiden og medarbejdersiden, der er hhv. arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant i en arbejdsmiljøgruppe o Sikkerhedskoordinator deltager i HovedMEDs møder som tilforordnet sagkyndig. o en arbejdsmiljøpolitik der angiver regionskommunens målsætninger i forhold til de psykiske og fysiske arbejdsmiljøfaktorer, samt hvordan arbejdsmiljøarbejdet skal systematiseres, og hvordan den løbende uddannelse skal tilrettelægges o at der udarbejdes en årlig rapport med status over arbejdsmiljøet, inkl. arbejdsulykker, arbejdsbetingede lidelser og sygefraværsstatistik. Statusrapporten skal anvendes i de forskellige udvalgs vurdering af den kommende indsats, samt i HovedMEDs budgetdrøftelse Hvert andet år indgår trivselsmåling i arbejdsmiljørapporten o at der med udgangspunkt i den skriftlige arbejdspladsvurdering udarbejdes retningslinjer (jf. 8) for, hvordan der skal følges op på handlingsplanen, herunder hvem der har ansvaret for gennemførelse af planen, samt hvornår og hvordan der skal føres tilsyn og kontrol med de iværksatte foranstaltninger Side 10

11 o o o o o at der udvælges indsatsområder med det formål at udvikle og styrke arbejdsmiljøindsatsen, et eksempel er social kapital at arbejdsmiljøforhold indgår som et fast punkt på dagsordenen i samtlige udvalg afholdelse af temadage for MED-udvalg, arbejdsmiljøgrupper m.fl. ledelsesmæssig sikring af at der overalt i kommunen sker en løbende forbedring af arbejdsmiljøet fokus på at samordne arbejdet med sikkerhed og sundhed, hvor andre aktører udfører arbejde på kommunens arbejdssteder. 5 Kompetence Stk. 1. Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejdsog arbejdsmiljøforhold. Bemærkninger Ledelsens kompetence er udgangspunktet for medindflydelse og medbestemmelse inden for et givet område. Hvis en leder ikke har kompetence i forhold til et givent emne, er der i princippet ikke grund til at inddrage det i samarbejdet. Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere bør i stedet finde sted på det niveau, der har kompetencen. Det er derfor ledelsens pligt at informere medarbejderrepræsentanterne om kompetencens udstrækning. Ledelse og medindflydelse og medbestemmelse udøves i overensstemmelse med love, bekendtgørelser og vejledninger - overenskomster, aftaler mv. Stk. 2. Opstår der tvivl om ledelseskompetencens rækkevidde, skal ledelsen klargøre grænserne herfor. Side 11

12 Kap. 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6 Medindflydelse og medbestemmelse Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: o Gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold o medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold o mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler 7 Information og drøftelse Stk. 1. Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig informationspligt på alle niveauer. Stk. 2. Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og/eller kommunalbestyrelsens beslutninger. Stk. 3. Ledelsen skal regelmæssigt give information om fremkomne forslag og trufne beslutninger af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- eller arbejdsmiljøforhold. Stk. 4. I overensstemmelse med reglerne om information og drøftelse påhviler det ledelsen, at a) informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling i virksomhedens eller forretningsstedets aktiviteter og økonomiske situation, b) informere og drøfte situationen, strukturen og den forventede udvikling med hensyn til beskæftigelsen i institutionen samt om alle planlagte forventede foranstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet, c) informere og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse. Stk.5. Beslutninger i henhold til stk. 4, litra c, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse træffes af kommunalbestyrelsen efter en forudgående forhandling med medarbejdernes repræsentanter i MEDudvalget. Stk. 6. For det tilfælde, at beslutninger, som nævnt i stk. 5, indebærer betydelige ændringer for en personalegruppes arbejds- og personaleforhold, og denne gruppe ikke er repræsenteret i MED-udvalget, kan medarbejdersiden eller denne gruppe inden forhandlingen fremsætte krav om, at de suppleres med en tillidsrepræsentant for denne personalegruppe. Et sådant krav skal fremsættes i forlængelse af, at medarbejdersiden bliver bekendt med, at der skal ske en forhandling. Stk. 7. Alle forhold som er omfattet af informationspligten, skal tages op til drøftelse, hvis en af parterne ønsker det. Side 12

13 8 Retningslinjer Stk. 1. Når en af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelse med henblik på fastsættelse af retningslinjer. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed. Stk. 2. Regler om arbejds-, personale, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, som efter indstilling fra f.eks. hovedudvalget er fastsat eller godkendt af kommunalbestyrelsen, er ikke at betragte som retningslinjer, og er derfor ikke omfattet af rammeaftalen, herunder af de særlige bestemmelser om opsigelse. Stk. 3. Der skal aftales retningslinjer for proceduren for drøftelse af: 1. Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold Bemærkninger. HovedMED inddrages løbende i budgetprocessen dels i de ordinære møder og dels i specifikke aktiviteter. HovedMED opfordrer CenterMED-udvalg til at gøre deres indflydelse gældende ved at drøfte og indsende deres kommentarer til budgettet og dermed kvalificere den politiske beslutning. Se også Retningslinjer for ledelsens pligt til at redegøre om sammenhængen mellem resurser og arbejdsmængde. 2. Større rationaliserings- og omstillingsprojekter Bemærkninger Se også: Procedure for omstillingsprojekter. 3. Kommunens personalepolitik, herunder eksempelvis ligestilling, kompetenceudvikling mv. Stk. 4. Hvis der ikke opnås enighed om retningslinjer på et givet område, skal ledelsen hvis medarbejderne fremsætter ønske herom, redegøre for, hvorledes man derefter vil forholde sig på det pågældende område. Bemærkninger Redegørelsen bør normalt fremgå af et mødereferat eller lignende. Stk. 5. Aftalte retningslinjer er bindende for begge parter, som er forpligtet til at forsvare og anvende dem. Bemærkninger Retningslinjer er bindende, når følgende to forudsætninger er opfyldt: Retningslinjer skal være aftalt i enighed mellem parterne Indholdet af beslutningen skal høre under den pågældende leders kompetenceområde. Stk. 6. Alle retningslinjer skal udformes skriftligt. Aftaler om retningslinjer kan opsiges med 3 måneders varsel. Inden opsigelse finder sted, skal der søges gennemført ændringer af retningslinjerne ved forhandling mellem parterne. Side 13

14 Stk. 7. Retningslinjer, som er aftalt i henhold til stk. 3 (procedureretningslinjer) og retningslinjer for obligatoriske opgaver i HovedMED, gælder indtil der er opnået enighed om ændringer. 9 HovedMEDs opgaver Stk. 1: HovedMED forhandler og indgår aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler i henhold til bestemmelserne heri. Stk. 2. HovedMED har på det overordnede niveau endvidere til opgave: 1. Gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinjer vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for hele regionskommunen 2. at vejlede om udmøntning af den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse, herunder om nedsættelse af udvalg m.v. 3. at fortolke aftalte retningslinjer 4. at fortolke den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse og behandle uoverensstemmelser herom 5. at indbringe uoverensstemmelser, fortolkningsspørgsmål vedrørende rammeaftalen m.v. for de centrale forhandlingsparter. Stk. 3. HovedMED har desuden en række obligatoriske opgaver i henhold til generelle (ramme)aftaler. Bemærkninger Oversigt over obligatoriske opgaver udarbejdet af de centrale parter er indsat bagest i dette dokument. Stk. 4. HovedMED mødes - normalt en gang om året - med kommunens politiske ledelse med henblik på drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i regionskommunen. Stk. 5. HovedMED skal hvert andet år (medmindre der lokalt er enighed om en anden periode) som led i den strategiske planlægning af MED-arbejdet gennemføre en strategisk drøftelse af, hvilke indsatsområder og opgaver, som de lokale parter er enige om er særligt væsentlige at fokusere på og arbejde med i perioden. Stk. 6. HovedMED fastlægger på baggrund af den strategiske drøftelse iht. stk. 5 en strategiplan. Stk. 7. Den strategiske drøftelse og fastlæggelse af strategiplan ændrer ikke ved de grundlæggende bestemmelser om medindflydelse og medbestemmelse. Stk. 8. Hvis en af parterne vægrer sig ved at indgå i reelle strategiske drøftelser og samarbejde om fastlæggelse af en strategiplan, kan den anden part anmode KL og KTO/SHK om at bistå ved en fornyet drøftelse med henblik på fastlæggelse af en strategiplan. Side 14

15 Kap. 3. Tillidsrepræsentanter BRK følger de centralt aftalte bestemmelser om tillidsrepræsentanter, dvs. valg, opgaver, vilkår, deltagelse i kursus/møde, afskedigelse mv. Disse fremgår af Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse kapitel 3, (link til rammeaftalen). Kap. 4. De centrale parter Bestemmelser om de centrale parters opgaver og kompetence i relation til Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse samt de lokale aftaler findes i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse (link til rammeaftalen) Kap. 5. Ikrafttræden og opsigelse 24 Ikrafttræden Stk. 1. MED-aftalen træder i kraft den 1. september 2014 Denne aftale erstatter MED-aftale af 1. april Evaluering Stk. 1. MED-aftalen evalueres af HovedMED efter 2 år. 26 Opsigelse Stk. 1. MED-aftalen kan opsiges skriftligt til bortfald med 9 måneders varsel Ved aftalens opsigelse optages forhandling om indgåelse af ny aftale. Stk. 2. Aftalen kan genforhandles uden at være opsagt. Stk. 3. Både ledelsessiden og medarbejdersiden i HovedMED kan fremsætte forslag om at genforhandle eller opsige MED-aftale. MED-aftalen bliver forhandlet og aftalt i et forhandlingsorgan. Hvis MED-aftalen opsiges, og der ikke kan opnås enighed om en ny MEDaftale inden udløbet af nimånedersfristen, løber MED-aftalen videre, så længe forhandlingerne om en ny aftale pågår. Stk. 4. Hvis parterne ikke kan blive enige om en forlængelse af den gældende MED-aftale eller ved uenighed om en ny MED-aftale, gælder Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg i kommuner og arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser om arbejdsmiljøorganisation. Side 15

16 Underskrifter MED-aftalen træder i kraft den 1. september 2014 Side 16

17 Vilkår for tillidsrepræsentanter i Bornholms Regionskommune MED-aftalens bilag 1 Side 1

18 Forord Bornholms Regionskommune ønsker at have et synligt, klart og anvendeligt grundlag for udviklingen af funktionen som tillidsrepræsentant på de enkelte arbejdspladser. Resultatet er disse vilkår for tillidsrepræsentanter i Bornholms Regionskommune. I overensstemmelse med værdigrundlaget er vilkårene aftalt i et konstruktivt samarbejde mellem ledelse- og medarbejderside i forbindelse med indgåelsen af Bornholms Regionskommunes første MED-aftale. Resultatet er en aftale, der på basis af centrale værdier og principper afstikker kursen og rammen for de lokale aftaler om TR-vilkår og aflønning af tillidsrepræsentanter. Samtidig forudsættes det, at de faglige organisationer frikøber tillidsrepræsentanterne til varetagelse af fagligt arbejde, der ligger ud over almindeligt TR-arbejde, som aktuelt og konkret vedrører de medarbejdere, som tillidsrepræsentanterne er valgt af. Vilkårene er så rummelige, at de enkelte lokale aftaler på et fælles grundlag kan udformes smidigt og i størst mulig harmoni med de lokale forhold. Side 2

19 Værdigrundlag for samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter og BRK Bornholms Regionskommune ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, præget af kvalitet, åbenhed og udvikling til gavn for såvel medarbejderne som Regionskommunens borgere Tillidsrepræsentanterne i regionskommunen har en særlig betydningsfuld rolle i udviklingen af regionskommunens arbejdspladser. Skabelse af den gode arbejdsplads kræver dialog og samarbejde mellem tillidsrepræsentanter og ledelse på den enkelte arbejdsplads. Funktionen som tillidsrepræsentant er under forandring. Tillidsrepræsentanter får større ansvar og opgavernes kompleksitet øges. Målet er, at tillidsrepræsentanterne, i åben dialog med ledelsen, fungerer som engagerede medspillere og initiativtagere i udviklingen af regionskommunens arbejdspladser, såvel i de formelle samarbejdsfora som i det daglige arbejde. Forholdet mellem regionskommunen som arbejdsgiver og tillidsrepræsentantinstitutionen skal på alle niveauer være præget af værdierne respekt, ansvarsfølelse, åbenhed og tillid. Blandt de store udfordringer for regionskommunens tillidsrepræsentanter er arbejdet med de lokale lønforhandlinger og aftaler på de enkelte arbejdspladser. Regionskommunen forventer, at tillidsrepræsentanterne udviser initiativ og ansvarsfølelse og medvirker til at sikre sammenhæng mellem den enkelte medarbejders ansvarsområde, opgaver, kvalifikationer og aflønning. Bornholms Regionskommune lægger vægt på at vilkårene for tillidsrepræsentanternes udførelse af hvervet i regionskommunen til enhver tid modsvarer de aktuelle opgaver og krav. De lokale TR-aftaler skal sikre hensigtsmæssige vilkår for varetagelsen af hvervet til gavn for begge parter. Denne aftale om TR-vilkår afstikker rammerne for de lokale TR-aftaler og sender et klart signal om, at Bornholms Regionskommune prioriterer og lægger vægt på TR-arbejdet. Forpligtelsen til at indgå konkrete TR-aftaler ligger hos den enkelte leder og tillidsrepræsentant. De enkelte aftalers indhold vil derfor variere afhængig af de lokale behov. Side 3

20 Aftale om TR-tillæg Tillidsrepræsentanten beholder den løn inkl. eventuelle tillæg, pågældende har på det tidspunkt hvervet tiltrædes. Hvis TR skal varetage sit hverv uden for normal arbejdstid, honoreres dette med sædvanlig løn inkl. særydelser, tidskompensation m.v. i henhold til overenskomsten på samme måde, som hvis pågældende havde udført almindeligt arbejde uden for normal arbejdstid. Bornholms Regionskommune honorerer (fælles)tillidsrepræsentanter med et TR-tillæg, som forhandles på basis af et fælles generelt udgangspunkt kombineret med en konkret vurdering, af omfanget af den enkelte tillidsrepræsentants virksomhed i forhold til regionskommunen. Det fælles generelle udgangspunkt for forhandlingen af tillægget indeholder følgende elementer: forhandlingsomfanget, graden af delegation - dvs. hvor vidt tillidsrepræsentanten har hel eller delvis forhandlings- og aftalekompetence, f.eks. i forhold til lønforhandlinger antallet af medarbejdere der repræsenteres antallet af arbejdspladser hvor tillidsrepræsentanten repræsenterer medarbejdere Forhandlingen af TR-tillægget baseres på følgende vejledende minimumstillægssatser (pensionsgivende grundbeløb niveau). NB: Sundhedskartellets bestemmelser om tillægsstørrelser og grundbeløbsniveau skal følges ved aftaler indenfor deres område. Tillæggene reduceres ikke i forhold til ansættelseskvota. Antal medarbejdere Forhandlingskompetence Med fuld kompetence, inkl. Ingen / delvis kompetence forhandling af løn 5-40 kr kr kr kr kr kr Fællestillidsrepræsentant kr kr Ovenstående tillæg forhøjes med 25 % efter 2 års funktion under forudsætning af gennemført TR-grunduddannelse i den pågældende TRs organisation (gælder fra 1. april 2010). Hvis både funktionen som TR og FTR varetages, tager forhandlingen udgangspunkt i den højeste sats. Ved forhandlingen foretages en konkret vurdering af omfanget af den enkelte TRs virksomhed i forhold til regionskommunen. I vurderingen af TRs virksomhed i forhold til regionskommunen kan f.eks. indgå, hvor vidt tillidsrepræsentanten varetager hvervet i forhold til flere forskellige ledelser i regionskommunen og/ eller bestrider poster som f.eks. næstformand i MED-udvalg. Ved aftale om vilkår for TR kan tages afsæt i skabelon/lokalaftale om vilkår for tillidsrepræsentanter og dialogskema med eksempler på opgaver der kan indgå i drøftelsen. Side 4

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Forord. MED-aftale 2011 er opdateret bl.a. som følge af ændringer i den centrale rammeaftale.

Forord. MED-aftale 2011 er opdateret bl.a. som følge af ændringer i den centrale rammeaftale. MED-aftale 2011 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 16. november 2011 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Tilsvarende rammeaftale er indgået med Sundhedskartellet. Forord MED-aftale

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

MED-aftale Glostrup Kommune

MED-aftale Glostrup Kommune MED-aftale Glostrup Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2016 MED-aftale 2016 INDHOLD FORORD... 3 KAPITEL 1... 4 AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL M.V.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Lokale

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

MED-aftale Maj

MED-aftale Maj MED-aftale 2013-2016 Maj 2017 Indhold 1. Baggrund... 4 Rammeaftale og lokalaftale...5 Aftalens opbygning og indhold...5 Aftalens r...5 Ikrafttræden...5 Evaluering... 5 Opsigelse...5 Dokumentation og yderligere

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1)

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) BEK nr 1181 af 15/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 201000032270 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune Lokalaftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Hørsholm Kommune 2015 10/23366 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL MV.... 4 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3.

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune om medindflydelse og medbestemmelse Ikast-Brande Kommune November 2006 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 2 1. Område...2 2. Formål...2 3. Form og struktur...3 4. Kompetence...6

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

MED-HÅNDBOG RAMMEAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I REGIONERNE

MED-HÅNDBOG RAMMEAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I REGIONERNE MED-HÅNDBOG 2013 RAMMEAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I REGIONERNE Rammer for medindflydelse og medbestemmelse Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemme MED-HÅNDBOG 2013

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre NOTAT Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre Baggrund KL har tidligere orienteret om aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre på KLs hjemmeside. Selve aftalen og

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Koncern HR, Viborg, NS 4. december 2011 Præcisering af anvendelse af gældende regler i Region Midtjyllands MEDaftale og rammeaftalen om MED for valg af TR og FTR og om oprettelse og sammensætning af MEDudvalg

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftalen fastlægger de overordnede rammer for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunerne. Det lokale samarbejde tilrettelægges med udgangspunkt

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse I Middelfart Kommune Forord: Grundlaget for denne lokale aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse er rammeaftalen af xxxx 2011 mellem Kommunernes Landsforening

Læs mere

Aftalen indebærer bl.a. i) at grundværdierne for samarbejdet er tillid, åbenhed og respekt, ii) at der etableres en enstrenget MEDorganisation

Aftalen indebærer bl.a. i) at grundværdierne for samarbejdet er tillid, åbenhed og respekt, ii) at der etableres en enstrenget MEDorganisation INDSTILLING 22. Godkendelse af MED-aftale for Hovedstadens Beredskab Bestyrelsen skal hermed godkende, at der er indgået Aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Hovedstadens Beredskab, der fastlægger

Læs mere

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 Forord Kapitel 1 1. Område 2. Formål 3. Arbejdsmiljø 4. Form og struktur 5. Kompetence Kapitel 2 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Læs mere

En guide til MEDforhandling. Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger

En guide til MEDforhandling. Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger En guide til MEDforhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger Genforhandling af den lokale MED-aftale Med baggrund i erfaringerne fra vores gennemlæsning af mange lokale

Læs mere

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Lars Kehlet Nørskov, FTF 1 En guide til MED-forhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger 1 MED-aftalen

Læs mere

MED-aftale Lejre Kommune

MED-aftale Lejre Kommune 11. december 2013 MED-aftale Lejre Kommune MED-aftale Lejre Kommune Indhold: 1 Aftalens område... 2 2 Aftalens formål... 3 3 Form... 5 4 Struktur og arbejdsform... 6 5 Kompetence og opgaver... 11 6 Medindflydelse

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

MED-aftale for Brøndby Kommune 2014

MED-aftale for Brøndby Kommune 2014 MED-aftale for Brøndby Kommune 2014 Vedtaget i Forhandlingsorganet 26.6.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Aftalen og dens gyldighedsområde... 4 2. Formål... 4 3. Kompetence... 4 4. Medindflydelse

Læs mere

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 333 MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 1 Forord En MED-aftale er på plads, og det er vi som henholdsvis formand og næstformand i hovedudvalget utrolig glade for. Aftalen

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Xxxxxx Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Lokalaftale - Juni 2015 Xxxxxx Indhold Forord side 3 Formål og område side 4 Medindflydelse

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Holstebro Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Holstebro Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Holstebro Kommune Juni 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 KAPITEL1 - OMRÅDE OG FORMÅL... 4 Område... 4 Formål... 4 KAPITEL 2 - FORM, STRUKTUR OG OPGAVER...

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Revideret maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 KAPITEL 1... 4 1: Aftalens område... 4 2: Formål... 4 3: Form og struktur...

Læs mere

MED aftale November 2015

MED aftale November 2015 November 2015 Indhold Forord... 3 Formål...4 Indhold....5 Form og struktur....9 Hovedudvalgets sammensætning.... 11 Arbejdsmiljø.... 12 Tillidsvalgte.... 14 Uddannelse....16 Rammen....16 Aftalens område....

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2.

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2. MED - aftale 2014 Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6 1. Område 6 2. Formål 7 3. Lokale aftalemuligheder 9 4. Form og struktur 13 5. Kompetence 21 Kapitel 2: Medindflydelse

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE MED AFTALE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE MED-aftale Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Kontakt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Personaleafdelingen

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

MED-aftale - Region Sjælland

MED-aftale - Region Sjælland MED-aftale - Region Sjælland - Endelig version, juni 2014 Forord Sammen skaber vi udvikling, nye muligheder og bedre sundhed Region Sjælland er til for dig Sådan lyder visionen for Region Sjælland. Regionsrådet

Læs mere

Rammeaftalen 2011 Kommunernes Landsforening (KL) Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Sundhedskartellet (SHK)

Rammeaftalen 2011 Kommunernes Landsforening (KL) Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Sundhedskartellet (SHK) Forord Sønderborg Kommune og de lokale repræsentanter for hovedorganisationerne LO, FTF, SHK og AC har indgået denne aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse i Sønderborg Kommune pr. 01.10. 2013. Aftalen

Læs mere

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2014 Indhold Kapitel 1 - Den lokale MED-aftales område, formål mv. 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence...

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

MED-aftale for Holbæk Kommune

MED-aftale for Holbæk Kommune MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling Ansvar Dialog MED-aftale 2011 Udvikling 2 Godkendt af MED-forhandlingsorganet i Hedensted Kommune - 1. februar 2011 Indhold Kapitel 1: Rammeaftalens område, formål med videre...5 1 Aftalens område...5

Læs mere

MED aftale November 2010

MED aftale November 2010 November 2010 Indhold Forord.... 4 Formål... 5 Indhold... 6 Form og struktur... 10 Hovedudvalgets sammensætning...11 Arbejdsmiljø... 12 Tillidsvalgte... 14 Uddannelse... 16 Rammen... 16 Aftalens område...

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden Bilag 3 Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg for sygeplejersker ansat ved OK - Fonden 1 Generelle bestemmelser... 3 2 Hvor vælges tillidsrepræsentanter... 3 3 Hvem

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL

GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL Vedtaget den 20. marts 2017 GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE (HOVED-DEL) SIDE 2 / 12 1. INDLEDNING OG MED-AFTALENS BAGGRUND OG OMRÅDE 1.1. VELKOMMEN TIL

Læs mere

Horsens Kommunes MED-aftale 2012

Horsens Kommunes MED-aftale 2012 Horsens Kommunes MED-aftale 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord...5 Aftalens område...6 Formål...6 Mål...6 Holdninger til arbejdet i MED-udvalg...6 MED-indflydelse og MED-bestemmelse...6 Form og struktur...7

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere