ARBEJDSTIDSAFTALE DIABETIKERHJEMMET SOLGLIMT. Den oprindelige aftale trådte i kraft august 2002 og er sidst revideret april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSTIDSAFTALE DIABETIKERHJEMMET SOLGLIMT. Den oprindelige aftale trådte i kraft august 2002 og er sidst revideret april 2010"

Transkript

1 ARBEJDSTIDSAFTALE DIABETIKERHJEMMET SOLGLIMT Den oprindelige aftale trådte i kraft august 2002 og er sidst revideret april 2010 Aftaletekst Bemærkninger

2 Det præciseres, at bemærkningerne skal læses med ligeså stor vægt som aftaleteksten Formål Aftalen skal fremme en mere fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse tilpasset Solglimt og det pædagogiske personales ønsker og behov. Aftalen skal sikre bedst mulig sammenhæng imellem den pædagogiske opgave, de ansattes arbejds-, familie- og privatliv. Hensigten har været at gøre arbejdstidsreglerne mere enkle, forståelige og gennemskuelige. Hensigten har tillige været at få skrevet de lokale aftaler, der allerede findes, ind i den nye aftale. Et fast månedligt beløb for særydelser har været et stort ønske fra personalet, så det bliver enklere og mere overskueligt at skrive lønindberetningerne. 2. Område. Stk. 1. Aftalen gælder fastansat pædagogisk personale ansat ved Diabetikerhjemmet Solglimt. Aftalen gælder alle, der er ansat med ansættelsesbrev. Det vil sige også fast tilknyttet afløsningspersonale. Løst tilknyttet timelønsansat personale under 8 timer ugentligt i gennemsnit er fortsat omfattet af det generelle arbejdstidsregelsæt. På samme måde er pædagogstuderende omfattet af denne aftale. Vær dog opmærksom på eventuelle undtagelser i enkelte paragraffer. 3. Tjenestetyper. Tjenester kan tilrettelægges som: a) Normaltjeneste. b) Sovende nattevagt. c) Rådighedstjeneste. d) Telefontjeneste. Ved normaltjeneste forstås en forud tilrettelagt tjeneste med effektivt arbejde. Ved sovende nattevagt (sovevagt) forstås en tjeneste, hvor den ansatte opholder sig på institutionen og kan tilkaldes til effektivt arbejde. Sovevagten skal være tilrettelagt i forlængelse af en normaltjeneste. Ved akutte behov kan der indkaldes til ekstra sovevagt efter reglerne om overarbejde. Ved rådighedstjeneste forstås en tjeneste, hvor den ansatte kan tilkaldes til effektivt arbejde. Den ansatte er under rådighedstjenesten forpligtet til at kunne møde frem inden for 1 time, med mindre andet er konkret aftalt.

3 e) Koloni. f) Deltagelse i kursus. g) Selvvalgte kurser. Ved telefontjeneste forstås en tjeneste, hvor den ansatte kan kontaktes med henblik på en telefonisk løsning af et problem. Institutionen stiller derfor normalt mobiltelefon til rådighed. Ved koloni forstås en udflugt med overnatning og af en varighed over 24 timer. 3 Ved deltagelse i kursus forstås en tjeneste, hvor den ansatte er forpligtet til at deltage i kursussammenhæng arrangeret og finansieret af institutionen. Selvvalgte kurser forstås som kurser, hvor den ansatte selv ansøger om deltagelse. 4. Tjenestens placering. Stk. 1. Den ansatte skal være bekendt med tjenestens placering mindst 4 uger forud. Fast ansat afløsningspersonale skal være bekendt med tjenestens placering i så god tid som muligt. Stk. 2. Ændringer i tjenestens placering kan ske efter drøftelse med den ansatte og kun i særlige tilfælde. Fast afløsningspersonale er ikke omfattet af denne bestemmelse. Der henvises til stk. 1. Stk. 4. Hvor en del af tjenesten tilrettelægges som sovevagt, skal det tilstræbes, at de ansatte ikke umiddelbart efter udført sovevagt pålægges en ny normaltjeneste. Sker dette alligevel, og har de pågældende ikke haft en hviletid (beregnes som antallet af rådighedstimer med fradrag af tilkald.) på mindst 4 timer mellem kl. 23 og den efterfølgende tjenestes påbegyndelse, må næste tjeneste først tiltrædes, når der er opnået 8 timers sammenhængende hvile efter afslutningen af arbejdet i sidste tilkald. Den tid, hvori den ansatte af denne grund er fraværende fra den næste skemalagte tjeneste, betragtes som afspadsering. Tidspunkterne for den enkelte dags tjeneste skal hele tiden være den ansatte bekendt 4 uger før. For fast ansat afløsningspersonale tilstræbes det hele tiden at varsle så store dele af tjenesten så tidligt som muligt. Ændringer i den planlagte tjeneste kan kun ske efter forudgående drøftelse med den ansatte. Ændringer i tjenesten kan normalt kun ske, hvor forudsætningerne for planlægningen af arbejdet skrider på grund af uforudsigelige forhold på personalesiden. Det kan være sygdom, omsorgsdage, barsel og lignende. Undtagelsesvis kan bestemmelsen bringes i anvendelse ved akut behandlingsmøde med eksterne parter. Ændringer i tjenesten kan kun ske inden for det enkelte kalenderdøgn, hvor tjenesten (eller hovedparten af den) ligger. Denne bestemmelse kan således ikke anvendes i forbindelse med fridage eller andre skemafri dage. I forbindelse med sovevagt kan der tilrettelægges med et påregneligt opkald på op til 2 timer. Opkaldet honoreres med 3 timer.

4 4 5. Delt tjeneste. Tjenesten bør tilrettelægges således, at delt tjeneste - hvorved forstås tjeneste adskilt af en pause på 1 time eller mere - undgås. 6. Ugentlig arbejdstid. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer for fuldtidsansatte. 7. Daglig arbejdstid. Stk. 1. Den daglige normaltjeneste kan udgøre mellem 6 og 9 timer for fuldtidsansatte og 3-9 timer for deltidsansatte, jf. dog stk Stk. 2. I forbindelse med mødedage kan den daglige arbejdstid for fuldtidsansatte nedsættes til 5 timer og for alle ansatte udvides til 10 timer. Stk. 3. I forbindelse med rådighedstjeneste kan normaltjenesten udgøre ned til 3 timer, jvnf. dog 10. Delt tjeneste forsøges i videst muligt omfang undgået. Der kan dog være behov for anvendelse af delt tjeneste ved planlægning af mødedage. Arbejdstiden opgøres pr. normperiode (skemalægningsperiode). Hvis normperioden f.eks. er 12 uger, er arbejdstiden for fuldtidsansatte 12 x 37 = 444 timer i denne periode. Normperioder kan dog længst have en varighed på 1 år. Fast ansat afløsningspersonale er at betragte som deltidsansat. Ved mødedage forstås planlagte gruppe- eller personalemøder. I skoleferier og i weekender kan den daglige normaltjeneste planlægges med op til 16 timer med henblik på at skabe sammenhænge i aktiviteter. Ved planlægningen skal det samtidig sikres, at hviletiden overholdes. Det vil sige, at der fortsat inklusiv nedsat hviletid ved sovevagt kun kan ske hviletidsnedsættelse maksimum 2 gange på en uge. Stk. 4 I forlængelse af sovevagt kan normaltjenesten udgøre 2 timer eller mindre. En sådan tjeneste honoreres dog med et tillæg på 50%. Stk. 5 Efter aftale med tillidsrepræsentanten kan normaltjenesten i forbindelse med ferier, weekender og helligdage udvides til mere end 9 timer dog max.16 timer. Stk. 6 Tjeneste ud over den planlagte daglige arbejdstid, jf. stk. 1 4 er overarbejde. 8. Pauser. Pause af mindre end 1/2 times varighed, hvorunder den ansatte står til rådighed og ikke kan forlade arbejdsstedet/institutionen, medregnes i Det skal sikres, at den ansatte kan holde pause, hvis den daglige arbejdstid overstiger 6 timer. Pausen placeres inden for arbejdstiden således, at formålet med pausen tilgodeses.

5 arbejdstiden. Andre pauser medregnes ikke. 9. Sovende nattevagt. Stk. 1. I forlængelse af normaltjeneste, kan de ansatte pålægges sovende nattevagt fra vagtværelse. Stk. 2. Sovevagt indgår i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Stk. 3. Pålægges en ansat ekstra sovevagt, omregnes denne til normaltjeneste og opgøres som overarbejde. Sovende nattevagt tæller forskelligt, alt efter om der er vågen nattevagt til stede eller ikke. Hvis der er vågen nattevagt - indgår nattevagten fra vagtværelse med 1 times tjeneste = ¾ time. Tilkald til effektiv tjeneste opgøres pr. påbegyndt time og honoreres inkl. overarbejde med yderligere ¾ time. Flere tilkald inden for samme time honoreres ikke yderligere. Hvis der ikke er vågen nattevagt - indgår nattevagten med det faktiske antal timer, tjenesten er planlagt med, da det kan påregnes, at der vil være en række opkald, hvor den ansatte er i aktiv tjeneste. Der skal altså ikke ske yderligere omregninger. 5 Det skal præciseres, at sovevagten skal være min. 8 timer og at den effektive hvile ikke må udgøre mindre end 4 timer. Er de 4 timer undtagelsesvis ikke afholdt, skal den ansatte ved normaltjenestens begyndelse hurtigst muligt afløses med henblik på, at nødvendig hvile kan afholdes. De timer, den ansatte således ekstraordinært ikke afvikler, betragtes som afspadsering. Hvis det allerede ved sovevagtens start er klart, at den ansatte ikke vil kunne opnå 4 timers samlet hvile, er vedkommende forpligtiget til at tilkalde ekstra personale. ( F.eks. kan en af aftenvagterne blive et par timer ekstra.) Ved hospitalsindlæggelser eller lign. ekstraordinære tilfælde, kan sovevagten ændres til normaltjeneste efter aftale med ledelsen. 10. Rådighedstjeneste. Stk. 1. De ansatte kan pålægges rådighedstjeneste fra bopæl. Stk. 2. Rådighedstjeneste fra bopæl indgår i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid med en værdi af 50 %, dog således at evt. fremmøde ved start eller slut på rådighedstjenesten honoreres time til time. Rådighedstjeneste fra egen bolig betyder ikke, at den ansatte er forpligtet til at opholde sig der. Den ansatte skal blot være til at tilkalde pr. (mobil)telefon. Den ansatte kan derfor opholde sig andre steder, men ikke uden forudgående aftale på steder, hvor transporttiden til institutionen overstiger 1 time. Ved tilkald er den ansatte pligtig at møde på institutionen eller andet sted efter nærmere aftale i forbindelse med tilkaldet. Opmærksomheden skal henledes på, at anvendelse af sådanne

6 Stk. 3. Rådighedstjenesten skal være på minimum 12 timer og må kun undtagelsesvis overstige 1 døgn. Stk.4. Under rådighedstjenesten har de ansatte pligt til om nødvendigt at give møde ved start eller slut af tjenesten. Stk. 5. Normaltjeneste og rådighedstjeneste honoreres tilsammen med minimum 9 timer. (se 7 stk. 3) Stk. 6. Ved rådighedstjeneste har den ansatte pligt til at give møde inden for en time eller efter konkret aftale, hvis der sker akut tilkald. Stk. 7. Tilkald til effektiv tjeneste under rådighedstjeneste opgøres pr. påbegyndt time. Flere tilkald inden for samme time honoreres ikke yderligere. Stk.8. Den således opgjorte tilkaldstid opgøres med et tillæg på ½ time pr. opkald, som tilskrives afspadseringsregnskabet. Stk. 9. Pålægges en ansat ekstra rådighedstjeneste, omregnes denne til normaltjeneste og opgøres som overarbejde. 11. Telefontjeneste. Stk. 1. I forbindelse med ferieperioder hvor børnene er hjemme, kan de ansatte pålægges telefontjeneste. Tjenesten honoreres med 8 timer pr. døgn. Stk. 2. Pålægges en ansat ekstra telefontjeneste, omregnes denne til normaltjeneste og opgøres som overarbejde. rådighedstjenester ikke tilsidesætter bestemmelsen om ugentligt fridøgn. Ved telefontjeneste forstås en tjeneste, hvor den ansatte er til at komme i kontakt med pr. telefon. Det forudsættes derfor ikke, at den ansatte opholder sig i egen bolig. Institutionen stiller i nødvendigt omfang mobiltelefon til rådighed. Tjenesten omfatter almindelig telefonpasning og rådgivning af forældre og børn. Endvidere kan tjenesten efter konkret aftale i mindre omfang omfatte enkle tilsynsopgaver på institutionen som blomstervanding, poståbning og lign Fridøgnenes placering. Stk. 1 Den ansatte skal være bekendt med fridøgnenes placering mindst 4 uger forud.

7 13. Ugentligt fridøgn. Stk. 1. Der gives en ugentlig (lang) fridøgnsperiode af 64 timers samlet varighed. Undtagelsesvis kan fridøgnsperioden nedsættes til 55 timer. Stk. 2. Fridøgnsperioden kan i stedet opdeles i 2 korte perioder på hver mindst 32 timer. Det er hensigten med bestemmelserne om fridøgn, at den ansatte normalt kan påregne at fridøgnene er fredede. Fridøgnene skal derfor tilrettelægges på en måde, der sikrer den ansatte mulighed for så normal weekend- og fridagsrytme som muligt. Ved udskydelse af fridøgn kan der i arbejdsdagene indgå både telefontjeneste og normal tjeneste m.v. 7 Stk. 3. Sammenlægning af flere fridøgnsperioder kan ske ved at forlænge perioden med 24 timer pr. fridøgn. Stk. 4. Ved planlægning af telefontjeneste kan det ugentlige fridøgn udskydes, således at der er op til 12 arbejdsdage mellem fridøgnene. Stk. 5. Hvis en fridøgnsperiode bliver inddraget så der er mindre end 32 timer har man ret til et nyt fridøgn. Med mindre der er tale om forlængelse af en forudgående tjeneste, regnes den nævnte tjeneste for mindst 6 (5) timer for fuldtidsansatte og 3 timer for deltidsansatte. Stk. 6. For fridøgnsperioder, hvori der sker indgreb med et kortere varsel end 14 døgn, betales et tillæg på 289,65 kr. (31/ niveau) pr. gang. Stk. 7. Bestemmelserne i stk. 4 og 5 gælder ikke, hvor der er tale om overarbejde i forlængelse af normaltjeneste eller rådighedstjeneste. I sådanne tilfælde gælder de almindelige bestemmelser om overarbejde, dvs. opgørelse pr. påbegyndt halve time. Foranstående forudsætter, at fridøgnsperiodens minimumslængde på 64 (55) og 32 timer overholdes. 14. Daglig hviletid Stk. 1. Hviletiden kan nedsættes fra 11 til 8 timer i forbindelse med sovende nattevagt. Ved nedsættelse af hviletiden forstås hviletiden mellem 2 døgns hovedarbejdet. Dvs. at der i forlængelse af en normaltjeneste kan lægges en sovende nattevagt og i forlængelse her af en normaltjeneste igen. Stk. 2. Hviletiden kan nedsættes til 10 timer i forbindelse med planlagt mødeaktivitet.

8 8 15. Søgnehelligdage. Stk 1. Helligdage der falder på hverdage fratrækkes normen 7,5 timer pr. dag for fuldtidsansatte. Deltidsansatte fratrækkes normen i forhold til ansættelsesraten. 16. Koloni Stk.1. Deltagelse i koloni opgøres med 10 timer pr. planlagt berørt kalenderdøgn. Eventuel forsinkelse honoreres time for time. Derudover udbetales et tillæg på 550 kr. pr. dag. ( niveau). Pædagogisk personale, der deltager i skolernes lejrskoler honoreres som koloni. 17. Kursus a) Arbejdspladsbestemte pålagte kurser honoreres for de faktiske mødepligtige timer, dog minimum 6 timer Ved helligdage forstås ud over almindelige skæve helligdage også juleaftensdag og nytårsaftensdag. Sidstnævnte dog kun som ½ helligdag, dvs. 3,75 time for fuldtidsansatte. 1. maj og grundlovsdag: De der kan undværes går hjem uden fradrag i afspadseringsregnskabet. Øvrige optjener 50% for timer efter kl. 12. Ved koloni forstås ture og rejser af over 24 timers varighed og med overnatning. Aftalen omfatter alt pædagogisk personale, (timelønnede, studerende og afløsningspersonale inkl.) Deltidsansattes og timelønnedes deltagelse i koloni omregnes ikke efter ansættelseskvoten. Pakning før og udpakning efter (1-2 timer pr. gang) honoreres med overarbejde. Ansatte er forpligtet til at deltage i en årlig koloni. Ledelsen kan fritage en medarbejder for pligten til at deltage i feriekoloni, hvis det på grund af pasning af egne mindreårige børn eller andre særlige personlige forpligtelser vil være vanskeligt for medarbejderen at deltage. Efter anmodning fra tillidsrepræsentanten kan spørgsmål om fritagelse drøftes med denne. Ved arbejdspladsbestemte kurser forstås kurser, hvor den ansatte har mødepligt. Sådanne kurser planlægges kun undtagelsesvis på en sådan måde, at den daglige arbejdstid på 10 timer overskrides. Sker dette opgøres de overskydende timer efter bestemmelserne om overarbejde. b) Selvvalgte kurser honoreres efter aftale dog max. 7,4 timer pr. dag. 18. Overarbejde. Stk. 1. Tjeneste ud over den daglige arbejdstidsnorm er overarbejde. Bestemmelsen om overarbejde gælder alene på dage, hvor der er planlagt en tjeneste. På fridøgn og øvrige ikke skemalagte dage er bestemmelserne i 13 om inddragelse af fridøgn gældende. Stk. 2. Ansatte, der pålægges at udføre overarbejde, skal orienteres så tidligt som muligt.

9 9 Stk. 3. Overarbejde opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag og betales med 50 % tillæg til timelønnen eller afspadseres med tillæg af 50 % (1:1,5). 19. Afspadsering. stk.1 Afspadsering skal efter forudgående drøftelse med den ansatte varsles i så god tid som muligt og mindst 2 døgn forud for afspadseringen. I forbindelse med skoleferier nedsættes varslet til 1 døgn. Stk.2 Afspadsering der skal sikre overholdelse af hviletidsforhold i henhold til arbejdsmiljøreglerne er ikke omfattet af bestemmelsen i stk.1. Stk. 3 Inddragelse af afspadsering ønsket af medarbejderen skal senest ske med et varsel på 4 døgn. Ved pålagt afspadsering gives et varsel på minimum 2/1 døgn. Dette ændrer dog ikke ved, at der i enighed mellem ledelse og den ansatte kan ske afspadsering med et kortere varsel. Hvis det undtagelsesvist er nødvendigt at inddrage en afspadsering som den ansatte selv har ønsket og som er aftalt med ledelsen, kan dette ikke ske med et varsel på under 4 døgn. Det skal præciseres, at en sådan inddragelse kun kan anvendes i force majeure lignende situationer, hvor alle andre muligheder er udtømte. Den ansatte vil således normalt kunne påregne sådan aftalt afspadsering respekteret. Stk. 4 Inddrages en planlagt afspadsering med mindre end det aftalte varsel, (jf. stk. 1 og 3), således at den ansatte i stedet skal gøre tjeneste, nedskrives afspadseringskontoen, som om afspadseringen havde fundet sted. Den i stedet for pålagte tjeneste betragtes som overarbejde eller tilkald. Stk. 5 Afspadsering gives så vidt muligt i hele dage. Stk. 6. Fast afløsningspersonale er ikke omfattet af bestemmelserne i denne paragraf. 20. Særlige tillæg m.m. for pædagogisk basispersonale Stk. 1 Aften og nattjeneste (14 06): Fast ansat pædagogisk basispersonale får årligt 1 uge samlet afspadsering som opgøres pr. 30. april. Ugen afholdes efter samme vilkår, som gælder for ferieuger. Stk. 2 Søn- og helligdags kompensation: alle fuldtidsansattes 12 ugers norm nedskrives med 16 timer. Deltidsansattes norm nedsættes i forhold til ansættelsesraten. Deltidsansatte får afspadsering efter ansættelseskvoten. Det faste tillægsbeløb er beregnet på baggrund af den gennemsnitlige udbetaling af særlige tillæg i løbet af indtjeningsåret 2000 for assistenter med et tillæg på 3,15 %. Dertil er lagt et beløb svarende til 18 timers løn af den gennemsnitlige timeløn for assistenter, som kompensation for aften / nattjeneste. Tillægget kan gøres til genstand for forhandling, hvis forudsætningerne

10 Stk. 3 Lørdags- mandagstillæg, tillæg, delt tjeneste, varsling af mer- /overarbejde, omlagt tjeneste samt aften-/nattjeneste omkonverteres til et fast årligt ulempetillæg på kr. ( ) (ikke pensionsgivende) som reguleres i forhold til centralt aftalte stigninger. Deltidsansatte honoreres i forhold til ansættelseskvoten. senere skulle ændre sig. Pædagogstuderende og fast afløsningspersonale er ikke omfattet af 20, men honoreres efter bestemmelserne i det generelle arbejdstidsregelsæt. 10 Stk. 4.Pædagogstuderende og fast afløsningspersonale er ikke omfattet af bestemmelserne i denne paragraf. 21. Særlige tillæg for afdelingslederne. Stk.1 Aften - nattjeneste: Afdelingslederne får årligt ½ uge samlet afspadsering. Afspadseringen afholdes efter samme vilkår, som gælder for ferieuger. Stk. 2 Søn- og helligdags kompensation, alle fuldtidsansattes 12 ugers norm nedskrives med 16 timer. Stk. 3 Lørdags- mandagstillæg, tillæg, delt tjeneste, varsling af mer- / overarbejde, omlagt tjeneste samt aften / nattjeneste omkonverteres til et fast årligt ulempetillæg på kr. ( ) som reguleres i forhold til centralt aftalte stigninger. Stk. 4 Som kompensation for flexibilitet og opringninger fra arbejdspladsen udbetales et fast årligt ulempetillæg på kr. ( ) og derudover gives ½ uge samlet afspadsering efter samme regler som 11 stk Timekompensation for kontaktpædagoger Stk. 1. For varetagelsen af funktionen som kontaktpædagog nedsættes den ansattes ugentlige arbejdstid med en ½ time pr. kontaktbarn med undtagelse af sommerferieperioden på 6 uger. Stk. 2. Der skal ikke lægges regnskab for timerne og evt. overarbejde er honoreret. Det faste tillæg og afspadseringer beregnet på samme baggrund som for pædagogiske basispersonale, dog kun vægtet med det halve antal timer i særlige ydelser grundet færre aftentjenester. Hertil er lagt et skønnet beløb og afspadsering på tilsvarende størrelse for forekommende overarbejde i tilknytning til og udenfor planlagt tjeneste. Den hertil anvendte tid skal derfor alene afspadseres 1:1. Tillægget kan gøres til genstand for forhandling, hvis forudsætningerne senere skulle ændre sig. Timerne skal anvendes til at skrive statusrapporter og lign. uden for den planlagte arbejdstid. Derudover skal den ansatte undtagelsesvis anvende timerne til skole/hjemsamtaler og planlagte halv- eller helårlige statusmøder, i det omfang, den ansatte ikke har indarbejdet dette i den planlagte arbejdstid. Timerne kan desuden benyttes til tandlæge / lægebesøg og evt. tøjindkøb. Ekstraordinære eller akutte behandlings- eller statusmøder er efter arbejdstidsreglerne.

11 23. Flextid. 11 Stk. 1. Der kan indgås aftaler om flextid/timereduktion og honorering for nærmere præciserede opgaver som: diabetesansvarlig, TR., SR., og lign. Stk. 2. Disse aftaler kan løbende indgås mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten og kan af begge parter opsiges efter aftale. Stk. 3. Der kan forlanges regnskab for timerne. 24. Særlige aftaler. Stk. 1. I særlige situationer, hvor man undtagelsesvis har børn med i eget hjem, opgøres timerne efter aftale. Stk. 2. Disse aftaler indgås mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten. 25. Gældende aftaler. Stk. 1. Aftale af 15. juni 1995 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden gælder. Stk. 2. Aftale af 1. juli 1981 om hviletid og fridøgn gælder. 26. Ikrafttrædelse og opsigelse Stk. 1. Denne aftale træder i kraft 1. april 2010 og erstatter derved tidligere arbejdstidsregelsæt. Stk. 2. Aftalen kan af hver af parterne efter forudgående drøftelse opsiges med et varsel på 3 måneder. Arbejdstilrettelæggelsen skal i øvrigt ske under iagttagelse af: 1) LOV OM ARBEJDSMILJØ, jf ) ARBEJDSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE nr af 20.december 1996 om hvileperiode og fridøgn m.v. 3) De under stk. 1 og 2 nævnte aftaler. 4) Bestemmelserne i denne aftale. 5) Senere fastsat lovgivning, bekendtgørelser m.v. Det er hensigten med disse bestemmelser at give mulighed for så fleksibel en tilpasning af aftalen som muligt i takt med at institutionens opgave og eller organisering forandres. Bestemmelsen om forudgående drøftelse forinden opsigelse er påtænkt at sikre en grundig dialog inden ændringer eller opsigelse af aftalen Stk. 3. Aftalen gøres til genstand for en årlig drøftelse i MED-udvalget.

12 12 Dato og underskrift: SL tillidsmand Claus Ikkala forstander Ole Hansen

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

Arbejdstidsaftale 11. Kommunernes Landsforening. Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Arbejdstidsaftale 11. Kommunernes Landsforening. Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet Arbejdstidsaftale 11 Kommunernes Landsforening Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet Arbejdstidsaftale 11 - KL Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout:

Læs mere

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale Side 1 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 79.01 Side 2 Forord... 3 Drøftelser om arbejdstid på arbejdspladsen...

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område En brugervenlig omskrivning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner. Nedenstående gælder, hvis der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

64.11 O /2011 Side 1. Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner

64.11 O /2011 Side 1. Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner Side 1 Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. KL Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.11 Side 2

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 15

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 15 Titel O.15 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - syge/sundhedsplejersker, kostfagligt personale, ergo- og Status Gældende Ikrafttrådt 01-04-2016 Type Aftale Nummer 79.03 Publiceret 09-09-2015

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 2 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.

Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. KL Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Kapitel 1 Aftalens område 1 Område Aftalen omfatter

Læs mere

FAGLIGT FÆLLES FORBUND - 3F DANSK JOURNALISTFORBUND

FAGLIGT FÆLLES FORBUND - 3F DANSK JOURNALISTFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE FAGLIGT FÆLLES FORBUND - 3F DANSK JOURNALISTFORBUND ARBEJDSTIDSAFTALE FOR HUSASSISTENTER M.FL., RENGØRINGSASSISTENTER M.FL., OG FOTOGRAFER **NYT**

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign.

Arbejdstidsaftale for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. Side 31 Arbejdstidsaftale for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte Side 32 Kapitel 1. Arbejdstilrettelæggelse...

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Indledende bemærkninger Med henblik på en fortsat opretholdelse af et rimeligt beredskab inden for sygehus og institutionsområdet samt i kommunernes ældreområde

Læs mere

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7.

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Forslag Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Vodskov 1. Formål Formålet med decentralarbejdstid er, at kunne tilgodese brugerne

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

A RBEJDSTIDSAFTALE (Husassistenter m.fl.)

A RBEJDSTIDSAFTALE (Husassistenter m.fl.) AMTSRÅDSFORENINGEN 11.05.9.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE A RBEJDSTIDSAFTALE (Husassistenter m.fl.) 1999 Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 KAPITEL 1. ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE...

Læs mere

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Indledende bemærkninger Med henblik på en fortsat opretholdelse af et rimeligt beredskab inden for sygehus og institutionsområdet samt i kommunernes ældreområde

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK11

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK11 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE indenfor DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK11 FORORD Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal udføres

Læs mere

AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v.

AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNERNES LANDSFORENING KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE 11.05.4.1 Side 1 SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORBUNDET AF OFFENT- LIGT ANSATTE KØBENHAVNS KOMMUNAL- FORENING AFTALE

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste... 3 2. Delt tjeneste... 3 3. Omlagt normaltjeneste... 4 4. Ekstratimer for deltidsansatte... 5 Manglende varsel...

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten Oversigt over de enkelte ydelser/tillæg, idet der dog administration af disse henvises til selve arbejdstidsaftalen, ligesom reglerne for kan ses i arbejdstidsaftalen: Overarbejde (pålagt eller nødvendigt

Læs mere

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere Arbejdstid Lokalaftaler Arbejdstid Lokalaftaler Indholdsfortegnelse Indledning Forhandlingskompetencer Arbejdstidsaftalen i kommunerne Arbejdstidsaftalen

Læs mere

AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DANSKE BIOANALYTIKERE DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK TANDPLEJERFORENING DEN ALMINDELIGE DANSKE JORDEMODERFORENING ERGOTERAPEUTFORENINGEN

Læs mere

ARBEJDSTIDSAFTALE (Sygehusportører)

ARBEJDSTIDSAFTALE (Sygehusportører) AMTSRÅDSFORENINGEN 11.05.9.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE ARBEJDSTIDSAFTALE (Sygehusportører) 1999 Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 KAPITEL 1. ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE... 6 1.

Læs mere

Side 1 HK/KOMMUNAL DANSK LÆGESEKRETÆR- FORENING/HK

Side 1 HK/KOMMUNAL DANSK LÆGESEKRETÆR- FORENING/HK AMTSRÅDSFORENINGEN 11.05.11.1 Side 1 FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DANSK LÆGESEKRETÆR- FORENING/HK ARBEJDSTIDSAFTALE 2005 Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE...

Læs mere

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2011 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN DANSK TANDPLEJERFORENING

Læs mere

Vejledning om arbejdstid

Vejledning om arbejdstid Side 1 af 39 Vejledning om arbejdstid for de kommunale og regionale døgnområder Kommunerne: pr. 1. april 2016 Regionerne: pr. 1. april 2015 November 2017 Side 2 af 39 Indhold Indledning... 4 Drøftelser

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK 11 Forord: Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal

Læs mere

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere Arbejdstid Lokalaftaler Arbejdstid Lokalaftaler Indholdsfortegnelse Indledning Forhandlingskompetencer Arbejdstidsaftalen i kommunerne Arbejdstidsaftalen

Læs mere

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN DANSK TANDPLEJERFORENING

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017 OPLÆG om Studerendes overenskomst i OK 2018 lønnet praktik Studerende i lønnet praktik 8. maj 2017 Overenskomsten: Er indgået mellem KL og Socialpædagogerne (BUPL) Er en del af Døgnoverenskomsten (og PFF)

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE. Danske Regioners område

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE. Danske Regioners område KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE Danske Regioners område OK 2008 Forord: Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal udføres

Læs mere

60.11 O.15 20/2016 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

60.11 O.15 20/2016 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Side 1 Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv.

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Nr. Aftale af 1. april 2013 FOA Fag og Arbejde KL Indledende bemærkninger Tilrettelæggelse

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen.

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen. Lokal aftale om løn og arbejdstid indgået i henhold til aftale om lokal løndannelse og aftale om decentrale arbejdstidsaftaler mellem Sygehus Syd, Næstved Sygehus og Jordemoderforeningen. 1 Aftalens dækningsområde

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 1 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 2 Forord: Denne arbejdstidsaftale er præget af en række forskellige forudsætninger og hensyn: aftalen dækker et område, hvor

Læs mere

08 Danske Regioner. Arbejdstidsaftale

08 Danske Regioner. Arbejdstidsaftale Arbejdstidsaftale 08 Danske Regioner for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter fysioterapeuter jordmødre kost- og ernæringsfagligt personale farmakonomer tandplejere Arbejdstidsaftale

Læs mere

Retningslinjer og anbefalinger omkring arbejdstid

Retningslinjer og anbefalinger omkring arbejdstid Retningslinjer og anbefalinger omkring arbejdstid KB den 20.6.2016 I nedenstående er kredsformandskabets reviderede retningslinjer samt nye anbefalinger for arbejdstidsområdet. Dokumentet tager afsæt i

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE. indenfor DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK15

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE. indenfor DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK15 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE indenfor DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK15 Denne kommenterede arbejdstidsaftale er udarbejdet af Sundhedskartellet, FOA og HK Kommunal Aftaletekst med fælles bemærkninger med arbejdsgiverne

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008 1 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger...5 Kapitel 1. Afgrænsning...6 1. Hvem er omfattet af aftalen... 6 Elever... 6 Kapitel 2. Arbejdsplanlægning...7

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA Bilag: Vikarkorps Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA I Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 3 Mål for vikarkorpset:... 3 Bedre service overfor borgerne... 3 Optimere Hjemmeplejen som en attraktiv

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv.

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk FOA - Fag og Arbejde Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET

FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET Personaleservice FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET Gennem de senere år har der ved flere lejligheder været rejst spørgsmål om fortolkningen af arbejdstidsreglerne på sfo området. På denne

Læs mere

Arbejdstidsaftale RLTN Rengøringsassistenter m.fl. Det døgndækkede område

Arbejdstidsaftale RLTN Rengøringsassistenter m.fl. Det døgndækkede område Arbejdstidsaftale RLTN Rengøringsassistenter m.fl. Det døgndækkede område Med 3F kommentarer OK2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Læsevejledning... 2 Kapitel 1 Aftalens område... 3 1 Personafgrænsning...

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner Arbejdstidsaftale 11 Danske Regioner for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter fysioterapeuter jordmødre kost- og ernæringsfagligt personale farmakonomer tandplejere Arbejdstidsaftale

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2008 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

KOMMENTERET DØGN ARBEJDSTIDSAFTALE INDENFOR KL S OMRÅDE OK 2015

KOMMENTERET DØGN ARBEJDSTIDSAFTALE INDENFOR KL S OMRÅDE OK 2015 KOMMENTERET DØGN ARBEJDSTIDSAFTALE INDENFOR KL S OMRÅDE OK 2015 Udarbejdet i samarbejde mellem FOA, SHK, SL og 3F 1 Forord: 6 Indledning: 7 Forskelle i aftalerne de væsentligste opmærksomhedspunkter 7

Læs mere

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012 Kommenteret overenskomst mellem Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) og Dansk Sygeplejeråd 2012 1 Indhold 1 Overenskomstens område... 3 2 Personafgrænsning... 3 3 Ansættelsesbrev... 3 4 Løn...

Læs mere

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER Skanderborg d. 18. januar 2017 , Agenda 1. Gennemgang og drøftelser af emner: - Opgaveoversigt og dialog om opgaverne -

Læs mere

Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet mv.

Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet mv. Udvalget for en budgetanalyse af politiet 2009-2010 Notat 26. maj 2010 Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet

Læs mere

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm

Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm Lokalaftaler mellem Kildebakkeskolen og BUPL-Bornholm senest opdateret 9-6-09 1-1 INDHOLD: 1. Lønaftaler... 1-1 Generelle forhold.... 1-1 Funktionsløn... 1-1 F1. Teamkoordinator... 1-1 F2. Planlægning

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ Decentral arbejdstidsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter på skoleområdet, ansat i Aftaler overordnet for arbejdstidsaftalen ^~ % Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter,

Læs mere

Udarbejdet i samarbejde mellem FOA, SHK, SL og 3F. Bagerst i hæftes er optrykt lise over relevante afgørelser, domme mm.

Udarbejdet i samarbejde mellem FOA, SHK, SL og 3F. Bagerst i hæftes er optrykt lise over relevante afgørelser, domme mm. Udarbejdet i samarbejde mellem FOA, SHK, SL og 3F Bagerst i hæftes er optrykt lise over relevante afgørelser, domme mm. 1 Forord: 7 Indledning: 8 Forskelle i aftalerne de væsentligste opmærksomhedspunkter

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner KOMMUNALT ANSATTE Arbejdstidsbestemte særydelser Arbejdstidsbestemte særydelser er de tillæg, der typisk er aftalt for gener og ulemper i forbindelse med arbejdet. De aftalte sær - ydelser er forskellige

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op.

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Vejledning 18. juni 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Moderniseringsstyrelsen har derfor valgt at udsende denne vejledning

Læs mere

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016 Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe...

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Arbejdstid og merarbejde

Arbejdstid og merarbejde HR OG KOMMUNIKATION Arbejdstid og merarbejde Retningslinjer for uddannelsesfaglige medarbejdere i UCL Oktober 2014 Indhold 1. Opgørelse af arbejdstid (AC, CO10 og LC s forhandlingsområde)...3 1.1 Merarbejde

Læs mere

Aftale om hviletid og fridøgn

Aftale om hviletid og fridøgn Aftale om hviletid og fridøgn KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Danske Bioanalytikere Danske Fysioterapeuter Dansk Sygeplejeråd Dansk Tandplejerforening Den almindelige Danske

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere